DAN MILLMAN ERRE SZÜLETTÉL - PDF Free Download (2023)

DAN MILLMAN ERRE SZÜLETTÉL

ERRE

SZÜLETTÉL

DAN MILLMAN

ERRE SZÜLETTÉL

ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2004

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Dan Millman / The Life You Were Born to Live H. J. Kramer Inc., USA, 1993

Fordította

PORDÁN FERENC

Szerkesztette

B A L Á Z S ÉVA

Copyright © Dan Millman, 1993 Hungarian translation © Pordän Ferenc, 2004 Hungarian edition © Sweetwater Publisher Establishment, 2004 Cover design © Sweetwater Publisher Establishment, 2004

Minden jog fenntartva. A könyv - a Kiadó írásos jóváhagyása nélkül - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve az internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felelős kiadó N Ó V Á K A N D R Á S igazgató Főszerkesztő M O L N Á R E S Z T E R Műszaki vezető E R D É L Y I A N N A Tipográfia T Y P O S T Ú D I Ó K K T . Borítót készítette E L G R E C O K F T . Nyomta R E Á L S Z I S Z T É M A D A B A S I N Y O M D A R T . Felelős vezető: M Á D I L A J O S vezérigazgató ISBN 963 528 749 6

Ajánlom mindazoknak, akik magasabb célokra törnek

Tartalom

Köszönetnyilvánítás Előszó Hogyan kell olvasni ezt a könyvet?

9 10 13

Első rész: Az életfeladat-rendszer Előszó az első részhez: Püthagorasz öröksége Hogyan határozzuk meg a születési számunkat? A születési szám meghatározásának lépései Meghódítandó hegycsúcsok: A sors útjai Az egyes számjegyek energiáinak rövid áttekintése A megértés lényegi pontjai Az egyes számjegyek pozitív és negatív aspektusai

15 16 18 18 25 31 34 35

Második rész: Az élet feladatai és energiái Előszó a második részhez: A megértéshez vezető híd 1: Kreativitás és önbizalom 2: Együttműködés és egyensúly 3: Önkifejezés és érzékenység 4: Stabilitás és fejlődés 5: Szabadság és önfegyelem 6: Ideák és elfogadás 7: Bizalom és nyitottság 8: Jólét és hatalom 9: Teljesség és bölcsesség 0: Belső képességek

47 48 49 58 66 75 85 95 105 115 125 135

6

Harmadik rész: A sors útjai Előszó a harmadik részhez: Az életfeladat-rendszer anyaga 1: Kreativitás és önbizalom 19/10

139 140 142 143

28/10

151

37/10 46/10

!58

11: Kétszeres kreativitás és önbizalom

165

171

29/11

172

38/11

180

47/11 2: Együttműködés és egyensúly 20/2 12: Kreatív együttműködés 39/12 48/12 3: Önkifejezés és érzékenység 30/3 21/3 és 12/3 4: Stabilitás és fejlődés 40/4 22/4 31/4 és 13/4 5: Szabadság és önfegyelem 32/5 és 23/5 41/5 és 14/5 6: Ideák és elfogadás 15/6 24/6 és 42/6 33/6 7: Bizalom és nyitottság 16/7 25/7 34/7 és 43/7 8: Jólét és hatalom 17/8 26/8 35/8 44/8

187 194 195 202 203 211 218 219 227 234 235 242 249 257 258 267 274 275 281 290 299 300 306 314 322 323 330 338 347

9: Teljesség és bölcsesség 18/9 27/9 36/9 45/9

355 356 363 372 382

Negyedik rész: Az életünket megváltoztató törvények Előszó a negyedik részhez: A szellem törvényei A rugalmasság törvénye A választás törvénye A felelősségvállalás törvénye Az egyensúly törvénye A fejlődés törvénye A minták törvénye Az önfegyelem törvénye A tökéletesség törvénye A jelen pillanat törvénye Az ítéletnélküliség törvénye A hit törvénye Az elvárások törvénye Az őszinteség törvénye A magasabb rendű akarat törvénye Az intuíció törvénye A cselekvés törvénye A ciklusok törvénye

391 392 396 401 410 416 422 426 431 436 440 444 448 453 458 463 467 472 477

Ötödik rész: Alkalmazott bölcsesség Előszó az ötödik részhez: Az emberi kapcsolatok és az élet ritmusai Az emberi kapcsolatok energiái A kapcsolati szám meghatározásának lépései A kilencéves ciklusok Hol tartasz saját kilencéves ciklusodban?

481 482 484 485 498 501

Epilógus Utószó: Az új évezred életfeladatai

506 508

Köszönetnyilvánítás

E rendszer alapjairól először egy roppant különös embertől, név szerint Michael Bookbindertől hallottam, és ő körvonalazta számomra először a negyedik részben szereplő spirituális törvények nagy részét is. Köszönöm neki az életemre és a munkámra gyakorolt óriási hatását. Hálával tartozom mindazoknak is, akik tanácsaikkal segítségemre voltak könyvem megírásában: Michael Chaplannek, Doug Childersnek, Linda Kramernek, Erica Ross-Kriegernek, Joy Millmannek, Marilyn Ringernek, Jan Shelleynek és Chuck Spezzanónak. Szeretnék köszönetet mondani továbbá Trevor és Ramóna Alstonnak, Tom McBroomnak, Rob Calefnek, és az Életfeladat című tanfolyam összes résztvevőjének, akik közreműködésükkel hatalmas változásokat idéztek elő életemben. Egy könyv elkészítése mindig csapatmunka; őszinte nagyrabecsüléssel tartozom szerkesztőmnek és őrangyalomnak, Nancy Grimley Carletonnak, aki megbízható szakértelmével, megértésével és céltudatosságával azon volt, hogy ebből az anyagból a lehető legjobb kézirat váljék; Dick Schuettge könyvtervezőnek és Stan Shoptaugh tipográfusnak, Jim Marin borítótervezőnek. Örök elismeréssel tartozom kiadómnak és barátomnak, Hal és Linda Kramernek; az általuk kiadott könyvek bizonyítják a magas színvonal iránti tántoríthatatlan elkötelezettségüket és törekvésüket, hogy jobbá tegyék a világot. Szeretettel és hálával telt szívvel mondok köszönetet Joy Millmannek, aki egy ihletett pillanatában rátalált a tökéletes címre, és akinek ötletessége és megértése nagy szerepet játszik minden egyes könyvem megszületésében.

9

Előszó Ami előttünk és mögöttünk áll, semmiség ahhoz képest, ami bennük rejlik. Ha feltárjuk belső világunkat, csodálatos dolgok történhetnek. HENRY

DÁVID THOREAU

Az élet bármely ösvényén járjon is, minden ember ösztönös késztetést érez arra, hogy értelmet, irányt és célt leljen magának. Hogy megtaláljuk-e, egyáltalán keressük-e életcélunkat, annak éppoly fontos szerepe van lelki fejlődésünkben, mint a táplálkozásnak a biológiai túlélésben. Bár sokan még azt sem ismerjük fel, hogy saját életfeladatunk volna, a tudatalattink tudja, mi végre vagyunk itt a földön, és megpróbál elérni bennünket: álmaink, megérzéseink és legbensőbb vágyaink formájában üzeneteket küld nekünk. Elhivatottságunk legmélyebb vágyaink és képességeink, a személyiségünk mögött rejlő erők formájában nyilvánul meg. Ezek az ösztönző erők formálják az életpályánkat és a kapcsolatainkat, és hatást gyakorolnak életünk minőségére és irányára is. Amíg nem ismerjük fel a lelkünk mélyén rejlő feladatunkat, és nem annak megfelelően élünk, az életünk esetleg hiányos kirakójátéknak tűnhet: talán érezzük, hogy van valamiféle feladatunk, de nem tudjuk pontosan, mi az. Dolgozunk és pihenünk, eszünk és alszunk, pénzt keresünk és elköltjük, kivesszük a részünket az örömökből és a nehézségekből, ám életfeladatunk alapvető felismerése esetleg továbbra sem adatik meg számunkra. Az eltelt évek során több könyvet is írtam arról, hogyan éljük békés harcosként az életünket, hogyan vívjuk meg belső harcainkat bátorsággal, szeretettel és magasabb rendű bölcsességgel eltelve. Az Erre születtél című könyv és a benne közzétett életfeladat-rendszer munkám egyik fontos szakaszát teszi teljessé. E módszer segítségével megismerhetjük és beteljesíthetjük életfeladatunkat, mivel ez a rendszer olyan térképet nyújt számunkra, amely feltárja életünk ösvényét,

10

hogy feljuthassunk az elénk magasodó hegycsúcsra, és megmutatja nekünk az odavezető legegyenesebb utat is. Az életfeladat-rendszer lehetővé teszi, hogy tágítsuk a saját magunkról és embertársainkról szerzett ismereteinket. Ezenkívül a pszichoterapeuták, az orvosok, a pszichológusok, a szociális munkások, a tanárok, az edzők és mások is nagy hasznát vehetik, mivel segítségével hatékonyabbá tehetik a munkájukat. Munkám során 1985 óta több ezer, a világ különböző részéről származó ember részvételével teszteltem és finomítottam e rendszert, amelynek erőssége viszonylagos egyszerűségében és az idők során bebizonyosodott hatékonyságában rejlik. A munka közben kapott lelkes reakciók ihlettek arra, hogy megírjam ezt a könyvet. A személyiség kategorizálásának számos pszichológiai, illetve spirituális rendszere létezik. Míg az önvizsgálat megteremtheti a változáshoz szükséges lendületet, az életfeladat-rendszer az, ami felruház bennünket az ehhez szükséges eszközökkel is. E rendszer - mely azon az alapelven nyugszik, hogy az univerzum bizonyos, a gravitáció törvényéhez hasonlóan valóságos törvények szerint működik - ellát bennünket az egyes életutakhoz kapcsolódó törvényekkel, amelyek segítségével pozitív módon változtathatjuk meg kapcsolatainkat, munkánkat, egészségi állapotunkat és életünk összes többi területét. E törvények nem pusztán szabályok, elvárások vagy valamiféle etikai kódex részei; e törvények fölötte állnak az emberi társadalom előírásainak (hiszen hiába jelentjük ki például, hogy a gravitáció törvényellenes vagy erkölcstelen, a gravitáció törvénye továbbra is érvényben marad). E törvények a történelem során mindig is korlátlan hatalommal bírtak, és állandóságuk és széles körű alkalmazhatóságuk miatt a továbbiakban mint spirituális törvényekre vagy mint univerzális alapelvekre fogok hivatkozni rájuk. Alkalmazásuk során fel fogjuk fedezni, milyen magasrendűek ezek az alapelvek. A spirituális törvények érvényessége nem kíván meg semmiféle hitet, és nem is függ attól, hiszünk-e bennük - a gravitáció mindenképpen működik, akár hiszünk benne, akár nem -, ezért akár úgy érezzük, hogy a Nagy Szellem vagy a Teremtő hagyta ránk őket, akár úgy gondoljuk, hogy egyszerűen az univerzum működését tükrözik, mindenképpen rendelkeznek az életünk megváltoztatásához szükséges erővel. Végtelen számú spirituális törvény létezik: ezek határozzák meg az atomnál kisebb részecskék és az örvénylő galaxisok szerkezetét, erőit és mintázatait, ezek szabják meg, hogyan nyíljanak és hogyan nyúj-

tózzanak a nap felé a virágok, hogyan törjenek meg és fussanak ki a partra az óceán hullámai. E könyvben az emberi életünkre és az egyes életutak sajátságos szükségleteire legközvetlenebb, legtöbb gyakorlati jelentősséggel bíró törvényeket körvonalazom. Ezek sorrendben a következők: a rugalmasság törvénye a választás törvénye a felelősség törvénye az egyensúly törvénye a fejlődés törvénye a minták törvénye az önfegyelem törvénye a tökéletesség törvénye a jelen pillanat törvénye

• • • • •

az ítéletnélküliség törvénye a hit törvénye az elvárások törvénye az őszinteség törvénye a magasabb rendű akarat törvénye • az intuíció törvénye • a cselekvés törvénye • a ciklusok törvénye

E törvények érvényesülnek minden ember életében, de mindegyik különböző utakat nyit meg, és egyik vagy másik alkalmazásával különböző célok érhetők el. Hogy felfedezzük, mely spirituális törvények töltik be a legfontosabb szerepet az életünkben, először is meg kell állapítanunk, mi az életfeladatunk. Az életfeladat-rendszer helyes megvilágításba helyezte az életemet és számtalan más ember életét is, feltárva a tisztánlátás, a derűs nyugalom, az együttérzés új szintjeit. Mindnyájunknak megvannak a magunk hegycsúcsai, amelyekre fel kell jutnunk; bízom abban, hogy e módszer és e könyv segítségedre lesz abban, kedves Olvasóm, hogy jobban becsüld önmagadat, jobban megértsd embertársaidat, és megszülessen benned a szándék, hogy jobbá tedd világunkat. Vezessen téged e könyv személyes sorsod betöltése felé, hogy rátalálj az életre, amelyre születtél. Dan Millman 1993 tavasza San Rafael, Kalifornia

Hogyan kell olvasni ezt a könyvet?

Bár e könyv meglehetősen vastagnak tűnik, valójában alig több mint kétszáz oldalt kell elolvasni ahhoz, hogy az érdeklődő ember bepillantást nyerjen a rendszer lényegébe. A könyvnek mintegy a felét kitevő harmadik rész harminchét különböző életútra vonatkozó információkat tartalmaz; ezt akkor érdemes elolvasni, ha szeretnénk többet megtudni ismerőseink életútjairól. Az alábbi eljárást javaslom: 1. Olvasd el a tartalomjegyzéket. 2. Olvasd el az előszót. 3. Olvasd el az első részt, hogy megtanuld, hogyan határozhatod meg a születési számodat, és megértsd a rendszer alapvető pontjait. 4. Folytasd a második résszel, hogy többet tudj meg a születési számodat alkotó számjegyekről. 5. Olvasd el a harmadik rész kifejezetten a te születési számoddal foglalkozó fejezetét. 6. Lapozd fel a negyedik részt, hogy áttanulmányozhasd az életutaddal kapcsolatos öt-hat spirituális törvényt. Ha kedved tartja, olvasd el a többi spirituális törvényt is. 7. Ha gondolod, lapozd fel az ötödik részt, hogy betekintést nyerj a kapcsolatok energiáiba és az élet ciklusaiba. 8. Végezetül olvasd el az epilógust. Könnyen előfordulhat, hogy miután elolvastad a könyv rád vonatkozó részeit, valamikor a jövőben majd kedved támad áttanulmányozni a többi fejezetet is, hogy jobban megértsd barátaid, szeretteid és ismerőseid életútját.

ELSŐ RÉSZ

Az életfeladat-rendszer Ha nem tudjuk, milyen kikötő felé tartunk, nincs számunkra kedvező széljárás. SENECA

E L Ő S Z Ó A Z ELSŐ R É S Z H E Z

Püthagorasz öröksége ...utunk során, meglehet, találunk még titkos helyeket... J.

R.

R. TOLKIEN

Az emberi természet megfigyelői évszázadokon át kutattak bizonyos közös nevezők után, hogy jobban megértsék az emberi személyiséget formáló erőket. A különböző korokban és kultúrákban mind a lélektani, mind a misztikus tradíciók számos eszközzel álltak elő, hogy betekintést nyerjenek az emberi psziché működésébe. E módszerekkel, a „tudattérképekkel" mind azt a tételt igyekeztünk bebizonyítani, hogy az univerzum és a psziché nem véletlenszerű és kaotikus, hanem létezik benne bizonyos rend és rendszer. Könyvemben ugyanezen hagyományt követve teszem közzé az életfeladat-rendszert, ezt a világos, egyértelmű és objektív módszert, amelynek segítségével megtudhatjuk, mi az életfeladatunk. E rendszer végső forrása ködbe vész, ám eredetét talán az ókori Görögország püthagoraszi iskolájában kell keresnünk. Püthagoraszt leginkább matematikusként, a geometria alapítóinak egyikeként ismerjük. A lexikonok, enciklopédiák szerint Püthagorasz követőivel együtt minden dolgok lényegének a számokat tekintette, misztikus kapcsolatot vélt felfedezni a számok, az erények, a színek és számos más idea között. Tanítása szerint az emberi lélek halhatatlan. Ideáit talán keleti utazásai során tette magáévá, és ezeknek a középpontba állításával alapította meg iskoláját. Az Encyclopedia Britannica szerint: „A pitagoreusok közössége - bár alapvetően vallásos egyesület volt - olyan alapelveket teremtett, amelyek Platón és Arisztotelész gondolkodására is hatást gyakoroltak... Valószínű, hogy a Püthagorasztól származó szellemi hagyomány túlnyomó része inkább a misztikus bölcsesség, semmint a tudományos kutatások tárgykörébe tartozik." A többi holisztikus gondolkodóhoz hasonlóan Püthagorasz is átfogóan vizsgálta az emberi tudat fejlődését, ugyanúgy, ahogy a modern

fizikusok lépnek be mostanság a valaha a misztikusok, filozófusok és teológusok felségterületének tekintett birodalmakba. Beszélt bizonyos, jóval az emberiség hajnala előtt keletkezett ciklusokról, mintákról és energiahullámokról, és arról, hogyan tükröznek életútjaink olyan hatalmas és örök törvényeket, amelyek eredete és értelme rejtve marad a létezés misztériumában és működésében. A formák és frekvenciák vizsgálata során olyan területeken is fedezett fel bizonyos kapcsolatokat az elme és az anyag között, ahol korábban látszólag nem léteztek efféle összefüggések, és rámutatott a psziché titkait feltáró, rejtélyes numerikus mintákra is. Számos numerológiával foglalkozó szakember hivatkozik analitikus rendszerének forrásaként Püthagoraszra. Bár az életfeladat-rendszer hasonlít a numerológiára - mivel szintén az egyes számjegyekből állapít meg bizonyos jelentőségteljes információkat -, tisztasága, összeszedettsége és szabatossága miatt véleményem szerint gyakorlatiasabb, mint az általam eddig tanulmányozott egyéb rendszerek. Nem állítom, hogy az életfeladat-rendszer a hagyományos tudományon vagy akár a logikán alapulna; képtelen vagyok racionálisan megmagyarázni, hogy az ember látszólag véletlenszerű, a Gergelynaptár szerinti születési dátuma miként tárhat fel az életfeladatára vonatkozó valós és megbízható információkat. Csak azt tudom, hogy a rendszer működik, és segítségünkre lehet abban, hogy összeszedettebb életet éljünk - ezt viszont az empirikus vizsgálat évei során szerzett teljes bizonysággal állíthatom. Az életfeladat-rendszer érvényessége talán az univerzum holografikus természetéből fakad, azaz abból, hogy a Világegyetem minden egyes része tükrözi és magában foglalja az univerzum egészét, és abból, hogy az egyéni psziché minden esetben egy magasabb rendű rendszer részét képezi. Mivel a komplex változókat alapvető mintákká szűri le, ez a rendszer felfedi a személyiségünket alakító rejtett erőket, és tiszta lencséje által betekintést nyerhetünk életünk nagyobb összefüggéseibe. A könyv első részében azt fogjuk megtanulni, hogyan határozzuk meg, és kezdjük értelmezni az életfeladat-rendszer kulcsát képező születési számokat.

Hogyan határozzuk meg a születési számunkat? Amikor megszületünk, szüléinktől egy nevet, a Világegyetemtől pedig egy számot kapunk.

Az életfeladat-rendszer egy három-, illetve négyjegyű, az adott személy születési dátuma által megállapított születési számmal dolgozik, és ezt a számot fordítja le az adott személy életfeladatáról szóló, jelentőségteljes információk nyelvére. A születési szám által feltárt információk és az adott számhoz tartozó spirituális törvények alkalmazásának segítségével bárki képes jelentős mértékben megváltoztatni az életét. Az eljárás roppant egyszerű. Bárki, aki képes összeadni egy egyszerű számsort (például: 2 + 1 +4 + 5), könnyűszerrel meghatározhatja a saját vagy rokona-ismerőse születési számát, ehhez pusztán néhány percre van szüksége, hogy elvégezze az alábbi hat egyszerű lépést.

A születési szám meghatározásának lépései 1. írd le a pontos születési dátumodat. • Az eljárás szemléltetése során a saját születési dátumomat fogom használni, azaz az 1946. február 22-i dátumot. 2. írd le ezt a dátumot számok formájában. • Bármilyen sorrendben leírhatod az egyes számjegyeket, de a következetesség kedvéért az év-hónap-nap sorrendet javaslom, ami jelen esetben a következőképpen néz ki: 1946-2-22. • A teljes évszámot írd ki, ne csak a rövidítését: 1946-2-22. • Az egyes számjegyeket ne perjellel, hanem kötőjellel válaszd el egymástól: 1946-2-22. • Ne téveszd el az egyes hónapok sorszámát: 1 január 4 április 7 július 10 október 2 február 5 május 8 augusztus 11 november 3 március 6 június 9 szeptember 12 december 18

3. írj összeadásjelet (+) minden egyes számjegy közé, a nullákat is beleértve, aztán add össze az egyes számjegyeket. • Az 1946. február 22-i dátum esetében az eljárás a következőképpen néz ki: 1 + 9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 2 = 26 4. Miután összeadtad a születési dátumod számjegyeit, írj összeadásjelet (+) az összeg két számjegye közé is, hogy megkapd a végöszszeget. • Példánknál maradva: 26 = 2 + 6 = 8 • Ha az eredeti összeg nullára végződik (például 20, 30 vagy 40), ugyanígy add össze a két számjegyet. (Például a 20-as szám esetében: 20 = 2 + 0 = 2.) • A huszadik században született emberek esetében a végösszeg mindig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vagy 12 lesz. 5. A születési számodat úgy kapod meg, ha az első összeget és a végösszeget perjellel (/) elválasztva leírod egymás után. • Példánk esetén az első összeg 26, a végösszeg pedig 8, azaz a születési szám 26/8 lesz. • A perjeltől jobbra eső (azaz a második) számra (például a 26/8as születési dátum esetén a 8-asra, vagy a 39/12 esetén a 12-re) a továbbiakban jobb oldali vagy végső számként fogok hivatkozni. 6. Kétszer is ellenőrizd a számításodat, hogy biztosan jó születési számot kapj végeredményül. Megjegyzések • A születési dátum számjegyeinek összeadása során a nullát is ugyanúgy kell kezelned, mint a többi számot. Például ha a születési dátumod 1946. február 20-a, tégy összeadásjelet (+) minden egyes számjegy közé: 1 + 9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 0. • A születési dátumtól függően végül egy három vagy négy számjegyből álló születési számot kapsz végeredményül. íme néhány példa: • Háromjegyű születési számok: 21/3, 27/9, 30/3, 32/5. • Négyjegyű születési számok: 28/10, 29/11, 38/11, 48/12. • A perjeltől (/) balra, illetve jobbra eső számokat a továbbiakban értelemszerűen bal, illetve jobb oldali számoknak fogom nevezni. • Bár a születési számok minden egyes számjegye és az általuk képviselt összes energia komoly jelentőséggel bír, a perjeltől jobbra lévő számok erősebb hatást gyakorolnak az ember életfeladatára. in

További peldak a születesi d á t u m o k b ó l levezetett születési s z á m o k r a • 1932. október 8.: 1932-10-8: 1 + 9 + 3 + 2 + 1 + 0 + 8 = 24; 2 + 4 = 6; tehát a születési szám: 24/6. • 1969. május 29.: 1969-5-29: 1 + 9 + 6 + 9 + 5 + 2 + 9 = 41 ; 4 + l = 5; tehát a születési szám: 41/5. • 1973. november 7.: 1973-11-7: 1 + 9 + 7 + 3 + 1 + 1+ 7 = 29; 2 + 9= 11; tehát a születési szám: 29/11. • 1954. augusztus 29.: 1954-8-29: 1 + 9 + 5 + 4 + 8 + 2 + 9 = 38; 3 + 8 = 1 1 ; tehát a születési szám: 38/11. • 1929. szeptember 18.: 1929-9-18: 1 + 9 + 2 + 9 + 9 + 1 + 8 = 39; 3 + 9= 12; tehát a születési szám: 39/12. • 1942. január 30.: 1942-1-30: 1 + 9 + 4 + 2 + 1 + 3 + 0 = 20; 2 + 0 = 2; tehát a születési szám: 20/2. • 1944. június 24.: 1944-6-24: 1 + 9 + 4 + 4 + 6 + 2 + 4 = 30; 3 + 0 = 3; tehát a születési szám: 30/3. • 1973. szeptember 29.: 1973-9-29: 1 + 9 + 7 + 3 + 9 + 2 + 9 = 40; 4 + 0 = 4; tehát a születési szám: 40/4. A l e g g y a k o r i b b hibák • Eltéveszted az adott hónap számát (például szeptember esetén 8ast írsz le 9-es helyett). • Nem egyesével adod össze a számjegyeket; például 1938. június 10-e, azaz 1938-6-10 esetén a következő összeadást végzed el: 1 + 9 + 3 + 8 + 6 + 10, és így 37-et kapsz eredményül, ahelyett hogy (helyesen) a következő összeadást végeznéd el: 1 + 9 + 3 + + 8 + 6 + 7 + 0 = 28. • Elfelejted kiírni a teljes évszámot; például 1963. március 5-ét helytelenül 63-3-5-nek írod, így tévesen a6 + 5 + 3 + 5= 17 műveletet végzed el, ahelyett hogy helyesen az 7 + 9 + 6 + 3 + 3 + 5 = = 27 eredményre jutnál.

Elfelejted ellenőrizni a számításodat. Az ember könnyen követhet el hibákat, mivel bármilyen könnyű is az eljárás, csak nagyon kevesen számolnak rendszeresen egy számjegyű számokkal.

Az alábbi gyakorlatok segítenek, hogy tökéletesen elsajátítsd a születési szám meghatározásának egyszerű eljárását.

Fiktív születési számok meghatározása 1. Az előző oldalakon leírt lépések elvégzésével add össze az alábbi születési dátumok számjegyeit, aztán add össze az így kapott eredmény számjegyeit is, hogy meghatározd az egyes születési számokat. Kezdetben mindig használj papírt és ceruzát; később, amikor már gyakorlott leszel a dologban, fejben is elvégezheted a számítást. g) 1956. július 1. a) 1938. január 24. h) 1210. augusztus 19. b) 1872. február 13. i) 1990. szeptember 29. c) 1908. március 30. j) 1903. október 30. d) 1989. április 2. k) 1920. november 11. e) 1945. május 10. 1) 1982. december 25. 0 1960. június 19. 2. Ellenőrizd a számításaidat: a) 28/10 g) 29/11 b) 24/6 h) 22/4 c) 24/6 i) 39/12 d) 33/6 j) 17/8 e) 25/7 k) 16/7 f) 32/5 1) 30/3 3. Figyeld meg, hogyan eredményezhetik egyes eltérő születési dátumok ugyanazokat a születési számokat, mint például a b), illetve a c) példa esetében. Ha az általad kapott eredmények eltérnek az itt szereplő születési számoktól, ellenőrizd le újra a számításodat. Ha nehézségeid adódnának az eljárás során, olvasd végig újra az egyes lépéseket, tanulmányozd át ismét a leggyakrabban elkövetett hibák listáját, és próbálkozz újra. Amint szert teszel némi gyakorlatra, roppant könnyűnek fogod találni ezt az eljárást.

Határozd meg ismerőseid születési számát! 1. Egy papírlapra írd fel tíz-húsz olyan személy nevét, akinek ismered a születési dátumát. A listán szerepelhetsz te magad, a szüleid, a gyermekeid, illetve egyéb rokonaid és ismerőseid is. 2. A felsorolt nevek mellé írd fel számjegyek formájában az egyes személyek születési dátumát. (Ne felejtsd el kiírni a teljes évszámot!) 3. Minden egyes személy születési dátuma esetében add össze az egyes számjegyeket, majd az így kapott eredmény számjegyeit is, hogy a már leírt eljárásnak megfelelően megkapd az egyes emberek születési számát. A végén minden, a listádon feltüntetett ember neve mellett egy három- vagy négyjegyű születési számnak kell szerepelnie. 4. Tartsd kéznél ezt a listát, hogy az egyes születési számokhoz tartozó fejezetek olvasása során hivatkozási pontként használhasd így életszerűvé válnak számodra az e könyvben leírt gondolatok.

A huszadik században született emberek lehetséges születési számai A születési számok minden egyes században megváltoznak. Az alábbi lista feltünteti a huszadik században született emberek esetében lehetséges összes, azaz harminchét születési számot: 12/3 13/4 14/5 15/6 16/7 17/8 18/9 19/10

20/2 21/3 22/4 23/5 24/6 25/7

26/8 27/9 28/10 29/11

30/3 31/4 32/5 33/6 34/7 35/8 36/9 37/10 38/11 39/12

40/4 41/5 42/6 43/7 44/8 45/9 46/10 47/11 48/12

Egy adott időszakot vizsgálva a teljes népesség körében, bizonyos születési számok a többinél gyakrabban fordulnak elő. Ilyenek például a fenti lista közepe táján lévő születési számok (mondjuk a 28/10, a 29/11 vagy a 30/3); míg a lista elején, illetve végén lévők rit22

kábbak. A végletekről szólván: az utolsó olyan ember, akinek a születési száma 12/3, 1900. január l-jén; az első olyan személy pedig, aki a 48/12-es születési számmal rendelkezik, 1999. szeptember 29-én született.

A „felcímkézés" veszélyei Ha tisztelettel és megértéssel alkalmazzuk őket, a születési számok segíthetnek, hogy jobban megértsük önmagunkat és embertársainkat tapasztalataink és lehetőségeink teljes skálájának kontextusában. Az élőbeszéd során azonban gyakran „levágjuk a kanyarokat", hajlamosak vagyunk leegyszerűsíteni és összefoglalni a komplex kérdéseket és személyiségeket, hogy könnyebben megragadhassuk őket. Ezáltal gyakran „összetévesztjük az első fogást a teljes menüvel", és születési számunkkal foglaljuk össze személyes identitásunkat, ahogyan azt a nevünk esetében is tesszük. Amint azt mondjuk: „Albert vagyok" vagy „Roberta vagyok", éppúgy mondhatnánk azt is: „26/8-as vagyok" vagy „30/3-as vagyok", numerikus címkévé rövidítve ezáltal összetett személyiségünket. Semmiképpen nem szabad abba a hibába esnünk, hogy a saját életünket és embertársaink életét egyszerű numerikus szűrőn keresztül szemléljük, mivel nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a születési számok pusztán a legfontosabb feladatainkra és lehetőségeinkre derítenek fényt, ám nem írják le a számok mögött rejlő embert. A címkék és a kategóriák csupán addig tesznek jó szolgálatot számunkra, amíg nem feledkezünk meg azok korlátairól. Minden hegy hasonlít egymásra, amennyiben mindegyik rendelkezik a „hegység" tulajdonságaival, ám a szél, a víz, a talajmozgások és az idő minden egyes hegyet egyedivé formál, így nincs köztük két ugyanolyan. Hasonlóképpen az életünket is számtalan hatás alakítja. Jósé, Bettina, Hiroko és János születési száma és életútja esetleg megegyezhet ugyan, azonban egyéb tényezők - például a nemük, kulturális környezetük, szerepmodelljeik, genetikai örökségük, a szüleik és a gyermekkoruk, a testfelépítésük, a megjelenésük, az általuk vallott értékek, a hiedelemrendszerük és az érdeklődési körük - eltérő módon befolyásolhatják azonos életútjukat. Bár kézenfekvő leegyszerűsítésekként alkalmazom ezeket a numerikus címkéket, tisztelettel szeretném elismerni és kihangsúlyozni, hogy mindannyian egyediek vagyunk, és mindnyájunkban egyedi tulajdonságok és képességek rejlenek.

Az egyes számjegyek hatásának mértéke Születési számunk minden egyes számjegye az életfeladatunkkal kapcsolatos rejtett információkat tár fel számunkra. A születési számunkat alkotó számjegyek energiái mind hozzájárulnak életünk szövedékéhez, ahogy egy festmény minden egyes színe hozzájárul annak teljességéhez, vagy ahogy egy zenekar hangszerei is közösen alakítják ki a megszólaló mű hangzását. Bizonyos színek azonban esetleg fényesebben ragyoghatnak saját egyéni vásznunkon, és bizonyos hangszerek hangja nagyobb szerepet kaphat életünk szimfóniájában. Az általam ismertetett rendszerben az egyes számjegyek hatásának erősségét a születési számon belül elfoglalt helyzetük határozza meg. A perjeltől balra eső számjegyek általában kisebb, az attól jobbra eső számjegyek pedig általában nagyobb hatást gyakorolnak az egyén életfeladatára. Ha elképzeljük, hogy egytől kilencig az összes számjegy egy-egy színt képvisel, akkor fogalmazhatunk úgy, hogy minden egyes születési szám egy adott színkeveréket tartalmaz, és e keveréken belül a perjeltől balra elhelyezkedő számjegyek színei halványabbak, az attól jobbra lévő számjegyek színei pedig erősebbek. A születési számban szereplő, a belső képességekre utaló nulla nem rendelkezik saját színnel, azonban egyfajta, a többi számjegy energiáit felerősítő vagy elmélyítő, „színfokozó" szerepet tölt be. így kapjuk meg végül a huszadik században született emberekre jellemző harminchét színárnyalatot, életutat.

Meghódítandó hegycsúcsok: A sors útjai Életünk során számtalan találkozunk szembe

álcázott formában önmagunkkal.

CARL GUSTAV JUNG

Tisztán matematikai módon kifejezve, a teljes születési szám az adott egyén életútját alkotó egyedi energiakeverékre utal. Ez az út nem csupán előre vezet: ezen az úton egyre feljebb jutunk, és ez képviseli azt a hegyet, amelynek megmászására e világra születtünk. A születési szám utolsó, jobb oldali számjegye vagy számjegyei e hegy csúcsára, az elsődleges életfeladatunkra utalnak. Hogy elérhessük ezt a csúcsot, és megtapasztalhassuk személyes sorsunk beteljesedését, végig kell haladnunk a bal oldali számjegyeken - a hozzájuk kapcsolódó energiákon és feladatokon -, és be kell teljesítenünk azokat. Ha életünk utazását egy hegy tetejére vezető ösvényként értelmezzük, fontos felfedezésre juthatunk: rájöhetünk, hogy életfeladatunk az a dolog, amelynek elvégzésére megszülettünk - nem épp könnyű feladat. Ez az állítás, amelyet mintegy határozott emlékeztetőképpen folyamatosan ismételgetni fogok e könyv során, arra utal, hogy bár maga az élet nem feltétlenül jár együtt a küzdelemmel, a világ tele van kihívásokkal és próbatételekkel. A személyes fejlődés hegyi ösvényén, miközben életfeladatunk beteljesítésén munkálkodunk, kreatív küzdelmet vívunk az életfeladatunkkal kapcsolatos negatív, illetve kiforratlan hajlamainkkal. Egy hegy megmászásához és a magasabb csúcsok eléréséhez bátorságra, elkötelezettségre és összeszedett erőfeszítésre van szükség. Ha jól felkészülünk, kevésbé lesz nehéz a feladatunk, mint ha felkészületlenül vágunk neki az útnak - de továbbra is felfelé kell haladnunk. Utunkat nem a hegy csúcsán, hanem annak lábánál kezdjük, és ahogy mind feljebb jutunk gyermek-, kamasz- és felnőttkorunk során, átéljük a felkészülés, a bevezetés és az edzés időszakait, és szembesülünk azokkal a kihívásokkal, amelyek által felismerjük gyengeségeinket, küzdünk ellenük, és megtapasztaljuk erősségeinket is. Azok,

akik elbátortalanodnak és elcsüggednek, amikor életük fáradságos útnak tűnik, megfeledkeztek arról, hogy az élet kihívást jelent, mivel csakis erőfeszítéseink által lobbanhat fel bennünk a lelkünket megedző, megerősítő tűz. Az élet útja egyaránt rejt magában kalandot és veszélyt, örömet és nehézséget. Lehetséges, hogy az egy ideig világosnak és egyenesnek tűnő út hirtelen élesen elkanyarodik, és meglepő irányt vesz. Utazásunk bizonyos pontjain az út elágazik, és egész további életünkre kihatással lévő döntéseket hozunk; dönthetünk úgy, hogy továbbhaladunk előre és felfelé, elkezdhetünk lefelé ereszkedni, vagy esetleg maradhatunk egy helyben is. Minden egyes ösvénynek megvannak a maga kihívásai, minden egyes kihívás egy-egy tanítást foglal magában, és minden tanítás továbbvezet minket a hegycsúcs felé, amelynek megmászására születtünk. Bár utunk néha roppant nehéznek tűnhet, minél magasabbra mászunk, annál szebb kilátás tárul elénk. Rendszeremben az életfeladatunk jelenti e hegy csúcsát, születési számunk pedig az oda vezető utat mutatja meg számunkra. Az azonban nagymértékben rajtunk múlik, hogy mihez kezdünk a lehetőségeinkkel. Hogy mennyire aknázzuk ki ezeket, az attól függ, hogyan reagálunk az utunk során elénk kerülő kihívásokra. Lehetséges, hogy néha lelassítunk, vagy megállunk, hogy összeszedjük az erőnket (vagy az eszünket), mielőtt továbbhaladnánk; néhányan közülünk esetleg nem rendelkeznek elég önbizalommal, és félúton feladják. A választás csak rajtunk áll, azonban a mondás, miszerint „amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra" talán az egyes életekre is igaz lehet. Képtelenek vagyunk „letérni az útról". Úgy tűnik, bárhová is lépünk, mindig a saját utunkon maradunk. Lehet, hogy az út néha elkanyarodik vagy visszahajlik önmagába, ám végül mindig felfelé vezet, mivel ez a fejlődésbe vezető utunk egyértelmű iránya. A hegyi ösvény metaforája által feloldhatjuk azt az ősi paradoxont, amely azt vitatja, vajon valóban rendelkezünk-e szabad akarattal, vagy életünk eleve elrendeltetett. Születésünk pillanatában mindanynyian „kapunk" egy saját „belső hegyet"; ez az eleve elrendeltetés hatalmát jelképezi. Az viszont, hogy hogyan és mennyi idő alatt mászszuk meg ezt a hegyet, a szabad akarat érvényesülését tükrözi. Másként fogalmazva, előre kiszabott pályán játszunk, de rajtunk áll, hogy miként. Mindig rendelkezünk a döntés, az önfegyelem, a felelősség és az elkötelezettség hatalmával. Egyetlen életút sem könnyebb vagy nehezebb, jobb vagy rosszabb a többinél; mindegyik életút pontosan olyan, amilyenné mi magunk tesszük. 26

Ha támogatjuk, tanítjuk vagy vezetjük a hozzánk hasonló feladatokkal szembenéző embereket, azáltal mi magunk is előrébb juthatunk saját utunkon. Tudat alatt mindannyian tisztában vagyunk ezzel, ennélfogva gyakran azt tanítjuk, amit nekünk magunknak is a leginkább meg kell tanulnunk. Végül, amikor elérjük saját hegyünk csúcsát, arra a csodálatos és mesdöbbentő felfedezésre jutunk, hogy utunk még korántsem ért véuet. Nemcsak azért vagyunk e világon, hogy beteljesítsük az életfeladatunkat: meg is kell haladnunk azt. Másként fogalmazva: amikor felérünk a hegycsúcsra, tovább kell haladnunk felfelé.

Az egyes számjegyek jelentése Az összes új látásmódhoz hasonlóan az életfeladat-rendszer elsajátítása is igénybe vehet némi időt, ezért lassan, lépésről lépésre fogunk haladni, és először a születési számot alkotó egyes számjegyekhez kapcsolódó életfeladatokra vetünk egy pillantást.

Az életfeladat: az egyes számjegyek által képviselt energiák és feladatok 1 Kreativitás és önbizalom 2 Együttműködés és egyensúly 3 Önkifejezés és érzékenység 4 Stabilitás és fejlődés 5 Szabadság és önfegyelem 6 Ideák és elfogadás 7 Bizalom és nyitottság 8 Jólét és hatalom 9 Teljesség és bölcsesség 0 Belső képességek A továbbiakban, amikor az l-esekről, 2-esekről, 3-asokról és így tovább beszélek, mindig azokra a személyekre fogok utalni, akik az adott energiákkal mint a születési számuk utolsó, jobb oldali számjegyével (azaz elsődleges életfeladatukkal) „munkálkodnak". Például a „3-asok", azaz a 12/3, 21/3, illetve 30/3 születési számmal rendelkező személyek számára a 3-as számjegy jelképezi a legnagyobb kihívást, ugyanakkor a legmélyebb feladatot is, ám kisebb mértékben

azok számára is fontos ez a számjegy, akiknek a születési számában másutt van 3-asuk. Azon személyek, akik születési száma 10-re (a 19/10-esek, 28/10esek, 37/10-esek, illetve a 46/10-esek), 1 l-re (a 29/1 l-esek, 38/11esek, illetve a 47/1 l-esek) vagy 12-re (a 39/12-esek illetve a 48/12esek) végződik, olyan életfeladattal rendelkeznek, amely egyesíti magában mindkét számjegy alapvető energiáit és feladatait. Azaz a 10-es egyesíti magában a kreativitást és az önbizalmat (1), illetve az ezen energiákat és tulajdonságokat felerősítő belső képességeket (0); a 11 azonos a dupla l-essel, így felerősíti az l-essel kapcsolatos összes feladatot és képességet; a 12-es pedig a kreativitásnak és az önbizalomnak (1) az együttműködéssel és egyensúllyal való egyesítése révén kreatív együttműködést teremt, így vegyítve az 1 -esre és a 2-esre jellemző energiák kihívásait és erősségeit, hogy a részek összegénél nagyobb egészt hozzon létre. Nem számít, mi a születési számunk, mindnyájunkat érint az öszsz.es számjeggyel kapcsolatos összes életfeladat, mindannyian szembe találjuk magunkat az adott kihívásokkal, és mindannyian kifejleszthetjük belső képességeinket (0). Lehet ugyan, hogy tudatosan is szembenéztünk már e feladatok valamelyikével vagy akár mindegyikével is, hosszú távon azonban a saját születési számunkkal kapcsolatos energiák sokkal nagyobb hatást gyakorolnak ránk, sokkal erősebben nyilvánulnak meg az életünkben. Születési számunk számjegyei az életutunk során adódó képességeket, lehetőségeket és kihívásokat jelenítik meg, és megmutatják nekünk, hol kell ásnunk, hogy rábukkanjunk saját kincseinkre, és beteljesítsük életfeladatunkat.

Feladatok, akadályok és lehetőségek Születési számunk megmutat számunkra bizonyos feladatokat és lehetőségeket. Mielőtt lehetőségeinkkel élhetnénk, bizonyos feladatokat meg kell oldanunk. Mivel életfeladatunk beteljesítése nem könnyű dolog, kezdetben számos l-es nem rendelkezik kellő önbizalommal ahhoz, hogy kreatív legyen; sok 2-es kezdetben túlzottan együttműködő, aztán visszahúzódik; sok 3-as csak nehezen képes kifejezni az érzéseit; jó néhány 4-esből hiányzik a stabilitás, és nem vesz tudomást a fejlődésről; számtalan 5-ös nem érzi magát szabadnak, vagy nem tűnik kifejezetten fegyelmezettnek; sok 6-osnak gondot jelent, hogy elfogadja önmagát, és ne ítélkezzen embertársai felett; számos 7-es nem 28

bízik önmagában, és nem érzi magát nyitottnak a többi ember irányában' jó pár 8-asnak ambivalens a viszonya a jóléthez és a hatalomhoz; és számos 9-esnek okoz problémát a következetes teljesség. Mindannyian egyetemesen hozzáférünk a különféle tehetségekhez: esetlen csoport tagjainak sincsen kizárólagos jogosultsága bizonyos tulajdonságokra. Például az l-eseknek nincs monopóliuma a kreativitásra, a 3-asoknak az önkifejezésre, a 8-asoknak pedig a jólétre vagy a hatalomra. Mivel a születési szám sokszor leküzdendő akadályokat jelez, számos ember tanúsít nagyobb képességeket bizonyos, a születési számából nem következő területeken, miközben azok, akik jelenleg is ezekkel, az elsődleges életfeladatukkal kapcsolatos feladatokon munkálkodnak, gyengébben teljesítenek (vagy legalábbis az előbbi csoport tagjai kevesebb akadállyal találják szembe magukat az adott témakörökben). A születési szám azonban tükröz bizonyos velünk született ígéreteket, mivel minden egyes számmal együtt járnak az adott sors beteljesítésére irányuló, mélyen gyökeredző ösztönző erők. A születési számunkkal kapcsolatos ösztönző erők mellé társulnak a sikertől való tudat alatti félelmeink is - félünk attól, hogy rosszul bánunk a képességekkel, amelyeknek a kamatoztatására születtünk. Életünk színjátékát az ösztönző erők és a félelmeink közti dinamikus feszültség teremti meg. Más szavakkal fogalmazva: mindnyájunknak meg kell tennünk a felfelé vezető, nehéz utat, hogy beteljesítsük a sorsunkat, és elérjük a hegy csúcsát, de amikor elérjük a csúcsot, roppant erőteljesnek és pozitívnak fogjuk érezni születési számunk energiáit. Amikor kijelölték számunkra az utat, a megtételéhez szükséges képességekkel is elláttak bennünket. Még ha esetleg egészen lentről, a mocsárból kezdjük az utazást, végül akkor is feljutunk a csúcsra. Vegyük csak Joseph L. Greenstein példáját, ahogy azt Ed Spielman írja le a The Mighty Atom (Hatalmas Atom) című könyvében. A hat hónapra születő kis Greenstein világrajöttekor csupán másfél kilót nyomott. Édesanyja egy kis, pamuttal bélelt ládába fektette az alig lélegző kisdedet, és egy szemcseppentő segítségével táplálta őt. Az orvosok arra számítottak, hogy a gyermek meg fog halni, ám az belekapaszkodott az életbe, és felnőtt, bár továbbra is roppant gyenge maradt. Tizennégy éves korában még mindig olyan csenevész és beteges volt, hogy édesanyja újból orvoshoz vitte őt, a fiú pedig véletlenül meghallotta, amikor a doktorok kijelentették, hogy veleszületett

asztmája van, és minden valószínűség szerint nem éri meg a tizennyolc éves kort. Hazafelé menet édesanyjával elhaladtak egy vándorcirkusz sátra mellett, és a fiú felnézve megpillantotta a Nagyszerű Volankót, a társulat erőemberét hirdető plakátot. Később ez a férfi volt az, aki segített a törékeny fiatalembernek, hogy a világtörténelem egyik legerősebb emberévé válva méltó legyen a Hatalmas Atom címre. Ez a fiatal fiú nemcsak az orvosok várakozásaival dacolt, de úgy tűnik, a biológia, a fiziológia és a fizika törvényeivel is. A Spielman által katalogizált újságcikkekből kiderül, hogy Joseph Greenstein képes volt kettéharapni a vasúti talpfák rögzítésére használt szegeket, vagy öklének egyetlen ütésével beverni azokat az elé tett vastag deszkákba. Egyszer még egy felszállni készülő utasszállító repülőgépet is megállított a hajába font lánc segítségével. Ez a törékeny, beteges, csont és bőr fiú a modern idők Herkulesévé vált, és megdöbbentő példáját adta annak, mekkora akadályokat tudunk leküzdeni, mekkora feladatokkal kell megbirkóznunk utunkon, mielőtt beteljesítenénk sorsunk ígéretét. Miután felismertük életutunkat, és elszántuk magunkat a hegy megmászására, rá fogunk találni a bennünket a csúcs felé ösztönző erőkre és inspirációra. Miután elhárítottuk utunkból az akadályokat, a tapasztalat nehezen megszerzett bölcsességével felfegyverezve nekiláthatunk életfeladatunk megvalósításának. • • • • • •

• • •

30

Az l-esek kinyilváníthatják kreativitásukat és önbizalmukat. A 2-esek tökéletes és kiegyensúlyozott diplomatákká válhatnak. A 3-asok önkifejezésükkel és érzékenységükkel lelket önthetnek embertársaikba. A 4-esek tökéletesen elsajátíthatják a céljaik megvalósításához vezető, lépésről lépésre haladó fejlődés képességét. Az 5-ösök önfegyelmük által meglelhetik belső szabadságukat. A 6-osok megpillanthatják és megérthetik az élet nagyobb összefüggéseit, és képessé válhatnak arra, hogy elfogadják a világ magától értetődő, alapvető tökéletességét. A 7-esek megnyithatják önmagukat és embertársaikat a tudáson alapuló hit számára. A 8-asok jólétre és hatalomra tehetnek szert, hogy egy magasabb rendű cél érdekében használják azt. A 9-esek pedig a teljesség és a magasabb rendű bölcsesség ösztönző példájával szolgálhatnak embertársaik számára.

Az egyes számjegyek energiáinak rövid áttekintése Miközben továbbhaladunk az egyes számjegyek által képviselt eneraiák. feladatok, célok megismerésében, ne feledd, hogy az adott számjegyekhez kapcsolódó ösztönző erők és képességek tökéletesen nyilvánvalók lehetnek számodra, ám az is lehetséges, hogy jelen pillanatban még nem ismerted fel őket. A családi háttérhez, a személyes szokásokhoz és az önértékeléshez hasonló tényezők befolyásolhatják, hogy miként és mikor nyilvánulnak meg életünkben ezek az elsődleges energiák. 1: kreativitás és ö n b i z a l o m Ez a fajta energia - ha semmi nem korlátozza áramlását - természetes módon áramlik a kreatív törekvésekbe. Mivel bővelkednek ebben az energiában, az l-esek képesek arra, hogy bármilyen törekvésükben kreatív módon nyilvánuljanak meg; ám ezen áradó folyóhoz hasonlatos energiának mozgásra és kifejeződésre van szüksége, és ha nem terelik megfelelő mederbe, pusztító erőként is megnyilvánulhat. 2: e g y ü t t m ű k ö d é s és egyensúly A 2-esek energiájuk révén az erő, a támogatás és az együttműködő szolgálat kútfőivé válhatnak. Ehhez azonban először fel kell ismerniük saját korlátaikat, és hogy meddig terjed a felelősségük, különben hajlamosak arra, hogy először túlvállalják magukat, aztán pedig viszszahúzódjanak. Kerülniük kell a túlzásba vitt szolgaiságot, amelynek következtében neheztelés, megbántottság és ellenállás alakulhat ki bennük. 3: önkifejezés és érzékenység A 3-asoknak életfeladatuk beteljesítése során konstruktív érzelmi megnyilvánulásokkal kell hozzájárulniuk a világ fejlődéséhez, és ehhez arra van szükség, hogy a lehető legközvetlenebb, leginkább pozitív és legőszintébb módon osszák meg embertársaikkal érzéseiket és ötleteiket. Ehhez meg kell találniuk az érzékenységüknek és önkifejezésüknek leginkább megfelelő formát, hogy ne bánatot, hanem örömöt és lelkesültséget váltsanak ki társaikból. 4: stabilitás és fejlődés Ha házat vagy bármi mást építünk, először is stabil alapokra van szükség. Ezt a tényt a 4-eseknek is fel kell ismerniük, és rá kell éb-

redniük, hogy az alapozást türelmes, lépésről lépésre haladó fejlődés követi a céljaik megvalósítása felé vezető úton. Ha az erőt a rugalmassággal, az elemzést pedig az intuícióval ötvözik, bármit képesek lesznek elérni. 5: s z a b a d s á g és ö n f e g y e l e m Az 5-ös szám által képviselt energiákkal bíró reneszánsz emberek sokféle közvetlen, illetve „pótélmény" által törekszenek a szabadságra. Ez néha azt is eredményezheti, hogy túl sokat vállalnak magukra. Az 5-ösök azért születtek e világra, hogy az önfegyelem és a koncentráció által igazán mély tapasztalatokat szerezzenek. Amíg meg nem lelik belső szabadságukat, hajlamosak arra, hogy ide-oda ingadozzanak a végletes függés és a végletes függetlenség állapota között. 6: ideák és e l f o g a d á s A 6-os energiáival munkálkodó emberek esetében a szépségről, a tisztaságról és a magasabb rendű eszményképekről alkotott látomásaikat megronthatják az önmagukról, másokról és a világról alkotott ítéleteik. Feladatuk abban rejlik, hogy mindenben és mindenkiben felismerjék a magasabb rendű, transzcendens tökéletességet, és magasztos eszmékre törekedjenek, miközben elfogadják önmagukat és embertársaikat jelenlegi állapotukban. 7: b i z a l o m és nyitottság A 7-es szám által képviselt energiákkal munkálkodó személyek éles elmével rendelkeznek, és képesek olvasni a sorok között. Örömüket lelik a természetben, a tengerben, a virágokban, a szélben és az ég szemlélésében. Az ő feladatuk az, hogy megtanuljanak kellőképpen bízni a bennük rejlő bölcsességben és szeretetben, a bennük munkálkodó szellemben, hogy előbújjanak „rejtekükből", és nyíltan megoszszák magukat embertársaikkal. 8: jólét és h a t a l o m A legtöbb 8-as vagy küzd a pénzért, a hatalomért, a befolyásért, a tekintélyért és a hírnévért, vagy kényszeresen igyekszik mindezt elkerülni. E téren várnak rájuk a legnagyobb kihívások és a legnagyobb beteljesedések is. Azért születtek e világra, hogy tökélyre fejlesszék a jólét és a hatalom gyakorlását, és saját céljaik helyett a magasabb rendű célok szolgálatába állítsák ezeket az eszközöket.

32

9 : teljesség és bölcsesség A 9-esek életfeladata a legnagyobb mértékű teljességet követeli meg __ a z t , hogy a magasabb rendű irányelvekhez igazodjanak, és a saját példájukkal ösztönözzék embertársaikat is. Természetes mélységük és karizmájuk révén gyakran kerülnek vezető pozícióba, ahol az őszinteség, a kiegyensúlyozottság és a bölcsesség mintaképéül, vagy ezek hiányában elrettentő például szolgálnak. 0: belső képességek Mindannyian hozzáférhetünk belső forrásainkhoz, többek közt az érzékenységhez, az erőhöz, a jó kifejezőképességhez és az intuícióhoz. Ám azok számára, akiknek a születési számában van nulla - azaz a 19/10-esek, a 28/10-esek, a 37/10-esek, a 46/10-esek, a 20/2-esek, a 30/3-asok és a 40/4-esek -, megadatott az a lehetőség, pontosabban tulajdonság, hogy nagyobb mértékben nyilvánítsák ki e képességeket. Az ilyen egyének esetében ezek a belső képességek közelebb helyezkednek el személyiségük felszínéhez, és hajlamosak felerősíteni az elsődleges életfeladat energiáit. (Például a nulla a 30/3-asok esetében felerősíti a 3-as számnak az önkifejezéssel és az érzékenységgel kapcsolatos energiáit.) Mivel az életfeladatot általában nem könnyű teljesíteni, a születési számukban nullával rendelkező emberek gyakran tapasztalhatnak problémákat életük e területein, amíg képességeik el nem érnek egy bizonyos szintet.

A megértés lényegi pontjai Mindannyian arra születtünk, hogy egyedi lények legyünk, olyanok, amilyen senki más nem lehet, és azt tegyük, amire nem képes senki más. WLLLIAM

ELLERY C H A N N I N G

Most, hogy már megismertük az egyes számjegyek alapvető energiáit és minőségeit, rátérünk a rendszer megértésének következő lényegi pontjára.A számjegyek által képviselt energiák és feladatkörök egyaránt megnyilvánulhatnak pozitív (konstruktív) és negatív (destruktív) formában is. Ennélfogva két, azonos születési számmal rendelkező ember élete gyökeresen különbözőnek tűnhet, amennyiben egyikük az adott életút pozitív, másikuk pedig a negatív aspektusait érvényesíti. Például néhány 26/8-as esetleg képtelen lehet a másokkal való együttműködésre (negatív 2-es); esetleg gátolják, frusztrálják és elbátortalanítják maximalista ideáljai (negatív 6-os); és lehet, hogy a jóléttel és a hatalommal kapcsolatos negatív hiedelmei és tudat alatti félelmei miatt rossz anyagi körülmények között él (negatív 8-as). Más 26/8-asok zökkenőmentesen dolgoznak együtt társaikkal (pozitív 2-es); megfelelnek a kiváló minőségű munkáról alkotott, magas szintű elvárásaiknak (pozitív 6-os); jólétre és hatalomra tesznek szert (pozitív 8-as). A fenti két példa szélsőséges helyzeteket mutat be: a legtöbben egyaránt érvényesítjük születési számunk bizonyos pozitív aspektusait, és küszködünk bizonyos más, negatív aspektusaival. Részben ezen különbségek adnak magyarázatot arra, hogy miért különbözik egymástól olyannyira az azonos születési számmal rendelkező emberek élete. Egyetlen születési szám és életfeladat sem alapvetően magasabb vagy alacsonyabb rendű a többinél. Mindegyiknek megvannak a maga egyedi erősségei és problémái is. Nem az a fontos kérdés, melyik ösvényt választjuk, hanem az, hogyan utazunk - másként fogalmazva, hogy pozitív vagy negatív módon nyilvánítjuk-e ki a születési számunk számjegyei által képviselt energiákat. Az alábbi táblázat röviden ismerteti az egyes számjegyek pozitív, illetve negatív megnyilvánulásaihoz tartozó fontosabb témaköröket. 34

Az egyes számjegyek pozitív és negatív aspektusai Életfeladat 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kreativitás és

önbizalom

Pozitív aspektus A magasabb rendű energiát a kreativitás és a szolgálat irányába tereli; magabiztos.

Negatív aspektus Gátolva érzi magát, frusztrált; betegségtudata van, letargikus, bizonytalan, hajlamos a szenvedélybetegségekre.

Tisztában van saját korlátai- Ugy érzi, túl sok feladata dés és egyen- val; embertársait és önma- van; ellenálló és reaktív; kezdetben túl segítőkész, aztán gát is segíti. súly visszahúzódik. Depressziós és csalódott; túlönkifejezés és Szívből jövő, lelkesítő módon fejezi ki önmagát; ihle- érzékeny; panaszkodik és kriérzékenység tetten, érzékenyen és öröm- tizál; nincs önbizalma, telin kommunikál. Felkészült, türelmesen halad Mindent azonnal akar; nagyStabilitás lépésről lépésre; egyensúlyt ra törő, türelmetlen és szétés fejlődés teremt a logika és az érzel- szórt; hiányzik belőle a stabimek közt. litás és a kitartás. Összefogottan használja Hol szélsőséges függésben, Szabadság és sokoldalú tehetségét; önfe- hol szélsőséges függetlenönfegyelem gyelme révén teremti meg ségben létezik; szétszórt; túl függetlenségét. sokat akar; megjátssza magát. Ideák és Látja a nagyobb összefüg- Túlzottan kritikus; maximaliselfogadás géseket; türelmes és meg- ta elvárásokat támaszt önmabocsátó; remek munkát vé- gával és embertársaival gez, de nem maximalista; szemben; elveszik a részleelfogadja önmagát és em- tekben. bertársait. Bizalom és Bízik legbensőbb érzéseiMegkeseredett, üldözési mányitottság ben; kellőképpen bízik em- niája van; az értelem pajzsa bertársaiban ahhoz, hogy mögé rejtőzik; nem bízik megnyissa a szívét, vállalja sem embertársaiban, sem az érzelmi kockázatokat, és önmagában. megossza velük az érzéseit. Jólét és Aggodalom és visszaélések Fél a pénzzel, hatalommal, hatalom nélkül élvezi a jólétet és a irányítással és ismertséggel hatalmat; nagylelkűen és kapcsolatos dolgoktól, mégis bölcsen osztja meg ember- ezek töltik ki az életét; megtársaival annak áldásait. hiúsítja saját terveit. Teljesség és Magasabb rendű elvek sze- Szem elől tévesztette a mabölcsesség rint él; példát mutat; mély gasabb rendű célokat; magáérzésű, karizmatikus és nyosnak és elszigeteltnek érzi bölcs. magát; nem áll kapcsolatban a szívével és az intuíciójával. Belső Embertársai és a magasabb -Túlérzékeny és ideges; koképességek rendű célok szolgálatába ál- nok; szarkasztikusan és gúlítja az érzékenység, az erő, nyosan fejezi ki önmagát; zaa jó kifejezőképesség és az varba hozzák a megérzései, intuíció adományait. Együttműkö-

•"> c

Bár egyetlen számjegynek sincs kizárólagos tulajdonjoga valamely feladatkörre vagy képességre, mégis összefoglalhatjuk az egyes számjegyekkel kapcsolatos tipikus vagy leggyakoribb hajlamokat és tulajdonságokat. E hajlamok bárki esetében megnyilvánulhatnak, aki születési számában rendelkezik az adott számjeggyel, de azokban a legerősebbek, akik esetében az adott számjegy a születési szám jobb oldalán fordul elő, vagyis az ő elsődleges életfeladatuk ezzel a területtel kapcsolatos. Negatív a s p e k t u s o k • Az l-esek a leginkább hajlamosak a különböző függőségekre. • A 2-esek könnyebben eltűrik az alárendeltséget. • A 3-asokból lesznek a „legjobb" mániás-depressziósok. • A 4-esek lehetnek a leghatározatlanabb emberek. • Az 5-ösök hajlamosak leginkább a másoktól való függésre. • A 6-osok a legmaximalistábbak. • A 7-esek gyakran szenvednek üldözési mániában. • A 8-asok a leginkább hajlamosak arra, hogy passzív-agresszív személyekké váljanak. • A 9-esek esetében fennáll a fanatizmus veszélye. Pozitív a s p e k t u s o k • Az l-esekből válhatnak a legjobb alkotóművészek. • A 2-esek lehetnek a legjobb diplomaták. • A 3-asok kiváló szónokok lehetnek. • A 4-esek rendkívül jó elemzők. • Az 5-ösök kiváló kutatók. • A 6-osokból lehetnek a legjobb bírák. • A 7-esekből válhatnak a legkiválóbb tudósok. • A 8-asok a legnagyobb emberbarátok. • A 9-esekből válhatnak a legjobb vezetők.

Az energiák fejlődése: a terhektől az erősségekig Minden egyes számjegynek megvannak a maga tulajdonságai, a negatív hajlamoktól (terhek) egészen a pozitív jellemvonásokig (erősségek). • Az l-esek bizonytalan, függő személyekből kreatív és magabiztos emberekké érhetnek. • A 2-esek alárendelt, sértett személyekből kiegyensúlyozott diplomatákká válhatnak. 36

A 3-asok depresszív, manipulatív személyiségekből jó kifejezőkészségű, intuitív lényekké válhatnak. A 4-esek bizonytalan, határozatlan személyiségekből megbízható, jó szervezőkészségű emberekké érhetnek. Az 5-ősők melodramatikus, alárendelt személyekből éleslátó, önálló emberekké lehetnek. . A 6-osok kiábrándult, kritikus lényekből kiterjedt látókörű, elfogadó emberekké válhatnak. . A 7-esek zárkózott, félénk, elszigetelt személyekből éleslátó és nyílt emberekké érhetnek. •

A 8-asok maguk mögött hagyhatják az önámítást és az opportunizmust, és produktív, nagylelkű személyiségekké válhatnak. • A 9-esek leküzdhetik a képmutatást és a fanatizmust, és tisztességes, bölcs emberek válhatnak belőlük. • A 0-sok úrrá lehetnek belső félelmeiken és túlérzékenységükön, és harmonikus, embertársaikat szolgáló lényekké lehetnek.

Álarcaink Legbensőbb érzéseink - beleértve tudat alatti ösztönző erőinket, vágyainkat és félelmeinket is - nem mindig jelennek meg a felszínen. A legtöbben egy általunk kifejlesztett társasági maszk mögé rejtjük valódi egyéniségünket, personankat, és a kifelé mutatott kép meglehetősen különbözik belső érzéseinktől, sőt gyakran homlokegyenest ellenkezik azokkal. Az efféle álarcok félreértésekhez vezetnek, és megnehezítik, hogy az emberek őszinte kapcsolatot teremtsenek egymással; e maszkok egyértelmű hatással vannak egészségi állapotunkra, kapcsolatainkra és munkánkra is. Minden egyes számjegy felfed bizonyos, életünket színesebbé tévő, velünk született tulajdonságokat és minőségeket, azonban az általunk viselt álarcok gyakran nem egyeznek meg belső valóságunkkal. Számos l-es magabiztos, hűvös, sőt akár zárkózott viselkedéssel álcázza belső bizonytalanságát. Versengő magatartásuk a kisebbrendűségi komplexusukból ered. Lehet, hogy függetlennek mutatják magukat, valójában azonban talán félnek attól, hogy egyedül nem képesek boldogulni. A külső szemlélő számára sok 2-es kiegyensúlyozottnak és realistának tűnhet, miközben belül olyan ellentmondásokat és mentális konfliktusokat élnek meg, amelyek súlyos stresszt okozhatnak számukra. Ha nemet mondanak valamire, merevnek tűnhetnek, mivel

ilyenkor szembeszállnak belső késztetésükkel, amely mindig arra ösztönzi őket, hogy tegyenek eleget embertársaik kéréseinek. Hajlamosak másokban keresni a hibát, mivel mélyen belül saját magukat érzik felelősnek a dolgokért. Számos 3-as magabiztos egyéniséget fejlesztett ki magának, hogy így álcázza önbizalomhiányát és szorongását a depressziótól. Gyakran logikusnak és intellektuálisnak tűnnek, így fedvén el mély és sebezhető érzelmi lényüket. Sok 4-essel kapcsolatban tűnhet úgy, hogy mindent előre kiszámítanak, miközben a hűvös, racionális felszín zaklatottságot, szétszórtságot rejt, és hajlamosak arra, hogy belső zavarodottságuk hatására meggondolatlan döntéseket hozzanak. Jó néhány 5-ös függetlennek látszik, ám gyakran érzik magukat kiszolgáltatottnak, és függővé válhatnak. Az összeszedettnek tűnő 5-ösök sokat küszködnek szétszórtságra való hajlamukkal: tudásuk széles körű, de elég felszínes, mivel új és újabb ismeretekre vágynak, és félnek az unalomtól. Számos 6-os nagyszerű társasági lénynek mutatja magát - laza, mosolygós, figyelmes, és mindig a megfelelő dolgokat cselekszi -, ám ezzel sokszor csak azt álcázza, hogy hajlamos önmagát és embertársait hihetetlenül magas normák alapján megítélni. Esetükben a felszín alatt a világ számos hibája és gonoszsága miatt érzett harag és csalódottság rejlik. A 7-esek többnyire roppant biztosak önmagukban, s egyetlen pillanat alatt, ösztönösen hoznak döntéseket, anélkül hogy másokkal megvitatnák a kérdéseket; de magabiztosságuk sokszor csupán annak álcázására szolgál, hogy egyáltalán nem bíznak önmagukban. Társadalmi álarcuk és éles elméjük segítségükre van abban, hogy elrejtőzzenek, miközben féltve őrzik a magánéletüket és saját belső világukat. Sok 8-asról azt hisszük, hogy kerülik a hatalmat vagy önként lemondanak arról, miközben valójában vezető szerepre törekszenek. Gyakran zavaros üzeneteket küldenek embertársaiknak. Sokszor passzívnak mutatkoznak, mivel túlkompenzálják elfojtott agressziójukat, illetve a hatalom, a népszerűség, a befolyás és a siker iránti vágyukat. A 9-esek esetében a megkapó, karizmatikus személyiség és a határozott véleményalkotás mögött sokszor identitászavar, túlérzékenység és sértődékenység rejlik. Ha vezető pozícióba kerülnek, gyakran okoz problémákat számukra, hogy az általuk vallott vagy keresett magasabb rendű alapelvek szerint éljenek. ^8

bekezdések során pusztán egyfajta általános képet kaphattunk az számjegyekkel kapcsolatos jellemvonásokról. Nem állítom, h v a fenti állítások mindenkire érvényesek, ám rámutatnak a bennünk rejlő dolgok és a külvilág felé mutatott énképünk közötti ellenletekre, és jól példázzák, hogy legmélyebb gondjaink és félelmeink csak ritkán mutatkoznak meg a felszínen. Ahhoz, hogy át tudjuk alakítani mélyen rejlő problémáinkat, először fel kell ismernünk őket, és szembe kell néznünk velük. Maszkjaink talán segítenek, hogy mások előtt „megőrizzük az arcunkat", azonban csak akkor alakíthatjuk ki a megértés őszinte kötelékeit, és csak akkor ébredhetünk tudatára mélyebb igényeinknek, vágyainknak és emberiességünknek, ha elfogadjuk az álarc alatt rejlő esendő és sebezhető lényt. Ahogy egyre teljesebbé és egyre hitelesebbé válunk, feltárhatjuk és egyesíthetjük összes tulajdonságunkat: ráébredünk, hogy az életünk nem pozitív vagy negatív, hanem pozitív is, és negatív is egyszerre. A bátorságunknak és éleslátásunknak köszönhető felismerés birtokában az általunk életre hívott tulajdonságok sokkal inkább akaratlagosak lesznek, és nem pusztán a minket ért ingerek hatására bukkannak napvilágra.

Az egyes feladatok időrendi sorrendje Mostanra megtanultuk, hogy születési számunk minden egyes számjegye bizonyos feladatokat és képességeket jelenít meg, és hogy az egyes számjegyek befolyása a születési számunkon belül elfoglalt relatív helyzetüktől függ, illetve hogy mindig a jobb oldali számjegyek gyakorolják a legnagyobb hatást az életünkre. Ezeket a feladatokat egyfajta időrendi sorrendben éljük meg, balróljobbra, illetve a negatívtól a pozitív felé haladva. Gyermekkorunkban életünk általában inkább a bal oldali számok köré összpontosul, mivel ekkor kezdjük meg a hegy csúcsa felé tartó utunkat, ekkor találkozunk az ösvényen elénk kerülő kihívásokkal és lehetőségekkel, hibázunk és tanulunk a hibáinkból. Születési számunk jobb oldali számjegyei képviselik a hegy csúcsát, a bal oldaliak pedig azokat a kisebb magaslatokat, amelyeket meg kell másznunk a magasabb orom felé igyekezve. Például a 26/8-asok esetében csak akkor nyilvánulhat meg teljes mértékben a pozitív értelemben vett jólét és elisme,es (8-as), ha képesek együttműködni önmagukkal és másokkal (2cs ) , és megbirkóznak a maximaiizmus és az önértékelés jelentette fel-

adatokkal (6-os). Hasonlóképpen a 29/1 l-eseknek is először a 2-es és a 9-es feladatkörét kell teljesíteniük, és csak ezután képesek teljes mértékben kiaknázni a dupla l-es kreativitásának áldásait. A legtöbb gyermek először születési száma negatív vagy fejletlenebb aspektusait fedezi fel, és csak később fejleszti tökélyre annak pozitív oldalait. Például a 33/6-os Matthew gyermekként először a születési számával kapcsolatos, az önkifejezés és a maximaiizmus jelentette feladatokon munkálkodott: folyton panaszkodott (negatív 3as), illetve mindent és mindenkit kritizált (negatív 6-os). Felnőttként pozitív irányba változott, és ma már sokkal jobban elfogadja önmagát és embertársait. Matthew-nak sok időre és tanulságra volt szüksége ahhoz, hogy pozitív tulajdonságokká alakítsa gyermekkori negatív hajlamait. Másként fogalmazva, csak olyan mértékben tapasztaljuk meg elsődleges életfeladatunk pozitív aspektusait, amilyen mértékben megoldottuk a korábban, balról jobbra következő számok képviselte feladatainkat. Tartson ez akár napokig, akár évekig, vagy akár egy életen át. Ez a mi dolgunk ezen a földön.

Belülről kifelé: életfeladatunk beteljesítése Minden, amit önmagunkban megvalósítunk, megváltoztatja a külső valóságot is. OTTÓ

RANK

Hogy betölthessük sorsunkat a világban, először önmagunkban kell megteremtenünk azt. • Ha l-esekként azért születtünk e világra, hogy kinyilvánítsuk kreativitásunkat és önbizalmunkat, először meg kell tapasztalnunk e dolgok áradását önmagunkban. • Ha 2-esekként azért születtünk e világra, hogy megvalósítsuk a valódi együttműködést és kiegyensúlyozottságot, először egyensúlyt és egységet kell teremtenünk saját lelkünkben. • Ha 3-asokként azért születtünk e világra, hogy megosszuk vele a pozitív kifejezőkészséget és az érzékenységet, először kapcsolatot kell teremtenünk saját legmélyebb érzelmeinkkel. • Ha 4-esekként azért születtünk e világra, hogy megalapozzuk abban a stabilitást és a fokozatos fejlődést, először meg kell teremtenünk saját belső stabilitásunkat.

40

Ha 5-ösökként azért születtünk e világra, hogy megvalósítsuk a szabadságot és az. önfegyelmet, először saját belső szabadságunkat kell meglelnünk önfegyelmünk segítségével. Ha 6-osokként azért születtünk e világra, hogy magasabb rendű ideáinkat és az elfogadást testesítsük meg, először el kell fogadnunk saját életünk tökéletességét. Ha 7-esekként azért születtünk e világra, hogy megtapasztaljuk a bizalmat és a nyitottságot, először meg kell tanulnunk bízni másokban, és megnyitni feléjük az életünket és a szívünket. Ha 8-asokként azért születtünk e világra, hogy jólétre és hatalomra tegyünk szert, először meg kell tapasztalnunk a belső jólét érzését. Ha 9-esekként azért születtünk e világra, hogy a teljességet, a tisztességet és a bölcsességet nyilvánítsuk ki, először meg kell lelnünk magunkban a magasabb rendű alapelveket.

Az élet mindig megadja azt, amire szükségünk van Sokan észrevettük, hogy az élet mindig bőven biztosítja számukra a szükséges tanulási lehetőségeket. Ez a jelenség az életfeladatunkkal kapcsolatban is érvényes. Hogy pár példával szolgáljak, néhány 1-esnek, aki azért van itt, hogy elsajátítsa a kreatív gyógyítást, de bizonytalansága miatt ódzkodik ettől, a végén esetleg olyan testi problémákkal kell szembenéznie, amelyek rákényszerítik, hogy felfedezze a különböző gyógyító módszereket. Ha egy 5-ös nem rendelkezik önfegyelemmel, esetleg olyan testi gyengeség vár rá, amely arra készteti, hogy ráleljen a magasabb rendű szabadság és mozgékonyság eléréséhez szükséges önfegyelemre. Találkoztam olyan 6-osokkal, akik gyermekkorukban különféle fogyatékossággal küzdöttek, vagy mozgáskorlátozottak voltak, és ez arra késztette őket, hogy újra átgondolják maximalista nézeteiket, és meglássák az élet nagyobb összefüggéseit. Néhány 8-as és 9-es esetleg rengeteget tanulhat egyetlen bíróságon eltöltött nap során az őszinteségről (8) és a tisztességről, valamint a teljességről (9). Ha „problémáinkat" felbecsülhetetlen értékű, esetleg nem kívánt, á l szükségesebb tanításokként fogjuk fel, egyre nagyobb lelki nyugalommal, sőt hálával fogjuk fogadni az élet örömeit és buktatóit. Talán érdemes egy percre elgondolkodnunk, miként is biztosítja számunkra az élet a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy szembenézhessünk életutunk feladataival. am a n n

A születési szám mint „pályaválasztási tanácsadó" A

tehetség hétköznapi dolog; mindannyian rendelkezünk vele. Am ritka az az ember, aki elég bátor ahhoz, hogy kövesse a tehetsége által kijelölt utat. ISMERETLEN

SZERZŐ

Mindannyian rendelkezünk velünk született képességekkel, amelyek közül néhány esetleg még nem nyilvánult meg az életünkben. Lehetséges, hogy egy kőművesben nagyszerű zongorista rejtőzik; egy háziasszony szívében pedig talán egy pszichiáter vár arra, hogy felszínre bukkanhasson. Az eltérő születési számú emberek választhatnak maguknak azonos hivatást, ám a születési számuknak megfelelő hajlamok és ösztönző erők miatt eltérő módon állnak hozzá az adott életpályához. Ha a színjátszást vesszük példaként, kijelenthetjük, hogy a születési számuk energiáit pozitív módon felszabadító l-esek roppant kreatív módon állnak hozzá hivatásukhoz, a 3-asok különlegesen mély érzelmi kifejezésmóddal játsszák szerepeiket, a 6-osok tökéletesen űzik a mesterségüket, a 7-eseknek pedig lehetőségük nyílik arra, hogy a „szerepeik" nyújtotta biztonságban megosszák önmagukat embertársaikkal. Amint az az egyes születési számokat tárgyaló fejezetekből is kiderül, az azonos születési számmal rendelkező emberek űzhetnek egymástól teljesen eltérő foglalkozásokat is. Például Kirk Douglas, Claude Debussy, Harry Houdini, Henry Kissinger, Booker T. Washington, Shirley Temple, Rámakrisna, Edgár Allan Poe és Wolfgang Amadeus Mozart mind 29/1 l-esek voltak. Hadd jegyezzek meg itt egy érdekes tényt, amely esetleg felkeltheti a színházi vagy filmrendezők figyelmét: a 35/8-as Gary Busey elképesztő módon játszotta el filmvásznon a szintén 35/8-as Buddy Hollyt; a 32/5-ös Denzel Washington pedig ugyancsak hátborzongatóan ihletett alakítást nyújtott a hozzá hasonlóan 32/5-ös Malcolm X szerepében. Bár egyes adott életutakkal rendelkező emberek nagy arányban fordulnak elő bizonyos foglalkozási területeken - például a 2-esek és a 4-esek gyakran végeznek valamiféle szociális munkát, a 7-esek és a 9-esek pedig gyakran lesznek kutatók és tudósok -, egy adott ember esetében mindig rengeteg befolyásoló tényező merülhet fel, így soha nem mondhatjuk meg, milyen hivatást „kellene" választania. 42

Legtöbben az énünkről alkotott elképzeléseink, az önértékelésünk, társadalmi-gazdasági hátterünk, az általunk elképzelt jövedelem 3 .ága, az iskolázottsági szintünk, a lakóhelyünk, a hiedelmeink, 113 értékrendünk, más emberek ránk gyakorolt hatása és egyéb tényezők alapján választunk hivatást magunknak. Néha kompromisszumokat kötünk: feláldozunk egy-egy általunk nagyon kedvelt tevékenységet hogy egy másik munka által több bevételre tegyünk szert, vagy elnyerjük a többi ember elismerését. Végezetül csak annyit mondanék: amikor eldöntjük, mivel fogjuk keresni a kenyerünket, az a legjobb, ha egyforma mértékben hagyatkozunk a megérzéseinkre és az értékrendünkre, illetve a szükségleteink és a körülményeink által diktált dolgokra. Mindazonáltal születési számunk rávilágít néhány velünk született ösztönző erőre, néhány feladatra és tehetségre, amelyek eleve alkalmasabbakká tesznek minket bizonyos munkakörökre. Senki számára nem létezik „egyetlen", „tökéletes" foglalkozás. Életünk során számtalan hivatás és számtalan helyzet által fejlődhetünk. Például a 3-asok felszínre hozhatják önkifejezési készségüket egy párkapcsolat, a barátaik vagy a kollégáik által éppúgy, mint a színjátszás, az éneklés, a politikai pálya vagy a tanítás által, hogy csak pár lehetőséget említsek; a 8-asok egyaránt ismertté válhatnak világ- vagy országos szinten, szűkebb közösségük vagy barátaik és munkatársaik körében is. A felelősségünk abban áll, hogy hagyjuk, hogy legmélyebb ösztönző erőink és tehetségünk a lehető legpozitívabb, leginkább emberbaráti módon törjenek felszínre, bármilyen szolgálatot vagy hivatást választunk is. Az, hogy hivatásunk kielégít-e bennünket, és hogyan teljesítünk egy adott munkakörben, nem attól függ, milyen területen dolgozunk, hanem hogy leküzdjük-e az elénk tornyosuló akadályokat, hogy összhangban élünk-e az életutunkra vonatkozó, spirituális törvényekkel, es pozitív módon nyilvánítjuk-e ki az energiáinkat. A könyv harmadik, „A sors útjai" címet viselő részében minden egyes életút esetében felsorolok néhány foglalkozást, hogy jelezzem, általában véve milyen foglalkozások illenek leginkább az adott születési számmal munkálkodó emberek alapvető tulajdonságaihoz és képességeihez. Ez nem jelenti azt, hogy az egyes fejezetekben felsorolt hivatások minden egyes, adott életutat járó személy számára megfele ' ő k lennének. A felsorolt foglalkozások pusztán szemléltető például sz ° l g á l n a k ; egyetlen ember döntési lehetőségeit sem áll szándékomban korlátozni.

Az azonos születési számmal munkálkodó emberek számtalan különféle foglalkozást űzhetnek, és egy-egy foglalkozási ágon belül számos eltérő születési számmal munkálkodó ember megtalálható. Az egyes születési számok esetében felsorolt példák pusztán bizonyos, az adott energiák archetipikus megnyilvánulási lehetőségeit biztosító foglalkozási ágak. Nem számít, mi a hivatásunk, mindig a saját, egyedi módunkon fogunk megnyilvánulni abban - és megnyilvánulási módunk tükrözi azokat a feladatköröket is, amelyeket e földön meg kell oldanunk.

Ha nem működik a rendszer Kedves Olvasóm, ahogy egyre jobban megérted a könyvben az egyes születési számokkal kapcsolatban elmondottakat, és összehasonlítod e dolgokat a saját tapasztalataiddal, esetleg úgy találod majd, hogy az elhangzottak sok, a saját és az ismerőseid életével kapcsolatos dologra fényt derítenek. Néha azonban úgy tűnhet, hogy nem működik a rendszer. Esetleg azt érzed, hogy bizonyos részei nem alkalmazhatók a te vagy valamelyik ismerősöd esetében, vagy azt is tapasztalhatod, hogy az egész rendszer „téves". Mivel az életfeladat-rendszer az egyes életutakkal kapcsolatos hajlamokat és ösztönző erőket körvonalazza, nem minden részlete vonatkozik mindenkire ugyanabban a mértékben. A kulcsszó a perspektíva: mindig az általános mintára figyelj, mivel így válhat leginkább hasznodra a rendszer. Az általam leírt dolgokat nem kell pusztán bizalmi alapon elfogadnod, és nem kell azonnal elutasítanod sem. A tudatossághoz talán szükség van némi időre. 1986 óta küldök az életfeladat-rendszerrel kapcsolatos magnókazettákat a világ különböző részein élő embereknek, és ez idő alatt számtalan negatív visszajelzést is kaptam. Például amikor egy fiatalember, Ken először meghallgatta a saját kazettáját, „totális marhaságnak" nevezte azt. Egy évvel később azonban, miután elkezdett pszichiáterhez járni, és több önazonosság-fejlesztő tréningen is részt vett, újra meghallgatta az anyagot. Amint egy barátjának mesélte: - Hihetetlen... ezen a kazettán minden rajta van, amin az elmúlt fél év alatt a terápia során dolgoztam! Ha úgy tűnik, az egyes csoportokhoz rendelt feladatkörök nem illenek az általad ismert emberekre, kérd ki az ő véleményüket is az adott kérdésről. Például esetleg ismersz néhány olyan embert, akiknek a születési számuk alapján gondjaik vannak az önbizalom terén. 44

•'módra mégis tökéletesen magabiztosnak tűnnek. Ha megkéri őket, tapasztalnak-e nehézségeket ebben a vonatkozásban, nek-e bizonytalanságot magukban, valószínűleg igennel fognak er Z ^ • ^ születési számoknak és az életfeladat-rendszernek sokkal kább belső valóságunkhoz van köze, mint ahhoz, amit a külvilág 'zámára mutatunk. Mindazonáltal több oka is lehet annak, ha az anyás látszólag nem működik a te esetedben: 3111

1 Lehetséges, hogy a rendszer a te esetedben valóban nem működik. Egyetlen rendszer sem tökéletes. 2 Elképzelhető, hogy a „hibát" pusztán egy értelmezésbeli kérdés okozza. Például ha rámutatok egy fára, és azt mondom: „ez egy fa", abban valószínűleg egyet fogunk érteni, de ha kijelentem, hogy „ez egy gyönyörű fa", te talán másképp fogod látni a dolgot. 3. Talán olyan problémáról beszélek, amelyet te már megoldottál az életed során. 4. Lehet, hogy olyan pozitív tulajdonságokat, illetve értékeket sorolok fel, amelyek még nem nyilvánultak meg az életedben. 5. Előfordulhat, hogy rosszul számítottad ki a születési számodat. Bizonyos, roppant ritka esetekben - leggyakrabban akkor, ha valaki közvetlenül éjfél előtt vagy éjfél után született - előfordulhat, hogy az illetőre valójában a hivatalos születési dátumát követő vagy az azt megelőző napra vonatkozó születési szám érvényes. 6. Esetleg még nem találtad magad szemben az adott feladatkörrel: ha a születési számodban szereplő számok időrendjében (balról jobbra haladva) még egy korábbi feladatkörön munkálkodsz, akkor az általam említett dolog még nem kerülhetett felszínre az életedben. 7. Néha ellenállást fejtünk ki legmélyebb feladatainkkal szemben, gátoljuk azok megnyilvánulását, vagy nem vagyunk hajlandók szembenézni velük. Ha egy-egy adott feladatkörrel kapcsolatban bármilyen érzelmi reakciót érzékelsz magadban, esetleg erősen tiltakozol ellene, beszéld meg a kérdést a téged jól ismerő, közeli barátaiddal. Hajlamosak vagyunk elkerülni azokat a dolgokat, amelyekre még nem állunk készen. A magam részéről tiszteletben tartom ezt a védekező mechanizmust, és semmi okát nem látom annak, hogy bármit ráerőltessek azokra, akik még nem állnak készen ezekre a bizonyos dolgokra.

A

c

Amivel az a

nem nézünk szembe önmagukban, végzetünkként fog elénk bukkanni. CARL

GUSTAV JUNG

Az életfeladat-rendszerben leírt információk segítségével időt takaríthatunk meg, és esetleg „kihagyhatunk" néhány nehéz leckét. A rendszer arra is emlékeztet bennünket, hogy nem vagyunk egyedül, hogy társaink is vannak az utunk során. Mindenképpen bölcs dolog, ha kitárjuk elménket az új felfedezésekre és meglátásokra. Ha úgy tűnik, egy adott információ rád nem vonatkozik, tedd fel magadnak a kérdést: „Még ha ez a dolog nem is vonatkozik rám, ha rám is érvényes lenne, ha valóban ez lenne az életutam, hogyan befolyásolná az életemet?" Aztán tedd félre a könyvet, hadd érlelődjön benned a dolog, és később újra olvasd el az adott részt; lehet, hogy második, harmadik alkalommal már többet mond neked a dolog. Eletünk során mindannyian találkozunk énünk olyan régi részeivel, amelyeket gyermekkorunkban mélyen elrejtettünk magunkban. Ha elfogadjuk, és újra beépítjük lényünkbe lelkünk „sötét" oldalát ezeket a korábban elutasított részeket, erőket és tulajdonságokat -, azáltal felszabadítjuk csapdába esett energiáinkat, új erőre és kreativitásra teszünk szert. Az életünkkel kapcsolatos meglátásokat szolgáló eszközök - például az életfeladat-rendszer - segíthetnek, hogy a magunk teljességében fogadjuk el önmagunkat. Lehet, hogy rengeteg információt kapunk önmagunkról, de pszichénk egyszerre csak kis részüket hajlandó befogadni, hogy jobban fel tudja dolgozni azokat. Ez az egészséges mechanizmus megóv minket a túlerőltetéstől. Lehetséges, hogy minden egyes alkalommal, amikor újraolvasod a születési számoddal kapcsolatos fejezeteket, mindig úgy találod majd, hogy valami „új" dolgot fedeztél fel magadban vagy önmagaddal kapcsolatban. Az élethelyzetek, a kapcsolati nehézségek és a kihívások soha nem hazudnak: mindennapi életünk tükrében végül megismerjük önmagunkat.

