Waarom is feedback geven belangrijk? - Zuidema (2023)

28 okt. 2021 Communicatie

Feedback geven draagt bij aan een goede en gezonde werksfeer. Medewerkers voelen zich meer betrokken en leveren kwaliteit. Ook verloopt de samenwerking soepeler. Toch vinden we het vaak lastig om feedback te geven waar een ander ook echt iets mee doet. En dat is zonde, want feedback levert enorm veel op. Lees hier de 5 redenen waarom feedback geven zo belangrijk is.

#1 Meer motivatie

Gewaardeerd worden is een belangrijke levensbehoefte van de mens. We willen allemaal graag horen of we het goed doen. Zegt een collega dat je die klus zo goed hebt opgepakt of dat ene project zo goed hebt afgerond? Dan krijg je het gevoel dat je bijdraagt aan het succes van de organisatie. Het effect? Je voelt meer verantwoordelijkheid, durft meer dingen uit te proberen en bent nog meer geneigd het beste uit jezelf te halen.

(Video) Feedback geven volgens het 4G model - Tijdwinst.com

#2 Doelen sneller bereiken

Door feedback weet je wat je (niet) moet doen om je persoonlijke doelen sneller te bereiken. Ook wordt de samenwerking tussen teams beter. Daardoor behaal je je teamdoelen uiteindelijk sneller. Door continu feedback te krijgen, kun je op ieder moment nagaan of je nog on track bent. Zo weet je of je op koers ligt met waar je als team of organisatie naartoe wilt.

#3 Werken aan blinde vlekken

Feedback vanuit verschillende standpunten leidt tot een groter en completer zelfbeeld. En ja, we hebben allemaal onze tekortkomingen… Negatieve feedback krijgen kan lastig zijn. Maar de waarheid geeft je de kans om jezelf te verbeteren. Je ontdekt je blinde vlekken en kunt daar concreet mee aan de slag.

(Video) 3 tips om beter om te gaan met feedback geven én krijgen

#4 Talenten ontwikkelen

Positieve feedback horen we altijd graag. Wanneer je die krijgt, word je je juist bewust van je kwaliteiten. Je groeit professioneel en persoonlijk en vergroot zo je potentieel. En je ontwikkelt je talenten! Geef jij een ander regelmatig feedback? Dan help je hem of haar dus echt verder.

#5 Meer werkgeluk

Als je aandacht en erkenning krijgt, ga je met meer plezier naar je werk. Daarnaast spreek je door feedback te geven jouw gevoelens en onderlinge frustraties sneller uit. Een open feedbackcultuur leidt dan ook tot een betere sfeer en samenwerking. Wie wil dat nou niet?

(Video) Hoe constructief is piekeren?

Feedback geven, hoe doe je dat?

Je wil het natuurlijk wel op een goede manier aanpakken. Download ons gratis e-book ‘Mag ik je feedback geven’ en lees hoe het werkt.

(Video) Waarom feedback zo belangrijk is

Videos

1. Webinar Feedback geletterdheid: leren van toetsen
(Programma Blended Learning HvA)
2. Feedback geven: 5 belemmerende overtuigingen
(Mind Work Productions)
3. In 4 stappen naar een open feedbackcultuur #222
(#ZigZagHR)
4. 10 gouden regels voor het geven van effectieve feedback - Treams
(Treams)
5. Feedback in de klas - Keynote Stijn Vanhoof & Geert Speltincx | Festival Leren van toetsen 2022
(Platform Leren van toetsen)
6. Provincie Overijssel | Culturele sector: Samen Sterker groeien
(Provincie Overijssel)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 19/04/2023

Views: 6614

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.