Feedback - betekenis en voorbeelden (2022)

Feedback - betekenis en voorbeelden (1)

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

Feedback - betekenis en voorbeelden (2)Feedback - betekenis en voorbeelden (3)

(Video) Voorbeeld gesproken feedback

Geplaatst op 17 september 2021

Definitie van feedback

Feedback is de terugkoppeling die je geeft aan iemand over het effect van zijn of haar gedrag of prestaties. Feedback kan directief en sturend zijn, maar ook activerend en reflectief.

Feedback is dus feitelijk het geven van informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en de norm met het doel om de prestatie te verbeteren. Ook moet feedback gefocust zijn op wat goed gaat en deze handhaven. Makkelijk gezegd kan feedback beschreven worden als commentaar dat we geven op iemands gedrag of houding. Hierin verschilt feedback van kritiek in de zin dat het over een prestatie of gedrag gaat dat veranderbaar is.

Feedback is heel belangrijk op de werkvloer, in teamverband of andere samenwerkingen. Maar in het onderwijs is het al helemaal fundamenteel. Leerlingen leren van de feedback van de leraar en medeleerlingen.

(Video) Feedback - Zien, Denken, Voelen #32

Voor het geven of ontvangen van feedback is een vertrouwelijke sfeer oftewel een goed pedagogisch klimaat nodig. Je kunt dit ook een sfeer van veilige onzekerheid noemen. Fouten maken mag en fouten zijn om van te leren.

Feedback geven

Basisregels voor effectieve feedback zijn als volgt:

 1. Ik-boodschap: Vertel de feedback vanuit jezelf. Op die manier verklaar je waarom je op een bepaalde manier reageert. Een ik-boodschap is: ‘Ik merk dat ik mij niet goed kan focussen als ik hoor dat jij harde muziek aanzet.’ Een jij-boodschap is: ‘Jij zorgt voor te veel geluidsoverlast met die harde muziek.’ Bij een ik-boodschap begrijpt de ander jouw kant van het verhaal sneller en loop je minder risico dat de ander in de verdediging schiet.
 2. Aanwijsbaar, precies: Zorg dat de feedback betrekking heeft op duidelijk aanwijsbaar gedrag. Feedback gaat over wat iemand gedaan heeft en niet over hoe hij is. Om het verschil duidelijk te hebben kun je jezelf de volgende vraag stellen: ‘Kan de ander het gedrag of de prestatie veranderen?’
 3. Concreet: Geef de feedback zo concreet mogelijk. Baseer de feedback op gedrag dat je zelf gezien of gehoord hebt. Daarnaast is het handig om de woorden ‘nooit’ of ‘altijd’ te voorkomen. Dat is makkelijk te weerleggen en kan snel een discussie veroorzaken. Het beste is om precies te beschrijven welk gedrag je gestoord heeft.
 4. Wacht niet te lang: De ander moet de beschreven situatie herkennen om erop te kunnen reageren.
 5. Ruimte voor reactie: Geef de ander de tijd en ruimte om te reageren. Dit kan een verklaring geven voor het gedrag of jou anders naar de zaak laten kijken.
 6. Vraag om het gewenste gedrag: Maak duidelijk wat je van de ander wilt. Zoek hierin samen naar mogelijkheden om het gedrag te veranderen.

Methoden voor het geven van feedback

Er zijn een aantal methoden ontwikkeld om effectief feedback te geven. Het verschilt per situatie welke methode er gebruikt wordt. Een bekende methode is het gebruik van het 4G-model.

 • Beschrijf het gedrag dat de ander vertoont en waarop je feedback wilt geven
 • Vertel welk gevoel je krijgt door het gedrag van de ander
 • Welk gevolg heeft het gedrag van de ander
 • Wat is het gewenste gedrag dat je zou willen zien bij de ander

Een andere methode is de Pendleton-methode. Hierbij begint het gesprek met het benoemen van de positieve punten vanuit de persoon die feedback krijgt. Wanneer hij/zij niet goed gepresteerd heeft, krijgt hij/zij gelijk de gelegenheid om dit te benoemen. Vervolgens wordt de vraag aan de ander gesteld wat er beter kan en hoe. Pas na zijn/haar antwoord reageert de persoon die feedback geeft. Hierna laat je de ander samenvatten en maak je samen concreet afspraken. In deze methoden wordt ook specifiek gesproken over ‘verbeterpunten’ om woorden met een negatieve lading zoals ‘kritiek’ te vermijden.