MÁSODIK RÉSZ

Az élet feladatai és energiái Ha újrakezdeném az. életemet, mindent ugyanígy tennék; de ezúttal kicsit jobban kinyitnám a szemem. JULES

RENARD

ELŐSZÓ A MÁSODIK RÉSZHEZ

A megértéshez vezető híd Mielőtt megbocsáthatnánk egymásnak, először meg kell értenünk egymást. EMMA

GOLDMAN

Könyvem második részének tíz fejezetét az egyes számjegyekhez tartozó feladatköröknek és energiáknak szenteltem: az első kilenc fejezet az l-estől a 9-esig tárgyalja az egyes számjegyek energiáit kinyilvánító emberek általános jellemzőit, a tizedik a születési számukban nullával rendelkező személyek jellemzőivel foglalkozik. Minden egyes számjegy energiái ott munkálkodnak mindnyájunkban. Azonban a bennünk rejlő ösztönző erők, hiedelmek, félelmek, feladatkörök, adottságok, képességek szempontjából a saját születési számunkat alkotó számjegyek vannak a legnagyobb hatással életünkre, ezek gyakorolják ránk a legnagyobb befolyást. A második rész felkészíti az olvasót a későbbiekben következő fejezetekre, mivel egyértelműen kifejti, melyek is az életfeladat-rendszer egyes életútjait alkotó „energetikai építőelemek". Ha már megértettük a tíz (kilenc plusz egy) számjegyhez tartozó alapvető energiákat és feladatköröket, és ismerjük a pontos születési dátumunkat, kezünkben tartjuk a kulcsot, amely kinyitja az életfeladatunk felismeréséhez vezető ajtót, és segít, hogy jobban megértsük embertársaink életét is.

48

1: Kreativitás és önbizalom A kreatív energia hullámokban árad, akár az éltető napfény vagy a villámlás fénye. Lélegezd be, érezd az erejét! Egyaránt képes teremteni, táplálni és pusztítani is. Milyen irányokba tereled életedben ezt a kreatív energiát? Szabadon áramlik, vagy útját állja valami? Hogyan nyilvánul meg pozitív módon? Hogyan nyilvánul meg negatív módon? Milyen lenne az életed, ha magabiztosan felszabadítanád a benned rejlő kreativitást? Vannak, akik azt állítják, még nem találták meg önmagukat. Énünk azonban nem arra vár, hogy megtaláljuk; énünket nekünk kell megteremtenünk. THOMAS

SZÁSZ

Életfeladat Az l-es életfeladatán munkálkodó személyek azért születtek e világra, hogy a pozitív kreatív energiát nyilvánítsák meg benne. Mivel azonban életfeladatuk különleges kihívásokat rejt magában, az l-eseknek úrrá kell lenniük bizonytalanságérzetükön, és az ezzel kapcsolatos gátló, akadályozó hajlamaikon, illetve azon a hajlamukon, hogy energiáikat addiktív, függőséget okozó viselkedésformák által vezessék le. Az l-esek kreatív energiája kifejeződhet a klasszikus művészetek - a zene, a színjátszás, az írás, a festészet, a szobrászat és egyéb képző- és iparművészeti ágak - terén, de a gyógyítás, az üzlet, a kertészkedés, a problémamegoldás, a látványtervezés, az építészet, a sport, a gyermeknevelés területén, illetve a kreatív önkifejezés bármely más formájában is. Hogy a legteljesebb mértékben felszabadíthassák kreatív energiájukat, azoknak a személyeknek, akiknek elsődleges életfeladata az '-essél kapcsolatos feladatkör (a 19/10-eseknek, a 28/10-eseknek, a ^/10-eseknek, a 46/10-eseknek, a 29/1 l-eseknek, a 38/1 l-eseknek, a 47/ l l-eseknek, illetve valamelyest a 39/12-eseknek és a 48/12-esek/IQ

nek is), illetve mindazoknak, akik rendelkeznek l-essel a születési számukban, ki kell fejleszteniük magukban egyfajta önbizalmat, hogy képessé váljanak kockázatot vállalni, és merjék a járatlanabb utakat választani. A kreativitás és az ö n b i z a l o m lényege Az univerzum teljes egészében energiából áll, ez nyilvánul meg a teremtés összes formájában, ez áramlik keresztül mindenen. Még a kövek is energiát raktároznak. Ám a növényektől kezdve egészen az emberig csak az élőlények rendelkeznek az életenergia azon titokzatos szikrájával, amely által képessé válnak mozogni, szaporodni, reagálni és fejlődni. Minden ember bőségesen rendelkezik életenergiával, az l-esek életfeladata azonban kifejezetten az energia birodalmába tartozó intenzív feladatokkal és képességekkel kapcsolatos. Legyen szó akár az életenergiáról, akár a szexuális energiáról, a kreatív energiáról vagy a személyes vonzerőről, az energia - dinamikus természete miatt - mindig megnyilvánulásra és feloldódásra törekszik. Az l-es életfeladatán munkálkodó személyeknek különlegesen fontos, hogy felszabadítsák ezt a dinamikus erőt, mivel ha elnyomják magukban, úgy érzik, mintha valami fojtogatná őket. A kreatív energia kétélű fegyver: hatalmas ereje egyrészt szakít az elavult látásmódokkal, új területeket tár fel, és úgy töri át a régi korlátokat, ahogy az áradó folyó sodorja félre útjából az akadályokat. Másrészt viszont az energia folyamának kényszerítő erejét lehetetlen feltartóztatni: ezt az erőt konstruktív módon kell felhasználnunk, különben pusztítóvá válik. A kreativitás leginkább a belső biztonság és az önbizalom légkörében képes kifejlődni, mivel ez teszi lehetővé, hogy az ember megnyíljon, és vállalja a tévedések jelentette kockázatot, valamint hogy letérjen a kitaposott ösvényről; így lesz elég bátorsága vállalni azt is, hogy hagyományos normák szerint élő társai különösnek, furcsának vagy különcnek tartsák. Az efféle önbizalom minőségét legjobban a magabiztos, az önálló és az összpontosított kifejezések írják le. Mivel az l-eseknek komoly akadályokat kell leküzdeniük az önbizalom támogatására, életfeladatuk valóra váltásának kulcsát e tulajdonságaik fejlesztése jelenti. Kihívások Mivel a kreativitás és az önbizalom jelenítik meg azt a hegyet, amelyet az l-eseknek meg kell mászniuk, számos akadályt kell leküzde50

iiik e területeken, mielőtt kreatív energiájuk teljes mértékben felszabadulna. Először is az l-esek dinamikus energiájának mindenképpen meg kell nyilvánulnia, és fel kell szabadulnia valamilyen módon: ha ez nem pozitív és konstruktív módon, a testedzés vagy a kreatív törekvések által történik, akkor negatív, pusztító módon fog előtörni - így v a o y úgy. ez az energia valamilyen formában mindig utat tör magának. Másként fogalmazva: az l-esek mindig teremtenek, legyen ez akár pozitív, akár negatív értelemben vett teremtés. Meg kell békélniük a felelősségükkel, és el kell sajátítaniuk a választás törvényét (lásd 401. oldal), hogy tudják, miként kamatoztathatják energiáikat. Amint azt már említettem, a pozitív kreativitás az élet minden területén az eredetiség és az újítás formájában nyilvánul meg. A negatív módon megnyilvánuló kreatív energia is magán viselheti az eredetiség jegyeit, ám az ilyen energiákkal munkálkodó egyének hajlamosak problémákat okozni önmaguknak és embertársaiknak: az efféle kreatív elmék esetleg bankrablásokat agyainak ki, a negatív módon megnyilvánuló ügyes kezek pedig idegen zsebekbe nyúlnak, hogy csak néhány kirívó példát említsünk. Azok az emberek, akik a születési számukban nem rendelkeznek l-essel, szintén rendelkezhetnek kreatív adottságokkal, de rendszerint kevesebb akadállyal, kevesebb nehézséggel és érzelmi teherrel kell szembenézniük e területen. Az l-esek - különösen azok, akik elsődleges életfeladatukul választották az l-es feladatkörét - gyakrabban érzik úgy, hogy nagy nehézségeket kell leküzdeniük a kreatív önkifejezés terén, mivel életfeladatunk beteljesítése soha nem könnyű dolog. Amíg az l-esek nem végzik el a kreativitással és az önbizalommal kapcsolatos feladataikat, levertnek, betegnek, frusztráltnak vagy tétovázónak érezhetik magukat; egyszerűen át kell esniük ezeken a fázisokon, és előre kell haladniuk „a számok által diktált" úton. Bizonytalanságérzetük miatt, illetve mivel vágynak embertársaik elismerésére, az l-esek gyakran elfojtják kreatív energiájukat, amíg v egül akkora „túlnyomás" jön létre bennük, hogy elfojtott energiáikat indirekt módon, leggyakrabban alkohol-, nikotin-, kábítószer-, ételva g y szexfüggőségben vezetik le. Bár mindenkivel előfordulhat, hogy elfojtja magában az energiáit, az l-esek felerősített energiáik miatt különösen hajlamosak erre. Ha a kreatív energia teljes mértékben blokkolódik - azaz semmiyen lormában nem kerül levezetésre -, önmaga ellen fordul, és pszic ológiai vagy fizikai problémák formájában jelentkező, belső zűrza-

vart kelt. Mivel a kreatív energia és a szexuális energia meglehetősen közel áll egymáshoz, az l-esek szaporítószervei, valamint alhasa és dereka gyakran érzékeny, sérülékeny. A kreatív energia áramlásának blokkolása, illetve elutasítása a kiválasztó szervekre is hatással lehet; fizikai és energetikai szorulást, a hát alsó részében jelentkező fájdalmakat és egyéb tüneteket válthat ki. Az ezeken a területeken jelentkező visszatérő vagy krónikus problémák gyakran utalnak blokkolt, elfojtott kreatív energiákra. A kreativitás és az újítás megköveteli, hogy az ember hajlandó legyen az eredetiség szellemében cselekedni: ez azt jelenti, hogy másként él, cselekszik, és gyakran másként is érez, mint az emberek többsége. A legtöbb l-es születésétől fogva eltérő módon látja és éli meg az életet: mindig az egyedi dolgokra koncentrál. E tulajdonsága akár már gyermekkorától kezdve is megnyilvánulhat, de az is előfordulhat, hogy csak felnőttkora derekán jelentkezik. Mivel az l-esek érzik, hogy különböznek embertársaik többségétől, gyakran kell szembenézniük a bizonytalanságérzet kihívásával „másnak" érzik magukat, úgy gondolják, valami „nincs rendben" velük, és valahogy alacsonyabb rendűek a többieknél. Néhány l-es nyíltan kimutatja ezen érzéseit, de a legtöbben inkább egy magabiztos személyiség álcája mögé rejtik bizonytalanságérzetüket, és jellemző rájuk a versengéstől való félelem vagy az igen erős versenyszellem, mivel félnek attól, hogy vereséget szenvednek vagy hogy bolondot csinálnak magukból - ez pedig csak tovább fokozza bizonytalanságérzetüket. Az l-esek versenyszelleme megmutatkozhat abban, hogy gyors, éles feleleteikkel mindig igyekeznek a beszélgetések központjában maradni; néha még kihívónak is tűnhetnek, mintha folyton bizonyítani próbálnának valamit embertársaiknak és saját maguknak. Ez a bizonytalanság blokkolhatja, illetve gyengítheti kreatív impulzusaikat; például egy bizonytalan író folytonos önbírálata akadályozhatja az írás áramlását. Az l-esek bizonytalanságérzete megnyilvánulhat az alapvető szükségleteik kielégítésére elegendő pénz megszerzése miatt érzett aggodalmukban is, vagy abban, hogy nem biztosak abban, vajon megállnak-e a saját lábukon. Következésképpen az efféle l-esek „érzelmi koldusnak" érzik magukat, és olyan párt keresnek, akire támaszkodhatnak, aki mintegy a mentsvárukként szolgálhat. Ez az érzés gyakran magányos farkassá teszi őket: általában nem jellemző rájuk, hogy együtt vadásznának a falkával.

52

Nem azt kell célul tűznünk magunk elé, hogy biztonságban érezzük magunkat, hanem azt, hogy képesek legyünk elviselni a bizonytalanságot. ERICH

FROMM

Ha az l-esek összhangban élnek a cselekvés törvényével (lásd 472. Adal) és elfogadják a bizonytalanságérzetüket, szembenéznek vele, 's túllépnek rajta, akkor a tudatosság fényében félelmeik ellenére is felfedezik, hogy bizonytalanságuk léte nem több árnyéknál; hogy önbizalomhiányuk pusztán leküzdendő akadály útjuk során. Ha ezt felismerik, korábban soha nem tapasztalt módon képesek új életre kelni. Egyéb tulajdonságok és feladatok Mindnyájunknak vannak primitív, gyerekes, tudat alatti hajlamaink és tulajdonságaink, de ezek az l-esek esetében közel rejlenek személyiségük felszínéhez. Ők a legtöbb embernél sokkal intenzívebben élik meg a lelkesedést, az elevenséget, az őket ösztönző erők hatását és az ihletett játékosságot; ám ugyanez igaz az elfojtott bűntudatra, az indulatosságra és a türelmetlenségre is. Az l-es feladatain munkálkodó személyek hajlamosak arra is, hogy érzelmileg gyanakvók és túlérzékenyek, vagy éppenséggel tolakodók, rámenősek legyenek. Mivel az l-esek kifejezetten fogékonyak a tudat alatti befolyásolásra, általában jól hipnotizálható személyek; ez a tulajdonságuk egyaránt megnyilvánulhat pozitív, illetve negatív módon is. Ha ismerik hajlamaikat és képességeiket, az l-esek képesek közvetlenül a tudatalattijukkal munkálkodva meggyógyítani önmagukat és újrateremteni életenergiáikat a vizualizáció vagy a pozitív szuggesztió módszerével; de komoly veszélyeket jelenthetnek rájuk nézvést a véletlenszerű, önpusztító képzelgések. Hogy képesek legyenek kitárni a velük született tehetségeikhez vezető ajtót, az l-eseknek el kell fogadniuk a kreativitás és a hozzáértés közötti különbséget. A kreativitás egyfajta új életszemlélettel jár e gyütt, az eredetiség valamilyen megnyilvánulásával, és segít a régi korlátok ledöntéséhez és az új területek felfedezéséhez szükséges energia létrejöttében is. E képességük révén az l-esek bármilyen vállalkozás során képesek bámulatos, nagyszerű, kreatív alkotások létrehozására. A kellő hozzáértés megszerzéséhez azonban minden területen időj"e es gyakorlatra van szükség. Számos l-es kreativitása csírájában ela ' amikor valamilyen új dologgal próbálkozik (legyen az akár egy

szakma, a főzés, a rajz vagy a hangszeres zene). Mivel azonban még nem járatosak az adott dologban, és ügyetlennek érzik magukat, vagy nem érnek el azonnal jó eredményeket, bizonytalanság lesz úrrá rajtuk, és kételkedni kezdenek saját kreativitásukban. Az igazság azonban az, hogy képességeiket egyszerűen még nem fejlesztették a szükséges szintre. Ha az l-esek összeszedik az önbizalmukat, és az útjuk során felmerülő hibák, nehézségek és kudarcok ellenére is tovább folytatják a gyakorlást, jártasságuk idővel elmélyül, így adottságaik teljes mértékben érvényesülhetnek. Bármilyen formában jelentkezzék is a kreativitásuk - akár verseket írnak, tányéralátéteket szőnek, valamelyik képzőművészeti ágazatot művelik vagy filmet készítenek -, örömmel tölti el őket az alkotás folyamata, és így valószínűleg a végeredményben is örömüket lelik majd. Ami az egészségüket és a gyógyítást illeti, a legtöbb l-es vonzódik a nehéz, fehérjedús, sőt néha túl zsíros ételekhez. Esetükben a túlsúly egyfajta, a blokkolt kreatív energiára utaló lelki védőpajzs szerepét is betöltheti, bár más okai is lehetnek a dolognak. Ha elfojtottnak, frusztráltnak vagy bizonytalannak érzik magukat, az l-esek hízni kezdenek - különösen ha nem végeznek semmiféle rendszeres testmozgást. Sok évvel ezelőtt felkeresett engem egy különösen bizonytalan és elhízott l-es nő, Dottie, hogy tanácsot kérjen tőlem az életfeladatát illetően. Amikor a munkája felől érdeklődtem, azt felelte, egy állami hivatalnál dolgozik könyvelőként - ez pedig nem feltétlenül olyan munkakör, amelyben túl sok lehetősége nyílt volna kibontakoztatni túláradó kreatív energiáját. Megvitattunk pár lehetőséget, és láttam, hogy felcsillan a szeme, amikor felvetettem, hogy esetleg jó munkát végezhetne a gyógyítás valamelyik ágában. Körülbelül egy évvel később véletlenül újra összetalálkoztunk: Dottie jó negyvenöt kilót lefogyott, és csak úgy sugárzott belőle újonnan fellelt önbizalma. Masszázsterapeutaként dolgozott; ha úgy tetszik, kézrátétellel gyógyította az embereket. Fellelte magában az állása otthagyásával járó kockázat vállalásához szükséges önbizalmat, és azt tette, amit a legjobban szeretett: a többi embert szolgálva, kreatív energiái segítségével kereste meg a pénzét. Habár a legtöbb ember számára a vegetáriánus étrend az optimális, az l-esek hajlamosak arra, hogy könnyűnek és bizonytalannak érezzék magukat, ha pusztán gyümölcsöt, zöldséget és különféle magvakat fogyasztanak. Csak bizonyos kísérletezgetések során derít54

H ^ ^ k k i milyen étrend a legmegfelelőbb számukra, á m elképzelhető, M hetl ^stesebb" táplálékra van szükségük. h0 y | r;s érzékeny energiamezejüknek köszönhetően, ha betegnek P a kiegyensúlyozatlannak érzik magukat, az l-esek általában jól Vag ^álnak a gyógyítás finomabb, az energiákkal operáló formáira; e fyóeymódok hatékonyan egészíthetik ki a hagyományos gyógyszeres kezeléseket, sőt bizonyos esetekben teljesen feleslegessé is tehetik zokat Természetesen mindenki bölcsen teszi, ha a kórkép megálla'tásának érdekében orvoshoz fordul, ám ami a kezelést illeti, az ^-esek gyakran úgy tapasztalják, hogy az akupresszúrához, az akupunktúrához, az étrend- és a vitaminterápiához, a kézrátételes gyógyításhoz, a hipnózis vagy pozitív vizualizáció által a tudatalattit célzó gyógymódokhoz hasonló, alternatív eszközök esetükben hasznos módon egészíthetik ki a hagyományos gyógyszeres kezelést. A legtöbb l-es közeli kapcsolatban áll a természettel, a fák, a virágok és egyéb növények, valamint az állatok birodalmával. Egy kirándulás vagy egy séta a parkban, a kertben vagy egy fákkal szegélyezett kis utcában tisztító, gyógyító és tápláló hatással lehet rájuk. A testmozgás minden embernek segít egyensúlyt teremteni az energiái között. Ha az adott személy energiái nincsenek tökéletesen blokkolva, általában a legtöbb túlcsorduló energiájú l-es több testmozgást igényel, mint az egyéb számjegyek energiáival munkálkodó emberek. A testmozgás nem pusztán az egészség és a jó közérzet megőrzésében segít az l-eseknek, hanem fel is szabadíthatják általa a szaporítószerveikben és a kiválasztó rendszerükben felgyülemlett energiát, és megelőzhetik a blokkolt energiával járó fizikai tünetek és az esetleges függőségek kialakulását. A legtöbb l-esben túlteng a szexuális energia, de bűntudat- és bizonytalanságérzetük miatt - vagy azért, mert a szexuális energiáikat kreatív tevékenységre használják fel - esetükben egymást váltogathatják a nagyfokú szexuális aktivitás és az önmegtartóztatás időszakai. Azok az emberek, akik elsődleges életfeladatukul az l-es feladatkorét választották, természetes módon szembe találják magukat a bizonytalanság, a kétségek és az alkalmatlanság akadályaival, miközben felfelé haladnak a teljes kreatív önkifejezés felé vezető úton, ám jószívű, megbízható és együtt érző természetük, valamint vonzerejük, erejük és méltóságuk megkönnyítheti számukra ezt az utat, és életenergiájuk kisugárzása másokat is inspirálhat. Mielőtt azonban meg1 ethetnének másokat a kreativitásukkal, meg kell lelniük az önbid - rnukat, hogy energiájuk szabadon áramolhasson ki a világba.

A c s ú c s o n : l e h e t ő s é g e k és elhivatás Az l-es energiáival munkálkodó egyénekben gyakran rejtőznek kiaknázatlan képességek: kreatív ötletek, tervek és búvópatakként áradó felfedezésre váró energiák. Ha kifejlesztik önmagukban független nem embertársaik elismerésén alapuló önbizalmukat, ezáltal megnyithatják a bennük rejlő energia gátjait, és többé már semmi sem állíthatja meg a kreativitás és az inspiráció kiáramló folyóját. Ha az l-esek biztosak önmagukban, és érdekli őket a munkájuk, kevesebb alvásra van szükségük, mint a legtöbb embernek: termetüktől függetlenül mindannyian szokatlanul nagy energiamezővel rendelkeznek. Saját „hegycsúcsukat" elérve, az l-esek örömteli, szenvedélyes és magabiztos módon fejezik ki személyes vonzerejüket, és produktivitásuk már-már a csodával határos. A klasszikus képzőművészetek mellett az l-esek kiváló teljesítményt érhetnek el bármely, a legtágabban értelmezett gyógyítással vagy kreativitással kapcsolatos munkakörben is: legyen szó akár otthonuk kicsinosításáról, akár egy sütemény elkészítéséről, egy szimfónia megírásáról vagy egy mese elmeséléséről, az l-esek egyedi világlátása mindig megnyilvánul a stílusukban. Elevenségük vonzza embertársaikat, és vonzerejük nem pusztán esetleges jó megjelenésükből fakad. A legmagasabb szint elérésekor az l-esek „tiszta csatornává", ellent nem álló közvetítőkké válnak, és határtalan kreativitásuk világunkba áramlik.

Javasolt cselekedetek Az alábbi cselekedetek pozitív módon változtathatják meg az l-es energiáival munkálkodó személyek életét. • Légy úrrá a bizonytalanságon: tekintsd azt kihívást jelentő, leküzdendő akadálynak. • Találd meg energiáid pozitív kifejeződési formáit a munkád vagy a hobbid során. • Keress magadnak napi rendszerességgel végezhető testmozgást, hogy felszabadítsd blokkolt energiáidat, és elkerüld a különböző függőségeket. • Teremts magad számára lehetőségeket, amelyek által a világot szolgálhatod, hogy kreatív energiáid inspirációra találjanak.

56

A kreativitás és az önbizalom érdekében Képzeld magad elé az egyik ismerősödet, esetleg egy történelmi vagy kitalált személyt, egy olyan szerepmodellt, aki túláradó kreativitásról és önbizalomról tesz tanúbizonyságot. Képzeld magad az adott személy helyébe: képzeld el, hogy bízol a képességeidben; elég önbizalmad van ahhoz, hogy vállald a szükséges kockázatot; árad belőled a kreativitás. Milyen konkrét módokon ültethetnéd át a gyakorlatba e tulajdonságokat, és hogyan tehetnéd kreatívabbá az életedet?

2: Együttműködés és egyensúly Képzeld magad elé a két kezedet: az egyik nyitott és adakozó, a másik ökölbe szorul ellenállásában. Melyik kezedet nyújtanád embertársaidnak? Egyenlő mértékben nyújtod feléjük mindkét kezedet? Elfogadsz-e annyit másoktól, amennyit te adsz nekik? Erődön felül segítesz-e másoknak, aztán pedig megbánod-e segítőkészséged? Hol ér véget a te felelősséged, és hol kezdődik másoké? Egyensúlyra leltél-e az életben? Mielőtt először

barátokat szerezhetnénk magunknak, önmagunkkal kell megbarátkoznunk. ELEANOR

ROOSEVELT

Életfeladat A 2-es életfeladatán munkálkodó személyek azért születtek e világra, hogy kiderítsék, meddig terjed a saját felelősségük, és megtanulják, hogyan dolgozzanak együtt embertársaikkal harmonikusan, kiegyensúlyozottan és egymást kölcsönösen támogatva. Mivel életfeladatunk beteljesítése olyan, akár egy magas hegy megmászása, azoknak a személyeknek, akik elsődleges életfeladatukul a 2-es feladatkörét választották (a 20/2-eseknek, a 39/12-eseknek és a 48/12-eseknek), illetve azoknak, akik rendelkeznek 2-essel a születési számukban, szembe kell nézniük azzal a kihívással, amelynek során egyensúlyt teremtenek a mások iránt érzett felelősségük kényszerítő ereje és saját belső szükségleteik, illetve korlátaik között. A 2-esek életének legfontosabb feladatköre az egyensúllyal, a kiegyensúlyozottsággal kapcsolatos: egyensúlyt kell teremteniük az adás és az elfogadás, az igen és a nem, a gondolatok és az érzések értéke, a saját és embertársaik szükségletei között. Hogy - különösen a társaikkal való együttműködés terén - megvalósítsák ezt a külső egyensúlyt, a 2-eseknek először belső konfliktusaikat, viszályaikat és ellentmondásaikat kell feloldaniuk.

58

belső együttműködés különleges problémákat jelenthet a 2-esek a Olyan, mintha két külön személy létezne bennük; két szeS/:U11 ' . ^ j k egymás mellett ülnek egy tó közepén veszteglő csónakban. 1110 ! ( rvik gazdag, a másik szegény; az egyik republikánus, a másik okrata; az egyik magas, a másik alacsony; az egyik férfi, a másik fraz egyik testes, a másik sovány; az egyik puritán, a másik hedo"ista' az egyik hívő, a másik szkeptikus és így tovább. E két „embere k " ' - ezeknek a gyakran szemben álló értékrendeknek, véleményeknek ötleteknek és motivációknak - minden nyilvánvaló különbözőséiik ellenére is meg kell békélniük egymással, meg kell tanulniuk e g y ü t t dolgozni, együtt evezni és együttműködni, ha el akarják érni a túlsó partot. A 2-esek számára a belső egyensúly érzésének megteremtéséhez jó kiindulópont lehet, ha élénk, egymástól elütő, de harmonikus színű ruhákat kezdenek hordani. '

Az együttműködés és az egyensúly lényege Képzeld csak el egy percre, hogyan festene a világ, ha egyáltalán nem létezne együttműködés: ha egymástól elszigetelt emberi lények dolgoznának benne, ki-ki a maga képességei szerint - valószínűleg gyakorlatilag semmit sem lennének képesek létrehozni, hiszen valójában még egy egyszerű épület felépítéséhez is számos terület szakértőinek - építészek, mérnökök, építőmunkások és tisztviselők - együttműködő hálózatára van szükség. Az emberi kultúra az egymással kapcsolatban álló, együtt dolgozó, közös célok érdekében egymással együttműködő embereken alapul. A 2-esek számára a valódi együttműködés és segítségnyújtás sokszor abból áll, hogy megtanulják, hogyan végezzenek el kevesebb feladatot ők maguk, és hogyan hagyják, hogy embertársaik többet vállaljanak magukra, hogy felfedezhessék saját képességeiket és erőségeiket, és megtanuljanak felelősséget vállalni. Ismertem például egy Hiroko nevű fiatalasszonyt, akinek valahogy sikerült felnevelnie három gyermeket, emellett részmunkaidőben dolgozott, valamint ő volt a háztömb lakóbizottságának titkára, elnökhelyettese és pénztárosa is. 0 írta az egyesület hírlevelét, ő hívta meg az előadókat a különböző Eyulésekre, segített megszervezni a különböző összejöveteleket, és yenkor természetesen mindig főzött is valami finomságot a többiek Sz amára. Ha a szomszédságból bárkinek valamilyen információra Vj g y segítségre volt szüksége, Hirokóhoz fordult, aki a túlzottan Cgyüttműködo 2-esek tipikus példáját testesítette meg. (Az emberek rit k á n panaszkodnak azért, mert valaki túl sokat segít nekik.)

Aztán egy emlékezetes hétvégén, amikor két gyermeke is betegen fe küdt otthon, úgy tűnt, Hiroko világában mindenkinek segítségre van szüksége. Az asszony végül összeroppant, és kénytelen volt felismerni, hogy mennyire bizonytalan állapotban van. Közölte legidősebb fiával, hogy az elkövetkező pár napban szüksége lesz a segítségére hogy el tudja látni a kicsiket - olyasvalami volt ez, amiről korábban még csak nem is álmodott. Felhívta a szomszédait, és elkezdte átruházni rájuk a feladatait, aztán felhívott mindenkit, aki valamilyen kéréssel fordult hozzá, nagy levegőt vett, és nemet mondott nekik. Hiroko őszinte meglepetésére nem szakadt le az ég: a Föld forgott tovább, és a háztömb is egész jól elboldogult. Hiroko megtanulta, hogy azáltal, hogy lemondott „az univerzum ügyvezető igazgatói" posztjáról, nemcsak az egyensúlyát és az egészségét nyerte vissza, de másoknak is jó szolgálatot tett, mivel felhatalmazta őket arra, hogy kivegyék a maguk részét a felelősségvállalásból. Kihívások A 2-esek vesztét pontosan ugyanazon tulajdonságaik okozhatják, amelyek által oly nagy szolgálatot tehetnek a társadalomnak. Annyira szeretnének segítőkészek lenni, hogy gyakran krónikusan alárendelik saját szükségleteiket a többiek igényeinek, és átlépvén a szerető áldozatvállalás és az egészséges, önzetlen emberbarátiság határát, szinte rabszolgákká válnak. Nem vesznek tudomást a saját érzéseikről, nem számolnak a szükségleteikkel, és végül azt teszik, amit saját maguk vagy mások elvárásai szerint tenniük kell. A legtöbb 2-es kezdetben túlzottan együttműködő: kölcsönösen egymásra utalt viselkedési mintákat tesz magáévá, és úgy érzi, ő a felelős embertársai boldogságáért és egész életéért. Nem képesek nemet mondani, túlzottan elkötelezik magukat, nem vesznek tudomást saját korlátaikról, és többet vállalnak magukra, mint amennyivel meg tudnak birkózni, aztán pedig neheztelni kezdenek a többiekre. Ez a viselkedés nemcsak a 2-esekre lehet jellemző, de míg a többiek úgymond amatőr szinten művelik ezt a viselkedésformát, addig a 2-esek hivatásszerűen űzik azt, különösen, ha még nem fedezték fel a korlátaikat, és hogy meddig terjed az ő felelősségük. Ha a felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal) szerint élnek, a 2-esek a valóban önkéntes segítségnyújtás által újra meglelhetik a belső béke és az öröm érzését. A kellene nagyon fontos szó, és jelentős erő a 2-esek életében, akik - mint azt már említettem - aszerint gondolkoznak, hogy mit kellene 60

m

nekik és embertársaiknak, illetve milyennek kellene lenniük s helyzeteknek. Mivel roppant érzékenyek embertársaik szük» -'re és kéréseire, a 2-esek gyakran összezavarodnak, amikor Ség / róbálják eldönteni, mi a „helyes" döntés, a „helyes" cselekedet, V c 7 n r teszik fel a kérdést ismerőseiknek: „Szerinted mit kellene teIin

'

gS sOKSZUi tCn

Tmíg a 2-esek meg nem tanulnak valódi érzéseik alapján cselekedni a segítőkészségük általában rövid életű. Ha nem tölti el őket jó Í éssel az, amit tesznek, az együttműködés végül ellentétekhez vezet mivel még a legszolgálatkészebb 2-esek is idővel úgy érzik, hogy túl sok feladat hárul rájuk, és az együttműködés egyre terhesebbé válik számukra. Miután túlzottan is igyekeztek a kedvében járni a többi embernek, a folyamatos adakozásból konok ellenállásra váltanak. Neheztelnek önmagukra és azokra is, akiknek segítséget nyújtottak, és egyszerűen bezárkóznak: ilyenkor azt akarják, hogy vagy minden úgy történjen, ahogyan ők szeretnék, vagy épp ellenkezőleg, és nem hajlandók a kompromisszumokra. Némely 2-es, aki egész életében túlzottan együttműködő volt, egy idő után képes megragadni az állandó neheztelés és megbántottság állapotában, és mogorván, kelletlenül igyekszik megfelelni a többiek vélt elvárásainak. Barátaik és családtagjaik ilyenkor eltűnődnek, vajon mi válthatta ki ezt a hirtelen változást, és esetleg úgy találják, hogy az ilyen 2-esek makacsak, igazságtalanok és egocentrikusak. Makacsságuk mögött azonban kétségbeesés rejtőzik: félnek, hogy túl sok feladattal halmozzák el őket. Voltaképpen azt hiszik, ha a kisujjukat nyújtják, a többieknek rögtön az egész karjuk kell. És mivel a hiedelmeink kihatással vannak tapasztalatainkra is, gyakran pontosan ez történik velük. Emma, egy fiatal 2-es nő régebben minden reggel bevetette kollégiumi szobatársnője ágyát, még akkor is, ha a lány barátja is a közös szobában töltötte az éjszakát. Esténként gyakran feküdt csendben és mozdulatlanul az ágyában, és megpróbált elaludni, miközben alig másfél méterre tőle a szobatársa a barátjával szeretkezett. E m m á n a k egy szava sem volt a dologgal kapcsolatban, néha felajánlotta, hogy eres magának egy másik helyet ezekre az éjszakákra, hogy ne zavarja a párocskát - íme a túlzott együttműködés egy tipikus esete. Végül Emma másik szobát kért a kollégium vezetőségétől, ami "struktív megoldás volt, de talán többet nyert volna azzal, ha elm ° n d j a az érzéseit, kinyilvánítja a jogait, és több felelősséget helyez ^ ° b a t á r s a vállára; ha hagyja, hogy a másik lánynak kelljen kialakítaa 3 barátjával való romantikus együttlétek körülményeit úgy, hogy

azzal ne zavarják meg Emma magánéletét. Emma nem jelölte ki egy. értelműen a határokat, így az emberek úgy bántak vele, akár egy lábtörlővel. Mivel ő maga nem vett tudomást a saját szükségleteiről, tudtán kívül a többieket is erre bátorította. A 2-esek akkor találhatnak rá a kiegyensúlyozott együttműködésre, ha felismerik a különbséget a szolgálatkészség és a rabszolgaság között. A párkapcsolatok során a 2-eseket gyakran önkéntelenül kihasználják a partnereik, egyre többet és többet kérnek vagy várnak el tőlük, míg végül „betelik a pohár". A 2-esek ilyenkor továbbra is elkészítik a vacsorát, kiviszik a szemetet, de érzelmileg „kikapcsolnak". Ha a 2-esek a szexualitás, illetve általában véve a párkapcsolatok terén kezdetben túlzottan együttműködők - ha azt teszik, amit a másik akar, és nem törődnek saját szükségleteikkel, vágyaikkal -, nemsokára egymást érik az efféle kiegyensúlyozatlanságok. Míg kezdetben egyre csak adnak és adnak, később visszahúzódnak, ellenállóvá lesznek, vagy egyfajta merevség lesz úrrá rajtuk. Szexuális téren ez megnyilvánulhat frigiditás vagy impotencia formájában, mintha a tudatalattijuk azt mondaná: „többé nem nyújtok semmit sem". Amíg a 2-esek nem húzzák meg saját egészséges határaikat, el kell kerülniük az olyan szituációkat, amelyekben fizikai, érzelmi vagy szexuális túlkapások áldozataivá válhatnak, és nem szabad megfeledkezniük arról, hogy életkorunktól függetlenül mindnyájunknak jogunk van arra, hogy bármikor nemet mondjunk, ha a saját testünkről és érzéseinkről van szó. Ha valamit nem éreznek helyesnek, a 2-eseknek tiszteletben kell tartaniuk az érzéseiket, és az adott helyzet megkívánta határozottsággal ezt az érintettek tudomására kell hozniuk. E g y é b t u l a j d o n s á g o k é s feladatok A 2-esek leggyakrabban hangoztatott csatakiáltása: „Az ő hibájuk!" Ha valaki egy 2-essel él együtt, gyakran érezheti azt, hogy az adott személy ítélkezik embertársai felett, holott ilyenkor valójában csak azt akarja mondani: „Nem az én hibám!" Ha mást hibáztatnak, az segít a 2-eseknek megszabadulni belső feszültségüktől, mivel képesek arra, hogy mindenért - az árvizekért és a földrengésekért is - saját magukat érezzék felelősnek. Hogy sikerrel oldják fel a külső konfliktusokat, és valódi,'kiegyensúlyozott együttműködést valósítsanak meg életükben, a 2-es feladatkörén munkálkodó személyeknek először belső konfliktusaikat kell megoldaniuk. Eltúlzott felelősségérzetük miatt a legtöbb 2-es túlbonyolítja az életét: szinte rögeszmésen aggódik, túlanalizálja a dolgo62

aztán mentális megszállottsága reaktív érzelmekké változik: „Ó, ,\ern, most mit fogunk csinálni?" Stt L ' \ |iientális és érzelmi kiegyensúlyozottság elérése különleges kii e l e n t a 2-esek számára: amikor az egymással ellentétes értékem é r l e g e l i k egy döntéshozatal során, komoly problémát okoz szákra hogy melyik oldal mellett tegyék le a voksukat. Valószínűleg gtöbbünknek az agyában élnek egymásnak ellentmondó hiedelmek" é r t é k e k és vágyak - érvek amellett, hogy kimásszunk az ágyból, a m e l l e t t , hogy visszahúzzuk magunkra a takarót; érvek amellett, g y családot alapítsunk, és amellett, hogy gyermektelen, egyedülh o álló s z e m é l y k é n t éljük le az életünket, és még hosszan sorolhatnánk. L e g t ö b b ü n k esetében ezek a látszólagos ellentétek valahogy egyidejűleg. egymás mellett léteznek, a 2-esek számára azonban olyanok ezek az ellentmondó értékek, mint két gyermek, akik azon veszekszenek. melyikük utazzon az autó első ülésén. E konfliktusok feloldása komoly kihívás elé állítja a 2-eseket, akik gyűlölnek bárkinek is csalódást okozni. Ha a 2-esek megtanulnak felelősséget vállalni a saját életükért, ahelyett hogy mindenki másért felelősnek éreznék magukat, többé nem fognak másokat okolni saját belső konfliktusaik miatt, és lassan megszabják saját egészséges határaikat. Meglelik az egyensúlyt aközött, ami jó számukra, és ami nem: tudják, mi az, amit örömmel megtesznek, és mi az, amit nem. Megtanulják, mikor mondjanak igent, és hogyan mondjanak nemet. Az érzelmi feszültségek akkor alakulnak ki, ha az elme szembeszegül önmagával: a 2-esek hajlamosak ellenállni azoknak a változásoknak, amelyek során véleményük szerint elveszíthetik az irányítást a dolgok felett, következésképpen gyakran fordulnak elő esetükben mentális konfliktusok, illetve érzelmi és fizikai feszültségek. Egymássá! versengő gondolataik a nyirok- és immunrendszert veszélyeztető, általános izomfeszültséget eredményezhetnek testükben. Bár a 2-esek erőteljes alkatuknak köszönhetően csak ritkán betegszenek me g , a különféle allergia komoly problémát jelenthet számukra ezek az allergiás tünetek általában stresszhelyzetben jelentkeznek. A 2-es feladatkörén munkálkodó személyek testfelépítésüktől függetlenül komoly fizikai erővel és kitartással rendelkeznek, állhatatosak, kitartók és életerősek, ez az erő azonban makacsság, merevség és ^szükségek formájában is megnyilvánulhat. Ebből kifolyólag a -esek számára különösen hasznos lehet a meditáció, a tánc, a hathaJ°ga és a különböző harcművészetek, mint például a tajcsicsüan, mikat

vei ezek segítenek ellazulni, érzékennyé válni és együtt áradni az élet energiáival. Minden cselekedetet túlzásba lehet vinni és el is lehet hanyagolni és a 2-esekre különösen igaz az, hogy mielőtt beteljesíthetnék életfeladatukat, először ki kell alakítaniuk magukban a dolgokra való rálátás és az egyensúly magasabb szintű rendjét. Mint azt az egyensúly törvényében (lásd 416. oldal) kifejtem, az egyensúly az az alapvető katalizátor, amely által a 2-esek eljuthatnak saját hegycsúcsukra. A c s ú c s o n : lehetőségek és elhivatás Minden egyes társadalom alapvetően a 2-es energiával munkálkodó emberekre épül, ők a tartópillérei. Gyakran meg nem énekelt hősökként teszik a dolgukat, ám mégis ők változtatják meg a világot, ők biztosítják a nagy vállalkozások sikerét, nélkülük nem létezhetnének kiemelkedő teljesítmények. Mivel a 2-esek feladatai közt roppant fontos szerepet kap a szolgálat, ösztönösen hajlanak arra, hogy másokat segítsenek, tanítsanak és vezessenek, hogy közreműködjenek mások munkájában és támogassák embertársaikat. Ha energiáikat pozitív módon nyilvánítják ki, ismerőseik általában jóságos és nagylelkű személyeknek tartják őket. Alapvetően hűségesek és megbízhatók: ők azok, akikre mindig lehet számítani. Ha a dolgok komolyra fordulnak, mindig „tarts kéznél" egy 2-est; ha szükséged van valakire, akivel beszélhetsz, remek hallgatóság válik belőle. Valódi belső és külső erejük révén a 2-esek keményen munkálkodnak azon, hogy minden helyzetet jobbá tegyenek, és támogassák embertársaikat. Számos 2-esnek vannak komoly ambíciói, és bármely területen jó vezetők lehetnek, leggyakrabban azonban a többiekkel együttműködve, a sajátjuknál nagyobb ügyeket szolgálnak. A legnagyobb beteljesedést a másoknak való segítségnyújtás okozza számukra, mivel ez a fajta szerep felel meg leginkább az életfeladatuknak. Ez a támogató energia azonban semmiképpen sem kényszeríti a l á r e n d e l t szerepre a 2-eseket. A 2-es energiái egyfajta hozzáállást határoznak meg, nem pedig egy adott szerepkört: a 2-esek akár vállalatok vagy egész államok vezetőivé is válhatnak. A legmagasabb szintet elérő 2-esek túlhaladják a másokkal v a l ó együttműködés fogalmát, és embertársaikat saját, magasabb Énük részeinek látják. Ez a felismerés feloldja a bennük élő neheztelést, és lehetővé teszi számukra, hogy teljes felelősséget vállaljanak az életükért, és így egyformán képessé válnak tisztelni önmagukat és a többi 64

ekkor valóban a szeretetteljes szolgálat forrásává válhat-

n ^ e z é n a világon.

Javasolt cselekedetek alábbi cselekedetek pozitív módon változtathatják meg a 2-es A

n ergiáival

munkálkodó személyek életét. Értsd meg a szolgálatkészség és a szolgaiság közti különbséget; tanuld meg, mikor mondj igent, és hogyan mondj nemet. Tanulj meg együtt áradni a változással, tanulj meg ellazulni, maradj rugalmas, és ne bajlódj azzal, amiért nem te vagy a felelős. . Mindennap szánj egy kis időt lazító gyakorlatokra, meditációra és pihenésre. • Cselekedeteid megválasztásánál használd a fejedet, de hallgass a szívedre.

!

Az együttműködés és az egyensúly érdekében 1. Képzeld magad elé az egyik ismerősödet, esetleg egy történelmi vagy kitalált személyt, egy olyan szerepmodellt, aki egyértelmű, együttműködő egyensúlyról tesz tanúbizonyságot, és egyaránt tiszteletben tartja a saját, illetve embertársai igényeit és szükségleteit. 2. Képzeld magad az adott személy helyébe: érezd belső harmóniáját, érezd, hogy felelős vagy önmagadért, és támogatod a többi embert; hogy egyértelmű és megfelelő határok közt, együttműködve dolgoztok a közös cél érdekében. Milyen konkrét módon ültethetnéd át a gyakorlatba e tulajdonságokat, és teremthetnél nagyobb egyensúlyt az életedben?

3: Önkifejezés és érzékenység Képzelj el egy rózsabimbót: szirmai zárva vannak ragyogó, szenvedélyes érzésekkel teli szíve felett, ám még nem borult virágba, nem mutatta meg önmagát teljes pompájában. Kétségei nem engedik kivirágozni. Milyen hatással van életedre az önbizalomhiány? Nyíltan kifejezed-e érzéseidet, vagy elrejtőzöl, ahogy a rózsabimbó szíve bújik meg szirmai alatt? A

nagy felfedezéseket azoknak az embereknek köszönhetjük, akiknek érzései megelőzték a gondolkodásukat. C.

H.

PARKHURST

Életfeladat A 3-as életfeladatán munkálkodó személyek azért születtek e világra, hogy érzelmi érzékenységük révén pozitív, szívből jövő módon fejezzék ki magukat. Mivel az életfeladatunk mindig számos kihívással jár együtt, a 3-asoknak először a gátolt vagy torz önkifejezéssel, a túlérzékenység és az azzal kapcsolatos önbizalomhiány gondjaival kell megküzdeniük. Azok a személyek, akik elsődleges életcélul a 3-as feladatkörét választották (a 12/3-asok, a 21/3-asok és a 30/3-asok), illetve mindazok, akik rendelkeznek 3-assal a születési számukban, erős önkifejezési vággyal érkeztek erre a világra. Mivel életfeladatunk beteljesítése nem könnyű dolog, a 3-asoknak meg kell birkózniuk az érzékeny természetükkel kapcsolatos feladatokkal: az önbizalomhiánnyal, az önkifejezéstől való félelemmel és azzal a hajlamukkal, hogy manipulálják társaikat ahelyett, hogy közvetlen módon fejeznék ki az érzéseiket. A 3-asok önkifejező energiája erős társadalmi összetevőkkel rendelkezik: a 3-asok kinyúlnak embertársaik felé, és függenek t ő l ü k . Válasszák önkifejezésük eszközéül akár a beszédet, akár a f e s t é s z e t e t , akár az éneklést, a szobrászatot, a színjátszást, az írást vagy bármi mást, kezdetben általában mindig csupán egyetlen ember előtt n y i l v á nulnak meg, aztán ahogy nő a képességeikbe vetett hitük, f e l f e d e z i k , 66

örömet szerez nekik, ha több embernek - a családjuknak, ^ ^ T k n a k vagy a nagyközönségnek - mutatják meg önmagukat. baráta" önkifejezés és az érzékenység lényege OIII^ ') — ' n e l e m során az emberek a különböző önkifejezési formákat .. ,1 _• ^' 4..-.. :„. f„ii„n— A ^¿¡nt használták pozitív és negatív célokra is: arra, ihogy fellelkeeg' s é k t a n á' c s o k k a l lássák láccál- el pl és inspirálják i n ^ n i r n l i á k társaikat t á r s a i k a t éppúgy, é n n i i p v . mint m i n t ararsít 5 l e k i c s i n y e l j é k , demoralizálják vagy akár tönkre is tegyék h 0 ' g y ra ő k e t Az önkifejezésnek számos formája létezik, a beszélt nyelvtől e g é s z e n a testbeszédig, egyetlen pillantástól egészen a szövevényes rédikációkig. Az emberek ezenkívül a művészet, az építészet, a zen e é s a n é m a j á t é k eszközeit is használják erre a célra, hogy csak néhány példát említsünk. Ö n m a g u n k kifejezésének legelterjedtebb formája az embertárs a i n k k a l való beszéd. A 3-asok energiája nagymértékben interaktív és t á r s a d a l m i jellegű; ha ki akarják fejezni magukat, szükségük van valakire, aki hajlandó meghallgatni őket. Ha már van hallgatóságuk, érzékenységre is szükségük van, hogy ráhangolódjanak közönségükre, és kommunikációjukat embertársaik igényei és érdeklődése szerint alakítsák, miközben mindvégig őszinte érzéseiket és igényeiket feje1

1

'

zik ki.

Az emberi társadalomban a kommunikációt általában az információáramlás eszközének tekintjük. Ezzel talán nem is tévedünk túl nagyot, ám az önkifejezés nem azonos a kommunikációval: itt nem pusztán arról van szó, hogy megosztjuk másokkal saját érzelmi valóságunkat, hanem hogy őket is ugyanerre bátorítjuk. Az önkifejezés minden ember számára az érzelmek által valósul meg, és ez különösen igaz a 3-asokra. Következésképpen az ő legfontosabb életfeladatuk az érzelmi önkifejezés - hogy őszintén megosszák mélyről fakadó erzeseiket embertársaikkal, és őket is erre ösztönözzék. Az érzések kifejezése meghozza a maga jutalmát, és felszabadítja az egyébként ^lán kárba vesző érzelmi energiákat. Akár önmagunk, akár embertársaink érdekében fejezzük ki magunkat, az érzékenység kéz a kézben jár az önkifejezéssel. A 3-as energiáival munkálkodó embereknek meg kell tanulniuk értékelni és - cletben tartani a saját érzéseiket, és másokat is erre kell bátorítaniuk.

a-i

Kihívások Azon 3-asok számára, akik még nem tették meg ezt a lépést, talán ké nyelmetlennek, sőt akár ijesztőnek is tűnhet a gondolat, hogy nyi] V £ nosság előtt beszéljenek, és sok ember előtt fejezzék ki az érzelmei ket. Életfeladatunk beteljesítése során - annak természetéből faka dóan - le kell győznünk bizonyos akadályokat: így a 3-asok számára komoly nehézségeket okozhat az önkifejezés. E nehézségek sokfélék lehetnek, a beszédhibáktól vagy a bátortalanságtól azon át, hogy az illető a saját anyanyelvét is iskolásán beszéli, egészen odáig, hogy a z adott személy ékesszólóan beszél ugyan, ám szavaiból hiányzik a kellő érzelmi töltés, mivel továbbra is elfojtja az érzéseit. Számos 3-as tűnhet csendesnek, mintha bátorságot gyűjtene ahhoz, hogy megszólaljon, de ha egyszer beszélni kezd, a környezetében lévő embereknek igencsak jó hallgatóságnak kell bizonyulnia! Ahogy az l-esek minden körülmények között - akár pozitív, akár negatív módon - alkotótevékenységet végeznek, a 3-asok egyaránt kifejezhetik önmagukat pozitív és negatív módon is, mivel erős vágy él bennük a megnyilvánulásra. Rájuk különösen erősen vonatkozik a választás törvénye (lásd 401. oldal), mivel mindig választhatnak, hogy pozitív, konstruktív módon vagy destruktív formában fejezik-e ki önmagukat és az érzéseiket. A pozitív önkifejezés gyakran együtt jár a verbális lelkesültséggel, illetve az é p í t ő j e l l e g ű , kreatív, ihletett beszéddel vagy a kommunikáció valamely egyéb, hasonló érzelmi telítettségű formájával. Mivel a 3-asok életfeladata az efféle önkifejezés, erősen vágynak arra, hogy minőségi módon fejezzék ki önmagukat - vagy legalább a mennyiségi szempontokat szem előtt tartsák. A 3-asokra komoly lélektani terheket ró az a hajlamuk, hogy néni pusztán meglátják a dolgok negatív oldalát, de szóvá is teszik azt. Az önkifejezés negatív formái közé tartozik a panasz, a sopánkodás, a káromkodás és az állandó kritizálás. Esetükben leginkább gyermek-, illetve kamaszkorban jelentkeznek a negatív önkifejezés hasonló formái; e helyzeteket fel kell ismerniük, és meg kell oldaniuk. Fel kell tenniük maguknak a kérdést: „Milyen pozitív vonatkozásai vannak ennek a helyzetnek?" Mivel életfeladatunk beteljesítése mindig nehézségekkel jár, a 3-asok néha semmilyen formában nem fejezik ki magukat: h a l l g a t nak, nem szívesen beszélnek, félnek megszólalni, vagy p r o b l é m á k a t okoz számukra az, h o g y közérthetően fejezzék ki magukat. G y a k r a n

68

aggí

k a m i a t t , hogy megtalálják-e „a megfelelő kifejezéseket", | "kkel elmondhatják, mire gondolnak, mit éreznek. ban ha egyszer belejönnek a dologba, rengeteg mondanivaló-

A

's°kifejezni való, túláradó energiájuk lesz. Ahogy az l-esek esefelhalmozódhat és feszültségeket eredményezhet a hatalmas tCbCl1 v energia, a 3-asok is hasonló érzelmi nyomás alatt állnak: egyt e r ű é n nemcsak azt kell kifejezniük, amit gondolnak, de azt is, amit

j

u k cS

^ A ^ - a s o k n á l ezzel az önkifejezési vággyal együtt jár a túlérzékeny•' is A legtöbb 3-as az érzelmekből táplálkozik, és mást is képesek ^ l a k a t n i v e iük. Az l-esek kiterjedt fizikai energiamezejéhez hasonlóan a 3-asok hatalmas érzelmi térrel rendelkeznek; egyfajta kiterjedt érzelmi idegrendszerrel, amelynek energetikai „érzékelői" más körn y e z e t e k felé tapogatóznak, és így nyitottá, együtt érzővé és különös e n s e b e z h e t ő v é teszik a 3-asokat (akár kimutatják ezt, akár nem). Ha egy 3-as közelében valaki zaklatottnak vagy izgatottnak érzi magát, az adott 3-as a sajátjaként éli meg ezt az állapotot; amikor pedig egy 3-as van zaklatott vagy ihletett állapotban, a közelében tartózkodó összes, valamelyest is érzékeny személy érzékeli érzelmi erejét. Érzékenységének köszönhetően jóformán minden 3-as hajlamos magába szívni a többi ember zaklatottságát és negativitását. Önvédelemként számos 3-as fegyelmezett, logikus személyiséget, maszkot mutat a külvilág felé, belül azonban roppant fnély érzelmi életet él. Ha felbukkan önkifejezési vágyuk, választott hivatásuktól függetlenül szenvedélyesen igyekeznek segíteni embertársaiknak érzéseik életre keltésében. A legtöbb 3-as roppant érzékenyen reagál az őt ért kritikára, és mindig kész félreérteni azt: szinte még a legenyhébb kritikától is úgy érzi magát, mintha letaglózták volna, vagy tőrt döftek volna a szívébe. Ha megtanulják a kritikákat a gondoskodás és a törődés megnyilvánulásának tekinteni, az nagy segítséget jelenthet abban, hogy a --ások maguk mögött hagyják túlérzékenységüket, és eljussanak a megértés egy mélyebb szintjére: a túlzott kritikusság mindig együtt jar nemi érzelmi kockázatvállalással, mivel a kritizált fél esetleg megü t ő d i k , haragra gerjed, vagy ő is kritikával illeti társát. Akár szelíd ormaban bírálnak minket kritikusaink, akár nem, azt adják a tüdt ö r ő d n e k ve ün őket ' a ' l k ' mivel ha egyáltalán nem érdekelnénk n e m zavartatr, e'th á k magukat a dologgal. E törődés felismerése seet a 3-asoknak abban, hogy megtanulják elviselni a kritikákat, és en visszajelzésben meglássák a szeretet csíráját. An

A 3-asok másik fontos feladata a kiterjedt és érzékeny érzelmi te rüknek köszönhetően fellépő rejtett vagy mindent elsöprő önbizalom hiány leküzdése. Míg az l-esek bizonytalanságérzete az esetleges ki sebbrendűségi érzéssel vagy különcséggel kapcsolatos félelmeikbe táplálkozik, a 3-asok önbizalomhiánya sokkal inkább abból fakad hogy nem érzik magukat alkalmasnak egy adott feladatra. Ahogy l e g] inkább az l-esek válnak a függőség különböző fajtáinak áldozataivá a 2-esek pedig gyakran kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe, a 3-asokból válnak a legtipikusabb mániás-depressziósok: érzékenységük következtében néha teljesen összeomolhatnak, és súlyos önbizalomhiányt élhetnek meg, illetve ha nem tudják, hogyan szabadítsák fel energiáikat, akkor mániákussá, depresszióssá válhatnak, és elmerülhetnek az önsajnálatban. A tanítás, az írás (akár naplóírás formájában is) és a testedzés lehetőséget biztosít a 3-asok számára, hogy kifejezzék erőteljes érzelmeiket. A 3-asok gyakran ingadoznak a teljes önbizalom („Bármire képes vagyok!") és a tökéletes lesújtottság állapota között („Hogyan is hihettem, hogy képes vagyok erre?"). Az egyik nap magabiztosak, a másnap pedig már érzelmi mélyponton vannak. Az önbizalomhiány az érzés, hogy nem képesek elvégezni egy adott feladatot, hogy nem készültek fel, vagy hogy általában véve mindenre alkalmatlanok számos formában jelentkezhet esetükben. Néhány 3-as például egész életében diák marad, örökösen csak készül az életre, egyre ú j a b b és újabb szakképesítéseket szerez, egyik tanfolyamról a másikra iratkozik be, de sohasem vállalja a kockázatot, hogy kilépjen a „pályára" soha nem kötelezi el magát teljesen, mivel fél a kudarctól. Ha a 3-asoknak az élet bármely területén problémáik támadnak, először ajánlatos alaposan szemügyre venniük az önbizalomhiányukat, és elvégezni a cselekvés törvényénél (lásd 472. oldal) leírt g y a k o r l a t o k a t . A különleges érzékenységükkel járó, az önkifejezéssel k a p c s o l a t o s feladatkörök a 3-asok esetében mélyen gyökerező tendenciával is társulnak: hajlamosak elferdíteni az érzéseiket, és hamis színben f e l t ü n tetni a szükségleteiket embertársaik, sőt akár saját maguk előtt is, ennélfogva a manipuláció komoly akadályt jelent számukra - n y i l v á n u l jon meg ez akár úgy, hogy ők manipulálnak másokat, akár úgy, hogy őket manipulálja valaki. Ha nem végzik el azt a munkát, amely á l t a l megszabadulhatnak e hajlamuktól, p r o b l é m á t okozhat s z á m u k r a , hogy közvetlen, egyenes módon fejezzék ki önmagukat; e l ő f o r d u l h a t , hogy csak célozgatnak arra, amit szeretnének, vagy szemet hunynak bizonyos dolgok felett. Könnyen eluralkodhatnak rajtuk egyes dep70

meggyőződések: „Ha tényleg törődnének velem, tudnák, mit - Előfordulhat, hogy a pillantásaikkal, a tekintetükkel befolyáérze \ másokat érzelmileg, aztán pedig csak várnak, hogy valaki S ,ia °' kedvre derítse őket, vagy megadja nekik azt, amire szükségük L embertársaikhoz fűződő érzelmi kötelékeik révén pedig néha - f m a c u k is manipulálhatóvá válnak. Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal) különösen érvényes a asokra és nagy segítségükre lehet abban, hogy ráébredjenek, ennyire fontos a közvetlen, egyenes és őszinte kommunikáció. Ha felismerik, hogy nem mindenki olyan érzékeny, mint ők, megtanulják é r t é k e l n i az egyértelmű önkifejezés szükségességét, azt, hogy világosan közöljék társaikkal, kik ők, hogyan érzik magukat, és mire van s z ü k s é g ü k . A 3-asok az őszinteség törvénye által drámai módon változtathatják meg kapcsolataikat és egész életüket is. resS/1

Az energiáikat pozitív módon kinyilvánító 3-asok örömet és meglelhetnek a színjátszásban, a tanításban és a vezetésben. és bővében vannak a segítő energiáknak is. Ha valamilyen ügy vagy elhivatás kiváltja pozitív, gondoskodó érzéseiket, nagyszerű munkát végezhetnek e területeken. Ha odafigyelnek embertársaikra, érzékenységük által képessé válnak ráhangolódni mások érzéseire, így kiváló tanár és pszichiáter válhat belőlük. A legmagasabb értelemben vett intuícióik által megnyílhatnak a „tisztánérzés" képességére is (azaz egészen az úgynevezett „érzékeken túli érzékelésig" is eljuthatnak). elégedettséget

Egyéb tulajdonságok és feladatok A 3-asok legfontosabb feladata az, hogy fejlesszék az empátiájukat, am közben óvakodjanak a szimpátiától. E két dolog közti apró különbségre mindnyájunknak oda kell figyelnünk, az ő esetükben azonban különösen igaz ez, mivel a 3-as energiák hajlamossá teszik őket arra, hogy magukkal ragadják őket társaik érzelmei. Ha szimpátiát érzünk valaki iránt, aki „egy gödör mélyéről" kiált segítségért, akkor végül mi is ott kötünk ki az illető mellett, és osztozunk nyomorúságáan. Ugyanakkor ha empatikusak vagyunk az adott személy irányán, továbbra is kívül maradunk a vermen, és leereszthetünk egy létrát a bajban lévőnek. Néha azonban az is megesik, hogy ő azt mondja* -Nem, nem kell a létra! Azt akarom, hogy ugorj be te is, és legyél mellettem!" Ilyenkor együtt érző, empatikus álláspontunkból azt telhetjük: „így jobban a segítségedre lehetek. Megtettem, amit tud' es tiszteletben tartom a döntésedet: vagy kimászol a gödörből. 71

vagy ücsörögsz még egy darabig a sötétben." Ha nem feledkeznek meg az empátia és a szimpátia közti különbségről, a 3-asok sokkal hatékonyabban segíthetik embertársaikat, és közben nem okoznak ká rokat önmaguknak. Mivel roppant fogékonyak az érzelmekre, a 3-asoknak néha előtér be kell helyezniük önmagukat, és meg kell tanulniuk konstruktív módon kifejezni haragjukat és agresszív energiáikat, ellenkező esetben képtelenek lesznek a maguk teljességében kinyilvánítani képességeiket. A harcművészetek, a tánc vagy a egyéb, nagy koncentrációt igénylő atletikus tevékenységek segíthetnek abban, hogy megnyíljanak e területen, és a 3-asok általában örömüket lelik az efféle elfot;laltságokban. A szexualitásukat néha a hatalom elérésének eszközeként alkalmazó 8-asokkal, illetve a szexet a felgyülemlett energia levezetésére használó l-esekkel szemben a 3-.asok időnként olyan zavaros szexuális helyzetekben találhatják magukat, amelyek érzelmileg is érintik őket, és később gyakran teszik fel maguknak a kérdést: „Mi történt velem? Hogyan keveredhettem ebbe a helyzetbe?" Az önbizalomhiány szintén hatá&sal lehet szexuális megnyilvánulásaikra, és előfordulhat, hogy amíg nem tanulják meg helyesen értékelni a kiegyensúlyozott szexuális önkifejezést, esetleg elfojtják a szexuális energiáikat, mivel bűntudatuk van, vagy alkalmatlannak és korlátozottnak érzik magukat. A legtöbb 3-as számára az is hasznos lehet, ha belépnek bizonyos szervezetekbe, ahol lehetőségük nyílik nagyközönség előtt beszélni, sőt általában kifejezetten örömüket lelik ebben. A különböző „szónoktanfolyamok" módot adnak nekik arra, hogy fejlesszék kifejezőképességüket, és mindenekfelett erősítsék önbizalmukat. A 3-asok hajlamosak a különböző gyomorbántalmakra: stresszhelyzetben gyakrabban lehet hasmenésük, mint érzelmileg „vastagabb bőrű" társaiknak. Bár legtöbbünkhöz hasonlóan a 3-asoknak is szembe kell nézni ük bizonyos anyagi jellegű kihívásokkal, az ezen életutat járó s z e m é l y e k alapvetően nem küzdenek különösebb anyagi problémákkal; leginkább csak kellő önbizalomra van szükségük. Ha képesek maguk mögött hagyni az önbizalomhiányt, szinte erőfeszítés nélkül, t e r m é s z e tesen módon rájuk talál a jólét.

72

v s o n : lehetőségek és elhivatás t • ív önkifejezés és a velejáró, gondosan megválasztott, szíve r ? C i ' s z a v a k képesek könnyekre vagy nevetésre fakasztani minta d t»ől . , . e k a világot megváltoztató cselekedetekre inspirálni. nden nagy kultúrában felbukkantak azok a vezetők, akik képeoltak m a g u k a t kiválóan kifejezni, és kellőképpen érzékenyek is SCl V | k ahhoz, hogy tudják, mikor és hogyan érhetik el a legnagyobb V ° á t a s z a v a i k k a l . Egyetlen jelentős hadvezér vagy uralkodó sem . oU ]hatott sokáig az önkifejezés ereje nélkül: a toll valóban erő•ebb fc»yver lehet a kardnál. A zsidó-keresztény biblia szerint az ige (a h a n g vagy a szó) a világosság előtt létezett. A 3-as által képviselt energiák csúcsán ott várakozik az önkifejezésnek az érzékenység együttérzésével társuló ereje. Utazásuk végéhez közeledvén a 3-asok megnyílnak a bennük lévő minden érzelemre- szenvedéllyel és szeretettel telnek meg; és az érzelmi paletta öszszes színét felhasználva, kinyúlnak hatalmas érzelmi terükben lévő embertársaik felé, hogy emlékeztessenek bennünket emberségünkre, szellemünk képességeire és a mindnyájunkban élő vágyra, hogy ráébredjünk érzelmi dimenzióinkra és emberi mivoltunk teljességére. ^

CSU

Az az érzelmi kapcsolat, amelyet a 3-asok érezhetnek az élet és embertársaik iránt, felfelé emelkedő energiát hoz létre, amely ha megnyilvánul, minden embert képes fellelkesíteni és jókedvre deríteni. Az érett 3-asok képesek oly módon lubickolni az érzelmekben, ahogy a delfinek játszadoznak a tengerben. A legmagasabb szintet elért 3-asok a szerető energia közvetítőiként szolgálnak, örömet és inspirációt keltenek embertársaikban, és a világosság erejévé válnak világunkban.

Javasolt cselekedetek Az alábbi cselekedetek pozitív módon változtathatják meg a 3-as energiáival munkálkodó személyek életét. Rendszeresen tedd fel magadnak a kérdést: „Mit érzek, és mit kel•ene tennem ebben a pillanatban?" Fejezd ki egyenes, közvetlen módon az érzéseidet és a szükségleteidet. •"átkozz be olyan tanfolyamokra, ahol lehetőséged nyílik nyilvánosság előtt beszélni, vagy találj más önkifejezési módokat, péld£ ml lépj be egy színjátszó körbe, kezdj táncolni, vagy sajátíts el ^•amilyen képzőművészeti ágat.

74

Keress magadnak olyan testmozgást (harcművészet, súlyernelé ^ ^ ^ aerobik stb.), amely segít felfedezni és k i f e j e z n i éned m a g a b i z t o s ® dinamikus oldalát.

Amikor legközelebb megrendül az önbizalmad, nézz egyenese szembe a z önbizalomhiánnyal, é s győzd le. ¡ 9 9

A kifejezőképesség és az érzékenység érdekében 1. Képzeld magad elé az egyik ismerősödet, esetleg egy történelmi vagy kitalált személyt, egy olyan szerepmodellt, aki egyértelműen őszintén és erőteljesen fejezi ki önmagát, miközben továbbra is érzékenyen ráhangolódik a hallgatóságára. ^B

4: Stabilitás és fejlődés Képzelj el egy épülőfélben lévő házat: pok lefektetve, az épület lépésről lépésre egyre magasabb. aZ " a' Mennyiben hasonlít ez az épület az életedre? Mit árul el neked arról, hogy miként érheted el a céljaidat? A te alapjaid vajon elég szilárdak-e? Lépésről lépésre építed az életedet? Ha légvárakat építesz, kárba vész a munkád. Először fektesd le az alapokat.

2. Képzeld magad az adott személy helyébe: képzeld el, hogy bízol a képességeidben, kellőképpen magabiztos és érthető vagy ahhoz, hogy ügyesen és érzékenyen fejezd ki magad, hogy minden érzésedet és félelmedet, minden örömödet és bánatodat megoszd a többiekkel. Milyen konkrét módon ültethetnéd át a gyakorlatba e tulajdonságokat, és hogyan tudnád jobban kifejezni önmagad? |J

OSAJOHNSON

Életcél A 4-es életfeladatán munkálkodó személyek azért születtek e világra, hogy stabilitásra és biztonságra tegyenek szert azáltal, hogy türelmesen és fokozatosan haladnak előre kitűzött céljaik felé. A biztonság azaz a szilárd alapok - megvalósítása mindnyájunk számára kívánatos cél, azonban a 4-eseknek ez jelenti életfeladatuk lényegét. Mivel életfeladatunk beteljesítése komoly nehézségekkel jár, azon személyeknek, akik elsődleges életcéljukul a 4-es feladatkörét választották (a 13/4-eseknek, a 31 /4-eseknek, a 22/4-eseknek és a 40/4-eseknek), illetve mindazoknak, akik rendelkeznek 4-essel a születési számukban, komoly kihívásokkal kell szembenézniük a stabilitás, az elkötelezettség, a türelem, a tisztaság és a szolgálatkészség terén, hogy egy gyakorta lassúnak tűnő, fáradságos úton haladjanak céljaik felé. Mielőtt a 4-esek mind fizikai, mind mentális, mind érzelmi értei m b e n stabilabbá tehetnék világunkat, létre kell hozniuk magukban j* belső stabilitás érzését, mivel ez az első alapvető lépésük afelé, gy megvalósítsák céljaikat e világban. A szólás, miszerint jó mun07 'dő kell, jó emlékeztetőül szolgálhat a 4-esek számára; az ő esetükben a felkészüléssel töltött idő során esetleg az is szükségessé nat, h o g y

megoldják a szüleikkel vagy az életük korai szakaszában mukra nagyon fontos egyéb családtagokkal kapcsolatos, ki nem ott Problémáikat. A felkészülés során esetleg el kell kötelezniük

magukat egy párkapcsolat, egy adott lakhely vagy munka mellett is másként fogalmazva, egy helyben kell maradniuk, mivel a fák csak akkor képesek virágba borulni, ha gyökereik szilárdan mélyednek a talajba. Azonban azok a 4-esek, akik még nem láttak hozzá életfeladatuk valódi megfogalmazásához, nem igazán éreznek hajlandóságot erre. A stabilitás és a fejlődés lényege Ha a kreativitáshoz, az együttműködéshez és az önkifejezéshez hasonló dinamikus erők mellé nem társul stabilitás, és nincsen határozott irányuk, annak sosincs jó vége. A 4-es életfeladatán munkálkodó személyeknek mintegy „le kell földelniük" ezeket az energiákat, hogy olyan módon nyilvánulhassanak meg, amely segíti őket kitűzött céljaik elérésében. Az emberi civilizáció történelme az elért eredmények történelmének jegyzéke. Akár az anyagi siker, akár a szeretetteljes kapcsolatok, a képzettség, a humanitárius szolgálat, akár a spirituális megvilágosodás terén törekszünk eredményekre, szilárd alapokról kell indulnunk, és lépésről lépésre kell haladnunk célunk és sorsunk beteljesítése felé. Az eredmények eléréséhez egyértelmű elhatározásra és folyamatos, koncentrált erőfeszítésekre van szükség. Ahhoz, hogy elérjünk valamit, a jelenlegi helyzetünkből kell kiindulnunk, ki kell derítenünk, mire van szükségünk, tervet kell készítenünk, és teljesítenünk is kell azt, a nehézségek és a felmerülő problémák ellenére is kitartva, amíg elérjük célunkat. Az épülőfélben lévő ház képe jóformán az összes titkot feltárja, amelyeket a 4-eseknek meg kell ismerniük, hogy elérhessék kitűzött céljaikat: hogy házat építhessünk, először fel kell készülnünk a dologra, és meg kell terveznünk az épületet. Aztán mélyre kell ásnunk, és erős alapokat kell létrehoznunk; csak ezután kezdhetünk neki az építkezésnek. Munkánk során pedig - legyünk bármilyen ambiciózusak és türelmetlenek is - szabályos, előre meghatározott módon kell haladnunk, ha azt akarjuk, hogy építményünk sokáig fennmaradjon. Számos 4-esnek kell szembesülnie a benne rejlő két, ellentétes késztetéssel: egyrészt hajlamosak kihagyni bizonyos lépéseket, másrészt arra is hajlamosak, hogy szinte rögeszmésen „leragadjanak" egyegy adott lépésnél, és elveszítsék kezdeti lendületüket. Hogy elkerüljék ezt a fajta csőlátást, minden egyes lépést egy áradó, dinamikusan előrehaladó folyamat részének kell tekinteniük. Másként fogalmazva: 76

minden egyes fázist b e kell fejezniük, mielőtt hozzálátnák ö v e t k e z ő h ö z ; a kezdetektől fogva mindent „rendesen" kell esi^lniiik különben kezdhetik elölről az egész folyamatot; ugyanakkor s z a b a d megfeledkezniük arról sem, hogy haladniuk kell! ne " ^ a m á r lefektették a szilárd alapokat, a 4-esek bármilyen magas ' "letet felhúzhatnak. Ha azonban kihagynak bizonyos fontos lépéseket az első földrengésre vagy nagyobb szélrohamra a fejükre fog dől• a ház. Bár az emberek sokszor nem becsülik meg igazán az alapokat e n é l k ü l egyetlen ház sem állhat sokáig. A 4-esek számára a szilárd alapok jelentik a legfontosabb dolgot m i n d e n más ebből következik. Az alapenergiák mindig a családdal k a p c s o l a t o s feladatokat tükrözik: legyen ez akár az a család, amelyikbe az adott 4-es beleszületett, akár az, amelyet ő maga alapított. A stabil alapoknak a pénzhez, az üzlethez és az anyagi biztonsághoz is közük van, valamint a fizikai erőt és az életerőt is magukban foglalják. A 4-esek végül kiépítik önmaguk számára azokat a stabil alapokat, amelyekről kiindulva elérhetik a vágyott biztonságot. veknek

3

Kihívások Mivel a 4-esek azért vannak e világon, hogy szilárd alapokra és erőre tegyenek szert, elképzelhető, hogy komoly, a képességeiket tesztelő megpróbáltatásokat és kihívásokat kell kiállniuk. Ha nem tanulnak elég gyorsan e leckékből, azok később - egyre drámaibb formában - újra és újra megismétlik önmagukat. A legszilárdabb alapok nem pusztán erősek, de rugalmasak is, akárcsak a földrengésbiztos épületek alapzatai: ezek a házak kilengenek ugyan a földmozgás hatására, de nem dőlnek össze. A fizikai rugalmassággal nem rendelkező 4-esek gyakran lélektani értelemben véve is merevek, és makacsságuk sokszor önámítás vagy csőlátás formájában nyilvánul meg. Szemellenzőt viselnek, és meghallgatják ugyan társaik visszajelzéseit, tanácsait, de valójában nem figyelnek rájuk; vagy alaptalanul ragaszkodnak az afféle hiedelmeikhez, hogy a dolgok majdcsak elrendeződnek maguktól, de ők semmit sem tesznek ennek érdekében. Végül aztán sajnálatra méltónak érzik magukat, átértékelik az énképüket, és új, tágasabb, jellemzően na gy ambícióiknak megfelelő identitást után néznek. Biztonságos, szilárd alapokat csakis alapos, körültekintő eljárással építhetünk. Mivel azonban az életfeladatunk - a 4-esek esetében a stabilitás és az előrehaladás - különleges feladatokat és kihívásokat tárogat számunkra, a legtöbb 4-esnek problémákat okoz az előrehaladás: Va gy ellenállnak a haladásnak, vagy rohamléptekkel akarnak haladni, 77

illetve az is előfordulhat, hogy annyira megrekednek a folyamat adott lépésénél, hogy többé nem is lépnek tovább. Azok a 4-esek, a életük során egy ideig már hosszasan gyakoroltak valamit - sportol tak, elsajátítottak egy szakmát, vagy játszottak valamilyen hangsz e ren rendelkeznek egyfajta belső modellel: tudják, mennyi időre v at) szükség az eredményhez. Számos 4-es, aki valaha jó atléta volt, később komoly sikereket ér el például üzleti téren, mivel tudja, mily en folyamat révén érhet el eredményeket az élet bármely területén. Ha lassan és türelmesen, lépésről lépésre haladva kell valamit elvégezniük, abba számos 4-es szinte beleőrül. Mindent azonnal akarnak; jobban szeretik hirtelen fellelkesedésükben elvégezni a dolgokat: annak örülnek, ha csak belefognak valamibe, és gyorsan végeznek is a feladattal. Ezzel szemben bizonyos 4-esek egyfajta csőlátást fejlesztenek ki maguknak, és olyan erősen koncentrálnak egy-egy folyamat adott lépésére, hogy problémákat okoz számukra a következő lépés megtétele, olykor fel sem ismerik, mi lenne az. „Beépített" türelmetlenségük néha azt eredményezi, hogy a 4-esek egyfajta „mágikus" életszemléletet tesznek magukévá. Egyik 4-es barátom, Manuel egyszer írt egy forgatókönyvvázlatot, majd nem sokkal ezután a következőket mesélte nekem: - Tudod, ki ült mellettem a repülőgépen, amikor Los Angelesbe utaztam? Az egyik hollywoodi stúdió főnökének az unokatestvére! Hát nem hihetetlen? Azt mondta, nagyszerűnek tartja a forgatókönyvemet, és majd beszél róla a rokonának, én pedig odaadtam neki a névjegyemet. Miguel fejében a stúdió már szinte meg is vásárolta a forgatókönyvet. Ez a fajta „mágikus gondolkodás" - amikor az ember folyton a nagy lehetőséget várja, például hogy nyerjen a lottón, hogy felfedezzék, vagy hogy végre szerencséje legyen - meglehetősen elterjedt a 4-esek a körében, és egészen addig tart, amíg végül felismerik, milyen fontos szerepet játszik céljaink elérésében a felkészülés, az edzés és a tapasztalatgyűjtés folyamata. A 4-esek végül megtanulják, hogy ha rövid távon kihagynak bizonyos lépéseket, az hosszú távon szinte mindig kudarccal végződik már félig vagy szinte egészen feljutnak a hegyre, és aztán visszazuhannak. Sok 4-es minden igyekezetével azon van, hogy elérje a célját, ám ha az nem valósul meg olyan gyorsan, mint ahogyan szeretnék, vagy mint ahogyan remélték, hajlamosak elbátortalanodni, és azt mondani: „Mi haszna van ennek? Felejtsük el az egészet!" 78

r

,

7 e ]hető, hogy a kapcsolataikhoz is hasonlóképpen állnak kezdetben az azonnali, meghitt barátság lelkesedésével és in' 1 ° ZZa .' ával („Olyan, mintha egész életünkben barátok lettünk volten ltaS f. giztos, hogy ismertük egymást előző életünkben!"), csak n a ' ' u n „ v a z t á n a z első problémák felbukkanásakor otthagyják vagy v nőiek" az adott kapcsolatot. ' Mindez nem jelenti azt, hogy a 4-esek hűtlenek vagy állhatatlanok n é n e k - ha alapvető energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, lójában végtelenül hűségesek és megbízhatók -, de ameddig nem a M ő d é s törvénye (lásd 422. oldal) szerint élnek, nem mindig képesek kitartani a nehézségek közepette, és jobban vonzódnak a lelkesült, ám r ö v i d ideig tartó erőfeszítésekhez. A lestöbb 4-esnek le kell „földelnie" az energiáit, különben hajlamos arra, hogy gyakran váltson munkahelyet, partnert vagy lakóhelyet anélkül, hogy esélyt adna magának felfedezni a valódi varázslatot. Ez pedig akkor következik be az életben, ha elkötelezzük magunkat egy adott irányba. Ha megértik, mennyire fontos, hogy az ember kitartson a néha hosszú folyamat során is, a 4-esek összeszedik minden erejüket, és szinte nincs olyan akadály, amely megállíthatná őket. Számos, a 4-es életfeladatán munkálkodó ember teszi fel magának a kérdést: „Vajon miért éppen ezek a szülők jutottak nekem?" Gyakran kerülnek feszült családi helyzetekbe: sokszor rossz a viszonyuk az egyik vagy akár mindkét szülőjükkel vagy valamelyik testvérükkel; lehet, hogy elveszettnek érzik magukat egy nagy családban; esetleg folyton költözködnek, és hiányzik nekik a stabilitás; lehet, hogy egyik szülőjük ital- vagy kábítószer-problémákkal küzd; vagy úgy érzik, hogy szüleik korán elhagyták őket, mivel fiatalkorukban meghaltak, vagy elhagyták a családjukat. Előfordulhat, hogy zsarnokoskodó szüleik durván beszéltek velük, vagy akár érzelmi, fizikai vagy nemi erőszak áldozataivá is válhattak. Bármilyen formában jelentkezzen is, a nehéz családi helyzet s «k 4-es közös vonása, ám nem mindegyikükre jellemző. Néhányuknak csupán sokkal apróbb családi problémákkal kell szembenézniük, azonban ezek is komoly hatást gyakorolnak az életükre. A 4-esek számára az őket felnevelő család képviseli a stabilitást, Va gy jeleníti meg annak hiányát: a családi problémák feloldása és az apok újbóli kiépítése lényeges részét képezi az általuk elvégzendő C h a t o k n a k , tehát bölcs dolog, ha nyitottak arra, hogy mélyebb kapcsolatot igyekezzenek kialakítani még élő szüleikkel, és a megértés új ' ^'ntjeire jussanak el velük. Ez ugyan azokra az emberekre is igaz, 1 nek nincs 4-es a születési számukban, de az elsődleges életfel-

-7Q

adatukul a 4-es feladatkörét választó személyek esetében központi helyet foglalnak el a családi alapokkal kapcsolatos feladatok; nekik rengeteg hasznuk származik abból, ha nem elkerülni igyekeznek, hanem megoldják azokat. Ha megértik egymást a szüleikkel, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy magukévá teszik az ő álláspontjukat, de a 4-eseknek világosan állást kell foglalniuk azt illetően, hogy kik őkmeg kell osztaniuk titkaikat a családtagjaikkal, és új alapokra kell helyezniük a velük való kapcsolatukat. Ha a szüleik már nem élnek, a 4-esek egy bizalmas, belső szertartás segítségével - amely során kijelentik, mit hallottak volna szívesen az adott személytől - képesek meggyógyítani fel nem oldott érzéseiket, és ezáltal felszabadítani blokkolt energiáikat. Azok a 4-esek, akik úgy érzik, boldogtalan gyermekkoruk volt, képesek megteremteni egy boldogabb ifjúságot azáltal, hogy felnevelik saját gyermekeiket, és olyan szülőkké válnak, amilyeneket ők szerettek volna maguknak. A 4-esekből általában jó szülők lesznek, nem azért, mintha mindig azt mondanák és tennék, ami a legjobb, hanem mert magától értetődő módon a családot és az alapokat tartják a legfontosabb dolognak az életben. Rendszerint még az elvált 4-esek is igyekeznek szoros kapcsolatban maradni a gyermekeikkel. Bár a gyermeknevelés nem mindenki számára megfelelő, a legtöbb 4-es kielégítőnek találja, akár a saját gyermekeiről van szó, akár más gyermekeiért vállal felelősséget. Minden vállalkozás erejét az erős alap és a lassú fejlődés jelenti, és a 2-esekhez hasonlóan a 4-esek is születésüktől fogva hajlamosak a belső erő, az életerő táplálására és a kitartásra; ez az erő azonban makacsságként és ellenállásként is megnyilvánulhat. Ez a fajta ellenállás azt jelenti, hogy számos 4-es csak nehezen engedi el a múltat: szenved a megbánástól, és hajlamos gyötrődni régi kapcsolatai, hibái és tévedései miatt ahelyett, hogy tanulságnak fogná fel azokat, és továbblépne. Sok 4-es elképeszti az embereket a maga „elefánt a porcelánboltban" módra előtörő energiáival. A 4-eseknek nagy hasznára válhat minden olyan testedzés, amely megtanítja őket mélyen és könnyedén lélegezni, lazítani és elengedni a dolgokat; ilyen például a tánc, a jóga vagy a taj esi, mivel e mozgások által elsajátíthatják a rugalmasság törvényét (lásd 396. oldal). A 4-esek számára különösen fontos a testi és az anyagi biztonság. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül többmilliós bankszámlára lenne szükségük: ha tudják, hogy képesek kifizetni a rezsit, és mindig jut elég étel az asztalra, a 4-esek már biztonságban érzik magukat. Ezen80

r

-1 is fontos számukra, hogy mindig felretegyenek valamit a nekívu' <*L 7 e b b napokra is. Bármilyen (szilárd) külső alapokat építsenek is ki a 4-esek, mindig st-értelem-érzelem háromsága jelenti számunkra a legfontosabb ^ ^zatot. Egyensúlyi állapotban e dogok válnak életük szilárd alappila P jvé Ha alapvető energiáikat pozitív módon nyilvánítják ki, a 4-esek ^ s z i l á r d s á g példaképeivé válhatnak, akikre minden ember számíthat, ^ v a l a m i l y e n támogatásra van szüksége, bármiről legyen is szó. 1 Ha a 4-esek egyszer ráéreznek a felelősség ízére, annak minden terhe és kötelezettsége ellenére is gyarapodni fognak általa, mivel ez biztosítja számukra a stabilitást, amelyet talán igyekeznek elkerülni, ám amelyre mégis oly nagy szükségük van. A 2-esekhez hasonlóan néha ők is hajlamosak túlvállalni magukat. Ha a 4-esek energiái negatív módon nyilvánulnak meg, egyaránt hajlamosak arra, hogy túl sok felelősséget vegyenek magukra, és arra is, hogy teljesen felelőtlenné váljanak, sőt néha ingadoznak e két állapot között. Egyfelől képesek úgy viselkedni, mintha ők lennének az univerzum ügyvezető igazgatói, és - akárcsak a 2-esek - ők is átlépik a határokat, ugyanakkor problémát okozhat számukra a biztonságos alapok kiépítéséhez szükséges elkötelezettség és állhatatosság. Felelősségérzetük kialakulása eltarthat egy darabig, és a próbálkozások során mindenki követ el hibákat. Ezért a 4-esek mindenkitől ugyanazt a türelmet igénylik, amelyet önmagukban is ki kell fejleszteniük. És bár azért vannak a világon, hogy másokat támogassanak, nekik is érezniük kell, hogy embertársaik támogatják őket - akár érzelmi, akár pénzügyi, akár mindkét értelemben. Ha nem érzik ezt a támogatást, mélypontra kerülhetnek, amíg meg nem bíznak saját, elkerülhetetlenül bekövetkező tanulási és fejlődési folyamatukban. Embertársaik támogatása egyértelmű elvárások formájában is megnyilvánulhat, mivel a 4-eseknek mind gyermek-, mind pedig felnőttkorukban szükségük van bizonyos irányelvekre és korlátokra, hogy tudják, mit várnak el tőlük, és hajlamosak összezavarodni, ha nem ismerik a „játékszabályokat". Szinte minden 4-es sokkal többet vívódik az értelme és az érzelmei között, mintsem élvezné a kettő harmóniáját. Az adott energiák Pozitív megnyilvánulása esetén a 4-esek különösen hatékony analitikus képességekkel rendelkeznek, negatív esetben azonban hajlamosak túl sokáig mérlegelni, mielőtt döntést hoznának. Meggondolata nságuk leküzdése jelentős feladatot állít eléjük, mivel hajlamosak a túlzott mérlegelés csapdájába esni, miközben igyekeznek minden té-

nyezőt számba venni, minden kérdés minden oldalát megvizsgálni felsorolni az összes érvet és ellenérvet, majd úgy érezni, hogy sem. mit sem értenek, és nem képesek döntésre jutni. A 4-esek azon hajlama, hogy ide-oda ingadoznak a dolgok „túl. analizálása" és a meggondolatlanság között, gyakran elkapkodott cselekedetekre ragadtatja őket: ide tartozhatnak a hatalmas fellángolással kezdődő és teljes elhidegüléssel véget érő, impulzív kapcsolatok a felelőtlen költekezések és az egyéb váratlan döntések is. Míg a „legjobb" mániás-depressziósok a 3-asokból válnak, a 4-esek könnyedén elviszik a pálmát a hisztérikusok mezőnyében: ha a viselkedésük látszatra fegyelmezett is, lehetséges, hogy magukban úgy érzik, mindjárt leszakad az ég, és így kiáltanak: „O, istenem, most mit fogok tenni?" Bizonyos 4-esek hol tökéletesen fegyelmezettek, hol hajlamosak az idegrohamokra, sőt az idegösszeomlásra is; erős természetüknek köszönhetően azonban általában hamar felépülnek. Mivel a 4-esek néha nem elég biztosak abban, mi legyen a következő lépés, és ezért kapkodónak érzik magukat, fontos felismerniük, hogy valójában szó sincs erről - és ez lényeges különbség. Ha döntést kell hozniuk, az a legjobb, ha leírják maguknak egy lapra az érveket és az ellenérveket, aztán pedig a megérzéseikre hallgatnak, és nem hagyják, hogy a választási lehetőségek túl sokáig kavarogjanak a fejükben. Ha úgy érzik, összezavarodtak vagy elbátortalanodtak adott céljukat illetően, jól teszik, ha apró lépésekre bontják le az öszszetett feladatokat. Azokról a feladatokról, amelyek egy lépésre túl nehéznek tűnnek, gyakran bebizonyosodik, hogy ily módon viszonylag könnyűek, és a 4-esek könnyebben hajtják végre őket, ha egyszerre mindig csak kis kötelezettségeket vállalnak magukra. Fontos tudniuk, hogy bár a fejlődésük talán lassú, ha pontosan meghatározott úton haladnak, mindig elérik a céljaikat. Ha felhagynak azzal, hogy túlelemezzék a dolgokat, ha bíznak a megérzéseikben, hozzáférnek belső energiáikhoz, ez pedig erősíti bennük az elkötelezettséget és a kitartást, és így ők válhatnak a világ m o z g a t ó r u g ó i v á . E g y é b t u l a j d o n s á g o k és feladatok Ha a 4-es energiái pozitív módon nyilvánulnak meg, az egyes anyagok, illetve ötletek összeszerkesztésére és az adott f e l a d a t r é s z f e l a d a t o k r a való lebontására irányuló kifinomult képességüknek köszönhetően a 4-esek kiváló döntéshozókká, valamint ingatlan- és pénzügyi t a n á c s adókká válhatnak. Ha kellőképpen érettek, nagyszerű, gyakorlatias üzletember, ügyes titkár és asszisztens, tanácsadó lehet belőlük, és k i v á 82

helyt állhatnak egyéb, kisegítő, támogató pozíciókban is. A 2vhez hasonlóan ez az ő esetükben sem jelenti feltétlenül azt, hogy es f . n delt s z e r e p e t játszanának: I. Pál pápa és Grover Cleveland, az a aIt ' >i ikai E g y e s ü l t Államok egyik elnöke is 4-es energiákkal munkálri tt és a maguk területén mindketten embertársaikat támogatták. H'i a 4-esek kihagynak bizonyos lépéseket fejlődésük során, újra és a b e l e e s n e k ugyanazokba a hibákba, újra belefognak bizonyos terv e k b e aztán újra feladják azokat, például három-négy alkalommal is r o s s z u l nősülnek, vagy ötször-hatszor is „leszoknak" a dohányzásról. A f e j l ő d é s törvénye (lásd 422. oldal) segítségükre lehet, hogy lem o n d j a n a k a múltjukból származó, nemkívánatos szokásaikról. A m i n t á k törvénye (lásd 426. oldal) szintén emlékeztetheti a 4-eseket arra, hogy addig fogják ismételgetni a hibáikat és a tévedéseiket, amíg végül analitikus képességeik segítségével felismerik az e mintákat kiváltó okokat, és változtatnak a viselkedésükön. Ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, a 4-esek roppant megbízható emberek; ha negatív módon, akkor megbízhatatlanul, meggondolatlanul cselekszenek. De még így is segíteni akarnak embertársaiknak, és képesek erejükkel és tehetségükkel támogatni őket. Párkapcsolataikban a támogatás iránti igényük abban a formában is megnyilvánulhat, hogy folyton azt kérik párjuktól, „Ne hagyj el!", majd - ha még nem tudják elkötelezni magukat - előfordulhat, hogy ők hagyják faképnél a másikat. A 4-esek szexuális téren általában véve kifejezetten életerősek és elevenek. Azonban ha a 2-esekhez hasonlóan ők is felvesznek egyfajta ellenálló magatartást, hajlamosak az érzelmi elszigetelődésre, és emiatt párjukat vagy a körülményeket okolják. Összefoglalva, a 4-eseknek meg kell tanulniuk stabilizálni az életüket, összpontosítani a céljaikra, és türelmesen, lépésről lépésre követni a sorsuk beteljesedéséhez vezető utat. A csúcson: lehetőségek és elhivatás Természet adta ambícióik, erejük és állhatatosságuk segít a 4-esek"ek betölteni a sorsukat, ám bármennyire is szeretnének sikeresek enni vagy annak látszani, ha elmulasztják megtenni a kitűzött céljuk e eieséhez szükséges összes lépést, sikerük soha nem lesz hosszú éleu - Ha viszont egyértelmű és világos tervet készítenek, és elkötelezik magukat egy adott folyamat mellett, bármit elérhetnek. SZer ény célok eléréséhez csak pár lépésre és egyszerű folyamata van szükség; a nagyobb, távolabbra mutató célok hosszú és oly-

kor fáradságos műveleteket követelnek meg. Az érett 4-esek mindkét esetben rendelkeznek azzal a képességgel, hogy felmérjék a kiindulási helyzetükből a céljukhoz vezető utat: hogy apró, kivitelezhető lépésekre bontsák le azt, és kitartsanak egészen az út végéig. Ha egyértelmű célokat tűznek ki maguk elé, és kitartanak, másoknak is segíthetnek megtanulni ezt az eljárást. A 4-es energiáival munkálkodó személyek jól boldogulhatnak az üzleti életben, hatalmas, számos embernek megélhetést biztosító vállalatok, üzletláncok alapítóivá és felépítőivé válhatnak; komoly sikereket érhetnek el ingatlankereskedőként; és akkor is nagyszerűen megállják a helyüket, ha kézzelfogható árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak embertársaiknak. A legmagasabb szintet elért 4-esek hagyják, hogy a szellem vegye át a vezető szerepet, és megelégszenek azzal, hogy a saját életüket irányítják, megtesznek minden tőlük telhetőt, bíznak a fejlődésben és a haladásban, és felismerik, hogy nem ők a felelősek a teljesítmények időkeretéért. A biztos haladás és a hit tisztaságot és türelmet eredményező, szilárd alapjára helyezik életüket.

