De 5 Gouden tips en tops voor feedback geven in teams - Schateiland (2023)

24 februari 2019

De 5 Gouden tips en tops voor feedback geven in teams - Schateiland (1)

(Video) The Dukes of Hazzard Wardrobe Malfunction with Daisy Dukes

Eigenlijk vindt iedereen dat je elkaar moet kunnen aanspreken in een team. Niet praten over elkaar, maar met elkaar, zegt men dan. En eigenlijk wordt in teams bijna nooit spontaan feedback gegeven. Iemand op een individuele feedbacktraining sturen, heeft dan ook weinig zin.

Feedback geven en ontvangen in teams is spannend. Daarom gebeurt het alleen als het team er actief mee aan de slag gaat. Dat kan in een gezamenlijke training feedback of gewoon zelf. Hier zijnonze5 tips en tops voor het geven van feedback:

(Video) Mother Sets Up Hidden Camera, Catches Her Husband In An Act That’s Swept The Whole World

1. Organiseer feedback geven
Plan een moment waarop je bespreekt hoe de samenwerking verloopt. Dat kan tijdens een vergadering of op een teamdag. Dat kan uiteraard ook 1 op 1. Zorg dan dat je een moment creëert waarop je je feedback kunt geven. Loop een ommetje of ga even apart zitten.

2. Bereid feedback geven voor
Even uit de heup feedback geven bij de koffieautomaat gaat niet altijd goed. Doe het vooral niet als je al geïrriteerd of boos bent. Bereid voor wat je precies wilt zeggen. Bedenk wat je graag zou willen dat de ander meer of minder doet. Als je meer punten heb, kies het belangrijkste dan uit.

(Video) 7 SECRET Houses You'd NEVER Find!

3. Geef duidelijke én acceptabele feedback
Om te voorkomen dat je collega meteen in de gordijnen zit, is het handig om ‘De 4 G’s voor feedback’ alsfeedbackregels te gebruiken. Een methode om duidelijk en acceptabel feedback te geven in teams.

  1. Gedrag: beschrijf wat iemand doet. Hou het feitelijk en maak geen verwijten.
  2. Gevolg: vertel wat het gevolg daarvan is voor het werk of voor de samenwerking. Als je deze G weg laat, kan je collega zich afvragen waarom hij zijn gedrag zou moeten veranderen.
  3. Gevoel: vertel welk gevoel dit gedrag bij je oproept. Zet dit niet te zwaar aan. Dus niet ‘irritant’ of ‘heel erg teleurgesteld’, maar ‘vervelend’ of ‘niet zo prettig’. Je kunt deze G ook weglaten als je gesprekspartner hier niet veel mee kan.
  4. Gevolg: vertel wat je wilt dat de ander precies meer of minder gaat doen. Dit wordt vaak vergeten waardoor feedback vooral een klacht lijkt.

4. Ga om met de reactie
Feedback krijgen van collega’s is niet leuk. Dat is ook niet zozeer de bedoeling. Je zult er wel rekening mee moeten houden dat jecollega je onderbreekt, niets meer zegt of juist in discussie gaat. Dit hangt ook af van het type collega. Enige stelligheid is hier wel belangrijk. Jij vindt iets van het gedrag van de ander (ik-boodschap). De ander kan het er mee oneens zijn. Toch wil jij dat de ander zijn gedrag aanpast. Maak je feedback af en licht het zo nodig verder toe.

5. Geef ookpositieve feedback
Vaak vergeten collega’s te vertellen wat de ander goed doet. Het is leuk om positieve feedback te geven aan collega’s en zeker ook om te krijgen. Het motiveert en nodigt uit om dit gedrag vast te houden. Vaak wordt gekozen voor de vorm van tips en tops. Trap niet in de valkuil om eerst positieve feedback te geven en direct daarna negatieve feedback. Je positieve feedback komt dan niet heel oprecht over. En je collega denkt dat je net op feedback training bent geweest.

Soms is het makkelijker om feedback te geven door gebruik te maken van een metafoor. Als je met een collega kunt bespreken of hij een type Verdediger is, iemand met een bepaalde kleur of een type Haan, is feedback geven wat minder direct.

Wil je met je team op een luchtige manier aan de slag met feedback in een veilige sfeer? Mail ons op info@schateiland.com of bel 06 30 95 86 61.

Geplaatst in: Feedback,Samenwerken | Getagged: cursus feedback, effectief communiceren, feedback geven, feedback geven collega, feedback geven en ontvangen, feedback geven tips, feedbackregels, feedbacktraining, tips feedback, training feedback;

<< vorige blog- volgende blog >>

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 24/03/2023

Views: 6618

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.