(Video) Homeostasis and Negative/Positive Feedback

Soorten feedback

Naast verschillende methoden bestaan er ook verschillende soorten feedback. Een aantal voorbeelden zijn evaluerende, corrigerende, activerende en motiverende feedback. Het is niet de bedoeling om hiertussen te kiezen, maar om het te combineren en af te wisselen. Wees je bewust van de verschillende soorten en welke effecten deze met zich meebrengen. Binnen het onderwijs kan de feedback zich daarnaast alleen focussen op de didactische of de pedagogische kant. Dat ligt er precies aan wat de leerling nodig heeft om zich persoonlijk te ontwikkelen. Vaak gaat het dan niet over het werk van de leerling, maar over wat hij/zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Feedback ontvangen

Door het ontvangen van feedback leer je meer over jezelf en krijg je de kans om gedrag of een prestatie te veranderen.

 1. Probeer de feedback te begrijpen: Wat bedoelt de persoon precies? Vraag door tot je duidelijk hebt wat er mee wordt bedoeld.
 2. Schiet niet in de verdediging: Luister naar de ander. Dat betekent niet dat je er hetzelfde instaat of het ermee eens bent. Je laat zien dat je erover nadenkt en open staat voor gesprek.
 3. Feedback is geen aanval op jou als persoon: Iemand wil jou iets vertellen over je gedrag of prestatie. Dat gaat niet over jouw persoonlijkheid of jouw waarde als mens.
 4. Beoordeel de feedback: Herken je de feedback? Komt de feedback je bekend voor of hoor je het voor het eerst? Probeer te bepalen of het positieve of negatieve feedback is en of het volgens jou terecht is. Jij bepaalt wat je er in het vervolg mee gaat doen.
 5. Doe iets met de feedback: Besluit wat je in de toekomst meeneemt vanuit de feedback. Ga je actie ondernemen?
 6. Waardeer feedback: Feedback kan voor beide kanten lastig zijn. De ander probeert je te helpen of beter te maken.

Het kan voorkomen dat je dichtslaat door feedback of simpelweg niet meer weet wat je moet doen. Kom er dan later op terug. Er zijn veel mensen die moeite hebben met het leren omgaan met kritiek. Het kan makkelijk zijn om jezelf in die situatie het volgende voor te houden:

 • Bepaal zelf de timing om kritiek te ontvangen. Zorg dat je rustig bent en dat je je veilig voelt.
 • Reageer altijd, maar neem daarvoor de tijd!
 • Kritiek is subjectief. Mensen kunnen kritiek als een feit brengen, maar probeer daar een mening van te maken.
 • Neem zelf initiatief. Wanneer je voelt dat de sfeer niet goed is, is het beter om er direct naar te vragen. Dat maakt het ontvangen van kritiek lastiger.
 • Oefen jezelf in het ontvangen van kritiek. Probeer het te zien als informatie waar je iets mee kunt doen of kunt laten liggen.

Feedback in het onderwijs

Bij feedback aan leerlingen moet er soms rekening gehouden worden met andere of extra factoren. In het onderwijs is een vertrouwensrelatie tussen de leerling en leraar van essentieel belang. De focus van feedback moet liggen op de veranderingen die de leerling kan maken en niet op de veranderingen in diens werk. Feedback gericht op het leerproces wordt ook wel proces-georiënteerde feedback genoemd. Hiermee kan het leerproces en de leerbereidheid bevorderd worden. Bij feedback dat beoordelend of becijferend is kan juist het tegenovergestelde effect plaatsvinden. Om de proces-georiënteerde feedback te laten werken moet de leerkracht wel instructies geven aan de leerling om deze te verwerken. Alleen dan heeft de feedback de juiste invloed zodat de leerling er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat.

(Video) peer feedback

Feedback geven aan kinderen

Er gelden andere regels voor het geven van feedback bij (jonge) kinderen. De volgende uitleg is gebaseerd op de mindsettheorie van Carol Dweck. Bij mensen is er sprake van een bepaalde mindset, de zogeheten fixed mindset of een growth mindset. Bij een fixed mindset zijn mensen ervan overtuigd dat alleen talent belangrijk is voor prestatie. Deze mensen staan vaak minder open voor feedback. Bij een growth mindset geloven mensen erin dat je je kunt blijven verbeteren en aanpassen. De mindset ontwikkelt zich op het cognitieve en motorische gebied, en is bij kinderen nog heel beïnvloedbaar.

Wanneer er op een goede manier feedback gegeven wordt aan kinderen helpt dit om de juiste mindset te ontwikkelen. Volgens Dweck, en veel andere moderne opvoedkundigen, is het belangrijk om kinderen positieve feedback te geven. Hierin is het belangrijk op welke manier de positieve feedback gegeven wordt. Feedback op proces bevorderd een growth mindset, terwijl dit bij feedback op prestatie een fixed mindset stimuleert. Het blijft ontzettend moeilijk om bij feedback aan kinderen te focussen op het proces en niet op het resultaat. Toch is het belangrijk voor de ontwikkeling van het kind om stil te staan bij de manier waarop je feedback geeft.