Javasolt cselekedetek Az alábbi cselekedetek pozitív módon változtathatják meg a 3-as energiáival munkálkodó személyek életét. • Bontsd apró lépésekre a nagy célokat és kötelezettségvállalásokat; oszd meg, és uralkodj. • Ellensúlyozd erődet fizikai és szellemi rugalmassággal. • Bármibe vágsz is, készülj fel alaposan, kötelezd el magad, és lépésről lépésre vidd végig a folyamatot. • Ha döntést kell hoznod, bízz a megérzéseidben.

A stabilitás és a fejlődés érdekében 1. Képzeld magad elé az egyik ismerősödet, esetleg egy történelmi vagy kitalált személyt, egy olyan szerepmodellt, a k i m e g v a l ó s í t o t ta életében a stabilitást és a biztonságot azáltal, hogy jól f e l k é s z ü l t a feladataira, és mindaddig kitartott, amíg elérte céljait. 2. Képzeld magad az adott személy helyébe: képzeld el, hogy s z i l á r d vagy, biztosan állsz a földön, egyértelműek a szándékaid, l é p é s r ő l lépésre haladsz, és tudod, csak idő kérdése, mikor éred el, amit szeretnél. Milyen konkrét módon ültethetnéd át a gyakorlatba e tulajdonságokat, hogyan tehetnéd stabilabbá az életedet?

5: Szabadság és önfegyelem Képzelj magad elé egy magasan szárnyaló madarat, amely mélyen megéli a szabadság e formáját. Hog\ teljes egészében megtapasztalhassa az életet, le kell szállnia, és fáradságos munkával fészket kell raknia. Ez által az önfegyelem által újfajta szabadság születik számára, és így megtapasztalhatja élete mélységeit. Mitől érzed magad szabadnak, és mitől érzed úgy, hogy csapdába estél? Képes vagy-e fegyelmezetten élni az életedet, hogy megtapasztalhasd annak mélységeit, és új szabadságra lelj e mélységekben? A kaland nem odakint van; a kaland bennünk rejlik. DÁVID

GRAYSON

Életfeladat Az 5-ös életfeladatán munkálkodó személyek azért születtek e világra, hogy az önfegyelem, az összeszedettség és a tapasztalás útján felleljék belső szabadságukat. Mivel azonban az életfeladatunk beteljesítéséhez vezető út gyakran meredek és göröngyös, azok a személyek, akik elsődleges életfeladatukul az 5-ös feladatkörét választották (a 14/5-ösök, a 41/5-ösök, a 23/5-ösök és a 32/5-ösök), illetve mindazok, akik rendelkeznek 5-össel a születési számukban, mind a szabadság, mind az önfegyelem terén nehézségekkel találhatják szembe magukat; ide-oda ingadoznak a függetlenség és a függés között, és bár időnként akár hősies önfegyelemről is képesek tanúbizonyságot tenni, hamar beleunnak a mindennapi megszokásokba. Az 5-ösök legvégső célja a belső szabadság; enélkül minden helyzetben fogolynak érzik magukat, ha azonban ezt elérik, semmi sem e Pes lebéklyózni őket. Ez a fajta belső szabadság az önállóság és a fásoktól független cselekedetek formájában nyilvánul meg a világán- Amíg nem ismerik fel a belső és külső szabadság ezen, önfegye-

o_

lemből eredő érzését, az 5-ösök hajlamosak ide-oda ingázni a végletes függés és függetlenség érzése és állapotai között. A szabadság és függetlenség keresése a legtöbb 5-ös esetében azt eredményezi, hogy igyekeznek az élmények minél szélesebb skáláját megtapasztalni, holott valójában inkább a minél mélyebb élményekre kellene törekedniük. Az önfegyelem és a koncentráció által a szabadság magasabb szintjét tapasztalhatják meg. A s z a b a d s á g és az ö n f e g y e l e m l é n y e g e A szerelemhez hasonlóan a szabadság is mást jelent az egyes embereknek. Némelyeknek egyenlő vágyaik korlátlan kielégítésével: számukra az a szabadság, ha azt teszik, amit akarnak, és akkor, amikor akarják - ebben az értelemben a szabadság az önfegyelem ellentétének tűnik, mivel a fegyelmezett ember néha olyan dolgokat is megtesz, amelyekhez nincs túl sok kedve. A mélyebb értelemben vett szabadság azonban akkor nyilvánulhat meg teljes mértékben, ha önfegyelmen és önuralmon alapul. Az 5-ösök számára a szabadság a fizikai, érzelmi, szellemi, társadalmi, szexuális és anyagi területen szerzett tapasztalatok és kalandok iránti éhségben nyilvánul meg. A független 5-ösök „valós" élményekre törekszenek; kevésbé független vagy bizonytalanabb társaik könyvek és filmek által csillapítják e vágyukat. Minél nagyobb önuralomra tesznek szert az élet különböző területein, annál kevésbé érzik úgy, hogy az adott területen vállalt kötelezettségeik bilincsbe vernék őket. A legtöbb 5-ös erős empátiát érez a történelem során a zsarnokság, a törvénytelenségek, az igazságtalanság és a rabszolgaság ellen küzdő szabadságharcosok iránt. Saját életüket tekintve az 5-ösök érezhetik azt is, hogy a szabadságukat erősen korlátozzák bizonyos dolgok, és azt is, hogy korlátlan lehetőségeik vannak. A szabadság végső soron az élet illúzióitól és megkötéseitől való megszabadulást jelenti, sőt akár azt is, hogy megszabadulunk a testi gondoktól, és belépünk a tapasztalás spirituális dimenzióiba. A mindennapi életben az 5-ösök számára a szabadsággal kapcsolatos feladatok lényeges részét képezi a kapcsolataikban, munkájukban és pénzügyeikben megnyilvánuló érzékenységük. Az 5-ösök számára a megoldás kulcsát az önfegyelem jelenti, mivel ezáltal tehetnek szert a hiány és a megkötések legyőzéséhez szükséges összeszedettségre, elkötelezettségre és erőre.

^¡hívások értelemben az 5-ösök számára a szabadság egyenlő izzal, hogy lesüllyednek az élvhajhászás öncélú szintjére, ahol ' ^ l i f é l e külső megszorítások nem kötik őket - végletesen „függetSem válnak, csak azt teszik, amit akarnak, és csak akkor, amikor 16 dvük tartja.' Ennek az életmódnak azonban vajmi kevés köze van ke |ódi életfeladatukhoz, amely önfegyelmet és koncentrációt kíván Va tőlük, hogy felfedezzék a belső szabadságot, és megtapasztalják ^ s z e n v e d é l l y e l és kalanddal teli élet lehetőségét, ahogyan azt Zorba, a görög tette. Ne köss meg, ne láncolj le!" - ez lehetne az 5-ösök állandóan h a n g o z t a t o t t csatakiáltása, és valóban sokat is csatáznak, mivel a szab a d s á g h a r c o s o k elhivatottsága él bennük. Az 5-ösök útja drámai út, é s ha m i n d e n n a p i életükben nem lelnek elegendő drámaiságot, a kapc s o l a t a i k b a n és a hivatásukban fogják megteremteni azt. Félnek attól, hogy bárki vagy bármi lebéklyózhatja őket, és problémákat okozhat számukra, hogy elkötelezzék magukat egy párkapcsolat mellett, ha azt nem felszabadítónak, hanem korlátozónak élik meg. Élete során valamikor szinte minden 5-ös tudat alatt megteremt magának bizonyos, a szabadsággal kapcsolatos, megoldandó feladatokat azáltal, hogy egy őt korlátozó - vagy legalábbis korlátozni látszó - személyt vonz be az életébe. Ilyenkor kivetíti partnerére azt a hajlamát, hogy ingadozzon a végletes függőség és függetlenség állapota között, és ahogy a 8-asoknál előfordulhat az, hogy minden hatalomról lemondanak, az 5-ösök is lemondhatnak a függetlenségükről. Sophia, egy idősebb 5-ös asszony szinte tökéletes függőségi viszonyt alakított ki magának; mondhatni, csak a férjének, Georgiónak élt. Elnyomta magában a szabadság és a kalandok iránti vágyát, egész nap otthon tett-vett, és várta, hogy Georgio hazaérkezzen. Elvégezte a házimunkát, a szappanoperákban keresett érzelmi kalandokat, és egész életét a férje kiszolgálása köré szervezte. Még a piacra is Georgiónak kellett kivinnie őt, mivel soha nem tanult meg autót vezetni. Nem mintha bármi probléma lenne azzal, ha valaki úgy dönt, h°gy az otthona fogja kitölteni az életét, de Sophia annyira végletes 'üggésben élt, hogy egy idő után neheztelni kezdett a férjére, amiért " f oglyul ejtette" őt, és úgy érezte, „ha képes lenne rá", elhagyná Georgiót. negatívabb

A

Nemrégiben azonban megtudtam, hogy Sophiának felszabadító él"tenyben volt része: hatvanöt évesen újfajta önfegyelemre tett szert, Megtanult vezetni. Valóban otthagyta a férjét - hogy elmenjen

autóval a parkba vagy a szupermarketbe bevásárolni. Sőt még moziba is elment, és ez az ő mércéjével mérve meglehetősen nagy kalandnak számított. Soha nincs késő ahhoz, hogy végre elkezdjünk élni; Sophia hatvanöt évesen született újjá egy új, szabadabb életben. A végletes, merev függetlenségre jó példa Thomas esete. Thomas - bár könnyűszerrel megengedhetné magának, hogy fodrászhoz járjon - mindig saját maga vágja a haját; egyszerűen senkitől sem akar függeni. Ő maga tartja karban az autóját, ő a saját víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelője, mivel így akarja elkerülni, hogy bármilyen függőségi helyzetbe kerüljön. Ideje legnagyobb részét egyedül tölti, mert nem akarja vállalni a kapcsolatokkal járó esetleges függőségét. Thomas kétségkívül függetlennek tűnik, de a függetlenség e fajtájának vajmi kevés köze van az 5-ösök valódi életfeladatához; ez csak az egyik véglet, a függéstől való félelemből eredő függetlenség, és valójában a félelem a legrettenetesebb börtön. A szabadság és a felelősség mindig együtt jár, ahogy a függetlenség és az önfegyelem is. Az 5-ösöket valójában senki nem tudja feltartóztatni: erre csak saját maguk képesek. Talán úgy tűnhet, hogy valaki más korlátozza őket, ám ha felelősséget vállalnak a döntésükért, amellyel az adott személyt vagy élethelyzetet választották, felismerik, hogy mindvégig szabadok voltak. Rájönnek, hogy ők saját filmjük írói és rendezői. Az 5-ös energiáival munkálkodó személyeknek soha nem szabad megfeledkezniük arról, hogy nem kell mellékszereplővé válniuk. Amíg nem vállalnak teljes felelősséget az életükért, addig esetleg áldozatnak tűnhetnek, ám valójában önként vállalják ezt a szerepet. Bizonyos egyéb számjegyek feladatkörén munkálkodó személyek esetleg csak egy-két fő célra koncentrálnak életük során, az 5 - ö s ö k ben azonban erős vágy él, hogy szinte minden dologról megtudjanak legalább egy keveset, és így könnyen szétszórják energiáikat. „Oly sok a lehetőség, és oly kevés az idő" - ez a mondás jól tükrözi az 5-ösök általános életszemléletét. Ezek a sokféle tehetségű e m b e r e k , akik számos forráshoz hozzáférnek, és számos képességet r á n t a n a k elő a cilinderből, megújhodó energiát jelenítenek meg. Az 5 - ö s ö k közt gyakori típus volt a szélhámos, az udvari bolond, a vándorénekes, a szemfényvesztő és az igazából semmihez sem értő e z e r m e s t e r . Néhány 5-ös, akiből hiányzik a kellő önbizalom ahhoz, hogy a valódi kalandokat válassza, a könyvekben és a filmekben keresi az izgalmakat. E z egészen odáig fajulhat, hogy szinte csak a s z a p p a n o p e rák és a regények hőseivel való azonosulás révén van részük a z o k b a n 88

amelyeket a valóságban sosem tapasztalnának meg. v i s z o n t egyszer megízlelték az igazi k a l a n d ízét, az étvágyuk egyV ' Akár még „élményfüggővé" is válhatnak: ilyenkor életükben az re k k a l a n d követi a másikat, és vállalják az ezzel járó kockázatokat, f e l m e n e k ü l j e n e k az unalom elől; d e az is megeshet, hogy a taz t a l á s kedvéért kábítószerekhez nyúlnak. pa Az 5-ösök azonban nem teljesíthetik be a sorsukat a kalandfüggőáltal, éppúgy, ahogy a 8-asok sem tölthetik be az életfeladatukat k i z á r ó l a g a pénz által. Életfeladatunk esetén a cél nem az, hogy elfojtsuk vagy végletesen kiaknázzuk az alapvető feladatköröket, hanem ho^y túlhaladjuk azokat. Az 5-ösök esetében ez annyit tesz, hogy mind a tökéletes függést, mind a végletes függetlenséget el kell kerülniük - nem szabad behódolniuk a hajlamaiknak, de figyelmen kívül sem h a g y h a t j á k azokat. Az 5-ös életfeladatán munkálkodó embereknek még akkor is fel kell ismerniük az önbizalom és az önállóság belső s z a b a d s á g á b ó l f a k a d ó kiegyensúlyozottság érzését, ha egyszerű, g y a k o r l a t i a s és fegyelmezett, bizonyos megszokásoktól sem mentes életet élnek. Ez hatalmas kihívást jelent számukra, mivel gyakran sokkal inkább szeretnének drámai, kalandos helyzeteket teremteni, nehogy azt érezzék, hogy foglyul ejtette őket a hétköznapok egyhangúsága és unalma. Amíg az 5-ösök nem válnak fegyelmezett és összeszedett emberekké, hajlamosak arra, hogy számos különböző dolgot sajátítsanak el bizonyos fokon, de szinte soha nem válnak egyik terület szakértőivé sem: a felszínen maradnak, számtalan dologba belekezdenek, és semmiben sem mélyednek el igazán. Az 5-ösök életfeladatával kapcsolatban nem lehet kellőképpen hangsúlyozni, hogy nem csupán azért születtek erre a világra, hogy sok élményben legyen részük, hanem azért is, hogy tartalmas élményeket tapasztaljanak meg. Az örök érvényű bölcsesség emlékeztet minket arra, hogyha - az univerzum holografikus természetéből és a valódi tudásra vonatkozó spirituális törvényekből adódóan - valamit teljes melységében megismerünk, azáltal számtalan dolgot tanulhatunk meg. Ha függetlenné és szabaddá akarnak válni, és sok mindent el akarnak sajátítani, az 5-ösöknek olyannyira el kell mélyedniük egy adott dologan, h o g y végül eljussanak abba a térbe, ahol minden létező dolog kapcsolatban áll egymással. Ha nem fogadják el vagy nem alkalmazzák c uk során ezt a szabályt, olyanokká válnak, mint az a kútásó, aki száz kút kiásásába is belefogott, de soha nem talált vizet, mivel a nem fúrt le egészen a forrásig. Ha csak egyetlenegyszer is elég kalandokban,

a

Cr.

mélyre ásott volna, már csillapíthatta volna a szomját. Ha az 5-ösök ki tartanak valami mellett akkor is, ha azt unalmasnak találják, végül megtapasztalhatják az élet mélységeiben rejtőző szabadságot. Természetes kíváncsiságuk és szerteágazó érdeklődési körük miatt az 5-ösök sokoldalú, élénk és gyors gondolkodású emberek. Paradox módon azonban az is előfordulhat velük, hogy túlzottan erősen koncentrálnak valamire, és az is, hogy teljesen szétszórttá válnak, miközben egyszerre túl sok dologgal próbálnak meg zsonglőrködni. Mivel egyetlen lehetőséget sem akarnak elszalasztani, folyamatosan két végén égetik a gyertyát. Ha megtanulják, hogyan állítsanak fel fontossági sorrendet életük dolgai között - hogyan engedjenek el bizonyos dolgokat, hogy más célokra koncentrálhassanak -, az szó szerint megmentheti az életüket. Ha túlfeszítik a húrt, túlhajtják magukat, és túl sokat vállalnak magukra, az akár teljes idegkimerülést is eredményezhet. Míg a 4-eseknek inkább külső kihívásokkal kell szembenézniük, az 5-ösök számára a nagy kihívások önmagukban rejlenek. Mivel hajlamosak a negatív gondolkodásmódra, gyakran érezhetik úgy, hogy saját félelmeik és kétségeik bebörtönzik őket. Az igazi szabadságra akkor lelhetnek rá, ha széttörik saját pszichéjük béklyóit. Világunkban számtalan módon tapasztalhatjuk meg a rabszolgaságot: egyeseket az éhség vagy a rossz gazdasági helyzet láncai tartanak fogva; másokat politikai nézeteik miatt üldöznek; van, akit fizikai fogyatékosságai vernek béklyóba; és vannak, akiket börtönbe vetnek. Léteznek azonban olyan emberek, akik még ilyen fizikai körülmények között is képesek szabadok maradni, mások pedig a legjobb helyzetet is rabságként élik meg. Az 5-ösöknek végül fel kell ismerniük, és el kell fogadniuk, hogy a szolgaság pusztán lelkiállapot. Az 5-ösökre az a nagy, felfedezendő titok vár, hogy az önfegyelem, az összeszedettség és a megfelelő fontossági sorrend felállítása révén elérhetik a végső szabadságot. Az önfegyelem törvényének (lásd 431. oldal) megértése és elsajátítása teljesen megváltoztathatja az életüket. Hogy ne kelljen megtagadniuk hajlamaikat, de ne is hódoljanak be azoknak, az 5-ösök hasznát vehetik a különböző testmozgásoknak, feltéve, ha valamelyest megtörik a napi megszokásokat, és mindennap más-más tevékenységet végeznek. A változatosság hasznosabb számukra, mintha mindennap ugyanazokat a köröket futnák, ugyanazokba a lábnyomokba lépve, amelyeket előző nap hagytak a pályán. Ha egyensúlyt teremtenek a változatosság és az önfegyelem között, nem kell megtagadniuk önmagukat, és nem is kell behódolniuk a hajlamaiknak. 90

x elbizonytalanodnak, az 5-ösök attól válnak szorongóvá, hogy vagy embertársaik korlátozhatják őket; ha pedig úgy m á s o k t ó l függenek, hatalmaskodóvá, önkényeskedővé és maniulatívvá válnak, és dühkitörések vagy egyéb heves reakciók által P f e z n e k elérni, amit akarnak. E csoport tagjai - akár tudatosan, akár fiatalon, önkéntelenül elsajátított szokásaik következtében •ikrán használják fürge észjárásukat arra, hogy becsapják, félrevez e s s é k vagy manipulálják embertársaikat, és így érjék el céljaikat ahelyett, hogy közvetlen kéréseket intéznének hozzájuk. Mivel azonban ilyenkor más emberek által elégítik ki saját belső szükségleteiket, ez csak tovább erősíti bennük a másoktól való függés érzését. Amíg nem lelnek rá a másoktól független, belső szabadság érzésére, az 5-ösök hajlamosak hol gyűlölt függésben, hol pedig korlátlan függetlenségben élni, így játszva végig felszínes játszmáikat. "lményeik

Egyéb t u l a j d o n s á g o k é s f e l a d a t o k Némely 5-ösök tudat alatt választanak maguknak bizonyos megkötéseket, például testi fogyatékosságot, elnyomó házas- vagy élettársat, pénzügyi nehézségeket és a jelképes vagy szó szerinti bebörtönöztetést. Ilyen körülmények között a belső életük és a képzeletük jelenti számukra a szabadság utolsó mentsvárát, a saját világukat, amelyet képesek uralni. Ha az 5-ösök bizonytalannak vagy túlzottan hétköznapinak érzik magukat, hajlamosak a megszokott énjüknél valamilyen módon nagyobbnak vagy jobbnak tartott szerepkörrel azonosulni. E szerepet védőpajzsként, saját maguk kivetítéseként használják, attól félve, hogy az emberek felfedezik majd a mögötte rejlő, valódi énjüket, ahogy Dorothy és Toto felfedezte Óznak, a nagy varázslónak, a csodák csodájának álarca mögött rejtőzködő kis emberkét. Ha az 5-ösök egész életükben félrevezetik társaikat, végül a saját csapdájukba esnek: bárki eljátszhatja például a gyógyító szerepét, ha magára ölti a megfelelő ruhát és viselkedésmódot, még ha nem is tud semmit a gyógyításról. Az efféle szerepjátszás azonban csak tovább gyengíti az ember valódi identitásába vetett bizalmát. Az 5-ösök néha hajlamosak szerepeik mögé rejtőzni, mivel alábecsülik saját magukat és az érzelmeiket. Mivel nem biztosak abban, hogy álruháik nélkül kik is ők valójában, kaméleonszerű képességet fejlesztenek ki ma g u k b a n . Életük gyakran intenzív és epizódszerű: egy ideig az egyik fejezetben szerepelnek, aztán lezárják azt, és továbblépnek, új e ket próbálnak ki, új emberek felé építenek hidakat, majd felége-

tik azokat, folyton nagyobb családot, kötődéseket és otthont keresnek 1 és közben mindvégig a szabadságra törekszenek. Az 5-ösök által játszott szerepek egyik tipikus példája A nagy i,n. posztor című film Tony Curtis által alakított főszereplőjének története. Ez a megtörtént eseményeken alapuló film egy olyan ember életét meséli el, aki többek közt egy börtönigazgató és egy pap bőrébe ¡ s belebújt, sőt, hajóorvosi szerepében egyszer még egy vakbélműtétet is elvégzett. Azok az 5-ösök, akik szert tettek a kellő önfegyelemre és a kellő mélységű tapasztalatra, tökéletes sebésszé, jogásszá, íróvá, mesterré mérnökké vagy tanárrá válhatnak, miközben továbbra is megőrzik és megbecsülik alapvető identitásukat. Ha az 5-ösök az önfegyelem és az összeszedettség alkalmazása révén felismerik saját belső szabadságukat, nagyobb önbecsülésre tesznek szert, ezáltal pedig megbizonyosodnak arról, hogy többek a szerepeiknél, és hogy azok nem jelentenek többet színpadi jelmezeknél. Ráébrednek, hogy az előadás igazi főszereplői a színészek, nem pedig az általuk alakított karakterek. Az érzelmi önkifejezéssel munkálkodó 3-asokhoz hasonlóan az 5-ösök is az istenek szárnyas hírvivőjének, Mercuriusnak az energiáira vannak ráhangolódva: gyors az észjárásuk, és az élet számos területét meg akarják ismerni. Jó üzletkötők és eladók válhatnak belőlük, mivel tapasztalásaik során szerteágazó tudásra és széles látókörre tettek szert, így képesek más szemszögből is látni a dolgokat. Gyakran előfordul, hogy szinte öntudatlanul megválaszolnak egy-egy kérdést, aztán elcsodálkoznak, vajon honnan tudták a választ. A legtöbb 5-ös jó kézügyességgel és fürge ujjakkal születik, ezért jól varr, gyorsan tanul meg hangszeren játszani, ügyesen bánik a különböző apró készülékekkel, és jól elbabrál egyes dolgok javítgatásával. Mivel eleven az észjárása, és gyorsan tanul, sokszor szinte első próbálkozásra elsajátít bizonyos dolgokat. Hamar elunja magát, de nem szabad megfeledkeznie arról, hogy esetében az unalom csak annyit jelent, hogy kezdi érteni az adott dolgot. Számos 5-ös ér el lenyűgöző sikereket szélhámosként - az ösztönei által vezéreltetve szárnyal keresztül az életen, hamisít, tisztességtelen módon tartja fenn magát, és mindig egy lépéssel a hitelezői előtt jár. Hosszú távon azonban sokkal jobban jár, ha az őszinteség törvényének (lásd 458. oldal) megfelelően, nyíltan kifejezi, mire vágyik' ahelyett hogy csalással és ügyeskedéssel próbálja elérni céljait.

92

Ami a pénzügyi kérdéseket illeti, az 5-ösöket nem igazán érdekli, e pénz a bankszámlájukon; valójában számos 5-ös hajlamos még Va V t t e ikölteni a pénzt, hogy megkereste volna. Ha választaniuk kell aZ hank páncéltermében heverő bankók és az igazi élmények között, 3 • ' A \ C a v a l ó d i , életszagú kalandok mellett döntenek. Vigyázniuk rnl l . | .^onban, nehogy azt a pénzt is elköltsék, ami még nem is az vék' mivel ez csak fokozza a feszültséget amúgy is épp eléggé moz° 1 mas életükben. Ez a feszültség tönkreteheti érzékeny idegrendszerüket és mellékveséjüket, és ha étrendjüket tekintve nem kellőképpen f e g y e l m e z e t t e k , a keringési rendszerükkel is akadhatnak problémáik. ^Élénk vizuális energiáinak köszönhetően számos 5-ös rendelkezik k i f i n o m u l t intuitív képességekkel, amelyek akár az úgynevezett tisztánlátás fokára is fejleszthetők. A tisztánlátás egyfajta látnoki képesség, és mía más csoportok tagjai esetében ez a fajta képesség leggyakrabban intuícióként vagy egyfajta „zsigeri" megérzésként nyilvánul meg, az 5-ösök - mivel élénk vizuális képzelőerővel rendelkeznek - valóban képeket látnak maguk előtt. Ha figyelmet fordítanak ezekre a képekre, és felfedezik azok jelentését, remek belső „vezérlőrendszert" fejleszthetnek ki magukban. Az 5-ösök számára az élet üzenete a következő: „Kérjetek jelet, és meglátjátok." A csúcson: lehetőségek és elhivatás Az 5-ös energiával munkálkodó emberek felfedezők és kalandorok, akik azért születtek e világra, hogy megértsék, mit jelent a valódi szabadság. Mire elérnek saját hegycsúcsukra, már összebékítették és megvalósították magukban az önfegyelmet és a szabadságot, mivel az előbbi révén tettek szert az utóbbira. Az érett 5-ösök már nem próbálkoznak egyszerre túl sok dologgal, nem szórják szét az energiáikat, és azáltal, hogy egyszerre csak egy adott dologra koncentrálnak, már nem cs ak számtalan, szerteágazó érdeklődési területük felszínén mozognak. Ezek a gyors felfogású, eleven személyek megújhodó energiával rendelkeznek, amely másokat is arra inspirálhat, hogy felleljék saját szabadságukat. A hegy csúcsára feljutott 5-ösök azt is felismerik, °gy ha a társadalomban élő, a környezetével különféle kapcsolati szinten álló ember külső szabadsága mindig viszonylagos és általáan korlátozott is, a belső szabadságot semmi sem veszélyeztetheti, ^'vel pszichénk megszentelt terület, és a testünk felett is csak mi rendelkezünk. t

,

~ ~ os energiával munkálkodó személyek a tartalmas tapasztalaJ k köszönhető tekintéllyel szólnak embertársaikhoz. Az érett

5-ösök tanúbizonyságot tettek a tökéletességhez vezető önfegyelemről, egyensúlyt teremtettek a függetlenség és a szabadság között, és mindennapi életük során eleget tesznek kötelezettségeiknek. A legmagasabb szintet elért 5-ösök megismerhetik a tökéletes belső szabadságot, ráébredhetnek, hogy mindig is szabadok voltak, és hogy az általuk megtapasztalt függőségek és korlátozások segítettek nekik, hiszen gazdagították tanulási folyamataikat, és magasabb rendű érdekeiket szolgálták.

Javasolt cselekedetek Az alábbi cselekedetek pozitív módon változtathatják meg az 5-ös energiáival munkálkodó személyek életét. • Alakíts ki magadnak egyszerű napi rutint, hogy könnyebben elsajátítsd az önfegyelmet, de mindig elegyítsd változatossággal a megszokást. • Ne hagyd, hogy az unalom eltántorítson attól, hogy egy-egy adott dolog mélyére hatolj. • Találd meg a végletes függés és a végletes függetlenség közötti egyensúlyt azáltal, hogy megfigyeled, hogyan jutsz el egyik állapotból a másikba. • Törekedj arra, hogy mindig egyenes módon jelentsd ki, mire van szükséged, mit szeretnél.

Az önfegyelem és a szabadság érdekében 1. Képzeld magad elé az egyik ismerősödet, esetleg egy történelmi vagy kitalált személyt, egy olyan szerepmodellt, aki az idők során tanúsított, állhatatos önfegyelme révén mély tapasztalásokra és szabadságra tett szert. 2. Képzeld magad az adott személy helyébe: képzeld el, hogy összeszedett vagy, és még a kötelességek és a felelősségek közepette is szabadnak érzed magad. Milyen konkrét módon ültethetnéd át a gyakorlatba e tulajdonságokat, és hogyan élhetnéd az életedet nagyobb önfegyelemmel és szabadabban?

6: Ideák és elfogadás Képzeld magad elé az igazságosság és az egyenlőség tökéletes egyensúlyban lévő, ártatlanságot és a magasabb rendű ideákat szimbolizáló mérlegét! Vajon ezek az ideák irányítják vagy uralják az életedet? Mi a te álmod? Hogyan képzeled el a valóságban ? Elfogadod-e magadat és az embertársaidat, vagy a tökéletesség mércéjével méred a világot? Felismered-e életed rejtett szépségeit? Felismered-e a tökéletlenség tökéletességét? Az elfogadás annyit tesz, hogy felismerjük, történjék bármi, és reagáljunk akárhogyan a történtekre, pontosan erre volt szükségünk a fejlődésünk érdekében. ISMERETLEN

SZERZŐ

Életfeladat A 6-os életfeladatán munkálkodó személyek azért születtek e világra, hogy összebékítsék magasabb rendű látomásaikat a valósággal, és az élet alapvető tökéletességének megértése által elfogadják önmagukat, a világukat és a jelen pillanatot. Azoknak, akik elsődleges életfeladatukul a 6-os feladatkörét választották (a 15/6-osoknak, a 24/6-osoknak, a 33/6-osoknak és a 42/6-osoknak), valamint mindazoknak, akiknek a születési számukban 6-os van, úrrá kell lenniük maximalista hajlamaikon azáltal, hogy inkább a nagyobb összefüggéseket és valódi prioritásaikat tartják szem előtt, és nem vesznek el a részletekbon. A 6-osoknak különleges feladatokkal és kihívásokkal kell szembenézniük az idealizmus és a maximaiizmus terén, mivel hajlamosak tul keményen megítélni magukat és embertársaikat, és ezért gyakran eri őket csalódás. A 6-osok csoportján belül ragyognak fel a legmagasztosabb archeaZ aZ u t ó i s z t i k u s v lőd' ' P 'láglátás, amely felé mindannyian fejUn az e n tá | g y é e k tartják életben az idealizmus lángját, ők Ja k e tüzet; ők azok a látnokok, aki arra sarkallnak bennünket,

hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, majd fokozzuk még tovább az erőfeszítéseinket. Az ő látomásaik nélkül talán fatalizmusra, nihilizmusra és csőlátásra lennénk kárhoztatva. Azonban magasabb rendű eszményeiknek megvan a maguk ára, mivel a 6-osok nem mindig állnak szilárdan a valóság talaján: miközben a magasabb rendű lehetőségeket tartják szem előtt, hajlamosak kiszorítani látóterükből a világi dolgokat, és könnyen elvesztik a türelmüket. Magasztos normákhoz mérik önmagukat és embertársaikat, ezért mindenkit felkészítenek a „kudarcra". Maximalista elvárásaiknak senki sem képes megfelelni, legkevésbé ők maguk, ennélfogva a 6-osok számára mindig is a rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal) és a tökéletesség törvénye (lásd 436. oldal) a két legfontosabb irányelv. Az ideák és az e l f o g a d á s lényege Ideáink, eszményképeink az emberi tudaton belül lakozó, alapvető archetípusokból származnak, és a saját magunk, illetve a világ számára elérhető lehetőségek legmagasabb rendű formáit jelenítik meg. Az igazság, a forma, a kapcsolatok és a szellem ideái vezetnek bennünket, ezek inspirálnak minket arra, hogy mindig előre haladjunk a fejlődés szabta úton. Még elképzelni is nehéz, milyen lenne az emberiség ilyen eszményképek nélkül. E magasrendű ideák ihletik meg az álmodókat, köztük az írókat (például H. G. Wellst, aki szintén a 6-osok csoportjába tartozott; 33/6-os volt), és napjaink látnokait, akik egy lehetséges világ képeit tárják szemünk elé. E képek létfontosságú szerepet töltenek be kultúránkban, reményeinkben és álmainkban; nélkülük nem élnénk túl, és nem fejlődnénk - e képek inspirálnak bennünket, ezek töltik meg reménnyel szívünket, és adnak irányt életünknek. A 6-os energiával munkálkodó személyek szoros kapcsolatban állnak a látomásokkal és a reménnyel; olyan emberek tartoztak ebbe a csoportba, mint például a 15/6-os Jean d'Arc, Kolumbusz és a sci-fi író, Isaac Asimov; a 24/6-os Lewis Carroll, aki a tükrön keresztül elrepített minket Csodaországba, John Denver, aki a látomásairól dalolt nekünk és Thomas Edison, aki megvalósította azokat világunkban, és ezáltal örökre megváltoztatta az életünket; illetve Ralph Waldo Emerson, Galileo Galilei, Nietzsche, Rousseau, J . R . R . Tolkien, sőt Michael Jackson és Charles Schulz - akik a maguk módján mind egy jobb világért munkálkodtak és munkálkodnak ma is. Mindnyájunknak vannak álmaink, látomásaink, és m i n d a n n y i ' 1 1 1 reménykedünk, mivel az idealizmus magja ott rejlik m i n d e n k i b e n . 96

r

0 nban a 6-osok intenzívebben élik meg ezt, éppúgy, ahogy intenzí^azb b e n érzik át a csalódottság kínját is, ha ezek az eszményképek ve v álnak valóra. Mielőtt képesek lennének arra, hogy vezessenek ne 'nket és feltárják a lehetőségeinket, le kell ereszkedniük a földre, és ml a kell t a n u l n i u k értékelni az „itt és most" tökéletességét, el kell folllC Inink önmagukat és embertársaikat a jelen pillanatban. ^ /v 6-osok számára az elfogadás jelenti az örömtelibb élethez veze~ h i d a t , mivel csak akkor képesek hatékony módon hozzájárulni a vili a fejlődéséhez, ha teljes mértékben elfogadnak mindent és mindenik a bban a formában, ahogyan a dolgok a jelen pillanatban léteznek. Ha makacsul elutasítanak mindent, ami nem felel meg magasabb rendű e s z m é n y k é p e i k n e k , szomorúak és dühösek lesznek, elcsüggeszti és elkedvetleníti őket a valóság. Ám abban a pillanatban, amikor elfogadják az élet eredendő, magától értetődő, transzcendens tökéletességét, rátalálnak a lelkierőre és a türelemre, és képesek megosztani látomásaikat embertársaikkal. Ekkor megengedik önmaguknak és embertársaiknak is, hogy az általuk diktált tempó helyett az Isten által megszabott ütemben fejlődjenek.

Kihívások Ahogy a 2-esek és az 5-ösök hajlamosak arra, hogy egyik végletből a másikba essenek, a 6-osok is hajlamosak a világot és a többi embert vagy tökéletesnek, vagy selejtesnek látni. Amikor először találkoznak valakivel, gyakran kivetítik rá saját, idealizált elképzelésüket, és a tökéletesség rózsaszín glóriájával veszik körül az illetőt. „Olyan nagyszerű férfi!" „Ő számomra a tökéletes nő!" Mivel az efféle idealizált látásmód megfosztja őket józan ítélőképességüktől és a dolgokra való rálátásuktól, így mintegy felkészítik magukat a későbbi csalódásra. Aztán az idő múltával fokozatosan észreveszik az adott személy hibáit, és kiábrándulnak belőle; sőt véget is vethetnek a vele való kapcsolatuknak. Jóllehet kezdetben csak a szépséget látják meg önmagukban és embertársaikban, gyakran elmulasztják értékelni azokat a tökéletlenségeket, amelyeken e világon munkálkodnunk kell. A 6-osokkal nehéz együtt élni, mivel az ő szemükben soha semmi ne m elég tökéletes. Sokan közülük elhallgatják e véleményüket, és állítják: „Én nem ítélkezem; hiszek az élni, és élni hagyni elvén - Esetükben azonban csak azért tűnik úgy, hogy nem ítélkeznek . e m berek fölött, mivel túlzottan leköti őket az, hogy ítéletet mondH l l , s a j á t maguk felett, és megpróbáljanak „jó embernek" látszani. °jtjak magukban az ítéletalkotásra és a folytonos összehasonlítgaQ 7

tásra ösztönző késztetést, ahelyett hogy felismernék, szembenéznéJ nek vele, és végül a vonatkozó spirituális törvények alkalmazása által túlhaladnák. Sok 6-os egyfajta érzelmi tagadás állapotában él: nem ismeri saját érzéseit, mivel túl erősen koncentrál arra, hogyan „kellene" éreznie ideális esetben, aztán meggyőzi magát, hogy valóban így is érez. Ebből kifolyólag a 6-osok jól teszik, ha alaposan szemügyre veszik valódi érzéseiket; esetleg az is hasznukra válhat, ha felkeresnek egy terapeutát, aki segíthet nekik újra kapcsolatot teremteni valódi énjükkel Mivel a 6-osok vonzódnak az ideális dolgokhoz, és érzékenyek a hibákra, hajlamosak arra, hogy mindenben csak a rosszat vegyék észre. Éles ítélőképességük miatt könnyen elvesznek az apró részletekben, képesek teljesen kétségbeesni, ha például egy ragyogóan előadott zeneműbe egyetlen apró hiba csúszik. Ha húsz dolgot jól csinálnak, egyet pedig elrontanak, biztos, hogy folyton a miatt az egy miatt fognak gyötrődni. Ha látnak egy jó filmet, arról az egy sorról beszélnek utána, ami nem igazán volt a helyén; ha múzeumba mennek, biztos, hogy az egyetlen gyengébb festmény marad meg az emlékezetükben. Talán jól teljesítenek egy vizsgán, mégis szenvednek amiatt, hogy egyetlen feladatot elrontottak. A 6-osok szótárában kiemelt szerep jut a „bárcsak" szónak. Ha megpillantanak egy új házat, valószínűleg valami olyasmit mondanak: „Hú, de gyönyörű ez a ház. Bárcsak ne ilyen színűre festették volna" (vagy kivágták volna előle azt a fát, vagy építettek volna mellé egy szökőkutat is stb.). Egyik 6-os barátom, Roger egyszer teljesen egyedül szervezett meg egy jelentős konferenciát. Hihetetlenül összetett feladat volt: neki kellett gondoskodnia az előadókról, a biztonságtechnikáról, az élelmezésről és a rendezvény meghirdetéséről is. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben zajlott le, ám amikor véget ért a konferencia, és már megkezdődött a takarítás, hallottam, hogy azt motyogja maga elé: - Ezt aztán rendesen elszúrtam. Értetlenül megkérdeztem tőle, mi a baj, mire azt felelte: - Az egyik vendég azt mondta, örült volna, ha van egy kancsó víz az asztalán. A mindenit! Bárcsak ne feledkeztem volna meg a vizeskancsókról, akkor minden tökéletes lett volna! A maximalisták mindig veszítenek, erről szól a játékuk. Ok egy vizespoharat mindig félig üresnek látnak, sohasem félig telinek. M a ' gasztos normáik alapján ítélik meg a többi embert, aztán pedig elít e ' lik önmagukat, amiért ítélkeztek mások felett. Kényszerítve érzik m a ' 98

a ü kat

arra, hogy ők legyenek a legjobbak, különben inkább bele se j; eZ denek bizonyos tevékenységekbe, mert félnek, hogy nem ütik meg saját mércéjüket. Ha például egy 6-os elkezd gitározni tanulni, és alaki azt mondja neki: „Az ujjaid nem olyan hosszúak, mint a legn a ayobb játékosoknak", arra hajlamos azzal reagálni, hogy abbahagyja a gyakorlást, mivel úgy érzi, ha nem lehet olyan jó, mint Segovia, akkor semmi értelme az egésznek. Ha a 6-osok elkezdik alkalmazni életükben a rugalmasság és a tökéletesség törvényét (lásd 396., illetve 436. oldal), az sokat könnyít a maximaiizmus rájuk nehezedő terhén, és e törvények által megtanulhatják, hogy az egyetlen tökéletes dolog a tökéletes pillanat és a tökéletes vidámság. Magasra állított mércéik miatt a legtöbb 6-osra erős belső nyomás nehezedik. Gyakran megesik, hogy másokra vetítik ki ezeket az elvárásokat, majd pedig úgy érzik, hogy azokat a környezetükben lévő személyek támasztják nekik. Gyermekkorában számos 6-os akkora feszültséget él meg amiatt, hogy jól teljesítsen az iskolában, hogy akár asztmás tüneteket produkál, vagy valódi asztma is kialakulhat nála - úgy érzi, mintha az egész világ súlya ránehezedne. Más 6-osok fiatalkorukban úgy érzik, egyszerűen nem elég jók, és mivel rossz véleménnyel vannak magukról, azt hiszik, a szüleiknek, tanáraiknak is rossz véleményük van róluk, ezért hajlamosak visszahúzódni, és feladni az egészet. („Ha meg se próbálom, nem hibázhatok.") A másokkal való összehasonlítás komoly problémákat jelenthet a 6-osok számára: előfordulhat, hogy nagy lelkesedéssel és örömmel vetik bele magukat egy új feladatba, de aztán elkezdik magukat öszszehasonlítani másokkal, leggyakrabban azokkal a tanulókkal, akik náluk gyorsabban sajátítják el az adott dolgot. Ilyenkor ellentétbe kerülnek saját, magasabb rendű elvárásaikkal, és elbátortalanodnak. A 6-os energiáival munkálkodó személyek félnek ugyan a másokkal történő összehasonlítástól, mégis folyamatosan másokhoz mérik magukat. Mivel túl durván ítélik meg önmagukat, különösen érzéked e n reagálnak az őket ért kritikákra. Ha felhagynak azzal a szokásokkal, hogy folyton összemérjék magukat a többiekkel, már ez az e gyszerű változás is egyfajta „kvantumugrást" eredményezhet életük lri| nőségében. Az intuíció törvényének (lásd 467. oldal) magukévá téte 'e és a folyamatos összehasonlítgatás terhe alól való felszabadulás tö t>h örömet és nyugalmat hozhat az életükbe. ^ Számos 6-os tűnhet szenvtelennek, sőt akár érzéketlennek is, mid b e n valójában csak igyekeznek „jól csinálni a dolgot". Azonban

soha nem a külső megnyilvánulások számítanak, hanem az adott pillanat érzelmi töltete. Az élet többi területén tanúsított viselkedésükhöz hasonlóan a 6-osok szexuálisan is hajlamosak arra koncentrálni, hogy „mindent jól csináljanak", és „jól teljesítsenek", ám közben esetleg elmulasztják megélni az érzelmi sebezhetőség és gyönyörűség mélyebb szintjeit, amelyek abból fakadnak, ha az ember elfogadja és átérzi a felmerülő érzelmeket, lazít, és azt is megengedi magának, hogy időnként kényelmesen bolondnak tűnjön. Végül is senki sem tökéletes - és nem is kell annak lennie. Minden 6-osnak nagy haszna származhat abból, ha felismeri, hogy nem az számít, hogyan teljesít, vagy mit tud, hanem hogy kicsoda ő. Előfordulhat, hogy az ember besétál egy partira, megbotlik a küszöbben, és mindenki szeme láttára elhasal, aztán amikor felpattan, feldönti az italokkal megrakott asztalt - de kit érdekel? Az emberek nem azzal törődnek, hogy minden apró dolgot tökéletesen hajtunk-e végre, nem ezt szeretik bennünk, hanem azt, akik vagyunk. A 6-os feladatkörén munkálkodó személyek energiamezejéből magasrendű eszményképeiknek köszönhetően egyfajta tiszta ragyogás árad. Azért születtek e világra, hogy hagyják keresztülragyogni cselekedeteiken e fényt, nem azért, hogy csakis a tetteikkel törődjenek. Hogy segítsek nekik ellazulni, néha azt tanácsolom a 6-osoknak, hogy hívják randevúra kedvesüket egy olasz étterembe, aztán egyék kézzel a spagettit, ahelyett hogy folyton azzal foglalkoznának, hogy minden szavuk és tettük tökéletes legyen. Ahogy egyre érettebbé válnak, a 6-osok elkezdik értékelni önmaguk és társaik fejlődési folyamatának alapvető és magától értetődő tökéletességét, és elkezdik felismerni, hogy bár végső soron mindanynyian magától értetődően tökéletesek vagyunk, egyikünk sem érte még el a tökéletességet. Megértik a paradoxont, miszerint bár tökéletesek vagyunk úgy, ahogy vagyunk, képesek vagyunk még tökéletesebbé válni. Az önértékelés és az önbecsülés roppant érzékeny és általában problémás terület a 6-osok számára. A mélyen bennük élő irányelvek között az is szerepel, hogy „jó e m b e r n e k " kell lenniük, és mindig „helyesen" kell cselekedniük. Nincs is azzal semmi baj, ha az ember helyesen cselekszik, kivéve, hogy a többiek gyakran készek arra, hogy ők határozzák meg a 6-osok számára, mi a „jó" és mi a „rossz' és így saját, magasabb rendű ideáik által nyomást gyakoroljanak rájuk, és manipulálják őket.

100

módon a legmagasabb rendű eszményképekkel és víziókkal rendelkező emberek gyakran visszahúzódók, mivel folyton saját kai ideáikhoz mérik magukat, míg az alacsonyabb normákkal bíró szenélyek sokszor úgy érzik, hogy tökéletesen megfelelnek saját elvárás a i k n a k . A 6-os energiáival munkálkodó egyéneknek lejjebb kell zállítaniuk a normáikat: ha nem is a földre, de legalább a sztratoszféra m a g a s s á g á i g . Nagy hasznukra válhat, ha elgondolkodnak a mondáson. miszerint: „Lehet, hogy nem vagyok tökéletes, de így is épp elég jó vagyok, és ugyanez igaz a többi emberre és az egész világra is." A 6-osok gyakran úgy érzik, hogy bizonyos emberek igazságtalanul ítélik el és kritizálják őket, és ez az érzésük egészen addig meg is marad, amíg ráébrednek, hogy ők maguk vonzották be az életükbe az adott személyeket. Ezek az emberek azokat a jelmezeket viselik, és azokat a szerepeket játsszák el, amelyek betöltésére a 6-osok tudat alatt kérték fel őket; azaz annak érdekében, hogy megtanulhassák kezelni az ítéletalkotást, a 6-osok olyan embereket választanak és vonzanak magukhoz, akik az önmagukról alkotott ítéleteiket tükrözik vissza, mintegy „tudat alatti egyezséget" kötve szüleikkel, barátaikkal vagy a kedvesükkel. Ha a 6-osok elkezdik elengedni ezeket az ítéleteket, fel fogják ismerni, hogy társaik magatartásából eltűnik a korábban általuk érzékelt ridegség. A 6-osok esetében az a legfontosabb dolog, hogy soha ne feledjék, e világon nem létezik tökéletesség, legfeljebb a kiválóságig juthatunk el, és ez is rengeteg időt és gyakorlást igényel. A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal) a 6-osokra is vonatkozik, mivel igaz ugyan, hogy a 4-eseknél jobban hajlanak arra, hogy lépésről lépésre végezzék el a feladataikat, mégis hajlamosak a versengésre. Mivel türelmetlenek, sokszor igyekeznek gyorsan a dolgok végére járni: gyakran csak azért olvasnak el egy könyvet, hogy a végére érjenek, vagy azért fogyasztanak el gyorsan egy ételt, hogy ne legyen több gondjuk vele. Olyanok, mint azok a golfjátékosok, akik imádják elütni a labdát, de elmulasztják értékelni a lyukak közt megtett utat. A 6-osoknak abból is nagy hasznuk származhat, ha a rugalmasság érvényén (lásd 396. oldal) kívül a jelen pillanat törvényét (lásd 440. °ldal) is elsajátítják, mivel ez emlékezteti őket arra, hogy csakis a ost létezik. A lassú mozgásokkal operáló taj esi szintén jó szolgála0 tehet nekik, mivel megtanítja őket a türelemre és az örök jelen élvezetére. Ironikus

Mivel erősen törekednek ideáik elérésére, miután megoldották az e csüléssel és a maximalista hajlamaikkal kapcsolatos feladatai-

kat, a 6-osok általában az élet bármely területén jól teljesítenek és sikereket érnek el. E g y é b t u l a j d o n s á g o k é s feladatok A 6-osok életében két területen jelentkezhetnek pénzügyi feladatok: először is előfordulhat, hogy végtelenül hosszú ideig várnak, mire végre „piacra dobják az árujukat", azaz mire úgy érzik, hogy a munkájuk megfelel saját, elképzelhetetlenül magas normáiknak. Ha Babe Ruth, korának hazafutás- és kiütéskirálya, mindaddig kivárt volna, amíg eléri azt a szintet, ahol már soha nem hibázik, egyetlen labdát sem ütött volna a palánkon túlra. Másodszor pedig a 6-osok önértékeléssel kapcsolatos problémái sokukat megakadályozhatják abban, hogy megfelelő értéket tulajdonítsanak önmaguknak, illetve az általuk elvégzett munkának ahhoz, hogy elegendő összeget kérjenek a munkájukért. Ha képesek maguk mögött hagyni ezeket az akadályokat, hamar sikert és elismerést érnek el. A 6-os feladatkörén munkálkodó személyek bölcsen teszik, ha soha nem feledkeznek meg a spirituális súlyemelés képzetéről: ha az élet nehézre fordul, vagy ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt eltervezték, e nehézségek jelképezik a felemelendő súlyokat, amelyek által megerősíthetik a szellemüket, és elsajátíthatnak néhány tökéletes leckét. Ilyenkor, a tökéletesség törvényét (lásd 436. oldal) alkalmazva, mindig feltehetik maguknak a kérdést: „Mitől tökéletes ez a helyzet?" Számos 6-os megreked a tökéletes társ vagy a tökéletes munka utáni, soha véget nem érő kutatás fázisánál. Azonban ha megtanulják értékelni jelenlegi helyzetüket, jelenlegi énjüket, jelenlegi társukat és jelenlegi munkájukat, megtapasztalhatják a valódi tökéletességet. Minél inkább kitartanak saját belső tökéletességük mellett, a n n á l inkább képesek felismerni a világ nagyobb tökéletességét, még a k k o r is, ha közben azon munkálkodnak, hogy még jobbá tegyék azt. Ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, a 6-osok segíthetnek embertársaiknak, hogy ők is felismerjék saját, alapvető t ö k é l e t e s s é g ü k e t , szépségüket, és meglássák az élet pozitív oldalát. E fejlődési f o l y a m a t során a 6-osok felfedezik a tökéletességnek a forma világán átragyogó fényét. A c s ú c s o n : lehetőségek és elhivatás A legmagasabb szintet elért 6-osok gyakorlatias látnokokká v á l h a t nak, és utat mutathatnak nekünk egy eszményibb világ felé. Erre azután képesek a leghatékonyabban, ha már elfogadták önmagukat, em102

pertársaikat és a világot azok jelenlegi állapotában. Ez az elfogadás hidat teremt számukra további lehetőségeik felé, mivel így elengedik z jdeákból fakadó ítéleteiket, felismerik a jelen pillanat tökéletes • a a z s á g á t , és az egyetemes bölcsesség és törvények forrásául szolgálhatnak a többi ember számára. Ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, képesek mindannyiunknak segítséget nyújtani, hogy meg1 issuk saját tökéletességünket, és rámutathatnak, hogy az életünk sor án felmerülő problémák valójában csak álcázott lehetőségek. Ahogy a 6-osok egyre türelmesebbé, realistábbá és rugalmasabbá válnak, és többé már nem az eszményképeikhez mérik a világot, de továbbra is útmutatóként használják azokat, túlhaladják a maximalizmust, és elkezdik méltányolni az élet nagyobb összefüggéseit. Többé már nem vesznek el az apró részletekben, és több sikert is érnek el; kevesebbet aggódnak, és több örömben lesz részük; kevesebb feszültséget és több egyszerű élvezetet élnek meg. Rájönnek, hogy minél kevésbé ítélkeznek maguk felett, annál több melegség áramlik feléjük a környezetükben lévő emberektől. A „nem vagyok elég jó" érzéséből fakadó, soha véget nem érő „önfejlesztési programúktól" megszabadulva, a 6-osok - immár nyugodtabb tanulási módszerüknek köszönhetően - egyre tovább fejlődnek. Ahogy elkezdik felismerni és megérezni a világ és minden létező dolog alapvető tökéletességét, egyre több örömöt élnek meg, mivel már tudják, hogy mindnyájan képességeink beteljesítése felé haladunk ráadásul épp a megfelelő tempóban. A legmagasabb szintet elért 6-osok mindenütt, még a nagyvárosok zsúfolt utcáin is meglátják az isteni tökéletességet, érzékelik, hogy mindennek célja van, és hogy az élet nehézségei és kihívásai tökéletesen szolgálják a célt, hogy felismerjük és kinyilvánítsuk, kik vagyunk és kikké leszünk.

Javasolt cselekedetek Az a

'ábbi cselekedetek pozitív módon változtathatják meg a 6-os energiáival munkálkodó személyek életét. Ha leiüti benned a fejét a maximaiizmus, jusson eszedbe az alábbi s zavak által képviselt látásmód: „Elég jó vagyok", „Elég jó ez a helyzet". e

leiedd, nem az számít, amit teszel, hanem az, aki vagy.

1

->

Tanulj meg elfogadni és a lehető legjobban kihasználni mindent, ami veled történik, és tanuld meg elfogadni az egyes eseményekre adott reakcióidat is. • Engedd, hogy a jövőbeni önmagadról alkotott látomásod fejlődésre inspiráljon, ám közben élvezd az „itt és most"-ot.

Az ideák és az elfogadás érdekében 1. Képzeld magad elé az egyik ismerősödet, esetleg egy történelmi vagy kitalált személyt, egy olyan szerepmodellt, aki elfogadja önmagát és az embertársait, és magasabb rendű ideákról tesz tanúbizonyságot, miközben továbbra is helyes megvilágításban látja az élet dolgait. 2. Képzeld magad az adott személy helyébe: képzeld el, hogy jó érzések töltenek el önmagaddal, embertársaiddal és a világgal kapcsolatban, hogy elfogadod a minden dologban alapvetően meglévő, magasabb rendű igazságot és tökéletességet. Milyen konkrét módon ültethetnéd át a gyakorlatba e tulajdonságokat, és hogyan tudnád jobban elfogadni az életedet?

7: Bizalom és nyitottság Képzelj magad elé egy sötét barlangot, és képzeld el, hogy egy hatalmas, ragyogó, belső bölcsességtől sugárzó virág lebeg a mélyén! A virág rejtve marad, mivel nem fogadja el önnön szépségét, és retteg attól, hogy elpusztul, ha kitárja magát, és kinyílik a fényre. Mennyiben hasonlítasz te erre a virágra? Vajon beengeded-e embertársaidat saját, belső világodba? Mi történne, ha előmerészkednél a barlangból, ha feltárnád szíved, sebezhetőséged és saját belső fényed? Az,

hogy mennyire vagyunk képesek együtt áradni az élettel, megmutatja, mennyire vagyunk képesek a bizalomra. ISMERETLEN

SZERZŐ

Életfeladat A 7-es életfeladatán munkálkodó személyek azért születtek e világra, hogy megtanuljanak bízni a bennük és embertársaikban lakozó szellemben és világosságban, valamint életük alakulásában, és megtanulják, hogyan érezzék kellőképpen biztonságban magukat ahhoz, hogy megnyíljanak, és megosszák belső szépségüket a világgal. Azonban mivel életfeladatunk beteljesítése általában komoly nehézségekkel jár, azon személyeknek, akik elsődleges életfeladatukul a 7-es feladatkörét választották (a 16/7-eseknek, a 25/7-eseknek, a 34/7-eseknek és a 43/7-eseknek), valamint mindazoknak, akik rendelkeznek 7-essel a születési számukban, meg kell birkózniuk bizonyos, a bizalom és a nyitottság területén jelentkező feladatokkal. A 7-esek energiái bensőjükben áramlanak. Még ha esetleg komoly s 'keieket is érnek el az élet bizonyos területein, legmélyebb vágyaik .»rendeltetésük sokkal inkább egyfajta belső fejlődésre predesztinálja. °ket, nem külső célok elérésére. Míg a 8-asok képesek életüket a gnan végzett munkájuk köré szervezni, a legtöbb 7-es számára at is beleértve, akik komoly sikereket érnek el hivatásukban - a datáb-2 ° S U ' : ) a n nagyobb, mélyebbre hatoló keresés része, akár tuan y annak ennek, akár nem. Sok 7-es számára a munka csak azt IAf

a célt szolgálja, hogy az így megkeresett pénz révén kielégíthessék egyéb érdeklődéseiket. Az ő elsődleges munkájuk lényük belsejébe^ zajlik. Sok 7-esnek kiterjedt élettérre és jelentős magánéletre van szüksége: hajlanak a függetlenségre, és gyakran magányos, zárkózott emberek: még ha társasági lénynek tűnnek is, a megszégyenüléstől való megmagyarázhatatlan félelmük miatt akkor is csak ritkán osztják meg másokkal a bennük lejátszódó folyamatokat. Azok a 7-esek, akik nem rendelkeznek efféle korlátokkal, mindent elmondanak embertársaiknak, aztán pedig úgy érzik, megbántották, cserbenhagyták és félreértették őket. A b i z a l o m és a nyitottság lényege Legtöbbünk számára a bizalom azt jelenti, hogy bízunk önmagunkban, és úgy érezzük, senki sem fog bántani, megszégyeníti vagy kifosztani minket. A 7-esek számára a bizalom az önmagukba, embertársaikba és az univerzumba vetett mélységes hitté válik, ám ez a bizalom nem pusztán egyfajta hiedelemből ered, hanem abból a biztos tudásból, hogy a szellem ott munkálkodik mindnyájunkban, és mindannyiunk által a szellem nyilvánul meg. Ez a felismerés mély nyugalmat és megkönnyebbülést eredményez, feloldja a 7-esek félelmeit, és helyükre az élettel való spirituális kommunikáció, sőt akár a misztikus beteljesedés érzése lép, ahogyan az az indiai szent. Rámakrisna esetében történt, akivel megesett, hogy az utcára ürítő madarakat szemlélve valóságos elragadtatást élt meg, mivel - ahogy minden létező dolog - azok is a szellemre emlékeztették. Ha a 7-esek megbíznak érzéseikben, gondolataikban, ösztöneikben és intuíciójukban - azaz bíznak abban, hogy általuk és az ö s s z e s többi ember által is a szellem nyilvánul meg -, akkor fejlődésük, továbbhaladásuk és tanulmányaik során megnyitják magukat a mindenben ott munkálkodó szeretet, bölcsesség és igazság spirituális é r z é s e felé. Ez nem azt jelenti, hogy naivan hagyják, hogy a többiek k i z s á k mányolják őket; arról van szó, hogy engedik előragyogni belső v i l á gosságukat, ahelyett hogy maguknak őriznék meg azt, és így jó megérzéseikkel képesek vezetni embertársaikat. Kihívások A 7-esek számára a bizalom az önbizalommal kezdődik. Mivel a z o n ban életfeladatunk mindig különleges kihívást jelent s z á m u n k r a . a 7-esek nehezen jutnak el odáig, hogy bízzanak önmagukban. Talán 106

• -ik hogy bíznak magukban, de ez is része a problémának: in' bíznak gondolkodó elméjükben - a felhalmozott információkká 1 elméleteiben é s elgondolásaiban - , mint saját belső tudát n 1*1 iTl ^ v és intuitív bölcsességükben. A valódi önbizalom azonban fiSl érzelmi, mentális és spirituális szinten egyaránt megnyilvánul. zlk g á r úgy tűnhet, hogy néhány 7-es a végletekig bízik önmagában, soha nem kéri ki embertársai tanácsát, vagy nem vesz tudomást ^ o k r ó l , valójában csak azért zárja ki döntéseiből a többi embert, mivel saját belső forrásaiba vetett hite annyira gyenge, hogy roppant seb e z h e t ő n e k érzi magát mások elgondolásaival szemben. A legtöbb 7-es hajlamos arra, hogy jobban bízzon mások véleményében és meglátásaiban, mint a sajátjaiban. Elméje által akar tudásra szert tenni - könyvek, tanfolyamok, tanárok és szakértők révén. K i p r ó b á l j a a különböző étrendeket, kísérleteket tesz a különböző táplálékkiegészítőkkel, edzésprogramokkal vagy alternatív gyógymódokkal, különféle tanárok és spirituális gyakorlatok hívéül szegődik; és közben mindvégig olyan, mások által alkotott elméleteket keres, amelyek működőképesnek tűnnek s z á m á r a . Az efféle kísérletezgetésnek és vizsgálódásnak megvan a maga haszna, mivel általuk bizonyos tapasztalati bázisra tesz szert, és így egyfajta ismereti forrássá válhat embertársai számára. Azonban a 7-esek hajlamosak arra, hogy inkább saját magukat igazítsák mások látásmódjához, ahelyett hogy az egyes elméleteket alakítanák át úgy, hogy azok igazodjanak a saját igényeikhez és körülményeikhez. A legtöbb 7-es bölcsen teszi, ha saját ösztönei és megérzései alapján veszi fontolóra a „szakemberek" szavait, könyveit és módszereit ha az intuíciója alapján mérlegeli azokat. A 7-esek számára a fizikai bizalomnak része az is, hogy mások véleménye helyett hajlandók inkább saját ösztöneikre, testük bölcsességére hagyatkozni. A különböző fizikai gyakorlatok - például a tánc, a harcművészetek vagy a zenetanulás, illetve a színjátszás - révén megtanulhatnak bízni önmagukban. Ha kérdések merülnek fel bennük azzal kapcsolatban, hogy mennyit gyakoroljanak, milyen ételeket °gyasszanak, vagy hogyan nyilvánítsák ki a szexualitásukat, legjobb, a nem a legközelebbi szakértő vagy guru véleményét kérik ki, haneni helső tudásukhoz fordulnak segítségért. Igaz ugyan, hogy a emberek alaposan ismernek egy-egy adott kérdéskört, ám a eseknek nem szabad megfeledkezniük arról, hogy saját testüket és etu k e t ők maguk ismerik a legjobban. ilZt

í m

Az önbizalom a 7-esek esetében nem egyenlő azzal, hogy bármn i l kor képesek hozzáférni a „mentális tárolóikban" elraktározott elkép zelésekhez; az önbizalom azt jelenti, hogy felismerik, rendelkezned egyfajta sejtszintű, tudat alatti tudással, hogy többet tudnak, mim amennyit valaha is tanítottak nekik, olvastak vagy más módon elsajá títottak. Tanulmányozhatják a szakemberek bölcsességeit, ám meg kell lelniük saját igazságaikat. A 7-esek számára a legnagyobb kihívást az jelentheti, hogy megbízzanak a saját megérzéseikben és érzelmeikben, mivel az elméjük komolyan akadályozza őket ebben. Hajlamosak fanatikusan védelmezni a magánéletüket, és csak ritkán bíznak meg másokban annyira, hogy biztonságban érezzék magukat, és megosszák velük a szívük mélyén rejlő érzéseket. Hogy lehetővé tegyék kedves, segítőkész és éleslátó tulajdonságaik teljes megnyilatkozását, a 7-eseknek fel kell oldaniuk azon tudat alatti félelmeiket, hogy embertársaik - vagy akár ők maguk - cserbenhagyják és elárulják őket. E mélyen bennük rejlő félelmeik miatt hajlamosak magányos farkasokként élni, idejük legnagyobb részét valamilyen elszigetelt, megnyugtató tevékenységnek szenteli, illetve az is előfordulhat, hogy bár gyakran járnak társaságba, mégis egyedül érzik magukat, mert egyfajta láthatatlan mentális vagy verbális pajzs mögé rejtőznek, hogy mindenféle sérelemtől megóvják magukat. A legtöbb 7-es tudat alatt arra számít, hogy a többi ember bántani fogja, vagy félreérti őt, és roppant érzékeny erre a kérdésre. Mivel az elvárásaink hatással vannak a tapasztalásainkra, sok 7-es gyakran kerül olyan, erős töltettel rendelkező helyzetekbe, ahol társai valóban megbántják vagy félreértik. Úgy érzi magát, mint Charlie Brown a Peanuts című filmben, amikor készül elrúgni a Lucy által tartott labdát, a lány pedig biztatja őt: „Gyerünk, rúgj bele! Nem fogom elrántani előled." Charlie Brownhoz hasonlóan a 7-esek is hajlamosak arra, hogy eleinte teljes mértékben, egyfajta naiv vakhittel bízzanak az emberekben, és ezáltal szinte felkészítik magukat arra, hogy félreértsék őket, vagy hogy végül valaki vasalt csizmával masírozzon át a szívükön. Bár elképzelhető, hogy számos 7-es nem ismer rá azonnal magara e leírás alapján, vannak köztük olyanok, akik tudják, miről van szo. és megértik a helyzetet. Ez a megértés a kiindulási pont: ebből a nézőpontból szemügyre vehetik saját problémáikat, hogy aztán maguk mögött hagyják őket, és elérkezzenek a bizalom és ellazulás s z á m u k -

108

ddi a ismeretlen állapotába; hogy megnyissák magukat, és látásra a világra, és megváltoztassák életük folyását. l1l0 |L \ 'elvárások törvénye (lásd 453. oldal) segíthet a 7-eseknek, hogy t u l j a n a k a z o n t u ( j a t a j a t t i várakozásuktól, miszerint az embec

^

úgyis mindig cserbenhagyják és elárulják őket, és megnyílk^nem a naivitáson vagy a vakhiten, hanem az egyértelmű kommunikáción, az önmagukba és a szellembe helyezett bizalmon alapu^ ű' pozitív várakozások felé. Az ezen feladatkörön munkálkodó 'zeniéivek úgy tehetnek szert erre a bizalomra, ha nyíltan feltárják kétségeiket: „Bocsáss meg, de valamiért csökkent az irántad érzett bizalmam. Ki tudnánk deríteni, mi lehet ennek az oka?" így képesek lesznek felmérni, mennyire tudnak megbízni valakiben, és egyértelmű határvonalakat jelölhetnek ki ahelyett, hogy naiv feltételezéseik alapján félreértenék társaikat. Ha a 7-esek megtanulnak bízni önmagukban, saját és mások érzéseiben is, többé nincs mitől félniük. rek

A munkájuk, a kapcsolataik és az egyéb kihívások különlegesen értékes, mély célokat szolgálhatnak a 7-esek esetében, mivel általuk szembesülhetnek a bennük és minden emberben egyaránt munkálkodó szellembe vetett bizalom kérdésével. Még azok is bölcsen teszik, ha alaposabban megvizsgálják ezt a témakört, akik azt állítják, hogy tökéletesen megbíznak önmagukban. A tökéletesen magabiztosnak mutatkozó 7-esek, illetve azok, akik látszatra abszolút megbíznak embertársaikban, esetleg nyitott, társasági embereknek is tűnhetnek, ám egy mélyebb önvizsgálat során eljuthatnak arra a fontos felismerésre, hogy nyíltságuk pusztán bizonyos mentális struktúrákon alapul, valahol mélyen bennük ott lakozik a cserbenhagyástól való félelem, és a belső tudásukba vetett bizalmuk bizony igencsak ingatag. A hit törvényének (lásd 448. oldal) tanulmányozása kiváló katalizátor lehet a 7-esek számára. A 7-es energiával munkálkodó személyek a közvetlen tapasztalás, a Próbálkozások, a kudarcok és a tapasztalatok sora által tanulnak ™eg bízni önmagukban, nem pedig mindenféle könyvek segítségével. 1Ve ' érdekli őket a dolgok lényege, ha mindennapi életük eseményeit arra használják, hogy fejlődjenek és tanuljanak, akkor a munkáj ú ^ kapcsolataik és az életük során felmerülő kihívások mind a méJ^bb megértéshez vezető híd szerepét tölthetik be. A 7-esek a mé'gazságokat kutatják, és fejlődésük során szert tesznek egyfajta genlátásra, amely által képesek kapcsolatot teremteni az ismert s '«meretlen dolgok között.

106

Amíg a 7-esek nem lelnek rá a belső szabadságra, és nem tanulnak meg bízni belső tudásukban, még a saját magukban rejtőző ismeretlentől is félnek, ez pedig szorongást, zavarodottságot és frusztrációt válthat ki belőlük, mivel úgy érzik, általuk nem értett, ismeretlen erők irányítják őket, és a saját ösztöneik fenyegetést jelentenek rájuk nézvést. Ez az érzés egyfajta ideges energiát hoz létre bennük: sokuknak problémát okoz hosszabb ideig egyetlen dologra koncentrálni vagy egy helyütt időzni. Gyakran nehezükre esik az emberek szemébe nézni, mivel ilyenkor zavarba hozza őket a két személy között áramló energia. Mintegy e jelenségre reagálván, a 7-esek néha bizonytalan, ködös képet sugároznak magukról. A spiritualitás és a metafizika iránt érdeklődő 7-esek esetleg a természet titokzatos, rejtett erőivel kötik le magukat, miközben elszigetelődnek a mindennapi élet fizikai valóságától és felelősségeitől. Számos 7-es végül egyfajta „spirituális csavargóvá", vagabunddá válik: csak a hátára kapja a hátizsákját, és elcsavarog valamerre, soha nem marad túl sokáig egy helyben, szakállat vagy hosszú hajat növeszt, és különböző ásramok tagjául szegődik. Eltévedhet a „mennyekkel" kapcsolatban álló képzeletbeli, éteri birodalmakban, miközben arra lenne szüksége, hogy „leföldelj e " magát, hogy kapcsolatot teremtsen magával a Földdel. Örök keresővé válik, amíg végül magába tekint, és felismeri, hogy minden, amire szüksége van - Istent is beleértve - ott lakozik saját lényében. Más 7-esek jól teljesítenek a mindennapi életben, ám továbbra is saját külön világukban élnek, és távolinak, elszigeteltnek vagy érzelmileg elérhetetlennek tűnnek társaik számára. Mivel a 7-eseknek komoly feladatokkal kell szembenézniük a bizalom tárgykörében, az emberek esetleg akár megbízhatatlannak is találhatják őket. Azok a 7-esek, akik kapcsolatba lépnek saját lényük m é l y s é g e i v e l , a világ mélységeit is felfedezik. Olyan misztikusokká válnak, akik továbbra is képesek megmaradni a hétköznapi világban, és k o n s t r u k t í v dolgokra összpontosítani az energiáikat. Ezek az önmagukat m e g v a lósított misztikusok nyilvánítják ki a 7-es energiáinak magasabb rendű elhivatottságát. Bár a köznapi emberek számára ez nehezen é r t h e tő, e 7-esek értékes bepillantást kínálnak számunkra az élet r e j t e l m e i be, mivel komoly tudással rendelkeznek azokról. Az ő útjuk a hitre es a bizalomra épül, amely magában foglalja ugyan a logikát és az é r t e l met, mégis meghaladja azt. A 7-esek minél kevésbé támaszkodnak kizárólag mentális fo'y a mataikra, annál többet tudhatnak meg az életről. Azonban ha fegYe i in

mezett elmével rendelkeznek, képesek átlátni az élet mélységeit, fellelni a létezés szövedékében az egymással kölcsönös kapcsolatban álj ö s z á l a k a t , és így hasznos eszközzé válhatnak, mivel képesek a miszt i c i z m u s t interpretálni a nagyközönség számára. Azok a 7-esek, akik b i z o n y o s időt egy barlangban, erdőben, a sivatagban, a hegyekben v a gy a tengerparton meditálva töltenek el, hihetetlen módon felfriss ü l n e k , és az az érzés töltheti el őket, hogy újra kapcsolatot teremtetek a bennük munkálkodó világossággal. A lestöbb 7-es vonzódik a természeti világhoz: néhányuk szívesebben élne erdőkben vagy barlangok mélyén, ahol minden békés, és nem kell megbirkózniuk az emberek félelmeivel vagy a bennük megbúvó paranoiával, amelyet már-már művészi szintre fejlesztettek. Ha k a p c s o l a t o t teremtenek a bennük élő, szerető és bizakodó szelemmel, és megérzik annak erejét, másokban is képessé válnak felismerni azt; a falak leomlanak, és csak a természetes és egészséges határvonalak maradnak fent. Ami a párkapcsolatokat illeti, a legtöbb 7-es leginkább azért vágyik partnerre, hogy legyen egy társa, aki által átérezheti a teljesség, a harmónia és a kiegyensúlyozott élet érzését. Am éppen a társas kapcsolatok követelik meg tőlük leginkább azt, hogy meghitt, bensőséges viszonyt alakítsanak ki a párjukkal, hogy bízzanak benne, és megnyissák előtte a szívüket. Ha az ember gondoskodó, kölcsönösen egymásra utalt kapcsolatban él, mindig fennáll a veszélye, hogy a partnere cserbenhagyja őt, következésképpen a legtöbb 7-es vegyes érzelmekkel viseltetik a meghitt kapcsolatok iránt: vágyik is rájuk, és fél is tőlük. Vágyik a társas kapcsolatokra, de képes távolságtartóan, kimérten viselkedni, és erős igény él benne arra, hogy partnere meghagyja számára a saját, jól körülhatárolt életterét, amelyben biztonságban érzi magát. így hát a párkapcsolatok gyakran egyfajta alku tárgyát képezik számára, mivel mindaddig mereven ragaszkodik a saját határaihoz, amíg nem képes szerető, bizalommal teli kapcsolatot ,e Piteni önmagával és a benne lakozó szellemmel. Ha megtanul bíz1 saját teljességében, képes arra, hogy másokkal is megossza ezt a jességet, ahelyett hogy a társa által törekedne a kiteljesedésre. A 7-esek életfeladatának alapját képező, a bizalom, a nyitottság és 1 teljesség terén szerzett tapasztalatoknak vajmi kevés közük van azok"^ S ° S s z e ' í t ^ n t u s a i h o z , bármilyen gyönyörűek legyenek i s 3 f a t a te e bő]' > J Ü sségérzet sokkal inkább egy személyes, belső hiterCC ame ene '" ' y elvezet a szellemnek is nevezett, magasabb rendű 6'aval, szeretettel és bizalommal telt mély, közvetlen kapcsolat-

hoz. Számos 7-es a természetben, az élő dolgok birodalmában tapasztalja meg ezt a teljességérzetet. Mivel örömüket lelik a természeti világ szépségeiben, erős vonzalmat érezhetnek egyes természeti kultúrák, például az amerikai őslakosok kultúrája iránt. Amint fogékonyabbak lesznek a tapasztalás kiterjedtebb, tágabb szintjei iránt észreveszik, hogy a sasok, a patakok és a fák lombjai közt zizegő szél mind hozzájuk szól. Legmélyebb vágyuk az, hogy beleolvadjanak a természetbe - mivel tökéletesen megbíznak benne. Amint egyre erősebben érzik a természet szellemének jelenlétét, egyszer csak megszólal bennük egy halk hang: „Kész vagyok megkeresni a hazavezető utat." E g y é b t u l a j d o n s á g o k és feladatok A 7-es energiáival munkálkodó személyeknek vannak ugyan érzelmeik, de hajlamosak arra, hogy inkább az elméjükben bízzanak, mintsem a szívükben, mivel érzéseik közt megtalálhatók az elárultatás és a szégyenérzet múltbéli élményeiről alkotott értelmezéseiken és megfigyeléseiken alapuló emlékei is. E félelmek miatt a 7-esek inkább magukban tartják legmélyebb, legőszintébb érzéseiket. Bár lehetnek társasági emberek, általában nem igazán fedik fel mélyebb énjüket, ez pedig pontosan azokhoz a félreértésekhez és bizalomvesztésekhez vezethet, amelyektől a leginkább rettegnek. Szinte minden 7-es éles elmével rendelkezik, és képes olvasni a sorok között; ott rejlik bennük a képesség arra, hogy világviszonylatban is kiemelkedő gondolkodókká, írókká, misztikusokká vagy tudósokká váljanak. Számos 7-es vonzódik a kutatói munkához, a filozófiához, a matematikához, a fizikához, a valláshoz, a metafizikához vagy a pszichológiához, hogy megtudják, hogyan működnek ők maguk, embertársaik, és hogyan működik maga az élet. Olyan mélyebb bölcsességre és tudásra törekszenek, amilyen általában nem adatik meg az embernek. Azok a 7-esek, akik kapcsolatot teremtettek belső b ö l c s e s s é g ü k kel, rájönnek, hogy máris sokkal többet értenek a világ m ű k ö d é s é b ő l , mint azt korábban hitték, és ez gyakran nagy meglepetéseket okoz nekik. Anélkül tudnak bizonyos dolgokat, hogy tisztában lennének azzal, honnan származik ez a tudásuk, rengeteg belső forrással r e n d e l keznek, amelyek csak arra várnak, hogy feltárják őket. Ugyanakkor számos 7-es igyekszik távol tartani magát m i n d e n f e le metafizikai kérdéstől; elutasítják és figyelmen kívül hagyják a sp1' rituális nézeteket, vagy gúnyt űznek belőlük. Mindazonáltal így úgy végül mélyebbre kell hatolniuk az életükben: erre k é n y s z e r í t i r r ->

"ket mélyebb önvizsgálatot követelő, és végül az önbizalomhoz elvei t Ő körülményeik. Természeténél fogva csupán kevés 7-es társasági lény: jobban szednek egyedül dolgozni, és általában rendszeres időközönként szükK ' ük van némi egyedüllétre. Még társaságban is féltve őrzik belső magányukat. Erős vonzalmat éreznek a magányos tevékenységek, péljául az írás, a kutatás vagy a művészetek iránt. Még amikor közönség előtt - például színpadon - szerepelnek, akkor is megőrzik maukban azt a szférát, ahová senki más nem léphet be. Sok 7-esből kiváló táncos, énekes, zenész vagy akár üzletember lesz, de bármivel keressék is a kenyerüket, a legnagyobb beteljesedést az jelenti számukra, ha érzik, hogy magasabb rendű célok érdekében munkálkodnak. Számos 7-es dolgozik bankelnökként, ácsként, nyomdászként vagy tanárként is - olyan emberek ők, akik egyáltalán nem tűnnek ..metafizikus alkatnak", és nem is viselkednek úgy. A gyermekek általában kedvelik a 7-es energiáival munkálkodó embereket, és ez a vonzalom kölcsönös, mivel a 7-esek gyermeki szíve a legmélyebb szinten áll kapcsolatban Istennel. A 7-esek számára roppant fontos, hogy képesek legyenek megbecsülni a szellem bennük munkálkodó részét, és érezzék, hogy életük során kapcsolatban állnak a magasabb értelemben vett világszellemmel. A csúcson: lehetőségek és elrendeltetés Amikor a 7-esek elérik a „hegy csúcsát", többé már nem keresik mindenütt az elárultatás bizonyítékait, és képessé válnak arra, hogy felismerjék a mindenben és mindenkiben benne rejlő mélyebb bölcsességet és rendet. Amit korábban cserbenhagyásként vagy csalárdságként éltek meg, azt ekkor már értékes tanulságnak tekintik, és hálát éreznek az élet legnagyobb nehézségeiért is. Tudják, hogy minden félreértés az ő érdeküket szolgálta, mivel fontos leckét kaptak általa abból, hogyan nyissák meg szívüket, és osszák meg embertársaikkal 'egmélyebb érzéseiket, hogyan kommunikáljanak, hogyan oldják meg a problémákat, hogyan szembesüljenek a kihívásokkal, és hogyan fejt j é n e k általuk. Bizonyos esetekben, ha a megértés hídja összeomt, ezek a tanulságok esetleg egy-egy kapcsolat végét is jelenthetik, e u gyanakkor új kapcsolatok lehetőségét teremtik meg. A legmagasabb szintet elért 7-esek mindenben meglátják a bölcsességet és a szépséget: nem pusztán a természeti világ pompájában, yet a legtöbb 7-es kifejezetten élvez, és nem pusztán bizonyos

m

megszentelt helyeken, de a nagyvárosok szeméttel teli utcáin, illetve a barátaik és az ellenségeik között is. E ponton a kapcsolatok, a munka, a tapasztalatok és a kihívások mind az érlelődő bölcsességet táplálják, miközben a 7-esek tanulnak elbotlanak, a földre zuhannak, és újra talpra állnak, szembesülnek önmagukkal, és rátalálnak a forráshoz visszavezető útjukra. Nem minden 7-es vonzódik a spiritualitáshoz, de végül egész bizonyosan megérzik azt a mélységes bizalmat, mely az önmagukba és a szellembe vetett hitből ered, és rájönnek, hogy boldogabb életet élnek, mint azt valaha is álmodni merték volna.

Javasolt cselekedetek Az alábbi cselekedetek pozitív módon változtathatják meg a 7-es energiáival munkálkodó személyek életét. • Ha kérdések merülnek fel benned, kérdezd meg önmagadtól: „mit tudok?", és figyelj, milyen választ kapsz. • Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy ne csak azt oszd meg embertársaiddal, amit gondolsz, de azt is, ami a szívedben rejlik, és hogy mindig egyértelmű megállapodásokra juss velük. • Tartsd tiszteletben az egyedüllét iránti igényedet, de vállald az érzéseid nyílt feltárásával járó kockázatokat. • Bízz az ösztöneidben és a megérzéseidben: testedet és életedet te magad ismered a legjobban.

A bizalom és a nyitottság érdekében 1. Képzeld magad elé az egyik ismerősödet, esetleg egy történelmi vagy kitalált személyt, egy olyan szerepmodellt, aki bízik embertársaiban, és fesztelenül viselkedik velük; egy olyan embert, aki aggodalom és félelem nélkül tárja fel mély gondolatait és érzéseit, és bízik a saját intuitív tudásában. 2. Képzeld magad az adott személy helyébe: érezd, hogy kapcsolatban állsz embertársaiddal, képzeld el, hogy biztonságban érzed magad a társaságukban, hogy nyugodt és nyitott irányukban. M'* lyen módon ültethetnéd át a gyakorlatba e tulajdonságokat, hogy a n tudnál bizakodóbbá és nyitottabbá válni?

