Riešenie problémov s pripojením Bluetooth vo Windowse (2023)

Windows 11Windows 10

Ak sa pokúšate pripojiť kzariadeniu stechnológiou Bluetooth avyskytnú sa problémy, tu je niekoľko krokov na ich vyriešenie.

Poznámka:Všeobecné informácie otom, ako kpočítaču pripojiť zariadenia stechnológiou Bluetooth, nájdete vtéme Pripojenie zariadenia Bluetooth v systéme Windows.

Skôr ako začnete

Skôr než začnete riešiť problémy s technológiou Bluetooth v zariadení, skontrolujte tieto položky:

Skontrolujte informácie oprodukte

Ak nastavujete nové zariadenie achýba vňom možnosť Bluetooth, skontrolujte špecifikácie produktu auistite sa, že podporuje technológiu Bluetooth. Niektoré zariadenia nemajú technológiu Bluetooth.

Uistite sa, že Bluetooth je zapnutý

Ak používate notebook sfyzickým vypínačom technológie Bluetooth, uistite sa, že je zapnutý.

V systéme Windows 11 existujú dva spôsoby, ako skontrolovať, či je technológia Bluetooth zapnutá. Tu je postup:

 • Rýchle nastavenia vrátenia do projektu:Vyberte ikony Sieť, Zvuk alebo Batéria () na pravej strane panela úloh, vyhľadajte rýchle nastavenie Bluetooth a potom ho zapnite výberom tlačidla Bluetooth . Ak vaše Windows 11 zariadenie nie je pripojené k žiadnemu príslušenstvu Bluetooth, zobrazí sa hlásenie Nepripojené.

  Riešenie problémov spripojením Bluetooth vo Windowse (1)

 • Vrátiť do projektu nastavenia:Vyberte položku Spustiť nastavenia > > zariadeniach Bluetooth &. Skontrolujte, či je zapnuté Bluetooth .

Poznámka:Keď je technológia Bluetooth v nastaveniach zapnutá, okamžite sa zobrazí hlásenie:
Rozpoznateľné ako <computer_name>

Skontrolujte zariadenia Bluetooth

Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth zapnuté, nabité alebo má nové batérie a či je v dosahu počítača. Potom skúste nasledujúce postupy:

 • Vypnite zariadenie Bluetooth, počkajte niekoľko sekúnd a znovu ho zapnite.

 • Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth v dosahu. Ak zariadenie Bluetooth nereaguje alebo reaguje pomaly, skontrolujte, či nie je príliš blízko k inému zariadeniu USB, ktoré je pripojené k portu USB 3.0. Netienené USB zariadenia môžu niekedy spôsobovať rušenie pripojenia Bluetooth.

Skontrolujte počítač

V počítači, ktorý chcete spárovať:

 • Uistite sa, že režim V lietadle je vypnutý:Vyberte ikony Sieť, Zvuk alebo Batéria () na pravej strane panela úloh a potom skontrolujte, či je rýchle nastavenie režimu V lietadle vypnuté.

 • Zapnite a vypnite Bluetooth:Vyberte položku Spustiť nastavenia > > zariadeniach Bluetooth &. Vypnite Bluetooth , počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite.

 • Odstráňte zariadenie Bluetooth a potom ho znova pridajte:Vyberte položky Štart > Nastavenia > Bluetooth azariadenia > Zariadenia. V časti Zariadenia vyberte položku Ďalšie možnosti pre zariadenie Bluetooth, ku ktoré sa pripájate, a potom vyberte položku Odstrániť zariadenie > Áno. Ďalšie informácie o opätovnom párovaní zariadenia Bluetooth nájdete v témePripojenie zariadenia Bluetooth.

Keď Bluetooth nefunguje alebo chýba ikona Bluetooth

Ak Bluetooth nefunguje, skúste tieto kroky. Tu je niekoľko ďalších bežných problémov:

 • Chýba ikona Bluetooth alebo Bluetooth sa nedá zapnúť či vypnúť.

 • Technológia Bluetooth po nainštalovaní aktualizácie systému Windows nefunguje.

 • Technológia Bluetooth po inovácii na systém Windows11 zo systémuWindows10 nefunguje.

 • Položka Bluetooth sa nezobrazuje vSprávcovi zariadení anie sú tam uvedené žiadne neznáme zariadenia.