Doel van feedback

Onthoud waarvoor je het gesprek aangaat. Vergeet daarbij niet waar de focus op ligt. De ene keer kan dit gaan over een taak, terwijl het de andere keer gaat over een proces of zelfregulatie. In het onderwijs kan feedback op andere manieren bijdragen zoals hier beschreven. Bij feedback gaat het erom dat positief gedrag erkent en gestimuleerd wordt waarbij het negatieve gedrag wordt gecorrigeerd. Tijdens dit gesprek wordt de relatie tussen personen verduidelijkt en is er begrip voor elkaar.

Bronnen:

 • Biemans, S. (z.d.).Feedback geven en ontvangen. Geraadpleegd op 18 februari 2020, van http://www.lancelots.nl/ontwikkelen/kernvaardigheden/mondelinge-vaardigheden/feedback
 • Feedback geven en ontvangen. (z.d.). Geraadpleegd op 17 februari 2020, van https://www.uu.nl/sites/default/files/upper_feedback_geven_en_ontvangen.pdf
 • Feedback geven en ontvangen - Handige oefeningen en tips. (2017, 16 februari). Geraadpleegd op 18 februari 2020, van https://spijkermantrainingen.nl/feedback-geven-en-ontvangen-oefeningen-tips/
 • Het 4G-model voor het geven van goede feedback. (2019, 7 augustus). Geraadpleegd op 18 februari 2020, van https://www.gitp.nl/insights/performance-management/het-4g-model-voor-het-geven-van-goede-feedback
 • Langeveld, I. (z.d.).Feedback geven. Geraadpleegd op 18 februari 2020, van http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/vaardigheden/feedback-geven
 • Peeters, W. (2019, 20 april).Handvatten om effectieve feedback te geven. Geraadpleegd op 18 februari 2020, van https://www.vernieuwenderwijs.nl/handvatten-effectieve-feedback-geven
 • Van Daelen- Van der Schoot, K. (z.d.).Hoe geef je feedback aan een kind?Geraadpleegd op 19 februari 2020, van https://www.monkeymoves.nl/kennisbank/hoe-geef-je-feedback-aan-een-kind/

Hoe geef je goede feedback, wat zijn de valkuilen en wat is goede en slechte feedback? In dit artikel leggen we het uit met 15 tips en voorbeelden.

Maar de grens tussen feedback en kritiek is soms dun, waardoor het belangrijk is om het geven van feedback op een goede manier aan te pakken.. In het geval van positieve feedback prijs je vooral en geef je aan waarom je onder de indruk bent van een bepaalde prestatie.. Bij het evalueren van lesdoelen en leertrajecten of het beoordelen van de toonzetting en correctheid van een tekst/artikel is goede feedback meestal onontbeerlijk.. Het geven van feedback wordt vaak gekoppeld aan de drie G’s: de Gebeurtenis , het Gevoel en het Gevolg .. Het blijkt namelijk dat een gesprek in de praktijk een minder aanvallend karakter krijgt als je begint met openingszinnen als ‘ik vind dat’ of ‘ik merk’ in plaats van met een aanhef in de jij-vorm.. Ga niet met je armen over elkaar zitten, maar kies voor een open, actieve houding waarbij je rechtop zit op je stoel, de voeten stevig op de grond houdt en de handen op tafel legt.. Het geven van feedback is het effectiefst als je het zo snel mogelijk doet na de situatie die er de aanleiding voor was .. Nu we hebben gezien wat de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen zijn bij het geven van feedback, is het tijd om een aantal praktijkvoorbeelden van goede en slechte feedback naast elkaar te leggen.. Het is beter om de medewerker erop te wijzen dat zijn inbreng belangrijk is en op waarde wordt geschat en iedereen het dus jammer vindt dat hij of zij de aandacht verdeeld lijkt te hebben.. Het veroordelen van dit gedrag zonder te vragen naar de achterliggende oorzaken (“ben je nu weer te laat” of “kun je voor de verandering niet eens een keer op tijd komen”) is in dit geval niet de juiste manier om feedback te geven.. Het is veel beter om nader in te gaan op de achterliggende oorzaken van het proces en de medewerker in kleine stappen te begeleiden naar meer besluitvaardigheid en minder controledrang.

