Neuman Systems Model Uittreksel -  Introductiecollege Neuman Systems Model (NSM) Doelstellingen 1. - Studeersnel (2023)

IntroductiecollegeNeumanSystemsModel(NSM)

Doelstellingen

1. DestudentkandeonderliggendetheoretischebasisbeginselenvanhetNSM

beschrijven;

2. Destudentkande5variabelenvanhetNSMomschrijvenendaarbijpervariabele

eenvoorbeeldnoemen;

3. DestudentkandevisieopverplegenuithetNSMherkennenenbenoemen.

Samenvatting H 1,2,3 en 4

NeumanTheorie bestaat uit 3 fundamenten. Zie 1), 2) en 3)

 1. CliëntsysteemMens = open cliëntsysteem; opgebouwd uit fysiologische, psychologische, sociaal-culturele,ontwikkelings- en spirituele variabelen en in voortdurende interactie met de omgeving.(uitwisseling van materie, energie en informatie.

“Wholeness”= benadering van het totaal of totale mens

Wederkerige relatie cliëntsysteem en omgeving; input- throughput- output; feedbackCirculaire interacties bv lichaamstempZelfstabilisatie: aanpassing systeem aan de omgeving; jas aandoen bij koude

Uitwisseling met omgeving leidt tot voortdurende veranderingsprocessen en een steeds complexergeorganiseerd systeem. Dit proces heet NegentropieGesloten systeem= geen uitwisseling; dode materie. Entropie = afname van uitwisseling van energie,informatie en materie. Als open systeem (bv mens) zich afsluit van de omgeving.

Uitwisseling van energie = welbevinden

Open systeem: levende weefsels, mens, gezin, groep mensen. Belangrijk is grens van het systeem:  Onderscheid tussen systeem en omgeving bv bij mens als systeem, is gezin de omgeving. Bij gezin als systeem bestaat omgeving uit bv de buurt waarin met woont  Vindt uitwisseling met omgeving plaats en biedt beschermingSysteem is opgebouwd uit subsystemen vb aids pag 21

 1. Stress-coping theorie= wijze uitwisseling tussen systeem en omgeving

Stress: Eigen visie, niet objectief vast te stellenStress (stimulus, respons): relatie tussen individu en omgeving bedreigend/overschrijdingmogelijkheden getaxeerd en brengt hiermee welzijn in gevaar.

Taxatie: betekenis die men er aan geeft:Primaire taxatie: reflex, onbelangrijk, positief stress gevend Stress gevend: Schade of verlies

BedreigingUitdaging; was bedreiging+ kans zien beter er van te wordenSecundaire taxatie: beoordeling wat te doen/ niets doen en mogelijkheden hiermee om te gaan;coping

Hernieuwde taxatie: volgt op eerdere taxatie. Nieuwe beoordeling op basis van nieuwe informatievanuit omgeving of persoon zelf.

Taxatie wordt mede bepaald door:  Persoonsgebonden factoren: belangen, visies; zien van de werkelijkheid + overtuiging eigen mogelijkheden  Situatie gebonden factoren: o Nieuwe situatie o Situatie eerder meegemaakt? o Voorspelbaarheid situatie en daarmee de gevolgen

Voordeel analyseren taxatieproces (analyseren stress) a.d. van perceptie cliënt:  Taxatieproces wordt helder  Hulp sluit aan eigen copingmechanismen

Coping o Gedrag van iemand } omgaan met (niet beheersen) o Probleemoplossend vermogen }Bestaat uit:  Emotiegericht pogingen: reguleren emotionele reacties op pogingen  Probleemgericht: omgaan met problemen

 1. Preventietheorie. Vanuit hier verpleegkundig handelen

Primaire preventie: opsporen voorkomen stressoren vergroten eigen mogelijkheden

Secundaire preventie: Schade vroegtijdig onderkennen behandelen gezondheidsverstoringTertiaire preventie: Na secundair; in herstelfase behouden gezondheid bevorderen herstelproces versterken hulpbronnen beschermen van het systeem voor nieuwe symptomenCirculair; 1-> 2->3->