Ak chcete začať, vyberte nadpis a zobrazí sa viac informácií.

Vyberte položku Spustiť nastavenia > > systém > riešenie problémov > Ďalšími poradcami pri riešení problémov. Vedľa bluetooth vyberte položku Spustiť a postupujte podľa pokynov.

Otvoriť nastavení Poradcu pri riešení problémov

Ak ste nedávno inovovali na systém Windows11 alebo ste nainštalovali aktualizácie pre systém Windows11, je možné, že aktuálny ovládač je určený pre predchádzajúcu verziu systému Windows. Automatická kontrola dostupnosti aktualizácií ovládačov:

 1. Na paneli úloh vyberte položku Hľadať, zadajte meno správcu zariadenia a potom vyberte položku Správca zariadení z zoznamu výsledkov.

 2. VSprávcovi zariadení vyberte položku Bluetooth apotom vyberte názov adaptéra stechnológiou Bluetooth, ktorý môže obsahovať slovo „rádio“.

 3. Stlačte a podržte adaptér Bluetooth (alebo na ne kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položku Aktualizovať ovládač > automaticky vyhľadajte aktualizovaný softvér ovládača. Postupujte podľa pokynov apotom vyberte položku Zavrieť.

 4. Po inštalácii aktualizovaného ovládača vyberte položku Štart > Power > Reštartovať, ak sa zobrazí výzva na reštartovanie, a potom skontrolujte, či sa problém s pripojením vyriešil.

Ak Windows nenájde nový ovládač Bluetooth, navštívte webovú lokalitu výrobcu počítača astiahnite si odtiaľ najnovší ovládač s Bluetooth.

Dôležité:Zastaraný alebo nekompatibilný ovládač je jednou znajčastejších príčin problémov spripojením technológie Bluetooth.

Manuálna inštalácia ovládača Bluetooth:

Prejdite na webovú lokalitu výrobcu počítača a stiahnite si najnovší ovládač. Potom vykonajte niektorý znasledujúcich krokov:

 • Ak ste stiahli spustiteľný súbor (.exe), stačí naň dvakrát kliknúť. Súbor sa spustí anainštalujú sa ovládače. To by malo byť všetko, čo musíte spraviť.

 • Ak ste stiahli samostatné súbory aminimálne jeden súbor má príponu súboru .inf ainý má príponu .sys, postupujte takto:

  1. Na paneli úloh vyberte položku Hľadať, zadajte správcu zariadení a potom vyberte položku Správca zariadení z zoznamu výsledkov.

  2. V Správca zariadení vyberte bluetooth > názov adaptéra Bluetooth. (Ak sa tam nenachádza, pozrite sa do časti Ostatné zariadenia.)

  3. Stlačte a podržte sieťový adaptér (alebo na ne kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položku Aktualizovať ovládač > Vyhľadajte ovládače v počítači.

  4. Vyberte položku Prehľadávať, vyberte umiestnenie, kde sú uložené súbory ovládača, apotom vyberte položku OK.

  5. Vyberte položku Ďalej anainštalujte ovládač podľa zobrazených krokov. Po dokončení inštalácie vyberte položku Zavrieť.

  6. Po aktualizácii ovládača vyberte položku Spustiť > Power > Reštartovať , ak sa zobrazí výzva na reštartovanie, a skontrolujte, či sa problém s pripojením vyriešil.

Ak sa ikona Bluetooth nezobrazuje, ale položka Bluetooth sa zobrazuje v Správcovi zariadení, skúste odinštalovať adaptér Bluetooth a potom spustiť automatické preinštalovanie. Postupujte takto:

 1. Na paneli úloh vyberte položku Hľadať, zadajte správcu zariadení a potom vyberte položku Správca zariadení z výsledkov.

 2. VSprávcovi zariadení vyberte položku Bluetooth.Stlačte a podržte názov adaptéra Bluetooth (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) (čo môže obsahovať slovo "prepínač") a vyberte položku Odinštalovať zariadenie > Odinštalovať.