8: Jólét és hatalom Képzelj magad elé egy színpompás gyümölcsökkel, drágakövekkel és arannyal teli bőségszarut, amely készen áll arra, hogy megossza áldásait mindazokkal, akik kiemelkednek a világban, és megteszik a hozzá vezető utat. Milyen érzések töltenek el e bőséggel kapcsolatban? Te vajon miben vagy kiemelkedő? lehetséges, hogy e bőségszaru már most is ott létezik benned? Jómódunk valódi mértéke az, hogy mennyit érünk a pénzünk nélkül. ISMERETLEN

SZERZŐ

Életfeladat A 8-as életfeladatán munkálkodó személyek azért születtek e világra, hogy megtanulják kezelni a jóléttel, a hatalommal és az ismertséggel kapcsolatos kérdéseket, és sikereiket az emberiség szolgálatába állítsák. Mindazonáltal, mivel életfeladatunk komoly kihívásokat rejt magában, azoknak, akik elsődleges életfeladatukul a 8-assal kapcsolatos feladatkört választották (a 17/8-asoknak, a 26/8-asoknak, a 35/8asoknak és a 44/8-asoknak), valamint mindazoknak, akik rendelkeznek 8-assal a születési számukban, számos, a pénzzel, a hatalommal, a tekintéllyel, az irányítással és az ismertséggel kapcsolatos feladatot kell megoldaniuk. Minden 8-asnak össze kell békítenie a siker iránti, sokszor elfojtott vágyait ellenkező irányba ható félelmeivel és tudat alatti hiedelmeivel, illetve az anyagi siker elkerülésére irányuló késztetéseivel. Néhány 8-as számára a pénzzel kapcsolatos feladatok az elsődlegesek; másoknak a hatalommal, az irányítással vagy az ismertséggel Pcsolatos problémákkal kell szembenézniük. A hegycsúcsra vezető niulf S '° r ^ n m ' n c l e r n e területeket fel kell deríteniük, meg kell tisztítatően eS Q g y e n s ú l y l teremteniük magukban e kérdésköröket illeener niuk ^ § t á i v a l munkálkodó embereknek meg kell tapasztala ^ j ó l é t e t , hatalmat é s tiszteletet, mielőtt hatékonyan megnyj|v I

dn

'thatnák e minőségeket a világban.

A 8-as feladatkörén munkálkodó egyének a világi sikerrel és jóléttel kapcsolatos összes élményt egyaránt megtapasztalhatják kis, illetve nagy léptékben is: és nem számít az sem, hogy világ- vagy országos szinten, a saját közösségükben, vagy pusztán a családtagjaik és a barátaik körében tesznek-e szert népszerűségre, mivel sorsunk szűkebb közösségben éppúgy beteljesedhet, mint nagyobbakban. A 8-asok végül tökélyre fejlesztik rendeltetésüket, és túllépnek a jóléttel és a hatalommal kapcsolatos problémákon azáltal, hogy nagylelkűen, bölcsen és együttérzéssel eltelve a magasabb rendű célok szolgálatába állítják e minőségeket. A 8-as energiáival munkálkodó emberek éppúgy lehetnek gazdag és hatalmas hírességek, ahogy szegény, névtelen remeték. A 8-asok sorsa nem pusztán arról szól, hogy vagyont és hatalmat szerezzenek maguknak, vagy épp ellenkezőleg, távolt tartsák magukat e dolgoktól; ha igyekeznek elkerülni e minőségeket, az nem ugyanaz, mintha túllépnének rajtuk. Bár életfeladatuk beteljesítése nem függ attól, mekkora jólétre és hatalomra tettek szert, a legtöbb 8-asnak legalább egyszer bele kell kóstolnia ebbe a feladatkörbe, hogy szembenézhessen a jólét és a hatalom jelentette kihívásokkal. A jólét és a h a t a l o m lényege A sikernek számos olyan formája létezik, melynek egyáltalán semmi köze sincsen a pénzhez; idetartozik például az, ha sikerül elérnünk kitűzött célunkat, ha segítünk embertársainknak, vagy ha rátalálunk belső békénkre. A 8-asok életfeladatának fő részét alkotó anyagi siker viszont általában kifejezetten pénzügyi természetű. Bár a pénzügyi kérdések valamilyen formában elkerülhetetlenül felbukkannak mindannyiunk életében, a pénz csak eszköz: az is energia, egyfajta higany életünk hőmérőjében. A 8-as feladatkörén munkálkodó személyek azonban nem pusztán a pénz miatt születtek erre a világra: azért vannak itt, hogy a jólétet nyilvánítsák meg, és ez a lehetőségek sokkal szélesebb s k á l á j á t jelenti. A pénz konkrét dolog, közvetítőeszköz, a j ó l é t viszont s z e m l é l e t mód, a nagylelkűség forrása, amely sokkal inkább belső állapotra utal, mint a világi sikerekre. A szerény anyagi eszközökkel r e n d e l k e ző emberek is bővelkedhetnek az élet áldásaiban, élvezhetik a jólétet, ugyanakkor megeshet, hogy egy milliomos állandóan szorong a p e n ' ze miatt, és végül csődbe megy, mivel túlköltekezi magát, és közbe» egyáltalán nem érzi úgy, hogy bőségben élt volna.

irányításként és tekintélyként is megnyilvánuló hatalom műkö' nagyban hasonlít a pénz működésére, és modern kultúránkban kran kapcsoljuk össze egymással a két fogalmat. A hatalom meggya ] v á n u l h a t negatív módon is, például ha valaki igyekszik leigázni ny ' u ralni embertársait, de jelenthet belső erőt és önuralmat is. Thogy azt korábban már kijelentettem, a 8-asok csak oly mértékben asztalják meg életükben a jólétet, a hatalmat és a tiszteletet, amennyire önmagukban érzik e jelenségeket. Kihívások A belső életükkel kapcsolatban végzett munkát és a spirituális gyakorlatokat nagyra értékelő 8-asok talán csalódnak, ha megtudják, hogy életfeladatuk során olyan világias dolgokat is meg kell tapasztalniuk, mint a pénz, a hatalom vagy az ismertség. Nekik meg kell érteniük, hogy pozitív módon is érhetünk el anyagi sikereket, és az is csak rajtunk áll, hogyan használjuk fel e dolgokat; képesek vagyunk arra, hogy szépen keressünk, miközben azt tesszük, amiben örömünket leljük, és embertársainkat is szolgáljuk. 26/8-asként számomra megadatott az, hogy jól keressek, és közben általam jelentőségteljesnek tartott munkát végezzek - másokat szolgálhatok azáltal, hogy spirituális témájú könyveket írok, és előadásokat tartok. A pénz és a szellem kölcsönösen támogathatják egymást, mivel nem feltétlenül kell ellenkező minőségeket képviselniük. A legtöbb 8-asban erős vágy él a pénz, a hatalom és az ismertség iránt - ugyanakkor legalább ennyire félnek is ezektől a dolgoktól. E vágyak és félelmek lehetnek tudatosak és tudatalattiak is; mindkét esetben ezen egymásnak ellentmondó erők és hiedelmek hívják életre az adott életút központi feladatait. Számos 8-as akar több pénzt keresni, nagyobb ismertségre szert enni, vagy több hatalmat gyakorolni annál, mint amennyit a körülmények lehetővé tesznek számukra, azonban belső félelmeik miatt nem "k el céljaikat. Mivel életfeladatunk beteljesítése nem könnyű doillet 3 ^~ a s e g y a r á n t megtapasztalja a sikerhez való vonzódás, ve a

sikertől való idegenkedés tüneteit is. Ahogy a mondás tartja: - - s z e retem a pénzt, d e megnyugtatja a z idegeimet", tani ' Jómagam is a 26/8-asok életútját járom, szeretném megosztel ' , , ' e l e t e k hetein egyik eseményét, mely során ráébredtem a jóléta b b a n P - o , a t o s egyik negatív hiedelmemre, és amely segített nekem Akk' n K ' ^ é s t tegyek előre életfeladatom beteljesítésében. an egyszerre két állásban is dolgoztam gépíróként, sikertelein

nül küzdve azért, hogy eltarthassam a családomat, és csak egyre mélyebbre süllyedtem az adósságokba. A belvárosban járva az egyik nap két jól öltözött fiatal nőt pillantottam meg, akik éppen egy Mercedes sportkupéba szálltak be - az autóba valószínűleg megért vagy hetvenezer dollárt. Sötét felleg ereszkedett a lelkemre, és rosszindulattal eltelve bámultam ezeket a „gazdag kislányokat". Hirtelen arculcsapásként ért a felismerés: lehet, hogy ezek a fiatal nők valójában roppant kedves, intelligens és együtt érző emberek. Mégis negatív érzések töltöttek el, pusztán azért, mert úgy tűnt, sok pénzük van. Abban a pillanatban ráébredtem, hogy ameddig így érzek a pénzzel kapcsolatban, addig valószínűleg nem fogok sokat keresni belőle. És valóban: n e m sokkal az eset után, anyagi helyzetem javulni kezdett. A 8-as életfeladatán munkálkodó emberek számtalan módon élhetik meg a jóléttel és a pénzzel kapcsolatos feladataikat: néhányan a lehető legalacsonyabb összegből próbálnak megélni, mivel a „túlzott jólétet" a kizsákmányolással és tisztességtelenséggel társítják, mintha a bőség összeegyeztethetetlen lenne az erkölccsel, sőt még neheztelnek is a gazdagokra. Más, a közmondásos ezüstkanállal a kezükben a világra jött 8-asok esetleg elszigetelődhetnek a többi embertől; előfordulhat, hogy bűntudatot éreznek a pénzük miatt, de az is, hogy még több pénzre vágynak. Soha nem tudják, hogy az emberek vajon nem pusztán a pénzük miatt szeretik-e őket, és esetleg nem éreznek késztetést arra, hogy megtegyenek bizonyos erőfeszítéseket, és próbáknak vessék alá magukat. A 8-asoknak ki kell fejleszteniük magukban az anyagi siker és a tisztességes energia-egyensúly törvényeinek megértéséhez s z ü k s é g e s hozzáállást, képességeket és önbizalmat: ha becstelen módon vagy csak a saját érdekükben tesznek szert pénzre, és nem él bennük vágy az iránt, hogy embertársaikat szolgálják, akkor hiába keresnek r e n g e teget, mindig azt fogják érezni, hogy valami hiányzik az é l e t ü k b ő l . A legtöbb 8-asnak meg kell tanulnia, hogyan kezelheti t e r m é s z e tes dologként a pénzt és a hatalmat, hogyan tarthatja e g y e n s ú l y b a n őket, hogyan tarthat kellő távolságot tőlük, és hogyan kerülheti el azt, hogy istenként imádja az anyagi javakat. Azok számára, akik h a j l a mosak túlértékelni a pénzt, hasznos lehet, ha elolvassák és m e g é r t i k az intuíció törvényét (lásd 467. oldal), és az ott leírt gyakorlat s o r á n a „vélemény istene" kifejezést a „pénz istene" szavakkal h e l y e t t e s í t i k ' A z őszinteség törvénye (lásd 458. oldal) szintén e m l é k e z t e t h e t i a 8-asokat arra, hogy soha ne tegyék meg istenüknek a pénzt, a hatalmat, az elismerést vagy a sikert. Mint azt korábban már e m l í t e t t e m 118

• j j a az adott személy igényeitől függ, hogy mi számít „szép pénz. az embernek egy népes családot kell eltartania a világ egyik ne , országában, ahhoz sokkal több pénzre van szüksége, mintha Íwedülállóként éli az életét. MíCT a 4 - e s e k n e k g ° n d o k a t okozhat az, hogy meglássák a fényt az út végén, a 8-asok látják ugyan a fényt, de esetleg figyelmen kí3 i hagyják azt, milyen sokat számítanak saját erőfeszítéseik abban, V av el is érjék azt. Ellustulhatnak, vagy beleunhatnak az életbe, miv e f t u d a t alatt már elvégzettnek látják a munkájukat, és nehézségeket o k o z h a t számukra, hogy belekezdjenek az álmuk megvalósításához s z ü k s é g e s munkába, illetve hogy végig is csinálják, amit elkezdtek. Ho a y learathassák a termést, a 8-asoknak először el kell vetniük a m a s o k a t , mivel ezt a munkát senki nem végzi el helyettük. 1111

de

érződik

A siker édes ugyan, rajta munkánk verítékének szaga. ISMERETLEN SZERZŐ

Úgy tűnik, néhány 8-asnak egyáltalán nincsenek pénzzel kapcsolatos feladatai: az ő feladataik sokkal inkább a hatalom vagy az ismertség terén jelentkeznek, mivel a 8-asokban erősen munkál az elismerés és az ismertség iránti vágy is. Mivel életfeladatunk beteljesítése során számtalan kihívással kell szembenéznünk, számos 8-as állítja azt, hogy nem szeret reflektorfénybe kerülni, és akár még el is rejtőzik előle, mivel igyekszik elkerülni az ismertséget. Gyakran finom eszközökkel mégis úgy rendezik a dolgokat, hogy társaságban felhívják magukra az emberek figyelmét, vagy egyéb módon igyekeznek tiszteletre és ismertségre szert tenni. Számos 8-as tudatalattijában él könyörtelen, ámde elfojtott vágy a diktátorok és kényurak hatalmával vetekedő gazdagság és a korlátlan atalom iránt. Előfordul, hogy az emberek kényelmetlenül érzik magukat a társaságukban, bár nem ismerik ezen érzésük okait. Ugyan zatra kedves, sőt akár passzív embereknek tűnnek, az ilyen 8-asok ^ f é l e m l í t i k és elrettentik az elfojtott erejüket megérző embertárat. E belső késztetések sokszor komoly szenvedéseket okoznak a ásóknak, mivel szorongás gyötri őket attól való félelmükben, miva ják n t ' ° j á b a n »rossz" emberek, és ezáltal még inkább elnyomnyClS e e n t m o n hus ' " d á s t nem tűrő erejüket, holott ha pozitív célokra z F" nalnák fel azt, nagyszerű vezetők vagy emberbarátok válhatná-

nn

nak belőlük. Azonban mielőtt a 8-asok pozitív irányba terelhetn erejüket, először kapcsolatot kell teremteniük azzal. A hatalommal kapcsolatos feladatokon munkálkodó 8-asok u g y a i v azt a „lelki kötélhúzást" élik meg, mint társaik a pénzzel kapcsolatban. Vagy küzdenek a hatalomért, vagy eltaszítják azt maguktólvagy túlzottan is irányítani próbálják a környezetükben lévő embereket, vagy szolgai módon viselkednek, és átadják az irányítást másoknak, akik gyakran vissza is élnek az ily módon rájuk ruházott hatalommal. Számos 8-as él együtt önkényeskedő partnerrel; egészen addig eltűrik a rossz bánásmódot, míg meg nem tanulják, hogyan hívják elő saját erejüket. Gyakorta hagyják azt is, hogy alkalmazóik, szüleik vagy mások a tisztelet legkisebb jele nélkül, sőt megvetően bánjanak velük, míg végül megtanulják, hogyan álljanak ki magukért, és hogyan támasszanak igényt az őket megillető hatalomra. A pénzhez hasonlóan a hatalmat is használhatjuk pozitív és negatív módon is. A 8-asok végül megtanulják, mikor nem szabad engedniük, és mikor kell visszavonulniuk, illetve azt, hogy az uralom legpozitívabb formáját az önuralom jelenti. Addig azonban hajlamosak belemenni az uralkodás, illetve a behódolás játszmáiba, és hatalmi kérdésekben harcba szállni embertársaik, a körülmények és a világ ellen. Ha visszaélnek az erejükkel, vagy elfojtják azt, ez az erő ellenük fordulhat, és elpusztíthatja őket. Fontos, hogy kifejezzék az erejüket, és magasabb rendű célok szolgálatában engedjék azt szabadon kiáramolni a világba. Míg rá nem lelnek saját erőegyensúlyukra, és meg nem tanulják, hogyan nyilvánítsák ki a hatalmukat, hajlamosak ingadozni a gyenge vagy az erős hatalom, illetve a kevés és a sok pénz között; megtapasztalják a bőséget és az éhezést is, illetve vagy passzív, vagy agresszív módon viselkednek. Számos 8-as tesz tanúbizonyságot passzív-agresszív viselkedésmódról is; kezdetben először elfojtják az erejüket, aztán pedig kinyilvánítják azt, indirekt módon, másokat befolyásolva érve el céljaikat. Lehet, hogy csendesnek és nyájasnak látszanak, de bármelyik p i " a ' natban kitörni kész vulkán tüze tombol bennük. Bizonyos 8-asok felénknek és szelídnek, vagy békére törekvő embernek tűnnek, és igye" keznek elkerülni az érzelmi és szociális konfliktusokat, attól nem tartanak, hogy ők uralkodnának embertársaik felett, attól viszont ig el1 ' nehogy mások uralkodjanak felettük. A hatalommal kapcsolatos feladataik miatt a legtöbb 8-as jobba'1 szeret szabályokat alkotni, mint betartani azokat. Mivel „kiemelked' nek a tömegből", sokan azt hiszik, hogy a törvények felett állnak 1

w

rájuk valahogy nem vonatkoznak a szabályok. Végül azonban ^ ¡ s megtanulják, hogy a spirituális törvények mindenkire egyaránt , ínyesek.

A 8-asok feladatai nem könnyűek, és kemény tanulságok árán kell átítaniuk azokat. Ha tisztességtelenül viselkednek, vagy túl soel S ' O mennek a saját fejük után, ezek a leckék akár börtönbüntetés forka g ! á b a n i s megnyilvánulhatnak; az élet megtanítja őket arra, hogy nak bizonyos szabályok, amelyeket nem lehet figyelmen kívül haeyni Következésképpen a 8-asok bölcsen teszik, ha áttanulmán y o z z á k és alkalmazzák az életfeladatukra leginkább vonatkozó spirituális törvényeket. Mivel titokban „rossz" embereknek tartják magukat, e félelmük miatt roppant alacsony az önbecsülésük, és ez szinte kudarcra ítéli őket. mivel gyakran meghiúsítják saját törekvéseiket; ez akár abban is megnyilvánulhat, hogy rettegnek attól, nehogy visszaéljenek a pénzükkel, a hatalmukkal vagy a hírnevükkel. Amikor már csak karnyújtásnyira állnak a nagyobb sikertől, vagy attól, hogy ismertségre tegyenek szert, a tudatalattijuk megrendez számukra egy balesetet vagy egy komolyabb betegséget; lehet, hogy szinte mindenüket elveszítik egy válás során, vagy olyan üzleti partnert választanak maguknak, aki kirabolja őket, esetleg eljátsszák a jövőjüket, egyszerűen eltékozolják a vagyonukat, vagy valamely más módon kapnak egy balhorgot az élettől. Tudatos elméjük, annak minden vágyával együtt, ekkor felteszi a kérdést: „Hogyan történhetett ez velem?" Tudatalattijuk azonban ismeri a választ, és ezekben a „szabotázsokban" a legjobb szándékú - bár kétségkívül szerencsétlen - kísérletei nyilvánulnak meg, hogy megakadályozza azt, hogy „gazdája" visszaéljen a hatalmával. Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal) roppant fontos a 8-asok szamára, mivel ha a siker iránti vágyuk akkora méreteket ölt, hogy szemellenzős módon keresztülgázolnak embertársaikon, és „lerövidía P e nzhez vagy a hatalomhoz vezető útjukat, azért hosszú távon nagyon nagy árat kell fizetniük. Az összes 8-asnak tökéletesen őszinlenn he"0 i e a pénzhez, a hatalomhoz, a tekintélyhez és a hírnévZ viszonyában. Kerülniük kell a kisszerű anyagias vitákat és vis . e ket, illetve az ezeken a területeken elkövetett bármilyen L eseket. A 8-asok általában nem készakarva viselkednek tiszte h a t a l o m ' ^ ellenkezőleg, ilyenkor a pénz csillogásától vagy a é s tet t ,. 'Seretétől megszédülve és elcsábulva rászedik saját magukat, et racionális magyarázatokkal indokolják.

A 2-esektől eltérően, akik hajlamosak arra, hogy túl sok áldozatot hozzanak másokért, és túlzottan együttműködők legyenek, a l e g t ö ^ 8-as - különösen azok az opportunisták, akik nem szeretnek bármit is' adni anélkül, hogy ne kapnának érte valamit cserébe - teljesen meg. változtathatja az életét, ha „önzetlen szolgálatokat" végez, azaz másoknak szenteli az idejét, az energiáit vagy a pénzét, anélkül hogy bármilyen ellenszolgáltatást várna el ezért. Az efféle szolgálatok növelhetik az önbecsülésüket is, ellensúlyozhatják az önmaguk szabotálására irányuló hajlamaikat, és oly módon változtathatják meg az életüket, amilyenről még csak nem is álmodtak. Ha a szolgálatot állítják életük középpontjába, és nagylelkűen megosztják embertársaikkal a pénzüket, az energiáikat és a bölcsességüket, azáltal a legpozitívabb értelemben fogadják el a sorsukat, mivel a szív hatalmával ötvözik a pénzt és a világi hatalmat. A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal) emlékeztetheti a 8-asokat a dolgok magasabb rendű összefüggéseire, és megmutathatja nekik, hogyan tudják a legjobban felhasználni anyagi sikereiket arra, hogy pozitív módon változtassák meg világunkat. Ha alkalmazzák e törvényt az életükben, a tudatalattijuk is ritkábban fogja keresztülhúzni a terveiket. E g y é b t u l a j d o n s á g o k é s feladatok Ha a 8-as energiái pozitív módon nyilvánulnak meg életükben, végül a 8-asok minden vágya teljesül, mivel belső jólétük szabadon áramlik. Látszatra mázlistának tűnhetnek, de szerencséjük pusztán a szellem terveit tükrözi. Mindazonáltal a 8-asoknak keményen kell dolgozniuk, mivel útjuk során számos kihívással és kudarccal kell szembenézniük; ha nem pótolják újra és újra az energiájukat, előbb-utóbb kimerülnek a készleteik. A szólás, miszerint „kérjetek, és megadatik nektek" különösen igaz a 8-asokra, de ha csak egy gyűszűt emelnek a magasba, csak gyűszűnyit kapnak mindenből, még ha tengernyit érdemelnének is. Minden 8-as megtanulhatja abban a formában m e g n y i l v á n í t a n i a spirituális beteljesedést, ahogy az a világban megnyilvánul - azaz nyi'" vánvaló, észlelhető módon. Ha nem feledkeznek meg arról, hogy a m l ' re mi magunk képesek vagyunk, azzal mások fejlődését is szolgáljuk, a 8-asok képesek arra, hogy nagylelkűen megosszák e m b e r t á r s a i k k a l létüket: bármit is mutasson könyvelésükben a bevételi oldal, nem szűkölködnek barátságból, szeretetből és békéből. Megtanulják, hogy a pénz és a hatalom csak az energia bizonyos formái, és hogy az energ' a 122

Iiel11

áltoztatja meg őket, csak jobban kihozza belőlük a valódi énjüV kapzsiságból cselekszenek, csak még inkább pénzsóvárrá vál-

ketsZ eretet

vezérli tetteiket, az felerősödik és kiárad belőlük. Mihb e n e r g i á j u k van, annál többet adhatnak embertársaiknak. " e l !°s-asok útja szinte olyan, mintha egy „dupla 4-es út" lenne, ezért , j s kijuthat a családdal kapcsolatos problémákból és feladatokn °l|' például lehetséges, hogy egy alkoholista szülővel kell megbirkózniuk miközben biztonságos belső alapokat építenek ki önmaguk számára. A 8-asok legfontosabb feladata az, hogy kapcsolatot teremtsenek • iát belső jólétükkel és gazdagságukkal, belső erejükkel és hatalmukkal, valamint belső tekintélyükkel; ha fellelik magukban ezeket a minőségeket, természetes módon fognak megnyilvánulni a világban. A csúcson: lehetőségek és elrendeltetés A „hegycsúcsuk" felé közelítő 8-asok lehetnek roppant jómódúak, de élhetnek szerény körülmények között is. Lehet, hogy nagy hatalomról és befolyásról tesznek tanúbizonyságot, de lehetnek csendesek és szerények is. Elképzelhető, hogy tiszteletet parancsoló, ismert és elismert ember válik belőlük, de az sem lehetetlen, hogy csak a barátaik, a családjuk és a munkatársaik körében kapnak elismerést. Mindazonáltal figyelemre méltó azon tulajdonságuk, hogy egyáltalán nem foglalkoznak a fent felsorolt kérdésekkel, mivel magukban legbelül érzik ezeket a minőségeket. Ezáltal valószínűleg szert tettek a jólétre, megtapasztalták a hatalmat és az ismertséget, és többé már nem kötődnek az efféle dolgokhoz. Ehelyett jólétüket és befolyásukat inkább magasabb rendű célok érdekében használják fel, hogy pozitív változásokat eszközöljenek általuk a világban. Az érett 8-asok ráadásul boldogan, hálásan és a megfelelő módon osztjuk meg áldásaikat embertársaikkal, és mindenkit arra ösztönöznek, hogy - amennyiben ez a vágy él szívében - tegyen szert jómódra ' hatalomra és ismertségre. Számos, a saját korlátait áttörő 8-as igaz aratta v hin ál>k, rátalál azokra az ügyekre és célokra, amelyekben V ni tud, és mások megsegítésére használja fel a vagyonát. ^ 'egmagasabb szintet elért 8-asok átérzik az élet, a természet és ho > • Cm a ' a P v e t ő , elidegeníthetetlen bőségét, és ez arra indítja őket, kábh ? K> ® ossz ák azt embertársaik nagy családjával. Ahogy egyre in1 bontakozik előttük az élet bonyolult szövedéke, hatalmi és Up alkod a S V a u k a lás ó Sze , ' §y magasabb rendű tekintély és erő iránt érzett háretetteljes odaadássá változik. m

Javasolt cselekedetek Az alábbi cselekedetek pozitív módon változtathatják meg a 8- a s energiáival munkálkodó személyek életét. • Teremts kapcsolatot a benned lakozó erővel és öntudatossággal v a lamely harcművészet, vagy egyéb, e tulajdonságok megnyilvánu lását pozitív irányba terelő módszer által. • Vállalj felelősséget a jólétedért, illetve annak esetleges hiányáért • Gondolkozz el azon, valójában milyen érzéseket vált ki belőled a j ó m ó d , a hatalom és az ismertség. • Vedd számba a téged ért jót, tanuld meg értékelni azt a jólétet amellyel jelenleg rendelkezel, és oszd meg azt embertársaiddal

A jólét és a hatalom érdekében 1. Képzeld magad elé az egyik ismerősödet, egy történelmi vagy kitalált személyt, egy olyan szerepmodellt, aki a jólétet testesíti meg, és nagylelkűen megosztja gazdagságát embertársaival; egy olyan embert, aki megbirkózott a pénz jelentette feladatokkal, és ha szükséges, képes ellentmondást nem tűrő öntudatossággal cselekedni. 2. Képzeld magad az adott személy helyébe: képzeld el, hogy valóban jómódú vagy, hogy nem aggódsz a pénz miatt, hogy érzed belső erődet, és pozitív módon osztod meg azt embertársaiddal. Milyen módon ültethetnéd át a gyakorlatba e tulajdonságokat, hogyan teremthetnél nagyobb jólétet az életedben?

9: Teljesség és bölcsesség Képzelj magad elé egy magányos bölcset, amint egy sötét úton sétál végig pirkadat előtt, ¿s a kezében tartott lámpással utat mutat embertársainak! Az efféle bölcsek, a világosság hordozói csak azt az utat mutathatják meg neked, amelyet hajlandó vagy követni. Ha letérnek az útról, követőik is irányt tévesztenek. Ha te lennél ez a bölcs, vajon képes lennél-e példáddal utat mutatni az embereknek? Képes lennél-e teljességed által inspirálni embertársaidat? Az életem a tanításom. MAHÁTMA

GANDHI

Életfeladat A 9-es életfeladatán munkálkodó személyek azért születtek e világra, hogy legmagasabb rendű teljességükkel összhangban, szívük intuitív bölcsességéhez igazodva éljenek abban, és példájukkal ösztönözzék embertársaikat. Mivel életfeladatunk minden esetben különleges kihívásokat jelent számunkra, az elsődleges életfeladatukul a 9-es feladatkörét választott személyeknek (a 18/9-eseknek, a 27/9-eseknek, a 36/9-eseknek és a 45/9-eseknek), valamint mindazoknak, akiknek szerepel 9-es a születési számukban, szembe kell nézniük bizonyos, a te 'jesség, a tisztesség és a bölcsesség terén jelentkező akadályokkal. Bár a legtöbbünknek vannak vezetői képességeink, a 9-esek esetéJ 1 ® képességek a legtisztább formában nyilvánulnak meg: ők saját a Juk által mutatnak utat embertársaiknak. A 9-es energiáival u • n k á l k o d ó személyek karizmatikus emberként születtek e világra, éj f SZetT| élyes vonzerejük révén végül rájönnek, hogy példájukat és Ha [ ) t . J u k a t ~ legyen az akár jó, akár rossz - sokan fogják követni, ha °i C S l l e § kifogásolható módon cselekszenek vagy szólalnak fel, s é°tele ° 1 J e ^ e z hető szexuális magatartást tanúsítanak, vagy egészPéld it^'1 S Z ° k a s o k a t vesznek fel, el kell gondolkodniuk azon, milyen mutatnak ezzel embertársaiknak. 1 IC

Mivel elsődleges életfeladatunk egyben életünk legnagyobb k á vását is jelenti, a legtöbb 9-es folyamatos küzdelmet folytat azért hogy képes legyen a teljesség magasabb rendű alapelvével összhangé ban élni. Hajlamosak arra, hogy letérjenek a spirituális törvények áll tal kijelölt útról, hogy figyelmen kívül hagyják a magasabb rendg alapelveket, és gyakran problémát okoz számukra az, hogy teljes f e lelősséget vállaljanak cselekedeteik következményeiért. A 9-esek életútjának lényegét a spirituális törvények alkotják, dJ az általuk képviselt bölcsességre csakis a szívük révén tehetnek szertnem puszta szavaik vagy értelmük által, csakis megmagyarázhatatlan érzéseik dimenzióján keresztül. Ha kapcsolatot teremtenek saját érzéseikkel, szívük csendes bölcsessége csalhatatlanul vezérli őket, erre viszont csak akkor kerülhet sor, ha képesek kitekinteni és maguk mögött hagyni alsóbbrendű mentális folyamataikat, hogy felfedezzék a szív bölcsességét. A teljesség és a bölcsesség lényege Azt mondják, a gyermekek csak ritkán figyelnek oda arra, amit a szüleik mondanak nekik, de soha nem mulasztják el utánozni őket. Ugyanez igaz a felnőttekre is: tudatunk meghallja a hozzánk intézett szavakat, ám a változásokat előidéző tudatalattink számára a cselekedetek valóban sokkal többet jelentenek a szavaknál. Utánzás által tanulunk, és példák által tanítunk. A 9-es életfeladatán munkálkodó embereknek felül kell vizsgálniuk párkapcsolataikat, üzleti ügyeiket, gyermeknevelési módszereiket, barátságaikat, és életmódjukat, és mindezen témakörökkel kapcsolatban fel kell tenniük maguknak a kérdést: „Milyen példát mutatok életemmel a többi ember számára? Vajon a magasabb rendű törvényeknek megfelelően élem-e az életemet?" Léteznek olyan ékesszóló személyek, akik szavaikkal ösztönzik embertársaikat. Beszélhetnek tekintélyesen, ragyogóan és bölcsen, szólhatnak fennkölt eszmékről, de csak azok képesek a szellemi tekintély birtokában beszélni, és rámutatni arra a pontra, ahol a változások megszületnek, akik valóban ezek szerint az eszmék szerint is élnek. Bár a 9-esek természetüknél fogva vonzódnak a magasabb rendű bölcsességhez, nem elég ismerniük azt, aszerint is kell élniük: nagy figyelmet kell fordítaniuk arra, vajon gyakorolják-e azon dolgokat, melyekről prédikálnak. A teljes élet egyik legnagyobb mintaképét, Mahátma Gandh'1 egy anya egyszer arra kérte, mondja meg a kisfiának, hogy ne egye több cukrot, de Gandhi mindaddig nem volt hajlandó teljesíteni ezt kérést, amíg ő maga le nem szokott a cukor fogyasztásáról. 126

9-eseknek, akik a teljesség és tisztesség példaképeivé akarf v ; ji n j kapcsolatot kell teremteniük érzéseik dimenziójával, azaz nal " j ö v 5 megérzéseik birodalmával, ahol a szellem szól hozzájuk. sZ V ' Ttöbb 9-es tett vagy mondott már olyan dolgokat élete során az ^ i e engedélyével, amire a szíve nemet mondott, csakhogy nem értC lt oda a szív szavára. A 9-esek feladatának az is része, hogy csev deteiket és döntéseiket mindig összevessék a szellem törvényei'V melyeket szívük tár fel számukra. V Á szellem törvényei nem a társadalom tanításain alapulnak. A törénelem során a Mahátma Gandhihoz hasonló 9-esek mindig a spirituális törvényeken alapuló, a társadalmi törvényeken túlmutató, azoknál magasabb rendű teljességre törekedtek. Ha egyesítik értelmüket és szívüket, szavaikat és cselekedeteiket - azaz a magasabb rendű törvények alapján cselekszenek, és alávetik gondolataikat és ösztöneiket szívük intuitív bölcsességének -, a 9-esek a teljesség lényegét testesíthetik meg. n

Kihívások Bár bizonyos személyek e világi feladatai közt a fizikai, az érzelmi vagy a mentális feladatok a meghatározók, a 9-esek legfontosabb feladatai a spirituális törvények, a létezés magasabb rendű alapelvei terén körvonalazódnak. A 9-es energiái a bűn és a bűnhődés, a spirituális bűnök és bűnbánat tuda alatti archetípusaival állnak kapcsolatban. Spirituális bűnnek számít például az, ha az ember kioltja a saját életét, amikor az elviselhetetlenné válik számára, ahelyett hogy elfogadná tettei következményeit, és tanulna belőlük; ha akaraterejét felhasználva uralkodik másokon; vagy ha istent játszik, és Isten nevében beszél. A történelem során léteztek olyan 9-esek, akik csak az eszükben bíztak, ahelyett hogy időnként a szívükre, a legbensőbb érzéseikre hallgattak volna. Ők voltak azok, akik máglyára küldtek vagy kerékbe törettek embereket, hogy „megmentsék" a lelküket. Megkínozták es üldözték embertársaikat, és ők is megkínzattak és üldöztettek, egya ssal felcserélhető szerepeket játszván mindaddig, amíg el nem ek bízni szívük útmutatásában, mivel felismerték, hogy onnan a S2e ^ m szól hozzájuk. bun H° n y ° S 9~ e s e k vigaszra, megbocsátásra és ösztönzésre leltek abti beléptek valamely nagy egyházba, vagy elmerültek a kelenító n '^ U i l '' S ^ k o r l a t o k b a n , és alárendelték, átadták magukat egy taVa gy tanításnak; számos 9-es pedig elutasított mindenféle

vallási hiedelmet. Szívük azonban születésüktől fogva mindig is azé r t az ösztönzésért kiáltott, amely akkor érkezik el az emberhez, ha tud ja, hogy összhangban él az univerzális törvényekkel, és életével pé] dát mutat embertársainak. Jó néhány olyan 9-es van, aki nem áll kapcsolatban semmiféle spi rituális vagy vallási rendszerrel, de szívében azonosul az ihletettségét és a valaha elveszített értékeket kereső bölcsek, papok és papnők kö zösségével. Mivel életfeladatunk beteljesítése mindig nehézségeket rejt magában, bármelyik eset álljon is fent, a 9-esek hajlamosak épp azon törvényeket figyelmen kívül hagyni, amelyek megismerésere törekszenek. Mivel gyakran az értelmük szerint élnek, nehézségeket okozhat számukra, hogy azt tegyék, amit helyesnek éreznek. A legtöbb 9-es számára különleges nehézségeket okozhat az ok és okozat (a hatás és ellenhatás) törvényének elfogadása. Erre számos példa is akad: gyakran nem fogadják meg barátaik tanácsát, és túl fiatalon vállalnak gyermeket, aztán úgy érzik, túl nagy teher nehezedik rájuk; egészségtelenül táplálkoznak; semmiféle testmozgást nem végeznek; túlzásba viszik a dohányzást, az alkoholfogyasztást, az evést vagy a szexualitást, aztán pedig szenvednek cselekedeteik fizikai következményeitől. Az ilyen 9-esek gyakran úgy érzik, hogy „büntetik őket", ahelyett hogy megértenék, pontosan úgy arattak, ahogy vetettek - hogy saját maguk teremtették meg az adott helyzeteket. A 9-esek tudat alatt gyakran szándékosan figyelmen kívül hagyják vele született bölcsességüket, hogy tanulhassanak az élet l e c k é i b ő l , és így tapasztalataik megosztása által jobban segíthessék e m b e r t á r s a ikat. Persze meg kell érteniük, nem kerülhetik el azt, hogy életük példája által tanítsák a többi embert. A 9-es energiáival munkálkodó személyek fáradságos utat v á l a s z tottak maguknak, amely az anyagi világ zaklatottságától a s p i r i t u á l é törvények magasságáig vezet. Bármi történjen is velük, életük minden egyes eseménye vezeti, előrehajtja őket a magasabb r e n d ű b ö l csességhez és teljességhez vezető úton. Nem minden 9-es vállalja a tanító vagy vezető szerepét: v a n n a k köztük asztalosok, ácsok, zenészek, titkárnők és levélhordók ¡ s : a többi emberhez hasonlóan ők is az élet összes területén megtalálha-

tóak. De a velük kapcsolatban álló emberek - legyen szó akár a t gabb értelemben vett közösségükről, akár a családjukról, akár a bara ti körükről - mindig hajlamosak arra, hogy vezetőül f o g a d j á k e 9-eseket - akár tetszik ez nekik, akár nem.

r rta

fiatal 9-es nőismerősem esete jól példázza azt, milyen vezető pozíciók e csoport tagjait. Gerta nemrégiben erÖS a rolt egy* hatha-jógáról szóló könyvet, hogy az abban szereplő ^ k o r l a t o k által csökkentse a feszültségét. Miután végignézegette a k e t megpróbált utánozni egy-két testhelyzetet és elvégezni nékCP nyújtógyakorlatot, de hamarosan úgy érezte, szüksége lenne néhan J t mutatásra, úgyhogy beiratkozott egy jógatanfolyamra a helyi köé 2 i házba. Első alkalommal kissé zavartan sétált be a terembe, és látta "hogy körülbelül tíz ember várakozik az oktatójukra. Mivel be a k a r t m e l e g í t e n i , elvonult az egyik sarokba, és bemelegített. A tanár t o v á b b r a sem jelent meg, ezért folytatta a gyakorlatokat, míg végül nevű

vonzzák a

valaki

megjegyezte:

Szerintem az oktatónk ma már nem jön. De azért még csinálhatnánk valamit. Erre egy másik tanuló Gertához fordult: - Ha már úgyis itt vagyunk, miért nem tartja meg valamelyikünk az órát? Mondjuk te? - Én? - kérdezett vissza Gerta. - De hát most vagyok itt először, és nem sokat tudok a jógáról. - De úgy nézel ki, mint aki ért a dologhoz - felelte a társa. - Gyerünk, tartsd meg az órát! - Nem, tényleg nem - tiltakozott Gerta. - Én csak bemelegítettem. - Pedig tényleg úgy néztél ki, mint aki tudja, mit csinál - szólt közbe egy másik tanuló. - Megtarthatnád az órát. - így hát Gerta megtartotta az aznapi foglalkozást, és minden remekül ment. A következő héten felhívta őt a csoport oktatója, és így szólt hozzá: - A lányok mesélték, hogy nagyon élvezték az órádat. Mit szólnál hozzá, ha ezentúl együtt tanítanánk? A meglepett Gerta pedig azon kapta magát, hogy egy jógacsoportot oktat, saját példája által tanítva őket. Miután a 9-esek ráébrednek életfeladatukra, kapcsolatot teremtenek legmélyebb érzéseikkel, és a társadalmi szabályokon túlmutató, ágasabb rendű törvényekhez fordulnak útmutatásért. Ha még nem pesek kapcsolatot teremteni szívük megérzéseivel, megkísérlik lét^át törvényeiket. nem tudnak megfelelni saját törvényeiknek, előbb-utóbb ítéla/ . 0 n r n a g u k felett: mélyen átélik fájdalmukat, és kevésbé bíznak Ll/tse ' k b e n . Ha frusztrációjuk befelé irányul, előfordulhat, hogy av 3 géve] ° kábítószer vagy a bűntudat egyéb eszközeinek segítsé°npusztító életmódra váltanak át. Ha"'

3 S

Számos 9-es ingadozik a morális felelősség és az erkölcsi irányei 1 vek teljes figyelmen kívül hagyása között. Néha zavarba hozza ők e ] saját viselkedésük, összezavarják őket az érzéseik, vagy ki nem f e j e J zett vágyaik, és nem ismerik fel. hogy értelmüknél mélyebben reji* irányelvek vezérlik őket, vagy nem bíznak meg az intuícióikban Amíg nem értik meg magasabb rendű céljaikat, és nem tanulnak mel bízni azokban, előfordulhat, hogy ok nélküli lázadókká válnak é pontosan az általuk megjavítani kívánt emberi törvénykezés által nye rik el büntetésüket. (Ha a 9-esek bíróság elé kerülnek, az emberi tör vények révén sokat tanulnak a spirituális törvényekről.) A spirituális törvények nem a jóról és a rosszról szólnak, hanem az igazságról, és cselekedeteink következményeiről. A 9-esek számára az e törvényekhez való igazodás együtt jár azzal, hogy átadják magú. kat énük szerető, bátor, együtt érző és bölcs részének. A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal) segíthet nekik abban, hogy újra ráébredjenek belső elhivatottságukra. Akármilyen irányt vegyen is az életük, ez az elhivatottság mindig a fülükbe suttog, ott rejlik minden keresésükben, törekedjenek akár pénzre, akár hírnévre, szeretetre vagy jelentőségre. Ha hallgatni kezdenek arra a magasabb rendű akaratra, amelynek szolgálatára születtek, az életük nem csupán könnyebb lesz, de örömtelibb és jelentőségteljesebb is, mivel kapcsolatot teremtenek a létezés újfajta könnyedségével. Ahogy egyre érettebbek lesznek, és újra kapcsolatot teremtenek a magasabb rendű akarattal, olyanná válnak embertársaik számára, akár a sötét éjszakában világító lámpás. Belső mélységük és vágyakozásuk karizmával ruházza fel őket, és a többi ember gyakran fordul hozzájuk útmutatásért, mivel érzik a belőlük áradó mélységes szeretetet, együttérzést és bölcsességet, még akkor is, ha e tulajdonságaikat még ők maguk sem ismerték fel. Azok az emberek, akikben a 9-es energiái negatív módon n y i l v á nulnak meg, hajlamosak arra, hogy összetévesszék saját v é l e m é n y ü ket a szellem magasabb rendű akaratával. Rettenetes, jó szándékú fanatikusokká válhatnak, nem vezetik, hanem félrevezetik e m b e r t á r s a i kat, letérnek az útról, és másokat is magukkal rántanak, és e g é s z e n addig fájdalmas következményekben lesz részük, míg kicsiny érte" mük meg nem hajol a nagyobb akarat előtt, amely érzéseik d i m e n z i ó ján keresztül szól hozzájuk. Ha a 9-esek negatív módon munkálkodnak az életfeladatukon, összetéveszthetik a véleményük, azaz az eszük mindenhatóságát a lágegyetem Istenének mindenhatóságával; következésképpen félr e "1 no

•v önrnasukat és embertársaikat, és tetteik mindaddig keserű gyüz ' t e r e m n e k számukra, amíg eszük és vágyaik fejet nem hajtar0< lt S ? a m agasabb rendű akarat előtt. 113 I vaay úgy- a 9-esek végül saját példájuk által tanítják embertárlegyen az a példa akár pozitív, akár negatív. Ha eltérnek a szelSlU ' t ö r v é n y e i t ő l , az élet hamar jelzi azt számukra cselekedeteik • tkezményei által. Ha nem ütik meg a mértéket - és ez néha minkivel megesik -, az élet cselekedeteik következményei által emlék e z t e t i őket feladatukra, és útmutatást nyújt számukra, így képessé , | n a k megérteni a minden dolgok mélyén ott munkáló törvényeket , ,,| a pelveket. Ez a jelenség minden ember esetében igaz, ám a 9 - e s e k a z o n n a l i b b , és gyakran kifejezetten intenzív visszajelzéseket kapnak. Aztán az idő múlásával tapasztalásaik által végül ráébrednek a m i n d v é g i g bennük lakozó bölcsességre. etl

A 9-es energiával munkálkodó embereknek nem kell tökéletes példát mutatniuk - elég, h a j ó példát mutatnak embertársaiknak. Hogy a spirituális törvények minden esetben elsőbbséget élvezzenek az életükben. és mindennap megtegyenek minden tőlük telhetőt, hogy e törvények szerint éljenek - ezek szerint intézzék az üzleti ügyeiket, általuk alakítsák a személyes kapcsolataikat, az étrendjüket, az edzésprogramjukat és az egészségügyi vonatkozású dolgaikat is -, a 9-eseknek folyton fel kell tenniük magukban a kérdést: „Mi ebben a helyzetben a magasabb rendű irányelv?" Másként fogalmazva azt kell kérdezniük önmaguktól: „Mit tennék most, ha bátornak, emberbarátinak. nagylelkűnek együtt érzőnek és bölcsnek tartanám m a g a m ? " A válasz feltárja számukra a személyes beállítottságuktól, vágyaiktól es érdekeiktől független, legmagasabb rendű irányelveket. Csakhogy ez a válasz nem az észüktől érkezik, mivel az ész válaszai saját érdekeit és pdlanatnyi vágyait szolgálják; e válasz az intuitív érzések dimenziójából származik. ivei a szellem törvényei a szívbe vannak vésve, hogyan válnak a ké P e s s é arra, hogy kapcsolatot teremtsenek a szívükkel? Az UlC10 é r v é n y e (lásd 467. oldal) mindig emlékeztetheti őket arra, ho Lsak akkor vagyunk képesek kapcsolatba lépni belső bölcsessé6 113 n e m a [ P ' külvilágban keressük a válaszokat, nyük U ° X m " d o n P o n t a z ° k 9-esek tesznek úgy, mintha a vélemég e n e ) , a / a b í * o l ú t igazság súlyát hordozná, akik nagymértékben fügd ájáh-i I T I a S O k v é l e m é n y é t ő l . Számos 9-es hajlamos saját nézetei csapo t t 'anatikusként viselkedni, e z pedig akadályozza transz-

cendens bölcsességük és iránymutatásaik áramlását, melyek azonn a | elérhetővé lesznek számukra, amint „félreállnak az útból". Amint meglelik saját érző középpontjukat, a 9-esek biztosabhválnak a valósággal való kapcsolatukban is. A szívükben fellelt bö] csesség által vezéreltetve teljes és osztatlan életet élnek: az érett 9-esek minden embernek meghagyják a maga élettérét, amelyben a saját igazságai szerint élhet. Sok időt takarítanak meg azzal, hogy magasabb rendű teljesség és bölcsesség szerint élnek: így sokkai könnyedebbé, hathatósabbá és jelentőségteljesebbé válik az életük Végül, ébredésük egy adott pontján a 9-esek másoknak is segítenek öntudatra ébredni. Ragyogó fáklyaként szolgálnak, mélységük bölcsességük és ösztönző példájuk által nem fanatikusként vezetik embertársaikat. E g y é b t u l a j d o n s á g o k és f e l a d a t o k Számos 9-es irigylésre méltónak tűnő életet él, ám legbelül egyfajta mélységet, terhet és egy megnevezhetetlen dolog iránti vágyakozást éreznek. Tudatosan vagy sem, a 9-esek vágynak arra, hogy megismerjék az élet mélyebb törvényeit, és azok szerint éljenek. így érzik, hogy mély kapcsolat fűzi őket a többi emberhez, és rátalálnak a sorsuk beteljesítéséhez szükséges ösztönzésre. Ha elfojtják az energiáikat, vagy azok negatív módon nyilvánulnak meg, az különös, súlyos betegségeket, levertséget, energetikai problémákat, hosszan tartó szenvedéseket, hátproblémákat és ízületi bántalmakat válthat ki bennük. E bajok nem valamiféle külső forrásból származnak, hanem saját tudatalattijuk „termékei", amely ily módon reagál a bűnre és a bűntudatra. A saját hiedelemrendszerükre épülő, a tudatalattira ható gyógymódok és terápiák hasznosnak bizonyulhatnak a 9-esek esetében, kezdve a hipnózistól egészen a hiten alapuló gyógyítási formákig. Ha 9-esek pozitív, felemelő módon munkálkodnak az életfeladatukon, a legtöbb fizikai problémájuk mintegy magától elmúlik. Ha megpróbálják meggyógyítani magukat, az látszólag nem sok eredménnyel jár, de gyógyulásuk azonnal megkezdődik, amint kifelé, masok szolgálatára fordítják a figyelmüket, és teljes mértékben elfogadják saját helyzetüket. Ha megbocsátanak maguknak, kitárják a gyógyulásukhoz vezető ajtót. A legtöbb 9-es nagy megkönnyebbülést tapasztal, mihelyt tekintet be veszi az ítéletnélküliség törvényét (lásd 444. oldal), amely k'j mondja, hogy a szellem soha nem ítélkezik felettünk, csak újabb e

^ ( T C t n y ú j t számunkra, hogy tanuljunk, és egyensúlyt teremtsünk °Münkben. Akárcsak a 6-osok esetében - de még annál is mélyebb a? C | e r n b e n - a nem ítélkezés gyógyulást eredményez a 9-eseknél: ¿fie mintha súlyos terhet vettek volna le a vállukról. Az eljárásúd m ^11 bonyolultnak lennie: elég, ha mély lélegzetet vesznek, "^tudatosan elengedik régi ítéleteiket, minden egyes kilélegzésnél CS m o n d v a magukban: „Elengedem az önmagamról alkotott ítéleteialX •• m a j d megbocsátást és gyógyító fényt lélegeznek be. 11 A nyitottság és az önmaguk iránt érzett megbocsátás perceiben a o e s e k ráébredhetnek, hogy a bennük lakozó szellem mindig is velük volt életük minden egyes pillanata során. A hit törvénye (lásd 448. oldal) e m l é k e z t e t i őket - és mindannyiunkat - arra, hogy közvetlen és meghitt kapcsoltban állunk a szellem misztériumával és bölcsességével. het

A c s ú c s o n : l e h e t ő s é g e k és e l h i v a t á s Az életfeladatuk beteljesítése felé közeledő 9-esek már felfedezték a teljesség és a bölcsesség szívükben lakozó forrását. Bár az érett 9-esek nem feltétlenül válnak tanítókká vagy tanácsadókká, ösztönző példájuk révén mindig is embertársaik vezetői lesznek. Elképzelhető, hogy rengeteg embert inspirálnak életükkel, és az is lehet, hogy csak viszonylag keveset, de mindenképpen megváltoztatják a világot: a tisztesség és a teljesség soha nem hatástalan, és a magasabb rendű törvények szerint élő 9-esek fényt hoznak az életünkbe. A „hegycsúcsukhoz " közeledvén a 9-esek esetleg tanítani kezdenek; szavaik cselekedeteik spirituális erejével, a tisztesség és a teljesség tekintélyével áradnak felénk. De az is lehet, hogy egy szót sem szolnak - nem számít. Gandhihoz hasonlóan az ő esetükben is az életük maga a tanítás. Az ilyen 9-esek ösztönzése abból fakad, hogy kapcsolatban állnak a szeretet magasabb rendű alapelveivel, és teljes mértékben azok szerint élnek. Minden egyes cselekedetükkel az emeriség fejlődését szolgálják; életük a tisztesség és teljesség bölcsesz é n e k bizonyítékává válik.

Javasolt cselekedetek e n e a l á b b i c s e l e k e d e t e k pozitív módon változtathatják meg a 9-es . Tar t a ' Val . m u n k á l k o d ó emberek életét. I m - r t s c ^ tiszteletben mások véleményét és döntéseit, de elsősorban ,nd ' g a szívedre hallgass.

1 1 1

Mielőtt cselekszel, vagy meghozol egy fontos döntést, tedd fel r^ 1 gadnak a kérdést: „Mit tenne ebben a helyzetben a magasabb r e ^ l dű é n e m ? " • Ne feledd, bármilyen szerepet töltesz is be az életben, mindig pg>l dát mutatsz embertársaidnak - akár tetszik, akár nem. • Fedezd fel, mi inspirál téged az életben, és kövesd ezt az utat.

A teljesség és a bölcsesség érdekében 1. Képzeld magad elé az egyik ismerősödet, esetleg egy történelmi vagy kitalált személyt, egy olyan szerepmodellt, aki'életével példát mutat embertársainak; egy olyan embert, aki életével, tisztességével és bölcsességével inspirálja őket. j^fl 2. Képzeld magad az adott személy helyébe: képzeld el, hogy a magasabb rendű alapelvek szerint éled az életed, és boldog vagy, hogy egy magasabb rendű célt szolgálhatsz. Hogyan kamatoztatnád ezeket a tulajdonságokat, és hogyan valósítanád meg életedben e magasabb rendű bölcsességet, teljességet és tisztességet ?

0: Belső képességek Képzelj magad elé egy, a mélyben áradó búvópatakot, amely rejtett titkokat sodor magával, készen arra, hogy jólétet árasztva, életet adva törjön eló', és tápláljon mindenkit, aki hajlandó elég mélyre leásni érte! Mennyiben hasonlítasz te erre a búvópatakra? Milyen források rejtőznek benned a felszín alatt, milyen adományokra lelhetsz ott? Milyen téren kell egyensúlyt teremtened az életedben, mielőtt felnyílhatnak lelki szemeid? Istentől kaptuk azt, akik vagyunk; hogy kikké válunk, az a mi ajándékunk Istennek. ISMERETLEN

SZERZŐ

Az 1-től 9-ig terjedő számjegyek sorsunk legalapvetőbb területeit írják le, a nullához azonban nem valamely hasonló életfeladat társul, hanem a belső képességek és kiaknázható források adománya. E források felerősíthetik a többi számjegy által képviselt energiákat, és az érzékenység, az erő, a jó kifejezőkészség vagy az intuíció kifinomult, illetve felerősített képességére is utalhatnak. Mindannyian meríthetünk belső forrásainkból, a négy imént felsorolt képességet is beleértve, ám azok, akiknek nulla szerepel a születési számukban (a 19/10-esek, a 28/10-esek, a 37/10-esek, a 46/10esek, a 20/2-esek, a 30/3-asok és a 40/4-esek), könnyebben és intenzivebb módon képesek megnyilvánítani ezeket az adományokat, h o g y az az 1-től 9-ig terjedő számokra is érvényes, a nulla energiái s egyaránt megnyilvánulhatnak pozitív, illetve negatív módon is Va gy akár rejtve is maradhatnak -, attól függően, hogy az adott egyéek milyen mértékben munkálkodnak életük egyes feladatain. Mivel eladatunk beteljesítése nem feltétlenül könnyű dolog, a nulla juk K la ', Va ' r n u n k á l k o d ó emberekről esetleg úgy tűnhet, hogy mondbiz e V e s érzékenyek, mint embertársaik, amíg el nem érnek egy sz nte p ' t saját hegyük csúcsára vezető útjukon. 0 képességekkel rendelkező személyek esetében - szeméiyes él v L V l j^' a t O S S a ^ szintjüktől függően - egyaránt előfordulhat az, hogy ezen adományokat, és megosztják őket embertársaikkal, illet1 1 c

ve az is, hogy visszaélnek azokkal, vagy figyelmen kívül hagyja, őket. Ahogy az a többi minőségre is érvényes, e képességek is a has J^ nálatuk során, az inspiráció és a szeretet által fejlődnek, attól fQ gően, mennyire kötelezi el magát az illető annak, hogy egy m a g a s a » rendű cél és embertársai érdekében alkalmazza őket. Az érzékenység belső képessége számtalan formában megnyii^ nulhat: jelentkezhet például mély empátiaként - e képesség által tuJ dunk érzéseink szintjén ráhangolódni embertársainkra (például a ta nítás vagy a terápiás tanácsadás során). A belső képességek segftsé gével munkálkodó emberek esetében előfordulhat, hogy amikor belépnek egy helyiségbe, megjegyzik, hogy „Ez a szoba nagyon különös" (vagy nagyon vidám, szomorú, nyugtalanító vagy éppen derűs), miközben a társaságukban lévő emberek esetleg semmi szokatlant nem érzékelnek. Ha a nulla által képviselt energiák negatív módon nyilvánulnak meg bennük, az ezzel a forrással rendelkező emberek túlérzékenyek lehetnek, és magukra vehetik mások problémáit, lelki szemétládává válhatnak, fogságba ejthetik vagy manipulálhatják őket embertársaik érzései, vagy kölcsönösen függő viszonyba kerülhetnek velük, és mivel érzelmi idegrendszerük tökéletesen nyitott - általában könnyen meg is bántódnak. Az erő belső képessége egyaránt megnyilvánulhat szokatlan fizikai képességek - ideértve az életerőt és az elevenséget is - formájában, illetve a lelkierő és az állhatatosság által is. Az ezen adománnyal rendelkező személyek hatékonyan támogathatják embertársaikat, és erejük akár vezető pozíciókba is juttathatja őket. Ha az e forrással rendelkező személyek csakis az erejükre építenek, ahelyett hogy érzékenységgel és egyéb minőségekkel vegyítenék és ellensúlyoznák azt, esetükben a negatív módon megnyilvánuló ero makacssággá, agresszivitássá vagy ellenállássá is változhat. A jó kifejezőkészség belső képessége a szavakkal való mesteri bánásmód adományával ruházza fel tulajdonosát. Az ezzel az adománynyal megáldott emberek szavai különleges érzéseket közvetítenek, es a képesség élvezői lelkesedést önthetnek embertársaikba, örömre deríthetik és inspirálhatják őket. Akárhogy is bánjanak a szavakkal, önkifejezésük - amely a képzőművészetek, a zene vagy egyéb közvetítő formájában is megnyilvánulhat - mindig hatékony, mivel érzeim1 szinten érinti meg a többi embert. Ha ugyanez a jó kifejezőkészség negatív formában tör elő, a nul' a energiával munkálkodó egyének darabokra törhetik embertársaik 3 » níí

z z e l a z adománnyal az az egyértelmű felelősség is együtt jár, u c/nálóia csakis a magasabb rendű alapelvekkel összhangban

A intuíció belső képessége feloldja az anyagi világ, illetve az erze, ^ a t a pasztalás finomabb dimenziói közti hagyományos határvo*j e ; a f c ; és képessé teszi alkalmazóját arra, hogy egyfajta belső látomás • \ c s e l e k e d j e n , hozzon döntéseket, és megérzéseivel embertársait SZeI1 gítse. Az ezen adomány birtokosai nagyszerű pszichiáterré vagy 1S Lyftóvá válhatnak, mivel tudnak, éreznek bizonyos dolgokat, anélkül hotTy tisztában lennének azzal, honnan ered e tudásuk. Ha ez a képesség negatív formában nyilvánul meg, tulajdonosait f e l k a v a r h a t j á k embertársaik érzései és g o n d o l a t a i , bizonyos finomabb rezgésszámon létező entitások, vagy a többi ember által nem érzékelt e n e r g i á k . Az ezen adománnyal rendelkező személyeknek minden belső üzenetet" ellenőrizniük kell oly módon, hogy felteszik maguknak a kérdést, vajon megérzéseik a világ magasabb rendű javát szolgálják-e. Nem minden, a születési számában nullával rendelkező egyén nyilvánítja meg egyforma mértékben e négy képességet: vannak olyan emberek, akik esetében az érzékenység és a jó kifejezőkészség dominál; másoknál pedig az erő vagy az intuíció lehet a meghatározó. A belső képességek felerősíthetik és kifinomíthatják születési számunk energiáit, és ez különösen igaz az elsődleges életfeladatunkra utaló, jobb oldali számok esetében. A belső képességek általában csak harmincöt-ötvenöt éves korban fejlődnek ki teljes mértékben. Előfordulhat, hogy már korábban is jelentkeznek, akár teljesen váratlanul, valamilyen válság- vagy veszélyhelyzet hatására, és az is megeshet, hogy csak lassan, fokozatosan fejlődnek ki az évek során. Ezen adományok egy életen át velünk maradnak, de csak oly mértékben nyilvánulnak meg, amilyen mértékben a nulla energiáival munkálkodó'személyek megoldják azokat a feladatőröket, és leküzdik azokat az akadályokat, amelyek akadályozhatják Vagy gátolhatják őket - minél jobban elkötelezik magukat a szolgálat mellett, annál erőteljesebb módon nyilvánulnak meg e képességeik.

A belső képességek vizsgálata [ ^ d d szemügyre az érzékenységedet: Hogyan éltél eddig ezzel az omannyal, és hogyan „élt" az veled? Hogyan szolgálhatnád emert ársaidat e képességed birtokában? 137

2. Vedd szemügyre az erődet: Belső vagy külső erő formájában nyj^ vánul-e meg, vagy esetleg mindkét formában? Képes vagy értékel, ni ezt az adományt? Hogyan használhatnád e képességedet még teljesebben életed során? 3. Vedd szemügyre a kifejezőkészségedet: Mily hatással van az a világra - a kapcsolataidra és a munkádra? Tudatában vagy ennek adománynak, vagy kételkedsz-e benne? Hogyan használhatnád a lehető legpozitívabb módon j ó kifejezőkészségedet? JH 4. Vedd szemügyre a megérzéseidet: Megbízol-e az intuitív képességeidben, amikor döntéseket hozol, vagy tanácsot adsz embertársaidnak? Észreveszed-e, hogy amikor kapcsolatot terémtesz a szíveddel, megérzéseid szabadon áramolnak feléd?

HARMADIK RÉSZ

A sors útjai Azt hiszem, az embernek saját kezébe kell vennie az életét. ARTHUR

MILLER

ELŐSZÓ A HARMADIK RÉSZHEZ

Az életfeladat-rendszer anyaga Az emberiség nagyszerű fő műve az, hogy tudja, hogyan éljen rendeltetése szerint. MONTAIGNE

Az életfeladat-rendszer anyagát tartalmazó harmadik rész oly módon került megszerkesztésre, hogy mindenki könnyen megtalálhassa benne az egyes születési számokra vonatkozó anyagot, anélkül hogy annak minden fejezetét végig kellene olvasnia. Idővel újra és újra vissza fogsz térni ehhez a részhez, kedves Olvasóm, hogy elolvasd benne a saját, szüleid, gyermekeid, tanítványaid, barátaid vagy más ismerőseid születési számára vonatkozó fejezeteket, hogy jobban megérthesd embertársaid, és hasznos útmutatásokkal szolgálhass számukra. Ne lepődj meg, ha a saját vagy ismerőseid életére vonatkozó részek az idők során megváltozni tűnnek: néhány hónap elteltével, második, harmadik vagy negyedik olvasásra esetleg olyan részekre is rábukkanhatsz, amelyeket korábban nem vettél észre. De nem az anyag változott meg - te magad változtál. A huszadik században született emberek harminchét lehetséges születési számát az életünkre legnagyobb hatást gyakorló, az elsődleges életfeladatot megjelenítő jobb oldali számjegyek alapján csoportosítottam. A 10-esek a kreativitásra és önbizalomra utaló l-eshez tartozó csoportba kerültek, mivel az ő életük fő feladatkörét szintén a kreativitással kapcsolatos. Ezután következnek a 11-esek, a m a g u k dupla adag kreativitásával és önbizalmával. A 12-esek az együttműködés és az egyensúly feladatkörén munkálkodó 2-esek c s o p o r t j á b a kerültek, mivel esetükben az l-es és a 2-es együtt hozza létre a kreatív együttműködést. Az egyes születési számokra vonatkozó fejezetek az alábbi témakörökkel foglalkoznak: • „Az életfeladat megértése" címet viselő rész összefoglalja az a d o t születési számmal munkálkodó emberek életfeladatának l é n y e g ^ 140

Lital

az adott életutat alkotó számjegyek energiáinak egymásra

gyakorolt hatásaira.

A pozitív, illetve negatív megnyilvánulásokról szóló részek képet dnak arról, mennyire különbözően alakulhat az adott születési számmal munkálkodó, ám annak energiáit pozitív, illetve negatív módon megnyilvánító emberek élete. Az életút feladatai" címet viselő alfejezet leírja az adott csoport tagjainak egészségügyi, párkapcsolati és anyagi területen megnyilvánuló főbb hajlamait, és ismertet néhány, rájuk általában jellemző tehetséget és képességet is. Az ismert emberekre vonatkozó szakaszban felsorolok pár olyan hírességet, akik az adott születési számot viselték vagy viselik, és akik jól példázzák, hogyan nyilváníthatják meg különböző emberek ugyanazon születési szám energiáit az élet különböző területein. A „Sorsod betöltésének érdekében" című rész segít az olvasónak, hogy megértését tettek formájában nyilváníthassa ki. Az „Életünk megváltoztatásának eszközei, a spirituális törvények" című alfejezet ismerteti azokat az adott születési számra vonatkozó legfontosabb szabályokat, melyek betartása segíthet az olvasóban annak, hogy tovább haladjon előre a hegy csúcsa és sorsának beteljesítése felé vezető úton.

1: Kreativitás és önbizalom A kreativitás virágát a dicséret bontja ki, ám a csüggedés gyakran letöri annak bimbóját. ALEX F.

OSBORN

A következő születési számok az elsődleges életfeladatukul az l-es feladatkörét választott emberek életútjait mutatják be. Az első nésy fejezet a 10-esekről - azaz a 19/10-esekről, a 28/10-esekről, a 37/10esekről és a 46/10-esekről - szól, akiknél az l-es energiáit (lásd 49. oldal) felerősítik a nulla által képviselt belső képességek (lásd !35. oldal), majd ezt követi a dupla l-esekre (a 1 l-esekre) vonatkozó, a 171. oldalon kezdődő rész.

19/10 Belső

képességekkel társuló kreativitás és önbizalom 9: Teljesség és bölcsesség 1: Kreativitás és önbizalom

Az életfeladat megértése A 19/10-es életutat járó személyek azért születtek e világra, hogy a kreatív energia és a teljesség feladatkörén munkálkodva megtanulják delejes energiájukat, intuitív bölcsességüket és belső képességeiket kreatív formában megnyilvánítani, miközben életükkel példát mutatnak embertársaiknak és inspirálják őket. Mivel azonban életfeladatunk betöltése általában komoly nehézségekkel jár együtt, mielőtt a 19/10-esek beteljesíthetnék azt, először számtalan, az élet különböző területein jelentkező akadályt és negatív tendenciát kell legyőzniük. Ezek a személyek hajlamosak a végletes bizonytalanságra, a különböző függőségekre és a blokkolt energiák kiváltotta fizikai problémákra. Míg kellő önbizalomra nem tesznek szert, és úrrá nem lesznek túlérzékenységükön, az is előfordulhat, hogy színlelt harciasságról tesznek tanúbizonyságot, és gyakran megesik, hogy dühösnek tűnnek, holott valójában csak védekezni próbálnak, mivel úgy érzik, megbántották őket. Amíg rá nem találnak arra a bölcsességre, amelynek segítségével a teljesség magasabb rendű alapelveivel összhangban élhetik az életüket, úgy tanulnak az élet leckéiből, ahogy a tornászok tesznek szert az egyensúlyérzetükre - azaz sokszor bizony igencsak nagyokat esnek. Bár az életfeladat-rendszer szabályai szerint soha nem adjuk össze a ne ad

gyjegyű születési számok utolsó két számjegyét, ha mégis összen á n k ő k e t ( l + 0= 1), jelen esetben a 19/10/1-es számsort kapnánk, az

érzékenység, az erő, a jó kifejezőkészség és az éles intuíció képességei (0) által felerősített háromszoros kreativitásra (1) "talna. m ' ^ ' ^ - e s e k kreatív szolgálatai számtalan formában megnyilváüd • n ' az ' n t u ' t i v gyógyítástól kezdve egészen a kézzel rajzolt °lapok készítéséig. A híres 19/10-esek kreatív megnyilvánulái/i-J

sai egészen Walt Disney zseniális rajzfilmjeitől dr. Seuss hóbortos meiig terjednek. Florence Nightingale-ből gyógyító lett, Jim Croc e f ból előadóművész, Jacques Cousteau-ból mélytengeri felfedező, u S hail Gorbacsovból pedig a világ egyik legjelentősebb politikai ve? J tője. A 19/10-esek magnetikus erejük, természetes karizmájuk ' | • belső képességeik révén szinte páratlan módon képesek ösztönöz n -l embertársaikat. Minél szabadabban engedik áramolni kreatív ener giáikat, annál több örömüket lelik az életben. Vele született bizonytalanságuk folytán a 19/10-esek roppant érzé kenyen fogadják embertársaik véleményét, és vagy teljes mértékben annak alapján ítélik meg magukat, vagy tökéletesen elutasítják azt Határozatlan identitástudatuk miatt ugyanakkor gyakran nem képesek megváltoztatni saját véleményüket, és hajlamosak azt másokra is ráerőltetni. Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal) sokat segíthet nekik abban, hogy biztosabbá váljanak az érzéseikben, hogy felleljék hevességük mögött dobogó gyönyörű szívüket, és anélkül hallgassák végig embertársaik véleményét, hogy fenyegetve éreznék magukat, és defenzívvé válnának - illetve anélkül, hogy rájuk akarnák erőltetni a saját akaratukat és gondolataikat. Hogy úrrá legyenek vele született túlérzékenységükön és bizonytalanságukon, a 19/10-eseknek fel kell ismerniük e jellemvonásaikat, el kell fogadniuk őket, és fel kell lelniük magukban a legyőzésükhöz szükséges önbizalmat - ahogy azt a cselekvés törvénye (lásd 472. oldal) is kimondja. Mint minden olyan ember, akinek a születési számában l-es van, a 19/10-esek is egyaránt megnyilváníthatják kreatív energiáikat pozitív, illetve negatív módon. Nem szabad megfeledkezniük arról, hogy - amint azt a választás törvénye (lásd 401. oldal) is kimondja, mindig hatalmukban áll választani, és minden választásuknak megvannak a maga következményei. Ha a 19/10-esek intuitív adományaik által vezéreltetve felismerik átható érzékenységüket, és megnyitják magukat arra, fel fogják fedezni, hogy képesek ráhangolódni embertársaikra. Az erő képessége által fellelhetik magukban a kellő állhatatosságot és lelkierőt, hogy a nehézségek ellenére is mindvégig kitartsanak a céljaik elérése fe' e vezető úton. Függetlenül attól, hogy a kreatív gyógyítás valamely f o r m á j á t valasztják-e hivatásukul (például a masszázst, a pszichoterápiát, a feste szetet vagy a történetmesélést), ha a teljességre törekedve cseleksze144 és őszintén munkálkodnak energiáik megnyilvánításán, nek,

111

I

r

(Video) A Békés Harcos útja [IGAZ TÖRTÉNET ALAPJÁN] teljes film HD

elenlétük által is a gyógyulás és az inspiráció természetes for-

P U S / t ' válhatnak embertársaik számára. r SalV J ^ fán sikerült újra kapcsolatot teremteniük az őket születésüknél ff megillető energiával és világossággal, és kellő bátorságra tett0gN /ert ahhoz, hogy azt az életet éljék, amelyre születtek, kreatív -aiáik szabadon fognak előtörni belőlük, és korábban ismeretlen ó l o k o n fogják megnyilvánítani azokat az életükben. Pozitív m e g n y i l v á n u l á s az embereknek a magnetikus személyisége természetesen [ ódon vonzza a többieket. Jól kamatoztatják intuitív bölcsességüket a t a n á c s a d á s , a gyógyítás, a problémamegoldás vagy az egyéb kreatív tevékenységek terén. Mivel békében élnek önmagukkal, sokkal inkább életükkel mutatnak példát embertársaiknak, nem pedig dogmatikus kinyilatkoztatásokkal, és tiszteletben tartják mások véleményét, anélkül hogy függenének attól. E személyek szert tesznek az érzékenységük vállalásához szükséges önbizalomra, és így kielégítő emberi kapcsolatokban lehet részük. Örömüket lelik a rendszeres testedzésben, mivel az segít egyensúlyt teremteni energiáik között, és vagy teljes mértékben elkerülik a destruktív függőségeket, vagy sikerül úrrá lenniük azokon. Tevékenységükkel és életük példájával energiával töltik el és inspirálják a környezetükben lévő embereket, és mindig komoly hatást gyakorolnak rájuk. Ezeknek

Negatív megnyilvánulás Ha a 19/10-esek energiái gátolva vannak, és nem áramolnak elő szabadon, fizikai kellemetlenségeket, feszültséget és felgyülemlett, elfojtott haragot, valamint nikotin-, alkohol-, illetve egyéb kábítószerfüggést és étkezési problémákat eredményeznek. Ezek az egyének makacsul ragaszkodnak a saját véleményükhöz, és fanatikus módon epesek azonosulni bizonyos ügyekkel, hiedelmekkel vagy filozóíakkal. Az ilyen 19/10-esek általában nőtlenek, illetve hajadonok, el, a tak, vagy egyszerűen csak roppant nehéz együtt élni velük. Viselesük hol félénken, hol ellentmondást nem tűrő, egyszer dogmatii ' v 3 m a s s z o r Pedig bizonytalanok. Ha akadályozva érzik magukat, I en^^ e " ° j t j a k a szexuális energiájukat, vagy túlságosan szabadjára I lan ^°groatikus véleményük valójában a bennük rejlő bizonytadns agérzetet tükrözi.

145

Az életút feladatai Egészség A 19/10-esek roppant nagy és érzékeny energiamezeje gyakran nyj| vánul meg a különös szemállás vagy arcberendezés jegyeiben, és SZQ] katlan fizikai problémákat is eredményezhet. A 19/10-es energiáival munkálkodó személyeknek általában az átlagosnál kevesebb alvás 1 van csak szükségük, különösen akkor, ha felajzott, ihletett állapotba vannak. Hogy képesek legyenek energiáikat embertársaik szolgálatá • ba állítani, kiegyensúlyozott, mértéktartó életet kell élniük, és mindio számításba kell venniük vele született érzékenységüket. ' Ha energiáik blokkolva vannak, számíthatnak különböző prosztata-, illetve petefészek-, valamint szívproblémákra, illetve a hát alsó felében jelentkező fájdalmakra is. Betegségeik elsősorban a szaporítószerveik környékén fordulnak elő, és szorulást, pszichoszomatikus eredetű panaszokat vagy függőségre való hajlamot eredményezhetnek. A 19/10-esek energiamezeje olyannyira érzékeny, hogy kifejezetten rosszul tűrik a kábítószerek és az alkohol hatását: hajlamosak erősen vágyódni e dolgok után, aztán pedig helytelenül alkalmazni azokat, ezért jobban teszik, ha teljesen elkerülik őket. Betegség esetén a legtöbb 19/10-es jobban reagál a különböző energiagyógyítási módszerekre, például a masszázsra, a hipnózisra és a vizualizációra, mint a hagyományos gyógyszeres kezelésre. Esetükben - roppant érzékeny energiamezejükre való tekintettel - még az akupunktúrás gyógymód is különös figyelmet igényel. A 19/10-esek számára az egészséges, változatos étrend a legmegfelelőbb; még a vegetáriánus életmódot élő 19/10-eseknek is szükségük lehet arra, hogy alkalmanként némi halat vagy szárnyast fogyaszszanak. Minden 19/10-es számára roppant hasznos lehet a kiegyensúlyozott, mértéktartó testedzés - benne némi sétával, nyújtó gyakorlatokkal vagy könnyed aerobikkal -, mivel ez feloldja az energia áramlását akadályozó gátakat, és az általános negativitást (például az e l f o j t o t t indulatokat), és így nem kell önpusztító módon levezetniük az energiáikat. Számos 19/10-es tesz tanúbizonyságot valamiféle kivételes s z e r e n cséről vagy védettségről; olyanok, mint a közmondásos macska a maga kilenc életével.

146

rmberi kapcsolatok P " ,,n e s feladatkörén munkálkodó személyek gyakran elszigeteltA |lVl «ányos farkasnak érzik magukat. Az e csoportba tartozó emnek 'knek oda kell figyelniük arra, hogy egyensúlyt teremtsenek az berC , és a s z ívük között; másként fogalmazva csak akkor képesek ráf z U j a szívükre, ha „kiköltöznek" a fejükből. harag komoly kihívást jelent a 19/10-eseknek. Mivel hol elfojtok m a i k b a n , hol szabad utat engednek neki; hol bátortalanok, hol ¿¡„nem tűrnek ellentmondást, előfordulhat, hogy elbűvölően viselk e d n e k az idegenekkel, és durván bánnak a családtagjaikkal vagy a b a r á t a i k k a l . Ha haragszanak magukra, saját magukkal is képesek o y a l á z a t o s a n bánni, ily módon nyilvánítva ki a mindenen átragyogni kívánó szeretetet elrejtő, gátló energiáikat. Életútjuk legfontosabb részét nem a párkapcsolatok képezik, és ez komoly kihívás elé állíthatja mind a 19/10-eseket, mind a velük együtt élő embereket. Lehet részük jó párkapcsolatokban, de a meghittség kérdése komoly feladatot jelent számukra. A túlzott bizalmasság felett érzett, elfojtott vagy nyíltan vállalt haragjuk akkor kerül felszínre, ha megbántva érzik magukat vagy ha zsarnokoskodni kezdenek. Mielőtt megtapasztalhatnák a meghittségét és a nyitottságot, szembe kell nézniük a félénkségre, illetve szemérmességre való hajlamukkal, és úrrá kell lenniük azon. A többi emberhez hasonlóan a 19/10-esek is képesek megváltozni, és ha átérzik a szívükben élő szeretetet, és megtanulnak bízni abban, szexuális kapcsolataik mind rájuk, mind partnerükre gyógyító hatást gyakorolhatnak. Munka és anyagi kérdések A 19/10-es energiáival munkálkodó személyek erős elhivatást éreznek a szolgálat iránt - arra, hogy kreatív szellemüket különféle móon fejezzék ki. Az érzékenység, az erő, a jó kifejezőkészség és az intuíció belső képességeinek, és az őket körülvevő magnetikus energ'anak köszönhetően a 19/10-eseknek különös vonzerejük és karizbö/11^ V a n ™ g a b i * o s a k , rejtélyes meglátásokról és gyakorlatias esességről képesek tanúbizonyságot tenni. Adottságaik semmiS e m kor szes ' h o z o t t a k , született tehetségük van a kreativitás öszrrna tan' *° jához, az intuitív gyógyításhoz, illetve nagyszerű vezető és acsadó v álhat belőlük. A 19/10-esek született gyógyítók, gyógyításnak azonban számtalan formája létezik, kezdve a baemhci * a< ^ 0tt t a n á c s o k t ó l vagy masszázson egészen odáig, hogy az er diplomás orvosként tevékenykedik. Magnetikus energiájuknak

köszönhetően még a nem közvetlenül e területeken munkálkodj 19/10-esek is gyógyító hatással lehetnek embertársaikra, még ha ez fajta gyógyítás nem is látványosan nyilvánul meg. Számos 19/10-es úgy nyilvánítja meg kreatív energiáit, hogy ^ vözlőlapokat rajzol, verseket ír a barátainak vagy a rokonainak, d más önkifejezési formákat is választhat. A 19/10-esek annyira leiemé nyesek és ötletesek, hogy ha lehetőségük van rá, folyton új és egy ec jj módokat találnak ki, hogy inspirálják és szolgálják embertársaikat A kellő gyakorlatra szert téve a 19/10-esek tehetséges és kreatív íróvá, zenésszé, színésszé, kertésszé, rendezővé és egyéb alkotóművésszé válhatnak. Mivel kezeikben intenzív energia áramlik, csodálatos eredményeket érhetnek el a masszázsterápia terén is. Akár elkötelezik magukat a gyógyítás, illetve az alkotóművészetek terén, akár nem, a 19/10-esek mindig nagyszerűen vezetik és szolgálják embertársaikat. Sok 19/10-es nem meri megnyilvánítani gyógyítói képességeit, mivel fél, hogy ártana velük, vagy egyszerűen csak nem bízik önmagában. Ha viszont megtanulnak élni képességeikkel, embertársaik és az emberiség magasabb rendű érdekeinek szolgálatába állhatnak, és kiteljesedik az életük. Anyagi téren elért sikereik attól függenek, milyen értékben tanulnak meg úrrá lenni a bizonytalanságérzetükön, és megbízni intuitív képességeikben.

Híres 19/10-esek Susan B. Anthony Jacques Cousteau Walt Disney Placido Domingo Betty Friedan Theodore Geisel (Dr. Seuss) Mihail Gorbacsov

Dick Gregory L. Ron Hubbard Luther Márton Florence Nightingale Bhagwan Rajneesh (Osho) Spencer Tracy George Washington

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 19/10-es születési szám energiáival munkálkodó e m b e r e k körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy l>e1 töltsd az életfeladatodat, mivel ráirányítja figyelmedet a l e g f o n t o s a b b

148

taidra, hogy fontos lépések megtételével átalakíthasd életed { ^ f o n t o s s á g ú területeit.

irányelvek és javaslatok Veress magadnak napi rendszerességgel végzett testmozgást, amely segít feloldani a feszültséget. Minden egyes nap végezz valamilyen kreatív tevékenységet. Bízz meg intuitív képességeidben, és fejleszd azokat. Hallgass a szívedre, engedd megmutatkozni az érzéseidet és az érzékenységedet. Hasznos kérdések I

G o n d o l k o d j el az alábbi k é r d é s e k e n :

• Hogyan használom kreatív energiáimat? • Hogyan tehetném egészségesebbé a testemet? • Képes vagyok elengedni a dolgokat, és önmagam képes vagyok-e kimutatni a sebezhetőségemet? • Elég bátor vagyok-e ahhoz, hogy „más" legyek? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat? A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal, 9: 125. oldal és 0: 135. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési számait. és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben. Eletünk m e g v á l t o z t a t á s á n a k eszközei: spirituális törvények Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: A választás törvénye (lásd 401. oldal): A kreativitás olyan energia, melyet döntésünktől függően pozitív, illetve negatív módon is megnyilváníthatunk.

a

A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha hajlandóak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, azzal egya, ant inspiráljuk embertársainkat és önmagunkat is.

1/10

A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a bizonytalanságunkon, el kell fogadnunk az érzéseinket és a sebez, hetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem embertársaink véleményével foglalkozunk, kapcsolatot teremthetünk a szí. vünkben lakozó bölcsességgel. • A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat tudjuk kihozni a megváltozó körülményekből. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

19/10 1

Belső képességekkel társuló kreativitás és önbizalom 8: jólét és hatalom 2: Együttműködés és egyensúly

Életfeladat A 28/10-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a kreativitás és az anyagi jólét feladatkörén munkálkodjanak, kreatív energiáikkal és intuitív képességeikkel embertársaikat szolgálják, tekintéllyel és együttérzéssel vezetve őket. Ha leküzdik az útjuk során felmerülő akadályokat és nehézségeket, a 28/10-esek az érzékenység, az erő, a jó kifejezőkészség és a kifinomult intuíció belső képességeivel társuló kreativitásuk révén tökéletes tekintélyt élvezhetnek. Az általuk elért jólét és tekintély megnyilvánulhat családi körben, de akár világméretű is lehet, és akkor mutatkozik meg, ha önbizalommal telve és a szolgálat iránti vágyuktól vezéreltetve élik az életüket. Bár az életfeladat-rendszer szabályai szerint soha nem adjuk össze a négyjegyű születési számok utolsó két számjegyét, ha mégis összeadnánk őket (1 + 0= 1), jelen esetben a 28/10/1-es számsort kapnánk, mely az érzékenység, az erő, a jó kifejezőkészség és az intuíció belső képességi (0) által felerősített, dupla kreativitásra (l-es), valamint a bizonytalanságérzettel kapcsolatos problémákra utal. Szinte minden 28/10-es gyógyító kézzel rendelkezik, és ha érzékenyen használja e képességét, intuitív módon megérezheti, milyen •ranyba terelje az élet energiáit. Ha például megdörzsölik egy szerenCsés barátjuk hátát, mind ők, mind az adott személy valami különleges dolgot fog tapasztalni. és h 1 ' ^ ' s z á m o s 28/10-esben érez tudat alatti rokonságot a varázslók oszorkánymesterek ősi nemzedékeivel, esetleg félnek használni rejüket, hiszen e személyek közül jó néhányan visszaéltek a kéA magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal) ma S S Z e r e P e t játszik az életükben, mivel arra inspirálja őket, hogy tul ^ ' , rendű célok szolgálatába állítsák a képességeiket, és ezálSt g't feloldani tudat alatti félelmeiket.

A 28/10-es feladatkörén munkálkodó személyekben vele születeti vágy él a tekintély után, és gyakran vívják ki maguknak családtag * jaik, barátaik vagy a társadalom tiszteletét és elismerését. E pozitf 1 értelemben vett tekintély vállalása által beteljesíthetik sorsuk egyjjJ aspektusát. Mivel tudjuk, hogy életfeladatunk beteljesítése mindi komoly nehézségeket tartogat számunkra, a 28/10-eseknek meg |<en ' küzdeniük a tekintéllyel kapcsolatos kihívásokkal, és mielőtt vállai hatnák saját tekintélyüket, el kell ismerniük, ki kell fejezniük és el 1 kell engedniük a különböző autoritásokkal szemben érzett haragju,! kat. A „Le a tekintélyelvűséggel" feliratú lökhárító-matricát valószínűleg egy, a 28/10-es életutat járó személy alkotta m e g . ' A 28/10-esek erős kreativitása mellé hasonlóan erős bizonytalanságérzet is társul. A hatalom iránti vegyes érzéseik és a saját hatalmuk megtagadására irányuló hajlamuk által felerősített bizonytalanságuk miatt komoly kihívást jelentő akadályokkal kell szembenézniük életútjuk során. E tendenciák miatt a legtöbb 28/10-es úgy érzi, szüksége van valakire, akire támaszkodhat. Gyakran bizonytalanok, vajon képesek-e megállni a saját lábukon és gondoskodni magukról; hosszú távon azonban mégis nagy elégtétel számukra, ha magabiztossá válnak, és kezükbe veszik életük irányítását. J^H Ha nem vállalnak vezető szerepet, gyakran ők a háttérből igazgató szürke eminenciások, egy-két emberrel együttműködve, egy jobb világ érdekében a szolgálat hatékony formáit hozva létre. Ha efféle szerepeket töltenek be, vigyázniuk kell, nehogy túl komolyan vegyék magukat és kenetteljesen prédikáljanak. Az l-es és a 8-as energiái által kiváltott bizonytalanságérzetük, és ezzel kapcsolatos passzív-agresszív hajlamaik felerősíthetik a 28/10esek azon hajlamát, hogy érzelmi-értelmi alapon manipulálják embertársaikat ahelyett, hogy őszinte és közvetlen módon kifejeznék, mire vágynak. Ezért az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal) nagy segítségükre lehet abban, hogy rendbe tegyék kapcsolataikat. Ha ezek a tehetséges és inspiráló személyek szert tesznek teljes önbizalmukra és tekintélyükre, adományaik segítségével képessé válnak vezetni és fellelkesíteni embertársaikat. Pozitív m e g n y i l v á n u l á s Ezek az emberek köztisztelet és csodálat tárgyává válhatnak. Intuiti tanácsaikkal segíthetik barátaikat és szeretteiket. Miután úrrá l e s z n ^ I a bizonytalanságérzetükön, jól kereshetnek azzal, ha a bennük áran1 gyógyító energiák segítségével szolgálják embertársaikat. Függ e t l e J 152

r n i a gabiztosságuk és elragadó természetük számos embert ségük-^jj,^ bármilyen nehézségekkel és kihívásokkal kell is szemV0I1/ iiük rendelkeznek az azok leküzdéséhez szükséges erővel. Az bene/nl és i n s p i r á l ó egyéniségek mindenkit egyértelmű tanácsokkal intinnV n é z v é s t ? h o g y m i szolgálja leginkább az emberiség legf á s a b b rendű érdekeit. Ne2atív

megnyilvánulás esetben a 28/10-esek bizonytalanok, foglyul ejtik őket a pénzzel és a3 ekintéllyel kapcsolatos negatív hiedelmeik, szűkölködőnek és alárendeltnek érzik magukat, és hajlamosak arra, hogy irányítsák és maninuláliák embertársaikat. Mivel még nem vállalták a tekintélyükkel "ró felelősséget, neheztelnek a hatalmi pozíciókban lévő személyekre Szenvednek elfojtott dühük és elfojtott indulataik fizikai tüneteitől, és félnek a fejükben felbukkanó sötét képzetektől; nem képesek különbséget tenni a negatív benyomások és a tiszta megérzések között. Az ilyen 28/10-esek még nem tapasztalták meg a számukra elérhető belső és külső útmutatásokat, és nem léptek kapcsolatba azokkal.