Parafraseren tool is een online tekst herschrijvenr die het woord verandert met hun relevante synoniemen om het uniek en gemakkelijk leesbaar te maken.

Parafraseren is om je eigen woorden te gebruiken om het oorspronkelijke idee te behouden, maar om de betekenis te verduidelijken, net als "het verkeerslicht was rood", kun je het parafraseren als "de auto's mochten niet bewegen omdat het signaal rood was".. Het omvat het gebruik van een synoniemenwisselaar en zinswisselaartechniek om de geparafraseerde inhoud anders te maken dan de oorspronkelijke inhoud.. U kunt de inhoud eenvoudig kopiëren van de website waar de inhoud wordt gepubliceerd en deze vervolgens in het vak van de parafrasetool Prepostseo plakken.. Tijdens het gebruik van onze parafrasetool kunt u verschillende andere tools op onze website gebruiken om de kwaliteit van de inhoud te verbeteren.. Het eenvoudige wat ze kunnen doen, is gewoon een tekst nemen en deze kopiëren en plakken en de tool het voor hen laten parafraseren.. Parafraseren kan hen helpen hun eigen tekst te herschrijven om nieuwe inhoud te maken met dezelfde betekenis als vereist.. Om dit tegen te gaan, kan een freelancer een parafrasetool gebruiken om de inhoud te wijzigen door woorden te vervangen en de tekst te remixen zodat deze er nieuw en plagiaatvrij uitziet.. Onze online parafrasetool parafraseert een tekst op een manier die een menselijke checker niet kan detecteren of deze is geparafraseerd of niet omdat veel van de andere websitetools geen enkele zin parafraseren.

Leren hoe Excel-formules werken. Los veelvoorkomende problemen met formules op.

Deze volgende formule maakt gebruik van de functie BET om een hypotheekbetaling uit te rekenen ($1,073.64) ide is gebaseerd op een rente van 5 percent (5% gedeeld door 12 maanden geeft de maandelijkse rente over een periode van 30 jaar (360 maanden) voor een lening van $200.000:. Als een formule operatoren met dezelfde prioriteit bevat, bijvoorbeeld als een formule zowel een vermenigvuldigingsoperator als een deeloperator bevat, Excel voor het web de operatoren van links naar rechts evalueren.. In het volgende voorbeeld forceren de haakjes die het eerste deel van de formule omsluiten Excel voor het web om eerst B4+25 te berekenen en vervolgens het resultaat te delen door de som van de waarden in de cellen D5, E5 en F5.. Een functie begint altijd met een gelijkteken (=), gevolgd door de functienaam, een haakje openen, de argumenten voor de functie gescheiden door puntkomma's, en een haakje sluiten.. Als u een functie invoert in de formule, worden in het dialoogvenster Functie invoegen de naam van de functie, de verschillende argumenten, een beschrijving van de functie en de argumenten, het huidige resultaat van de functie en het huidige resultaat van de gehele formule weergegeven.. Nadat u een = (gelijkteken) en beginletters of een weergavetrigger hebt getypt, wordt Excel voor het web onder de cel een dynamische vervolgkeuzelijst weergegeven met geldige functies, argumenten en namen die overeenkomen met de letters of trigger.. Een verwijzing identificeert een cel of een celbereik op een werkblad en geeft Excel voor het web aan waar de waarden of gegevens moeten worden gezocht die u in een formule wilt gebruiken.. De standaardverwijzingsstijl Standaard gebruikt Excel voor het web de verwijzingsstijl A1, die verwijst naar kolommen met letters (A tot en met XFD, voor een totaal van 16.384 kolommen) en verwijst naar rijen met getallen (1 tot en met 1.048.576).. Relatieve verwijzingen Een relatieve celverwijzing in een formule, zoals A1, is gebaseerd op de relatieve positie van de cel met de formule en de cel waarnaar wordt verwezen.. Als de positie van de cel met de formule verandert, wordt de relatieve verwijzing gewijzigd en de absolute verwijzing niet.. Invoegen of kopiëren Als u bladen invoegt of kopieert tussen Blad2 en Blad6 (de eindpunten in dit voorbeeld), bevat Excel voor het web alle waarden in de cellen A2 tot en met A5 van de toegevoegde bladen in de berekeningen.. In de stijl R1C1 geeft Excel voor het web de locatie aan van een cel met een 'R' gevolgd door een rijnummer en een 'C' gevolgd door een kolomnummer.. Als u bijvoorbeeld een opdracht opneemt, zoals op de knop AutoSom klikken om een formule in te voegen waarmee een celbereik wordt toegevoegd, Excel voor het web de formule registreert met R1C1-stijl, niet met de stijl A1, verwijzingen.