 3. Vyberte položku Štart a potom vyberte položku Power > Vypnúť .

 4. Po vypnutí zariadenia počkajte niekoľko sekúnd a znovu ho zapnite. Windows sa pokúsi opätovne nainštalovať ovládač.

 5. Ak Windows ovládač nepreinštaluje automaticky, otvorte Správca zariadení a vyberte položku Akcia > Vyhľadať zmeny hardvéru.

Poznámka: Možno sa budete musieť obrátiť na výrobcu počítača alebo iného výrobcu hardvéru a získať najnovšie ovládače adaptéra Bluetooth.

Ak tieto kroky váš problém stechnológiou Bluetooth nevyriešia, využite na nahlásenie chyby Centrum pripomienok ksystému Windows. Spoločnosti Microsoft to pomôže určiť príčinu tohto problému.

Uveďte podrobnosti otom, čo ste robili, alebo konkrétne kroky, ktoré ste vykonávali, keď sa problém vyskytol. Ak ste napríklad začali mať problémy stechnológiou Bluetooth po aktualizácii systému Windows alebo po zmene verzie systému Windows, uveďte aj túto informáciu.

Otvoriť Centrum pripomienok

Poznámka:Ak vaše zariadenie spravuje vaša škola alebo zamestnávateľ aikona technológie Bluetooth sa nezobrazuje, mohla ju vaša organizácia zakázať. Obráťte sa na pracovníka technickej podpory.

Riešenie problémov spríslušenstvom technológie Bluetooth

Ak technológiu Bluetooth môžete zapnúť, ale máte problémy so spárovaním alebo používaním jej príslušenstva, vyskúšajte nasledujúce kroky a pokúste sa vyriešiť bežné problémy s príslušenstvom Bluetooth.

Taktiež by ste si mali pozrieť webovú lokalitu výrobcu zariadenia Bluetooth, najmä ak máte iné zariadenia Bluetooth, ktoré fungujú. Je pravdepodobné, že výrobca zariadenia bude mať podrobnejšie informácie určené pre konkrétny produkt akroky na riešenie problémov.

Ak chcete začať, vyberte nadpis a zobrazí sa viac informácií.

 • Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, aby ste mohli zariadenie používať, ale PIN kód nepoznáte:

  • Overte si, či sa PIN kód nenachádza vdokumentácii kzariadeniu alebo vsamotnom zariadení.

  • Skúste zadať 0000 alebo 1234.

 • Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, ale nevidíte miesto, kde by ste ho mohli zadať na obrazovke počítača, zadajte 0000 na klávesnici Bluetooth astlačte kláves Enter.

 • Skúste odstrániť zariadenie a potom ho opätovne spárovať. Vaše zariadenie môže byť spárované, ale nie pripojené. Klávesnice, myši aperá stechnológiou Bluetooth sa pripájajú len vprípade potreby.
  Ak chcete odstrániť zariadenie Bluetooth, vyberte položku Štart > Nastavenia > zariadeniach & Bluetooth > zariadeniach . V časti Zariadenia vyberte položku Ďalšie možnosti pre zariadenie Bluetooth, ktoré je spárované, ale nefunguje, a potom vyberte položku Odstrániť zariadenie > Áno. Potom zariadenie znovu spárujte. Ďalšie informácie o párovaní zariadení nájdete v téme Pripojenie zariadenie s technológiou Bluetooth.

Ak máte problémy spripojením zvukového zariadenia stechnológiou Bluetooth alebo sprehrávaním zvuku:

 • Uistite sa, že zvukové zariadenie je vdosahu vášho počítača.

 • Uistite sa, že zvuk sa prehráva cez zariadenie Bluetooth. Vyberte položku Spustiť > nastavenia > zvuku systému >. Vyberte miesto prehrávania zvuku a potom vyberte zariadenie Bluetooth.

 • Ak sa vaše zariadenie Bluetooth zobrazuje ako spárované v nastaveniach > zariadeniach Bluetooth & > zariadeniach , ale nepočujete zvuk, skontrolujte, či je pripojené. V časti Zariadenia vyberte položku Ďalšie možnosti vedľa zariadenia a potom vyberte položku Pripojiť.