Verpleegkunde: 4 concepten: mens, omgeving, gezondheid, verpleegkunde

Blz 34: 5 variabelen in intrapersoonlijke omgeving.  Fysiologische variabele bv lichaamsstructuur en functioneren daarvan  Psychologisch  Sociaal-culturele

Doelstellingen

1. Destudentkanbeschrijvenwatdepreventietheorieinhoudt;

2. Destudentkanineencasusonderscheidmakentussenprimaire,secundaireen

tertiairepreventie;

3. Destudentkanvoorbeeldenbenoemenvanprimairepreventie;

4. Destudentkandebegrippenuitdepreventietheoriekoppelenaanhet

verpleegkundigproces.

Verpleegkundige interventies toegepast in primaire preventie, secundaire preventie en tertiairepreventie

Primaire interventie: (dreigende) stressoren nog geen reactie van het systeem. Voorkomen verliesvan energie. Flexibele verdedigingslinie wordt versterkt door stress te voorkomen en risicofactorente verminderen (gericht op alledaagse stressoren: voeding, slapen, hygiëne, veilig voelen, eigennormen en waarden, religie). Preventie kan gericht zijn op manier waarop cliënt met stressoren omgaat, maar ook op omgeving zodat stressoren beperkt worden bv. Bij geboorte baby, preventievezorg verpleegkundigen aan kinderen

Secundaire preventie: ondersteunen weerstandslijnen en bescherming basisstructuur nadatgezondheid is verstoord. Normale verdedigingslijn is verstoord en cliënt vertoont reactie op stressor.Bv: klachten van koorts, slecht slapen, moe zijn. Verstoring normale gezondheid is tijdelijk;basisstructuur nog intact. Interventies: bv luisteren naar muziek, goed voeding. Interventies opcliëntsysteem en/of op de omgeving. Bv ziekenhuis voor behandeling /verpleging wat thuis niet kan.

Tertiaire preventie: gericht op ondersteunen normale verdedigingslinie nadat die verstoord isgeweest; behouden en versterken van het herstelde evenwicht. Gebruik sterke kanten enhulpbronnen cliëntsysteem. Komt na secundaire preventie; 5 variabelen bv revalidatie, begeleidingna overlijden, ondersteuning bij zingevingsvraagstukken.Kan leiden tot herstel oude evenwicht of tot hoger niveau van welbevinden. Gaan hierna weer overin primair preventieve interventies om flexibele verdedigingslinie te versterken => circulair proces inverpleegkundige interventies.

H

‘Werken met NSM; referentiekader:  visie model komt in denken en handelen praktijk- visie o attitude in relatie met cliëntsysteem. Belangrijk eigen perceptie cliëntsysteem  inhoud model integraal gebruikt als structuur voor denken en handelen- inhoud o vragenlijsten bij diagnosticeren en uitvoeren geplande interventies  alle relevante onderdelen van het model betrokken bij methodisch procesmatig handelen in de praktijk – proces o holistisch door integratie visie, attitude en inhoudelijke structuur

Algemene systeemtheorie: uitgaan de van cliëntsysteem in open verbinding met diens omgeving.Continue uitwisseling van informatie, energie en materie. Gezondheid/ziekte mede bepaald door debeschikbare energie van het systeem om te kunnen reageren op stressoren en daarmee eendynamisch evenwicht te bevorderen, in stand te houden of te herstellen.

Vanuit de stress-coping theorie: op welke wijze voortdurende uitwisseling tussen cliëntsysteem endiens interne en externe omgeving plaatsvindt; interactioneel en uniek. Eigen perceptie van stress encoping is daarbij cruciaal.Preventietheorie: kader om gezondheidssituatie van cliëntsysteem te verhelderen en de noodzakelijkgeachte interventies te kunnen situeren en te evalueren.