Az életút feladatai Egészség Mivel azért születtek e világra, hogy gyógyító hatással legyenek arra, a 28/10-esek néha a saját testi és „energetikai" problémáik, valamint étkezési rendellenességeik segítségével sajátítják el a gyógyítást. Az elfojtott harag által kiváltott fizikai tünetek elsősorban a solar plexusnal (az alhas), a gátnál (a gerincoszlop aljának környéke) és a hát alsó részén jelentkeznek. Ha energiáikat blokkolja valami, vagy azok negatív módon nyilvánulnak meg, az petefészek-, illetve prosztataProblémákat, a hát alsó részén és a farkcsontnál megnyilvánuló fája mákat okozhat számukra, amelyek akár ivarszervi fertőzéseket, di^culosist vagy végbélbántalmakat is okozhatnak esetükben. Se s z a Font k P°rítószervei érzékenyek, és gyakran túlstimuláltak. h C °gy megtanulják testüket az energia közvetítő csatornájaniá- > e z e ' m ' v e l ez jelenti számukra az első lépést az önmaguk és «ok gyógyítása felé vezető úton. e 1 ő11 ^ ^' 01 útjukra vonatkozó legfontosabb spirituális törvények szem Ságé,., ' a S a S e g , t het nekik abban, hogy úrrá legyenek a bizonytalangasabíT^^ 1 1 ' s z a b a d o n engedjék érzelmeiket, és megnyíljanak a ma| b e l e m b e n vett jólét érzete felé.

A 28/10-eseknél esetlegesen előforduló kényszeres étkezési M ellenességek (például a bulimia vagy az anorexiá) a hatalom h p k M arányú gyakorlásával kapcsolatos feladatokra utalnak. Ha o0nc] figyelnek arra, hogy kiegyensúlyozott, tápláló étrend szerint étke°San nek, és aktív testmozgást végezzenek, az segíthet számukra m e g t e l j az első lépést egy újfajta erő és önbizalom megszerzése felé v úton. Bár kezdetben talán ódzkodik a testgyakorlástól, miután sikerül formába hoznia magát, szinte minden 28/10-es megkedveli a testtrio gást. A testedzés látványos módon növeli az életminőséget, mivel feul oldhatja megtagadott érzelmeiket és a szaporítószerveik tájékán f é l j halmozódott feszültségeket, valamint lehetővé teszi kreatív energiáik szabad áramlását. A testedzés azért is hasznos a 28/10-esek számára mivel kifinomítja ösztöneiket, és egészséges módon növeli az étvágyukat. Bár a testedzés mindenki számára hasznos, e csoport tagjai különösen sokat profitálhatnak az egyes oxigénigényes testmozgásból; számukra ideális megoldást jelenthetnek a különböző harcművészetek és a tánc. Emberi kapcsolatok A 28/10-esek feladatkörének fontos részét képezik a ki nem fejezett érzelmek - különösen a harag, mivel hajlamosak megtagadni, intellektuális, didaktikus vagy zárkózott módon közelíteni hozzájuk, ahelyett hogy szenvedélyes emberek módjára viselkednének. Gyakran magukban tartják a mérgüket, mivel aggódnak embertársaik róluk alkotott véleményei miatt, vagy félnek saját haragjuk erejétől. Előfordulhat, hogy félénk és csendes embernek tűnnek, mivel csak gyűjtik magukban a negativitást, és nem oldják fel. Ha energiáik pozitív mo-| don nyilvánulnak meg, kifejezetten őszinte és közvetlen módon kepe"! sek szembenézni a hatalmi pozícióban lévő személyekkel. Ha elsaja-j títják az őszinteség törvényét (lásd 458. oldal), az nagy segítségükre lehet abban, hogy feloldják a dühüket, és közvetlenül, nyíltan fcj eí 1 zék ki az érzéseiket. A 28/10-esek emberi kapcsolatainak kulcsát az önértékelés, a z ° 1 bizalom és az önálló, független erő érzése jelenti. Ha s z ű k ö l k ö d ő érzik magukat, és olyan partnert keresnek, akire t á m a s z k o d h a t könnyen belefeledkezhetnek a hatalom és a manipuláció játszma azonban h a önbizalommal közelednek embertársaik felé, é s m í j nulják értékelni vonzó energiáikat, felismerik, hogy a manip u

, és terméketlenseget, es többe mar nem tagadjak c7.ükséj s z ü k • > < erejüket. sa a J e n ergiáiknak és érzékenységüknek köszönhetően a 28/10m eg Iífeatl r b a n érzékeny és erőteljes szexualitással rendelkeznek, lllta ^ h a t n a k problémáik e téren, ha visszaélnek a szexuális eSek aZ nb ° ákkal vagy túlzottan kizsákmányolják azokat. Legtöbbjüknek energ>a ^ figyelniük arra, hogyan fejezik ki szexuális és kreatív g nd ° ° ikat, és a választás törvényének (lásd 401. oldal) megfelelően energ' a ; ük óvakodniuk kell attól, hogy az irányítás, az önazoke e " uk vagy az önbecsülésük megerősítésének érdekében használn °k-Szexualitásukat, és csak akkor merüljenek el abba, ha nyitottnak, Szeretetteljesnek és adakozónak érzik magukat. és anyagi kérdések A 28/10-esek rengeteg energiával, gyógyítói képességekkel és remek intuícióval rendelkeznek. Nagyszerű tanácsadó válhat belőlük, mivel azonnal meglátják az apró, de fontos részleteket, ráadásul ha felragyog velük született vezetői képességük és tekintélyük, képesek ösztönözni másokat is. A legtöbben megelégedésüket lelik a gyógyítás, az embertársaik javára végzett üzleti tevékenységek terén. A testi, érzelmi és mentális gyógyításnak számos formája létezik, beleértve a kézrátétellel vagy az energiával történő gyógyítást, a pszichológiai tanácsadást, az írást, a tanítást, és mások pozitív motiválását is. Némely 28/10-es a személyiségfejlesztés területén fejti ki tevékenységét. Az élet minden területén megtalálhatjuk őket, de bármivel keressék is a kenyerüket, akkor lelik a legnagyobb örömet a munkájukban, ha lehetőségük adódik hasznosítani belső képességeiket, kreatív energiáiét és eredendő tekintélyüket. E csoport tagjainak a lehető legnagyobb őszinteséget kell tanúsítaUk a Pénzügyek terén. Ha többre értékelik a pénzt, mint a szolgálatot Soha n e m ' lesznek elégedettek az életükkel, bármennyi pénzt keres s IS kaoc i " P r °blémáik adódnak a pénzzel vagy a tisztességgel ^Pcsolatban, sokat segítheti nekik, ha felteszik maguknak a kérdést: tív hiagZ' a m i r e k l ó b a n szükségem van?" Ha a pénzről alkotott negahatáSa alá kerülnek a jólétért ' 28/10-esek küzdenek az anyagi Munka

k ö z b e n

és szere

t u d a t a]att

kö nnyű C s tettel t e lve hagyják ná errel tesznek szert

kiolthatják erőfeszítéseiket. Ha bátran

magukból kiáramolni kreatív energiáikat, Pénzre; élvezik és kreatív módon hasz3Zt biztonsá ban g érzik magukat, és hajlandóak igényt ni az őket megillető tekintélyre, az élet minden szintjén jóié-

'ják f ^ tálT,a szta

tet teremtenek, és pontosan annyi pénzt fognak keresni, am e n ^ megengednek maguknak. Senki nem állhat az útjukba, csak saiái J 1 • ha • ezt megértik, - •• „félreálInak", és nagy szolgálatokat • - tehetn lla. guk; i! világnak.

Hires 28/10-esek Maya Angelou Carol Burnett Truman Capote Jimmy Connors Sammy Davis, Jr. Simone de Beauvoir Billy Graham

Janis Joplin ifjabb Martin Luther King George Lucas Steve Martin Ralph Nader Jack Nicholson Sarah Vaughan

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 28/10-es születési szám energiáival munkálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betöltsd az életfeladatodat, mivel segít abban, hogy a legfontosabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit. Irányelvek és javaslatok • Fejezd ki a tekintély iránt érzett haragodat, és tisztázd magadban ezeket az érzéseket, aztán vállald fel a saját hatalmadat és tekintélyedet. • Minden egyes nap végezz valamilyen élénk, erős testmozgást. • Lépj túl a bizonytalanságérzeteden, hogy eljuss oda, ahová tartasz. • Derítsd ki, hogyan hasznosíthatod a legjobban a kreativitásodat es a belső képességeidet. H a s z n o s kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken:

' n\ k6* • Hogyan használhatom fel kreatív energiáimat arra, hogy J 01 * ressek, miközben azzal foglalkozom, amit szeretek, és seg' embertársaimnak? ' be•

Milyen érzésekkel viseltetek a hatalom és a tekintély iránt leértve ebbe a saját, illetve embertársaim hatalmát is? • Mikor érzem magam erősnek és függetlennek? 156

I ^j e gesik-e néha, hogy igyekszem manipulálni vagy irányítani f 2-

'

embertársaimat? kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alL , 7 hatnád a gyakorlatban e meglátásokat? kaim"' '

. megértés elmélyítése izz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod í

s számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal; 2: 58. ol135 dal- 8: 115' oldal' iUetve ' oldal)' Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szám ait és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben.

Életünk megváltoztatásának eszközei: a" spirituális törvények I Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Az őszinteség alapja az, ha elfogadjuk az önmagunk és embertársaink irányában érzett érzéseinket. • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem embertársaink véleményével foglalkozunk, kapcsolatot teremthetünk a szívünkben lakozó bölcsességgel. • A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a bizonytalanságunkon, el kell fogadnunk az érzéseinket és a sebezhetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. • A választás törvénye (lásd 401. oldal): A kreativitás olyan energia, melyet döntésünktől függően pozitív, illetve negatív módon is megnyilváníthatunk. • A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha hajlandóak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, azzal egyarant inspiráljuk embertársainkat és önmagunkat is. • egezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. ondolkodj el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

158/11 10: Belső képességekkel társuló kreativitás és önbizalo 7: Bizalom és nyitottság ' 3: Önkifejezés és érzékenység

Az életfeladat megértése A 37/10-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy ffl kreativitás feladatkörén munkálkodjanak, és megtanulják, hogy(M bízzanak meg a bennük és embertársukban élő bölcs és gyönyörű szellemben, hogyan teremtsenek belső képességeik által nagyobb harmóniát a világban. Többen közülük világraszóló méretekben teljesítik be az életútjukat, mint a Jean Renoir-hoz, Aldous Huxleyhoz vagy Lev Tolsztojhoz hasonló, híres 37/10-esek, de kevésbé ismert sorstársaik barátaik, illetve szűkebb közösségük körében is betölthetik a rendeltetésüket. Mivel azonban életfeladatunk beteljesítése általában komoly nehézségekkel jár együtt, a 37/10-esek esetében esetleg eltarthat egy ideig, amire képessé válnak megnyílni, és megbízni magukban, illetve életük fejlődési folyamatában. Természetüknél fogva érzékenyek, fontos számukra a privát szférájuk, és úrrá kell lenniük mélyen gyökeredző bizonytalanságérzetükön. Bár az életfeladat-rendszer szabályai szerint soha nem adjuk össze a négyjegyű születési számok utolsó két számjegyét, ha mégis összeadnánk őket (1 + 0), jelen esetben a 37/10/1 -es számsort kapnánk, mely az érzékenység, a jó kifejezőkészség, az erő és az intuíció belső képességei (0) által felerősített dupla kreativitásra (1) utal. Bár a bizalom érzése mindnyájunk számára roppant fontos és hasznos dolog, a 37/10-esek számára ez válik életük próbakövévé. Önbizalomhiánya miatt a legtöbb 37/10-es inkább önmagán kívül k e r e s i a t u dást, ahelyett hogy megbízna saját intuíciójának m é l y s é g é b e n . I A 3 7 / 1 0 - e s e k pontosan oly mértékben fognak m e g c s a l a t n i a és embertársaik által, amilyen mértékben tudat alatt elvárják ezt. kan tanulhatnak meg lényeges dolgokat a spirituális t a n í t ó k e m I gyarlóságaiból, és abból, ha ráébrednek, milyen fontos, hogy meg zanak saját belső tudásukban. 187

hogy múltbéli elárultatásaik drámáját ők maguk is a 37/10-esek megtanulják értékelni embertárltc cl eg ^ h a n játszott szerepét, és rájönnek, hogy a többiek - akár s sa 'k a f isan akár akaratlanul - az ő hosszú távú fejlődésüket szolakara f, nl feltétlenül lesznek hálásak azoknak, akik elárulták a bi^ ' ^ u k a t de hálásak lesznek a magasabb rendű szellemnek a tapaszk a i k b ó l fakadó újfajta tudatosságért. w- a 37/10-esek alkalmazzák az elvárások törvényét (lásd 453. ölés felismerik elvárásaik rejtett hatalmát, megváltoztathatják a \ " f e l e z é s e i k e t , é s ezáltal az életüket is. Többé már nem kell megtapasztalniuk az elárultatást, mivel megtanultak bízni életük nagyobb folyamatában. f e l i s m e r i k ,

megalkotni,

Mélyen önmagában minden 37/10-es bölcs és gyógyító szellem: miután összhangba kerültek a magasabb rendű energiákkal, képesek emberi formát viselő angyalok módjára kifejezni önmagukat, és ez az energia testet fog ölteni bennük. Az érzékeny, kifinomult egyéneknek kiegyensúlyozott életmódot kell élniük, amelynek fontos része a lelki munka, például a szemlélődés vagy a meditáció is, mivel ezáltal teremthetik meg önmagukban azt a biztonságos és békés helyet, ahol felfrissülésre lelhetnek. Ha felfedezik önmagukban az őket a létezés rejtélyéhez és szépségéhez fűző alapvető kapcsolatot, felismerik, hogy életük minden egyes eseménye - akár jónak, akár rossznak, könnyűnek vagy nehéznek. örömtelinek vagy fájdalmasnak élték is meg az adott dolgokat legmagasabb rendű érdeküket és a fejlődésüket szolgálta. Pozitív megnyilvánulás A 37/10-esek képesek energiát és világosságot árasztani mindenkire, akivel kapcsolatba kerülnek. Mivel bíznak magukban és az általuk munkálkodó energiákban, magabiztosan és könnyedén haladnak előre eletükben, és él bennük az a tudáson alapuló hit, hogy még esetle8 e s hibáik is életútjuk természetes részei. Elég bátrak és nyitottak ahlenül h 0 8 y

kifejezzék

legmélyebb érzéseiket, hogy világos és közvetíoie ' 0 1 0 ( 1 0 , 1 h o z z á k embertársaik tudomására belső szükségleteiket, lelik C S e n a ' a P u ' ° bizalmat teremtve ezáltal életükben. Örömüket hatékon^re n Ö v e k v ^ b d s ő képességeikben és kreativitásukban, és így vei k' ' e ^ e t n e k a gyógyításban vagy bármely más területen, mivaló ^hangolódni embertársaikra, és átérezni a természettel Mélyülő kapcsolatukat. E gyógyító munka számtalan módon i cr\

megnyilvánulhat: például a képzőművészetek, a zene, a színját 3 vagy az önkifejezés bármely más művészi formájában is. Negatív m e g n y i l v á n u l á s E kezdetben oly naiv keresők elzárkóznak embertársaiktól, m - j nem bíznak önmagukban, és félnek, hogy kínos helyzetbe kerülh 1 nek, és ezáltal pontosan azt az elárultatást teremtik meg önma számára, amelytől olyannyira rettegtek. Mivel nem tárják fel az é r z 3 seiket, úgy érzik, hogy az emberek félreértik őket, és bizalmatlanok is irányukban. Mivel haragszanak magukra, vagy csalódtak önm gukban, nyugtalanító álmaik vannak, amelyek feltárják előttük a ret I tegett sötét oldalt. Kapcsolataikban elfojtott keserűségeket élnek meg, és küzdenek elnyomott kreatív energiáikkal. Az életükben fel merülő fizikai problémák azonban arra kényszeríthetik őket, hogy szembenézzenek az egészségük területén megnyilvánuló feladataikkal

Az életút feladatai Egészség Szinte minden 37/10-es kifinomult és érzékeny fizikummal és finom energiamezővel rendelkezik. Kreatív, illetve szexuális energiák miatt esetükben a gerincoszlop aljánál, a solar plexus és a szaporítószervek környékén elhelyezkedő területek lehetnek a legérzékenyebbek, és gondjaik lehetnek a térdükkel és a szívükkel is. Nemétől függetlenül minden 37/10-esnek felelősségteljes óvintézkedéseket kell tennie a nem kívánt terhesség elkerülésére, mivel az ő esetükben a legvalószínűbb, hogy problémák merülhetnek fel. Ahogy az a természet adta, de önbizalomhiánnyal küszködő gyógyítók esetében lenni szokott, a 37/10-esekkel is előfordulhat, hogy életük során számos fizikai problémával kell szembenézniük, hogy így tegyenek szert jártasságra a különböző gyógyítási módszerek terén. Ezek a személyek gyakran felfrissülésnek élik meg ezt a tanulási folyamatot, mivel a tudatalattijuk születésüktől fogva képzett a energiával történő gyógyítás művészetében. Hogy nyitottá válhassanak intuitív képességeikre és érzékenys ^ gükre, és fejleszthessék azt, a 37/10-esek számára a könnyű, elsős0 ban vegetáriánus étrend a legmegfelelőbb, bár időnként dönthe ^ úgy, hogy némi hallal vagy szárnyassal egészítik ki azt, hogy ne ' kadjanak el a talajtól. Mindenképpen hasznukra válik, ha egy sZ

160

f

r az alapvető egészségügyi irányelveket szem előtt tartó étaszerint táplálkoznak. bizonytalanságérzetük blokkolja a kreativitásukat, önpusztító \ ¿ésminták rabjaivá válhatnak, és előfordulhatnak esetükben V SC ' höző kábítószer-, illetve étkezési vagy szexuális jellegű problé^ ° Érzékenységük miatt semmiféle kábítószer (az alkoholt, a niko- • a koffeint is beleértve) hatását sem tolerálják túl jól. t nt ' /v' 37/10-es energiáival munkálkodó embereknek rendszeres, méri, rtó testmozgásra vagy valamilyen kifinomult edzésformára ? en például a tánc, a taj esi, a jóga vagy az úszás - van szükségük, h v e n e r g i á i k szabad áramlása érdekében nyitva tartsák belső csat o r n á i k a t . Bízniuk kell abban, hogy az a tökéletes mozgásforma számukra. amelyben valóban örömüket lelik. Ahogy az az összes többi, az l-es által képviselt energiákkal munkálkodó személy esetében is igaz, a testedzés legfontosabb szerepe számukra is az, hogy „leföldeljék" általa az energiáikat, hogy azok ne egyéb, kevésbé konstruktív módokon - például különféle függőségek formájában - kerüljenek levezetésre. r

Emberi kapcsolatok Azokhoz hasonlóan, akik rendelkezik 7-essel a születési számukban, a 37/10-esek hajlamosabbak arra, hogy a szívük helyett inkább az eszükben bízzanak, mivel korábban megélt elárultatásaiknak köszönhetően megérzéseiket a fájdalommal és a bizalmatlansággal társítják. A 37/10-eseknek lehetőségük van arra, hogy megbízzanak a szívükben élő szeretetben és bölcsességben, ám ehhez először fel kell hagyniuk azzal, hogy az ész védőpajzsa mögé rejtőzzenek. Még akkor is meg kell bízniuk az érzéseikben, ha ez olykor fájdalmat okoz nekik. Számos 37/10-es sokszor inkább hallgat, mivel fél attól, hogy esetg valami rosszat talál mondani. Jobban kedvelik az egyedüllétet, J^'nt a társaságot, mégis úgy érzik, szükségük van valakire, akihez _ odhetnek. Bizonytalanságérzetük miatt azonban gyakran túl sokat . ak el a szerelemtől, anélkül hogy ők maguk viszonoznák a kapott ba szörf ' j ' a m o s a k a r r a ' h°§y másokra támaszkodjanak. Soku §genek a partnerüktől, általa akarják teljesnek érezni magukat, Va °'yan állásra vágynak, ami kiteljesítheti őket, és továbbra is a e

nak körülményekre hagyatkoznak. Ebben valamelyest hasonlíta'erén " ^~ e s e kre, de amíg azoknak inkább az irányítás és az uralom Vann a k megoldandó feladataik, a 37/10-esek mintegy „szülő-

pótlékot" keresnek maguknak, aki gondoskodik róluk, mivel nemktosak abban, hogy képesek lennének gondot viselni magukra. Ve • érzelmekkel viseltetnek a párkapcsolatok iránt, és ez az a m b i v a l / ^ az önmagukkal való bizonytalan kapcsolatukat tükrözi. A szexualitást és a párkapcsolatokat a nyitottság és a bizalom '1 ti. E csoport tagjainak szexuális élete sokkal kielégítőbbé válhat hl nem pusztán a fizikai kielégülésről szól, hanem meghaladja a t szerelem szintjét. Számos 37/10-es találja úgy, hogy az érzelmi ep I sülést célzó szexuális gyakorlatok, a tantra, a párkapcsolati komm 3 nikáció mély, szexuális energiákkal történő formája a meghittség Ú* jelentőségteljesebb területeit nyitja meg számára. Ha a 37/10-esek képesek eléggé megnyílni ahhoz, hogy kifejezzék az érzéseiket és az igényeiket, és megtanulnak bízni a társukban, p£r. kapcsolataik felvirágoznak. M u n k a és anyagi kérdések A 37/10-esek életútja érzékeny, kifejezetten művészi mintákat foglal magában: e csoport tagjai a szépség és a természet energiáival munkálkodnak, ezek inspirálják őket. A helyesen megválasztott zene szinte mindegyikük érzelmeire gyógyító hatással lehet, mivel igen szoros kapcsolatban állnak ezzel a művészeti ággal. Adottságaiknak köszönhetően a képzőművészetek, a színjátszás, a tánc, a fényképészet, a látványtervezés vagy - a tanítást is beleértve - bármely más kreatív önkifejezési forma által is kifejezhetik önmagukat. A 37/10-esek azért születtek e világra, hogy a gyógyítás, a szépség és az inspiráció magasabb rendű formáit hívják életre abban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindegyikük a gyógyításnak, a képző- es iparművészetnek vagy a spirituális elfoglaltságoknak szenteli az életét. A gyógyítás magasabb rendű formái rengeteg - a testi e g y e n s ú l y t , az érzelmek ösztönzését vagy az elme megtisztítását célzó módszer is - magukban foglalnak. E módszerek mindegyike a kiegyensúlyozatlanság valamilyen „kezelésére" szolgál, például az is egyfajta gy gyítás, ha az ember derűs munkahelyi környezetet tervez; a muv ^ szek, a zenészek és a háziasszonyok munkájukkal szintén mindany nyian szebbé varázsolják világunkat; a tanárok, a barátok és kot e pedig inspirálhatják és fellelkesíthetik az embert. A pénzügyi kérdések általában nem játszanak központi szerep j 37/10-esek életében; esetükben a pénz leginkább csak az önall° ' másoktól való függetlenség eszközeként kap hangsúlyt. Ha meg

, a képességeikben, és meg is mutatják azokat, szinte azon^¿jutnak a szükséges anyagi eszközökhöz is.

nak

nal

Híres 37/10-esek Bonaparte Napóleon

Charlie Chaplin

Aldous Huxley Earvin (Magic) Johnson paul Klee Michelle Pfeiffer

Robert Redford Jean Renoir O. J. Simpson Bruce Spnngsteen L e v Tolszt °j

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 37/10-es születési szám energiáival munkálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betöltsd az életfeladatodat, mivel segít abban, hogy a legfontosabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit. Irányelvek és javaslatok • Tanulj meg bízni az érzéseidben, valamint az érzékenység, az erő, a jó kifejezőkészség és az intuíció adományában. • Fejleszd ki magadban az érzéseid kifejezéséhez szükséges bátorságot. • Ne engedd, hogy meghátrálj a félelmeid miatt. Végezz kerti munkát, olvass angyalokról szóló könyveket. Hasznos kérdések Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: a a testemről van szó, vajon az ösztöneimben és a megérzéseimen, vagy a különféle szakértőkben és elméletekben bízom-e jobJ ban? /

nek

LS Va

gyok-e kifejezni legmélyebb érzéseimet? Ha nem, mi enaz oka 7

• k 3 IV e n e r * Ho SÍáimmal hogyan hívhatok világra több szépséget? gyan vagyok képes megbirkózni azzal, ha nem érzek bizalmat Hsamban? 2 ep kai dések által megvilágosodott számodra valami, hogyan almaztla r t n á d a gyakorlatban e meglátásokat?

A m e g é r t é s elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési s z á r r J ^ F egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal; 3: ^^ dal; 7: 105. oldal, illetve 0: 135. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési g-JM mait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy ~ kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben É l e t ü n k m e g v á l t o z t a t á s á n a k eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A választás törvénye (lásd 401. oldal): Pozitív és negatív módon is teremthetünk, és kifejezhetjük önmagunkat; a választás rajtunk áll. • A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat tudjuk kihozni a megváltozó körülményekből. • A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a bizonytalanságunkon, el kell fogadnunk az érzéseinket és a sebezhetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem embertársaink véleményével foglalkozunk, kapcsolatot teremthetünk a szívünkben lakozó bölcsességgel. • A felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal): Csakis akkor lehetünk elégedettek, ha megtanuljuk, mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

r 10:

19/10 Relső

képességekkel társuló kreativitás és önbizalom 6: Ideák és elfogadás 4: Stabilitás és fejlődés

Az életfeladat megértése 46/10-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a és a magasabb rendű eszményképek feladatkörén munkálkodjanak, és energiáikat, illetve belső képességeiket egy gyakorlati, lépésről lépésre haladó folyamat során kreatív módon alkalmazva megnyilvánítsák egy jobb világról alkotott látomásaikat. E jobb világot „kicsiben", családi vagy baráti körben, vagy akár világméretekben is megteremthetik; nem a méret a lényeg.

A

kreativitás

A 4-es és a 6-os, a 10-es energiáit megelőző és azokat befolyásoló energiáiknak köszönhetően a 46/10-esek rendelkeznek bizonyos, a többi 10-esre nem jellemző erősségekkel, ugyanakkor azonban olyan feladatokkal és kihívásokkal is szembe kell nézniük, amelyek a többiek számára nem jelentenek központi kérdést. Lehet, hogy a születési számukban szereplő 4-esnek köszönhetően kapcsolatban állnak az éltető energia és erő szintjével, de a 6-os maximalista hatása miatt esetleg nem érzik magukat túlzottan kreatívnak. Bár az életfeladat-rendszer szabályai szerint soha nem adjuk össze a négyjegyű születési számok utolsó két számjegyét, ha mégis összeadnánk őket (1 + 0 ) , jelen esetben a 46/10/1-es számsort kapnánk, roely a kétszeres kreatív energiának (1) az érzékenység, az erő, a jó ejezókészség és az éles intuíció belső képességei (0) által felerősíle « hatására utal. lé é. ' V °' 3 4-esnek problémát okoz, hogy egy lassú, lépésről ha'la^ f°lyamat során haladjon előre, a legtöbb 6-os pedig elé r n m ° S a ^relmetlenségre, és azonnal tökéletes eredményeket akar tar(Q ' e szám energiáinak kombinációja rendkívüli kihívásokat a |ern 46/10-eseknek a kitűzött célok eléréséhez szükséges türeö n m . ^ a ft%amat örömtelivé tétele terén. Elképzelhető, hogy érzik oan a kreatív képességeket, de ahhoz, hogy valóban felsza-

badítsák azokat, pontosan azt kell tenniük, amit adottságaik miatt ol J nehezükre esik: le kell lassítaniuk, le kell fektetniük a gondos felk-J szülés szilárd alapjait, és szert kell tenniük a megfelelő hozzáértés ^ az adott területeken. Ha ezt megteszik, magasabb rendű látomásaikat érzékenységüket, erejüket, kreatív energiáikat és belső képességeik kombinálva párját ritkítóan kreatív, valóban nagyszerű és pompá s munkát végezhetnek a gyógyítás, a művészetek, az üzleti élet, il] e t v az élet bármely terén. A 46/10-es energiáival munkálkodó személyek képesek átlátni az élet felszínén, és megpillantani annak lényegét és a mélyben rejlő szerkezeteket. Nagyszerű építész vagy látnók válhat belőlük, de szükségük van visszajelzésre, útmutatásra és támogatásra, mert csak így képesek álmaikat valósággá változtatni. A 6-os energiái által képviselt magasrendű ideáiknak és látomásaiknak köszönhetően, a 46/10esek hajlamosak elveszni a saját terveikben és ötleteikben, és szinte teljesen megszűnik a kapcsolatuk külviláguk valóságával. Miután a 46/10-esek felismerik, hogy nem kell tökéletes munkát végezniük, kreatív adományaik segítségével a kiválóságra fognak törekedni. Sokkal inkább realistán és együtt érző módon kell munkálkodniuk, mintsem a magasabb rendű ideáik alapján meghozott elhamarkodott ítéleteikkel. Más szavakkal fogalmazva, lépésről lépésre haladva, egy j o b b élet szilárd alapjait lefektetve, nem kizárólag saját, de embertársaik érdekében kell felépíteniük a látomásukat. Akár így, akár úgy, a 46/10-esek erejük, ideáljaik és a belső adományokra való erős koncentrációjuknak köszönhetően mindig hatalmas hullámokat kavarnak maguk körül. A születési számukban szereplő nulla által képviselt belső képességek következtében hihetetlen előrelátással és megérzésekkel vannak megáldva. Azért születtek e világra, hogy kreatív energiáikkal következetesen egy magasabb rendű cél érdekében munkálkodjanak - ez a látomás táplálja és életi őket. Pozitív megnyilvánulás Ezek a személyek az erő, az érzékenység, az eszmék és a tiszta, r gyogó energiamező minőségeivel rendelkeznek. Rendelkeznek az az intuitív képességgel, hogy látomást alkossanak magukban, v l Z I . a belső eszményképet, és rendelkeznek az ahhoz szükséges e r o v ^ hogy mindaddigb kitartsanak,' míg sikerül valósággá változtatniuk an l l , — Uí. emberek üzleti UZjIVU és UOpárkapcsolati p a i i v a p w o v i u i i téren IV1UU egyaránt U^JUIUUI, s i k e r e s e • j ^ Ezek az vei elfogadják embertársaikat, és hozzáértő módon ö s z t ö n z i k őkeátV itt pességeik meghaladására. Az ilyen 46/10-esek szó szerint vagy

mben vett látomásos harcos-papok, akik a magasabb rendű ón wérdekében munkálkodnak, jgazsat megnyilvánulás mélyek általában türelmetlenek, frusztráltak, bizonytalanok és E f e d t e k , mivel az élet soha nem felel meg az elvárásaiknak; most CSÜg nal akarják az üdvösséget, és nem értékelik kellőképpen az eh820 szükséges munkát. Don Quijote-i szélmalomharcot folytatnak, és ff ton elérhetetlen álom lebeg előttük. Mivel vég nélkül kritizálják önmagukat, igen érzékenyen reagálnak a kritikára, és ezért nem is . , hallják meg embertársaik visszajelzéseit és tanácsait, ehelyett olyan magyarázatokkal indokolják tetteiket, amilyenekkel saját maiikat is képesek bolonddá tenni. ítéleteik gátolják közvetlen, intuitív megérzéseiket. Mivel kizárólag a problémákra összpontosítanak, hajlamosak blokkolt kreatív energiáikat a túlzásba vitt alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás, az evés vagy a szexualitás segítségével levezetni. Meeatív

Az életút feladatai Egészség Szinte minden 46/10-es erős, kiművelt testtel rendelkezik. Ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, emelkedett életstílusuk segít abban, hogy megőrizzék az egészségüket. Ha azonban a bennük munkálkodó energiák negatív módon nyilvánulnak meg az életükben, problémáik származhatnak helytelenül megélt szexualitásukból. Testük legérzékenyebb részei a szaporítószervek, az alhasi tájék, és bizonyos esetekben a térdek lehetnek. Számos 46/10-es nem egyszerűen csak eszik; ha egyszer felismerek az étrendnek a testre gyakorolt óriási hatását, akár hivatásosan, ® ár amatőr módon tanulmányozni kezdik a táplálkozástudományt, gy megtalálják a számukra ideális étrendet. Azonban nem szabad e gfeledkezniük arról, hogy nem létezik tökéletes étrend; mindig a/ a d ° t t állapotukban a számukra legmegfelelőbbet találhatják m vakodniuk a vn ° kell a csodadiétáktól is, és el kell fogadniuk, hogy K ^ l °zásokhoz mindig időre van szükség. hou ^ ' O - e s energiáival munkálkodó személyek hajlamosak arra, am i a l e § m a g a s a b b szintű testedzési formákat gyakorolják, azokat, dáu 1 S Z a r n t a l a n pozitív hatást egyesítenek magunkban, mint péltan v' ^ ' n i n a s z t i k a , a harcművészetek vagy egyéb, kiegyensúlyozott é i t tevékenységek. 167

Emberi kapcsolatok A 46/10-esek számára komoly kihívásokkal járhat az, hogy elfog a j I ják saját, általuk lenézett érzelmeiket, mivel hajlamosak inkább a r r * 1 koncentrálni, amit szerintük érezniük kellene, ahelyett amit valójába éreznek, így a bennük élő eszményképek esetleg a tagadás vagy a önámítás ködébe rejthetik valódi énjüket. Minél jobban megismerik és elfogadják önmagukat, annál jobbá válnak a kapcsolataik, mivel így embertársaik tökéletlenségeit is képesek lesznek elfogadni A legtöbb 46/10-esnek keményen kell munkálkodnia azon, hogy e i f 0 gadja az átlagos emberi érzelmeket. M u n k a é s anyagi kérdések Bár magasrendű ideáik, erejük, analitikus képességük és érzékenységük bármely munkakörben jó szolgálatot tesz a 46/10-eseknek, különösen megfelelő lehet számukra, ha masszázsterápiával foglalkoznak, vagy ha személyes, illetve üzleti tanácsadóként vállalnak munkát, illetve általában véve kiváló munkát végezhetnek minden, a különböző szerkezetekkel kapcsolatos munkakörökben, például építészként vagy belsőépítészként is. Remekül helyt állhatnak tornászként, a harcművészetek és a tánc terén is. Az is előfordulhat, hogy új, kreatív üzleti formák létrehozásával szolgálják embertársaikat. A 46/10-es energiáival munkálkodóknak vigyázniuk kell, nehogy abba a csapdába essenek, hogy folyton a „tökéletes" hivatást keresik, mivel ebben az esetben soha egyetlen munkakör sem fogja kielégíteni őket. Nemcsak arra kell törekedniük, amit „helyesnek" tartanak, de arra is figyelniük kell, mi vonzza őket. Esetükben az a legfontosabb, hogy alaposan felkészüljenek a feladataikra, bízzanak önmagukban, és türelmesek legyenek. Anyagi sikereik az önértékelésüktől függenek - annyi jólétben lesz részük, amennyit véleményük szerint „megérdemelnek" -, illetve attól, hajlandóak-e pontosan megtervezni a céljaikhoz vezető utat, e lépésről lépésre haladva végigjárni azt. Bizonytalanságérzetük legyőzése szinte kihívást jelent számukra, bár számukra nem jelent akkor feladatot, mint a többi 10-esnek.

Híres 46/10-esek Feljegyzéseinkben egyetlen híres 46/10-es sem szerepel. Ennek inkább az lehet az oka, hogy a huszadik század legidősebb 46/10 ej

ifiX

W Q ben jöttek a világra; ahogy telik az idő, egyre többen válnak ^Jjd híressé közülük.

Sorsod betöltésének érdekében is a 46/10-es születési szám energiáival munkálkodó emberek • 'he tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy beföltsd az életfeladatodat, mivel segít abban, hogy a legfontosabb fel^ataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit. Irányelvek és javaslatok Ismerd fel, hogy az eredmények a folyamatos gyakorlásból születnek. . Látomásodat irányként, ne pedig célként kezeld. . Álmodozz, ám közben teremts gyakorlati dolgokat. • Készülj fel, mielőtt cselekszel; a kis lépések messzire vezetnek. Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Hogyan ítélem meg önmagam és embertársaimat? • Hogyan fejezem ki kreatív energiáimat? • Milyen érzésekkel viseltetek a hosszú távú tervek iránt? • Hogyan hasznosítom az érzékenységemet és az erőmet? • Hogyan tudnám megtanulni azt, hogy kevesebbet gondolkozzak, és jobban figyeljek az érzéseimre? 2. Ha a kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat? A megértés elmélyítése I' ^ a P°zz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal; 4: 75. ol6: 95 - oldal, illetve 0: 135. oldal). 2 n s I ? lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési száGS n • kérd' y ' t o t t a k a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e r p eskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben.

i6Q

Életünk m e g v á l t o z t a t á s á n a k eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A jelen pillanat törvénye (lásd 440. oldal): Ha türelmetlened vagyunk vagy sajnálkozunk, nem lehet abban a felismerésben hogy csakis a jelen pillanat, az itt és most létezik. • A választás törvénye (lásd 401. oldal): A kreativitás olyan ener gia, melyet döntésünktől függően pozitív, illetve negatív módon is megnyilváníthatunk. • A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Utunkon csakis akkor érhetünk biztosan célt, ha egyszerre mindig csak egyetlen apró lépést teszünk meg. • A tökéletesség törvénye (lásd 436. oldal): Ideáink inspirálhatnak bennünket, ám a mindennapi életben legfeljebb a kiválósás: szintjére juthatunk el. • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem embertársaink véleményével foglalkozunk, kapcsolatot teremthetünk a szívünkben lakozó bölcsességgel. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

11: Kétszeres kreativitás és önbizalom Csak rajtunk áll, hogy életünk baleset vagy kaland lesz-e. ISMERETLEN

SZERZŐ

A lehető legegyszerűbb módon fogalmazva, ha egy születési számban dupla l-es (11) jelenik meg - mint a 29/11-esek, a 38/11-esek és a 47/1 l-esek esetében - az pontosan ugyanazokra az energiákra és minőségekre utal, melyeket a második rész l-esről szóló fejezetében (lásd 49. oldal) leírtam, ám ebben az esetben az összes, az l-es által képviselt tulajdonság, tehetség és esetleges akadály kétszeres erővel jelenik meg.

169/11 11: Kétszeres kreativitás és önbizalom 9: Teljesség és bölcsesség 2: Együttműködés és egyensúly

Az életfeladat megértése A 29/1 l-es életutat járó személyek azért születtek e világra, hogy a kreatív energiát a magasabb rendű alapelvekkel és teljességgel párosítsák, és kreativitásukat magasabb rendű bölcsességüknek megfelelően embertársaik szolgálatára fordítsák. E bölcsességet a spirituális törvények tárják fel, különösen azon törvények, melyeknek elsajátítására és megélésére a 29/1 l-esek e világra születtek. Bár az életfeladat-rendszer szabályai szerint soha nem adjuk össze a négyjegyű születési számok utolsó két számjegyét, ha mégis összeadnánk őket (1 + 1 = 2 ) , jelen esetben a 29/11/2-es számsort kapnánk, amely a 29/1 l-esek együttműködő energiáinak kétszeres hatására (2-es), illetve a „megduplázódott" kreativitásra (l-es) - azaz egyfajta kreatív szolgálatra utalna. Az összes dupla l-eshez hasonlóan a 29/11-esek is hatalmas kreatív potenciállal rendelkeznek. Mivel azonban elsődleges életfeladatunk egyfajta elénk tornyosuló hegyet jelképez, elképzelhető, hogy kevésbé érzik magukat kreatívnak, mint azok, akik nem r e n d e l k e z n e k ugyan az l-es energiáival, de kevesebb nyomasztó feszültséget is élnek meg, és kevesebb akadállyal is találják szembe magukat e téren. Néhány 29/1 l-es még csak a 11-est megelőző 2-es és 9-es feladatkörén munkálkodik, és emiatt talán nincsen tudatában annak, mekkora energiák állnak a rendelkezésére, számos 29/1 l-es pedig elképes tőén kreatív ugyan, ám problémákat okoz számára energiái kezel sj Mielőtt a 29/1 l-esek megnyithatnák velük született kreativitású gátjait, rá kell találniuk önmagukra - a középpontjukra, az ' c ' e n t l t / a j sukra, az egyensúlyukra, és ki kell tapasztalniuk saját korlátaik^ j 2-es feladatköre). Ezután keresztül kell menniük a 9-es " v e S S Z ° x i 3 sán", azaz az intuíció törvényének (lásd 467. oldat) e l s a j á t í t á s 3 J meg kell szabadulniuk a mások véleményétől való függésük 187

k e u lépniük a spirituális törvényekkel, hogy azok szerint k , felelősséget vállalva az életükért. scne latba

k'1'

^ S / á m o s 29/1 l-es életében található gyermekkori erőszak vagy talmazás; elképzelhető, hogy keményen meg kell küzdeniük a. hocy visszanyerjék az akaraterejüket, és ráleljenek magabiztos t tástudatukra. Életükben fontos szerepet játszik a 2-es befolyása, nie 0 követeli, hogy összebékítsék énük gyakran egymással szemben álló részeit, és úrrá legyenek az ellenállásra és merevségre való hajlamukon. A ^9/1 l-es energiáival munkálkodó személyeknek a bizonytalanságérzet jelentette kihívásokkal is szembe kell nézniük. A dupla l-es kétszeres kreativitása mellé kétszeres bizonytalanságérzet is társul, amely két végletes módon nyilvánulhat meg: a 29/1 l-esek vagy bizonytalanok, idegesek, félénkek és alábecsülik önmagukat, vagy túlk o m p e n z á l j á k ezt a bennük rejlő alsóbbrendűségi érzést, és óvatos viselkedésformát fejlesztenek ki maguknak, amely akár zárkózottnak és önteltnek is tűnhet. Például igaz ugyan, hogy a legtöbb 29/11-esnek hatalmas szíve van, és őszinte vágy él benne aziránt, hogy hasznos célokat szolgáljon, de kifejezetten versengővé válhat, mivel fél a kudarctól és annak következményeitől. E félelmük pedig a saját alsóbbrendűségüktől való félelmüket tükrözi. A 9-essel párosuló dupla l-es azt jelenti, hogy a 29/1 l-eseknek egy magasabb rendű akarattal összhangban kell megnyilvánítaniuk az energiáikat. Kreativitásuk inkább értelmi, mint érzelmi természetű j e l e n t ő ségteljes, de nem olyan színes, mint mondjuk a 30/3-as művészeké. Termetétől függetlenül szinte minden 29/1 l-es nagy és erőteljes energiamezővel rendelkezik. Ha ihletett vagy felindult állapotban v annak, kevesebb alvásra van szükségük, mint egyéb csoportokba tartozó társaiknak. Ha úgy döntenek, hogy valami új, eredeti vagy Jély értelmű dolgot hoznak létre, energiáik által csodákra képesek, seges energiájuk azonban kétélű fegyver, óriási hasznukra válhat, óriási felelősség is jár vele. Az energia eszköz, amely egysz< en ^lgálhat teremtő és pusztító erőket is; például az elektromos U tal v ket ' ' ^ g í t j u k b e városainkat, de az működteti a villamosszéa ják ' S 29/11-esek elsajátítják az élet tanulságait, megtanulne VrC z tlva nu " P° ' b b módon használni hatalmas energiáikat. Ha ez °ldják ' ^ könnyen megeshet, hogy különféle függőségekkel e Bg.. blokkolt kreativitásuk fájdalmas feszítését. PesséJ J V ! s o k m e H e t t a 29/1 l-es életutat járó személyek kivételes kéT is tanúbizonyságot tesznek: ha tudatosan és elkötelezet173

ten néznek szembe feladataikkal, világunk legkreatívabb személye | közé tartozhatnak. A 2-es energiái együtt járnak az embertársaik^ "való együttműködés valamely formájával, és a 29/1 l-esek arra szül e tek, hogy az emberiséget támogassák, akár kis, akár nagy ügy e k r ~' legyen szó. Nem számít, hogy üzletemberként, gyógyítóként, épf[~ munkásként, fodrászként, áruházi eladóként vagy tornászként ker sik-e a kenyerüket, rendelkeznek azzal a képességgel, hogy munká" juk, hobbijuk vagy családi életük által életre keltsék a kreativitá" szikráját. Összefoglalva, a 29/1 l-esek arra rendeltettek, hogy kreati vitásuk hatalmas energiaforrásából merítve fellelkesítsék, támogas sák és meggyógyítsák embertársaikat. Pozitív m e g n y i l v á n u l á s Az ilyen 29/1 l-esek elhivatottnak érzik magukat, és embertársaikat is inspirálják, miközben a szolgálat egyértelmű útját járják; ez a szolgálat nyilvánul meg minden cselekedetükben. E kreatív stratégák, segítő barátok és hű szövetségesek természetes karizmájuknak köszönhetően vonzzák a többi embert, és példát mutatnak számukra az életükkel. Bármilyen kreatív területet válasszanak is, mindig valami különlegeset alkotnak, és kivételes vitalitással és kitartással munkálkodnak céljaik elérésén. E nyugodt és nyitott 29/1 l-esek közvetlenül a szellemtől nyerik inspirációjukat. Negatív m e g n y i l v á n u l á s Ezek a szemmel láthatólag bizonytalan, visszafogott, tartózkodó, elnyomott és csak látszólag stabil embereket folyton az alsóbbrendűség, a túlzott versenyszellem vagy a kudarctól való félelem érzete kísérti. E domináns és makacsul fontoskodó személyek hajlamosak a kihívó magatartásra, mivel úgy érzik, folyton bizonyítaniuk kell valamit. Konokak és ellenállók, önkényesek és roppant önfejűek, ezért csak nagyon nehezen képesek elengedni a dolgokat. Képzelt alsób rendűségük megakadályozza őket abban, hogy vállalják a kreativita kockázatait, amelyek izgalmasabbá tehetnék az életüket. Mivel elve^ szettnek érzik magukat, és nincs igazán kialakult éntudatuk, ing a nak a pezsgő energia és az összeomlás időszakai között. Felgy"' e lett energiáik különböző függőségeket, durva v i s e l k e d é s m ó d o t er | ményezhetnek esetükben, és a spirituális törvényekből (különöse J ok-okozatra vonatkozókból) gyakran bírósági eljárások során kap leckéket.

Az életút feladatai Uf energiáival munkálkodó személyek energiáiknak köszön^ *en gyakran szokatlan külsővel rendelkeznek. Energiamezejük he t0 , ^kár két-háromszorosa is lehet a megszokottnak. Ha lázba l1lCU és fellelkesíti őket valamely kreatív tervük, a 29/1 l-eseknek az M^'osnál jóval kevesebb alvásra van csak szükségük. Vonzerejük l e g a l á b b annyira fakad ragyogó energiamezejükből, mint fizikai tulajdonságaikból. A s z e x u a l i t á s é s a kreativitás közötti összefüggéseknek köszönhetően szaporítószerveik környéke - az alhas tájékát és a hát alsó részét is beleértve - roppant érzékeny területet jelenthet számukra. Az esetükben jelentkező szaporítószervi fertőzések, a ciszták, az e tájékon, illetve a hát alsó részén tapasztalt fájdalom, a szorulás és a túlsúly sokszor kreatív energiáik áramlását akadályozó elzáródásokra utal. Előfordulhat, hogy a 29/1 l-eseknek gyakrabban vérzik az orra, gyakrabban szenvednek egyéb szokatlan betegségekben, mint az egyéb születési számmal rendelkező emberek. Ugyanakkor különösen szerencsésnek is tűnhetnek; megeshet például, hogy egyetlen karcolás nélkül úsznak meg komoly baleseteket. A 29/1 l-esek fizikai, érzelmi vagy szexuális problémái leggyakrabban blokkolt kreatív energiáikra vagy valamilyen ártalmas viselkedési mintára vezethetők vissza. A különféle masszázsterápiák kifejezetten jótékony hatást gyakorolhatnak rájuk, abban az esetben is, ha ők játsszák az aktív fél szerepét. A 29/1 l-esek tudatalattija nyitott és befolyásolható, ennélfogva a pozitív gondolkodásmód, a vizualizáció és a tudatalattira, illetve az «energiatestre" ható egyéb gyógyítási formák - például az akupunk| U r a ' az a kupresszúra, a kézrátétel, a bioenergetika és a táplálkozásP'a - esetükben eredményesebbnek bizonyulhatnak a hagyományos gyógyszeres kezelésnél. nál t - T A L A B A N V É V E A 29/1 l-eseknek változatos, a többi csoport tagjaia bah k étrendre van szükségük; ajánlatos a sok gabonaféle, a U SZarnyas lálkoz í - Ugyanakkora figyelmet kell fordítaniuk a táptörvé ' s z a ° ^ y o k r a és a rendszeres testmozgásra, mint a spirituális a/ betartására. Esetükben különösen igaz a mondás, miszerint ros s , u | . , a z z a v álik, amit elfogyaszt; mivel érzékeny energiáik miatt leértve

, e

32 a l k o h

°lt

és a drogokat - a nikotint és a koffeint is be&)obb, ha teljes egészében tartózkodnak azoktól.

Az összes dupla l-eshez hasonlóan, a 29/1 l-eseknek több testm gásra van szükségük, mint a többi embernek -, nemcsak azért, ho megőrizhessék az egészségüket, hanem azért is, mivel ezáltal „leföp delhetik" energiáikat, és elősegíthetik azok szabad áramlását. A ke 1 deti nehézségek után jól viselik a testmozgás jelentette fizikai m próbáitatásokat, sőt kifejezetten rákapnak a dolog ízére. Ha mindé nap mozognak, és megtalálják a számukra megfelelő kreatív munkákat, illetve szabadidős elfoglaltságokat, a 29/11-esek életerős nek és egészségesnek fogják érezni magukat. Emberi kapcsolatok Habár néha kifejezetten szentimentálisak is lehetnek, a 2 9 / 1 1 - e s e k hajlamosak inkább az elméjükben megnyilvánuló kreatív e n e r g i á k r a összpontosítani a figyelmüket, és ez akadályozhatja őket é r z e l m e i k kifejezésében. Gyakran előfordulhat, hogy elnyomják vagy „ i n t e l l e k tualizálják" az érzéseiket, érzelmeik elfojtása vagy látszólagos hiánya pedig kedvezőtlen hatással lehet emberi kapcsolataikra. A 27/9-esekhez és a 25/7-esekhez hasonlóan a 29/11-esek is azért értékelik és igénylik a kapcsolatokat, mert nem állnak túl jó kapcsolatban önmagukkal. A legtöbb 29/1 l-es szereti, ha sok barátja és ismerőse van, és arra is szüksége van, hogy legyen mellette valaki, akihez támogatásért fordulhat. Némelyek azonban abba a csapdába esnek, hogy törekszenek ugyan a párkapcsolatokra, de közben folyton azt hangoztatják, hogy alapvetően független lények. Gyakran előfordul, hogy magányos, más dobok szavára masírozó i n d i v i d u a l i s t a k é n t élik az életüket. Kiterjedt és serkentő energiamezejüknek köszönhetően e c s o p o r t tagjait a legtöbb ember önzőnek találja, viszont ha e l b i z o n y t a l a n o d nak, vagy úgy érzik, akadályozza, gátolja őket valami, a 2 9 / 1 l - e s e k nek gyakran lehetnek nehézségeik a párkapcsolatok terén. Ha k r e a t í v energiáikat a munkáik vagy a terveik kötik le, e tevékenységek a n n y i r a lefoglalhatják őket, hogy nem marad túl sok idejük a p á r k a p c s o l a t i g kai törődni. Hűségük, bizonytalanságérzetük (amely miatt s z ü k s é g van a valahová tartozás érzésére), valamint f ü g g e t l e n s é g ü k m e g o r z sére irányuló hajlamuk miatt általában összetett és b o n y o l u l t k a p c s 0 latokat alakítanak maguknak. A szexuális életük kész paradoxon lehet: a rajtuk k e r e s z t ü l á r a energia miatt egyrészt a legtöbb „nem blokkolt" 29/1 l - e s r e n d s i sen igényli a szexuális kielégülést, feltéve, hogy ezen e n e r g i á k a t I valamilyen intenzív kreatív tevékenység vagy kemény fizikai _r

r

íjában vezetik le; ugyanakkor azonban bizonytalanságérzetük fi""'; blokkolhatja a szexualitásukat, illetve előfordulhat, hogy elk a szexuális energiáikat (a 2-es negatív módon, az együttműkö^' nie^tagadásában megnyilvánuló energiái). Általánosságban véve, P«9/n-esek szexuális élete azt tükrözi, milyen mértékben képesek 2 nsúlyt teremteni életük többi területein, egye M u n k a és anyagi kérdések

K r e a t i v i t á s u k n a k és személyiségüknek köszönhetően minden 29/11esben ott lakoznak a feltaláló, a művész, az atléta és a vezető archetísai energiái és kreatív vágyai. E csoport tagjai született csapatjáték o s o k , élvezik, ha sok emberrel állnak kapcsolatban, ugyanakkor a közösség magasabb értelemben vett javát szolgálni hivatott individ u a l i s t á k paradoxonát is megjelenítik. Ami a pénzügyeket illeti, a 29/1 l-esek szinte vonzzák magukhoz a pénzt, mivel a pénz is az energia egyik megnyilvánulási formája, és a hasonló hasonlót vonz. Ahogy energiájuk áramlik, úgy növekszik a jólétük is; olyan mértékben fognak szert tenni a számukra a 2-es energiáinak hatása miatt oly fontos biztonságot jelentő anyagi jólétre, amilyen mértékben vállalják, hogy pozitív módon nyilvánítsák meg kreatív energiáikat a világban. Ha ezen energiáik nem pozitív módon nyilvánulnak meg, a nélkülözés és a bizonytalanság elcsüggesztő élményét kell megtapasztalniuk. A 29/1 l-esek számára a pénz csak eszköz, amely által figyelemmel kísérhetik, hogyan áramolnak az energiáik, bár bizonyos esetekb e n a pénzszerzés egyfajta versengés tárgyává válhat számukra. Előfordulhat, hogy általa akarják kivívni maguknak embertársaik tiszteletét és elismerését, mivel számukra roppant sokat jelentenek ezek a dolgok. Ha a kreatív szolgálatra koncentrálják energiáikat, felfedezik, "°gy természetes módon lesz részük jólétben és bőségben.

Híres 29/1 l-esek ^ a d y Judith Anderson ac k Benny Brown ^ aul Getty

Henry Kissinger Wolfgang Amadeus Mozart Edward R. Murrow Edgar Allan Poe

BOM H e n n i n § Har f *y Houdini

Isaac

Bashevis Singer Jules Verne Alice Walker m

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 29/1 l-es születési szám energiáival munkálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy b e töltsd az életfeladatodat, mivel segít abban, hogy a legfontosabb fej adataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekede tek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit. Irányelvek és javaslatok • Mindennap végezz valamilyen testmozgást, ez megváltoztathatja sőt akár meg is mentheti az életedet. • Ha utadba áll a bizonytalanságérzet, egyszerűen lépj át azon. • Gyakorolj, és ha már szert tettél a szükséges szakértelemre, bízz meg kreatív energiáidban. • Vegyél részt téged érdeklő munkaközösségekben. Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Hogyan használom a kreativitásomat, és hogyan vezetem le blokkolt energiáimat? • Hogyan hozhatnám ki a legtöbbet jelenlegi helyzetemből? • Hogyan tudnám a legjobban szolgálni embertársaimat? • Hogyan tanulhatok meg jobban bízni a szívemben, mint mások véleményében? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat? A m e g é r t é s elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési s z á m o d egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal, 2: 58. oldal, illetve 9: 125. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid s z ü l e t é s i sza mait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő é l e t ü k b e n -

1-7«

é l e t ü n k m e g v á l t o z t a t á s á n a k eszközei:

spirituális törvények Qjvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: # ^ választás törvénye (lásd 401. oldal): A kreativitás olyan energia, melyet döntésünktől függően pozitív, illetve negatív módon is megnyilváníthatunk. , A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat tudjuk kihozni a megváltozó körülményekből. . A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a bizonytalanságunkon, el kell fogadnunk az érzéseinket és a sebezhetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. . Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem embertársaink véleményével foglalkozunk, kapcsolatot teremthetünk a szívünkben lakozó bölcsességgel. • A felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal): Csakis akkor lehetünk elégedettek, ha megtanuljuk, mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

8

19/10 11: Kétszeres kreativitás és önbizalom 3: Önkifejezés és érzékenység 8: Jólét és hatalom

Az életfeladat megértése A 38/1 l-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a kreativitás és az anyagi sikerek feladatkörein munkálkodjanak, és megtanulják, hogyan nyilvánítsák meg abban együtt érző és nagylelkű módon hatalmukat és energiáikat. Nem azért vannak itt, hogy a saját céljaik érdekében tegyenek szert j ó m ó d r a és befolyásra, hanem azért, hogy azzal egy magasabb rendű célt szolgáljanak, tegyék ezt akár barátaik és kollégáik szűk körében, akár egy nagyobb értelemben vett közösségben. Életfeladatunk beteljesítése mindig komoly kihívást jelent számunkra, és ez alól a 38/1 l-esek sem jelentenek kivételt. Bár a 8-as hatásának köszönhetően kreatív energiáik még erősebben nyilvánulnak meg, mint a többi dupla l - e s esetében, hatalmas bizonytalanságérzettel és önbizalomhiánnyal kell megküzdeniük, valamint hajlamosak arra is, hogy lemondjanak a hatalomról és a jólétről, ezektől igyekeznek távol tartani magukat, illetve tudat alatt m e g h i ú s í t j á k az elérésükre irányuló törekvéseiket. Saját terveiket gyakran elejtett szavaikkal húzzák keresztül, mivel az önkifejezés terén is akadnak megoldandó feladataik. Életútjuk során a 38/1 l-eseknek végül kapcsolatot kell t e r e m t e niük az érzéseikkel és az érzékenységükkel, és meg kell t a n u l n i u k kifejezniük azt, úrrá kell lenniük az önbizalomhiányukon, és meg ke tanulniuk, hogyan kezeljék a 8-asoknak a tekintéllyel s z e m b e n é r z e t elfojtott dühét, hogy ők maguk is tekintélyes, elismert e m b e r e válhassanak. Bár az életfeladat-rendszer szabályai szerint soha nem adjuk ° s s Z a négyjegyű születési számok utolsó két számjegyét, ha mégis öss adnánk őket (1 + 1 = 2 ) , jelen esetben a 38/11/2-es s z á m s o r t k a p " ^ ^ mely a 38/1 l-esek kétszeres kreativitására esetlegesen h a t á s s a l

F trn 0icödő energiáik (2-es) hatására utalna. Ezt azt jelenti, hogy r>' U ^ n e n l érnek egy bizonyos érettségi szintet, a 38/1 l - e s e k függetm1? pyakran hatalmaskodó természete megnehezíti a velük való le ° k'T e l ő f o r d u l h a t , hogy kezdetben túlzottan gondos és segítőkész 1111111 .nrt-íst tanúsítanak, ám később a 2-es energiái ellenállássá vál-

e

m

a g a t a i ia.

tOZ

A 3 8 / H - e s e k természetükből fakadóan erőteljes személyiségek, de •"K hol e l f o j t o t t , hol pedig kirobbanó módon nyilvánul meg. EnerC - ' knak köszönhetően ösztönös vágy él bennük arra, hogy sok pénzt k e r e s s e n e k , és befolyásra tegyenek szert. Az élet bármely területén m u n k á l k o d j a n a k is, meg kell tanulniuk, hogyan uralkodjanak önmauk felett (ahelyett, hogy másokon uralkodnának), és hogyan nyilván í t s á k meg számottevő erejüket és energiájukat oly módon, hogy azzal k é p e s s é g e i k kiaknázására lelkesítsék embertársaikat, és segítsék ő k e t abban, hogy ráleljenek saját forrásaikra, amelyekből erőt és ösztönzést nyerhetnek. A legtöbb 38/1 l-es úgy érzi, nem képes eleget elfogadni, és soha nem kap eleget. Érzelmi érzékenységükkel társuló nyers, bár gyakran elfojtott erejüknek köszönhetően hatalmas kreatív energia hajtja őket előre. Előfordulhat, hogy mindaddig a farkánál fogva akarnak visszatartani egy tigrist, míg végül meg nem szelídítik, és rá nem jönnek, hogyan hasznosítsák pozitív módon az energiáikat. Ha ezt nem tanulják meg, esetleg kábítószerfüggővé, erotománná vagy a mértéktelen evés rabjává válhatnak. A 8-as energiáival járó hatalmi és tekintélyelvi feladatok miatt a I 38/11-esek könnyen szenteskedővé és didaktikussá, vagy önkényeskedővé és hatalmaskodóvá válhatnak; e tulajdonságok minden, a 8-as leiadatkörén munkálkodó ember esetében megnyilvánulhatnak, ám e csoport tagjainál a 8-as energiáit tovább erősítik a dupla l - e s által képviselt energiák. Az

^ s z e s l-eshez, illetve dupla l-eshez hasonlóan a 38/11-esekI . ' g kell birkózniuk a bizonytalanságérzetük jelentette probléerő \ •melyekhez esetükben a 8-as energiáihoz társuló hatalom és Minél ° J t a ' ! á r a irányuló hajlamuk okozta nehézségek is társulhatnak, l ^ é l s J " ^ ^ egy őket meghaladó közös ügy vagy magasabb rendű nek a ° g á l a t a n a k szentelik az életüket, minél inkább összhangban élb a n k n i a § a s a b b rendű akarat törvényével (lásd 463. oldal), annál jobPesséo, e . Sek letisztítani a 8-as energiáit, és felszabadítani kreatív kées életb^ így elég bátrakká válhatnak ahhoz, hogy kilépjenek az s me

Pozitív m e g n y i l v á n u l á s E csoport tagjai hatalmas vezetőkké vagy dinamikus kreatív tanác adókká válhatnak; képesek megoldani régóta elhúzódó problémákat" új véleményeket kialakítani, és utat teremteni számunkra egy jobb vi' lág felé. Az ilyen 38/1 l-esek számára nem a pénz a legfontosabb do log; energiák megnyilvánításával mindig akad számukra elég. Anél kül adnak és keresnek pénzt, hogy nyomon követnék annak útját és embertársaik vonzódnak hozzájuk erőteljes energiamezejük miatt Segítenek másoknak, hogy felfedezzék a saját képességeiket, és bő kezűen megosztják velük javaikat. Az egyenlőség és a tisztelet elve alapján gyakorolják hatalmukat. Mivel az energia szökőárával járják az anyagi sikerek útját, kiemelkedő és produktív életet élhetnek. Negatív m e g n y i l v á n u l á s Ezek a személyek folyton igyekeznek rászedni és túlteljesíteni embertársaikat; arra törekszenek, hogy - gyakran a manipuláció eszközét használva - uralkodjanak rajtuk. Mivel nem elég magabiztosak ahhoz, hogy kilépjenek az életbe, megtagadják az erejüket, és meghiúsítják a sikereiket; vagy épp ellenkezőleg, visszaélnek a hatalmukkal és a mások felett aratott győzelmeik által törekszenek a sikerre. Nem végeznek rendszeres testmozgást, és így előfordulhat, hogy blokkolt kreatív energiáik különböző függőségeket váltanak ki esetükben. Mivel felgyülemlett energiák miatt frusztráltnak érzik magukat, zárkózott viselkedésükkel elidegenítik maguktól embertársaikat, ám önmagukban folyton gyötrődnek az önbizalomhiány és a bizonytalanságérzet miatt.

Az életút feladatai Egészség A 38/11-esek esetében egyaránt jelentkezhetnek a 3-asokra (a blokkolt önkifejezés miatt érzékeny toroktájék), a dupla l-esekre ( e r z keny szaporítószervek, alhas, a hát alsó része) és a 8-asokra ( b a l e s e tek, vagy - ritkábban - a túl sok munka miatti kiégés f o r m á j á b a n megnyilvánuló, önmaguk ellen irányuló „szabotázsok") j e " e r n ^ gondok. E problémáknak nem feltétlenül kell valamilyen b e t e g j vagy baleset formájában megnyilvánulniuk; a bajok általában a jelentkeznek, ha ezen egyének energiái negatív minták formaj ^ . ^ nyilvánulnak meg - az élet mintegy így jelzi számukra, hogy változtatniuk régi szokásaikon.

^ 38/Il-esek számára a leghatékonyabb gyógymódokat a pozitív a l i z á c i ó , a hiedelmeik terén végzett munkálkodás, a különböző V Z ' ^ s Z á z s o k és az egyéb, viszonylag finom, az értelmükkel és az enermezejükkel dolgozó módszerek jelenthetik. Ha kreatív energiájuk ^ a C j o n áramlik, jó a kedélyállapotuk, és stabil egészségi állapotnak SZa ndhetnek. A legtöbb 38/1 l-es túl elfoglalt ahhoz, hogy az étkezés ° k r e a t í v konyhaművészeket kivéve) központi szerepet töltsön be az p e t é b e n : az étel számukra csak az élet és az ambíciók üzemanyagát jel e n t i A vegetáriánus vagy túlnyomórészt vegetáriánus étrend segíthet 'kik időnkénti agresszív hajlamaik leküzdésében. A többi dupla l-eshez hasonlóan e csoport tagjainak is rengeteg t e s t m o z g á s r a van szükségük, hogy levezethessék és „leföldelhessék" k r e a t í v e n e r g i á i k a t , és a kezdeti nehézségek után általában kifejezetten örömüket lelik a napi rendszerességű oxigénigényes testedzésben.

Emberi kapcsolatok Bár gyakran kifejezetten magabiztosnak tűnhetnek, a dupla l-es és a 3-as energiái miatt a 38/1 l-esek sokszor olyan partnereket keresnek maguknak, akik által erősödhet az éntudatuk. A legtöbb 38/1 l-es energiái paradox módon nyilvánulnak meg: szükségük van egy erős személyiségre, akire támaszkodhatnak, ugyanakkor hajlamosak arra, hogy a környezetükben mindenkit megpróbáljanak irányítani. Párkapcsolataik és szexuális életük sokat elárul arról, milyen előrehaladásra tettek szert az élet különböző feladatköreinek területein. Sokan tapasztalhatják azt, hogy a hatalommal és a jóléttel, illetve a bizonytalanságérzetükkel kapcsolatos problémáik a hálószobájukba is belopóznak. Előfordulhat, hogy energiáik felszabadítására használjak a szexualitásukat és a partnerüket, anélkül hogy bármiféle érzékenységet tanúsítanának társuk igényei iránt; illetve az is, hogy lemondanak a hatalmukról, vagy éppen ellenkezőleg, visszaélnek az fejükkel. Szexuális értelemben vagy azt szeretik, ha ők irányítják a P gokat, vagy azt, ha partnerük uralmat gyakorol felettük; a kikötöi s / n e S e § y é b szexuális hatalmi játékokat feltehetőleg szintén egy Tér 6 8 ' 1 3 ' 0 1 1 3 k L 38/n m e s z e t e s e n ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, a Cse < ' is élhetnek mind szexuális, mind egyéb értelemben kőiC s ö n .. SU1 k i e l é f t ő den g párkapcsolatban. Emberi kapcsolataik tükre mine g y ^ ^ n segíthet nekik abban, hogy megértsék az életüket, és su ' y t teremtsenek abban. .o-

M u n k a és anyagi kérdések A legtöbb 38/1 l-es született vezető, mivel tekintélyükkel, érzéke ségükkel és kreativitásukkal szinte bármilyen problémát k é p e l j megoldani. Csodálatra vagy megvetésre méltó politikusok válhat t belőlük, attól függően, hogy pozitív vagy negatív módon nyil V á n ják-e meg erejüket és kreativitásukat, illetve hogy bölcsen és tekint'" lyesen használják-e az erejüket, vagy embertársaik leigázására törek" szenek-e. Bár nem minden 38/1 l-es szolgálja embertársait nyilvánvaló hatal mi pozíciókban, az iskolákban, a munkahelyükön vagy otthonukba is útmutatást nyújthatnak számukra velük születetten kreatív elméjük és ötleteik által. Bármely kreatív területen tehetséges feltalálóvá, újí tóvá és vezetővé válhatnak, legyen szó akár az üzleti életről, akár a képzőművészetekről. Az élet minden területén kiemelkedő munkát végeznek, dolgozzanak akár prédikátorként, akár problémamegoldó szakemberként. Ami a pénzügyeket illeti, a 38/1 l-esek gyakran tapasztalhatják, hogy vágyaik és félelmeik keresztülhúzzák saját számításaikat, illetve azt, hogy egyaránt hajlamosak arra, hogy bőségben éljenek, vagy épp ellenkezőleg, éhezzenek. Ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, megbízható, konzervatív üzleti és magánéleti partnerekké válhatnak, és komoly segítséget nyújthatnak embertársaiknak pénzügyi eszközeik segítségével. Ha kreativitásukat a közösség javának és a világ jobbá tételének szentelik, természetes módon áramlik hozzájuk a pénz. Minél több energiát fektetnek a világ szolgálatába, annál több pénzre tehetnek szert.

Híres 38/1 l-esek Kevin Bacon Lionel Barrymore A1 Capp Marc Chagall Bill Clinton Davy Crockett

Daniel Day-Lewis Isadora Duncan Peggy Fleming Goethe Madonna Jacquline Kennedy Onassis

Sorsod betöltésének érdekében

rt az életfeladatodat, mivel segít abban, hogy a legfontosabb fel0 1 tíiltS fiovplmprlpt P5 hÍ7nnvns lénvfípi töitsa a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekedek o n c„atitt-álH entráld o taiL itACCOÍTlI tí^rillí^tí^lt ada "" á t a i a kíthasd életed kulcsfontosságú területeit, altai dl« teki. ál .

nvelvek és javaslatok meg uralni az erőidet, és tanuld meg azt is, mikor mondj le

Tanuld „z

irányításról.

Mindennap végezz valamilyen élénk testedzést, hogy elkerülhesd a

függőségeket.

Fejezd ki az érzéseidet, és tanuld m e g é r e z n i az ö n k i f e j e z é s erejét. J Keress kreatív módokat arra, hogyan támogathatnál k ü l ö n b ö z ő k a ritatív ügyeket.

Hasznos kérdések el az a l á b b i kérdéseken: Milyen helyzetekben mondok le a hatalmamról, és milyen helyzetekben akarom uralni embertársaimat? • Hogyan szolgálják kreatív energiáim embertársaimat? • Nagylelkűen bánok-e a pénzemmel és az energiáimmal? • Ha bizonytalannak vagy frusztráltnak érzem magam, konstruktív vagy destruktív módon vezetem-e le az energiáimat? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat? 1

Gondolkodj

.

A megértés elmélyítése 1- Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal, 3: 66. oldal, illetve 8: 115. oldal). Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben. E'etünk megváltoztatásának eszközei: * s P'ntuális törvények [ ' Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: A választás törvénye (lásd 401. oldal): Pozitív és negatív módon is teremthetünk, és kifejezhetjük önmagunkat; a döntés rajtunk áll.

Ha te is a 38/1 l-es születési szám energiáival m u n k á l k o d ó emberek békörébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy i8c

A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha hajl a I dóak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, azzal ertibe 1 társaink inspirálására ösztönözhetjük magunkat. • Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Az őszinteség elsg^ leges formája az, ha elfogadjuk saját magunk és embertársai i iránt érzett érzéseinket. • A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a bi zonytalanságunkon, el kell fogadnunk az érzéseinket és a sebe? hetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem embertársaink véleményével foglalkozunk, kapcsolatot teremthetünk a szí vünkben lakozó bölcsességgel. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

47/11 11: Kétszeres kreativitás és önbizalom 8: Jólét és hatalom 3: Önkifejezés és érzékenység

Az életfeladat megértése ^ 47/1 l-es életutat járó emberek azért születtek erre a világra, hogy kreativitást és a bizalmat egyesítve megbízzanak a magukban és a embertársaikban munkálkodó szellemben, és segítsenek energiáikkal egy stabilabb, békésebb világ megteremtésében. Működési területük k i t e r j e d h e t a legtágabb értelemben vett közösségre, vagy „csak" családtagjaik, barátaik és ismerőseik szűkebb körében végzik nem kev é s b é jelentőségteljes munkájukat. Bár az életfeladat-rendszer szabályai szerint soha nem adjuk össze a négyjegyű születési számok utolsó két számjegyét, ha mégis összeadnánk őket (1 + 1 = 2 ) , jelen esetben a 47/11/2-es számsort kapnánk, mely az együttműködő energiáknak (2) a kétszeres kreativitásra (11) gyakorolt hatására utalna. Mivel életfeladatunk olyan, akár egy elénk tornyosuló hegy, a 47/1 l-eseknek számos, a születési számok sorrendjében egymásra következő kihívással kell szembenézniük. Először meg kell ismerniük s aját személyes fejlődési folyamatukat, és meg kell tanulniuk bízni abban; majd úrrá kell lenniük a bizalmatlanságtól és a cserbenhagyaastól való félelmeiken és az erre irányuló elvárásaikon (melyek leggyakrabban gyermekkori családi problémáikból erednek); ezután pe®g le kell győzniük mélyen bennük élő bizonytalanságérzetüket, miez megnehezítheti azt, hogy őszinte kapcsolatokat alakíthassanak K1 er nbertársaikkal. val alapvető archetípusa a művészetekkel, a harmóniá7 et r t r n u s a v a Pnibe ° ' ' ' és kifinomult teljességével kapcsolatban álló niepi ^ ^ bizalom fontos feladatot jelent számukra, az élet általuk aszta t tuk. ' tiszta energiáit pedig meglágyítja művészi természeg i á k U ^ a n a k k ^ felerősítik és támogatják a 4-es által képviselt ener•ndannyian képesek vagyunk értékelni a szépséget, de ahhoz, 187

hogy szépséget teremtsünk és megosszuk azt embertársainkkal, e | • gedhetetlen, hogy az alkotási folyamatot a gyakorlás és a f e l k é s z ü l j időszaka előzze meg. A 47/1 l-esek számára különösen fontos 1 hogy mindig lépésről lépésre fejlődve haladjanak kitűzött céljaik f j p ' Az egyéb csoportokba tartozó emberekhez hasonlóan a 47/11 ~ ' is éppúgy megtapasztalhatják születési számuk problémás vagy n e I f l tív aspektusait, mint életfeladatuk pozitív módon történő beteljesedj 1 sét. A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal) segíthet nekik, hogy leküzd" jék a gyerekes naivitásra és türelmetlenségre irányuló hajlamaikat hit törvénye (lásd 448. oldal) pedig mintegy az elárultatással és a önbizalomhiánnyal kapcsolatos velük született érzékenységük ellen szeréül szolgálhat. E törvények nagy jelentőséggel bírnak a 47/n esek számára, mivel e csoport tagjai időnként az önbizalomhiány által felerősített bizonytalanságérzet elerőtlenítő periódusait élhetik meg. Sajnálatos módon e kifinomult, mégis erős egyének gyakran már azelőtt átélik a kudarc érzését, mielőtt egyáltalán belekezdtek volna adott feladatukba. Miután lehetőséget kaptak arra, hogy belevágjanak a fejlődéssel, a bizalommal és a bizonytalanságérzetükkel kapcsolatos feladataikba, megtanulnak bízni önmagukban, és felfedezik saját szépségüket és szellemüket. Mivel fogékonyak a magasabb rendű inspirációkra, képesek mindenütt és mindenkiben érzékelni a szellem jelenlétét. Ha megtanulnak megbízni a bennük munkálkodó szellemben, világosságot, energiát és varázslatot hoznak világunkba. Mivel a 11 dupla adag kreativitása felerősíti a 7-esekre jellemző borotvaéles gondolkodásmódot és a 4-esek analitikus képességeit és erejét, a 47/1 l-esek olyan ritka lehetőségeket testesítenek meg. melyek korábban csak ritkán tűntek fel bolygónkon. Akkor születtek erre a földre, amikor annak legnagyobb szüksége van kifinomultan tiszta energiáikra, nemcsak azért, hogy „megmentsék" világunkat, hanem azért is, hogy segítsenek felmagasztalni azt. Saját f e j l ő d é s ü k érdekében meg kell tanulniuk bízni magában a fejlődési f o l y a m a t b a n , és nem szabad megfeledkezniük arról, hogy kreativitásuk csak akkor bírhat kellő erővel, ha a katalizálásához szükséges idővel és h o z z a e téssel társul. A 47/1 l-es energiáival munkálkodó személyek kreatív képzelő®*®! jük által a világosság hídjait teremthetik meg világunkban. Az el J I tornyosuló kihívások során meg kell tanulniuk, hogyan nyil v á n l ^ meg gyakorlati módon a kreativitásukat, miközben továbbra s e n l ^ p - j kadnak el a valóságtól. Nem azért születtek erre a világra, hogy 184

p

szárnyain

í e etU

' '

földre, és m e g o s s z á k azokat e m b e r t á r s a i k k a l .

sa ikat '

F

gy6

j j ^ g látomásaik és az előrelátás a d o m á n y a által a 4 7 / 1 1 ^ é k e z t e t h e t n e k bennünket az élet m é l y s é g e i b e n , a j e l e n pilla-

eStk L natlU

repüljenek, h a n e m h o g y lehozzák kreatív látomá-

'

íz itt és mostban rejlő szépségre, a m e l y esetleg elkerüli a f i -

" ' n k e t . B á r m i l y e n hivatást v á l a s s z a n a k is, ha megtalálják h e l y ü 111

é l e t

nagyobb

rendszerében, mindig a v i l á g o s s á g forrásául

fb n a k s z o l g á l n i embertársaik számára.

Pozitív megnyilvánulás ilyen 47/11-esek energiamezeje tiszta fénnyel ragyog, és emberársaik mindig érzékelik azt, ha nem is látható. Inspiráló személyisé... révén emlékeztetnek bennünket arra, hogy - akár tudatában vagyunk ennek, akár nem - mindnyájunkban ott munkál a kreatív energia és a szellem. A képzelet dimenzióiban tett utazásaik által spirituális rejtélyként - élő, hallgatólagos felismerésként - tapasztalják meg az életet, és analitikus képességeik, villámgyors gondolkodásuk és kreatív energiáik segítségével megosztják velünk e felemelő tapasztalásokat. Embertársaik számára nehézséget okozhat az, hogy lépést tartsanak velük, és inspirációjuk forrásának mélyére hatoljanak. Olyan, mintha folyton egy angyal időzne társaságukban; minél jobban megtanulnak megbízni belső útmutatásaikban, megmagyarázhatatlan megérzéseikben, és azok alapján végezni a feladatukat, annál több pozitív energiát és szépséget teremtenek a világban. Negatív megnyilvánulás Ezek a személyek saját értelmük börtönébe zártan élik az életüket, nem állnak kapcsolatban a világgal és a többi emberrel. Mivel elszigeteltek és megkeseredettek, elvesznek kreatív képzelőerejük „virtuá•s valóságában", és még embertársaik közt is remeteként élnek. Az he 'yett inkább a számítógépek „társaságát" választják, és an kedvelik a magányt, mint azt, hogy kapcsolatokat alakítsanak . - ^ t á r s a - k k a l , akikben képtelenek megbízni. E briliáns, ám „páahol ° S Z t e t t ' e gyének szívesebben élnének egy varázslatos világban, n °l\ m d ° 1 § 0 k e § y s z e r ű e n c s a ^ megtörténnek, és nem szívesen időze nibert 3 ^ ° P P a n t érzékenyen reagálnak arra, ha úgy érzik, n

ak s ,-USa''< c s e rbenhagyták vagy elárulták őket, és gyakran okozköztj n U konfliktusokat a saját belső valóságuk és a külvilág nini lé m á k °ndások. A gyermekkorukból eredő, megoldatlan probs e'lojtott érzelmeik vállukra nehezedő súlya alatt görnyedve

könnyen előfordulhat, hogy a különböző kábítószerek élvezetek vagy az élmények hajszolásában keresnek menedéket.

Az életút feladatai Egészség A legtöbb 47/1 l-es roppant kifinomult, érzékeny testtel és energiám 1 zővel rendelkezik. A többi dupla l-eshez hasonlóan a szaporítósze * vek környéke (beleértve ebbe az alhasi területet és a hát alsó részét' u esetükben is kifejezetten érzékeny, különösen abban az esetben h kreatív energiáik nem áramlanak szabadon. Ha a 4-es és a 7-es által1 képviselt feladatokat nem tudják megoldani, a szívükkel és a lábuk kai is adódhatnak problémáik, mivel testük erős ugyan, egyúttal kifejezetten érzékeny is. Ha a 47/11-esek megbetegszenek, gyógyulásukat nagymértékben elősegíthetik az értelemmel (mind tudatos, mind tudat alatti szinten) dolgozó gyógymódok, például a pozitív imagináció, vagy az, ha önmagukat erősítő meggyőződéseket ültetnek el tudatukban. A 47/1 l-eseknek nagy hasznára válhat, ha megalapozott, lehetőleg vegetáriánus étrend szerint táplálkoznak, és igyekeznek a lehető legkevesebb tejterméket fogyasztani. Étrendjük azonban nem lehet túl könnyű, mivel ebben az esetben túlzottan „lebegőssé" válhatnak, és elszakadhatnak a valóságtól. A legfontosabb az, hogy a táplálkozási és testmozgási szokásaikat illetően is megtanuljanak bízni a saját ösztöneikben és megérzéseikben. A 47/1 l-es energiáival munkálkodó személyek általában azokat a természetes környezetben zajló, művészi testmozgásokat kedvelik, amelyek megteremtik számukra a belső egyensúly és béke érzetet, mint például a festői környezetben tett kerékpáros kirándulásokat, a szobrászatot, az akciófestészetet vagy a légzést, a mozgást és az ellazulást egységbe foglaló, zenére végzett mozgássorokat. A 4-es ene giái miatt fontos számukra, hogy a testedzés során egyfajta „változa tos rutint" kövessenek, hogy tisztán és nyitott állapotban őrizzék m g kreatív energiáikat. A megerőltető, az elme, az érzések és a íigy e e koordinációját megkövetelő testmozgások nagy hasznukra válhatn • mivel segítenek „leföldelni" a z energiáikat. A 47/1 l-esek ^ ^ ^ tető hatású, ha sok időt töltenek el az erdőkben, s i v a t a g o k b a n szinte bármilyen természeti környezetben.

1QO

b e ri

kapcsolatok

47/1 l-es alapít családot, vállal gyermeket és teremt stabil Szánl )S ] életet a maga számára. A legtöbben azonban nem szoknak becS . ovományos szerepekbe: túlzottan lekötik őket kreatív tevékenyea l hogy elvezessék embertársaikat a természet vagy saját Se U ^ 'letük birodalmába. A kölcsönös bizalom kialakításában minden k a p c s o l a t u k során az a legfontosabb, hogy bevallják saját seh e t ő s é g ü k e t , és megőrizzék nyitottságukat. Arra is oda kell figyelek hogy kapcsolataikban érzelmi szinten is jelen legyenek. n ' kreatív fantáziájuk a szexualitásuk terén is megnyilvánulhat, és általában nagy erővel hat rájuk, olyannyira, hogy ha vágyaik meghaladják a r t n e r ü k igényeit, akkor gyakran az önkielégítéshez folyamodnak. Ez abban az esetben is előfordulhat, ha a szexuális meghittség sebezhetősége helyett inkább saját fantáziáik biztonságát részesítik előnyben. CM11

Munka és anyagi kérdések A 47/1 l-es energiáival munkálkodó személyek a legjobb értelemben vett mentális kreativitást testesítik meg. Kreatív képzelőerejüknek köszönhetően nagyszerű regény- vagy reklámszövegírókká és ihletett szónokokká válhatnak. Mivel örömüket lelik a magányos munkákban, ha kellő türelemmel rendelkeznek, és képesek elfogadni a megszokásokat, remek tudományos kutatók válhatnak belőlük. Kreativitásukkal az üzleti élet minden területén az emberiség nagy családját szolgálják. Csodálatos újítóvá, természeti varázslóvá (vagy számítógépes bűvésszé), magányos bölccsé vagy szellemi segítőkkel dolgozó gyógyítóvá válhatnak - vagy nagyszerű történeteket írhatnak az ilyen emberekről. A 29/1 l-esekhez és a 38/1 l-esekhez hasonlóan e csoport tagjai is szeres kreatív energiával rendelkeznek, és rengeteg forrásból vonzzák magukhoz a pénzt, de esetükben ez csak másodlagos dolog; az'^H é S Z F e S C m v e s z i k ' m i k o r tettek szert rá, vagy mikor költötték el tik elő C n e r g i á i k szabadon áramolnak, a 47/1 l-esek ugyanúgy terema Pénzt, ahogy mindent mást az életükben - azaz látszólag váz l a t o s módon.

Híres 47/11-esek

F e |: ^

/ u e i n k b e n e § y e t l e n híres 47/1 l-es sem szerepel. Ennek legin,9 az o k a 89-b e n C ' hogy a huszadik század legidősebb 47/1 l-esei Jöttek a világra; illetve az, hogy ez a születési szám csak a a

101

népesség elenyészően kis hányadára jellemző - ahogy telik az idő egyre több 47/1 l - e s jelenik meg bolygónkon, egyre többen v á l n ^ majd ismertté közülük.

Sorsod betöltésének é r d e k é b e n Ha te is a 47/1 l-es születési szám energiáival munkálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy 5 töltsd az életfeladatodat, mivel segít abban, hogy a legfontosabb f e ] adataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekede tek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok •

Két lábbal állj a földön; apró, gyakorlati lépésekkel haladj céljaid felé. • Mindennap végezz valamilyen testedzést: táncolj vagy foglalkozz a harcművészetekkel - végezz olyan tevékenységeket, amelyek arra ösztönöznek, hogy nyújtózkodj és lélegezz mélyen. • Az üzleti életben is találd meg azokat a módszereket, amelyek inspirálnak téged és embertársaidat. • Soha ne mulaszd el a megérzéseiddel kiegészíteni az elemzést.

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Hogyan tudnám a legjobban megosztani energiáimat az embertársaimmal? • Segítem-e kreativitásomat azzal, hogy kifejlesztem m a g a m b a n az egyes feladatok megoldásához szükséges s z a k é r t e l m e k e t . • Hogyan tudok erős és őszinte kapcsolatokat kialakítani embertársaimmal? • Mitől félek embertársaimmal kapcsolatban, és mit s z e r e t e bennük? j B ^ H 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan kalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a s z ü l e t é s i egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal; 4: dal, illetve 7: 105. oldal).

100

s z a n ^ B

•/!

B T t f a s z n o s lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szá' n'iit és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e k é r d é s k ö r ö k milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben.

, Hink megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények • Qjvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: I ^ . A választás törvénye (lásd 401. oldal): A kreativitás olyan energia, melyet döntésünktől függően pozitív, illetve negatív módon is megnyilváníthatunk. . A hit törvénye (lásd 448. oldal): Csak akkor leszünk képesek hinni embertársainkban, ha képesek vagyunk hinni önmagunkban. . A minták törvénye (lásd 426. oldal): Életünk mintái hajlamosak mindaddig ismételni önmagukat, míg kellőképp erős eszközöket nem alkalmazunk a megváltoztatásuk érdekében. • A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a bizonytalanságunkon, el kell fogadnunk az érzéseinket és a sebezhetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. • Az elvárások törvénye (lásd 453. oldal): Életünk mindig rejtett elvárásaink és feltételezéseink szerint alakul. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

2: Együttműködés és egyensúly Aki harmóniában él önmagával, harmóniában él a világmindenséggel MARCUS

20/2 2: Együttműködés és egyensúly 20: Belső képességekkel társuló együttműködés és egyensúly

is.

AURELIUS

Az életfeladat megértése Ez a fejezet a 2-es (lásd 58. oldal) tiszta, vegyítetlen, összpontosított és a belső képességek (0: 135. oldal) által felerősített energiákat mutatja be. A 12-esre végződő születési számok a következő fejezetben (lásd 202. oldal) találhatók.

A 20/2-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy megtanulják, hogyan alkalmazzák belső képességeiket a szolgálat szellemében, és hogyan húzzák meg saját egészséges határaikat, hogyan tegyenek szert kiegyensúlyozott felelősségérzetre, hogy örömteli együttműködésben, egymást kölcsönösen támogatva munkálkodhassanak embertársaikkal. Ha rátalálnak erre az egyensúlyi pontra, a 20/2-esek sokkal inkább szeretetük és gondoskodásuk által vezéreltetve fogják szolgálni az emberiség javát, nem pedig kölcsönös függőségi viszony által erre kényszerítve. Természetesen ez a fajta kölcsönös függőség nem csak a 20/2-esekre jellemző, és nem minden 20/2-es viselkedik így, ám amíg rá nem lelnek belső egyensúlyukra, e csoport tagjai hajlamosak arra, hogy kezdetben túlzottan nagy felelősségeket vállaljanak magukra, és erejükön felül segítsék embertársaikat, majd megbántódjanak, és érzelmileg elszigetelődjenek tőlük. Mivel a 20/2-esek mindenért felelősnek érzik magukat, és bizonyos szinten mindenért, még a többi ember problémáiért is önmagukat okolják, védekező manőverként gyakran kritizálják embertársaikat, mintha azt fejeznék ki ezzel: „Nem az én hibám!" Minden 20/2-esnek ' e 'jes felelősséget kell vállalnia a saját életéért, de bizonyos speciális yzetek kivételével - például ha gyermekekről kell gondoskodniuk ne m szabad felelősnek érezniük magukat mások életéért. ' e §több 20/2-esnek tisztán meg kell határoznia a szolgálat és a jai különbséget. Tágabb értelemben véve e csoport tagP e s e * a r r a , hogy kifejlesszék magukban a magával az élettel vaÜttrr, SOPÍ^ úködés képességét, ahelyett hogy ellenállnának az életük adó ¿i d ó helyzeteknek és körülményeknek.