 • Skúste odstrániť zariadenie Bluetooth a potom ho opätovne spárovať. Ak chcete odstrániť zariadenie Bluetooth, vyberte položku Spustiť nastavenia > > zariadeniach Bluetooth & > zariadeniach . V časti Zariadenia vyberte položku Ďalšie možnosti pre zariadenie Bluetooth, ktoré je spárované, ale nefunguje, a potom vyberte položku Odstrániť zariadenie > Áno. Potom zariadenie znovu spárujte. Ďalšie informácie o párovaní zariadení nájdete v téme Pripojenie zariadenie s technológiou Bluetooth.

Ak je zariadenie pripojené, ale kvalita zvuku je nízka:

 • Uistite sa, že zvuk sa prehráva cez zariadenie Bluetooth. Vyberte položku Spustiť > nastavenia > zvuku systému >. V časti Vyberte miesto prehrávania zvukuvyberte zariadenie s technológiou Bluetooth.

 • Pozastavte ostatné činnosti, pri ktorých by sa mohla využívať technológia Bluetooth, napríklad zdieľanie súborov prostredníctvom technológie Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v témeRiešenie problémov so zvukom v systéme Windows.

 • Skontrolujte, že pre zariadenie stechnológiou Bluetooth je vybratý režim stereo, aby sa zaistila najvyššia kvalita zvuku. Postupujte takto:

  1. Na pravej strane panela úloh kliknite na položku Hlasitosť a potom výberom položky Spravovať zvukové zariadenia vyberte prehrávacie zariadenie.

  2. Vyberte zariadenie Bluetooth a skontrolujte, či je vybratá možnosť Stereo. (Možnosť s nižšou kvalitou zvuku je Bez použitia rúk.)

  3. Ak stereofónne zariadenie nie je k dispozícii ako možnosť, odstráňte zariadenie v nastaveniach > zariadeniach Bluetooth & > zariadeniach a potom zariadenie znova pridajte. Potom znova skontrolujte panel hlasitosti a uistite sa, že ste vybrali stereo.

Zdieľanie súborov

Ak sa vyskytnú problémy so zdieľaním súborov cez Bluetooth:

 • Skúste použiť zdieľanie medzi blízkymi zariadeniami. Ďalšie informácie o zdieľaní medzi blízkymi zariadeniami

 • Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth na odosielajúcom aj prijímajúcom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie súborov cez Bluetooth.

Poznámka:Zdieľanie medzi blízkymi zariadeniami je kdispozícii len v systéme Windows10 (verzia 1803 a novšie) a v systéme Windows 11.

Telefóny

PIN kód by sa mal zobraziť na obrazovke telefónu alebo na obrazovke počítača. Overte, či sa na oboch zariadeniach zobrazuje správny kód PIN.

Snímače pohybu

Pomoc s riešením problémov so snímačmi pohybu s pripojením Bluetooth nájdete v téme Snímače vprostredí Windows Mixed Reality.

Fitness snímače

Pomoc s riešením problémov s fitness snímačmi s pripojením Bluetooth nájdete v pokynoch výrobcu zariadenia.

Ak ste vyskúšali kroky v tomto článku alebo neviete nájsť riešenie problému, použite Centrum pripomienok k Windowsu na zadanie chyby. Spoločnosti Microsoft to pomôže určiť príčinu tohto problému.

Uveďte podrobnosti otom, čo ste robili, keď sa vyskytol problém. Ak ste napríklad začali mať problémy stechnológiou Bluetooth po aktualizácii systému Windows alebo po zmene verzie systému Windows, uveďte aj túto informáciu.

Otvoriť Centrum pripomienok

Ak sa pokúšate pripojiť kzariadeniu stechnológiou Bluetooth avyskytnú sa problémy, tu je niekoľko krokov na ich vyriešenie.

Poznámka:Všeobecné informácie otom, ako pripojiť zariadenia stechnológiou Bluetooth kpočítaču, nájdete vtéme Pripojenie zariadenia Bluetooth vo Windowse.

Skôr ako začnete

Riešenie problémov spripojením Bluetooth vo Windowse (2)

Skôr než začnete riešiť problémy s technológiou Bluetooth v zariadení, skontrolujte tieto položky:

Skontrolujte informácie oprodukte

Ak nastavujete nové zariadenie achýba vňom možnosť Bluetooth, skontrolujte špecifikácie produktu auistite sa, že podporuje technológiu Bluetooth. Niektoré zariadenia nemajú technológiu Bluetooth.