Structuur model:  Start definitie cliëntsysteem (individu, gezin enz.)  Interne omgeving met 5 variabelen;  Elk afzonderlijk vaststellen  Belichten vanuit onderlinge interacties en effecten daarvan  Onderverdelen naar mate waarin ze uitmaken van basisstructuur en/of bepalend zijn voor de 3 omringende verdedigingslinies;  Flexibel  Normaal  Weerstandslijnen  Externe omgeving  Interpersoonlijk - personen  Extrapersoonlijk- niet persoonsgebonden factoren  Gecreëerde omgeving- om alles wat er gebeurt een plaats te geven en zich veilig te voelenTevens analyse wisselwerking interne en externe omgeving

Bovenstaand is inhoudelijke structuur voor gegevensverzameling en analyse.Ook indeling voor benoemen doelen, interventies en resultaten:  Primair preventief  Secundair preventief } denken en handelen van uit gezondheid  Tertiair preventief

Structuur voor evaluatie en interventies en daarmee beoogde resultaten:Veranderingen inAard en prioriteit stressoren  Intrapersoonlijke factoren  Interpersoonlijke factoren  Extrapersoonlijke factoren

H

NSM drie fasen verpleegkundig proces (methodisch handelen/ in hulpverleningsproces):  Diagnostiek o Verzamelen gegevens en vaststellen gezondheidsafwijkingen  Doelen o Vaststellen (voorlopige) doelen en interventies  Resultaten o Uitvoeren en evalueren van de interventies en de resultaten daarvan

ervaren situaties en behoeftes, maar ook een gevoel van veiligheid speelt hierbij eveneens een groterol.

Kan zijn: fysieke vormgeving: goed er uit zien, fysieke externe omgeving: huis of tuin, persoonlijkheid:omgaan met emoties, sociaal-cultureel contacten, actief of passief erin.

Systeemintegriteit als doel van de gecreëerde omgeving = de wereld zoals we die waarnemen moetkloppen, begrijpelijk en overzichtelijk zijn; veilig voelen.

Hulpverlener moet altijd de gecreëerde omgeving onderzoeken naar aard ervan en wat het voor decliënt aan resultaten oplevert. Gezondheidssituatie kan bovendien vragen om bijstelling of aanvullingom prettig te voelen en gezond te kunnen reageren op nieuwe situatie.

Gecreëerde omgeving blootleggen (jouw visie en perceptie) tijdens reflectieverslagen. herstelEssenties van gecreëerde omgeving:  Doel: veiligheid en heelheid van het systeem creëren  Is ongemerkt en meestal onbewust ontwikkeld  Komt vooral tot uiting in perceptie van de cliënt  Bewustmaking kan leiden tot verlies van de kracht ervan en dus tot een gevoel van onveiligheid  Kan gezondheid bevorderend maar ook gezondheidsbedreigend zijn

Levensbeschouwing: heeft betrekking op de visie die mensen hebben op het levenZingeving: zoeken naar de zin, bedoeling, doel van het leven of van grote gebeurtenissen in hetleven.

Nieuw spiritualiteit:  Cognitieve vormen: opvattingen over het leven; uitspraken over waarheid, holisme of magie  Affectieve vormen: mystieke ervaringen; meer tussen hemel en aarde, contact met de natuur  Gedragsvormen: uitingsvormen van spiritueel gedrag

Verbondenheid

Wederopbouw en herstel NSM:  Herstel volgt op stressreactie  Herstel is de wijze waarop cliëntsysteem inspanningen levert om terug te keren naar een (oorspronkelijk) mate van welbevinden (soms nieuwe mate, als geheel herstel niet mogelijk is)  Herstel gaat over 5 variabele NSM  Herstel heeft betrekking op intra-, inter- of extrapersoonlijke factoren

Doel herstel: terugkeer naar en het behoud van de systeemstabiliteit na de behandeling van degevolgen van de reactie op stressoren.

