Waarderen en feedback (2023)

Op een goede manier feedback geven of ontvangen, dat is een belangrijk onderdeel van communiceren in de zorg.

Een compliment is effectiever dan kritiek

‘Het was een plezierig gesprek. Bedankt voor je tijd en aandacht.' Zo’n opmerking geeft je collega een prettig gevoel. We zijn in het algemeen niet zo goed in het geven van complimenten. ‘Je doet gewoon je werk, toch?’ Ook het benoemen van de positieve kanten, de kwaliteiten van een ander, vinden we soms lastig. Maar een oprecht gegeven compliment, een welgemeende schouderklop, doen wonderen. Bij cliënten én bij collega’s. Een compliment is effectiever dan kritiek.
De effecten zijn dat:

 • De ander zich gezien voelt; er is aandacht voor hem, ‘Ik doe ertoe'.
 • De ander weet dat je het gedrag op prijs stelt waar je je compliment op richt.
 • De ander het benoemde gedrag gaat herhalen.
 • Het zelfvertrouwen van de ander toe neemt.
 • De ander zich gewaardeerd voelt.

Weet dat tegenover één kritiekpunt vijf complimenten nodig om de relatie te herstellen. Een compliment geven kan ook non-verbaal: een glimlach, een schouderklopje of je duim omhoog steken.

Denken in kwaliteiten

Je staat er zelf niet altijd bij stil, maar je eigen én andermans kwaliteiten kennen is belangrijk. Ze vertellen veel over jezelf of een ander. Bijvoorbeeld wat iemand motiveert of belangrijk vindt in het contact of in het werk. Want waar je goed in bent, doe je graag. En wat je belangrijk vindt, houdt je vaak bezig. Om complimenten te kunnen geven en elkaar te waarderen is het ook belangrijk om iemands kwaliteiten te kennen en ze te benoemen

Feedback: elkaar aanspreken

Als iemand je aanspreekt op je houding, je gedrag, op het uitvoeren van je taken of op de manier waarop je een gesprek voert, krijg je feedback. Het is een hele kunst om je door feedback niet persoonlijk te laten raken. Andersom is het ook lastig om op een opbouwende manier feedback te geven. Feedback geven en ontvangen vereist een open sfeer en een prettig werkklimaat.
Tips voor het geven van feedback:

 • Zorg voor een rustige omgeving waar je niet gestoord wordt.
 • Neem de tijd.
 • Geef geen feedback als anderen erbij zijn.
 • Informeer of de ander er voor openstaat, kies het juiste moment.
 • Spreek in de ik-vorm: het is jouw mening, anderen kunnen anders denken.
 • Beschrijf concreet gedrag in termen van: ‘Ik zag, hoorde, voelde…’, geef nooit via-via feedback.
 • Richt je uitsluitend op veranderbaar gedrag.
 • Speel niet op de persoon.
 • Wees eerlijk en niet emotioneel.
 • Geef aan welk effect het gedrag op jou heeft; begin positief.
 • Ga na of de ander je begrijpt.
 • Vertel wat jij anders zou willen, probeer afspraken te maken.

Tips voor het ontvangen van feedback

 • Waarderen en feedback (1)Vat wat je hoort niet op als een persoonlijke aanval; zie het als een mogelijkheid om te leren.
 • Luister goed en ga niet in de verdediging; geen ‘ja, maar…’, je hoeft het niet eens te zijn met de ander.
 • Sta open voor de ander: stel open vragen, neem de tijd.
 • Luister goed, zorgvuldig en actief (LSD=luisteren, samenvatten, doorvragen).
 • Controleer of je de ander begrijpt.
 • Vertel eerlijk hoe je de feedback ervaart.
 • Vertel wat je wel of niet gaat veranderen en waarom; maak afspraken.
 • Bedank de ander voor zijn feedback.

Waarderen en feedback (2)Feedbackkaarten

Vilans heeft 2 speciale kaarten gemaakt waarop kort en bondig de belangrijkste principes voor feedback staan. Er is een kaart voor 'goede feedback' en een kaart voor 'misfeedback'.

Werkvorm: Challenge Circle

De Challenge Circle is en leuke werkvorm om teamleden uit te dagen uit hun comfortzone te gaan. Je kunt het spel ook gebruiken als kennismaking of evaluatie.Je hebt 2 hele grote touwen nodig. De 2 touwen verdelen het vloeroppervlakte in 1) een comportzone, 2) een challenge zone en 3) een panic zone. Als trainer noem je bijvoorbeeld de activiiteit: 'Feedback geven'. Dan zoekt iedereen een plek op in de 3 zones. Je speelt het spel vooral om een gesprek te laten onstaan, zodat mensen tot nieuwe inzichten komen.De werkvorm duurt 20- 30 minuten. Lees meer over de Challenge Circle en bekijk het instructiefilmpje op de website van 101werkvormen.nl

Lees meer

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 09/01/2023

Views: 6657

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.