Feedback geven, zonder kritiek te leveren, hoe doe je dat? - Blog | Adecco (2023)

Feedback geven wordt vaak als lastig ervaren. Mensen hebben het idee dat feedback gelijk staat aan kritiek geven. Dit is niet het geval! Feedback is nodig om (samen) tot een optimale oplossing of samenwerking te komen.

Feedback versus kritiek
Feedback is een terugkoppeling die je geeft aan een vriend of collega gebaseerd op zijn gedrag of prestatie. Met als doel om een ander inzicht te geven in zijn gedrag en dit mogelijk te veranderen. Met kritiek (of commentaar) geef je aan dat je iets niet goed vindt, je keurt iets af. In kritiek zit vaak een oordeel, een negatieve associatie. Terwijl feedback juist opbouwend en soms zelfs positief is!

Altijd praten vanuit de ik-persoon
Probeer mensen nooit direct aan te vallen als persoon. Feedback geef je vanuit de ik-persoon, bijvoorbeeld ‘Ik denk dat…’ of ‘Ik vind dat…’. Als je tegen iemand zegt ‘Jij doet het niet goed’, geeft het een ander gevoel dan als je zegt ‘Ik zou het graag anders zien’. Voel je het verschil? De ik-boodschap is persoonlijk en maakt het makkelijk voor een ander om zich in jou te verplaatsen. Durf aan te geven wat iets met je doet en stel je kwetsbaar op. Op deze manier zet je een ander aan het denken. Het kan ook een effectieve manier zijn om iemand te bewegen in de richting die je voor ogen hebt.

Goed luisteren en vragen stellen
De ontvanger speelt ook een belangrijke rol. Het is belangrijk dat je gesprekspartner openstaat voor feedback en dat er goed wordt geluisterd. Probeer de ander ruimte te geven om vragen te stellen ter verduidelijking. Ben jij zelf de ontvanger van feedback? Herhaal wat een ander zegt, om zo je waarnemingen meteen te checken. En belangrijk, probeer niet emotioneel te reageren of meteen in de verdediging te schieten.

Welke boodschap wil je overbrengen?
Bereid je goed voor zodat de boodschap die je wilt overbrengen duidelijk is. Denk na over je woordkeuze, vermijd de woorden ‘altijd’ of ‘nooit’. Een voorbeeld: ‘Ik heb gemerkt dat jij nooit je deadlines haalt’. Daar kan je collega op reageren: ‘Vorige week heb ik mijn input ruim 10 minuten voor de deadline gestuurd’. Hierdoor ontstaat er al een snel een welles-nietes discussie. En dat is niet de bedoeling! En oefen bijvoorbeeld -voorzichtig- bij een ander (een collega of vriend) hoe je feedback op hen overkomt.

Nog een paar laatste tips:
•Denk na over de timing van je feedback, maar wacht er ook niet te lang mee, het moment gaat weer voorbij;
•Geef geen feedback als je boos of gestresst bent (Lees ook: 6 tips om kalm te blijven in een stressvolle situatie)
•Neem de reactie van de ander serieus. Als de ander niet openstaat voor feedback, zul je dit moeten accepteren.

Laat feedback een goed begin zijn van iets nieuws!

Gerelateerde artikelen

Waar doe jij het voor?

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 02/02/2023

Views: 6655

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.