Uistite sa, že Bluetooth je zapnutý

Ak používate notebook sfyzickým vypínačom technológie Bluetooth, uistite sa, že je zapnutý.

Vo Windowse 10 existujú dva spôsoby, ako skontrolovať, či je funkcia Bluetooth zapnutá. Tu je postup:

 • Kontrola na paneli úloh. Vyberte centrum akcií ( alebo ). Ak sa položka Bluetooth nezobrazuje, výberom položky Rozbaliť zobrazte ikonu Bluetooth, potom výberom ikony Bluetooth tútofunkciu zapnite. Ak zariadenie s Windowsom 10 nie je spárované so žiadnym príslušenstvom Bluetooth, zobrazí sa hlásenie „Nepripojené“.

 • Kontrola v nastaveniach. Vyberte tlačidlo Štart a potom položky Nastavenia > Zariadenia > Zariadenie Bluetooth ainé zariadenia. Uistite sa, že Bluetooth je zapnutý.

Poznámky:

 • Keď je technológia Bluetooth zapnutá v nastaveniach, okamžite sa zobrazí hlásenie:

 • „Teraz je rozpoznateľné ako <názov_počítača>“

Skontrolujte zariadenie Bluetooth

Uistite sa, že zariadenie je zapnuté, nabité alebo má nabité batérie a je v dosahu počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť. Potom skúste nasledujúce postupy:

 • Vypnite zariadenie Bluetooth, počkajte niekoľko sekúnd a znovu ho zapnite.

 • Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth v dosahu. Ak zariadenie Bluetooth nereaguje alebo reaguje pomaly, skontrolujte, či nie je príliš blízko k inému zariadeniu USB, ktoré je pripojené k portu USB 3.0. Netienené USB zariadenia môžu niekedy spôsobovať rušenie pripojenia Bluetooth.

Skontrolujte počítač

V počítači, ktorý chcete spárovať:

 • Uistite sa, že režim V lietadle je vypnutý:Vyberte tlačidlo Štart apotom položky Nastavenia > Sieť ainternet > Režim V lietadle. Uistite sa, že režim V lietadle je vypnutý.

 • Zapnite a vypnite Bluetooth:Vyberte tlačidlo Štart a potom položky Nastavenia > Zariadenia > Zariadenie Bluetooth a iné zariadenia. Vypnite funkciu Bluetooth, počkajte niekoľko sekúnd a znovu ju znovu zapnite.

 • Odstráňte zariadenie Bluetooth a potom ho znova pridajte: Vyberte tlačidlo Štart a potom položky Nastavenia > Zariadenia > Zariadenia Bluetooth a iné zariadenia. V časti Bluetooth vyberte zariadenie, pri ktorom sa vyskytujú problémy s pripojením, a potom vyberte položky Odstrániť zariadenie > Áno. Ďalšie informácie o tom, ako znova spárovať zariadenie Bluetooth, nájdete v téme Pripojenie zariadenia Bluetooth.

Keď Bluetooth nefunguje alebo chýba ikona Bluetooth

Riešenie problémov spripojením Bluetooth vo Windowse (3)

Ak Bluetooth nefunguje, skúste tieto kroky. Tu je niekoľko ďalších bežných problémov:

 • Chýba ikona Bluetooth alebo Bluetooth sa nedá zapnúť či vypnúť.

 • Bluetooth nefunguje po inštalácii aktualizácie Windowsu10.

 • Bluetooth nefunguje po inovácii na Windows10 zWindowsu8.1 alebo Windowsu7.

 • Položka Bluetooth sa nezobrazuje vSprávcovi zariadení anie sú tam uvedené žiadne neznáme zariadenia.

Ak chcete začať, vyberte nadpis a zobrazí sa viac informácií.

Vyberte položky Štart > Nastavenia > Aktualizácia azabezpečenie > Riešiť problémy. Včasti Nájsť aopraviť ďalšie problémy vyberte položku Bluetooth, potom položku Spustiť poradcu pri riešení problémov apostupujte podľa pokynov.

Otvoriť nastavení Poradcu pri riešení problémov

Ak ste nedávno inovovali na Windows10 alebo nainštalovali aktualizácie Windowsu10, je možné, že aktuálny ovládač je určený pre predchádzajúcu verziu Windowsu. Automatická kontrola dostupnosti aktualizácií ovládačov:

 1. Pomocou vyhľadávacieho poľa na paneli úloh vyhľadajte text Správca zariadení apotom vzozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.