1

kat v -i, a

kapcsolataik során a 20/2-esek eleinte általában túl sonak magukra; az inga pedig végül elkerülhetetlenül átbillen 1Q<

az ellenkező oldalra, és ekkor „lefagynak": elutasító magatartást t a núsítanak, ellenállnak vagy elzárkóznak. Azért születtek erre a vilá ' ra, hogy felfedezzék, milyen határok közt érzik jól magukat; ho megtanulják, hogy csak azokat a dolgokat tegyék meg, amelyek jó ^ J zéssel töltik el őket, és azt, hogy felismerjék, mikor elég, nehogy e ] e j gük legyen a dolgokból. Ha képesek kapcsolatot teremteni valódi ér" zéseikkel, ahelyett hogy arra figyelnének, amit érezniük kellene~ valódi támogatást nyújthatnak embertársaiknak, és ők is valódi táni * gatásban részesülhetnek általuk. A 20/2 -es energiáival munkálkodó személyek feladatköre számos hasonlóságot mutat a 22/4-esek és a 40/4-esek elé tornyosuló kihívá sokkal; például mindnyájuknak el kell sajátítaniuk a problémák me°oldásának lépésről lépésre történő módszerét. Bár e csoport tasjai leginkább különféle támogató pozíciókban érzik jól magukat, az élet bármely területén kiváló vezetőkké vagy művészekké is válhatnak Általában az nyújtja számukra a legnagyobb kielégülést, ha embertársaikat támogatva, velük együtt munkálkodhatnak nagyobb célok érdekében. A 4-esekhez hasonlóan döntés esetén a 20/2-esek is hajlamosak az ész csapdájába esni - újra és újra megvizsgálják a lehetőségeket, vég nélkül igyekeznek felmérni minden, az egyes változatokkal járó előnyöket és hátrányokat, hogy úgy érezzék, azt teszik, amit „tenniük kell". A legtöbb 20/2-es folyton aggódik a stabilitás miatt, és igyekszik az irányítása alatt tartani a dolgokat; a rendetlenség számukra maga a káosz, ilyen helyzetekben akár bizonyos gyermekkori félelmeik is előtörhetnek belőlük. A 20/2-esek számára saját belső összhangjuk felfedezése jelenti a legnagyobb kihívást. Kifejezetten hasznos számukra, ha egy időre „szabadságolják" elemző eszüket, és hagyják, hogy az emberek megoldják a saját problémáikat. Ha kapcsolatot teremtenek belső harmóniájukkal, és meghúzzák saját határvonalaikat, az egyensúly m i n t a k e péül szolgálhatnak embertársaik számára, így azok akár saját m ű k ö dési mechanizmusaikat is hozzájuk igazíthatják. Testalkatuktól független, velük született erejük és meglepő szuar ságuk mellett a 20/2-esek az érzékenység, az erő, a jó k i f e j e z ő k é s z s é g és a kifinomult megérzések belső képességeinek is nagy h a s z n a t hetik e világban végzett munkájuk során. Különleges érzékenységük miatt nem szabad m e g f e l e d k e z n i ü k ^ ról, hogy bár segíthetnek azon embertársaiknak, akik „sötét es p lémás" helyekre száműzték magukat, soha nem felelősek m á s o k

196

Esetlenségeiért, és nem nekik kell kirántani őket abból a veremből, •cl11L s a j á t maguknak ástak. Az embereknek néha arra van szükséa 11L ' hogy eltöltsenek egy kis időt ezeken a „sötét helyeken", hogy g ü k ' n ^ h a s s á k , amit meg kell tanulniuk. Ha idő előtt „megmentjük" lllCf i/zal valójában nem segítünk rajtuk. Legalább annyira nem a mi ^ H a t u n k eldönteni, mit kellene tenniük embertársainknak, mint ennyire nem az ő dolguk eldönteni azt, mi a megfelelő a mi szá3 "nkra A 20/2-esek akkor képesek a legjobban végezni a feladatukat ha az együtt érző tárgyilagosság kiegyensúlyozott nézőpontjából s z e m l é l i k az életet. Pozitív m e g n y i l v á n u l á s Az ilyen 20/2-esek egyensúlyt teremtenek az erő és a rugalmasság, az o t t h o n u k és a munkájuk, az embertársaikra és az önmagukra szánt i d e j ü k között. Ellazult és hajlékony testük lelki egyensúlyukat tükrözi. mivel már nem aggódnak annyit, és sokkal jobban bíznak a megérzéseikben. Bármilyen családi vagy üzleti nehézség esetén tökéletes problémamegoldók és közvetítők lehetnek, és segíthetnek embertársaiknak megállapodásra jutni egymással, mivel ők maguk már eljutottak a belső harmónia és az önmagukkal való egység állapotába. Mivel mások megsegítésében egyaránt alkalmazzák az erejüket és az érzékenységüket, hasznosnak és megbecsültnek érzik magukat; így segítik és megbecsülik önmagukat is, és tiszteletben tartják saját határvonalaikat, érzéseiket, és korlátaikat.

Negatív megnyilvánulás Soha senki nem tudhatja, mit akarnak ezek az egyének, mivel még ők maguk sincsenek tisztában a vágyaikkal és a szükségleteikkel; túlzottan leköti őket az, hogy azt tegyék, amit szerintük tenniük „kell", és m'ndig elvárják, hogy embertársaik is hasonlóképpen cselekedjenek. r °nikus, kölcsönösen függő viszonyrendszerekben élik az életüket, Z'nte mindenért felelősnek érzik magukat, úgy érzik, ők tartják az H k °ldat és a csillagokat, miközben mindenki igényeinek igyee me jj el gfelelni, és embertársaik szeszélyeit állítják saját igényeik jlk a d E ' ö s z ö r "feláldozzák magukat" a többiekért, aztán megbánaztán ° § 0 t : ^ a ^ a m o s a k arra, hogy kezdetben túl sokat nyújtsanak, e m h e P u i i g ellenállóvá vagy teljesen zárkózottá váljanak. Mivel az mi L;s - a ' S a i k m i a t t érzett állandó aggodalmuk komoly fizikai, értelu l l e r ( 1 | C ; f m i stressznek teszi ki őket, gyakran szenvednek különféle an és egyéb betegségben.

Az életút feladatai Egészség Mivel a 20/2-esek általában erősek testileg, lelkileg, szinte mindé betegséget képesek leküzdeni, azonban hajlamosak a különféle izom feszültségekre, mivel örökké gondolkodó agyuk nyomasztó hatás gyakorol fizikumukra. Stresszhelyzetben különböző allergiás roha mok jelentkezhetnek náluk, és a nyirokmirigyeikben jelentkező fj 2 j kai feszültség akadályozhatja immunrendszerük hatékony működését A 40/4-esekhez és a 22/4-esekhez hasonlóan a legtöbb 22/2-es zömök, mokány testfelépítésű vagy inas, meglepően rugalmas testalkatú. Ha súlyproblémákkal küzdenek, nagy hasznukra lehetnek az oxigénigényes testmozgások és az alacsony zsírtartalmú étrend, valamint a különféle nyújtó gyakorlatok, légzéstechnikák, illetve relaxációs és meditációs tréningek. Esetükben roppant fontos szerepe van a meditációnak és a hajlékonyságnak, de mindkettőtől ódzkodnak, és jobban kedvelik az izomerejüket fejlesztő testmozgásokat - holott e tulajdonságnak már amúgy is bővében vannak. A legtöbb 20/2-es hatalmas erővel rendelkezik, ám híján vannak a rugalmasságnak, ezért számukra azon testgyakorlások a legmegfelelőbbek, melyek megtanítják őket, hogyan áradjanak együtt az életenergiával, és hogyan tegyenek szert hajlékonyságra, és hogyan érjék el az egyensúly állapotát (ilyen például a tánc, a jóga, a taj esi, az aikido és az egyéb, a nyújtást és az ellazulást hangsúlyozó harcművészetek). Szinte minden 20/2-es szoros kapcsolatban áll a tudatalattijával, ezért rengeteg hasznuk származhat a hipnózisból és a pozitív vizualizáció elsajátításából, ugyanakkor sokat árthatnak nekik a negatív képzelgések és az aggodalmak, melyeknek időnként áldozataiul esnek. Emberi kapcsolatok Túlzottan együttműködő fázisában szinte minden 20/2-es hajlamos elfojtani a valódi érzéseit, mivel nem mindig biztosak abban, mit 1 éreznek valójában, vagy hogy „szabad-e" így érezniük. K e z d e t b e n a » talában nagy figyelmet fordítanak partnereik érzéseire és s z ü k s é g teire, de ha azt hiszik, több támogatásban részesítik t á r s u k a t , amennyit ők kapnak tőle, később esetleg úgy érezhetik, túl nagy nehezedik a vállukra. * ütt A 20/2-esek eleinte túlzottan együttműködő, később az egy ^ ködést megtagadó természete leginkább a párkapcsolataikban m

kőzik meg. Mindaddig takaréklángra teszik az érzéseiket, ami

^

tör belőlük az indulat, ekkor aztán makacsul felhúzzák magukat, rtetté válnak. A harag és a neheztelés egyértelműen jelzik, mikor éS S ítenek erejükön felül e csoport tagjai. tC N \ "»0/2-esek kapcsolataik kezdetén jellemzően túlzottan együttmű..a' magatartást tanúsítanak: mondhatni kihajítják az ablakon saját ^ trendjüket, háttérbe szorítják az érdeklődéseiket és az igényeiket, kaméleon módjára olyanok lesznek, amilyennek a partnerük látni éretné őket. Végül aztán megtagadják az együttműködést, és elzárkóznak vagy ellenségessé válnak, aztán sértve érzik magukat, ha véget ér a párkapcsolatuk: „Én mindent megadtam neki, ő pedig elhagyott!" A párkapcsolaton belüli kompromisszum- és tárgyalókészség („Én megteszem ezt, ha te is megteszed azt.") kulcsfontosságú a 20/2-esek számára; ők azért születtek erre a földre, hogy elsajátítsák ezt a fajta kölcsönös együttműködést. Szexuális életükben a 20/2-esek ugyanezeket a viselkedési mintákat követik: kezdetben mindent megtesznek, amit szerintük a partnerük megkíván tőlük - ez a periódus néhány héttől akár évekig is eltarthat -, végül pedig frigiddé, illetve impotenssé vagy egyszerűen „csak" aszexuálissá válnak, mivel a tudatalattijuk úgy érzi, túl sokat adtak, és ezért megtagadja a további együttműködést. Ha ez bekövetkezik, ajánlatos partnerükkel együtt felkeresniük egy pszichiátert vagy egy szexuális tanácsadót, aki segít nekik megnyílniuk a kommunikáció és az egyetértés új formái felé, mivel ha pusztán „megbeszélik a dolgot" egymással, az rendszerint nem vezet eredményre. nCl11

Munka és anyagi kérdések Ha ihletettek, a 20/2-es energiáival munkálkodó emberek „egyenesen haladnak életútjukon" - kiegyensúlyozottak, és nem befolyásolják , e m bertársaik érzelmei, vágyai vagy véleménye. Az erejük és érzékenységük közt teremtett egyensúlyuknak köszönhetően az élet számtalan területén végezhetnek kiváló munkát. Belső képességeik következtében minden 20/2-es az erő és az érzé; yseg hathatós kombinációját testesíti meg, ám az ennek köszönhető h e z h S e g e k n e m m i n d i § mutatkoznak meg a felszínen. A 40/4-esek^ - n l ó a n általában vonzódnak a családi élethez, é s h a energiáik Súőtár m O C * o n "yüvánulnak meg, segítő, támogató és megbízható sed i p , ( ; U S J k k é n t ' étetve szülőként szolgálják embertársaikat. Remek adoti ' a képesek elsimítani a családi perpatvarokat, és ezt az ként l í A 'k a t a különböző szervezetek vagy kormányok képviselői,s na gyszerűen kamatoztathatják. 1 r\r\

A 20/2-esek kiváló szervezői képességekkel rendelkeznek, ez^ ragyogó közvetítővé válhatnak. Gyakran teljesítenek felbecsülhet e len értékű szolgálatot olyan emberek mellett, akik személyiségük munkájuk által pozitív módon változtatják meg világunkat. Nem m^ radnak mindig a színfalak mögött: néha központi szerepet vállalhat' nak a kamerák kereszttüzében. Minden híres 20/2-es mögött eze~ munkatárs áll a háttérben. A biztonság roppant fontos dolog e csoport tagjai számára; mind' tudniuk kell, hogy képesek kifizetni a lakbért és a rezsit, és hogy ma rad elég pénzük arra, hogy ennivalót tegyenek az asztalra. Gyakorlatias természetüknek köszönhetően a 20/2-esek általában intuitív módon megteremtik maguknak a biztonságot, amelyre törekszenek, és megtalálják a szolgálat azon formáját, mely leginkább illik a képességeikhez és a temperamentumukhoz.

Híres 20/2-esek Julie Andrews Richard Burton Piper Laurie Norman Mailer Edouard Manet Claude Monet Carlos Montoya

Sidney Poitier Ronald Reagan Debbie Reynolds Dr. Benjamin Spock Elizabeth Cady Stanton Robert Louis Stevenson Gloria Vanderbilt

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 20/2-es születési szám energiáival munkálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betöltsd az életfeladatodat, mivel segít abban, hogy a legfontosabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi c s e l e k e d e tek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok •

Ha döntést kell hoznod, írd le az elképzeléseidet, aztán bízd m gad a megérzéseidre. • Tanuld meg, hogyan mondj nemet, és tanuld meg azt is, hogy ne töltsön el rossz érzéssel téged. • Mindennap végezz valamilyen, nyújtó és lazító gyakorlatokat i tartalmazó testedzést. • Teremts egyensúlyt az adás és az elfogadás között.

I «/nos kérdések

dolkodj el az alábbi kérdéseken: 1- ° ^ a j i a m o s vagyok-e arra, hogy meghajoljak mások igényei előtt, f " aztán pedig nehezteljek rájuk? G

Hol végződik az én felelősségem, és hol kezdődik a többieké? T i s z t e l e t b e n tartom-e a saját határaimat? Előfordul-e,

hogy úgy érzem, csapdába estem valamilyen szi-

tuációban? u a e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1 Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (2: 58. oldal, illetve 0: 135. oldal). 2 Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben.

Életünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények I. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal): Ha tudjuk, mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet, kölcsönös támogatásra és örömre lelünk a szolgálatban. • Az egyensúly törvénye (lásd 416. oldal): Ha felismerjük azon hajlamunkat, hogy egyik végletből a másikba essünk, képesek leszünk rátalálni egyensúlyi pontunkra. ' A ciklusok törvénye (lásd 477. oldal): Az élet körforgás, melyben az évszakok váltakozásához hasonlóan követik egymást a változások, a sikerek és a kudarcok. A minták törvénye (lásd 426. oldal): Életünk mintái hajlamosak mindaddig ismételni önmagukat, míg kellőképp erős eszközöket nem alkalmazunk a megváltoztatásuk érdekében. A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni a 2 v ^ ^ t o z ó körülményekből. 3 Cl aZ C g y e s é r v é n y e k n é l található gyakorlatokat. d6nna

Zz e ° l azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket minP i életed során.

mi

12: Kreatív együttműködés Elérkezett az

idő,

hogy abbahagyjuk saját hangszereink hangolgatását, és közösen alkossunk egy szimfóniát. ISMERETLEN

SZERZŐ

A 12-es energiái, az l-es (lásd 49. oldal) és a 2-es (lásd 58. oldal) energiáinak egyenlő arányú szintézise által a kreatív együttműködés egyedülálló és erőteljes formáját eredményezik. Bár a 12-es életutat járó emberek - azaz a 39/12-esek és a 48/12-esek - esetleg az l-esek a 2-esek összes képességét magukénak mondhatják, és szembe kell nézniük mind a két számjegy által képviselt kihívásokkal is, ez a kombináció azt jelenti, hogy kreativitásuk a másokkal való együttműködés során ragyog fel a legfényesebben, és ekkor nyilvánul meg legteljesebb formájában. A kreatív együttműködésre jó példa a lehető legjobb könyv létrehozása érdekében közösen dolgozó szerző és szerkesztő esete, vagy a forgatókönyvírókkal, zeneszerzőkkel és zenészekkel együtt dolgozó, az ő munkájukat támogató emberek esete. A kreatív együttműködés az élet összes olyan területén megnyilvánulhat, ahol több ember közösen munkálkodik bizonyos problémák megoldásán, valami eredeti dolog megalkotásán, vagy azon, hogy együtt hozzanak létre olyan alkotásokat, amelyekre egyedül nem lennének képesek.

39/12 12: Kreatív együttműködés és egyensúly 9: Teljesség és bölcsesség 3: Önkifejezés és érzékenység

Az életfeladat m e g é r t é s e ^ 39/12-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a kreativitás az együttműködés és a teljesség feladatkörein munkálkodva, ei>\ magasabb rendű bölcsességhez igazodva, a kreatív csapatmunka által fejezzék ki önmagukat, a kölcsönös együttműködés szellemében. Az együttműködő csapatokra jó példa a Wright fivérek, Gilbert és Sullivan, Barnum és Bailey, Rogers és Hammerstein, vagy Fred Astaire és Ginger Rogers esete. A különböző sportegyesületek szintén a kreatív együttműködés egyik formáját jelenítik meg, mivel együttműködve valami olyasmit hoznak létre, melyre az egyes tagok egyedül esetleg egyáltalán nem lennének képesek. Az l-esek életfeladata mindig a kreatív energiák megnyilvánításával kapcsolatos, azonban a legtöbb l-es viszonylagos függetlenségben vagy akár elszigeteltségben is képes alkotni. A 2-es befolyása miatt a 39/12-esek túláradó kreatív energiái a legjobban az embertársaikkal való együttműködés során nyilvánulnak meg, mivel ilyenkor olyan egészet hoznak létre, amely jóval több, mint pusztán részeinek összege. Bár az életfeladat-rendszer szabályai szerint soha nem adjuk össze ne gyjegyű születési számok utolsó két számjegyét, ha mégis összeank őket (1 + 2 ) , jelen esetben a 39/12/3-as számsort kapnánk, ? z ö n kifejezés energiáinak (3) a 39/12-esekre kifejtett kétszeres ad^á

abár m

>nd a 39/12-esek, mind pedig a 48/12-esek a 12-es életfeltó| ' k á l k o d n a k , életútjuk mégis nagymértékben eltér egymáskife'^'% 3 3 ^ 1 2 - e s e k esetében a 3-asok érzelmi érzékenysége és önk 0 / u l k C M 0 ' r ányuló vágyai a 9-es által képviselt erős energiákkal, sulimé ' bölcsességgel, belső komolysággal és a karizmával tárm* • A 9-es hatásai miatt a 39/12-esek akkor érzik leginkább ben mun

om

teljesedettnek az életüket, ha a magasabb rendű alapelvekkel, a spi r -l tuális törvényekkel összhangban működnek együtt embertársaink 1 és munkájuk lehetővé teszi számukra, hogy tanuljanak és fejlődjen L A 20/2-eshez vagy a 30/3-ashoz hasonló születési szám energj Jj val munkálkodó embereknek úgymond egyetlen energetikai fel ac j 1 kört kell teljesíteniük, ezért már életük korai szakaszában szembe t ~ lálhatják magukat az életútjuk jelentette kihívásokkal. A 39/12-e S e J azonban a maguk, az önkifejezés energiáival (3-as), illetve a teljes' séggel és a bölcsességgel (9-es) kapcsolatos feladataikkal, valamid rengeteg kreatív energiájukkal (l-es) és az azokkal járó felelősségek kel (2-es), gyakran úgy érezhetik, hogy túl nagy súly nehezedik a vállukra. Esetükben tovább tarthat, míg elfoglalják a saját helyüket az életben, amíg pszichéjük végül felismeri és munkára fogja folyamatosan felszínre bukkanó tulajdonságaikat és ösztönző vágyaikat. Életfeladatunk betöltése mindig komoly feladatot jelent számunkra, ám ha egyszer a 39/12-esek integrálták e tulajdonságaikat, ráleltek az együttműködés helyes egyensúlyára, és megtanulták, hogyan segítsék önmagukat és embertársaikat egyaránt, megnyilváníthatják a jelentőségteljesség, az inspiráció, a szolgálat és a szépség kivételes formáinak megteremtésére irányuló, velük született képességüket. Akár egyetlen emberrel, akár emberek egész csoportjával dolgozzanak együtt, a 39/12-esek mindig olyan mély érzelmekről és a jelentés és cél olyan, szinte vallásos egyesítéséről tehetnek tanúbizonyságot, mely lehetővé teszi számukra, hogy ráérezzenek saját és embertársaik lelki mélységeire. Szinte minden 39/12-es hatalmas energiával rendelkezik. Mivel kifejezetten emocionális személyek, intelligenciájukat rendszerint érzelmi intuíciójukra és az élet legfontosabb feladataira való é r z é k e n y ségükre alapozzák. Általában nem igazán jut idejük a felületes és jelentéktelen dolgokra, alkalmanként azonban jót tehet nekik, ha kicsit könnyedebben veszik az életet, és akár elhamarkodottan is c s e l e k s z e nek, hogy emlékeztessék magukat arra, az életet nem mindig kel olyan komolyan venni, különösen nem akkor, ha t r a n s z c e n d e n s nez pontból szemléljük azt. A legtöbb 39/12-es valahogy úgy érzi, más, mint a többi enib er j mintha kívülállók lennének. A 9-esek bizonytalan identitástudata« társuló érzelmi érzékenységüknek köszönhetően gyakran s z e n v e d j az önbizalomhiánytól, és attól, hogy kifejezetten érzékenyen é r i n t i ^ embertársaik véleménye. Előfordulhat, hogy v i s s z a h ú z ó d ó n a k es szafogottnak tűnnek, ám kézben tartott személyiségük alatt az élet->A/t

óbbá tétele iránt érzett, ihletett szenvedély rejtőzik. Ha vissza-'életet élnek, a 39/12-eseknek előbb-utóbb akkor is bele kell vetV nU ° 'iri ,Llkat a küzdelembe, ki kell állniuk magukért, és embertársaik " í n y é t ő l függetlenül életre kell kelteniük az energiáikat. c s o p o r t tagjainak általában komoly figyelmet kell fordítaniuk arI h l a másokkal való együttműködésük során pozitív vagy negan ő d ö n nyilvánítják-e meg kreatív energiáikat. El kell kerülniük 'il0cry embertársaik problémáinak részeseivé váljanak, ezért soha s z a b a d megfeledkezniük a részvét és az empátia közti különbségűéin '1 azaz arról, mi különbözteti meg azt, hogy csatlakozunk-e ember1, a t á r s a i n k h o z saját „vermük" fenekén, vagy lenyújtunk n e k i k egy létrát. rsai l,nnak

v é l C 1

r a

flZt

A 39/12-es energiáival munkálkodó személyek azért születtek e ilágra. hogy megtalálják a középpontjukat, és egyensúlyra tegyenek zert hosy így szolgálhassák embertársaikat, miközben továbbra is szem előtt tartják a saját szükségleteiket. Ez azt is jelenti, hogy néha időt szakítanak magukra a regenerálódásra, hogy aztán még hatékonyabban szolgálhassák a többi embert. Ha a 39/12-esek jó érzésekkel viseltetnek önmaguk iránt, képesek teljes mértékben felszabadítani kreatív energiáikat, örömüket lelik abban, és megoszthatják a világgal annak szenvedélyét és szépségeit. A 39/12-esek - függetlenül attól, milyen feladatkörben fejtik ki tevékenységüket - általában akkor a legboldogabbak, ha barátaikkal, munkatársaikkal, ügyfeleikkel, illetve az egész emberiséggel együtt dolgozva munkálkodhatnak valamely magasabb rendű ügy érdekében.

Pozitív megnyilvánulás Az ilyen személyek rengeteg kiváló tulajdonságát tovább erősítik az embertársaikkal való kapcsolataik és együttműködéseik. Szenvedélyt hoznak a világba, és kinyilvánítják kreativitásukat. Egyaránt tiszteletben tartják embertársaik véleményét és a saját nézeteiket, tudják, miana tok k ^ az igazukért, és mikor legyenek rugalmasak. Hű bará? ' kapcsolataik az őszinte érzések, a mély megértés és a tisztelet £l t ^ J a i r a épülnek. Örömet lelnek jelentőségteljes munkájukban, mely niikö ^ a S Z n a t v e hetik kreativitásuknak és önkifejező készségüknek, en s e kj gítenek embertársaiknak, hogy a lehető legjobbat hozzák ó1 les/ ' i ' Ezek az egyének kifinomult erőről és érzékenységről nek tanúbizonyságot.

200

Negatív megnyilvánulás

-m

E makacs és bizonytalan személyek nem találnak megfelelő megn 1 vánulási lehetőséget, elsöprő szenvedélyeik mélységét tükröző na 1 szaik és csípős megjegyzéseik által rombolnak, nem teremten t Kezdetben túlzottan adakozóak, majd idővel mindenben és mindenk ben hibákat találnak és bezárkóznak. Sem embertársaikkal, sem " magukkal nem jönnek ki túl jól, mivel vágyaik folyton kizárólagos fj~ gyeimet követelnek, elméjük pedig egyfajta ördögi körbe kerül m i közben igyekeznek eldönteni, mit kellene tenniük, és kinek érdekében kellene megtenniük azt. Úgy érzik, mintha csakis máso kért, embertársaik igényeinek és véleményének kiszolgáltatva élné nek. Elfojtott önkifejezési vágyuk szokatlan, érzelmi okok által kivál tott fizikai problémákat eredményezhet. Magányosnak és elszigeteltnek érzik magukat.

Az életút feladatai Egészség Érzelmi érzékenységük és mélységeik miatt a 39/12-esek minden esetleges problémája roppant komollyá válhat. Túlérzékenységükéi tovább erősítheti az a hajlamuk, hogy mindenért saját magukat érzik felelősnek. Ha stresszhelyzetben vannak, vagy elfojtják az energiáikat, könnyen előfordulhatnak náluk - a náthánál és az influenzánál lényegesen súlyosabb - pszichoszomatikus megbetegedések, azonban ez irányú hajlamaik mérséklődhetnek, ha végre pozitív módon munkálkodnak életfeladatuk beteljesítésén. Az, hogy a 39/12-esek testének mely területei a l e g é r z é k e n y e b b e k , attól függően változik, hogy születési számuk mely f e l a d a t k ö r e i n munkálkodnak éppen. Ha blokkolják az önkifejezésüket, könnyen begyulladhat a torkuk. A szaporítószerveik környéke (beleértve ebbe az alhas tájékát és a hát alsó részét is) szintén érzékeny terület lehet es tűkben. Gyakran léphetnek fel a stressz által kiváltott a l l e r g i á s rohamok. Számtalan fizikai problémájuk hátterében a blokkolt kreativitás és önkifejezés rejlik, azaz e betegségek arra utalnak, hogy f e ' e szabadítaniuk kreativitásukat, és ki kell fejezniük elfojtott é r z é s é i E fizikai tünetek azt is jelzik, hogy a 39/12-eseknek ö s s z h a n g b a kerülniük azon spirituális törvényekkel, amelyek m e g é l é s é r e e ra születtek. J Jfl A legtöbb 39/12-esnek kifinomult ízlése van, és az é t k e z é s i s saik szoros kapcsolatban állnak az érzelmeikkel. Ha l e t ö r t n e k e

206

egyáltalán n e m kívánják az ételt, vagy csak csipe hajlamosak lehetnek arra is, hogy mintegy az ' i t a l m a z z á k magukat, és ez mértéktelen evéshez vezethet. M i C kább kifejezik az érzéseiket, annál inkább a megérzéseik, nem n é e l m e i k alapján választják meg az étrendjüket. P e ^ g c s 0 p o r t tagjaira az erőt az érzékenységgel párosító testedzések I a legjótékonyabb hatással, például a jóga, a taj esi vagy az lehC íh művészi, vagy akár meditatív jellegű mozgásformák. A 39/12° - k képesek esztétikus, művészi eseménnyé változtatni egy kosárCS hda- vagy baseballmeccset, de a csapatsportok - még ha aktívan észt i s v e s z n e k bennük - számukra mindig sokkal inkább az emberi r n c s o l a t o k r ó l , semmint magáról a játékról szólnak. Ezért a legtöbb " r o m é t inkább a mozgást és a helyes légzéstechnikát kombináló, endszeres testedzések okozzák számukra, és ezekből profitálhatnak a legtöbbet. v

m

a

é l

£

e s e t l e g

u

111

u

a Z

a y a n a k k o r

r Z

Emberi kapcsolatok A 39/12-es energiáival munkálkodó embereket az érzelmeik táplálják, és azok vezetik őket életútjukon. Ha az érzéseik szerint cselekszenek, jó döntéseket hoznak a kapcsolataik során. Bár nem mindig tudatosan, de általában megérzik, hogy elsődleges párkapcsolatuk egy magasabb rendű célt szolgál, és nem csak azért van, hogy ne legyenek egyedül, illetve hogy kényelmesen felszabadíthassák a szexuális energiáikat. Bizonyos születési számokkal rendelkező embereknek nincs szükségük párkapcsolatokra ahhoz, hogy beteljesíthessék az életfeladatukat, azonban szinte minden 39/12-es erős vágyat érez arra, hogy megoszs za valakivel az életét, mivel kreativitása csakis az emberi kapcsolatok és az együttműködés által nyilvánulhat meg a maga teljességében. 'ndazonáltal a párkapcsolataik egyfajta tükör szerepét is betöltik hamukra, mivel általuk felismerhetik a legfontosabb problémáikat, 3Z ö n bert^1^ b t z a l ° m m a l és a bizonytalanságérzettel, az emzésre™^ k e m é n y é r e való érzékenységükkel, az őszinte önkifeje, e V a 'ó szükségletükkel és legfőképpen az együttműködéssel kapc érz()d ° S ' e ' a < ^ a t a ikat is. E csoport tagjainak mindig megértő és együtt v e t e , ^ v a n szükségük; sokkal inkább egy adakozó, nem pedig köszem követ é l y r e , mivel bár bőven van mit nyújtaniuk, ha túl sok ta lálják szemben magukat, a 39/12-esek hajlamosak arL e nte rnint ' ' túl sokat adjanak, aztán pedig úgy érezzék magukat, dklt kiszipolyoztak. 207

Ami a szexualitást illeti, a 39/12-eseknek óvakodniuk kell a t - I nehogy zűrös, lealacsonyító helyzetekbe kerüljenek. Bár ez embe saik számára esetleg nem nyilvánvaló, e csoport tagjai romantik 1 mély vonzalomra képes emberek; időnként szándékosan teremt i bizonyos „katasztrófákat" az életükben. Figyelniük kell arra, h o g v T j ha ne létesítsenek kapcsolatot olyan emberekkel, akik még n á l u k ^ több problémával küzdenek, és ne kezdjenek viszonyt házassáph S vagy stabil párkapcsolatban élő személyekkel. A spirituális törvén 8 különösen érvényesek a párkapcsolatokra; ha a 39/12-esek zűrö 1 helyzetekbe keverednek, akkor fájdalmas leckékben lesz részük A 39/12-esek kapcsolatai mélyek és szenvedélyesek. Ha párka csolataik biztonságos kötelékein belül képesek életre hívni e szenve délyt, az felszabadítóan hat szexuális életükre; az érzelmek és a köl csönös támogatás válnak éltetőjükké, és kész a varázslat. Ha ez bekövetkezik, szexuális életük is kielégítővé válik, függetlenül annak megnyilvánulási formájától.

Munka és anyagi kérdések Ha rátaláltak az önbizalmukra, a 39/12-esek az élet minden területén remek előadóvá válnak; ez megnyilvánulhat a színpadon, bizonyos üzleti bemutatók alkalmával, illetve akkor is, ha történeteket mesélnek ismerőseiknek, vagy ha ihletett prédikációkat tartanak. Nagyszerű teljesítményt nyújthatnak a különböző kreatív segítő pozíciókban, például könyvek, folyóiratok szerkesztőiként is. Karizmájuk révén végül akkor is ismertségre és elismerésre tesznek szert, ha kezdetben esetleg a háttérben munkálkodnak. Mivel képesek ráhangolódni embertársaik érzéseire, kiváló, kreatív terapeutákká lehetnek. Sokrétű energiáiknak és vágyaiknak köszönhetően különböző tehetségekkel rendelkezhetnek, ezek az egyének képesek eltérő nézőpontból látni es átérezni az élet során felmerülő kérdéseket. Általában jól megalapozott, határozott véleményük van a különféle kérdésekről, de mindig meg kell őrizniük a rugalmasságukat és a nyitottságukat. Minden olyan feladatkörben kiválóan teljesítenek, ahol kreatív e l m é j ü k k é embertársaikat támogathatják saját kreatív munkájuk elvégzésében. A legnagyobb ösztönzést az jelenti számukra, ha m u n k á j u k k a l va milyen nagyobb, magasabb rendű ügyet szolgálhatnak. A 39/12-esek pénzügyi helyzete általában azt tükrözi, mily e n ^ tékben munkálkodnak pozitív módon az életfeladatuk b e t e l j e s í t - 'j azaz azt, milyen mértékben sikerült úrrá lenniük az ö n b i z a l o n nyukon, és mennyire tudnak a képességeiknek megfelelő mun

208

Ii

r n t o sítani. Energiáik legnagyobb részét az köti le, hogy „egy^ s S / ^°tsák a dolgokat", és a bennük, illetve a környezetükben megbt'f u " s z ámtalan ellentétes erő és lehetőség közepette is megny ilvan>

összeszedettségüket. A legtöbb 39/12-es jól keres, ám álőr választanak hivatást n e m pénzügyi szempontok alapján ,a ' ^ l!nak. Ha úgy döntenek, hogy egy nagyvállalat irányításában [lia f ! K r észt, jól keresnek, ha úgy döntenek, hogy mesélőként kek a kenyerüket egy parkban, épp csak annyi pénzre tesznek szert, ** meséljenek belőle. Ha sikerül leküzdeniük az önbizalomhiák'it és vágyaik és tehetségeik egyedi kombinációját a világ elé tárják, jó szerencse fogja kísérni őket. aZ

17 L

Híres 39/12-esek Ethel Barrymore Frank Capra Emma Goldman Tom Hármon Alfréd Hitchcock T. E. (Arábiai) Lawrence

Ramana Maharshi Olivia Newton-John Walter Pidgeon John Ritter Paul Robeson

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 39/12-es születési szám energiáival munkálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betöltsd az életfeladatodat, mivel segít abban, hogy a legfontosabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok '

Építsd ki embertársaid felé az empátia hídjait, de ne verd magad a részvét béklyóiba.

* Tartsd tiszteletben az elméd, de bízz az érzéseidben is. Egyszerre mindig csak egy feladatra koncentrálj. * Vedd észre, milyen kreatív megnyilvánulásokat váltasz ki embertársaidból.

Hasznos kérdések • p°ndolkodj el az alábbi kérdéseken: Képes vagyok méltányolni valódi képességeimet?

209

Hogyan reagálok arra, ha kételyeim merülnek fel önmagam 1 kapcsolatban? • Vajon jó példát mutatok-e életemmel embertársaimnak? • Hogyan állíthatnám kreatív energiáimat embertársaim együttműködve valamely magasabb rendű cél szolgálatába'? 1 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, h o g y a n a j J kalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod! egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal; 2: 58 0 / dal; 3: 66. oldal, illetve 9: 125. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szá mait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben /

Eletünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal): Ha tudjuk, mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet, nagyobb örömünket leljük az együttműködésben. • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem embertársaink véleményével foglalkozunk, kapcsolatot teremthetünk a szívünkben lakozó bölcsességgel. • A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a bizonytalanságunkon, el kell fogadnunk az érzéseinket és a sebezhetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. • A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha hajlandóak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, azzal egyaránt inspiráljuk embertársainkat és önmagunkat is. • A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a galmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozn megváltozó körülményeinkből. • A választás törvénye (lásd 401. oldal): A kreativitás olyan ener gia, melyet döntésünktől függően pozitív, illetve negatív módon is megnyilváníthatunk. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket dennapi életed során. 210

48/12 12: Kreatív együttműködés és egyensúly 8: Jólét és hatalom 4: Stabilitás és fejlődés

Az életfeladat m e g é r t é s e 4$/!2-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a krea• itás o csapatmunka és a siker feladatain munkálkodva, embertáraikkal együttműködve haladjanak végig lépésről lépésre azon folyamaton. mely által egy biztonságosabb és stabilabb világot építhetnek önmaguk és embertársaik számára. A legtöbb 48/12-es barátai, illetve családi körében teremti meg önmaga számára ezt a stabilitás irányába haladó fejlődési folyamatot, néhányuk azonban a szélesebb értelemben vett közösséget választja erre a célra. Akár így, akár úgy, minden 48/12-es arra törekszik, hogy hatást gyakoroljon embertársaira. Mivel életfeladatunk beteljesítése mindig különleges kihívásokat tartogat számunkra, e csoport tagjainak esetében is eltarthat egy ideig. míg megoldják a hatalommal és a fejlődéssel kapcsolatos feladatköreiket, és fellelik önmagukban az embertársaikkal való kiegyensúlyozott, kreatív és együttműködő kapcsolatok kiépítéshez szükséges képességeket. A 48/12-es életút új ezen a bolygón: az energiáival munkálkodó első ember 1999. szeptember 29-én született. Ezért az e fejezetben le' r t kijelentéseket nem az ilyen egyének körében végzett kutatásaimra, em a 4-essel, a 8-assal, az l-essel és a 2-essel kapcsolatos archePUsokra, mintákra és minőségekre alapoztam. „ , r az életfeladat-rendszer szabályai szerint soha nem adjuk össze • d n ' ^ 6 « ^ születési számok utolsó két számjegyét, ha mégis összeKel ^ + j e l e n e s e t b e n a 48/12/3-as számsort kapnánk, Ki

if o n k i f e j e z é s energiáinak (3) a 48/12-esekre gyakorolt poten' f á s a i r a utalna. s

A

48/1')

kreativit -, e s e n e r g i á i v a l munkálkodó személyek fényhozóként, a praiqjj^^ .képviselőiként érkeztek a földre. Külső megjelenésük s f'zikai változásokra utal, és arra, hogy az elkövetkezendő 211

időkben nagy szükségünk lesz erős vezetőkre, és a többiekkel kr módon együttműködni képes emberekre. A Földön számtalan változás fog végbemenni a közeljövőben t- 1 bek közt mind a technika, mind a tudatosság területén hatalmas f •! i dések várhatók. E változások közepette rendre és rendszerre 1 szükségünk, és a 48/12-esek kiválóan tökéletesen alkalmasak lesz ^ e dolgok megteremtésére, miközben életünk régi formái megaH'^3 magukat az enyészetnek. Azonban mielőtt a 48/12-esek ilyen magasztos célok szol«álatáh I állhatnának, először ki kell alakítaniuk a saját alapjaikat, el kell f 0 gadniuk a saját fejlődésüket és erejüket/hatalmukat. Nem minden 48/12-es fog nagy léptékben munkálkodni, de még akár kisebb csa ládi vagy helyi közösségüket tekintve is lehetőségük nyílik majd arra, hogy megosszák embertársaikkal analitikus tehetségüket és kreatív ötleteiket, illetve valósággá változtassák azokat. A hatalommal kapcsolatos komoly feladataik miatt a 48/12-eseknek mindig az őszinteség törvényével (lásd 458. oldal) összhangban kell cselekedniük. A 4-es és a 2-es energiáinak hatása miatt e személyeknek a felelősséggel kapcsolatban is szembe kell nézniük bizonyos kihívásokkal; hajlamosak arra, hogy erős ambícióik által vezéreltetve túlhajszolják magukat. Szerencsére kreatív energiáik komoly segítséget nyújthatnak számukra munkájuk megválasztásában. A családi élet szintén roppant fontos lesz e csoport tagjai számára: lesznek bizonyos, a szüleikkel kapcsolatos megoldandó problémáik, és ha úgy döntenek, hogy gyermekeket vállalnak, általuk is rengeteget fognak megtanulni az életről. Minden 48/12-esnek nagyon kell majd vigyáznia, nehogy az ambícióik túlmutassanak a hozzáértési szintjükön (a 4-esek fejlődéssel kapcsolatos problémaköre) vagy a teljességérzetükön (a 8-asok őszinteséggel kapcsolatos feladatköre). Jól teszik, ha soha nem tévesztik szem elől azt, hogy az egyik pillanatról a másikra elért s i k e r e k e t általában hosszú évek előkészítő munkája előzi meg. Ha hajlandóak lépésről lépésre végigjárni a céljaik eléréséhez vezető folyamatot, a 48/12-esek bármit képesek lesznek elérni - feltéve, hogy embertárs ikkal együttműködve munkálkodnak céljaikon. A 48/12-esek olyan korban születtek, mely a legjobb t e l j e s í t m nyeket követeli meg tőlük. Gondos munkájuk során, ahogy meg t e nek az élet által elébük állított kihívásoknak, kifejlesztik m a j d n i gukban azt az erőt és tisztaságot, mely elengedhetetlen ahhoz, n & ^

212

, z r e d b e n utat mutassanak nekünk, és kiépítsék az embertár•ii C .! in aatásához szükséges hidakat. sa ik tamo& „ „tív m e g n y i l v á n u l á s 1 e m b e r e k a saját tapasztalásaik által fogják elsajátítani a fejzek E 'J cc kéit: „Ha azon kapod magad, hogy rohansz, jobb, ha lassítempón", illetve „Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra". taS/ J ben megoldják a saját családi problémáikat, együtt érző és °rtő lényekké válnak majd. E kreatív problémamegoldók fel fog•"k lelni magukban az önuralmukat, integrálódott tehetségeiket és a ' aikat, melyek által hatékonyan és hathatósan szolgálhatják majd közösségük javát, kreatív szolgálatuk révén pedig kiérdemlik az általuk vágyott ismertséget. Mivel akkor érzik magukat a legjobban, ha e s e m é n y e k , akár a hurrikán középpontjában lehetnek, mindenütt s z o l g á l n i fogják majd embertársaikat, ahol csak tudják, és oly módokon. melyek a legnagyobb örömmel töltik el őket; gyakran új határvidékek úttörőiként teljesítik majd feladatukat. z

Negatív megnyilvánulás Ezek az egyének olyanokká válhatnak a változás forgatagában, mint egy merev, a pusztító orkánnak ellenszegülni igyekvő fa; harcolni fognak azért, hogy megőrizhessék uralmukat a világ felett, amelyből látszólag kiveszett a rend, és amely saját zavaros lelkiállapotukat és meghiúsult törekvéseiket tükrözi vissza. Kreatív energiáik kifejeződésére törekszenek ugyan, de elfojtják azokat, mivel félnek alkalmazásuk esetleges következményeitől. Eleinte túlzottan igyekeznek majd embertársaik kedvére tenni, aztán megbánják a dolgot, és előfordulhat, hogy a végén még saját családjukon belül is a „parancsok által segítő" diktátor szerepét játsszák majd. Míg fel nem lelik magukban a hatalmuk gyakorlásához szükséges bátorságot, neheztelni gnak minden egyes hatalmi pozícióban lévő emberre. Ambícióik sélT" m ' , n ^ e n t a z o n n a ' akarnak, de nem értik meg, hogy céljaik eléréez időre és számos erőfeszítésre van szükség, ezért végül „pályaket CSZtett t e h e t s é § e k k é " válhatnak. Ha veszélyeztetik saját teljességütavon eset e szú ^ l g kifizetődő lehet ugyan számukra, ám hosíoc. t l ? ° n k a t a s z t r ó f á h o z vezethet; és amikor elbuknak, bizony nagyot gnak zuhanni.

TI

1

A z életút feladatai Egészség A 48/12-esek egészségi állapota és életereje szinte minden esetben tói függ majd, milyen haladási folyamat szerint járják az útjukat- k*j megtanulnak türelmesek lenni, és szabályozott étrend szerint ' L testmozgást végezve élnek, kivételesen erős alkatuknak köszönhető pompás egészségnek örvendhetnek majd. Ha viszont túlzottan na felelősséget éreznek, vagy túl sokat aggódnak embertársaik életének alakulása miatt, fogékonyak lesznek az eszük által kiváltott feszülts' gekre, és ez fizikai feszültségeket okozhat a testükben. A legrosszabb esetben ez akár az immunrendszerük kárára is válhat, és legyencíthe ti azt, efféle tünetek azonban csak roppant sokáig tartó stresszhelyzetek után jelentkezhetnek esetükben. A meditációs gyakorlatok nagy hasznukra válhatnak majd, mivel segítségükkel közvetlen módon lesznek képesek oldani a feszültségeiket és javítani az egészségi állapotukat, és kiegyensúlyozhatják időnként agresszivitásra is hajló természetüket. A legtöbb 48/12-es hajlamos lesz az elhízásra, különösen akkor, ha kreatív energiáik blokkolva vannak. Hosszú távon az alacsony zsírtartalmú, vegetáriánus vagy szinte teljes egészében vegetáriánus étrend lesz a legmegfelelőbb számukra. A rendszeres testmozgás biztosíthatja a 48/12-eseknek oly fontos stabil fejlődési folyamatot, ha gyakran kihagynak bizonyos időszakokat az edzés során, az különböző térd-, könyök- és lábsérüléseket eredményezhet. Felléphetnek náluk bizonyos öröklött, velükszületett rendellenességek is. Ha igyekeznek gyógymódot találni e problémákra, azáltal növekszik szenvedő embertársaik iránti együttérzésük is. A fizikai tréning megalapozhatja számukra azt, hogy erős testalkatra tegyenek szert, melynek segítségével sokra vihetik az életben, és tanulságot is szerezhetnek általa a céljaink eléréséhez vezető fejlődési folyamatokról.

Emberi kapcsolatok Ha a „legjobb formájukat hozzák", a 48/12-esek erős, hűséges, megbízható és segítő emberekké válhatnak, ám életüket sokkal inkább a értelem irányítja majd, nem pedig a romantikus érzelmek. F ° n t 0 | j hogy partnereik és társaik megértsék ezt, és ne tápláljanak várásokat irányukban. Minden hosszú távú kapcsolatuk alapját a csönös támogatásnak és megértésnek kell képeznie; az érzések eg , magukban - vagy akár a szexuális egyezéssel társulva - esetleg 214

ek elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék e csoport tagjainak mal e s / n , r e n ( j ű igényeit és ambícióit. Nem pusztán szeretőre, de segígasa j e s Z s z ü k s é g ü k , bár az is előfordulhat, hogy a körülményeik t c U Í M a ' ' r e n g e t e g segítőtársuk lesz majd, ám szeretőjük egy sem. ^ ' ^ s z e x u a l i t á s nem csupán roppant fontos lesz a 48/12-esek számáem c s u p á n igényeik kielégítésének eszközeként, illetve kreatív ra iáik egyfajta levezetési módjaként fogják alkalmazni azt, hanem energ o l ó d á s i pontként is, mivel ez egyike lesz azon kevés területnek, kapcs h o l m e g e n g e d i k maguknak, hogy sebezhetőek legyenek. Munka és a n y a g i k é r d é s e k Ha a 48/12-esek nem hagynak ki egyetlen lépést sem a céljaik eléréséhez vezető úton, a születési számukban szereplő 4-es által képviselt e n e r g i á k n a k köszönhető gyakorlatias természetük révén komoly üzleti és anyagi sikereket érhetnek majd el, a 8-as energiái pedig erős váoyat ébresztenek bennük a jómód, a hatalom és az ismertség után, és ez tovább sarkallja majd őket. Ha kellő türelemre tesznek szert, végül minden céljukat sikeresen elérhetik majd. Kreatív energiáik és analitikus képességeik miatt valószínűleg önálló vállalkozásokba fognak kezdeni. Nagyszerű építészek és problémamegoldók válhatnak belőlük, és kiválóan lesznek képesek megformálni a különböző anyagokat, valamint nagy örömüket lelik majd új, ismeretlen határterületek felfedezésében. Néhány 48/12-esből lehet például remek kézműves, mások olyan üzleti vagy családi „birodalmak" alapítói lesznek, amelyek rengeteg embert támogatnak majd. Számos területen fognak újító munkát végezni, a kreatív sportoktól kezdve egészen a szórakoztatóiparig. A 4-es, a 8-as és a 12-es energiáinak keveredése miatt sok küzdelemben lesz részük, miközben kitűzött céljaik elérése felé haladnak, de kellő kitartással beérik majd munkájuk gyümölcse. Ha egyértelműen elkötelezik magukat valami mellett, szilárd alapokat építenek ma guknak, és lépésről lépésre követik a tervüket, miközben rugalSan P® reagálnak az előre nem látott eseményekre, és magasabb renC.Ce oliat szolgálnak, akkor embertársaikkal együttműködve, örömre m o d °r> fogják hasznosítani pénzüket és tekintélyüket.

Híres 48/12-esek Mivel ah Usza giái Vu | d i k században az első, a 48/12-es születési szám enerU munk je gy? é á l k o d ó személy 1999. szeptember 29-én született, felSe, L nkben jelenleg még egyetlen ismert 48/12-es sem szerepel.

Sorsod betöltésének é r d e k é b e n Ez az alfejezet segítséget nyújthat a 48/12-es születési szám energiái munkálkodó emberek számára, mivel segít nekik abban, hogy fi gyei műket legfontosabb feladataikra összpontosítsák, és bizonyos lénv * cselekedetek által átalakíthassák életük kulcsfontosságú területeit

Irányelvek és javaslatok •

Ne feledd, hogy a személyes hatalom gyakorlásának legmagasabb rendű formája nem más, mint az önuralom. • Mindig lépésről lépésre haladj kitűzött céljaid elérése felé. • Ismerd fel, mikor kell kitartanod, és mikor kell elengedned a dol gokat. • Tanulj meg együttműködni embertársaiddal azáltal, hogy felsőbb rendű éned részeinek tekinted őket.

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Mi a következő lépés a céljaim elérése felé vezető úton? • Hogyan érhetem el a céljaimat tökéletes őszinteséggel és teljességgel? • Vajon azonos mértékben törődöm-e embertársaimmal és önmagammal? • Hogyan fejezhetem ki kreatív energiáimat? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal; 2: 58. oldal; 4: 75. oldal, illetve 8: 115. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szamait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben-

216

• ik megváltoztatásának eszközei: ^nü-ituális törvények 3

''

i

sd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: f e l e l ő s s é g v á l l a l á s törvénye (lásd 410. oldal): H a tudjuk, m i kor m o n d j u n k igent, és hogyan mondjunk nemet, nagyobb öröm ü n k e t leljük a szolgálatban. \

A z

ő s z i n t e s é g

s ü n k

törvénye (lásd 458. oldal): Hogy őszinték lehes-

másokhoz, először saját magunkhoz kell őszintének len-

nünk. A v á l a s z t á s törvénye (lásd 401. oldal): Kreatív energiáinkat d ö n t é s ü n k t ő l egyaránt megnyilváníthatjuk pozitív, illetve negatív módon is. . A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni a megváltozó körülményekből. • Az egyensúly törvénye (lásd 416. oldal): Ha felismerjük azon hajlamunkat, hogy egyik végletből a másikba essünk, képesek leszünk rátalálni egyensúlyi pontunkra. • A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Utunkon csakis akkor érhetünk biztosan célt, ha egyszerre mindig csak egyetlen apró lépést teszünk meg. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket a mindennapi életed során.

3: Önkifejezés és érzékenység Eletünket azok a dolgok irányítják, melyeket nem tudunk kifejezni. ISMERETLEN

SZERZŐ

Ez a fejezet az elsődleges életfeladatukul a 3-as feladatkörét (lásd 66 oldal) választott emberek - azaz a 30/3-asok, a 12/3-asok és a 21/3asok - életútjának jellemzőit tartalmazza. Bár mindhárom születési szám a 3-assal kapcsolatos intenzív energiákat és feladatokat tükrözi, a 12/3-asok és 21/3-asok életútja többféle energiát foglal magában, míg a 30/3-asoknál kizárólag a 3-as belső képességek (0: 135. oldal) által felerősített energiái nyilvánulnak meg.

30/3 30

Belső

3: Önkifejezés és érzékenység képességekkel társuló önkifejezés és érzékenység

Az életfeladat m e g é r t é s e jg/j-as életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy az önkifejezés és az érzékenység feladatkörén munkálkodva úrrá legyenek önbizalomhiányukon, és belső képességeik által bátorítsák, lelkesítsék és ösztönözzék embertársaikat. A legtöbb ember vegyes energiákat kap születésekor, ám a 30/3-asok munkája és rendeltetése egyértelműen körvonalozott. E csoport tagjai rendelkeznek a belső képességek, azaz a nagyfokú érzékenység, a belső erő, a jó kifejezőkészség és az intuíció adományaival, mindezen források pedig egyetlen nagy életfeladat, az érzelmi önkifejezés beteljesítését hivatottak elősegíteni. Azonban mivel életfeladatunk beteljesítése mindig komoly kihívásokkal jár, a 30/3-asoknak is le kell küzdeniük bizonyos akadályokat, mielőtt betölthetnék a rendeltetésüket. Mivel a 30/3-as születési szám energiái komoly hasonlóságot mutatnak a 6-os energiái által képviselt maximalizmussal, ráadásul e csoport tagjait különösen érzékenyen érintik embertársaik fájdalmai és szenvedései, hajlamosak arra, hogy 'dónként kiábrándultnak és csüggedtnek érezzék magukat, és negatív roodokon, kritika vagy panasz formájában fejezzék ki önmagukat, f A 3()/3-asokban velük született vágy él az önkifejezés iránt; ez ánt megtörténhet pozitív, illetve negatív módon, ám ezek az önJeZeS e n e r zük § r á ' mindig megnyilvánulnak. Kezdetben esetleg nehenyoiT e S ^ e t ' kifejezzék az érzelmeiket, mivel lehet, hogy bizogata vanna önii ^ k bennük, de ha egyszer lendületbe jöttek, csak úgy belőlük a szavak. Hl\ ^-asok megnyilvánulhatnak sok ember előtt - ha mondjuk toik ' t a r , á r ° k vagy szónokok -, illetve szűkebb körben, a baráe s e t b ^ a ' a d t a § j a ' k e ' ő t t is. A kihívásokat és az örömöket mindkét er zeseik beszéd vagy egyéb kreatív tevékenységek (például a

festészet vagy a zene) által történő megjelenítése jelenti számukról valamint abból, hogy embertársaikat is segítik érzelmeik kinyilvá n -l tásában. Kifejezőkészségük az emberekkel való kapcsolataik által fejlődig! előfordulhat, hogy kezdetben talán csak a négyszemközti beszélget-1 sek alkalmával nyilvánul meg, ám végül, ha fellelik magukban az e h l hez szükséges bátorságot, a 30/3-asok megtalálják a lehetőséget arr J hogy nagyobb közönség előtt nyilvánuljanak meg. (Jómagam gyakra' ajánlom e csoport tagjainak, hogy iratkozzanak be olyan tanfoly a mokra, ahol elsajátíthatják a „szónoklás mesterségét".) Alapvető érzelmi érzékenységüknek köszönhetően számos 30/3- as válik enyhén fásulttá, vagy vértezi fel magát egyfajta lelki pajzzsal hogy így védekezzen környezete érzelmi zűrzavarai ellen. Előfordulhat, hogy érzelemmentesnek tűnnek, ám a felszín alatt erős, sőt szenvedélyes érzések rejlenek bennük. A 30/3-as születési szám energiáival munkálkodó személyek vágynak az embertársaikkal való szenvedélyes érzelmi kapcsolatokra, és gyakran teremtenek életükben drámai helyzeteket, hogy felkavarják maguk körül az érzelmeket. Drámaiságuk és érzelmes mivoltuk miatt sokan kedvelik közülük a különböző szappanoperákat, és jó színészek válhatnak belőlük, mivel képesek azonosulni az egyes érzelmekkel, és bármilyen minőséget képesek megjeleníteni. A jó kifejezőkészség, az érzékenység és a jó spirituális ítélőképesség adományai tovább erősítik a 30/3-asokban amúgy is meglévő érzékenységet. Bizonyos egyéb születési számokkal munkálkodó emberek, például a 12/3-asok és a 21/3-asok szintén azért születtek erre a világra, hogy kifejezzék magukat abban, ám a 30/3-asok esetében velükszületett érzékenységük és az önkifejezés iránti vágyuk az érzékenység és a jó kifejezőkészség belső képességeivel társul. E csoport tagjai éles intuitív képességekre tehetnek szert, attól függően, milyen mértékben állnak kapcsolatban saját belső érzéseikkel. Ha újságot o^ vasnak vagy a külvilág felé fordítják a figyelmüket, e g y s z e r ű e n erz < milyen cselekedetekre van szükség, és ki is fejezik ezen é r z é s e i k é • A 30/3-as születési szám energiáival munkálkodó embereknél nagy figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy k e l l ő j á r t a s s á g r a tegy e szert az önkifejezés terén, és így megmutathassák számunkra. hog^JJ kezelhetjük pozitív módon a világunkban jelentkező p r o b l é m á k a t - ^ képzelhető, hogy úgy érzik, minden okuk megvan arra, hogy l o p kodjanak, mivel általában azokra a dolgokra mutatnak r á P ' ^ ^ , , ! ! kai, melyeken valóban változtatni kell, ám a valódi k i h í v á s t az J *j 3 1 1

1

kra hogy konstruktív módon nyilvánítsák meg a bennük muns/ ; í |,lU , e n e r g i á k a t . Őszintén és közvetlenül, ám a lehető legpozitík;llk(K ödon kell kifejezniük önmagukat, mindig a megoldásra kell •ihb ni»-'1, , . j . . , V£lflb n t o s í t a n i u k , nem pedig az adott problémára. Ez mindenki száöÖSS' síiZP i « 7 n o s tanács lehet, ám különösen fontos e csoport tagjainak . ,. olyannak , 1. le1 ára 1 1 1 liaszi 1 1 nl ;1 m i ;vei _ők mindig látják a világot, — amilyennek <>ee téfei'i esei S^Mivel általában véve a 3-asok a leginkább hajlamosak a depreszL' a 30/3-asok, végletes érzékenységüknek és önbizalomhiáSZ ' knak köszönhetően, egyenesen művészi szintre fejlesztették ezt a képességüket". Csaponganak a „bármit képes vagyok megtenni" és I ez túl sok nekem, nem állok készen a feladatra" állapotai között; ö n b i z a l m u k néha az egekbe szökik, máskor pedig érzelmi mélypontra zuhannak, és rettenetesnek érzik az önbizalomhiány rájuk nehezedő terhét. Ez a probléma néha pontosan akkor akasztja meg őket haladásukban, amikor már kis híján elérték a céljukat. Önbizalomhiányuk miatt a 30/3-asok gyakran érzik úgy, hogy nem készültek fel kellőképpen egy-egy adott feladatra, vagy nem „elég j ó k " hozzá. Az önbizalomhiány elbátortalaníthatja és elcsüggesztheti őket, amíg meg nem tanulják azt leküzdendő kihívásnak tekinteni, olyan akadálynak, melyet maguk mögött kell hagyniuk, miközben tovább haladnak fejlődésük útján. A 30/3-asok legnagyobb adománya a jó kifejezőkészség és az ihletett kommunikáció képessége. Akár élőszóban, akár színpadon, írásaik vagy valamely más művészet által nyilvánulnak meg, örömüket lelik abban, ha megindíthatják embertársaikat, ha cselekvésre, változásra késztethetik őket, ha rávehetik őket arra, hogy törekedjenek a SUJat boldogságuk elérésére. Ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, hatékonyságuk abból ered, hogy képesek érzelemmel telíte^ mondataikat, szavaik nem pusztán az elméjükből, de a szívükből •kell születési szám feladatkörén munkálkodó személyeknek ÜZc er ^Rj! * iiük bizonyos akadályokat és nehézségeket, mielőtt szert betelJ^" 6 ^. C r r e 3 v a r a z s l a t o s kifejezőkészségre, mivel életfeladatunk 1 ese p0r( mindig speciális kihívásokat tartogat számunkra. E cso1 általaban beszéim^ "gy érzik, kevésbé képesek nyilvánosság előtt nem r e l \ J ° b b a n tartanak ettől a dologtól, mint azok az emberek, aki e 'k'k a kéznek 3-assal a születési számukban. Azonban ha kiléphogy a ,. V a n ° s s á g elé, rengeteg öröm vár rájuk, mivel rájönnek, etően otthon érzik magukat ebben a helyzetben.

Pozitív megnyilvánulás Ezek az egyének - végezzék szolgálatukat akár világméretekben akár szűkebb közösségük körében - lelkesedést, együttérzést és mes>' értést hoznak világunkba. Bármilyen hivatást választottak is, ha be szélni kezdenek, érzékenyen ráhangolódnak a hallgatóságukra, és f e i lelkesítik embertársaikat. Az ilyen 30/3-asok lelkesült személyek akik kapcsolatban állnak az érzelmeikkel, kifejezési módjuk ped;' szenvedélyes, őszinte és ihletett. Igényeiket és az érzéseiket nyílt a fejezik ki embertársaiknak, senkit nem manipulálnak, és azt sem en gedik, hogy mások manipulálják őket. Felelősségteljesen élik az életüket, és nem hagyják, hogy az érzelmeik vagy embertársaik érzelmei irányítsák a cselekedeteiket. Embertársaik szolgálatában, örömmel és önzetlenül alkalmazzák az érzékenység, a jó kifejezőkészség és az intuíció belső képességeinek adományát, és ez tovább erősíti e forrásaikat, ezáltal pedig képesek kapcsolatot teremteni a létezés megmagyarázhatatlan, finom aspektusaival és annak rejtélyével.

Negatív megnyilvánulás Mivel elcsüggeszti őket az, hogy úgy érzik, senkitől nem kapnak szeretetet, ezek az emberek folyton panaszkodnak a társadalom hibái és életük hiányosságai miatt, és ezt jogosnak vélik, mivel világunkban valóban rengeteg dolgot illethet kritika. Szűkölködők és túlérzékenyek, csak siránkoznak, vagy manipulálják embertársaikat ahelyett, hogy őszinte és közvetlen módon kinyilvánítanák, kik ők, mire van szükségük és mit éreznek. Néhányan közülük teljesen elfojtják magukban a szexualitást, másoknak pedig problémákat jelent a szexuális, illetve az érzelmi hűség, és gyakran sodorják magukat zűrös párkapcsolati szituációkba.

A z életút feladatai Egészség A legtöbb, a 30/3-as születési szám energiáival munkálkodó embe toroktáji területe kifejezetten érzékenynek bizonyulhat blokkolt on fejezési energiák miatt - különösen akkor, ha elfojtják m a § u , érzelmeiket. Ha kapar a torkuk, vagy úgy érzik, mintha g o m b ó c ne benne, fel kell tenniük maguknak a kérdést: „Mit kell kifej e Z mit tartok vissza magamban?" Ha ezt megteszik, gyakran szinte vetlenül az adott dolog kinyilvánítása után elmúlnak a torok J ^ maik. A szívet megnyitó, az érzelmekre ható, a lelket felélénk 11 "!

W ^jg z e n e mindig gyógyító hatással van e csoport tagjaira, mivel fe' e n , t7 gszségi állapotuk mindig az érzelmi állapotukat tükrözi. aZ ° Yo/3-asok esetében néha a szív és a térdek tájékán is felléphetI b j z o n y o s fájdalmak és problémák. Azoknál az embereknél, akiik1s ^ kran félreértenek - és az önkifejezéssel kapcsolatos feladataik 30/3-asokkal ez sűrűn előfordul -, könnyen kialakulhatnak " ^ ' ^ e l z á r ó d á s o k a térdek tájékán, ami idővel kihat a keringési e ',újszerűkre és végül az egész testalkatukra is. ren ^' 30/3-asoknak intuitív megérzéseikre hallgatva kell táplálkozk és ezek alapján kell megválasztaniuk a testedzési formájukat is "'azt a testmozgást kell választaniuk, amely mind érzelmi, mind pefj z jkai tekintetben jó érzésekkel tölti el őket. Azonban vigyázniuk kell nehogy a hangulataik vezéreljék őket, vagy hogy az étkezésben vagy az önkényeztetés egyéb formáiban keressenek érzelmi vigasztalást ha például reménytelenül szerelmesnek érzik magukat. Ha úrrá lesz rajtuk a szomorúság, az intenzív zenei gyakorlás felemelheti a lelküket.

Emberi kapcsolatok Szinte minden 30/3-as az érzelmi nélkülözés állapotában él, mintha folyton azt mondanák: „értékeljetek engem", és hajlamosak ezt az érzelmi támogatást inkább a külvilágban, nem pedig saját magukban keresni. Bár néha úgy várnak el bizonyos dolgokat embertársaiktól, hogy semmit sem ajánlanak értük cserébe, rengeteget tudnak nyújtani a többi embernek. Bár előfordulhat, hogy - mintegy a saját érzékenységükre adott válaszul - érzelemmentesnek, sőt akár ridegen racionális is látszanak, a 0/3-asok különösen nagy és érzékeny érzelmi energiamezővel renelkeznek. Hangjuk azonban rendszerint elárulja valódi érzéseiket, és s °kat javíthatnak a kapcsolataikon azon képességük által, hogy képeB a á h a n § 0 l Ó d n Í embertársaik érzéseire. sze M)/}lt a m l é l ő esetleg épp az ellenkezőjét feltételezné, a szivük esni , mélyén romantikus alkatok. Imádnak szerelembe I Párk CS elszenvednek bizonyos „érzelmi válságokat". Ha keli 1 p c s o ' a t b a n élnek, nagyon közvetlen és őszinte módon tudatniuk Jezhetik n C 1 Ü kk e ' e z irányú hajlamaikat. Ha érzik, hogy nyíltan kife1;i/ -*ák ' V o n z ° d á s u k a t , az nagy segítségükre lehet abban, hogy tisztáikat I1 \!!^ U ' C ' 5an a v ° n z a l m u k tárgya felé irányuló rögeszmés hajlacsoi a t o k h a s S Z a y a k k a l fogalmazva, a 30/3-asoknak hosszabb párkapan ' e het részük, ha elfogadják és kinyilvánítják az életük

során felmerülő túlzott rajongást, de nem engedik, hogy annak harsára cselekedjenek. Néha előfordulhat velük, hogy az érzelmeik nyitják őket, képzeletben vagy valóságban hűtlenek lesznek a p a r t n ~ riikhöz, és egyszerre „több vasat is tartanak a tűzben", aztán elcsodá]~ koznak azon, vajon hogyan keveredhettek ilyen szituációba. A 30/3-asok elsődleges „erogén zónája" az érzelmi aurájuk, érzel mi energiamezejük. Ha érzelmileg bezárkóznak, semmilyen szexuál" praktika nem ér sikert náluk. Ha azonban szerelmes hangulatban van nak, az érzelmeik vezérlik őket - a „technikának" ekkor is c s a k m á sodlagos szerep jut. E csoport tagjai számára a párkapcsolatok hatalmas l e h e t ő s é g e t j e lentenek az őszinte önkifejezéssel és az érzelmi s e b e z h e t ő s é g ü k k e l kapcsolatos feladataik megoldására. Bölcsen teszik, ha k a p c s o l a t a i kat nem csupán a vigasztalódás és a lelki segély, hanem a s p i r i t u á l i s fejlődés formáinak is tekintik. e

Munka és anyagi kérdések A jó kifejezőkészség, az érzékenység és az intuíció belső képességeinek adományával megáldott 30/3-asok lelkesítő és tápláló hatást gyakorolnak szűkebb és tágabb környezetük tagjaira. Esetleg tanár, üzletkötő, író vagy egyetemi előadó válik belőlük - bármilyen hivatást választhatnak, amelynek gyakorlása során emlékeztetik embertársaikat életük érzelmi részére. Mivel képesek ráhangolódni az emberekre és a magasabb dimenziókra, ösztönös tehetségük van a tanítás, a tanácsadás, a gyógyítás az előadó-művészetek és a kreatív önkifejezés minden formájához. A 30/3-as energiáival munkálkodó emberek dönthetnek úgy is, hogy valamilyen szociális munkát végeznek, illetve általában jó menedzser válik belőlük. Az élet bármely területén sikeresek lehetnek, de az jelenti számukra a legnagyobb beteljesedést, ha munkájuk során lehetőségük nyílik az önkifejezésre. A 30/3-asok érzelmi érzékenységük mellett nagyszerű i n t u i t í v intelligenciával is rendelkeznek, és így képesek az élet l e g f o n t o s a kérdéseinek mélyére hatolni. Következésképpen jó teljesítmény nyújthatnak minden olyan területen, ahol tiszta logikára é s é r t e l e m van szükség. J^H Esetükben a pénzügyi nehézségek valamilyen formában rmn % önbizalomhiánnyal állnak kapcsolatban. Ha pozitív módon hasz, ják belső képességeiket és jó kifejezőkészségüket, nem lesznek a gi gondjaik.

Híres 30/3-asok w i U

Chamberlain

Eldridge C l e a v e r Bill C o s b y Miles D a v i s D o u g l a s F a i r b a n k s Senior Ella F i t z g e r a l d Jodie F o s t e r

Andrew Jackson Ann Landers Norman Lear Joan Rivers Carlos Santana Barbara Walters John Wayne

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 30/3-as születési szám energiáival munkálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betöltsd az életfeladatodat, mivel segít abban, hogy a legfontosabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok • Ne rettentsen vissza az önbizalomhiány; kezeld azt leküzdendő akadályként. • Akkor is add át magad embertársaidnak érzelmileg, ha úgy érzed, túl keveset kapsz cserébe. • Mindig éld meg és fejezd ki a pillanatnyi érzéseidet. • Bízz kifinomult intuíciódban, és - egyéb forrásaiddal egyetemben - használd is fel a megérzéseidet.

Hasznos kérdések Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: Meggátol-e az önbizalomhiány abban, hogy kifejezzem magam? • Vajon őszintén és közvetlenül nyilvánítom-e ki az érzéseimet és a szükségleteimet? | Odafigyelek-e embertársaim szükségleteire? Vajon teljes mértékben kihasználom-e érzékeny „belső útmutat ó ren 2 Ha dszeremet" és egyéb belső képességeimet? I k ^ 6 é d e s e k által megvilágosodott számodra valami, hogyan almazha t n á d e meglátásokat a gyakorlatban?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési szám 1 egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (3: 66. oldal, illejv 135. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési s z ' l mait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hoe kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben

Életünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A választás törvénye (lásd 401. oldal): Energiáinkat és érzelme inket döntésünktől függően pozitív és negatív módon is k i f e j e z hetjük. • Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Az őszinteség elsődleges formája az, hogy elfogadjuk saját magunk és embertársaink iránt érzett érzéseinket. • Az elvárások törvénye (lásd 453. oldal): Életünk mindig rejtett elvárásaink és feltételezéseink szerint alakul. • A hit törvénye (lásd 448. oldal): Csak akkor leszünk k é p e s e k hinni embertársainkban, ha képesek vagyunk hinni ö n m a g u n k ban. • A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a bizonytalanságunkon, el kell fogadnunk az érzéseinket és a s e b e z hetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e t ö r v é n y e k e t m i n dennapi életed során.

21/3 és 12/3 3: Önkifejezés és érzékenység 1: Kreativitás és önbizalom 2: Együttműködés és egyensúly

Az életfeladat m e g é r t é s e 2i/3-as, illetve 12/3-as életutat járó emberek azért születtek e világra hogy a kreativitás, az érzelmi önkifejezés, az egyensúly és az együttműködés feladatkörein munkálkodva támogassanak bizonyos magasabb rendű ügyeket, és energiáikat pozitív, konstruktív módon alkalmazva tanítsák, lelkesítsék és inspirálják embertársaikat. Hogy szembenézhessenek az életútjuk során elkerülhetetlenül jelentkező kihívásokkal a 21/3-asoknak és a 12/3-asoknak elegendő bátorságra kell szert tenniük ahhoz, hogy leküzdjék az eléjük kerülő akadályokat, és meg kell tanulniuk, hogyan tereljék pozitív irányba kreatív és érzelmi energiáikat. Ha ezt nem teszik meg, és nyomasztja őket az önbizalomhiány vagy a bizonytalanságérzetük súlya, hajlamosak arra, hogy az alkohol, a dohányzás, illetve az egyéb kábítószerek „segítségével", önpusztító módon vezessék le energiáikat. Ha a 21/3asok, illetve a 12/3-asok elfojtják érzelmi megnyilvánulásaikat, azok különféle izomfeszültségek, illetve egyéb fizikai tünetek formájában fognak jelentkezni később. ' A 21/3-as, illetve 12/3-as születési szám energiáival munkálkodó személyek a föld legsokoldalúbb és legkreatívabb emberei közé tartoznak. 2-es energiái által nyújtott támogatás és erő segítségével mindkét csotagjai bármilyen tevékenységi körben újító, szintetizáló és lenyűgömunkát végeznek. Bármilyen fizikai anyag által nyilvánítsák is meg atlVlt I ásukat, üzeneteik szellemisége mindig átragyog a formán. szü et Kö u ' ® s ' számuk első két számjegye fordított sorrendben e kös • C gymásra, e két számjegy relatív helyzetének és hatásának niet en a ásói ^ 21/3-asok esetében inkább a kreativitással, a 12/3a m . p e d i § inkább az együttműködéssel kapcsolatos feladatkörök °'daiv ? t a r o z ^ a k - Mindazonáltal mindkét csoport tagjainak meg kell a 30/3-asok esetében központi szerepet betöltő, az érzékeny-

séggel, az önbizalomhiánnyal és az érzelmi önkifejezéssel kapcsoul tos elsődleges feladataikat. Életfeladatuk következtében szembe kgjjí nézniük a negatív önkifejezés, a folytonos kritizálás és a panaszkod' jelentette nehézségekkel - e személyek leginkább olyankor nyilvánul nak meg negatív formában, ha sértve érzik magukat. Bár a 21/3-asok, illetve a 12/3-asok nagyon érzékenyek, erőse hajlanak arra, hogy racionalizálják az érzelmeiket, ahelyett hogy ^ • nyilvánítanák sebezhető természetüket. Ha nem bíznak saját kreatí energiáikban, elbizonytalanodnak, de gyakrabban előfordul, hogy a karakán bátorság látszatával, szikár intellektualizmussal vagy túl/ot tan magabiztos, extrovertált virtuskodással igyekeznek leplezni érzé keny, önbizalomhiánnyal küzdő énjüket. A 12/3-asok esetében a 2-essel kapcsolatos feladatkörök elsőbbséget élveznek az l-es faladataival szemben; bár kevésbé bizonytalanok nekik is komoly problémákat okozhat, hogy megtalálják az egyensúlyt a túlzott segítőkészség, illetve az azt követő bezárkózás között. A legtöbb 21/3-as hajlik az „érzelmi nélkülözésre", nekik arra kell összpontosítaniuk, hogy engedjék szabadon áramolni az érzelmeiket, mivel hajlamosak „fösvényen" bánni azokkal, és elfojtani őket. Mind a 21/3-asok, mind pedig a 12/3-asok rendeltetésének része az, hogy az általuk választott formában, pozitív és őszinte m ó d o n fejezzék ki önmagukat. Őszintétlenségük általában nem hazugságok vagy félrevezetések, hanem valódi érzéseik elfojtásának f o r m á j á b a n nyilvánul meg. Akkor valósíthatják meg életükben az érzelmi ő s z i n t e séget, ha szembenéznek valódi természetükkel, feltárják azt, és integrálják énjük azon érzékeny részeit, melyeket korábban megtagadtak, mivel féltek attól, hogy általuk túl gyengének vagy „érzelmi koldusnak" tűnnének. Mivel ezeket az egyéneket az érzelmi kapcsolatok táplálják, valóban előfordulhat, hogy nagy szükségük van a z o k r a , de semmiképpen sem gyengék. Bár a 2-es energiái nagy belső erővel és kitartással ruházzák fel őket, a legtöbb 21/3-as, illetve 12/3-as - a 30/3-asokhoz hasonlóan ~ roppant érzékeny érzelmi energiamezővel és megnyilvánításra va kreatív energiákkal rendelkezik. Azonban a 30/3-asoknál hajlamos bak önmagukba zárkózni, és érzékeny, érzelemgazdag természetű ^ sem olyan könnyű felismerni. E csoportok tagjainak arra van szü »B gük, hogy feltárják és kinyilvánítsák valódi érzéseiket: félelmeiket, hűket, megbántottságukat és örömüket, és minden helyzetben ' nek jelen" érzelmileg, ahelyett hogy intellektualizálnák érzelme Ha ezt megteszik, testük szintén kinyílik, ellazul, és megfiatalod' • j

r I

n i e 2 szabadulnak

hamis személyiségüktől, kiterítik az asztalra • kutyáikat, és nyíltan kimutatják bizonytalanságukat és seérZe m ' <3 érzéseiket, a 21/3-asok és a 12/3-asok nagy meglepetésükre beZ f ^ i á k tapasztalni, hogy mélyebb, gazdagabb és táplálóbb érzelmi aZt yt képesek kialakítani embertársaikkal és önmagukkal. VÍS A° efféle kitárulkozás nem könnyű feladat. Mielőtt megnyithatnák auk'it e csoportok tagjainak úrrá kell lenniük a visszautasítástól, "^önbizalomhiánytól és a bizonytalanságtól való, mélyen gyökere32 -félelmeiken. E személyek félnek attól, hogy esetleg dührohamoktörnek ki, vagy összeomlanak a szomorúságtól, és ezért elfojtják ézelmi megnyilvánulásaikat, de a cselekvés törvényének (lásd 472. Idal) alkalmazásával megszabadulhatnak tudatalattijuk „árnyékaitól" Kellő idővel és tapasztalattal a 21/3-asok és a 12/3-asok hamis vakmerőségük helyett valódi önbizalomra tesznek szert, és érzelmi ő s z i n t e s é g ü k szabadon áramlik a környezetükben lévő emberek felé.

Pozitív megnyilvánulás Ezek az egyének nagyszerű, finom munkát végeznek, köztük található bolygónk néhány legkreatívabb embere. Testük ellazult, hajlékony, és viszonylag mentes a feszültségektől, mivel őszintén és nyíltan kinyilvánítják az érzelmeiket, ahelyett hogy izomfeszültségek formájában raktároznák el azokat. Lélegzetük mély, de könnyed. Kapcsolataikat az őszinteség és az érzelmi elfogadás élteti, ha problémák merülnek fel, megbeszélik és megoldják azokat. Őszinte örömüket lelik abban, ha gondosan megválasztott szavaikkal fellelkesíthetik embertársaikat, munkálkodjanak akár tanárként, színészként, énekesként, íróként vagy eladóként a sarki közértben. Ha lehetőségük van kinyúlniuk embertársaik felé, és érzelmi hidakat építeni hozzájuk, nem számít, mivel foglalkoznak.

Negatív megnyilvánulás .... . a túlérzékeny egyének zavaros üzeneteket kommunikálnak a lanak ^ magabiztosnak tűnnek, aztán hirtelen összeoma ló kritika súlya alatt. Ilyenkor csípős megjegyzésekkel vágnak v ssz ket t ahúzódnak ahelyett, hogy feltárnák őszinte érzései7 Soran lans' felgyülemlett izomfeszültségeik és testi rugalmatelfoj^' e ' t o jtott érzelmeiket tükrözi. Ezek az önbizalomhiánnyal és rek a/ ^ l z e ' m e k k e l teli, bizonytalan és blokkolt kreativitású embean i csakis magukat csapják be.

22

Az életút feladatai Egészség E s z ü l e t é s i s z á m o k a 2 - e s é l e t e r e j é n e k és az l - e s e n e r g i á i n a k köszö M h e t ő e n a l e g e r ő s e b b f i z i k a i m i n t á k k ö z é t a r t o z n a k . A 30/3-asokh h a s o n l ó a n a t o r o k t á j é k a a 2 1 / 3 - a s o k , illetve a 12/3-asok esetében°* é r z é k e n y t e r ü l e t n e k b i z o n y u l h a t ; az e c s o p o r t o k b a t a r t o z ó emberek e s e t e n k é n t t o r o k g y u l l a d á s s a l k ü s z k ö d h e t n e k , ha b l o k k o l j á k az önk" f e j e z é s ü k e t - ha ez az á l l a p o t t a r t ó s a n f e n n m a r a d , végül a k á r műtét' b e a v a t k o z á s r a is s z o r u l h a t n a k . Ha kreatív e n e r g i á i k b l o k k o l v a van n a k , k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k e s e t ü k b e n az alhasuk és a s z a p o r í t ó s z e r v e i k t á j é k á n ( p é l d á u l g y o m o r p a n a s z o k , s é r v e k , valamint p e t e f é s z e k - , illetve p r o s z t a t a b á n t a l m a k ) .

A 21/3-asok, illetve a 12/3-asok azonban általában erős es robusztus emberek. Ha elfojtják az érzéseiket, az olyan, mintha egy vulkánt próbálnának bedugaszolni; testük megérzi az energia elzáródását, mivel annak természetéből adódóan szabadon kellene áramolnia. Ha figyelmet fordítanak arra, hogy pozitív módon fejezzék ki kreatív energiáikat, és érzelmeik szabadon áramoljanak, e csoportok tagjai kivételesen jó egészségi állapotnak örvendhetnek. Ha mégis gyógykezelésre szorulnak, legjobb ha a hagyományos gyógyászati eljárásokat az érzelmi gyógyítás valamely formájával kombinálják. A megindító zene vagy akár egy érzelmes film is jó lehetőséget nyújthat ezeknek az érzékeny, kreatív embereknek arra, hogy kifejezzék önmagukat. Ha még egy filmen sem képesek könnyekre fakadni, mindenképpen ki kell deríteniük, hogyan akadályozzák érzelmeik megnyilvánulását. A 21/3-asok és a 12/3-asok esetében a túlsúly rendszerint a blokkolt kreativitásra utal. Ha kiegyensúlyozott testedzésbe kezdenek bele és találnak maguknak kreatív hobbit, az segíthet testük o p t i m á l i s egyensúlyi állapotának visszaállításában. A testedzés abban is nag\ segítségükre lehet, hogy tisztázzák magukban elfojtott érzelmeiketKreatív, érzelemgazdag beállítottságuknak köszönhetően az e csopo tokba tartozó személyek erős vonzódást éreznek az érzékeny s z e m lyiségüket megnyugtató természet és a zene iránt. A zenehallgat as _ a kiadós séták segíthetnek nekik, hogy visszanyerjék érzelmi és fízl j; kai egészségüket, és mindkét szinten feltöltődjenek.

Emberi kapcsolatok A 21/3-asok, illetve a 12/3-asok kapcsolatainak kulcsát az :ík hogy hajlandóak legyenek „elveszíteni az arcukat", kinyiilvánítj '

230

znek a z a c ^ o t t p M a n a t b a n - Nagy hasznukra válhat, h a naponta in' ' . j s felteszik maguknak a kérdést: „Valójában mit érzek több* pj a m á r képesek ráhangolódni a valódi érzéseikre, fontos, ifl° st v a | a m i l y e n formában ki is fejezzék azokat; nemcsak a biztonsáhelyénvaló" érzéseiket, de a haragjukat, a türelmetlenségüket, a g°f " o l t í r Z etüket, a zavarukat, a féltékenységüket és a versengésre ér^ k é s z t e t é s ü k e t is. E gyakorlat által belekezdhetnek az érzelmi ébzett , . é s a fizikai megfiatalodás folyamatába. 16 A p/3-asok és különösképpen a 21/3-asok gyakran tapasztalják meg . solataikban a bizonytalanságérzet valamely álcázott formáját. Például elképzelhető, hogy flörtölni kezdenek valakivel, hogy lássák, vajon az emberek még mindig vonzónak találják-e őket, vagy versengeni kezdenek a partnerükkel, mivel attól félnek, hogy alárendelt pozícióba kerülnek. Ha valamilyen kreatív munkát végeznek, a 21/3-asokra és - enyhébb mértékben - a 12/3-asokra is jellemző lehet, hogy nem jut elég idejük és energiájuk a párkapcsolatokra. Mivel e csoportok tagjai néha blokkolják felgyülemlett negatív érzéseiket, például a haragot vasy a bánatot, hajlamosak arra, hogy érzelmileg elzárkózzanak, az általuk épített falak azonban a szeretet, a gyengédség és a szenvedély pozitív érzéseitől is elzárják őket. Néha nem árt, ha belesodródnak egy-egy jó kis veszekedésbe, amelyben érzelmileg és fizikailag is mindvégig részt vesznek, mivel az érzelmek ily módon történő levezetése újra fellobbanthatja a régi szenvedélyeket. A 21/3-asok és a 12/3-asok számára az erős párkapcsolatok alapját az érzelmi kapcsolat képezi, még ha ez alkalmanként szenvedélyes vitákkal j á r is. A 2-es energiái azt jelentik, hogy az ezen életutakat járó embereknek egyensúlyt kell teremteniük az adás és az elfogadás között, így nem fognak kezdetben túl sokat adni embertársaiknak, csak azért, jiogy aztán később megbántottan elzárkózzanak előlük. E probléma uicsat az adásról és az elfogadásról szóló spirituális törvény, az egyensúly törvénye (lásd 416. oldal) jelenti számukra. tC L

Min"ka ® S a n y a g i k é r d é s e k Siák tnind a 12/3-asok a kreatív és az önkifejezési enererős kombinációjáról tesznek tanúbizonyságot, és ezen energiák l ^ n - V l l v á n u l h a t n a k az írás, a látványtervezés, a tanácsadás, a rekrén S u , k m a ' a b e s z é d e k , a viták és az egyéb kreatív tevékenységek tedogakL ar v égtelenül sokoldalúak, e csoportok tagjai akkor a legbolban ¿ s . önkifejezésük és kreativitásuk embertársaik szolgálatáI t e l k e s í t é s é b e n nyilvánulhat meg. 231

A 21/3-asoknak és a 12/3-asoknak általában választott h i v a t á s u k t - i l függetlenül meg kell küzdeniük némi önbizalomhiánnyal és b i z o n y t ^ lanságérzettel. Kellő kitartással egyre több pozitív visszajelzést ka hatnak embertársaiktól, és így növekedni fog az önbizalmuk is. A 21/3-as és a 12/3-as életutat járó személyek kiegyensúlyozott ener giáiknak köszönhetően hasznos, újító munkát végezhetnek. Ha m a g u k mö. gött hagyják az önbizalomhiány akadályait, és engedik szabadon áramol 1 az érzéseiket és a kreatív energiáikat, nem lesznek anyagi gondjaik.

Híres 21/3-asok, illetve 12/3-asok 21/3-asok Hans Christian Andersen Louis Armstrong Yul Bryner Maria Callas Bing Crosby Salvador Dali Charles Dickens

Judy Garland Robert F. Kennedy Vivian Leigh Margaret Mead Thomas Merton Sugar Ray Robinson George Sand

12/3-asok Helen Hayes

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 21/3-as vagy a 12/3-as születési szám energiáival munkálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betöltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok Ha hajlékony, rugalmas és egészséges akarsz maradni, fejezd ki a z érzéseidet. • Mindennap végezz valamilyen testmozgást, hogy feloldjad fe'gy lemlett érzelmi és kreatív energiáidat. • A vizualizáció segítségével emlékeztesd magad a l e g j o b b t donságaidra. a(lf • Mindig legyen fontos számodra a hitelesség - mutasd ki ny mit érzel. •

232

uasznos kérdések

el az alábbi kérdéseken: 1^ é l t á n y o l o m - e kellőképpen a kreatív képességeimet? va Hajlamos gy°k"e arra' túlzottan magabiztos, hol pedig teljesen bizonytalan legyek? Vajon intellektualizálom-e az érzéseimet, hagyom, hogy embertársaim tudják, hogyan érzem magam valójában? IVlit árul el a testem arról, hogy hogyan használom kreatív energiáimat? Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád e meglátásokat a gyakorlatban?