FAQs

What are the 4 components of Neuman's theory? ›

The Neuman Systems Model views the client as an open system that responds to stressors in the environment. The client variables are physiological, psychological, sociocultural, developmental, and spiritual.

What is the Neuman system model explanation? ›

The Neuman Systems Model shows a comprehensive conceptual structure related to stressors, reactions given against stressors and protective interventions. In the model, the system approach is taken as basis and it is explained how the system remains in balance against the stressors.

What is Neuman's 1st name in Neuman's systems model? ›

The theory was developed by Betty Neuman, a community health nurse, professor and counselor.

What are the major concepts of Neuman Systems Model? ›

Neuman's model concentrates on explaining a person's reaction to stressors in the environment. Six major concepts are used to describe this phenomenon. The major concepts in the model are client, variables, environment, stressors, wellness, and nursing intervention (see Figure 2.1).

What are the two main themes concepts of Neuman's theory? ›

The major concepts of Neuman's theory are content, which is the variables of the person in interaction with the environment; basic structure or central core; degree to reaction; entropy, which is a process of energy depletion and disorganization moving the client toward illness; flexible line of defense; normal line of ...

What are the 4 components of nursing Metaparadigm define each? ›

The four metaparadigms of nursing include person, environment, health, and nursing. The metaparadigm of person focuses on the patient who is the recipient of care. This may encom- pass things such as a person's spirituality, culture, family and friends or even their socioeco- nomic status.

What is the most significant application of Betty Neuman theory? ›

FINDINGS: Application of Betty Newman Theory positively impacted on reducing anxiety in the patients with multiple sclerosis and laryngeal cancer, in patients undergoing surgery, anesthesia and coronary artery bypass surgery and in patients admitted to the intensive care unit; on reducing the nausea and vomiting ...

What are the five person variables in Neuman's model? ›

It is considered a wellness model and illustrates the composite of five interacting variable-physiological, psychological, sociocultural, developmental and spiritual.

What is the behavioral system model used for? ›

Behavioral System Model

Focuses on how the client adapts to illness; the goal of nursing is to reduce stress so that the client can move more easily through recovery. Viewed the patient's behavior as a system, which is a whole with interacting parts.

What are Neumans goals of nursing? ›

“Neuman's work focuses on the wellness of the client system in relation to environmental stressors and reactions to stressors. . . . [The] goal of nursing [is] to facilitate optimal wellness for the client through retention, attainment, or maintenance of client system stability.” (Fawcett, J., & DeSanto-Madeya, S.

What are the three steps in Neuman's three step nursing process? ›

Nursing interventions can occur through the three prevention modalities. Primary prevention, which occurs before the stressor invades the system; secondary prevention, after the system has reacted, and tertiary, which occurs after secondary prevention, when reconstitution is established [5].

What are the weaknesses of Neuman's system model? ›

One more weakness of the NSM is revealed by a group of researchers of the Ceara State University in their work “Betty Neuman Systems Model: Analysis according to Meleis.” They criticize the theory because it does not give an explanation of stressful agents “since they are not clear and differentiated from what would be ...

What are the 4 common concepts in nursing theory which is said to be the most important? ›

Four major concepts are frequently interrelated and fundamental to nursing theory: person, environment, health, and nursing. These four are collectively referred to as metaparadigm for nursing. Person, Nursing, Environment, and Health – the four main concepts that make up the nursing metaparadigm.

What are the two main themes concepts of Neuman's theory quizlet? ›

Match
 • What are the two main themes (concepts) of Neuman's Theory? -Stress. ...
 • What are the 4 components of Neuman's Theory? Client and 5 Variables. ...
 • What is a Client? A system comprised of 5 interacting variables.
 • What are the 5 variables that make up a client? Physiological. ...
 • Physiological. ...
 • Psychological. ...
 • Spiritual. ...
 • Sociocultural.