 2. VSprávcovi zariadení vyberte položku Bluetooth apotom vyberte názov adaptéra stechnológiou Bluetooth, ktorý môže obsahovať slovo „rádio“.

 3. Stlačte apodržte adaptér Bluetooth (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) avyberte položky Aktualizovať ovládač > Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača. Postupujte podľa pokynov apotom vyberte položku Zavrieť.

 4. Po nainštalovaní aktualizovaného ovládača vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Napájanie > Reštartovať, ak sa zobrazila výzva na reštartovanie, askontrolujte, či sa tým problém spripojením vyriešil.

Ak Windows nenájde nový ovládač Bluetooth, navštívte webovú lokalitu výrobcu počítača astiahnite si odtiaľ najnovší ovládač s Bluetooth.

Dôležité:Zastaraný alebo nekompatibilný ovládač je jednou znajčastejších príčin problémov spripojením technológie Bluetooth.

Manuálna inštalácia ovládača Bluetooth:

Prejdite na webovú lokalitu výrobcu počítača a stiahnite si najnovší ovládač. Potom vykonajte niektorý znasledujúcich krokov:

 • Ak ste stiahli spustiteľný súbor (.exe), stačí naň dvakrát kliknúť. Súbor sa spustí anainštalujú sa ovládače. To by malo byť všetko, čo musíte spraviť.

 • Ak ste stiahli samostatné súbory aminimálne jeden súbor má príponu súboru .inf ainý má príponu .sys, postupujte takto:

  1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Správca zariadení apotom vzozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.

  2. VSprávcovi zariadení vyberte položku Bluetooth a názov adaptéra Bluetooth. (Ak sa tam nenachádza, pozrite sa do časti Ostatné zariadenia.)

  3. Stlačte apodržte sieťový adaptér (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) avyberte položky Aktualizovať ovládač > Vyhľadať softvér ovládača vtomto počítači.

  4. Vyberte položku Prehľadávať, vyberte umiestnenie, kde sú uložené súbory ovládača, anapokon vyberte položku OK.

  5. Vyberte položku Ďalej anainštalujte ovládač podľa zobrazených krokov. Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  6. Po aktualizácii ovládača vyberte tlačidlo Štart apotom vyberte položky Napájanie > Reštartovať, ak sa zobrazí výzva na reštartovanie, apresvedčte sa, či sa tým problém spripojením vyriešil.

Ak sa nezobrazuje ikona Bluetooth, ale položka Bluetooth sa zobrazuje v Správcovi zariadení, skúste odinštalovať adaptér Bluetooth a potom spustiť automatickú opätovnú inštaláciu. Postupujte takto:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz správca zariadení apotom vzozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.

 2. VSprávcovi zariadení vyberte položku Bluetooth.Stlačte apodržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na názov adaptéra Bluetooth, ktorý môže obsahovať slovo „rádio“, avyberte položku Odinštalovať zariadenie.

 3. Vyberte tlačidlo Štart apotom vyberte položky Napájanie > Vypnúť.

 4. Po vypnutí zariadenia počkajte niekoľko sekúnd a znovu ho zapnite. Windows sa pokúsi opätovne nainštalovať ovládač.

 5. Ak Windows opätovne nenainštaluje ovládač automaticky, otvorte Správcu zariadení avyberte položku Akcia>Zisťovať zmeny hardvéru.

Poznámka:Možno budete musieť osloviť výrobcu počítača alebo iného hardvéru a získať najnovšie ovládače adaptéra Bluetooth.

Ak tieto kroky váš problém stechnológiou Bluetooth nevyriešia, využite na nahlásenie chyby Centrum pripomienok kWindowsu. Spoločnosti Microsoft to pomôže určiť príčinu tohto problému.

Uveďte podrobnosti o tom, čo ste robili, alebo konkrétne kroky, ktoré ste vykonávali, keď sa vyskytla chyba. Ak ste napríklad začali mať problémy stechnológiou Bluetooth po aktualizácii Windowsu alebo zmene verzie Windowsu, uveďte aj túto informáciu.