[Pickx][Android 4K Ultra HD/HDR]

Beleef tv, films, series, sport, … op een nieuwe manier op al je toestellen – pc, smartphone of tablet - met Proximus Pickx-app of www.proximuspickx.be !Download de app gratis in de App Store of in de Play Store en gebruik je MyProximus-login om je gepersonaliseerde Pickx content te bekijken.. Druk op de. -toets terwijl je live tv kijkt om het afspeelscherm op je tv te toveren.. Druk op. →. → Lay-out van de tv-gids ...en maak je keuze!. Druk op de. -toets. Druk op de. -toets → gebruik de richtingstoets. → kies ‘REC (Opnemen)’ op het scherm →. om te bevestigen. Druk op de. -toets → selecteer een programma met het TV Replay-symbool. Druk op de. -toets → kies een programma met het TV Replay-symbool. uit de aanbevelingen. Zo verminder je het energieverbruik van je TV Box, 2 manieren: Druk 2 seconden op de -toets om de eco-modus te activeren.. Ze zijn beschikbaar voor sommige programma’s op bepaalde zenders.Ondertitels kunnen geactiveerd worden voor een live programma, uitgesteld kijken (TV Replay) en opnames (indien ondertiteling beschikbaar).. Als je de ondertiteling activeert op een bepaalde zender, dan krijgt die voorrang op de ‘ondertiteling voor alle zenders’ (die je via gekozen hebt).. Als je de audiobeschrijving activeert op een bepaalde zender dan krijgt die voorrang op de ‘audiobeschrijving voor alle zenders’ (die je via gekozen hebt).. → druk op de. -toets om de zenderlijst te tonen → met de richtingtoets. druk omhoog om zender te selecteer. → Favorieten toevoegen/verwijderen → Toevoegen → Klaar. Tijdens de installatie van je TV Box heb je de mogelijkheid om je aan te melden bij de Google Play Store (met je gebruikersnaam en wachtwoord).

Een Reddit-gebruiker heeft via eBay een vermeend engineeringsample van de nooit uitgebrachte Nvidia GeForce GTX 2080 op de kop weten te tikken. De grafische kaart is technisch gezien de enige GeForce-serie gpu met raytracinghardware.

Een Reddit-gebruiker heeft via eBay een vermeend engineeringsample van de nooit uitgebrachte Nvidia GeForce GTX 2080 op de kop weten te tikken.. De grafische kaart is technisch gezien de enige GeForce-serie gpu met raytracinghardware.. Waarschijnlijk gaat het om een engineersample van de GTX 2080, die later tot de RTX 2080 omgedoopt zou worden.. De Reddit-gebruiker zou de videokaart via eBay hebben gekocht.. Uit benchmarks van de bron blijkt dat de prestaties praktisch identiek zijn aan die van de officiële RTX 2080, al ondervond hij naar eigen zeggen ook problemen; de kaart zou het tijdelijk niet meer hebben gedaan vanwege gebrek aan compatibiliteit met drivers.. Het is niet duidelijk hoe hij de gpu weer aan de praat heeft gekregen.. Vanwege de onbekende oorsprong van de gpu zou het natuurlijk om een productiefout of een eventuele hoax kunnen gaan.. VideoCardz merkt daarentegen wel op dat het serienummer op de sticker verwijst naar het PG180-bord, identiek aan die van de RTX 2080.. Ook de fans, de TU104-die en de firmware geüpload naar TechPowerUp wijzen er allemaal op dat het om een vroege versie van de RTX 2080 gaat.. Nvidia bracht in het najaar van 2018 een nieuwe familie grafische kaarten onder de noemer GeForce RTX uit.. De RTX 20-serie , inclusief de 2080, was de eerste reeks gpu's van het merk met speciale RT-cores voor raytracing.. Dat maakt de op eBay opgedoken gpu zover bekend de eerste en enige GeForce-familie grafische kaart met raytracingcores.. Nvidia maakte overigens later door middel van drivers wel raytracing mogelijk op GTX-kaarten zonder dat daar specifieke hardware voor nodig was.

Videos

1. Homeostase en Feedback mechanismen
(JufDanielle)
2. Glomerular Filtration: Tubuloglomerular Feedback
(Lance Miller, PhD)
3. Understanding Control Systems, Part 2: Feedback Control Systems
(MATLAB)
4. Feedback and Feedforward Control
(APMonitor.com)
5. Constructief feedback geven
(Expert Academy)
6. What is Employee Satisfaction | Employee Satisfaction Surveys | Employee Feedback Forms
(SurveySparrow)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 08/22/2022

Views: 5451

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.