H4

'

jolkodj

(j0

A megértés elmélyítése 1 L a p o z z vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod e g y e s számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal; 2: 58. oldal és 3: 66. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben.

Életünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Az őszinteség legalapvetőbb formáját saját érzéseink felismerése és kifejezése jelenti. • A hit törvénye (lásd 448. oldal): Csak akkor leszünk képesek hinni embertársainkban, ha képesek vagyunk hinni önmagunkban. A választás törvénye (lásd 401. oldal): Kreatív energiáinkat döntésünktől egyaránt megnyilváníthatjuk pozitív, illetve negatív módon is. Az

egyensúly törvénye (lásd 416. oldal): Ha felismerjük azon hajlamunkat, hogy egyik végletből a másikba essünk, képesek m£ 'eszünk rátalálni egyensúlyi pontunkra. A felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal): Ha megtanulrn : 'kor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet, örö2. V é , m Ü n k e t f o & Í u k l e , n i a szolgálatban. 3 . G o ^ z d e l a z egyes törvényeknél található gyakorlatokat. a don ° z o n , hogyan alkalmazhatnád e törvényeket minna P ' életed során.

233

4: Stabilitás és fejlődés Ha ismered a lépéseket, tánccá válik az élet: egyik lépés következik a másikra. ISMERETLEN

SZERZŐ

Ez a fejezet az elsődleges életfeladatukul a 4-es feladatkörét (lásd 75 oldal) választott emberek - azaz a 40/4-esek, a 13/4-esek, a 31/4-esek és a 22/4-esek - életútjának jellemzőit tartalmazza. Bár mind a négy születési szám a 4-essel kapcsolatos intenzív energiákat tükrözi, a többi számjegy hatásának köszönhetően minőségeiket, feladatköreiket és jellemzőiket tekintve mégis mindegyik születési szám egyedi jellemzőkkel bír.

40/4 4: Stabilitás és fejlődés . Belső képességekkel társuló stabilitás és fejlődés

Az életfeladat m e g é r t é s e 4 40/4-es életutat járó személyek azért születtek e világra, hogy egy lé ésről lépésre haladó folyamat során stabil alapokat hozzanak létre a~ életükben, és belső képességeiket az általuk nagyra értékelt emberek és iigyek szolgálatába állítsák. A 20/2-esekhez és a 30/3-asokh o z hasonlóan a 40/4-esek életfeladata is roppant koncentrált feladat, mivel a 4-es által képviselt energiákhoz nem vegyülnek más számjegyek energiái. Mivel elsődleges életfeladatunk beteljesítése szinte m i n d i g komoly kihívásokkal jár, számos 40/4-esnek okoz problémát az, h o g y érezze, szilárdan áll a földön, miközben egy hosszadalmas és s o k s z o r fáradságos úton halad kitűzött céljai felé. Hajlamosak arra. h o g y kihagyjanak bizonyos lépéseket, vagy ne vegyenek tudomást a z o k r ó l , vagy épp ellenkezőleg, úgy érezzék, hogy megragadtak egy i m m á r működésképtelen helyzetben. A 40/4-es születési szám által képviselt energiákkal munkálkodó e m b e r e k n e k ki kell alakítaniuk önmaguk számára egy fejlődési folyamatot, amely rövid távú kötelezettségvállalások segítségével vezeti el őket a sikerhez, és ezt az időkeretet folyamatosan tágítva végig kell á t a d n i u k ezen az úton, míg végül a hosszabb távú kötelezettségvál^ n n e ' c számukra. Ha ugyanilyen módon kie lépésekre bontják le nagyszabású terveiket és céljaikat, és egye mindig csak a soron következő lépésre koncentrálnak, képesek me »0. gteremteni azokat a belső alapokat és azt a belső fejlődési 3 ame,y • Ha életük során a segítségükre lesz majd. szerű pozitív módon nyilvánulnak meg, a 40/4-esek nagysebb

t e l j e s í t h e t ő n e k tl

tan l s a n a ' ' t ^ U s képességekről, valamint a mélyről fakadó erő és kiK a t ' 3 2 e r e - Í ^ e t kiegyensúlyozó érzékenység, a j ó kifejezőkészség sikerm ' l n t U l c i ° belső képességeiről tesznek tanúbizonyságot. Ha Megszabadulniuk analitikus elméjük ördögi köreitől, és meg235

bíznak a megérzéseikben, ihletett, gyakorlatias és pompás d ö n t é s e j képesek hozni. Érzékenységük és erejük hatékony, remekül e g y j j B működő szövetségesekké válnak - egy balett-táncos kecsessége S egy bika ereje nyilvánulhat meg bennük e tulajdonságok által. A 2 I 0,1 ban ha túlzottan sokáig analizálják a dolgokat, végül könnyen öss | zavarodnak. Bár a 20/2-esek és a 40/4-esek számos hasonló hajlammal, erő, í séggel és feladattal rendelkeznek, a 20/2-esek esetében inkább a fei^ lősségvállalással, a belső egyensúlyukkal és az együttműködéssé]' kapcsolatos feladatkörök az elsődlegesek, a 40/4-esek számára v' szont a szilárd alapok kiépítése és az egyértelmű, tiszta fejlődési f 0 • lyamat követése jelenti a legfontosabb feladatot. Ha képesek „leföi delni" az energiáikat, kifinomult intuíciójuk segítségével hatékonyan támogathatják embertársaikat, és több világosságot és örömet fognak megtapasztalni az életükben. Az összes 40/4-es rendelkezik azzal a képességgel, hogy életre keltse a születési számában szereplő nulla által jelzett belső képességeit, de ezen adományaikat csakis a felkészülés és a gyakorlat folyamatai által fejleszthetik ki, és e folyamat során esetleg némi iskoláztatásra is szükségük lehet. A többi 4-eshez hasonlóan e csoport tagjai sem kedvelik a lassú, türelmes fejlődési folyamatokat, könnyen előfordulhat, hogy túl távolinak érzik a távoli célokat, és azonnal eredményeket követelnek, vagy nem látják tisztán az oda vezető utat. Esetükben különösen fontos az, hogy döntéseik alkalmával megtanuljanak bízni a megérzeseikben (a fizikai alapokon nyugvó intuíciójukban), ahelyett hogy mindent az eszükkel próbálnának felmérni és kiszámolni, mivel így véget nem érő, ördögi körökbe keveredhetnek. Különösen erős, néha a megfelelő határokon is túlmenő f e l e l ő s s é g érzetüknek köszönhetően a 40/4-es születési szám energiáival munkálkodó személyek sokszor inkább azt teszik, amit szerintük tenniük kell, ahelyett, amire valójában vágynak, és - akárcsak a többi ők is hajlamosak arra, hogy ezeket az elvárásokat a k ö r n y e z e t ü k b e n lévő embereknek tulajdonítsák. p A legtöbb 40/4-es még a 20/2-eseknél is makacsabb (mivel a 20 ' esek elméje és érzelmei nagyobb összhangban vannak egymass^'Konokságuk miatt nem szeretnek változni és a l k a l m a z k o d n i , e fordulhat, hogy igencsak kemény leckéket kell kapniuk az életto » e l ő t t „veszik az adást".

236

" j j

minden 40/4-esnek problémát okoz az, hogy elengedje régi r olatait, múltbeli döntéseit, és túllépjen bizonyos eseményeP á r k a p L ho«y általában véve elengedje a múltat, következésképpen ken " S 2envednek a megbánástól: „Bárcsak másképp cselekedtem S y a K r a n Alaposan szemügyre kell venniük e hajlamukat, és az általa volna j t t fájdalmakat, és meg kell tanulniuk hinniük és bízniuk a saját olCO ',rsükben; fel kell ismerniük, hogy bármilyen döntéseket hoztak zok által tanultak és általuk jutottak el oda, ahol jelenleg tartalS a ' k életük jelenlegi pontjára. 1,3 A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal) fontos szerepet tölthet be abI hocry e c s o p o r t tagjai beteljesítsék a sorsukat, mivel megtanítja "ket arra. hogy először mindig az alapokat kell lefektetnünk, és azután lépésről lépésre kell haladnunk céljaink felé. A 40/4-esek üzleti és árkapcsolati, illetve az élet összes terén elért sikerei nagymértékben függenek attól, hogy a fejlődés törvénye (lásd 422. oldal), illetve a minták törvénye (lásd 426. oldal) szerint élik-e az életüket. 21

A 22/4-esekhez és a 20/2-esekhez hasonlóan a 40/4-esek is hajlamosak arra, hogy ingadozzanak a dolgok túlzott boncolgatása, illetve a túlérzékenység és a hisztéria között, ezért egyensúlyt kell teremteniük az értelmük és az érzelmeik között, és integrálniuk kell e két „felüket". Ha hatékony analitikus képességeiket az intuíciójukkal párosítják. szokatlan tisztaságról és előrelátásról tehetnek tanúbizonyságot.

Pozitív megnyilvánulás Ezek az egyének alaposan felkészülnek minden feladatukra, és türelmesen, lépésről lépésre haladnak előre a céljaik eléréséhez vezető won. Bármi mellett kötelezik el magukat, számítani lehet arra, hogy mindvégig kitartanak, embertársaik pedig szilárd és megbízható baratot és tanácsadót látnak bennük. Ha döntéseket kell hozniuk, jól ®g ontolják az egyes érveket, és kielemzik a lehetőségeket, ugyanor híznak megérzéseikben is. Már megoldották a családi probléat< és a ¡j 'ehető legjobb kapcsolatot alakították ki a szüleikkel. Az 40/4 esek zon" " kivételes lelkierőről és kitartásról tesznek tanúbig0t es na ís int :. § y hasznát veszik kifinomult belső képességeiknek ¡ s m | n ^ 1 0 J u k n a k is. A nehézségek közepette, az akadályok ellenére l^Pesek t a r t a n a k céljaik mellett, ám ha zsákutcába kerülnek. Mivé] L - ' U ^ a l m a s a n alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. tu KlŐdés • L , n "">»-"Jii\.uan t s hitükben, I I I I U M I C U , végül vcgui iiiinuig ^kloH' í c i ó i k b a n és mindig uicgicuN meglelik az. az éruup s t köri"" rüknek ' ^ e t és i . ° és a képességeiknek leginkább megfelelő helyze'eheti tosegeket.

Negatív megnyilvánulás Ezek az emberek nem bíznak megérzéseikben, ezért összezavarod« 1 és komoly feszültségeknek vannak kitéve, amikor döntéseket k hozniuk. Mivel foglyul ejtették őket az eszük soha véget nem <s I elemzései, körbe-körbe járva próbálnak választ találni a különbékérdésekre, és végül meggondolatlan döntéseket hoznak, amit későik aztán megbánnak. Kapcsolataik általában instabilak és rövid életűek Problémát okoz számukra az, hogy elkötelezzék magukat, vagy h 0 ' hosszabb időre megállapodjanak valaki mellett, ezért újra és új r J ugyanazokat a párkapcsolati mintákat ismételgetik. Makacsságuk hajthatatlan látásmódjuk megakadályozza őket abban, hogy meiikös sék a minden párkapcsolatban szükséges kompromisszumokat. Mivel meggondolatlanok, és félrevezetik magukat, hajlamosak belekapni különböző feladatokba, majd váratlanul félbehagyni azokat.

Az életút feladatai Egészség Bár a 40/4-esek rendszerint életerősek, és jól ellenállnak a betegségeknek (és gyakorlatilag minden másnak is), jelentkezhetnek náluk különböző problémák a csípőjük, a combjuk, a térdük, a k ö n y ö k ü k , illetve a lábuk, azaz a testük alapzatát képező testrészeik tájékán. A székrekedés esetükben gyakran bizonyos elfojtott vágyakra utal. mivel hajlamosak arra, hogy azt tegyék, amit szerintük „tenniük kell", ahelyett hogy az intuíciójukra hallgatnának. A 20/2-esekhez hasonlóan náluk is felléphetnek bizonyos allergiás tünetek, de ők türelmetlenségük és meggondolatlan cselekedeteik miatt n a g y o b b valószínűséggel szenvednek baleseteket. Számos 40/4-es e s e t é b e n jelentkezhetnek különböző veleszületett rendellenségek vagy a korukból eredő fizikai problémák. Az e csoportba tartozó emberek általában vagy zömök, vagy k"e* jezetten magas testalkatúak. Sokan hajlamosak a hízásra, ezért ált* Iában roppant eredményes számukra az oxigénigényes mozgásf°r mákkal társuló, alacsony zsírtartalmú vagy akár teljes m é r t é k b e n getáriánus étrend. Különösen hasznosak lehetnek s z á m u k r a . testmozgás azon formái, amelyek nyújtó és lazító lensúlyozzák természet adta erejüket, mint például a jóga, a t a I l C ' aikido, a taj esi vagy az egyéb harcművészetek. g y e r m e k -

g y a k o r l a t o k k á

k Ha

h e ri

kapcsolatok

o iáik negatív módon nyilvánulnak meg, a 20/2-esekhez haT, 40/4-esek is tűnhetnek rámenősnek, törtetőnek, ellentmons o n l ° j y uralkodni vágyónak is, holott valójában csak aSt d a felelősek az univerzum minden egyes lakójáért. Ezen?' 1' s t a b i l i t á s s a l i s akadhatnak problémáik. E r ő s , bár néha nem t u k'VL1 J á o V ¿1 bennük a családalapítás iránt. A szexuális életükbe esetdatos vágj , _ m a gukkal" vihetik a feszültségeiket vagy blokkolt energiáikat, leg " oca, illetve a különféle nyújtó és lazító gyakorlatok segíthetnek • _ _ _ . ^ rt M X / 1 r Xn X ««X w* 1 1 1 l / 1 1 I 1/ p rr rt v 1 1 A 1 1 f < '"L k ibban, hogy megnyíljanak, és örömüket leljék énjük szexuális neklN i , _ í.' i. _ aÍ\/A i. i I d a i á b a n . Minél jobban képesek a 40/4-esek arra, hogy kiszabadul° n a k az ész kontrollja alól - hogy „elveszítsék a fejüket, és hagyják, hogy az é r z é k e i k vezessék őket", ahogy azt Timothy Leary fogalmazm e2 -, annál jobbá válhatnak a párkapcsolataik. ta enU

a n

n

t ű r ő n e

(

v

a

g

l l

M u n k a és anyagi kérdések Kiváló analitikus képességeiknek és intuíciójuknak, valamint a szilárd alapok iránti alapvető vágyuknak köszönhetően a 40/4-esek az üzleti élet minden területén jól megállják a helyüket. Esetleg összezavarodhatnak. ha a saját életüket érintő döntéseket kell hozniuk, ám nagyszerű tanácsadók, szervezők, pénzügyi szakértők és ingatlanszakértők válhatnak belőlük. Az okozza számukra a legnagyobb kielégülést, ha üzleti tevékenységükkel aktívan segíthetik és támogathatják embertársaikat. Szolgálatcentrikus természetükből adódóan például remek szociális munkásokká lehetnek, ám az élet egyéb területein is kiváló teljesítményekre képesek - a sportot és az atlétikát is beleértve -, azaz mindenhol jól megállják a helyüket, ahol hasznát vehetik a kitartásuki á k , az erejüknek, az érzékenységüknek és az analitikus képességeikne k . Ha követik a fejlődés törvényét (lásd 422. oldal), és gyakorlati •^odon hasznosítják az energiáikat, biztos sikerben lesz részük.

Híres 40/4-esek Elliott G

ould

Jim Thorpe

Sorsod betöltésének érdekében te i s a 4 n / . /4 es körébe ~ születési szám energiáival munkálkodó emberek töltsd ' a r t 0 z o ' ' e z a z alfejezet segítségedre lehet abban, hogy bedz életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb feladataid-

ra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekedetek átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok • • • •

Tanuld meg egyaránt méltányolni az érzékenységedet és az erőd Tegyél meg minden egyes lépést a céljaid elérése felé vezető út Ha sietnél, inkább válaszd a hosszabb, de biztosabb utat. Úgy építsd fel az életedet, ahogy egy házat építenél; először fek tesd le a szilárd alapokat, aztán lépésről lépésre, fokozatosan h * ladj előre utadon.

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Hajlamos vagyok-e „túlanalizálni" a dolgokat, ha döntést kell hoznom, vagy bízok az intuíciómban? • Hogyan használhatnám fel családi problémáimat a fejlődésem eszközeiül? • Sikerült-e egyensúlyt teremtenem az adás és az elfogadás között? • Rugalmasan reagálok-e a változó igényekre és helyzetekre? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (4: 75. oldal és 0: 135. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szamait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy L kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben. a

Eletünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Céljainkat c s a k i s a k ^ érhetjük el biztosan, ha egyszerre mindig csak e g y e t l e n K P teszünk meg. oSík • A minták törvénye (lásd 426. oldal): Életünk mintái h a p ^ ^ ^ mindaddig ismétlődni, míg kellőképp erős e s z k ö z ö k e t kalmazunk a megváltoztatásuk érdekében. A f\

A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni a megváltozó körülményekből. . A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha hajlandóak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, azzal embertársaink inspirálására ösztönözhetjük magunkat. . A ciklusok törvénye (lásd 477. oldal): Az élet körforgás, melyben az évszakok váltakozásához hasonlóan követik egymást a változások, a sikerek és a kudarcok. V é g e z d el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

40/4 4: Stabilitás és fejlődés 2: Együttműködés és egyensúly 2: Együttműködés és egyensúly

Az életfeladat megértése A 22/4-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy az együttműködés, a felelősségvállalás és a fejlődés feladatkörein munkálkodva stabil alapokat teremtsenek életükben, és embertársaikkal együtt dolgozva, egymást kölcsönösen segítve haladjanak türelmesen céljaik felé. Azonban mivel életfeladatunk beteljesítése mindig különleges kihívásokkal jár, a 22/4-esekben erős hajlam él arra, hogy túlzottan együttműködők legyenek, hogy kezdetben túl sokat adjanak, aztán pedig mindent megbánva elzárkózzanak embertársaitól. Ambícióik egyfajta „vakfoltokat" hozhatnak létre a látásmódjukban, ezért hajlamosak arra, hogy kihagyjanak bizonyos nélkülözhetetlen lépéseket a céljaik felé vezető úton. Ha odafigyelnek a kudarcaikra, hasznos visszajelzést kaphatnak; ha a 22/4-esek problémákkal találják szembe magukat, meg kell állapítaniuk, mely lépéseket hagyták ki útjuk során, és vissza kell menniük oda - ezáltal feloldhatják a kudarc e mintáit. Ha céljaikat kisebb, teljesíthető feladatokra bontják le, nem létezik számukra túl nagy kihívás. A 22/4-esek esetében a dupla 2-es energiái nagy hatást gyakorolnak életútjuk jellemzőire és feladatköreire. Az első 2-es szinte teljes egészében a belső együttműködés fontosságát jelzi, azaz a s o r s u k be töltése egymással ellentétes meggyőződéseik, értékrendjeik és haj a maik integrálásával kezdődik. Ha problémásnak érzik az életüke vissza kell térniük saját belső alapjaikhoz, és egy terapeuta segű s e § vei vagy valamely egyéb módon összhangot kell t e r e m t e n i ü k világukban - csak ezután kezdhetnek hozzá környezetük r e n ^ S 5 ^¡1 szervezéséhez és irányításához. A születési számukban s z e r e p i 0 sodik 2-es a külvilággal való együttműködés feladataira utal: ^^¡¡jj» bertársaikkal való kapcsolataikra, arra, hogy egyaránt tiszte 1

242

W

a r t a niuk

a saját és mások határait, és hogy meg kell találniuk a adakozás és az elzárkózás közti érzékeny egyensúlyt. tü'7'01! ' m inden 22/4-es jó elemző és szervezői képességekkel renI z jk ám ha túlzásba viszik ezek használatát, elméjük folyton a delkLZ ]iz'álás, illetve a kényszeres aggodalom ördögi köreibe bonyolód ó m i g végül „le nem fagy", és ekkor a reaktív érzelmek által kiválkésőbb megbánt, meggondolatlan cselekedetek lépnek a helyétott ' l h o „ y az összes 2-es esetében, esetükben is az egyensúly és az inráció jelenti a probléma megoldását; a cél az, hogy egyenlő ' ' ban vegyítsék az elméjük és az érzelmeik hatását, hogy intuícióikkal ellensúlyozzák a logikájukat, ahelyett hogy végletekbe esnének Ha zavartnak érzik magukat, nagy hasznukra válhat, ha leírják a z ötleteiket, aztán a végső döntéshozatalnál az ösztöneikben, „zsigeri megérzéseikben" bíznak. A 22/4-es születési szám energiáival munkálkodó embereknek tiszta, realista éleslátásra és önértékelésre van szükségük, amikor s z e m b e n é z n e k a feladataikkal, különben a vállukra nehezedő felelősségérzet óriási súlyára úgy reagálhatnak, hogy szemellenzőt tesznek fel, figyelmen kívül hagyják a különböző visszajelzéseket, a tagadásba menekülnek, és nem ismerik el az életükben fellépő kiegyensúlyozatlanságokat és problémákat. A legtöbb 22/4-es erős, összpontosított és néha merev véleményekkel bír, és gyakran nem figyelnek oda az övékkel ellentétes ötletekre, mivel a saját fejükben is túl sok kavarog belőlük. Ha a dupla 2-es és a 4-es energiái egymást segítve munkálkodnak együtt, a 22/4-esek kivételes életerőről és képességekről tehetnek tanúbizonyságot. Ezen képességek megnyilvánulása attól függ, hogy összhangban élnek-e a sorsuk kulcsát jelentő spirituális törvényekkel. 4-es által képviselt energiáiknak köszönhetően e csoport tagjai erőse k . életerősek és állhatatosak, ám ahhoz, hogy előrehaladhassanak a P r f u k betöltése felé vezető úton, apró, biztos lépésekre kell lebontaniuk a Z t '. C S m i e ' ő t t továbbléphetnének, mindig meg kell bizonyosodK* arról, hogy kellőképpen szilárd alapokat építettek-e ki önmaguk ara ,, ; Ha ez a minta pozitív módon nyilvánul meg, a 22/4-esek ren lvü V li teljesítményekre lesznek képesek. 1

Ez^v

me

tűző,," -| ig vezet~

8nyilvánulás

SZta

gondolkodású, központjukat fellelt egyének minden kiképesek elérni, mivel apró lépésekre bontják le az odáuta t , és a menet közben akadályként eléjük tornyosuló falak at

köveivel rakják ki az útjukat. Ha elbuknak, tanulnak a hibáikból - 1 nem ismételgetik azokat vég nélkül. Kemény leckéket tudhatnak ^ 1 guk mögött, ám az idő múlásával e leckék egyre könnyebbé lettet1 Megtalálták az egyensúlyt a túlzásba vitt adás és a túlzásba vitt elf • gadás között, a belső harmónia és együttműködés stabil k ö z é p p 0 n t -' I ból élik az életüket. Szolgálatuk során nem esnek önmaguk kárára el* követett túlzásokba. Mivel életük viszonylag szabad és mentes a fej szükségektől, hagyják, hogy testük ellazuljon az élet áramlásábanelméjük mindig a jelenre koncentrál, miközben megtervezik útjuk k"' vetkező apró lépését.

Negatív megnyilvánulás Úgy tűnik, ezek az egyének egyik krízishelyzetet élik meg a másik után. Gyakran kezdenek tomboló dühkitörésekbe, sőt akár hisztérikus rohamaik is lehetnek, mivel hatalmas belső feszültség nehezedik rájuk, és zaklatottan élnek. Mivel elhamarkodott döntésekeit később rendszerint megbánják, makacsul ismételgetik újra és újra ugyanazokat a hibákat. Erőszakosan merev látásmódjuk miatt harag lesz úrrá rajtuk, ha embertársaik nem azt teszik, amit szerintük „tenniük kellene". Mivel gyakorta alakítanak ki maguknak kölcsönösen függő helyzeteket, hajlamosak arra, hogy túladakozzanak társaiknak, és a v é g é n teljesen kimerülnek. Kezdetben teljes lendülettel vetik bele magukat intenzív párkapcsolataikba, majd elszigetelik magukat a partnerüktől, elidegenednek tőle, sőt neheztelni kezdenek rá. Általában türelmetlenek, mindent most azonnal akarnak elintézni, ahelyett hogy lépésről lépésre haladnának végig a céljaik eléréséhez vezető úton.

Az életút feladatai Egészség A legtöbb 22/4-es vékony, erős és inas testalkattal r e n d e l k e z i k , d e előfordul, hogy bizonyos tényezők (például a gyermekkori bántahna zások vagy a táplálkozástudományról való hiányos ismereteik) m'*®! túlsúlyossá válnak. Meggondolatlan cselekedeteik é s s z é t s z ó r t s á g miatt gyakran szenvedhetnek baleseteket. Ha felhagynak azzal, n »7 úgy érezzék, ők a felelősek mindenért és mindenkiért, és inkább o magukért vállalnak felelősséget, megőrizhetik az egészségüke • rendezett módon élik az életüket, és nincsenek túl nagy s t r e s s z n e n téve, a legerősebb testalkatú emberek közé tartozhatnak.

244

( T - v e l életük központi feladata az, hogy segítsék és támogassák P rsaikat, a 22/4-esek csak ritkán kényeztetik önmagukat az étterén. Az étkezés csak szükséges megálló számukra a feladaze> ke ^ c éljaik között, és gyakran hajlamosak kapkodva étkezni, iáik lS ' m inden 22/4-esnek nagy hasznára válnak a rugalmasságot, H zulást és az élettel való együtt áradás képességét fejlesztő mozVrmák, például a tánc, a nyújtó gyakorlatokat tartalmazó aerobik^ T ' k az aikido, a taj esi és az egyéb harcművészetek. Mivel ezen M á s f o r m á k a lépésről lépésre való fejlődést, a partnerrel való m °üttműködést hangsúlyozzák, jobban segítenek kiegyensúlyozni alapvetően erős testüket és gyakorta merev természetüket, mint m o n d j u k a súlyemelés.

Emberi kapcsolatok A legtöbb 22/4-esnek először a szüleivel való kapcsolatát kell tisztáznia és rendeznie, mivel ez képezi minden emberi kapcsolata alapját. E csoport tagjai számára roppant fontosak a stabil alapok, és gyerm e k k o r u k családi élete képviseli azt az alapot, melyre későbbi életük során a kapcsolataikat építhetik. Mivel központi életfeladatunk beteljesítése során különböző, gyakran nehéz feladatokat kell megoldanunk. valószínű, hogy a 22/4-esek életében felmerülnek bizonyos, a s / ü l e i k k e l vagy a testvéreikkel kapcsolatos problémák. Ez a legtöbb emberre igaz lehet ugyan, ám az ő esetükben (mint minden 4-es esetében) különösen fontos, hogy rendezzék e kérdéseket. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szüleik jóváhagyják az életüket, vagy akár csak egyetértésre is jutnak egymással bizonyos kérdésekkel kapcsol t b a n , ám azt igenis jelenti, hogy megbeszélik egymással a látásmódjukat, egyetértésre jutnak azzal kapcsolatban, hogy miben nem értenek egyet, és őszintén kommunikálnak velük, ahelyett hogy letagJtlnak régi sérelmeiket, vagy igyekeznének kitérni e kérdések elől. 22/4-es szintén sokat tanulhat a saját gyermekeivel, illetve bóM a ' t a l a § o n d o z o t t vagy tanított gyermekekkel való kapcsolatáben.-' SOp0rt hajlamosak gyakorlatias módon gondoskodni emszü s 'iiező^'k k égleteiről. Általában roppant megbízhatóan és védelm e i m ^ 0 0 v ' s e ^ k társaik gondját, ám rendszerint nem kifejezetten gond T^ a gyakorlatiasság fontosabb számukra, mint az érzelmi nagy ^ , a s - Ha például gyermekük megvágja az ujját, nem csapnak <ö*k ( ^ a dolog körül, egyszerűen hatékonyan kitisztítják é s bekö-

A 22/4-esek általában párkapcsolataikat tekintve is gyakorlatig® közvetlen, magabiztos és nyílt emberek; ám hogy kiegyensúlyoz^ ' sák e tulajdonságaikat, arra is kell néha időt szakítaniuk, hogy ]e[ sítsanak, ellazuljanak, mély levegőt vegyenek, és érzékeny, emp a kus módon álljanak hozzá a kapcsolataikhoz. Különösen e téren k 1* odafigyelniük arra, hogy mit éreznek valójában, ahelyett hogy Csa , arra koncentrálnak, mit akarnak, vagy hogy mit „kellene" érezniük Ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, a legtöbb 22/4- ' hatalmas erőfeszítésekkel képes támogatni a szeretteit. Azonban h erejük negatív aspektusa kerül előtérbe, érzelmi reaktivitásuk és ha tározott, gyakran merev véleményük arról, hogy hogyan „ k e l l e n e " embertársaiknak viselkedniük, nem mindig teszi könnyűvé a velük való együttélést. Mivel hajlamosak arra, hogy hol túlzottan szolgálatkészek, hol pedig teljesen ellenállóak legyenek, nem mindig hajlanak a kompromisszumokra, és gyakran nem hallják meg társaik v i s s z a j e l zéseit. Ha viszont pozitív energiáik dominálnak, alapvető hűségüknek és gyors észjárásuknak köszönhetően megéri erőfeszítéseket tenniük. Ha könnyen alkalmazkodó partnerük van, akinek nincsenek az uralkodással kapcsolatos megoldandó feladatai, az sokat segíthet abban, hogy párkapcsolataik zökkenőmentessé váljanak. A 22/4-esek szexuális élete általában egyszerű, életerős és gyakorlatias: gyakran erőteljes, és nem feltétlenül romantikus, lassú vagy érzéki módon szeretkeznek. Ráadásul a többi 4-eshez hasonlóan néhány 22/4-esnek is volt már része bizonyos érzelmi, fizikai vagy szexuális erőszakban, amelyeket fel kell dolgozniuk, mielőtt szexuális életük kiteljesedhetne.

Munka és anyagi kérdések A 22/4-esek erejüknek, kitartásuknak, józan eszüknek és állhatatosságuknak köszönhetően bármit képesek véghezvinni, ha hajlandóak végighaladni a céljaik eléréséhez vezető úton. Nagy ö r ö m m e l tölti e őket, ha különleges képességeiket embertársaik s z o l g á l a t á b a n kama toztathatják, akár családjuk körében, akár a tanári, a tanácsadói vag^ a vállalkozói pályák valamelyikén. Gyakorlatias szervezői és ana ^ kus képességeiknek köszönhetően számos területen képesek kiva n teljesíteni. Mivel szeretik tudni, mit várnak e l tőlük, á l t a l á b a n N zódnak a gyakorlatias hivatásokhoz, ahol pontosan tudják, mily e . J tárokon belül mozoghatnak, és egyértelműen képesek l e m é r n i a reiket. AA

99/4-esek élethez és a munkájukhoz való hozzáállását nagyban I h t á r o z z á k az együttműködéssel kapcsolatos feladataik. Miután me£ ' ókoruk során jórészt mindent úgy tettek, ahogy azt a felnőttek gyerl"!j, t 5iük, később sokan szabadúszókká válnak, és ahogy Frank e,Va a fogalmazta meg, a „maguk módján" élik az életüket. Sin« ^ . ? t o n s ^ g r a való erős törekvésük miatt roppant fontos számukra f ü a y i stabilitás, melyet rengeteg energia és koncentrált munka a t e r e m t e n e k meg. Ha lépésről lépésre haladnak kitűzött céljaik felé és nem feledkeznek meg arról, hogy élvezzék ezt a folyamatot, n em lesznek anyagi gondjaik.

Híres 22/4-esek Woody Allen James Michener p. T. Barnum Luciano Pavarotti Annié Besant I. Pál pápa Lenny Bruce III. John D. Rockefeller Samuel Clemens (Mark Twain) J. D. Salinger Alistair Cooke Frank Sinatra Clint Eastwood Margaret Thatcher

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 22/4-es születési szám energiáival munkálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betoltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok

• pl* .. [ l o s z ° r önmagaddal barátkozz meg, és békítsd össze éned szembenálló részeit. | ^ g y nyitott a barátaid felől érkező visszajelzésekre; lehet, hogy , ^ sokat adsz? j .

1

meg tested és elméd rugalmasságát; hajlékony légy, ne pe¡p hajlíthatatlan. 'épés'/C'

32

^etec*et'

tanu

ld

me

g értékelni a z ú t minden egyes

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Ha döntéseket kell hoznom, vajon valódi szükségleteim és k i tékrendem vezérel-e, vagy az, hogy szerintem mit „ k e l l e m i tennem? • Jó érzések töltenek-e el azon dolgok iránt, amelyeket embertári saimért teszek? • Mi a következő lépés a céljaim elérése felé vezető úton? • Kinek kell megbocsátanom, és kinek kell a bocsánatát kérnem') 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan a] kalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (2: 58. oldal és 4: 75. oldal) 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő é l e t ü k b e n . /

Eletünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Céljainkat c s a k i s akkor érhetjük el biztosan, ha egyszerre mindig csak e g y e t l e n lépést teszünk meg. • A felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal): A kölcsönös támogatás érdekében meg kell tanulnunk, mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet. • A minták törvénye (lásd 426. oldal): Életünk mintái hajlamosak mindaddig ismétlődni, míg kellőképp erős eszközöket n e m alkalmazunk a megváltoztatásuk érdekében. • Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Hogy őszinték lehessünk embertársainkhoz, először önmagunkhoz kell őszinte lennünk. • Az egyensúly törvénye (lásd 416. oldal): Ha felismerjük &^ hajlamunkat, hogy egyik végletből a másikba essünk, kép e 1 leszünk rátalálni egyensúlyi pontunkra. 2. Végezd e l az egyes törvényeknél található g y a k o r l a t o k a t . J M 3. Gondolkodj el azon, hogyan alkalmazhatnád e t ö r v é n y e k e t ^ dennapi életed során.

248

w

31/4 és 13/4 4: Stabilitás és fejlődés 1: Kreativitás és önbizalom 3: Önkifejezés és érzékenység

Az életfeladat megértése \ 31/4-es, illetve a 13/4-es életutat járó emberek azért születtek e világra hogy a stabilitás, a kreativitás és az érzelmi önkifejezés feladatkörein munkálkodjanak, és megtanulják, hogyan szabadítsák fel konstruktív módon az energiáikat, és hogyan haladjanak lépésről lépésre a céljaik eléréséhez vezető úton. Mivel életfeladatunk betöltése m i n d i g komoly kihívásokkal jár, e csoportok tagjainak úrrá kell lenniük a bizonytalanságérzetükön, és önbizalomra kell szert tenniük, hogy mindvégig képesek legyenek kitartani a céljaik eléréséhez vezető hosszú és néha fáradságos út során. Míg nem fejlesztik magukban ezt az önbizalmat, addig a reményeik, a kívánságaik és vakbuzgó i l l ú z i ó i k vezérlik őket. Mivel mind a 31/4-esek, mind a 13/4-esek azért s z ü l e t t e k e világra, hogy megtanulják „leföldelni" az energiáikat, és szilárd alapokat építsenek ki maguknak, gyakran kell szembenézniük az életfeladatuk beteljesítésével épp ellenkező irányba ható, az instabilitásra való hajlamokkal, illetve az elkötelezettség terén megnyilvánuló kihívásokkal. Mintegy a bizonytalanságérzete túlkompenzálásaképp számos ^ 4-es, illetve 13/4-es fejleszt ki önmagának roppant ambiciózus, sőt don^ C g 0 ' S t a s z e r r , é l y i s é g e t - olyan „hatalmas egót", amely a „tulaj»zín0^ hivatott bizonyítani, mivel ezek a személyek a felln

alatt rejtőző kisebbrendűségi érzéseik miatt folyton igyekeznek j ^ 1 2 " 1 felsőbbrendű pozícióikat, mun ve kre C n n k á l ó erős, az alapok megteremtésére irányuló, illetL al V '3/4 > ' önkifejező energiáknak köszönhetően a 31/4-esek és a e UZ az £yüu érzékenység és a kreativitás kiegyensúlyozott, mcij .'^'kódő keverékével rendelkeznek. Ez az „energiakeverék", S() kolc]. | , l z t °nság iránti vággyal és erős ambíciókkal társul, roppant | 3 U S Z e mélyekké teszi a 31/4-eseket és a 13/4-eseket. Ha ezek o a r\

a minőségek és vágyak egymással összhangban fejtik ki hatási u 31/4-esek és a 13/4-esek legnagyobb törekvéseiket is képesek m lósítani, ha azonban ezek a dolgok egymás ellen dolgoznak va ^M gatív módon nyilvánulnak meg, a frusztráció és a kudarcok sor S lege árnyékolhatja be életüket. E csoportok tagjai számára elsődleges fontosságú, hogy ^ • J dóak legyenek kitartóan végigmenni fejlődési folyamatuk m ^ ^ l egyes lépésén, mivel csakis így nyilváníthatják világunkban kre tásukat és önkifejezési képességeiket. Akár a családjuk, az otth a szülőföldjük, az iskoláztatásuk vagy a munkahelyük jelenti mukra az alapokat, e szilárd alapokról képesek kiterjeszkedni az él be. A biztonságos „hazai terep" és a biztonságos, rendezett kőrnye^ sokszorosára erősítheti az általuk kifejtett hatásokat. A hirtelen ihl tett fellángolások és „energiakilövellések" hosszú távon nem helyei tesíthetik a szorgalmas munkát. Életük minősége attól függ, milyen alaposan készülnek fel az egyes feladatokra, és milyen fejlődési folyamat szerint haladnak. A 31/4-esek, illetve a 13/4-esek életútja igazából csak az l-es és a 3-as energiáinak az adott számjegyek egymáshoz viszonyított sorrendjéből fakadó hatásaiban tér el. A 31/4-esek esetében a kreatív energiák nagyobb befolyást gyakorolnak az életükre, mint az ö n k i f e j e z é s s e l kapcsolatosak, míg a 13/4-esek életfeladatában inkább az önkifejezéssel kapcsolatos feladatok a fontosabbak. A 31/4-esek esetében tapasztalható kreatív vágyak, illetve látszólagosan magabiztos, extrovertált személyiségük és a sikerre való állandó törekvéseik pusztán a mélyben rejlő bizonytalanságérzetük elleplezésére szolgálnak. Előfordulhat, hogy roppant erős versenyszellemről tesznek tanúságot, mivel ugy érzik, be kell bizonyítaniuk önmaguknak, hogy képesek úrrá l e n r u kisebbrendűségükkel kapcsolatos félelmeiken. Ugyanakkor a legto 13/4-es kínzóbb önbizalomhiányt él meg, amely képességeik esetlege elégtelensége miatti félelmeikben nyilvánul meg, és időről idortB harfelhőkkel takarja el életük egyébként tiszta egét. Ezen csekély, de mégis komoly különbségektől e l t e k i n t v e ^ csoport tagjai szinte megegyező feladatokkal és v á g y a k k a l ren nek: mind a 31/4-esekben, mind a 13/4-esekben erős ö n k i t e j ^ vágy munkál, mindannyian erősek, ambiciózusak és '^„ívtanyos társadalmi státusok elérésére. Az önbizalomhiány es d kel' lanságérzet kettős árnyával mindkét csoport tagjainak s/e ^ lenézniük az erejük megnyilvánítása és a sikereik felé v e z e t ő lentkező komoly kihívások formájában. E személyek számara

250

rsolatos legfontosabb kihívás nem annyira abban rejn d ^ 3 1 ' T a céljaikat, mint inkább abban, hogy mindvégig kiP h o g y elefJ, szükséges folyamat során. ^ n ' f e illegve 13/4-es rendelkezik problémás családi hatámos 31/4-es, 1 b á n t a l m a z t á k őket gyermekkorukf 5 2 0 " .«fordulhat, nogy ,érrel- e ' 1 k a t o n a c s a l á d b a n nőttek fel, ezért folyamatosan költöz h.111. e s e ' ; L ^ 0 | i a nem volt stabil családi életük. Mivel életfeladatunk födtek^^ könnyű dolog, problémákat okozhat számukra az, f a l a p o k a t alakítsanak ki az életükben. Még ha viszonylag ^ f c aládi háttérrel rendelkeznek is, e csoportok tagjainak rengesU b ' t ' ís/nuk s z á r m a z h a t abból, ha megoldják a gyermekkorukból ere¡5 "gyűlölködéssel, a nehezteléssel, a félreértéssel vagy az egyéb fjehni zavarokkal kapcsolatos feladataikat, hogy megérezhessék, .j az ha az ember szilárd alapokkal rendelkezik. Mielőtt képe• k lennének kinyilvánítani a szeretetüket, minden érzésüket ki kell f e j e z n i ü k , a haragot és a megbántottságot is beleértve. Nem kell feltétlenül egyetérteniük a szüleikkel, de nyíltan fel kell tárniuk minden problémájukat, és ki kell fejezniük az érzéseiket, még akkor is, ha szüleik már nincsenek az élők sorában. Mindkét csoport tagjai rengeteget tanulhatnak a saját, illetve ismerőseik gyermekeitől is. Mivel a legtöbb 31/4-es és 13/4-es inkább viszályt él meg az esze és az érzelmei között, semmint egyetértést, különösen fontos számukra. hogy érzelmi intuíciójukat mentális tisztasággal párosítsák. Ha döntést kell hozniuk, feltehetik maguknak a kérdést: „Mit tenne leghiggadtabb, legtisztább, legtudatosabb énem a jelenlegi helyzetben?" Ha híznak legbensőbb érzéseiben, nem lesz rajtuk úrrá a zavarodottg. ellenkező esetben hajlamosak arra, hogy mindent a végtelensé8 tulanalizáljanak. Ha már ráéreztek erre a tisztaságra, képesek es znek embertársaikat is megtanítani arra. [ esek — 3 2 3 t Ö b b ' 4 ~ e S e s e t é b e n i s ' § a z ' a 31/4-esek, illetve a 13/4számára is az jelenti a legnagyobb kihívást életútjuk során, hogy I vezető - ' ü g y e n e k 'Epésről lépésre végighaladni a céljaik eléréséhez ^ K f U o n ' s o h a nem szabad megfeledkezniük arról, hogy a legnajuk i e ¿ . d a t i s s o k k a l könnyebbé válik, ha kis részfeladatokra bontr e ^szerjj U | C ' 3 f e - Í l ő d é s s e l kapcsolatos életfeladatuk beteljesítése nem éhán an melyeket 0 l ° 8 ' nnenanyan y kifejezetten •jg, Kiiejezeuen gyűlölik gyuiuiiR azokat dz.ur.aL aa feladatokat, CSak h o s s z ú csak h n « „ i ^ w i i ^ H n t n f n l v a m a t o k árán á r á n lelebet ín ' időigényes és körültekintő folyamatok egVal liiir ósítani. Mivel esetükben a 4-es energiái által képviselt ve'ük sl z tületen türelmetlenség az l-es energiáinak kreatív inspirációjával arsul - számos 31/4-es, illetve 13/4-es azt szereti, ha a dolgok

gyorsan, mintegy varázslatos módon történnek meg. Ugyanakko r fordulhat az is, hogy a 3-as energiái által megjelenített önbizal 0 l !|^P ány olyannyira lelassítja őket, hogy „túlzottan felkészülnek" a fei**1 taikra, vagy kényszeresen leragadnak egy-egy adott lépésnél Azok a 31/4-esek, illetve 13/4-esek, akik életük bizonyos s I szában már részt vettek valamely gondosan felépített fejlődési u j matban (például sportoltak, zenélni tanultak, vagy megtapaszt í ^ f ' valamilyen egyéb, a képességeiket fejlesztő folyamatot), ko előnyre tehetnek szert, mivel rendelkeznek egyfajta, az élet bár^ 0 ^ területén alkalmazható modellel. Ha e csoportok tagjai stabil környezetet alakítanak ki önmagui számára, felismerik múltbéli önbizalomhiányukat és b i z o n y t a l a n s ' érzetüket, és kellő türelemre tesznek szert ahhoz, hogy kitartsanak^" céljaik eléréséhez vezető, lépésről lépésre haladó folyamatok során terveik megvalósulása pusztán idő kérdése.

Pozitív megnyilvánulás Ezek az egyének szilárd anyagi bázist és erős személyes alapokat hoztak létre önmaguk számára családtagjaik, barátaik és üzlettársaik körében. Döntéshozatalaik során egyaránt használják a fejüket (azaz az analitikus képességeiket) és a szívüket (azaz az intuíciójukat), és megtanultak bízni az életben, és saját fejlődési folyamatukban. Kiválóan teljesítenek az élet minden területén, türelmes folyamatok révén szert tettek a szükséges szakértelmekre, és a fejlődésről való megértésük segítségével minden céljukat képesek megvalósítani. Mivel megbízhatóak és stabilak, erejük, rugalmasságuk, érzékenységük és kreativitásuk révén hatékonyan képesek támogatni és ösztönözni e m b e r t á r s a i k a t .

Negatív megnyilvánulás Még ha van is otthonuk, ezek a személyek akkor sem a belső stabilitás érzetével; olyan, mintha folyton egy b ő r ö n d d e l egy helyről a másikra vándorolva élnének. Mivel nem kötelezik el mag kat, és soha semmit nem csinálnak végig, soha nem tudják, meni időt töltenek majd el egy adott helyen, állásban vagy aktuális tar mellett. Ambiciózusak, türelmetlenek, rengeteg helyen megp'h en . egy időre, de soha sehol nem eresztenek gyökeret. E l k ö t e l e z e t l e n gük mögött valójában zavar rejlik; nem érzik biztosan, mit tenniük. Mást gondolnak, és mást éreznek, így nem t u d j á k , v „ mit i s akarnak. A z eszük és az érzelmeik közti s z a k a d é k n a k ko- 0 "aj i .t ke* hetően hajlamosak a meggondolatlan döntésekre, melyek el r e n d e l k e z n e k

2S2

abánnak, és hosszasan sajnálkoznak miattuk. Általában csak .,/tán ek a dolgokba, majd félbehagyják őket, de nem végzik el ljele^eZ . t i r r eális elvárásaik miatt anélkül akarnak sikereket eldat U ' végighaladnának a céljaikhoz vezető úton. Látszólagos a fela érni- h ° / ^ n b i z a l m u k és felsőbbrendű kisugárzásuk pusztán önbizat>|0 bizonytalanságérzetüket hivatott álcázni. a km

Az életút feladatai Cu/4-esek és a 13/4-esek a kreatív energiák által felerősített erejükle köszönhetően erőteljesek, vonzóak, kemények és ellenállóak a "öznapi betegségekkel szemben. Testalkatukat tekintve egyaránt lehetnek tömzsik, „farnehezek" és atletikusak is, öröklött adottságaiktól és életmódjuktól függően, ám általában véve igaz rájuk az, hogy roppant erősek. Az „alapzatuk" - azaz a bokájuk, a térdük, a combjuk és a csípőjük - azonban kifejezetten érzékeny és sérülékeny lehet. Az esetükben előforduló mentális stressz egyaránt kiválthat fizikai és energetikai szorulásokat, és legyengítheti az immunrendszert is. A meditáció és a relaxáció különböző formái, a hajlékonyságot célzó gyakorlatok. valamint az aikidóhoz vagy a taj csihez hasonló, szabad mozgásformájú harcművészetek roppant hasznosak e csoportok tagjai számára, mint ahogy minden az, ami megtaníthatja őket eggyé olvadni, és együtt áradni az élettel, elfogadni azt, ahelyett hogy ellenállnának neki. A fizikai ügyességet fejlesztő edzések, például a tánc vagy a különböző harcművészetek is nagy előnyökkel járhatnak számukra, mivel segíthetnek, hogy merev fizikai erejüket hajlékony, dinamikus erővé alakítsák át, és általuk megtapasztalhatják, milyen az, ha egy hosszas folyamat által, lépesről lépésre fejlődnek az idők folyamán. Ezek az egyének élnek-halnak «edzésért, és különösen nagy örömüket lelik a csapatsportokban. ve a n ^ 32 ' " e S és a 4 ~ e s k ü l ö n f é l e energiái miatt a 31/4-esek, illet-esek étkezési szokásai is meglehetősen változatosak, ám a kiyoz lási °tt, alacsony zsírtartalmú étrend mindenképpen jó kiindus t0sit at 'kere h számukra. Ha hajlamosak a hízásra, fogyókúráik ltt0 több t ' ' hajlandóak-e kitartani egy kevesebb zsíros étellel és loz irányuló §ással járó étrend mellett; a gyors eredmények elérésére esetben t s e t ' e § heroikus, ámde szeszélyes erőfeszítések a legjobb u l3 /4-esek Sak á t m e n e t i eredményekkel járhatnak. A 31/4-esek, illetve S,kerei ho„ ~ akárcsak az élet többi területén - itt is azon múltü L relmes és kitartó módon közelítenek-e céljaik felé.

Emberi kapcsolatok A 31/4-esek, illetve 13/4-esek könnyed, barátságos természete talan barátot és csodálót vonz életükbe. Ezek a személyek ált családorientált, társas lények, és fesztelenül viselkednek emb saikkal. A belőlük áradó magabiztosság azonban sokszor csak ' t i és bölcsen teszik, ha inkább beismerik bizonytalanságukat ön ^ és embertársaik előtt, mivel csak így juthatnak el a hitelesség ilfeM kező szintjeire. Sebezhetőségükben újfajta erőre lelhetnek M ' ^ ^ l Mivel 4-es energiái hajlamossá tehetik őket az önámításra és a ta»ad' J mindkét csoport tagjai felismerhetik, hogy a „gyónás" valóban tesz a léleknek. Ha beismerik érzékenységüket és bizonytalansági ráébredhetnek, hogy ritkábban kell védekezniük, kevesebb d o l g o t ke bizonyítaniuk, és kevesebb embert kell lenyűgözniük; ez p e d i o e ] v zet egy erősebb belső stabilitásérzethez. E csoportok tagjai képezik „a föld sóját": szilárd, hűséges, kitartó partnerek válhatnak belőlük, bár kezdetben előfordulhat, hogy nehézségeket okoz számukra, hogy sokáig „egy helyben maradjanak" va«\ valódi érzelmi elkötelezettségeket vállaljanak. Néhányan minden másnál jobban vágynak a stabilitásra és a biztonságra, azonban pontosan e dolgokat utasítják el, mivel életfeladatunk betöltése mindig számos nehézséggel jár együtt. Ha megtanulják a párkapcsolatokat tanulással, fejlődéssel és kölcsönös támogatással járó, hol jobban, hol rosszabbul működő folyamatokként értelmezni, a 31/4-esek és a 13/4-esek sokkal inkább a spirituális fejlődés sok kihívással járó formájának fogják tekinteni, nem pedig egyfajta „unalmas megszokásnak". Ami a szexualitást illeti, e csoportok tagjainak e téren is meg kell oldaniuk az önbizalomhiány, a bizonytalanságérzet és a kötelezet ségvállalástól való félelem aszexuális feladatait. A múltbéli rossz ba násmódról való tapasztalataik, tudat alatti ellenállásuk és fizikai l< szükségeik esetleg problémákat okozhatnak a szexuális életüWB Azonban ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, erős, ^ jes, kitartó és kreatív szeretővé válhatnak.

Munka és anyagi kérdések Rengeteg kreatív és önkifejező energiájuknak és erős analiti pességeiknek köszönhetően mind a 31/4-esek, mind p e d i g ^ ^ ^ B esek számtalan hivatásban lehetnek sikeresek. Bár ez n e r r l 7 a ) c é t J szerű, mégis gyakran dolgoznak az üzleti életben, ingatlan* ' ^.¡v ként vagy befektetési tanácsadóként. Jól megállják a h e l y ü k e t ; , , , egymástól nagymértékben különböző területeken is; kiválóé

E

ök lehet belőlük, és nagyszerű munkát végezhetnek az em,js/. " | l l 0 oató kreatív kommunikáció terén is. Ha energiák pozitív j,t

Híres 31/4-esek, illetve 13/4-esek 31/4-esek Nat King Cole i Marie Curie S i g m u n d Freud Robert Frost Hugh Hefner Henri Matisse Paul McCartney

Grandma Moses Dolly Parton Will Rogers Babe Ruth Carl Sandburg Arnold Schwarzenegger Oprah Winfrey

13/4-esek Feljegyzéseinkben egyetlen híres 13/4-es sem szerepel, mivel ők a népességnek csak viszonylag kis hányadát teszik ki; a huszadik században például csak az 1901. január elsején vagy 1910. január elsején született emberek rendelkeznek ezzel a születési számmal.

Sorsod betöltésének érdekében L..le

a

31/4-es, illetve a 13/4-es születési szám energiáival mun>erek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet h ° g y betöltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontoe adat aidra koncentráld a figyelmedet, és bizonyos lényegi csej etek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit. emt

C|

L

Irái

Irányelvek és javaslatok ' \ %

Mindenekfelett maradj kedves é s alazatos^ • H ' Hogy el teljes egészében megnyüvamtha^ először lassan, lépésről lépesre fejleszd K. S/ S/

-ükséges szakértelmeket.

k é p e

^^

s s é g e i d e t ,

az ehhez

Eddzed tested, elméd és az érzelmeid. Analitikus képességeidet kreatív intuícióval ellensúlyozd.

Hasznos kérdések

I ^^

1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Hagyom-e, hogy megállítson az önbizalomhiány és a bizo lanságérzet? • Fokozatosan, lépésről lépésre haladok-e kitűzött céljaim f • Feltártam-e már kreatív képességeim teljes skáláját? • Megoldottam-e már a családi problémáimat? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogy a n ji kalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (1: 49. oldal; 3: 66. oldal és 4: 75. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben /

Eletünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Céljainkat akkor érhetjük el a legbiztosabban, ha apró, biztos lépésekkel haladunk feléjük. • A minták törvénye (lásd 426. oldal): Életünk mintái hajlamosak mindaddig ismétlődni, míg kellőképp erős eszközöket nem alkalmazunk a megváltoztatásuk érdekében. • A választás törvénye (lásd 401. oldal): Kreatív e n e r g i á i n k a t döntésünktől függően egyaránt megnyilváníthatjuk pozit'.v negatív módon is. • A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha m e g ő r i z z ü k a galmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihoz" megváltozó körülményekből. • A ciklusok törvénye (lásd 477. oldal): Az élet k ö r f o r g á s , t n ben az évszakok váltakozásához hasonlóan követik egy111 változások, a sikerek és a kudarcok. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található g y a k o r l a t o k a t . ^J 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeké dennapi életedben.

5: Szabadság és önfegyelem -abadságunk addig

terjed,

ameddig

az önfegyelmünk.

M A R I A E B N E R VON E S C H E N B A C H

fejezet az elsődleges életfeladatukul az 5-ös feladatkörét (lásd o/í/íi/i választott emberek - azaz a 14/5-ösök, a 41/5-ösök, a 23/5ösök és a 32/5-ösök - életútjának jellemzőit tartalmazza. Bár mind a „égy születési szám az 5-össel kapcsolatos intenzív energiákat tükrözi a többi számjegy hatásának köszönhetően minőségeiket, feladatköreiket és jellemzőiket tekintve mégis mindegyikük egyedi jellemzőkkel bír. a

32/5 és 23/5 5: Szabadság és önfegyelem 2: Együttműködés és egyensúly 3: Önkifejezés és érzékenység

Az életfeladat megértése A 32/5-ös, illetve a 23/5-ös életutat járó emberek azért születtek e vilá ra, hogy a függetlenség, az érzelmi őszinteség és az együttműködés feladatkörein munkálkodva önfegyelmük és tapasztalásaik mélysége által végül megéljék a szabadságot. Mivel életfeladatunk beteljesítése során számos akadály tornyosulhat elénk, mind a 32/5-ösöknek mind pedig a 23/5-ösöknek meg kell küzdeniük bizonyos b e l s ő kihívásokkal a függés és a függetlenség, a felelősségvállalás és az őszinte érzelmi önkifejezés terén. A 32/5-ös, illetve a 23/5-ös születési szám energiáival m u n k á l k o dó emberek életútja szinte megegyezik egymással, a k ü l ö n b s é g e k csupán a születési számukat alkotó számjegyek egymáshoz viszonyított sorrendjéből adódó feladatokban nyilvánulnak meg. A legtöbb 23/5-ös úgymond „későn érő típus", mivel az ő esetükben a 3-as energiái meghatározóbbak, ezért több időre van s z ü k s é g ü k ahhoz, hogy megoldják az érzékenységgel és az önbizalomhiánnyal kapcsolatos feladataikat, és szert tegyenek a kellő magabiztosságra, ezenkívül bennük erősebben munkálnak az önkifejezéssel kapcsolatos (élelmek és az arra irányuló vágyak is. A legtöbb 32/5-ösnek ugyanakkor komolyabb k i h í v á s o k k a l kell szembenéznie az együttműködés területén; ők hajlamosak a r r a , n o g j l mindenüket odaadják valakinek, akár még saját sokoldalú identit sukról is lemondhatnak, és kaméleonszerűen magukévá t e h e t i k pa nereik értékrendjét, érdeklődési körét és vágyait, hogy aztán hirte bezárkózzanak érzelmileg vagy megnehezteljenek társukra, a t t ó l gően, hogy milyen mértékben tagadták meg saját szükségleteiket- • Ez nem azt jelenti, hogy a 32/5-ösök ne tennének t a n ú b i z o n y s J B a 23/5-ösökre jellemző önbizalomhiányról, vagy hogy a 23/5-°* nek ne kellene ugyanúgy megoldaniuk bizonyos, az együttmök

258

I

I

i t o S feladatokat, ám 1 CÍ,l t P ' / . írn j e gyek születési S ;rő mértékben fejtik n c

a 2-es és a 3-as által képviselt energiák, számban elfoglalt helyzetének megfeki hatásukat e két csoport tagjaira. az 3 2 / 5 - ö s ö k , mind pedig a 23/5-ösök azért születtek e világ)e |óe M' nci M e g t a p a s z t a l j á k a valódi szabadságot. A valódi szabadság ra. u t a k hogy létezik hamis szabadság is - például az önifejezes k s z i b a r j t a életmód, vagy a felelőtlenség szabadsága, amik é n y C / L ' c s o p o r t o k tagjai bármit megtesznek, amit akarnak, amikor "S. K ük támad a dologhoz. De erre a „szabadságra" csak azok a epP ¿ s 23/5-ösök törekszenek, akik még nem tárták fel maguki g ö s ¿ital képviselt minőségek érettebb, pozitívabb megnyilvá> . i .|k'

nulási f o r m a i t .

A legtöbb 32/5-ös és 23/5-ös által keresett szabadság a tapasztalás - a tudás iránti vágyban nyilvánul meg; ez a szabadság együtt jár az1 az érzéssel, hogy az ember szabadon mozoghat az élet különböző _ fj z ikai, mentális, emocionális és pénzügyi - területein. A 32/5-ös, illetve a 23/5-ös születési szám energiáival munkálkodó személyek arra törekszenek, hogy minden lehetőséget fölfedezzenek, és mindenütt a kalandot keresik - akár valódi életük, akár a könyvek vagy a filmek által. Ez az élmények iránti vágy néha olyan erős formában is megnyilvánulhat, hogy e két csoport tagjai végül túl sok dologgal próbálnak egyszerre zsonglőrködni, nehogy bármilyen lehetőséget elszalasszanak. és így végül szétszórttá és kiégetté válnak. Különösen a 32/5ösökre jellemző az, hogy két végén égetik a gyertyát. Míg a 23/5ösök kezdetben általában kevesebb önbizalommal rendelkeznek, a 32/5-ösök pedig hajlamosabbak túlbecsülni saját képességeiket, mindkét csoport tagjai roppant gyorsan tanulnak, gyakran máról holnapra élnek, az eltérő képességeiknek és tapasztalataiknak megfelelő kódokon. ^ Mind a 32/5-ösök, mind a 23/5-ösök képesek megszállottan arra sze^ 6 1 -' 0 1 1 ^ ° ' 0 § r a koncentrálni, amivel éppen foglalkoznak, és így 5_CI1| téveszthetik a dolgok nagyobb összefüggéseit. Az összes ZhaSOnlÓan n e k k séguk° ' önfegyelemre és koncentrációra van szükhoty v ' " e t v e fontossági sorrendet kell felállítaniuk az életükben, Va () ' ban szabaddá válhassanak. A végső szabadság, amelyre Cm hogv berek törekszenek, mindig belső szabadság - a szabadság, n ^ / ^ g u n k legyünk, a z önbizalomhiánytól é s a félelmektől való séta | 'ás. Csak akkor tapasztalhatják meg sorsuk beteljesedéulvi ' á g b a n , ha kifejlesztik magukban a szabadság e belső érze2SQ

tét. M i n d a z o n á l t a l e r r e a b e l s ő s z a b a d s á g r a a k ü l s ő t a p a s z t a l j tal is szert t e h e t n e k . Mivel a külvilág m i n d i g saját pszichénk tükrözi s z á m u n k r a , a k ü l s ő kihívások felvállalása által m i n d k ^ ^ ^ j port t a g j a i n a k l e h e t ő s é g e nyílik arra, h o g y s z e m b e n é z z e n e k az*• z a l o m h i á n y é s a z e g y ü t t m ű k ö d é s őket l e b é k l y ó z ó f e l a d a t a i v ^ ' ^ m e g h a l a d j á k a z o k a t . A k a l a n d o k - l e g y e n e k akár n a g y o k , a k á r ^ - ' - jó szolgálatot tehetnek s z á m u k r a , mivel általuk k i t á g í t h a t - 1 0 ^ korlátaikat, v á l l a l h a t j á k az é r z e l m i k o c k á z a t o k a t , és f e l f e d e z h e t i ^ ' ját képességeiket. A 2-es által k é p v i s e l t , „ t u l a j d o n o s u k a t " g y a k r a n túlzott e g y ü t t n J l ködésre h a j l a m o s í t ó e n e r g i á k , v a l a m i n t a 3-as, illetve az 5-ö s M m e g j e l e n í t e t t d r á m a i energiák e g y f a j t a „ m á r t í r k o m p l e x u s t " eredmé nyezhetnek e c s o p o r t o k t a g j a i n á l . E z e k az e g y é n e k m e g akarják rnen" teni e m b e r t á r s a i k a t , m e g a k a r j á k m e n t e n i a világot, és harcolni akar n a k a s z a b a d s á g é r t - lehetőleg minél d r á m a i b b eszközökkel. Az egy s z e r ű e n n e m elégíti ki őket, h o g y levelet í r j a n a k a parlamenti k é p v i s e l ő j ü k n e k , ők j o b b a n kedvelik a d r á m á t - a televízió képernyőj é n é p p ú g y , mint a való életben. Mivel a 3 2 / 5 - ö s ö k és a 2 3 / 5 - ö s ö k gyors f e l f o g á s u k n a k köszönhetően általában r o p p a n t gyorsan t a n u l n a k , h a m a r el is unják magukat Az u n a l o m az ő saját s z e m é l y e s p o k l u k . Ha az élet kezd unalmassá válni s z á m u k r a , r e n d s z e r i n t m e g t e r e m t i k a m a g u k saját kis drámáját. Végül a z o n b a n az általuk vágyott s z a b a d s á g m a g á v a l hozza a felvilág o s o d á s t és a spirituális f e l s z a b a d u l á s t is; ilyenkor oly mértékben terj e s z t i k ki t u d a t o s s á g u k a t , h o g y m a g a az u n i v e r z u m válik a játszóter ü k k é . E z e n a p o n t o n többé m á r n e m érzik b ö r t ö n n e k a testüket, mivel olyannyira kifejlesztették vizuális k é p z e l ő e r e j ü k e t és velükszületett tisztánlátó k é p e s s é g e i k e t , h o g y k é p e s e k m e s s z e testük határain túlra is „ e l u t a z n i " . A l e g t ö b b 5 - ö s az élet s z á m o s területén szerez t a p a s z t a l a t o k a t , ez a z o n b a n azzal a hátránnyal j á r h a t , h o g y bár sokrétű t a p a s z t a l a t o k « t e s z n e k szert, ezek a z é l m é n y e k m é g i s viszonylag felületesek m a r nak. Ha elég f e g y e l m e z e t t e k és ö s s z e s z e d e t t e k , mind a 3 2 / 5 - o s o j m i n d pedig a 2 3 / 5 - ö s ö k m e g t a p a s z t a l h a t j á k az élet mélységeit, nu így k e l l ő k é p p e n el t u d n a k mélyedni néhány d o l o g b a n ahhoz, f e l f e d e z z é k az életben j e l e n lévő spirituális törvényeket, és így a b a d s á g ú j f a j t a , m é l y e b b érzetét élhetik meg. E nélkül az ö n f e g y ^ , nélkül h a j l a m o s a k csak a d o l g o k f e l s z í n é n m a r a d n i , és kimenti az, h o g y túl sok m i n d e n n e l p r ó b á l k o z n a k e g y s z e r r e . Ha f o k u s "Jl az e n e r g i á i k a t és a f i g y e l m ü k e t - azaz ha e g y é r t e l m ű f o n t o s s á g 1

260

nak fel életük dolgai között, és t a r t j á k is m a g u k a t ah'. mélyebbre j u t h a t n a k el a s z a b a d s á g m e g t a p a s z t a l á s á b a n . c nd I,0z ' -»^esek h a j l a m o s a k ingadozni a túlzott e g y ü t t m ű k ö d é s és ' - ^ ö d é s teljes m e g t a g a d á s á n a k végletei között, a 3 2 / 5 - ö s ö k a/ ^ ^ " ö s ö k is h a j l a n a k arra, h o g y hol végletes f ü g g é s b e n , hol vég¿ s a ' l ^ ^ t i e n s é g b e n éljék a z életüket, végül a z o n b a n r á kell lelniük |clL S U ' ' j ^ e s egyensúlyi állapotra. Ezt az e g y e n s ú l y t az által érhetik a kén> nic>'engedik m a g u k n a k , h o g y m i n d k é t végletet m e g t a p a s z t a l l h a " l d á u j a függéssel kapcsolatos problémáik tanulmányozása e t K l s a j á t í t s á k el a f ü g g e t l e n s é g leckéit. E l ő f o r d u l h a t , h o g y egy balov betegség vagy egy p é n z ü g y i k u d a r c következtében m á s o k r a 686 inak. és az is, hogy - mivel k é t s é g e i k v a n n a k afelől, h o g y k é p e ^ H e n n é n e k - e gondot viselni m a g u k r a - aktívan t e r e m t e n e k m a g u k ak bizonyos f ü g g ő s é g e n a l a p u l ó p á r k a p c s o l a t i helyzeteket. A kihívást az jelenti s z á m u k r a , h o g y e tapasztalatok segítségével h e l y r e á l lítsák életükben a f ü g g e t l e n s é g és a kölcsönös e g y m á s r a u t a l t s á g egészséges egyensúlyát - azaz k é p e s e k l e g y e n e k e l f o g a d n i e m b e r t á rasaik felajánlásait és segítségét. et

Bizonytalanságérzetük miatt m i n d a 3 2 / 5 - ö s ö k , m i n d p e d i g a 23/5ösök hajlamosak társadalmi szerepeik á l c á j a alá rejtőzni. Mivel n a g y szerűen értenek a b l ö f f ö l é s h e z és a s z e r e p j á t s z á s h o z , k é p e s e k a k ü lönböző érzelmek - például a h a r a g - által elérni céljaikat, t u d a t o s a n \agy tudat alatt m a n i p u l á l v a e m b e r t á r s a i k a t . Töltsék bár s z a b a d i d e j ü k e t s z a f a r i k i r á n d u l á s o k k a l , s z a p p a n o p e r á k bámulásával, ejtőernyőzéssel vagy g y e r m e k f e l v i g y á z á s s a l , e c s o p o r tok tagjai tele vannak elevenséggel, és s a j á t o s r e n e s z á n s z é l e t s z e m l é lettel rendelkeznek. E l ő f o r d u l h a t ugyan, h o g y eddigi életük során esetleg^még nem tapasztalták m e g saját k a l a n d v á g y ó és s z a b a d s á g r a fekvő tulajdonságaikat, de a m i n t kellő ö n b i z a l o m r a tesznek szert, a ™guk módján e l ő b b - u t ó b b fel f o g j á k fedezni az életük lehetőségeit, e 'ységeit, és az abban rejlő korlátlan s z a b a d s á g o t .

E?okÍV

me n

8 yilvánulás

belső s z a b a d s á g u k a t m e g é l ő , m i n d e n f é l e korlátozó hiete| járó°- e S f é , e l e m t ő l m e n t e s e g y é n e k h a j l a n d ó a k felvállalni a z életn a k , Y s ) e k r Z e l m i k o c k á z a t ° k a t . „ A hétköznapi élet k a l a n d o r a i v á " válkednek.,| t a r 3 Z Z a ' hétvégéiket, h o g y vad hegyi p a t a k o k o n ereszCS nak ;ikar kén ° b a n , vagy ejtőernyővel u g r á l n a k ki r e p ü l ő g é p e k b ő l , a ke Hő , w ' m e s f o t e l j ü k b e n ülve t é v é z n e k , m i n d e n k é p p e n szert tettek e g y e l e m r e , hogy k é p e s e k legyenek lehatolni az élet m é l y é of< 1

re, egészen a tapasztalatok gyökeréig, szakítva a felszínessé ,. I Szenvedélyesek, kalandvágyóak é s vállalkozó szelleműek i^F Zorba, a görög, saját példájuk és elevenségük által tanítják e m b e ^ ^ saikat. Gyors észjárásuknak köszönhetően ú j f a j t a módokon l á t j á k ^ ' l festik le az életet. Jó szokásokat alakítottak ki m a g u k n a k , és a • dennapi m e g s z o k á s o k b a n is képesek fellelni a változatosságot ^ az okos, ügyes ötletes és j ó k e d v ű emberek képesek a m e g s z o k o t t á ^ gokat is különlegessé varázsolni.

Negatív megnyilvánulás Mivel bizonytalannak érzik magukat, ezek az egyének manipulálják és uralják embertársaikat, általában azáltal, hogy haragra gerjednek irányukban vagy elzárkóznak előlük. Ugyanakkor az is előfordulhat hogy túlzottan is igyekeznek embertársaik kedvében járni, azután őket okolják saját kiegyensúlyozatlanságukért. Akaratlanul is olyan szituációkat teremtenek ö n m a g u k számára, melyekben kiszolgáltatottá válnak embertársaiktól, esetleg pénz-, illetve kábítószerfüggő^ lesznek. Feladják a szabadságukat, illetve félelmeik és önbizalomhiányuk miatt korlátozzák a tapasztalataikat. Ezek a szétszórt és gyakran unatkozó emberek a legnagyobb érzelmi szélhámosok. Mivel nem húzzák meg egyértelműen saját határvonalaikat, sokszor különböző szerepeket játszanak, vagy a televízió, illetve a könyvek által igyekeznek k ü l ö n b ö z ő személyiségeket megtapasztalni. Mivel „drámafüggőe k " továbbra is ki vannak szolgáltatva különféle élményeiknek.

Az életút feladatai Egészség Mind a 32/5-ösök, mind a 23/5-ösök érzékeny, és é l e t t e m p ó j u k a t tükröző gyors anyagcseréjüknek köszönhetően általában vékony, ma testalkatú személyek, ha esetleg teltkarcsúak, az sem lassítja le őket. Érzékenységüknek köszönhetően előfordulhat, hogy lelki ütközőként használják a zsírrétegüket vagy az izmaikat. A torkuk tájékán ai mánként fellépő problémák elfojtott önkifejezésre u t a l h a t n a k , a . 32/5-ösöknek, illetve a 23/5-ösöknek általában inkább arra kell vigyázniuk, nehogy „elhasználják" az adrenalinkészletüket, és túlerőltessék az idegrendszerüket, mivel h a j l a m o s a k arra, hogy I szórttá, feszültté vagy kimerültté váljanak. Ha r e n d s z e r t e l e n gyelmezetlen étkezési és testedzési szokásokkal bírnak, anna ,jJ moly kárát láthatja a keringési rendszerük; ráadásul ha fizikailag

262

v ^ a g u k a t , vagy n e m t a r t j á k tiszteletben a saját korlátaikat, / ő baleseteket i s s z e n v e d h e t n e k . ° k a l a n d o k n a k " a d r o g o k által kínált f o r m á j á t v á l a s z t j á k , kenasztalások árán kell m e g t a n u l n i u k , h o g y a k á b í t ó s z e r e k rt>ény [ ' i b s Z O i g a s o r b a d ö n t h e t i k az e m b e r t . teU e ról

csak

' ^ / 5 - ö s ö k és a 2 3 / 5 - ö s ö k esetében roppant h a s z n o s a k i e g y e n s ú " alacsony z s í r t a r t a l m ú étrend, és a f e g y e l m e z e t t , r e n d s z e r e s l > * ° " ' é s A testedzésüket tekintve fontos, hogy ö r ö m t e l i , h a t é k o n y és teSttC E r r e a célra tökéletesen t os m o z g á s f o r m á k a t v é g e z z e n e k . va f j e i n e k például a k ü l ö n b ö z ő atlétikai e d z é s e k , a h a n g s z e r e s zerrie tánc, a k ü l ö n f é l e Kh a.1rrr* c m űi'ív \é/ós zC7 e toi t if of nr rmmáókl - és aa (T\/QlnírtnrQ7Qe gyalogtúrázás. ne. a

E m b e r i kapcsolatok Akik egyedül utaznak, és n e m kell felelősséget vállalniuk a t á r s u k é r t vagy a gyermekeikért, látszólag szert tettek e g y f a j t a „ s z a b a d s á g r a " , abban az értelemben, h o g y senki n e m tesz fel n e k i k k é r d é s e k e t , és kevesebb k o m p r o m i s s z u m o t kell kötniük. Az e m b e r a z o n b a n n e m feltétlenül az elszigeteltségben leli m e g a s z a b a d s á g o t . A 2-es e n e r g i á i nak befolyása azzal jár, h o g y életük egy adott p o n t j á n m i n d a 32/5ösöknek, mind pedig a 2 3 / 5 - ö s ö k n e k m e g kell o l d a n i u k bizonyos, az önmagukkal és e m b e r t á r s a i k k a l való e g y ü t t m ű k ö d é s s e l k a p c s o l a t o s feladatokat, és az elkötelezett p á r k a p c s o l a t o k n a g y s z e r ű l e h e t ő s é g e t nyújtanak erre. A 32/5-ösök és a 2 3 / 5 - ö s ö k e s e t é b e n e l k é p z e l h e t ő , h o g y a s z a b a d ság és a függetlenség terén f e n n á l l ó , az é l e t f e l a d a t u k b a „ b e é p í t e t t " kihívások miatt e c s o p o r t o k tagjai saját belső s z a b a d s á g é r z e t ü k hiányát k i v e t í t i k a partnerükre, a társaikra vagy a g y e r m e k e i k r e : „ K o r l á t o z z a k a szabadságomat! N e m h a g y j á k , h o g y azt t e g y e m , amit a k a r o k ! " Néhányuk esetében valóban e l ő f o r d u l h a t , h o g y p a r t n e r v á l a s z t á s u k által felvetődnek s z á m u k r a ezek a k é r d é s e k , illetve akár f ü g g ő v é is válJj«nak a társuktól, és ez k é s ő b b neheztelést válthat ki belőlük. De ha ^ a Posabban s z e m ü g y r e veszik a helyzetüket, f e l i s m e r h e t i k , h o g y ők aguk korlátozzák saját s z a b a d s á g u k a t . H a k é p e s e k lesznek felelős8é *aját r V a " a l n i a s a J á t életükért, és ráébrednek, h o g y ők m a g u k lehetnek rendezői tikra' ^^ < t ö b b é nem fognak neheztelni embertára n a i , V ( ; - ' t t , hogy „ v i s s z a f o g j á k őket", é s így, velük e g y ü t t m ű k ö d v e 1 sza e|s/j b a d s á g r a lelhetnek, mint m e d d ő f ü g g e t l e n s é g ü k b e n vagy

kéltségükben.

íviind a " O K •

J /5 ener<, , ~ - o s ö k , mind p e d i g a 2 3 / 5 - ö s ö k érzékeny, é r z ő testtel és | "tezővel r e n d e l k e z n e k , de gyakran o k o z h a t s z á m u k r a nehéZ-

^T

séget az, h o g y őszintén f e l t á r j á k az érzéseiket, párkapcsolataik a z o n b a n kellő b á t o r s á g r a kell szert tenniük a h h o z , h o g y n y f l t a n , ^ jezzék azokat. Fel kell ismerniük a változatosság és a kalandok iránti v á g y u u j és ha elkötelezett párkapcsolatban élnek, meg kell találniuk a módtá? is, nak, hogyan tölthetik be e vágyaikat a partnerükkel. Kapcsolataik s anminden esetben az határozza meg, hogy a mélyebb értelemben vett"' badság felé vezető útnak tekintik vagy börtönként élik-e meg a ^ i J

I

Ami a szexualitást illeti, e c s o p o r t o k tagjai l e h e t n e k roppant léié kek és b i z o n y t a l a n o k , vagy é r z é k i e k , k a l a n d v á g y ó a k és szenvedél sek is - vagy az is e l ő f o r d u l h a t , h o g y e t u l a j d o n s á g o k mindegyike jet l e m z ő r á j u k . Ö r ö m ü k e t lelhetik a szexuális f a n t á z i á k b a n és a külö b ö z ő s z e r e p j á t é k o k b a n . P á r k a p c s o l a t a i k és szexuális szerepeik lehetőséget n y ú j t a n a k s z á m u k r a , h o g y a f e l s z a b a d u l á s új szintjeit él j é k m e g , mivel általuk kitörhetnek m e g s z o k o t t szerepeikből, hogy az é r z e l m i h i t e l e s s é g és s e b e z h e t ő s é g új szintjeire leljenek rá.

Mick J a g g e r Helen Keller C o r e t t a Scott K i n g

* Harry Belafonte Marlon Brando Johnny Carson Walter Cronkite Charles D a r w i n Benjamin Franklin Billie Jean King

E c s o p o r t o k tagjai n a g y r a értékelik a változatosságot, mint az élet sój á t , ezért a t e h e t s é g e i k n e k és az é r d e k l ő d é s i k ö r ü k n e k minden olyan hivatás m e g f e l e l , a m e l y lehetővé teszi s z á m u k r a , h o g y sokoldalú élm é n y e k b e n legyen részük. E z é r t r e m e k ü l érzik m a g u k a t például ha t a n í t a n a k , ha írnak, ha a zenei, a színészi vagy a politikai pályát választják, ha k ü l ö n f é l e tréningeket vezetnek, ha bírósági tudósításokai k é s z í t e n e k , vagy ha olyan üzletkötői m u n k a k ö r t választanak maguknak, m e l y n e k s o r á n s o k a t u t a z h a t n a k , és s o k f é l e e m b e r r e l dolgozhatnak e g y ü t t . E z e k a e m b e r e k oly s o k f é l e t e h e t s é g g e l r e n d e l k e z n e k , h o g y szinte b á r m i l y e n s z á m u k r a v o n z ó feladatkört k é p e s e k ellátni.

264

f e r n e r Erhardt

23/5-ösök

Munka és anyagi kérdések

Bár az anyagi b i z t o n s á g f o n t o s s z á m u k r a , a p é n z k o r á n t s e m k a p olyan n a g y szerepet az é l e t ü k b e n , mint az általa elérhető é l m é n y e k , ha v á l a s z t a n i u k kell aközött, h o g y félretegyék a p é n z ü k e t , illetve egy k a l a n d vagy e g y tanulási lehetőség között, a 3 2 / 5 - ö s ö k és a 2 3 / 5 - ö s ö k e g é s z biztosan az utóbbira s z a v a z n a k , és az is e l ő f o r d u l h a t , hogy m » azelőtt elköltik a p é n z ü k e t , h o g y m e g k e r e s n é k azt. N a g y r a é r t e k e a b i z t o n s á g o s (lehetőleg k a n d a l l ó v a l is felszerelt) otthont, de ha s z tesznek a kellő ö n b i z a l o m r a , h a j l a m o s a k felcserélni a b i z t o n s á g 0 k a l a n d o k k a l . A z 5 - ö s ö k r e j e l l e m z ő éles e s z ü k n e k köszönhetően, s z ü k s é g ü k van rá, általában k é p e s e k p é n z h e z j u t n i , és az sem J e ^ p r o b l é m á t s z á m u k r a , h o g y m i n d i g legalább egy lépéssel a hitele 2 1 előtt j á r j a n a k .

Híres 32/5-ösök, illetve 23/5-ösök R u d o l f Nureyev Georgia O'Keefe T h e o d o r e Roosevelt B e r t r a n d Russell Lily Tomiin Denzel Washington Malcolm X

Abraham Lincoln Sir Isaac N e w t o n Linus Pauling Franklin D e l a n o Roosevelt John Steinbeck V i n c e n t van G o g h Tennessee Williams

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 32/5-ös vagy a 2 3 / 5 - ö s születési s z á m e n e r g i á i v a l m u n k á l kodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet s e g í t s é g e d r e lehet abban, hogy betöltsd az é l e t f e l a d a t o d a t , mivel segít, h o g y a l e g f o n t o sabb feladataidra k o n c e n t r á l d a f i g y e l m e d e t , és b i z o n y o s lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed k u l c s f o n t o s s á g ú területeit.

Irányelvek és javaslatok Több vagy az általad alakított s z e r e p n é l tanuld m e g értékelni lényed lényegét. Ne feledd, a s z a b a d s á g h o z vezető utat az ö n f e g y e l e m és a t a p a s z talások mélysége nyitja m e g . Néha lassíts le, és s z á n j időt a lazításra, így m e g ő r i z h e t e d az e

gészséged. ^égy elég bátor a h h o z , h o g y őszintén nyitottá és s e b e z h e t ő v é válj.

I

Ha s *nos

kérdések

Gondolkodj el az alábbi k é r d é s e k e n : Mi tehetne s z a b a d d á , ha úgy é r z e m , korlátoz v a l a m i ?

Sikerült-e megtalálnom a végletes függés és a végletes fy 1 lenség közti egyensúlyt? • Mennyire vagyok jelenleg fegyelmezett és összeszedett^ • Kifejezem-e közvetlen módon, hogy mit érzek valójában s ' re van szükségem? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, h o g y a J kalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz Lapozz vissza vissza aa másodi második részhez, és olvasd el a születési szám egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (2-es: 58. oldal• ? öv 66. oldal, illetve 5-ös: 85. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szá f mait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, ho»y e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben

a

Eletünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • Az önfegyelem törvénye (lásd 431. oldal): Az önfegyelem által szert tehetünk a belső szabadsághoz vezető összeszedettségre és tapasztalati mélységre. • Az egyensúly törvénye (lásd 416. oldal): Ha felismerjük azon hajlamunkat, hogy egyik végletből a másikba essünk, képesek leszünk rátalálni egyensúlyi pontunkra. • A felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal): Ha megtanuljuk, mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet, egymást kölcsönösen támogató kapcsolatokat alakíthatunk ki embertársainkkal. • Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Hogy ő s z i n t é k lehessünk embertársainkhoz, először önmagukhoz k e l l ő s z i n t é n e ' lennünk. • A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá l e g y ü n k a zonytalanságunkon, el kell fogadnunk az é r z é s e i n k e t és a sebez hetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található g y a k o r l a t o k a t . 3. Gondolkodj el azon, hogyan alkalmazhatnád e t ö r v é n y e k e t dennapi életed során.

266

41/5 és 14/5 5: Szabadság és önfegyelem 1: Együttműködés és egyensúly 3: Önkifejezés és érzékenység

Az életfeladat megértése I141/5-ö'> illetve a 14/5-ös életutakat járó személyek azért születtek e * ¡Wgy a függetlenség, a stabilitás és a kreatív energiák feladatkörein munkálkodva, egy lépésről lépésre vezető, fegyelmezett fohamatot követve végül megvalósítsák a céljaikat, és elérjék a szabadságol. Mivel az életfeladatunk beteljesítéséhez vezető hegyi ösvény során mindig komoly kihívásokkal találjuk szembe magunkat, a legtöbb 41/5-ös és 14/5-ös csak azután lelhet rá a hiteles belső és külső s/abadság érzetére, miután megtapasztalta, milyen érzés az, amikor nem szabad; hajlamosak arra, hogy kiszolgáltatott, f ü g g ő helyzetekbe kerüljenek, aztán pedig szinte agresszívan küzdjenek a függetlenségükért. Ezek az egyének csakis akkor tehetnek szert a szabadságra, ha e hajlamukat egészséges önbizalommal, kölcsönös egymásrautaltsággal és együttműködéssel kiegyensúlyozva, önfegyelmüknek és összeszedettségüknek köszönhetően egyszerre mindig csak egyetlen lépést tesznek meg életük fejlődési folyamatában; ám eltarthat egy ideig, míg eljutnak erre a felismerésre. Bár a 41/5-ösök és a 14/5-ösök szintén rendelkeznek a többi 5-ösjellemző, a szabadság, a függetlenség és a tapasztalás tökéletes

e ls

giák' M T l e r é S e U t á n ' v á § y a k k a l - a z 1 _ e s é s a 4 " e s a l t a l képviselt ener. hatásainak köszönhetően ők ezt a szabadságot egyértelműen más a

7

felada

t o k és kihívások révén érhetik el. "° S e n e r § ' a ^ v a ^ kapcsolatos összes feladatkör érvényes e cso!c| cr - , t a &i a ' n a k esetében is, ám ezeket kiegyensúlyozzák a 4-es, és nak | V ( 1 a z l " e s által megjelenített kreatív vágyak. A 4-es energiáitá vá| n .^' 1 I T 1 ' a t t a z e csoportokba tartozó emberek gyakran szétszórt'^ c entrik ^ ^ a ^ a m o s a k meggondolatlanul cselekedni. Erősen csaUsa k , és ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, sta-

P°rtok

lf\~7

bilabbak is. Mivel gyors észjárásuknak és kreatívak, az a f e i a d I hogy ú j f a j t a életszemléletekre tanítsák meg embertársaikat. E két csoport tagjainak életútja nem csupán a többi 5-ös életút - I tér el, de a születési számukban szereplő 4-es és l - e s egymásh szonyított sorrendjének köszönhetően valamelyest egymástól is k ^ i f l bözik. Mind a 41/5-ösök, mind a 14/5-ösök számottevő kreatív 3Í giával rendelkeznek, amelyet minden esetben meg kell tanulniuW^ szabadítaniuk és pozitív irányba terelniük - ez különösen a 41/s •• ^ esetében érvényes. Ezenkívül mindkét életutat járó emberek ren

268

l e h e t ő legtöbb élményre szert tenni. A z a legvalószínűbb, . . ic " „ ^ b .-v-. < » - » n 1 /I / rv-\it-»/-l o 1/ot ó l ű t Í A r m ó f m a r r _ k ' I n 41/5-ösök, mind a 14/5-ösök mind a két életformát m e g r l . i fTlinO " , , ,, c 11 _ v a g y a való életben, vagy élénk f a n t á z i á j u k segítségével. hc,gy •HsZta • kofncn fo1rnlio77o É» /-»cr\r\r\rtr\V tQCTIQí t O C7ÍÍVcPaszU J ap V energiáinak hatása f e l r u h á z z a e c s o p o r t o k tagjait a s z ü k s é 4-e! 4 stabilitással, a n a l i t i k u s k é p e s s é g e k k e l , és m i n t e g y „leföle rőv< r'

. ^ ^ S Z e r t e á g a z ó kíváncsiságát é s f e l f e d e z ő h a j l a m a i t . KeJel' ,a z^ :. e t t m e2nyilvánulásai f o r m á i b a n a z o n b a n - k ü l ö n ö s e n a 14/5a u>hC '-V-ben - bizonyos ellenállást e r e d m é n y e z m i n d e n r e n d s z e r e s sök eseie . reó l é k 0 S f o l y a m a t t a l s z e m b e n , é s g y a k r a n t ü r e l m e t l e n s é g h e z i s ^ a P ^ t _ márpedig az 5 - ö s ö k n e k erre van a legkevésbé s z ü k s é g ü k .

r

Mindkét

_ —A.