Otvoriť Centrum pripomienok

Poznámka:Ak vaše zariadenie spravuje vaša škola alebo zamestnávateľ aikona technológie Bluetooth sa nezobrazuje, mohla ju vaša organizácia zakázať. Obráťte sa na správcu systému.

Riešenie problémov spríslušenstvom technológie Bluetooth

Ak sa vám technológia Bluetooth dá zapnúť, ale máte problémy so spárovaním alebo používaním jej príslušenstva, použite nižšie uvedené metódy, ktoré vám môžu pomôcť pri riešení bežných problémov stýmto príslušenstvom.

Taktiež by ste si mali pozrieť webovú lokalitu výrobcu zariadenia, najmä ak máte iné zariadenia Bluetooth, ktoré fungujú. Je pravdepodobné, že výrobca zariadenia bude mať podrobnejšie informácie určené pre konkrétny produkt akroky na riešenie problémov.

Ak chcete začať, vyberte nadpis a zobrazí sa viac informácií.

 • Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, aby ste mohli zariadenie používať, ale PIN kód nepoznáte:

  • Overte si, či sa PIN kód nenachádza vdokumentácii kzariadeniu alebo vsamotnom zariadení.

  • Skúste zadať 0000 alebo 1234.

 • Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, ale nevidíte miesto, kde by ste ho mohli zadať na obrazovke počítača, zadajte 0000 na klávesnici Bluetooth astlačte kláves Enter.

 • Skúste odstrániť zariadenie a potom ho opätovne spárovať. Vaše zariadenie môže byť spárované, ale nie pripojené. Klávesnice, myši aperá stechnológiou Bluetooth sa pripájajú len vprípade potreby.
  Ak chcete odstrániť zariadenie Bluetooth, vyberte tlačidlo Štarta potom vyberte položky Nastavenia > Zariadenia> Zariadenie Bluetooth ainé zariadenia.Vyberte zariadenie s technológiou Bluetooth, ktoré je spárované, ale nefunguje, a vyberte položky Odstrániť zariadenie > Áno. Potom zariadenie znovu spárujte. Ďalšie informácie opárovaní zariadení nájdete vtéme Pripojenie zariadenia stechnológiou Bluetooth.

Ak máte problémy spripojením zvukového zariadenia stechnológiou Bluetooth alebo sprehrávaním zvuku:

 • Uistite sa, že zvukové zariadenie je vdosahu vášho počítača.

 • Uistite sa, že zvuk sa prehráva cez zariadenie Bluetooth. Vyberte tlačidlo Štart apotom položky Nastavenia > Systém > Zvuk . Včasti Vyberte výstupné zariadenie vyberte zariadenie stechnológiou Bluetooth.

 • Ak sa zariadenie zobrazuje ako Spárované, ale nepočuť zvuk, uistite sa, že je pripojené. Vyberte tlačidlo Štart a potom položky Nastavenia > Zariadenia > Zariadenie Bluetooth a iné zariadenia. V časti Bluetooth vyberte zariadenie a potom vyberte položku Pripojiť.

 • Skúste zrušiť spárovanie zariadenia a potom ho znova spárovať. Ak chcete zrušiť spárovanie zariadenia, vyberte tlačidlo Štarta potom položky Nastavenia > Zariadenia> Zariadenie Bluetooth ainé zariadenia. Vyberte zariadenie s technológiou Bluetooth, ktoré je spárované, ale nefunguje, a vyberte položky Odstrániť zariadenie > Áno. Potom zariadenie znovu spárujte. Ďalšie informácie opárovaní zariadení nájdete vtéme Pripojenie zariadenia stechnológiou Bluetooth.

Ak je zariadenie pripojené, ale kvalita zvuku je nízka:

 • Uistite sa, že zvuk sa prehráva cez zariadenie Bluetooth. Vyberte tlačidlo Štart apotom položky Nastavenia > Systém > Zvuk . Včasti Vyberte výstupné zariadenie vyberte zvukové zariadenie stechnológiou Bluetooth.

 • Pozastavte ostatné činnosti, pri ktorých by sa mohla využívať technológia Bluetooth, napríklad zdieľanie súborov prostredníctvom technológie Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete vtéme Riešenie problémov so zvukom v systéme Windows10.