Who proposes the 4 main elements to clinical nursing? ›

Wiedenbach believed that there were 4 main elements to clinical nursing. They included: a philosophy, a purpose, a practice and the art.

What are the 5 phases components of nursing process? ›

 • The common thread uniting different types of nurses who work in varied areas is the nursing process—the essential core of practice for the registered nurse to deliver holistic, patient-focused care. Assessment. ...
 • Diagnosis. ...
 • Outcomes / Planning. ...
 • Implementation. ...
 • Evaluation.

What are the 5 caring concepts in nursing? ›

What Are the Five C's of Caring? Sister Simone Roach came up with the five C's of caring: commitment, conscience, competence, compassion, and confidence. The five C's are considered beneficial to improving coworker and patient relationships and increasing a nurse's chances for career advancement.

What stressors are included in the Neuman model? ›

The Neuman Systems Model looks at the impact of stressors on health and addresses stress and the reduction of stress. The stressors that affect the system are capable of producing a positive or negative effect and can constitute any environmental force that can affect the system.

What is an example situation of Betty Neuman theory? ›

For example, if a client experiences a mental health crisis and then seeks a therapist for psychological help, they are working to resolve the current situation as well as strengthening themselves on the psychological variable for future stressors.

What are the 4 assumptions of the behavioral system model? ›

There are four assumptions about system. They are: There is “organization, interaction, interdependency, and integration of the parts and elements of behaviors that go to make up the system.”

What are the 7 behavioral subsystem? ›

Johnson categorized all human behavior into seven subsystems (SSs): Attachment, Achievement, Aggressive, Dependence, Sexual, Ingestive, and Eliminative. Each subsystem is composed of a set of behavioral responses or tendencies that share a common goal.

What are the basic types of system behavior? ›

System Behaviour
 • Emergent Properties.
 • Simple and Complex Systems.
 • Stability and Leverage.
 • Side Effects.
 • Feedback Loops.
 • Cause and Effect.
 • Open and Closed Systems.
 • Limiting Complexity.

What is the conclusion of Neuman systems model? ›

Conclusion. Betty Neuman's system model aims to attain optimal client system wellness in nursing. There is therefore dire need to make it more unique such that duplication of nursing assessment information is prevented. Despite its weaknesses, the model is widely used by different disciplines.

What are the four 4 major concepts in nursing theories? ›

Fawcett has named person, health, environment and nursing as the four main concepts of nursing that need to be comprehensively defined. The Human Caring Theory is significant because of its focus on the spiritual dimension of human beings.

What are the four 4 major steps in nursing management process? ›

These are assessment, diagnosis, planning, implementation, and evaluation.

What are the 3 components of a nursing care plan? ›

A care plan includes the following components; Client assessment, medical results and diagnostic reports.

What are the 3 components of nursing care? ›

A nursing care plan is a formal process that includes six components: assessment, diagnosis, expected outcomes, interventions, rationale, and evaluation.

What are the weaknesses of system theory? ›

Weaknesses of Systems Theory

One flaw of social systems theory is that this approach to an individual's issues is not always adequate to explain their present circumstances. In these cases, a more traditional psychological approach might be used.

What is Betty Neuman systems model example? ›

For example, if a client experiences a mental health crisis and then seeks a therapist for psychological help, they are working to resolve the current situation as well as strengthening themselves on the psychological variable for future stressors.

What is it the basic structure that is depicted in Neuman's client system model? ›

The Central Core

The basic structure or central core is made up of the basic survival factors that are common to the human species these factors include system variables, genetic features, and the strengths and weaknesses of the system parts.

What are the 5 components of the nursing process please include a brief description of each one? ›

These are assessment, diagnosis, planning, implementation, and evaluation. Assessment is the first step and involves critical thinking skills and data collection; subjective and objective.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 03/12/2023

Views: 6138

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.