 • Overte si, že pre zariadenie stechnológiou Bluetooth je vybratý režim stereo, aby sa zabezpečila najvyššia kvalita zvuku. Postupujte takto:

  1. Na pravej strane panela úloh kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Hlasitosťapotom vyberte ikonu šípky na výber prehrávacieho zariadenia.

  2. Vyberte zariadenie stechnológiou Bluetooth auistite sa, že je zvolená možnosť Stereo. (Možnosť s nižšou kvalitou zvuku je Bez použitia rúk.)
   Riešenie problémov spripojením Bluetooth vo Windowse (4)

  3. Ak nie je kdispozícii možnosť stereo, odstráňte zariadenie vokne Nastavenia > Zariadenia > Zariadenie Bluetooth ainé zariadeniaapotom zariadenie znova pridajte. Potom znova skontrolujte panel Hlasitosť, aby ste sa uistili, že režim stereo je vybratý.

Ak vaše ovládanie hlasitosti technológie Bluetooth nefunguje po inštalácii aktualizácie Windowsu, postupujte takto:

Upozornenie:Ak zmeníte databázu Registry nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Pre vyššiu ochranu databázu Registry zálohujte, až potom sa ju pokúšajte upraviť.

 1. Uistite sa, že sú nainštalované najnovšie aktualizácie zo služby Windows Update.(Riešenie tohto problému bolo súčasťou aktualizácie z 24. októbra 2018 – KB4462933 (zostava OS 17134.376) pre Windows10 verzie 1803.)

  Ak chcete vyhľadať aktualizácie, vyberte tlačidlo Štart apotom prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia azabezpečenie > Windows Update > Vyhľadať aktualizácie.

 2. Manuálne vypnite funkciu Absolútna hlasitosť vykonaním zmeny vdatabáze Registry. Ak to chcete urobiť, vyberte tlačidlo Štart a zadajte príkaz cmd.Kliknite pravým tlačidlom myši na príkazový riadok vo výsledkoch vyhľadávania avyberte položku Spustiť ako správca.

 3. Do okna Príkazový riadok zadajte nasledujúci príkaz:

  reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Bluetooth\Audio\AVRCP\CT /v DisableAbsoluteVolume /t REG_DWORD /d 1 /f

  Zmena databázy Registry sa môže prejaviť až po reštartovaní systému Windows.

  Poznámky:

  • Ak chcete znova zapnúť funkciu Absolútna hlasitosť, zadajte vokne Príkazový riadok nasledujúci príkaz:

  • reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Bluetooth\Audio\AVRCP\CT /v DisableAbsoluteVolume /t REG_DWORD /d 0/f

Zdieľanie súborov

Ak sa vyskytnú problémy so zdieľaním súborov cez Bluetooth:

 • Skúste použiť zdieľanie medzi blízkymi zariadeniami. Ďalšie informácie o zdieľaní medzi blízkymi zariadeniami

 • Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth na odosielajúcom aj prijímajúcom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie súborov cez Bluetooth.

Poznámka:Zdieľanie medzi blízkymi zariadeniami je kdispozícii len vo Windowse10 verzie 1803 avnovších verziách.

Telefóny

PIN kód by sa mal zobraziť na obrazovke telefónu alebo na obrazovke počítača. Overte, či sa na oboch zariadeniach zobrazuje správny kód PIN.

Snímače pohybu

Pomoc s riešením problémov so snímačmi pohybu s pripojením Bluetooth nájdete v téme Snímače vprostredí Windows Mixed Reality.

Fitness snímače

Pomoc s riešením problémov s fitness snímačmi s pripojením Bluetooth nájdete v pokynoch výrobcu zariadenia.

Ak ste vyskúšali kroky v tomto článku alebo neviete nájsť riešenie problému, použite Centrum pripomienok k Windowsu na zadanie chyby. Spoločnosti Microsoft to pomôže určiť príčinu tohto problému.

Uveďte podrobnosti otom, čo ste robili, keď sa chyba vyskytla. Ak ste napríklad začali mať problémy stechnológiou Bluetooth po aktualizácii Windowsu alebo zmene verzie Windowsu, uveďte aj túto informáciu.

Otvoriť Centrum pripomienok

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 01/20/2023

Views: 5927

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.