Anrvt A V\

* rx r\ r-7 o ^

oT 1

ar

l^íílz-v

c s o p o r t t a g j a i n a k esetében igaz az, h o g y az l - e s , és k ü l ö -

a 4-es által képviselt energiák b e f o l y á s o l j á k a s z a b a d s á g és a n etlenséc iránti v á g y u k a t , és s z á m o t t e v ő kihívásokat t e r e m t e n e k zániukra. Ahogy az az e g y é b születési s z á m o k k a l m u n k á l k o d ó e m berekre is érvényes, a 4 1 / 5 - ö s ö k n e k és a 14/5-ösöknek is n e h é z utat kell megtenniük, m e g kell k ü z d e n i ü k a saját d é m o n a i k k a l , és m e g kell erősödniük az út f o l y a m á n . Az l-es, a 4-es és az 5 - ö s e n e r g i á i n a k d i n a m i k u s k o m b i n á c i ó j a esetén megszülető varázslat és k á o s z k e v e r é k é n e k jó p é l d á j a a 14/5ös író, Thomas Wolfe esete. W o l f e általában a l m á s l á d á k b a g y ű r v e adta le szerkesztőjének több száz ívre r ú g ó , kézzel írott, briliáns, á m d e lokéletesen kaotikus f o r m á b a n lévő kéziratait - és e n n e k e l l e n é r e sokan a legnagyszerűbb amerikai írók közt t a r t j á k s z á m o n őt.

Pozitív megnyilvánulás Ezek a nagyszerű szervezői és szintetizáló k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z ő egyenek borotvaéles analitikus e l m é j ü k segítségével m i n d i g k é p e s e k megállapítani, mire van s z ü k s é g ü k , és megtenni a céljaik e l é r é s é h e z szükséges lépéseket. Testük a rendszeres testedzésnek és f e g y e l m e z e t t rendjüknek köszönhetően kiegyensúlyozott. Végtelenül kreatív vils képzelőerejük mellé az a k é p e s s é g ü k társul, h o g y m i n d i g türel" e n végigjárják a b e n n ü k m e g s z ü l e t ő e l k é p z e l é s e k valósággá válflfsaikr Z , V e z e t ° u t a t - Erősek és inspiráló hatással v a n n a k e m b e r szarnta an ter n ltermé - a ' ^ ' ^ képesek sikereket elérni, és fesztelen SZet L " k miatt mindig nagyszerű t á r s a s á g n a k bizonyulnak. M!veT!'k.nie8nyi,vánu,ás e

ZZa zavarts gyénV á g u k é s bizonytalanságérzetük, ezek resen n e m azan lep o '§ é r n e k e l sikereket; m e g e s h e t , h o g y k é n y s z e a ? a d n a k m u n k á j u k egy adott f á z i s á n á l , de az is, h o g y m e g -

gondolatlanul száguldanak előre, kihagynak bizonyos l é p é s e k e j így már félúton j á r n a k céljuk elérése felé, amikor rádöbbennek fol vissza kell térniük a kiindulópontjukhoz. Úgy érzik, kettészair' őket ellentétes irányú vágyaik: egyrészt szomjaznak a bizton - n ugyanakkor szükségük van arra, hogy kockázatokat v á l l a l j a n a k ? ' felfedezzék az ismeretlent. Elkötelezetlenek és instabilak, most ' l| nal vágynak a szabadságra, anélkül hogy rendelkeznének az elé éÜJ hez szükséges önfegyelemmel, és lépésről lépésre végigjárnák az ^ vezető utat. Mivel nem rendelkeznek szilárd alapokkal, tétovák éshL zonytalanok, folyton csak reménykednek, számtalan dologba bel'* kezdenek, de igazából nem érnek el valódi eredményeket.

Az életút feladatai Egészség A 41/5-ös, illetve a 14/5-ös születési szám energiáival munkálkodó emberek vitalitásuknak, energiáiknak és az élmények utáni vágyuknak köszönhetően hajlamosak kapkodni, fel-alá rohangálni. Ha meggondolatlanul cselekszenek vagy a kalandok utáni vágyuk miatt túlerőltetik magukat, gyakran balesetet szenvednek, csontjukat törik. Ha kreatív energiáik blokkolva vannak, problémák jelentkezhetnek esetükben a hasuk, a hátuk alsó és a szaporítószerveik környékén - ez különösen a 41/5-ösökre érvényes. A meditáció különösen hasznos lehet mindkét csoport tagjai szamára, mivel segít lecsillapítani örökös nyugtalanságra hajlamos elméjüket. Az inspiráló zene szintén kiegyensúlyozó, megnyugtató hatással lehet rájuk. A 41/5-ösök, illetve a 14/5-ösök i d e g r e n d s z e r é n e k szerető gondoskodásra van szüksége. Bár általában erőteljesebbek es r u g a l m a s a b b a k , mint a 32/5-ösök vagy a 23/5-ösök, m i n d a z o n á l t a l h a j l a m o s a b b a k a mentális feszültségekre. Mindkét csoport tagjainak nagy hasznára válhat, ha oda!igy e l n arra, hogy rendszeres, stabil étkezési szokásokat alakítsanak ki fo guknak, mivel hajlamosak arra, hogy kihagyjanak egyes étkezés vagy csak gyorsan bekapjanak valamit. Kedvelik a változatos. ^ kes ételeket, de nincs szükségük különösebb étkezési Ha túl sokat esznek, ki kell deríteniük, mi blokkolja a kreatív giáikat, és m e g kell tenniük a szükséges lépéseket e n e r g i á i k m o vánítására vagy kiegyensúlyozott testmozgás általi feloldásara. ^ J Kifejezetten kedvelik a változatos testmozgást, és v o n z ó d n a ^.¿¡¡¡¡¡Á galmas, gyorsaságot, erőt és kreativitást is igénylő, v e r s e n y s z e r 1 1 J

270

Nagy örömüket lelhetik az úszásban, a búvárkodásban és az ] z e r ü k r e megnyugtató hatást gyakorló egyéb vízi sportokban. .

rj

kapcsolatok v o n z ó d á s t éreznek a családi élet és a stabilitás iránt, a kevésB á r á l l a p o d o t t 41/5-ösökben, illetve 14/5-ösökben hasonlóan erős bé ^ k a j a n c j 0 k és az elkötelezetlenség után is. Mivel úgy érzik, \ágy L n j v a i ó j u k van, nehézségeket okozhat számukra, hogy leren L r ^ ' i e n e k valahol, még akkor is, ha a stabil családi élet gondolata U L ' ' ^-tten vonzó számukra. Az l - e s energiái által kiváltott bizony^yi11 érzet egyfajta védekező, versengő magatartást eredményezW ^ e s e t ü k b e n , és ez a párkapcsolataikra is kihatással lehet. Általában ''éve azonban ezek a személyek roppant vonzó, d i n a m i k u s energiáról tesznek tanúbizonyságot, és kapcsolataikat csakis egyetlen, belső tényező, az elkötelezettség iránti hozzáállásuk korlátozhatja. Ha bizonytalanságérzetük nem korlátozza őket, kétségkívül igénylik és nagyra értékelik az erőteljes, akár féktelen szexuális megnyilvánulásokat; de még ha ez egy ideig vissza is tartja őket, előbb-utóbb végül mindig teljes mértékben kifejezik szexuális vágyaikat.

Munka és anyagi kérdések Krejüknek, kreativitásuknak és gyors felfogóképességüknek köszönhetően a 41/5-ösök, illetve a 14/5-ösök sikereket érhetnek el minden olyan téren, mely egyaránt biztosítja számukra a stabilitást és a kalandokat (remekül teljesíthetnek például a nemzetközi kereskedelem területén). A kreativitás, illetve a m u n k a bármely, gyors elemzést igénylő formája kihívást jelenthet és elégedettséget nyújthat számukra- Az irodai munkánál j o b b a n kedvelik a k ü l ö n b ö z ő aktív feladatköröket, ám az írás szintén kielégítheti nyugtalan elméjüket. Mivel tiszatlv • ' és kifejező m e s e m o n d ó , kiváló író válhat belőlük, bár áltanCm Szeretnek túl s o k idei Wolf § e g y helyben ücsörögni ( T h o m a s pSaszt P i e l d á U l ' r t a 3 k ö n y v e i t ' a hűtőszekrény tetejét használva [e g y e s e a k r e a t í v látnokok, akik jóval embertársaik előtt felismerik az ,r ^ e k e t , ha elvégzik a „házi feladatukat", gyakorlati módon n;;,; h o u / p ' i ^ ^ e g az ötleteiket, és kellő türelemre tesznek szert ahhoz, 'epésre haladva be is fejezzék, amibe belekezdtek, a es a ahos.v • 4/5-ösök éppoly könnyen teremthetik elő a pénzt, az I egyes ötletek kipattannak a fejükből.

'"»'7 1

Híres 41/5-sök, illetve 14/5-ösök 41/5-ösök Sean Cassidy William Faulkner

W i l l i a m Friedkin

14/5-ösök Clark G a b l e Walter M a t t h a u

Thomas Wolfe

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 41/5-ös vagy a 14/5-ös születési s z á m energiáival munkái k o d ó e m b e r e k k ö r é b e tartozol, ez az alfejezet s e g í t s é g e d r e lehet abb a n , h o g y betöltsd az életfeladatodat, mivel segít, h o g y a legfontos a b b f e l a d a t a i d r a k o n c e n t r á l d a f i g y e l m e d e t , és bizonyos lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed k u l c s f o n t o s s á g ú területeit.

Irányelvek és javaslatok • • • •

T e r e m t s békét a stabilitás és a s z a b a d s á g között; vond be életedbe mindkét minőséget. L é p é s r ő l lépésre, f e g y e l m e z e t t m ó d o n nyilvánítsd m e g a kreativitásodat. Ha csak pár percig is, de m i n d e n n a p végezz valamilyen testmozgást. Találj valamit, a m i mellett teljesen el tudod kötelezni magad, és a m i mellett h a j l a n d ó vagy kitartani.

Hasznos kérdések 1. G o n d o l k o d j el az alábbi k é r d é s e k e n : • M e l y e k a l e g f o n t o s a b b lépések a n n a k é r d e k é b e n , hogy szabadságot teremtsek az életemben, és hajlandó vagyok megtenni ezeket? • Valóban korlátoz-e valaki m á s is, vagy csak én m a g a m f°8° vissza m a g a m a t ? • H o g y a n h a s z n á l o m a kreatív e n e r g i á i m a t ? • É l e t e m m e l y területein van s z ü k s é g e m n a g y o b b ö n f e g y e , e ^ 2. Ha e k é r d é s e k által m e g v i l á g o s o d o t t s z á m o d r a valami, hogy 311 k a l m a z h a t n á d a gyakorlatban e m e g l á t á s o k a t ?

272

megértés elmélyítése A 1 1-

/Z

,

vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod s Z ámjegyeire vonatkozó fejezeteket (7-es: 49. oldal; 4-es:

oldal, illetve 5-ös: 85. oldal). I ' os lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési száJ ' - t és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben.

b\ tiink megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények I olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: . Az önfegyelem törvénye (lásd 431. oldal): Az önfegyelem által szert tehetünk a belső szabadsághoz vezető összeszedettségre és tapasztalati mélységre. . A választás törvénye (lásd 401. oldal): Kreatív energiáinkat döntésünktől függően egyaránt megnyilváníthatjuk pozitív és negatív módon is. • A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Céljainkat csakis akkor érhetjük el biztosan, ha apró, biztos lépésekkel haladunk feléjük. • A jelen pillanat törvénye (lásd 440. oldal): Ha türelmetlenek vagyunk és sajnálkozunk, nem lehet abban a felismerésben, hogy csakis a jelen pillanat, az itt és most létezik. • A ciklusok törvénye (lásd 477. oldal): Az élet körforgás, melyben az évszakok váltakozásához hasonlóan követik egymást a változások, a sikerek és a kudarcok. - Vegezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3- Gondolkodj el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

6: Ideák és elfogadás míg

Nem számít, mit teszünk, képesek vagyunk elfogadni önmagunkat. És ha elfogadjuk önmagunkat, nem számít, mit teszünk. CHARLY

HEAVENRICH

Ez a fejezet az elsődleges életfeladatukul a 6-os feladatkörét (lásd 95 oldal) választott emberek - azaz a 15/6-osok, a 24/6-osok, a 42/6 osok és a 33/6-osok - életútjának jellemzőit tartalmazza. Bár mind a négy születési szám a 6-ossal kapcsolatos intenzív energiákat tükrözi, a többi számjegy hatásának köszönhetően minőségeiket, feladatköreiket és jellemzőiket tekintve mégis mindegyikük egyedi jellemzőkkel bír.

15/6 6: Ideák és elfogadás 5: Szabadság és önfegyelem 1: Kreativitás és önbizalom

Az életfeladat megértése A 15/6-os életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy az idealizmus a függetlenség és a kreatív energiák feladatkörein munkálkodva, önmagukat elfogadva és látomásaikat embertársaikkal megosztva ráleljenek azokra a kreatív módokra, melyek által fellelkesíthetik embertársaikat. Mivel életfeladatunk betöltése mindig kihívásokkal jár együtt, mielőtt a 15/6-osok felismerhetnék és megoszthatnák embertársaikkal a magasabb rendű lehetőségeinkről alkotott vízióikat, le kell küzdeniük a maximaiizmus, az alárendeltség és a bennük rejlő bi/onytalanságérzet jelentette akadályokat. Magasabb rendű ideáknak köszönhetően e csoport tagjai hajlamosak elutasítani jelen valóságukat, ám csakis az elfogadás révén válhatnak képessé arra, hogy tapasztalásaikat egyesítsék, és beépítsék a megértésükbe, és így felépítsék a valóság és a lehetséges dolgok világát összekötő hidakat. írhatnak és álmodhatnak, lehetnek vezetők es követők, dalolhatnak a régmúlt napokról vagy a jövőben rejlő lehetősetekről, ám csakis akkor teremthetik meg a „földi Paradicsomot", a kellőképpen összpontosítják kreatív energiáikat. Szép dolog, ha az embernek magasabb rendű ideái vannak, ám ha a 15/6-osok meg arjak változtatni a világot, meg kell tanulniuk, hogyan kössék a vaksághoz ezen eszményképeket. '5/6-OS születési szám energiáival munkálkodó embereknek nem ráa sza . badságra és a magasabb rendű ideákra, hanem meg kell aZ0


k e d n e k . Ha n e m „ f ö l d e l i k le" energiáikat, h a j l a m o s a k arra, hop • általuk m e g t e r e m t e t t idealizált v i l á g b a n é l j e n e k , amilyet a fant H sci-fi írók m ű v e i b ő l i s m e r ü n k . A 15/6-os Isaac A s i m o v esete jól p é l d á z z a , h o g y a n t e r e m t h e t i k m e g e c s o p o r t tagjai a legkon i tívabb m ó d o n saját világukat, d e v a n n a k köztük olyan á l m o d o z ' u « akik e g y s z e r ű e n saját k é p z e l e t ü k e l e f á n t c s o n t t o r n y á b a n élnek 3 csak nagy néha térnek vissza a Föld nevű bolygó m i n d e n n a p i é l e n T A 6 - o s o k r a általában j e l l e m z ő kihívásokkal - a z a z alacsony 0 kJ c s ü l é s ü k k e l , m a x i m a l i s t a n o r m á i k k a l é s azzal, h o g y h a j l a m o s a k i J l ö n m a g u k a t , m i n d e m b e r t á r s a i k a t e n o r m á k a l a p j á n megítélni 15/6-osoknak is s z e m b e kell n é z n i ü k saját h e g y c s ú c s u k felé vezető ú t j u k o n . A 6 - o s által képviselt e n e r g i á k r a j e l l e m z ő eleven észjárás' s z a b a d s á g - és t a p a s z t a l a t c e n t r i k u s beállítottság a 15/6-osok esetébe is m e g n y i l v á n u l , mivel e c s o p o r t t a g j a i b a n m é l y vágy él az után, hogy m e g t a p a s z t a l h a s s á k a l á t o m á s a i k b a n s z e r e p l ő t ö k é l e t e s e b b életet és a világot, a m e l y b e n tökéletes i g a z s á g uralkodik. Az 5-ös által képviselt energiáknak köszönhetően ezeknek az embereknek összpontosításra van szükségük, hogy konstruktív módon vehessék hasznát magas normáiknak. Ha nincs konkrét irányultságuk, megnyilvánulási lehetőségük vagy céljuk, könnyen megeshet velük, hogy céltalanul kóborolnak álomvilágukban; ha azonban rendelkeznek ilyen céllal, megnyithatják az emberiség számára a j ö v ő felé vezető utat, és feltárhatják számunkra legmagasabb rendű képességeinket, ahogy azt például a már említett Isaac Asimov is tette. Ezen életúton nem csak emelkedett szellemű, kreatív, szabadságra törekvő emberek járnak; számtalan olyan társuk van, akik még küzdenek bizonytalan, blokkolt energiáikkal Az ilyen 15/6-osok gyakran érzik magukat szétszórtnak, irány vesztettnek, úgy érzik, csapdába estek, és folyton csalódniuk kell, és különböző céltalan tevékenységekben keresnek menedéket; előfordulhat, hogy egy* szerűen csak folyton utópisztikus társadalmakról szóló könyveket olvas nak, ám az is, hogy önpusztító kábítószeres hallucinációkba merülne • Az 5 - ö s feladatkörei mellett - b e l e é r t v e az ö n f e g y e l e m megter tésének a b s z o l ú t s z ü k s é g e s s é g é t is - a 15/6-osok m a g u k é n a k tud j á k az 1 -es kreatív energiáit is, m e l y valamilyen konkrét f o r m ] á t o ti ideáikat és l á t o m á s a i k a t . A 15/6-os K o l u m b u s z esetében az a m á s a z ó c e á n f e l t é r k é p e z e t l e n részein túl elterülő ú j világ kep e T j a szintén ezzel a születési s z á m m a l r e n d e l k e z ő J e a n d ' A r c e s e ® 5 p e d i g az, h o g y Isten békét h o z ó l o v a g j á v á váljon. j ^ ^ H A 15/6-osok ö s z t ö n z ő erőiben a kreatív e n e r g i á k , a f e ' s z a ^ a a | az i g a z s á g és a t ö k é l e t e s s é g utáni vágyak k e v e r e d n e k e g y m a S '

276

' megnyilvánulás p o t W sietett, embertársaikat felemelő személyek új lehetőségeink gzek a / lT y 0 góbb jövő vízióit tárják elénk. Mivel emelkedett szelle¿s ' a ^ n ík, összeszedettségük és önfegyelmük révén kreatív ener„iú M i s é i é v e l a világias személyiségük felől a magasztosabb, bé£i:ÍÍlC ^felszabadultabb, azaz valódi énjük felé irányítják embertár^ dinét. Ha a „legjobb formájukat hozzák", e kreatív látnokok alk ' "heri fejlődés alapvető erejét testesítik meg, és úgy irányítják azt, A/C '"megváltoztassák általa a világot és önmagukat. Mivel elfogad'¿,nmagukat és embertársaikat, türelemmel munkálkodnak azon, f ° minden életük által az élet pozitív törvényei nyilvánuljanak meg- nk izok az emberek, akik megmutatják számunkra a tökéletes szabadság felé vezető utat. Negatív m e g n y i l v á n u l á s Ezek a szőrszálhasogató, könnyen ítélkező és az életben csalódott személyek mindenütt a megfelelő személyt, eszmét, rendszert és módszert keresik, hogy általa jobbá tegyék az életet, és önmagukat, de keresésük során csak a saját hiányos mivoltukba vetett hitüket erősítik meg. A valóságtól távol álló álmodozók, és felkészületlen idealisták, akik gyakran válnak mártírrá. Mivel csalódtak önmagukban és embertársaikban, rossz irányokba terelik és önpusztító módon vezetik le elfojtott kreatív energiáikat. Gyakran különböző kábítószerek és más eszközök segítségével fordulnak a világtól, mely nem felel meg az igazságról, a méltányosságról, a becsületről és a békéről alkotott elképzeléseiknek.

Az életút feladatai Egészség aximalista normáikkal társuló kreatív energiájuknak és gyors észjárasuknak köszönhetően a 15/6-osok általában aktív, vibráló szemé' H a h a j m e r e s z t ő energiáikat koncentrált munkára fordítják, azok a AZO K ' V l t ^ S Produktivitás fellángolásaiban nyilvánulnak meg, ha rossz és irányba terelik őket, idegrendszeri problémák, kiütések teli* U l e § ' megbetegedések jelentkezhetnek esetükben, vagy akár ^ is éghetnek. O » vagy W

" tagjainak teste é s energiamezeje ragyogóan, sőt misztiy'>k; ez a minőség tükröződik Jascha Heifetz zenéjében, S2,nt é n 15/6-os Dávid Niven színészi játékában is. U1

A 15/6-os születési szám energiáival munkálkodó szeméiy e u 1 ben lehetnek a legeredményesebbek a vizualizációhoz vagy h i p ^ 6 ^ piához, hasonlóan fejlett és kifinomult, a tudatalatti képi világ^ r ° t e ^ va bizonyos öngyógyítási folyamatokat kiváltó gyógyítási móds^ ^ illetve a homeopátia, az akupunktúra, a színterápia és az egyéb ^ mális mellékhatással járó gyógymódok is remekül beválnak nál u A 15/6-osoknak nem igazán lehet tanácsot adni az étrendjüket testedzésüket illetőleg, mivel az a legjobb, ha a saját archetípus w belső útmutatásaik segítségével alakítják ki e szokásaikat. Által véve azt lehet mondani, hogy hasznos számukra a tisztító étrend ^ rendszerint kevesebb ételre van szükségük, mint az egyéb születés! számokkal rendelkező embereknek. A legtöbb 15/6-osban erős, kiegyensúlyozott vonzódás él a külö féle testmozgások iránt, esetükben az a legjobb, ha valamilyen egy szerű és hatékony, a légzéstechnikát, a nyújtó és a lazító gyakorlato kat ötvöző mozgásformát választanak, például a taj csit vagy valamilyen kifinomult és változatos aerobikot.

Emberi kapcsolatok A 15/6-os születési szám energiáival munkálkodó személyek hajlamosak idealizálni embertársaikat, ahelyett hogy valós tulajdonságaik és jellemzőik alapján mérnék fel őket, és az is előfordul, hogy titkon kiábrándultak, mivel a többiek soha nem igazán felelnek meg az elvárásaiknak. Hajlamosak arra, hogy ne is tudják, kivel élnek együtt, még hosszú távú kapcsolataik során is megesik, hogy a társukra kivetített idealizált kép „társaságában" élik az életüket. Ebben az értelemben többnyire az általuk teremtett hamis képet szeretik, és soha nem ismerik meg, nem fogadják el a partnerüket. Ugyanakkor viszont ez az idealizált kép könnyen „elkophat", ha felfedezik társuk úgynevezett „jellemhibáit". A 15/6-osok általában arra vágynak, hogy valamilyen nagyobb, magasabb rendű dolgot hozzanak ki szexuális vágyaikból, és egészében veve a párkapcsolatukból is. Mivel eszményképekhez mérik a kapcsolata^ kat, általuk folyamatosan fejlesztik önmagukat, kivéve azt az esetet, túlzottan leköti őket az álmodozás és a teremtés, és így nem forditan rájuk kellő figyelmet vagy nem fektetnek beléjük elég energiát.

Munka és anyagi kérdések

ÚM

A 15/6-osok általában számos foglalkozással tesznek próbát, m i e megtalálnák választott hivatásukat, amit esetükben akár elhivatást 13

278

énk. ideáik és a változatosság iránti igényük miatt eset¡ s neVe, .. a színészetet, a felfedezői vagy az edzői pályát választják, ic2 a7 lf iS éb olyan munkaköröket, melyekben nem okoz problémát ¡llet^ e g ; i Z h o g y „ m á s n a k " érzik magukat, é s ugyanakkor segíthets/arnUkl hertársaiknak, hogy meghaladják ö n m a g u k a t , mivel a jelen el11 . f a l á b a n soha nem elég jó számukra. Bármilyen kreatív tenek sa v;il° t folytassanak is, ha türelmesen kitartanak m u n k á j u k melcsüggednek el, magas normáiknak köszönhetően kiváló le

!L'tményekre képesek.

tagjainak pénzügyi helyzete mindig kreatív teljesítméI t jjkrözi; ha nem kellőképpen összeszedettek, és folyton a „töké^ •• lehetőségre várnak, az élet számos szintjén fognak hiányt szenvedI iLazonban ha gyakorlatias, hasznos dolgokat hoznak létre - olyan dolgokat, melyeknek embertársaik nemcsak a egy távoli j ö v ő b e n vehetik hasznát, hanem a jelenben is -, és ha hagyják, hogy ideáik kreatív vállalkozásokra inspirálják őket, nem marad el a j u t a l m u k . E csoport

Híres 15/6-osok Isaac Asimov Kolumbusz Kristóf Federico Fellini Jascha Heifetz

Jean d ' A r c Dávid Niven III. Richárd

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 15/6-os születési szám energiáival m u n k á l k o d ó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betoltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által átalakíté,et e d kulcsfontosságú területeit.

^nyelvek és javaslatok ta

. .

''gaszkodj a látomásaidhoz, és igyekezz azokat önfegyelmed áll elérni

^ U , r e ' e m m e l fogd munkára kreatív energiáidat. Pzeld magad elé, amit el akarsz érni, és hagyd, hogy a látomáinspiráljon. a d meg a benned rejlő tökéletes szabadságot.

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Miben nyilvánul meg jelenlegi helyzetem tökéletessége? • Képes vagyok-e gyakorlatias módon hasznosítani mao a u ^ rendű eszményképeimet és kreatív látomásaimat? • Hol lelhetek rá a tökéletes szabadságra és igazságra? • Képes vagyok-e elfogadni önmagamat, a partneremet és a v ' l i l got, annak jelenlegi állapotában? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogy a n a j j kalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (l-es: 49. oldal; 5-ös. 85. oldal, illetve 6-os: 95. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben.

Eletünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A tökéletesség törvénye (lásd 436. oldal): Ideáink inspirálhatnak bennünket, ám a mindennapi életben legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el. • A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni a megváltozó körülményekből. • A jelen pillanat törvénye (lásd 440. oldal): Ha t ü r e l m e t l e n e k vagyunk és sajnálkozunk, nem lehet abban a f e l i s m e r é s b e n , hogy csakis a jelen pillanat, az itt és most létezik. • Az önfegyelem törvénye (lásd 431. oldal): Az önfegyelem álta szert tehetünk a belső szabadsághoz vezető ö s s z e s z e d e t t s e g és tapasztalati mélységre. • A ciklusok törvénye (lásd 477. oldal): Az élet körforgás. ^ J j ben az évszakok váltakozásához hasonlóan követik egy111 változások, a sikerek és a kudarcok. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található g y a k o r l a t o k a t . ^¡0-1 3. Gondolkodj el azon, hogyan alkalmazhatnád e t ö r v é n y e k e t dennapi életed során.

24/6 és 42/6 6: Ideák és elfogadás 4: Stabilitás és fejlődés 2: Együttműködés és egyensúly

Az életfeladat megértése A 24/6-OS, illetve a 42/6-os életutat járó emberek azért születtek e világra hogy a maximaiizmus, a fejlődés és a felelősségvállalás feladatkörein munkálkodva, egyszerre mindig csak egyetlen lépést megtéve gyakorlati módon nyilvánítsák meg abban látomásaikat, és megtanulják elfogadni életük magától értetődő tökéletességét. Mivel a z o n b a n életfeladatunk beteljesítése mindig kihívásokkal jár együtt, e c s o p o r t o k tagjainak komoly problémákat okozhat az, hogy elfogadják önmagukat, embertársaikat, és a világot annak jelenlegi állapotában. Mind a 24/6-osok, mind pedig a 42/6-osok hajlamosak arra, hogy elvesszenek az apró részletekben - hogy amiatt aggódjanak, mit mondtak. mit tettek, illetve mit kellett volna mondaniuk és tenniük. A megbánás és a bűntudat szerves része az életüknek, amíg meg nem tanulnak rálátni az élet nagyobb összefüggéseire, és fel nem fedezik annak alapvető, magától értetődő tökéletességét. Mivel esetükben a 4-es által megjelenített feladatkörök a 6-os energiáinak eszményképeivel társulnak, a türelem nem könnyű dolog számukra; látják a saját és embertársaik lehetőségeit, és a hegy csúcsa felé igyekeznek, de jóban szeretnék egyetlen hatalmas ugrással megtenni az odavezető utat, m 'ntsem lépésről lépésre végigjárni azt a fejlődési folyamatot, amelynek elsajátítására születtek. m Blizár'nC' 3 i n d a 42/6-osok hajlamosak arra, hogy ideaa f újdonsült ismerőseiket, új lehetőségeiket, állásukat vagy laK r e - Ct véve az új dolgokat), aztán pedig csalódottnak ma vá„g u k a t , mivel soha senki és semmi nem felelhet meg az elkn ak A legtöbben folyton „feldobják", majd kiábrándítják saJ á t n^g k -

m ^ í ' ^ ü l e t e t t idealizmusukat és látomásaikat nagy adag realize " ellensúlyozniuk, és meg kell tanulniuk megkeresni azokat

a t ö k é l e t l e n s é g e k e t , a m e l y e k kijavítására erre a v i l á g r a születtünk m idealista 2 4 / 6 - o s o k és 4 2 / 6 - o s o k szinte felkészítik m a g u k a t a cs ^ d á s o k r a , m i k ö z b e n folyton a tökéletes állást, a t ö k é l e t e s k a p c s o l ' ® és a tökéletes életet keresik. B á r m i t is t e g y e n e k , bárkivel is éli együtt, m i n d i g l a p p a n g b e n n ü k a gyanú, h o g y a d o l g o k mehetné j o b b a n is, h o g y t a l á l h a t n á n a k m a g u k n a k j o b b p a r t n e r t is. E c s o p o r t o k tagjai e n n e k ellenére n e m feltétlenül csapodár v s z a b a d o s erkölcsű s z e m é l y e k ; m a g a s n o r m á i k és az ö n m a g u k r ó l alk * tott m a g a s z t o s k é p ü k s e g í t s é g ü k r e van a b b a n , h o g y betartsák s e m e l k e d e t t etikai kódexüket. Ha m é g i s h i b á z n a k , a h i b á j u k felett zett m e g b á n á s és b ű n t u d a t általában r o s s z a b b s z á m u k r a , mint bárm " lyen büntetés. M é g ha kifejezetten jó m u n k á t v é g e z n e k , egy kis han a k k o r is folyton azt suttogja b e n n ü k : „lehetne ezt j o b b a n is csinálni" Túl k e m é n y e n p r ó b á l k o z n a k , úgy érzik, túl nagy felelősség nyomja a vállukat, és r e n d s z e r i n t túlzottan k e m é n y e n ítélik m e g önmagukat. Ha kritikával illetik e m b e r t á r s a i k a t , k é s ő b b v a l ó s z í n ű l e g elítélik önmag u k a t , a m i é r t ítéletet m o n d t a k társaik felett. A 2-es és a 4 - e s által képviselt energiák k o m b i n á c i ó j á n a k köszönhetően e c s o p o r t o k tagjai erős késztetést é r e z n e k embertársaik segítésére és t á m o g a t á s á r a . R e n d e l k e z n e k azzal a belső erővel, melynek segítségével legalább néhány látomásukat valóra válthatják, feltéve hogy felismerik, m e d d i g terjed a felelősségük, elsajátítják a valódi együttm ű k ö d é s t , és apró lépésekkel, kitartóan h a l a d n a k céljaik elérése felé. A 2-es energiáival együtt j á r ó f e l e l ő s s é g é r z e t ü k n e k , a 4-es energiái által m e g j e l e n í t e t t , könnyen b a r á t k o z ó t e r m é s z e t ü k n e k és a 6-osokra általában j e l l e m z ő m a g a s a b b rendű e s z m é n y k é p e i k n e k köszönhetően a 2 4 / 6 - o s o k és a 4 2 / 6 - o s o k t ü r e l m e t l e n s é g ü k miatt roppant keményen sarkallják m a g u k a t céljaik elérése felé. K é p e s e k felismerni az emberek által m e g v a l ó s í t h a t ó m a g a s a b b rendű lehetőségeket, ám nem mindig k é p e s e k k e l l ő k é p p e n értékelni i g y e k v ő e m b e r t á r s a i k a t és önmag u k a t a jelen pillanatban. Mivel a 2-es és a 4-es által képviselt energiák j o b b a n hasonlítana* e g y m á s r a , mint b á r m e l y másik két s z á m j e g y energiái - mindk e „ e n e r g i a c s o p o r t r a " j e l l e m z ő a dolgok túlanalizálására és a kölcsöno. f ü g g ő helyzetek iránti v o n z ó d á s r a való h a j l a m (azaz mindkét c s 0 ^ e _ tagjai h a j l a m o s a k túlzottan nagy felelősséget érezni e m b e r t á r s a i k e te és érzései iránt), illetve az erő és a m a k a c s s á g - , a 2 4 / 6 - o s o k e J j 4 2 / 6 - o s o k életútja szinte m i n d e n tekintetben m e g e g y e z i k egy 111 ^ 8 J Az esetleges apró k ü l ö n b s é g e k pusztán születési s z á m u k el> l j s z á m j e g y é n e k (a 2 - e s n e k és a 4 - e s n e k ) fordított sorrendjéből ado

282

?4/6-osok esetében valamivel n a g y o b b h a n g s ú l y van a csa• i í4-es) kapcsolatos feladatkörökön, a 4 2 / 6 - o s o k b a n e r ő s e b b h a j f i z o t t e g y ü t t m ű k ö d é s r e (2-es), a m e l y n é h a a z e g y ü t t m ű k ö d é s Iá1 lam e „tagadásába, ellenállásba vagy elzárkózásba c s a p h a t át. telje- ^ m j n í j k é t csoport tagjainak m e g kell oldaniuk e feladatköröAZ ° ' V e g y a r á n t h a j l a m o s a k arra, hogy folyton sürgessék ö n m a g u k a t ^ h -ruirsaikat, mivel m i n d e n k i t a saját m a g a s n o r m á i k h o z m é r n e k . éS uu-sak nincsenek nagyon negatív á l l a p o t b a n , m i n d a 2 4 / 6 - o s o k , ö . ^ pedig a 4 2 / 6 - o s o k roppant k e l l e m e s e m b e r e k ; a 2-es t á m o g a t ó 11,1 o l a á l ó energiáinak, illetve a 4 - e s e k r e j e l l e m z ő fesztelen t e r m é etüknek köszönhetően m i n d e n e m b e r t szinte c s a l á d t a g k é n t kezelS ek Magas n o r m á i k (a 6 - o s o k m i n d i g m i n d e n t „ j ó l " a k a r n a k c s i n á l • és mindig „jó e m b e r e k " a k a r n a k lenni) és a 2 - e s e k r e illetve a 4 - e s e k r e egyaránt j e l l e m z ő h a j l a m u k ( m i s z e r i n t i n k á b b azt teszik, amit szerintük „tenniük kell", ahelyett h o g y a valódi é r é s e i k r e hallg a t n á n a k ) e g y m á s r a hatása miatt m i n d k é t c s o p o r t t a g j a i az önámítás és a tagadás mestereivé válhatnak. M e g t a g a d j á k a saját é r z é s e i k e t , adott helyzetüket, és néha m a k a c s u l k i t a r t a n a k m é g a k k o r is, ha m á r süllyed a hajójuk. E n n é l f o g v a nagy h a s z n u k r a válhat, ha e l s a j á t í t j á k a rugalmasság törvényét (lásd 396. oldal), m e l y m e g t a n í t j a őket arra, hogyan áradjanak együtt az élet történéseivel. A 24/6-os, illetve a 4 2 / 6 - o s születési s z á m energiáival m u n k á l k o dó egyének általában kifejezetten t á r s a s á g k e d v e l ő , élénk, erős és eleven emberek. Keményen i g y e k e z n e k azon, h o g y m i n d i g e m b e r t á r s a i k kedvében j á r j a n a k , és m i n d i g a m e g f e l e l ő d o l g o k a t t e g y é k , ezért ügyelniük kell azokra a s z e m é l y e k r e , akik esetleg m e g p r ó b á l j á k őket bűntudatuk által m a n i p u l á l n i . Azt kell t e n n i ü k , a m i s z á m u k r a a legmegtelelőbb - azaz k a p c s o l a t o t kell t e r e m t e n i ü k saját hiteles é r t é k rendjükkel és valódi s z ü k s é g l e t e i k k e l . Mivel mindkét c s o p o r t tagjai tisztán látják a saját m a g u k b a n és az «Harsaikban rejlő lehetőségeket, h a j l a m o s a k arra, h o g y erősen sztokéljék ö n m a g u k a t és társaikat elvárásaik beteljesítése felé. me Ltirk'n.elŐf°rdu1' g r ö g z ö t t e n e g y r e tovább é s tovább „fej0nma u tökél g k a t , míg m e g n e m t a n u l j á k e l f o g a d n i , h o g y bár n e m Var í A m a k nagyon jó oldalaik is. külü, u 6 "" o s o knak és a 4 2 / 6 - o s o k n a k m e g kell t a n u l n i u k f e l i s m e r n i a va a/ irreá] 6 ^ 61 & ' ó d i t ö k é l e t e s s é g és a m a x i m a i i z m u s között való [ \ I S a n m a g a s n o r m á k n a k soha n e m lehet m e g f e l e l n i , é s a z erre nak I" y és csak f r u s z t r á c i ó h o z vezet. A h o g y e g y r e é r e t t e b b é válStanulják értékelni m i n d e n létező d o l o g m a g á t ó l é r t e t ő d ő , ->«7

transzcendens tökéletességét, és felismerni, hogy feltételekhez L.-. világunkban egyetlen ember, egyetlen alkotás és egyetlen tel' ^ mény sem tökéletes; legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el I Mindkét csoport tagjainak meg kell érteniük, hogy ezt a kiv'i -1 got alapos, türelmes, lépésről lépésre haladó fejlődési folyamat érhetjük el. Ha akár csak egyetlen lépést is kihagyunk, k u d a r c o ^ j gunk vallani, és kezdhetjük elölről az egészet. Mivel folyton az ideáikhoz (vagy a környezetükben lévő lepemberhez) mérik magukat, a 24/6-osok és a 42/6-osok gyakran 2 akkor is úgy érzik, hogy kudarcot vallottak, ha kiváló munkát vég e nek, és az is előfordulhat, hogy nem képesek reálisan megítélni a ját teljesítményüket, és úgy érzik, már elvégezték a feladatukat. h 0 | o u még csak félúton járnak. Az életükben erősen jelen lévő 4-es energiáiknak köszönhetően a 24/6-osok, illetve a 42/6-osok hajlamosak túlanalizálni a dolgokat és ettől összezavarodhatnak, mivel az eshetőségek mérlegelése közben könnyen ördögi körbe kerülhet. Mivel azért születtek e világra, hogy „leföldeljék" az energiáikat, e téren is számos kihívással kell szembenézniük. Esetleges zavarodottságuk meggondolatlan vagy kényszeres cselekedetekhez vezethet, melyeket később aztán megbánnak. Ha ellenállnak saját fejlődési folyamatuknak, nehézségeket okozhat számukra, hogy hivatásuk és szolgálatuk során gyakorlatias formában nyilvánítsák meg magasabb rendű ideáikat. Ha e csoportok tagjai megtanulják, hogyan lazuljanak el és áradjanak együtt az élettel, hogyan fogadják el és értékeljék önmaguk és embertársaik tökéletlenségeit, és megtanulnak bízni abban, hogy eletük bizonyos értelemben a tanulás és a fejlődés tökéletes folyamatat tükrözi, azt fogják érezni, végre hazaérkeztek. Az e felismeréshez vezető folyamat eltarthat egy ideig, és apró lépésekben megy végbe, nem lehet siettetni, hiába is szeretnének ezek az emberek minden azonnal elvégezni.

Pozitív megnyilvánulás Ezek az élénk, társaságkedvelő produktív és embertársaikat támog . c személyek jó kapcsolatokat alakítottak ki barátaikkal és mun saikkal. Gyakorlatias analitikus képességeik alkalmazása során formán hasznát veszik a józan eszüknek és magasabb rendű la J saiknak. Erős meggyőződéssel cselekszenek, de hajlandóak tan ^ hibáikból, és aztán tovább folytatni az önmaguk és a világ j 0 ^ ' 1 . ^ , . le érdekében végzett munkájukat. Erősek, egészségesek és energ 1 !

284

bármilyen feladatkör ellátásában lehet r á j u k számítani, mivel csak e g y s z e r ű e n j ó , de egyenesen kiváló m u n k á t v é g e z n e k . nCll t „i;ír J ,jlődnek, folyton a tökéletességre törekszenek, de e l f o g a d j á k , F lyt0l1 ° i k egy lépésről lépésre h a l a d ó f o l y a m a t során érhetik el a célhogy L J ^ i n d e n é r t e l e m b e n jó az e g y e n s ú l y é r z é k ü k : t u d j á k , h o g y a n adJ a i k a l jayvonalúan, és hogyan f o g a d j á k el azt, amit e m b e r t á r s a i k kí^

•' a l l i l \ n s/ámukra. E z e k a praktikus idealisták m e g t a n u l t á k értékelni n;lllU

' Vat és a többi e m b e r t , és rengeteg ö r ö m ö t lelnek az életben. onmag u K d l ve2atív megnyilvánulás iz ecyének c s a l ó d t a k az életben, és t ü r e l m e t l e n e k azzal s z e m mivel semmi n e m üti m e g az általuk felállított m a g a s m é r c é t , és ha semmi n e m következik be olyan g y o r s a n , a h o g y s z e r e t n é k . G y a k o r l a t i a t l a n , türelmetlen á l m o d o z ó k , á l t a l á b a n r o p p a n t lelkesen és hatalmas erőfeszítéssel f o g n a k bele a d o l g a i k b a , de ha n e m é r n e k g y o r s a n célt, h a m a r f e l a d j á k az ötleteiket és a terveiket, a n é l k ü l h o g y v a l ó b a n esélyt a d n á n a k a z o k m e g v a l ó s u l á s á r a , m o n d v á n : „ M i h a s z n a az egésznek?" Idealizálják új ismerőseiket, aztán c s a l ó d o t t n a k érzik m a g u k a t , amikor r á j ö n n e k , h o g y nekik is m e g v a n n a k m é g a m a g u k megoldandó feladataik. É r z é k e n y e n érintik őket a kritikák, h i s z e n túlzottan kritikusak ö n m a g u k k a l s z e m b e n , ezért n e m f i g y e l n e k o d a e m bertársaik visszajelzéseire és tanácsaira, és így u g y a n a z o k a t a h i b á k a t ismételgetik újra és újra.

Az életút feladatai Egészség legtöbb 24/6-os és 4 2 / 6 - o s erős, ellenálló testalkatú, és ha m e g b e tegszenek, általában h a m a r m e g is g y ó g y u l n a k . E s e t l e g e s k r ó n i k u s tegségeikért általában m a g u k a felelősek, mivel h a j l a m o s a k túl sotülrK e " e n a " n ' a változásnak, és ez f e s z ü l t s é g e k e t vált ki a s z e r v e z e C . en' m e g g o n d o l a t l a n u l c s e l e k s z e n e k , m e g r e n d ü l n e k v a g y túlkorlatai k a t , g y a k r a n érik őket balesetek, a m e l y e k á l t a l á b a n Vegta a at tktól ^ ^ érintik. Felnőttéletük során e g é s z s é g ü g y i s z o k á meer. egyaránt m e g t a p a s z t a l h a t n a k bizonyos g y ó g y u l á s i é s A

nak v ' a kulhat ^ l dohánv fru s< , t| ...^ s

ási, illetve leépülési f o l y a m a t o k a t is. Ha túl sokat a g g ó d n e h e z e d i k r á j u k a m a x i m a i i z m u s u k , kialaesetü Va

k b e n k ü l ö n f é l e allergiák, és az is m e g e s h e t , h o g y a § y az a l k o h o l f o g y a s z t á s által p r ó b á l j á k m e g f e l o l d a n i a

98

Magas normáiknak és impulzivitásuknak köszönhetően a 24/^ és a 42/6-osok néha igyekeznek az ideális étkezési és testedzési soknak megfelelően élni az életüket, de ezeket a periódusokat a dőzsölés és a tunyaság időszakai követik. Előfordulhat, h o g j f ^ J ™ tán és a hedonista életmód között ingadoznak, és ha úgy érzik ták" a dolgot, újra és újra „komoly" elhatározásokra jutnak. ' S a M E csoportok tagjai jobban teszik, ha ahelyett, hogy a tökélet 3 rendet é s a tökéletes testedzést keresnék, inkább fokozatosan w S lesztik magukban az önmérsékletet, mely azt a lépésről lépésre h dó, a kiválóság elérésére irányuló folyamatot tükrözi, melynek els • títására e világra születtek. Ha például úgy döntenek, hogy f 0 j j 9 akarnak, életfeladatuk beteljesítése szempontjából sokkal töhL' nyom a latban az, ha sikerül türelmesen végigcsinálniuk egy lassú folyamatot, mint ha gyors sikereket érnek el valamelyik „csodálatosfogyókúrás program segítségével. Alapvetően erős testük fellelheti a szükséges egyensúlyt, ha a mentális összeszedettséget, az érzelmi higgadtságot és az ellazulást a fizikai testedzéssel kombináló tevékenységeket végeznek. Jól viselik, sőt kedvelik a rendszeres és nehéz edzéseket, ám még több hasznuk származhat abból, ha nemcsak valamilyen megszokott testedzési formát űznek (például úsznak vagy futnak), hanem valamilyen harcmii vészetet, jógát, táncot tanulnak, vagy bármely más, hosszú fejlődési folyamat során elsajátítható tevékenységet végeznek.

Emberi kapcsolatok E csoportok tagjai - különösen a 24/6-osok hajlamosak arra. hogy megszállott módjára keressék a tökéletes állást vagy a tökéletes párkapcsolatot. Ennek következtében gyakran nehézségeket okozhat szamukra az, hogy elkötelezzék magukat egy munka vagy egy partne mellett. Az elkötelezettség megrémítheti őket, mivel ez s z á m u k r a a2 örökkévalóságot jelenti, ám soha nem teljesen biztosak abban, vaj0" tényleg a „tökéletes társat" találták-e meg. Azt mondják, „szeret • de belül nem tudják, vajon valóban igaz-e, amit m o n d a n a k , u u nem biztosak abban, hogy eléggé szeretik-e a partnerüket, sot *jj saját érzéseikben sem bizonyosak, hiszen csak azt tanulták „kellene" érezniük, és időbe telik, míg elfogadják saját v a l ó d i » J seiket, a „jókat" és a „rosszakat" egyaránt beleértve. Társaságkedvelő természetüknek köszönhetően, h a energia ^m. tív módon nyilvánulnak meg, mind a 24/6-osok, mind pedig; ^ osok roppant jó társak lehetnek, mivel odafigyelésük és le' K ;

286

I

andóak

liik det P ar f 0 ga d n a között' es U

ú l y t

tí ,nka

megtenni azokat a bizonyos „plusz" erőfeszítén c s o l a t a i k érdekében. Magas normáik lelkes és ügyes sze' ¡ k gket, és általában többet nyújtanak, mint amennyit elezért meg kell tanulniuk egyensúlyt teremteni e két dolog ' t e ijesítmény helyett inkább a sebezhetőségre helyezniük a

-

és anyagi kérdések

ortok tagjai nagy örömüket lelik a masszázsterápiában, az épít S °h n vagy a különböző szolgálatcentrikus foglalkozásokban. Jó P a t i k u s képességeiknek és a 2-es által képviselt, támogató ener. ^ köszönhetően kiváló üzleti tanácsadókká is válhatnak. Néfi 24/6-OS és 42/6-os akár gazdasági vagy politikai pályára is léphet hogy így segítsen jobbá tenni világunkat. Ezenkívül született ' rto i5k - például nagyszerű tornász, műugró, teniszező vagy korcsolyázó válhat belőlük; minden olyan sportágban kiemelkedő teljesítményeket érhetnek el, melyeknek az erő és a forma képezi az alapját. Nem szükségképpen kell e területek valamelyikén tevékenykedniük, mivel szinte bármilyen, az értékrendjüknek megfelelő és általuk jelentőségteljesnek ítélt hivatás megfelel a számukra. A legfontosabb az. hogy képesek legyenek túllépni a „kellene" fogalmán, és az eszményképeiken, hogy újra felfedezhessék valódi érzéseiket, és kideríthessék, mi szerez örömet nekik. E csoportok tagjainak pénzügyi helyzete attól függ, képesek-e gyakorlatias, nem pedig idealista módon hozzáállni az élethez, és hajlandóak-e elvégezni a céljaik eléréséhez szükséges előkészítő munkát, és végig kitartani a lépésről lépésre haladó folyamatokban, azaz ™gy hajlandóak-e „megadni a dolog árát". Miközben az ideális állást resik, nem kell feladniuk mindennapi munkájukat, mivel ezáltal tet o v á h h S Z C r t b Í Z t ° S s z i l á r d a n y a g i háttérre é s biztonságra, hogy aztán ^ l é p h e s s e n e k egy számukra megfelelőbb munkakörbe.

Híres 24/6-osok és 42/6-osok 24/

6-osok

Barre« Browning Carroll r Castañeda iTh °nahue h0líla * Alva Edison

Jesse Jackson John Lennon Joe Louis Eleanor Roosevelt J. R. R. Tolkien 287

Cary Grant Howard Hughes

Stevie Wonder Joanne Woodward

Ir z nos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szá2és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e ^f jéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben.

42/6-osok T. S. Eliot Michael Jackson

VI. Pál pápa Christian Slater 8

Sorsod betöltésének é r d e k é b e n Ha te is a 24/6-os vagy a 42/6-os születési szám energiáival munk'i kodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet ah" ban, hogy betöltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfom " sabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok • • • • •

Fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, és ne azt nézd, milyennek „kellene" lenned. Ne csak a végeredmények örülj, tanuld meg élvezni magát a folyamatot is. Fogadd el, hogy nem létezik tökéletes állás vagy tökéletes ember. Lazíts, és lélegezz mélyeket; nem te vagy felelős embertársaidén. Légy nyitott a visszajelzésekre, figyelj oda rájuk, és fogadd jóindulattal azokat.

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Vajon teljes mértékben felismerem-e jelenlegi értékemet és képességeimet? • Vajon őszinte vagyok-e ö n m a g a m h o z ? • Vajon stabil és megállapodott-e az életem? • Miben nyilvánul meg jelenlegi helyzetem tökéletessége? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogya'1 a kalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (2-es: 58. oldal; 75. oldal, illetve 6-os: 95. oldal).

288

• nk megváltoztatásának eszközei: «•¡¡rituális törvények

olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni a megváltozó körülményekből. A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Céljainkat csakis akkor érhetjük el biztosan, ha apró, biztos lépésekkel haladunk feléjük. . Az egyensúly törvénye (lásd 416. oldal): Ha felismerjük azon hajlamunkat, hogy egyik végletből a másikba essünk, képesek leszünk rátalálni egyensúlyi pontunkra. . A ciklusok törvénye (lásd 477. oldal): Az élet körforgás, melyben az évszakok váltakozásához hasonlóan követik egymást a változások, a sikerek és a kudarcok. • A jelen pillanat törvénye (lásd 440. oldal): Ha türelmetlenek vagyunk és sajnálkozunk, nem lehet abban a felismerésben, hogy csakis a jelen pillanat, az itt és most létezik. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életed során.

33/6 6: Ideák és elfogadás 3: Önkifejezés és érzékenység 3: Önkifejezés és érzékenység

elsődleges életfeladatuk megegyezik a többi 6-oséval, e csoa dupla 3-as hatásának köszönhetően egyértelműen máspoft ^ . „ ¡ á k k a l rendelkeznek. Ahogy az a 22/4-esek, illetve a 44/8,-3jta e n ^ J b e n i s igaz, a születési számokban szereplő kettős számjeaS k C ° nűndig számottevő erősségeket képviselnek, ugyanakkor gyek , kihívásokat is jelentenek. k0111 V3/6-0S születési szám esetében a dupla 3-as azt jelenti, hogy e t t a g j a i n a k először belső önkifejezésüket kell megtalálniuk, m i C ^°kiilső kifejezőerejük kiteljesedne. A belső önkifejezés azt jelen. h v a 33/6-osok kapcsolatot teremtenek saját legbenső érzéseikU l Ez a legtöbbjük számára komoly kihívást jelent, mivel maximatermészetük miatt hajlamosak kényszeresen az „ideális" d o l g o k r a törekedni; arra, hogy ideális esetben mit „kellene" érezniük, tenniük, milyennek kellene lenniük, és így könnyen elveszíthetik a k a p c s o l a t o t a személyiségük összességét alkotó valódi, nem mindig s z i m p a t i k u s " érzéseikkel. Bár ők kevésbé hajlamosak a tagadásra, mint a 42/6-osok és a 24/6-osok, esetükben is igényelhet némi időt és „befelé ható" munkát, mire végre elfogadják valódi érzéseiket.

I ^

Az életfeladat megértése A 33/6 -os életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a m ximalizmus, az érzelmi önkifejezés és az önbizalomhiány feladatköre in munkálkodva megosszák embertársaikkal az életben rejlő lehetősé gekről alkotott inspiráló látomásukat, miközben megtanulják elfogadni a jelen pillanat alapvető, magától értetődő tökéletességét Világunk egyaránt tartalmaz szépséget és rútságot, kedvességet és kegyetlenséget. A 33/6 -os születési szám energiáival munkálkodó emberek magasrendű eszményképeik és fokozott érzékenységük révén hajlamosak arra, hogy elcsüggedjenek látván a világunkban lévő problémákat és tökéletlenségeket, ám szomorúságukat vagy akár haragjukat is elfojtva, magas normáiknak köszönhetően igyekezzenek mindig „helyesen cselekedni". Ironikus módon ezek az emberek még legmélyebb érzelmeik közepette is képesek nyugodtnak és érzelemmentesnek tűnni. Ha a 33/6-osok megbántanak valakit, még ha esetleg nem is ismerik el a dolgot, akkor is nagy fájdalmat okoz nekik az eset, mivel esetükben a 3-asok érzelmi igényei a 6-osok érzékeny lelkiismeretével társulnak. Következésképpen e csoport tagjainak nagyon kell figyelniük arra, nehogy az elismerés iránti vágyuk és a szeretet, illetve a tisztelet iránti erős társadalmi igényeik által b e f o l y á s o l h a t ó v á váljanak. A 33/6-osok élete sokkal derűsebbé válik, ha felismerik, hogy lá tomásaik, reményeik és magasabb rendű eszményképeik azért van nak, hogy inspirálják őket, nem pedig azért, hogy azokhoz mérj 6 világot. El kell fogadniuk, hogy a formák világában nem l é t e z n e k ^ kéletes okok, tökéletes személyek, teljesítmények és a l k o t á s o k - es vi-

is meg kell tanulniuk, hogyan becsüljék meg és n y i l v á n í t s á k ki lágban jelenleg is létező alapvető, magasabb szintű t ö k é l e t e s t 290

Ha sikerül kapcsolatot kialakítaniuk leghitelesebb érzéseikkel és elfogadniuk azokat, ezáltal kapcsolatot létesítenek tudat alatti bölcsességükkel és intuíciójukkal is, így képessé válnak arra, hogy szenvedélyesebb, empatikusabb és örömtelibb kötelékeket alakítsanak ki embertársaikkal. Ha már kapcsolatot létesítettek saját érzéseikkel, a születési számukban szereplő második 3-as következtében kellő bátorságra kell szert tenniük, hogy mások felé is kifejezzék ezen érzéseiket, ez pedig megint csak nem egyszerű feladat számukra, mivel roppant érzékenyen reagálnak a kritikára, és mindig a lehető legjobb fényben akarjak feltűnni embertársaik előtt. Bizonyos esetekben az is előfordulat, hogy kiderül, túl magasra tették a lécet, és egyszerűen feladják a got. Érzéseik kifejezése bizony sebezhetőséget von maga után, és egnyitja a 33/6-osokat a többi ember felé, ha azonban vállalják ezt azatot, jutalmul szorosabb kapcsolatokban lesz részük ember^ k k a l és önmagukkal. m é g a n k a p c S 0 l a t 0 t teremtenek érzéseikkel, és kifejezik azokat, azzal ru 'j n e m ér véget a dupla 3-as energiái által képviselt kihívások sóa nak ^ 6 - o s o k hajalmosak arra, hogy könnyen kiábránduljaCS d o t t á és várás f frusztrálná váljanak, ha az élet nem felel meg az elegük' ' Ennek következtében gyakran negatív módon fejezik ki ' Panaszkodnak, pletykálkodnak, kritizálják, kigúnyolják és 9Ű1

elítélik embertársaikat. Természetesen rögtön ezután száznyol J fokos fordulatot vesznek, és elítélik önmagukat is, amiért f e n n h a ^ j ítélkeztek másokról. Az efféle negatív megnyilvánulások azonk ^ még mindig többre becsülhetőek, mint a tagadás vagy érzelmeik ^ fojtása, mivel már ez is egy lépés az önkifejezés felé vezető úton D - l vid távon hasznosabb e csoport tagjai számára, ha negatív módon jezik ki az érzéseiket, mintha elfojtják azokat, és egyáltalán nem M szélnek róluk - legalábbis addig, míg meg nem tanulják hitelesen pozitív módon megnyilvánítani. Bár számos 33/6-os késztetést érez arra, hogy panaszkodjon el ítélje embertársait, és egyéb, negatív módokon fejezze ki önmagát" kifejleszthetik magukban azt a képességet, hogy ugyanezen érzése - ' ket őszintén, ám pozitív módon nyilvánítsák ki. E csoport tagjai (i| letve az összes, a 3-as energiáival munkálkodó személy) számára rop pant fontos, hogy felismerjék, minden negatív módon kifejezett érzésüket megnyilváníthatják pozitív módon is. A választás törvényének (lásd 401. oldal) elsajátítása nagy segítségükre lehet e folyamat során. A 33/6-osok életfeladata abból áll, hogy megtanulják kifejleszteni az élet nagyobb összefüggésének meglátására irányuló velük született, fennkölt képességüket - azon képességüket, hogy felismerjék a/ élet hullámhegyeiben és hullámvölgyeiben rejlő, alapvető, magától értetődő szépségeket, lehetőségeket és tanításokat. Ehhez meg kell tanulniuk azt, hogyan használják önkifejezési képességeiket és energiáikat a lehető legkonstruktívabb, felemelőbb, sőt lelkesültebb módon. Ez nem azt jelenti, hogy letagadnák az igazságtalanságokat és a problémákat, vagy kizárólag az élet napfényes oldalát látnák meg, hanem azt, hogy felismerik és elfogadják: történjék bármi, az élet minden eseménye a fejlődésünket és a tanulásunkat szolgálja. A 33/6-osok születési számában szereplő dupla 3-as e n e r g i á i v á ' dupla adag önbizalomhiány is jár, mely hihetetlenül magas norma következtében mindaddig lehúzó/negatív hatással lehet e csoport tag jaira, míg fel nem ismerik ezen akadály valódi természetét, és m* nem tanulják, hogyan legyenek úrrá rajta. Ha nem f e l e d k e z n e k ^ va arról, hogy minden esemény által az „egyetemes tanító" nyil . meg, aki minden egyes életkörülményt tökéletes tanulási lehetős g tesz, képesek ellensúlyozni maximalista hajlamaikat. A 33/6-osok számára az önbizalomhiány és a m a x i m a i i z m u s J . I ti a két legnagyobb akadályt. E két tulajdonságuk k o m b i n á c i következtében hajlamosak arra, hogy soha véget nem érően t o r ®»

292

I ö n l l l a 2 u k fejlesztésére: a 6-osok imádják fejleszteni önmagukat jefl^ 0 z e t ü]jet, a 3-asokra jellemző önbizalomhiánynak köszönheés ^ " l ' j j a előfordulhat, hogy ingadoznak a lehengerlő magabiztostŐen P1-^ ö n b i z a l o m h i á n y állapota között. Mivel igen erős vere M y „ e i n él bennük, folyamatosan megítélik és embertársaikhoz sefl> U n a a u k a t , hogy így mérjék fel a teljesítményüket. Ha úgy érzik, [ e ij e sítenek elég jól, előfordulhat, hogy tovább hajszolják önmanLnl ^magasztos célok érdekében kezdenek el küzdeni, és a tökéleM.e törekszenek. Ha megadják magukat az önbizalomhiánynak, ^ eshet hogy „levonulnak a pályáról", épp csak el vegetálnak, vagy ^tlggedten és megsemmisülve visszalépnek a küzdelemtől, mivel ú y^okoskodnak: „ha nem próbálkozom, nem is vallhatok kudarcot". Ha azonban tovább folytatják munkájukat, alapvetően éles elméjű, érzékeny és intuitív természetüknek köszönhetően végül jó végül sikereket fognak elérni. Szinte minden 33/6-ost jobban érdeklik az eredmények, mint az elérésükhöz szükséges, néha hosszadalmas fejlődési folyamat; ám a 4-esektől eltérőn, akik hajlamosak kihagyni bizonyos fázisokat, e csoport tagjai hajlandóak megtenni az összes lépést, ám gyorsan akarják megtenni az útjukat, hogy mihamarabb eljuthassanak a céljukig. Lelki szemeik előtt mindig ott lebeg az elvégzett munka képe, ezt akarják elérni; szinte már azelőtt meg akarnak érkezni, hogy elindultak volna. A 4-esekhez hasonlóan nekik is el kell sajátítaniuk a fejlődés törvényét (lásd 422. oldal), nem mintha vonakodnának lépésről lépésre haladni, inkább azért, hogy képesek legyenek lelassítani és élvezni az utazást. A legtöbb 33/6-osban erős igény él az érzelmi támogatás és a szeretet iránt; még ha sokan szeretik és csodálják is őket, mindaddig nem pesek érezni ezt, míg meg nem tanulják szeretni és elfogadni önagukat, és felismerni saját szépségüket és ragyogásukat.

Pozitív megnyilvánulás tisztaságot és fényt árasztó energiamezővel körülvett tár • • L ° e n e r g i á i k révén lelkesülten képesek segíteni embera ség . t>ban, hogy felismerjék saját tökéletességüket, és meglásn den C g y e s n e h é z s é me»té| ] 8 pozitív oldalait. Testük erős, mivel a ják a / ( e ° t e s t e d z é s és étrend által folyamatosan fejlesztik és finomítbi e m ^ C S e l f ° g a c P k a saját alakjukat, függetlenül attól, hogy a töbt; "saik , S Z e r n é' : ) en tökéletesnek tűnik-e vagy sem. Felismerik embera Pvető tökéletességét, és megtanulták elfogadni magukat; Vonz

í m

ö n é r t é k e l é s ü k eljutott ö n m a g u k é r t é k e l é s é n e k s z i n t j é r e . Mindi n é h á n y jó s z a v u k a társaikról, m i n d i g találnak b e n n ü k valamit megdicsérhetnek. Röntgenlátásuk mindenben és mindenkiben é s z r e v e n n i a s z é p s é g e t ; látják h o g y u t u n k során m i n d a n n y i a n m s a b b r e n d ű l é n y e k k é f e j l ő d ü n k . M a g a s n o r m á i k n a k és igazságé ^ t ű k n e k k ö s z ö n h e t ő e n konstruktív m ó d o n h a r c o l n a k a z i g a z s á g ^ 6 " becsületesség érdekében.

Negatív megnyilvánulás E s z ó f u k a r , elfojtott e g y é n e k f o l y a m a t o s a n lebiggyesztett ajkukk utalnak arra, m e n n y i r e k i á b r á n d u l t a k a l e g t ö b b e m b e r b ő l , és menn ' re c s a l ó d t a k a v i l á g b a n . „Ez n e m t i s z t e s s é g e s / h e l y e s " kiáltanak f e | g y a k r a n e d u r v a k r i t i k u s o k , mivel m i n d e n t elérhetetlen eszményké peik alapján ítélnek m e g . Vagy m a g u k b a n t a r t j á k az érzéseiket, vagy negatív p a n a s z á r a d a t f o r m á j á b a n fejezik ki azokat, mivel röntgenlátásuk m i n d e n b e n és m i n d e n k i b e n csak a hibát veszi észre. Feszültségekkel teli testük vaskos i z o m z a t á t vagy zsírrétegeit páncélként használják, h o g y e l s z i g e t e l ő d j e n e k a saját n o r m á i k n a k köszönhetően terh e s n e k és k e l l e m e t l e n n e k érzett külvilágtól.

Az életút feladatai Egészség A 3 3 / 6 - o s o k e n e r g i á j á n a k f o r r á s a az, h o g y r e n d e l k e z n e k valamilyen i n d í t ó o k k a l , egy ötlettel vagy egy e s z m é n y k é p p e l , mely inspirálja őket. A l e g t ö b b e n erős, e g é s z s é g e s e m b e r e k , ám érzékenységük miatt - é r z e l m i állapotuktól f ü g g ő e n - elfojtott é r z e l m e i k néha t o r o k f á j á s f o r m á j á b a n j e l e n t k e z n e k náluk. Ha idegesek vagy feszültek, mivel ú g y érzik, „jól kell teljesíteniük", n é h a „ g y o m o r i d e g e s s é g e t tapaszt a l h a t n a k . A m a g a s n o r m á i k miatt r á j u k n e h e z e d ő n y o m á s az elsosorban az á l l k a p c s u k b a n j e l e n t k e z ő i z o m f e s z ü l t s é g , vagy kiütések, s a k á r m é g a s z t m a f o r m á j á b a n is m e g n y i l v á n u l h a t , ha úgy érzik e g é s z világ súlya r á j u k n e h e z e d i k , m i k ö z b e n igyekeznek megt e saját lehetetlenül m a g a s e l v á r á s a i k n a k . Ha energiáik negatív to ban n y i l v á n u l n a k m e g , k r ó n i k u s b e t e g s é g e k - p é l d á u l v a s t a g b ^ ' ^ ladás, k ü l ö n b ö z ő fekélyek, illetve e g y é b hasüregi p r o b l é m á k hetnek fel e s e t ü k b e n . Y ^ ^ H A z ö n m a g u k r ó l é s e m b e r t á r s a i k r ó l alkotott ítéleteikkel k a p c * " M tos, tartósan elfojtott vagy ki n e m fejezett h a r a g j u k az évek sora ízületi g y u l l a d á s o k a t is kiválthat e c s o p o r t t a g j a i n á l ; ez n e r n 7Q/I

f ^yragnak egy, az ízületekben „kikristályosodott" f o r m á j a , niiiK ^QiönÖsen a nyugodtnak és fegyelmezett tűnő 33/6-osokra jel,eIllZ

° blémák és betegségek nem szükségszerűen jelentkeznek e I ^ ^[°minden tagjánál; csak azokra a 33/6-osokra j e l l e m z ő e k , akik cs0p0lt módon nyilvánítják ki energiáikat, ám az ő egészségi állaponegaU S z á m o t t e v ő e n javulhat, ha megtanulnak ellazulni, és együtt S ' iz élettel. (Ez egyébként születési számától függetlenül minf Í e U e r esetében igaz.) Minden 33/6-os számára jó tanácsnak bizonyulhat, hogy azt I 'k ami jólesik, és ne töltsék el őket rossz érzések az étkezési szokásaik miatt. A 3-as által képviselt energiáknak köszönhetően az ére i m e k fontos szerepet játszanak e csoport tagjainak minden cselekedetében. Ösztönös érzéseiktől és a táplálkozástudomány terén szerzett i s m e r e t e i k t ő l f ü g g ő e n hajlamosak arra, hogy a tökéletes étrendre törekedjenek. Bár ez a legtöbbjükre nem j e l l e m z ő , néhány 33/6-os esetében testképüknek köszönhetően felléphetnek anorexiás étkezési rendellenességek, mivel esetleg úgy érzik nem elég karcsúak, illetve nem elég tökéletes az alakjuk. A legtöbb 33/6-os kedveli az egyértelműen előírt fitneszgyakorlatokat; természetükből adódóan igyekeznek megtalálni a s z á m u k r a legtökéletesebb testedzési formát, amely egyaránt kielégíti fizikai és érzelmi, illetve szociális igényeiket. Sokuk örömét lelheti a különböző harcművészetekben is, melyek során a „tökéletességig" csiszolhatják a tudásukat; az általam ismert öt legjobb harcművész közül hárman történetesen a 33/6-os életutat j á r j á k .

Emberi kapcsolatok f

érzelmek nem „ésszerű", takaros és előre megjósolható dolgok, és gtóbb 33/6-osnak nehézségeket okoz, hogy akár kinézetében, akár ¡^gnyilvánulásaiban vaddá és szenvedélyessé váljon (kivéve persze Zett s z , n s z e 1X6 ^ k ' m i n t m o n d j u k a szintén ebbe a csoportba tartój a e r yl Streep vagy Róbert DeNiro). A 33/6-osok esetében eltartnui^ y mire úrrá lesznek az önbizalomhiányukon, és többé 01 tartan ho»^ a k embertársaik véleményétől. Míg meg nem tanulják, rno n ( jv' e -' e z z ^k ki közvetlen módon az érzéseiket - például, hogy kiságy. ' "Ez rosszulesett!" -, addig hajlamosak elfojtani a zaklatottjj a t j h ° g y megőrizzék a hidegvérüket, 'ást u y ^ 0 ^ 1 ^ a z érzelmeinket, az a párkapcsolatainkra is rossz ha0r °l- A 33/6-os születési szám energiáival m u n k á l k o d ó eme

bereknek fel kell ismerniük, hogy a partnerük őket akarja szer e J nem pedig egy, a tökéletesség álcáját viselő személyt. Minél ő • ^ tébben és sebezhetőbben viselkednek, és minél inkább képesek mondani", hogy: „Ilyen vagyok, egyszerre jó és rossz - ha t e t s z i k ' i J gadj el", annál j o b b emberi kapcsolatokban lehet részük. Ami a szexualitást illeti, e téren számos 33/6-os sokkal inkább lásos, távolságtartó magatartást tanúsít, és nem képes vadul belef* ledkezni a dologba, mivel saját teljesítménye miatt aggódva túlzott 6 " elmerül a szexuális aktus technikai részleteiben - abba, hogy Va oi jól csinálja-e, amit csinál -, és így nem képes élvezni a szeretkez' érzelmi tartalmát. Bizonyos esetekben, ha még nincsenek tisztában saját maximalista hajlamaikkal, a partnerükkel kapcsolatos ítéleteik által kiváltott, elfojtott dühük jócskán csökkentheti szexuális készte téseiket. Azonban ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg a 33/6-osok mind szexuális, mind egyéb téren tápláló, odaadó párkapcsolatokat képesek kialakítani társukkal.

Munka és anyagi kérdések Ha nem engedik, hogy az önbizalomhiányuk elrettentse őket, magas normáiknak köszönhetően a 33/6-osok természetes módon hajlanak a sikerre, mivel bármely téren képesek kiváló munkát végezni (még ha esetleg ezt nem is mindig érzik így). Akár kimutatják, akár nem. mély érzelmi érzékenységgel rendelkeznek, elméjük összeszedett, és emelkedett intuitív szolgálatokra képes. Mindazonáltal ahhoz, hogy sikereket érjenek el, meg kell ragadni az ideáikat, gyakorlatiassá és realistává kell válniuk, és meg kell őrizniük a pozitivizmusukat. A 33/6-osok tökéletesség iránti vágya, jó önkifejező készségük es intuitív képességeik számos különféle hivatás során m e g n y i l v á n u l h a t nak, például a tanári, az edzői, a szervezői vagy az illusztrátori munka, a látványtervezés, az építészet és a belsőépítészet terén is. A 33/6os életutat járó színészek, táncosok és sportolók roppant elmélyülten tanulmányozzák a mesterségüket, és tökéletes s z a k e m b e r e i v é válna annak. E csoport tagjai kiváló és termékeny íróvá válhatnak, és nagy szerű munkát végezhetnek minden, a kommunikációval, az érzése és az önkifejezéssel kapcsolatos területen. Hajlamosak m e g t e n n i a z kat a bizonyos pluszerőfeszítéseket, és lelkiismeretesen m u n k a l K azon, hogy megfeleljenek saját roppant magas normáiknak. ^ A 33/6-osok összes esetleges anyagi nehézségének hátterében önbizalomhiányuk és maximalista hajlamaik rejlenek. Ha P^ n Z . a t ^3 nehézségeik támadnak, azok mindig az önbecsülésükkel kapc s ° •

296

(ckal kapcsolatosak, mivel h a j l a m o s a k irreálisan alulértékelÍ ^ ^ H i ' k a t , és félnek előállni, és tudatni a világgal, mennyit érnek. n ' i smerik és megtanulják értékelni ö n m a g u k a t - és kinyilváníH a rne f-HÍ érzéseiket képesek lesznek örömüket lelni az életben, tani va

Híres 33/6-osok p r ed Astaire M ihail Barisnyikov Dale

Carnegie

Agatha Christie Albert Einstein Stephen King Elisabeth Kübler-Ross

D. H. L a w r e n c e John M c E n r o e Linda Ronstadt Robert D e N i r o Steven Spielberg Meryl Streep H. G. Wells

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 33/6-os születési szám energiáival m u n k á l k o d ó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betöltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok • Lépj újra kapcsolatba valódi érzéseiddel; ne azzal törődj, mit „kellene" érezned. Ne csak a gondolataidat, hanem az érzéseidet is fejezd ki. Vedd tudomásul az érzékenységedet, és mutasd is ki azt. Fogadd el önmagadat és embertársaidat jelenlegi állapotukban.

Hasznos kérdések • Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: Hogyan használom az önkifejezéssel kapcsolatos energiáimat? Előfordul-e hogy túl nagy súllyal nehezedik rám az ö n b i z a l o m hlán y és a túlzottan idealista n o r m á k ? 4 , vagyok-e értékelni jelenlegi é n e m e t ? 2 ^ I ka|

U(Jat

om-e e m b e r t á r s a i m m a l , mit érzek? k e l é s e k által megvilágosodott számodra valami, hogyan alá z h a t n á d a gyakorlatban e meglátásokat? C

701

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számol egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (3-as: 66. oldal m 6-os: 95. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szá mait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hog ~ kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben

Életünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni a megváltozó körülményekből. • A tökéletesség törvénye (lásd 436. oldal): Ideáink inspirálhatnak bennünket, ám a mindennapi életben legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el. • A választás törvénye (lásd 401. oldal): Pozitív és negatív módon is kifejezhetjük önmagunkat; a döntés rajtunk áll. • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem másokhoz mérj ü k magunkat, kapcsolatot teremthetünk a szívünkben lakozó bölcsességgel. • A jelen pillanat törvénye (lásd 440. oldal): Ha t ü r e l m e t l e n e k vagyunk és sajnálkozunk, nem lehet abban a f e l i s m e r é s b e n , hogy csakis a jelen pillanat, az itt és most létezik. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életedben.

7: Bizalom és nyitottság Amint

megtanulsz bízni magadban, tudni fogod, hogyan élj. GOETHE

Ez a fejezet az elsődleges életfeladatukul a 7-es feladatkörét (lásd 105. oldal) választott emberek - azaz a 16/7-esek, a 25/7-esek, a 34/7-esek és a 43/7-esek - életútjának jellemzőit tartalmazza. Bár mind a négy születési szám a 7-essel kapcsolatos intenzív energiákat tükrözi, a többi számjegy hatásának köszönhetően minőségeiket, feladatköreiket és jellemzőiket tekintve mégis mindegyikük egyedi jellemzőkkel bír.

17/8 7: Bizalom és nyitottság 6: Ideák és elfogadás 1: Kreativitás és önbizalom

Az életfeladat megértése /l 16/7 -es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a nyitom ság, a hitelesség, az elfogadás és a bizonytalanság feladatkörein munkálkodjanak, és megtanulva bízni a bennük lakozó kreatív szellemben és az embertársaikban rejlő szépségben, gyakorlatias módon osszák meg ideáikat és látomásaikat a világgal. Mivel életfeladatunk beteljesítése során nehéz utat kell megtennünk, a 16/7-eseknek is szembe kell nézniük a születési számuk számjegyei által képviselt egyes kihívásokkal: az l-es által képviselt kreatív energiáikat konstruktív célok érdekében kell használniuk, különben pusztító módon „tulajdonosuk" ellen fordulhatnak. Ezek az energiák gyakran járnak együtt egyfajta bizointalanságérzettel vagy alsóbbrendűségi érzéssel, és ha tovább táplálják őket a 6-ossal járó magasrendű látomások és maximalista normák, illetve a 7-es energiáinak a bizalommal kapcsolatos problémái, a 16/7esekben mély félelem alakulhat ki a megszégyenüléstől vagy attól, hogy bolondnak tűnnek, így hajlamosak különlegesen zárkózott emberekké válnak. Ilyenkor szinte teljesen „önmagukba zárkózva' élik az életüket, és egy jobb világ megteremtésén munkálkodnak, ám valamelyest elcsüggeszti őket az a világ, melyben jelenleg élnek. F é l t v e őrzi a magánéletüket, azonban kiemelkedően tiszta mentális képessegei' nek és ámulatra méltó kreatív képzelőerejüknek k ö s z ö n h e t ő e n reng ^ teggel járulhatnak hozzá az emberiség fejlődéséhez. Minden külső elfoglaltságuk - a munkájuk, a családjuk és egy e deklődési köreik - ellenére folyamatosan él bennük egy tudatos tudat alatti vágy aziránt, hogy biztos révbe érjenek, ahol rálelhetn Tg önmagukkal, embertársaikkal, a világgal, és a m i n d a n n y i u n k b a lehelő szellemmel és inspirációval való lelki közösség é r z e t e r e J Bár számos olyan 34/7-es, 43/7-es, illetve 25/7-es létezik. a k l ^ > / l K -k ban lefoglal az üzlet, a sport vagy a gyermeknevelés, és nem 1 0 0

•féle kapcsolatot a 7-esekről szóló fejezetben említett spirituális ' Stel és képzetekkel, emelkedett látomásainak köszönhetően a vC/X | 6 /7_es mélyen megéli m a g a s a b b rendű belső elhivatottságát. n yel u h leg ' . : r Horowitz és Frédérig Chopin, ez a két 16/7-es a zene által Vladimír nies nekünk az élet mélyebb érzetéhez vezető utat, a szintén mutatta " £) O S Z tojevszkij pedig az írott szó által kínál s z á m u n k r a ,el1irn

16/7 L

,hh megértést. A szolgálat iránti elhivatottság roppant fontos e

L

-t tagjainak számára, mivel ha a mindennapi élet során nem áll

IV ikban . „„-.kortárcml-üf szolgálni, « 7 n l o á l n i úgy í í a v érzik, é r 7 i k legszívesebben l e p s 7 í v p ^ p h h e n elplembertársaikat 11101

n ík a Föld fizikai síkját - néha szó szerint is, ahogy például azt a mi 1 6 / 7 - e s asztronauta, Edvin „ B u z z " Aldrin tette. N e m félelemtől S e l é forduló tudatossággal, katatón m ó d o n hagyják maguk mögött vi, u n k a t , hanem misztikusok módjára, és látomásaik reménnyé, szeretetté és magasabb rendű törekvésekké válnak bensőjükben. Az intenzív és aktív képzelőerővel r e n d e l k e z ő 16/7-esesek é l e t ú t j a gyakran egyike az élet m i n d e n n a p i valóságaihoz legkevésbé k ö t ő d ő életutaknak. Ezt tudván k é p z e l h e t j ü k , m e k k o r a ö n f e g y e l e m r e volt szüksége Chet Huntleynak, ennek az e m e l k e d e t t szellemű ú j s á g í r ó nak ahhoz, hogy a „napi h í r e k n e k " szentelje az életét! Magasabb rendű e s z m é n y k é p e i k n e k , m a x i m a l i s t a h a j l a m a i k n a k , áradó kreatív energiáiknak és a m é l y e b b tudás iránti v á g y u k n a k köszönhetően e csoport tagjai s z á m á r a a b b a n rejlik a kihívás, h o g y megtanulják elfogadni és szeretni a m i n d e n n a p i élet világát, és mind önmagukban, mind a k ö r n y e z e t ü k b e n ráleljenek arra a s z é p s é g r e és tökéletességre, melyet oly b u z g ó n k u t a t n a k . A 7-es energiáinak következtében a 16/7-esekben erős vágy él arra, h ° g y mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki az élettel. Erre a kapcsolatra a 7-es legfontosabb feladatának teljesítésével tehetnek szert, azaz azáltal, °gy megtanulnak bízni saját belső tudásukban, és az eléjük táruló világ• Ez gyakran nehézséget okozhat nekik, de erre a feladatra születtek. A legtöbb 16/7-es s z á m á r a az is k o m o l y kihívást j e l e n t , hogy m e g önrna talá 8 á b a n és e m b e r t á r s a i b a n . B á r a k ü l s ő s z e m l é l ő e PP ellenkezőleg látja, csak kevés olyan 7-es van, aki t e r m é s z e i s L ° h d 0 n k ' z ' k ö n m a g á b a n . M é g a z i s előfordulhat, hogy ő k m a g u k • k fe| a n £ ° z t a t j á k , a z o n b a n h a m a g u k b a n é z n e k , általában azt fedeB ^ , h o § y valójában pusztán a z e l m é j ü k b e n , a t u d á s u k b a n é s a má|A ^ l s z e d e t t elméleteikben é s h i e d e l m e i k b e n bíznak, nek s b a l o m r a csak kifejezetten hosszú f o l y a m a t során tehetm ve csai ód V ' l alapvető m a x i m a i i z m u s u k következtében gyakran ö n m a g u k b a n és m i n d e n k i m á s b a n is, aki n e m felel m e g 101

magas elvárásaiknak. E csoport tagjainak számára nagy — okozhat az, hogy megbízzanak a szívükben és az i n t u í c i ó j u k é ' esek jellemző vonása, miszerint gyakran úgy érzik, c s e r b ^ " 1 ' ^ őket, különösen intenzív és frusztráló lehet esetükben, és e z " ^ rációt tovább táplálják kreatív energiáik, és felerősíti a bi/ ' ságérzetre és az elszigetelődésre való hajlamuk. '" nyta Un. Mindazonáltal ha a 16/7-esek egy látomás, egy kutatás v 1 világi vagy magasabb rendű cél irányába terelik kreatív ener»"1-'yen végül megtanulnak bízni a bennük és általuk megnyilvánuló ' glállíai ben. Amint borotvaéles elméjük elkezdi megérteni és értékel - y B zésük magától értetődő tökéletességét, annak minden sikerével"' darcával, hullámhegyével és hullámvölgyével egyetemben bíziVt denek a figyelmüket korábban elkerült spirituális alapelvekhÜ* Abban a pillanatban, amikor felismerik életük keserédes szépségéi transzcendens tökéletességét, rájönnek, hogy maga az életük az ol^ annyira vágyott biztos rév, és hogy nincs mitől félniük.

n

Pozitív megnyilvánulás Ezek az egyének kreatív tevékenységeik által megosztják embertársaikkal magasabb rendű látomásaikat, és új lehetőségeket tárnak fel előttük, mivel az igazságot és a szépséget közvetítik számukra. Fürkésző szemük, szikrázó energiájuk és kifinomult tulajdonságaik következtében nemes lelkű, emberi formát öltött „angyalnak" tűnhetnek embertársaik szemében. Feltétel nélkül, mégsem naiv módon bíznak önmagukban és másokban, így még a legnehezebb helyzetben is mindig felismerik a szerető szellem magától értetődő tökéletességét és nagyszabású munkáját. Mivel egy magasabb rendű cél inspirálja őket, életük mély értelmet nyer azáltal, hogy fellelkesítik embertársaikat, és saját életük kifinomultabb, emelkedettebb érzete felé ősz őket.

Negatív megnyilvánulás

érzik

Mivel megkeseredettek, bizonytalanok, önpusztítóak, és ugy elárulták őket, e személyeknek meglehetősen nehéz élete van. j lódtak önmagukban és embertársaikban, és frusztrálja őket az, senki nem felelt meg az elvárásaiknak, ezért vagy l e m o n d t a k ^ ^ vagy teljesen „besavanyodtak". Vágyakoznak egy ideálisak J r fela ,ar után, de mivel úgy érzik, nem képesek megteremteni azt, fT rt iiei' ták a reményt. Ezek az elszigetelt remeték rettegnek a kritikát elzárkóznak minden társas érintkezés elől. Mivel úgy érzik102

"

l

I

n| >

< tik és elítélik őket, a kábítószerekben vagy illuzórikus

ré i a v lí rf okban

keresnek menedéket.

Az életút feladatai ^¿szség .1. a

16 tél

,

k

folyamatosan úgy érzik, hogy embertársaik elárulják

ik

«két, gyakran adódhatnak problémáik a szívükkel és a

;GR '. e e é s

' ° - .

-II

.

."JÍT^ÜI.:

:I,

vag> különböző hasi, illetve tüdőtájéki panaszaik is lehetnek, érdükke . ttörténő gyógyítási formák, a homeopátia, a vizu-

menergiákkal

r

v

" n 0 ' • a meditáció általában eredményes az esetükben. Szintén alÍzáC h°sznát vehetik bármilyen meditációs vagy relaxációs gyakori k mely során képessé válnak arra, hogy elengedjék a gondolataÍTahelyett hogy elvesznének azokban. E c s o p o r t tagjai számára a kielégítő, tápláló, de könnyű étrend a le inkább megfelelő, hiszen - mivel a minőséget többre értékelik a m e n n y i s é g n é l - általában amúgy is vonzódnak a könnyű ételekhez. Hogy megtalálják optimális étrendjüket, sokat kell kísérletezgetniük, megtanulnak jobban bízni a saját ösztöneikben, mint a „szakériók" véleményében. A legtöbb 16/7-esnek különösen hasznosak a tudatos testedzés kifinomultabb formái, például a taj esi, a jóga és a könnyed aerobik, illetve az úszás és a séta is. A testmozgás segít nekik abban, hogy kreatív energiáik szabadon áramolhassanak, és megtanuljanak bízni testük bölcsességében. A 16/7-esek kifejezetten örömüket lelik a hatékony, innovatív testedzésben, és abban is, ha csak sétálnak egyet a természetben. m i r e

Hmberi kapcsolatok P® energiáik negatív módon nyilvánulnak meg, a 16/7-eseknek meg P> küzdeniük a bizalmatlanságuk és bizonytalanságérzetük jelentet^ ^ adatokkal; ebben a z esetben nehézségeket okoz számukra az, L? fejezzék az érzéseiket és kimutassák az érzelmeiket. Következes képp, en komoly kihívást jelenthet számukra, hogy képesek legyenek • n aZ s z n t e P°lataik ' ° * meghittségre. Bizonyos esetekben a párkap! g y D u l .'"kább egyfajta fantázia szülte szinten léteznek, és folyton "igurát ke' 0 6 ^' Helénát, egy Herkulest vagy más idealizált Dint hooJ e S f e n e k" Némely 16/7-es szívesebben olvas el egy könyvet. „8y Párkapcsolatot alakítson ki valakivel. nyitott P ° z ' t l v oldala nyilvánul meg életükben, látomásaik álS3gra és bizalomra tesznek szert, így „tökéletesen" meghitt

p á r k a p c s o l a t o k b a n lehet részük. Ha k é p e s e k tökéletes o d a a d á s a i ® z é s e i k b e f e l e d k e z v e szeretkezni, és h a g y j á k , h o g y partnerük e g é s z é b e n m e g i s m e r j e őket, az e g y s z e r r e félelmetes, ugyanakkor^'' e s gyító hatású é l m é n y is s z á m u k r a , mivel így g y ö n g é d és bátor gyó ~ kezéseik segíthetnek nekik elfogadni testüket és e világi é l e t ü k e ^ ^

Munka és anyagi kérdések Mivel a 16/7-esek kreatív energiái m a g a s n o r m á k k a l és éles int 11.J tussal t á r s u l n a k , m i n d e n esetben p é l d a a d ó és c s o d á l a t o s munkát g e z n e k , keressék bár kenyerüket íróként vagy gumiszerelőként n é s z k é n t vagy a s z t r o n a u t a k é n t . V o n z ó d n a k az elvonultságot lehetőtevő, kihívást j e l e n t ő és e m e l k e d e t t s z e l l e m ü k n e k m e g f e l e l ő , jelentő! ségteljes m u n k á k h o z . A 6 - o s által képviselt energiák hatása növeli annak a valószínűséoét h o g y önértékeléssel kapcsolatos problémáik a 16/7-esek miatt csak "ne hezen lesznek k é p e s e k elfogadni és megteremteni anyagi jólétüket. Ha m e g t a n u l j á k értékelni ö n m a g u k a t és a m u n k á j u k a t , és megnyitják magukat az elfogadásra, a világ s z á m o s áldásban részesíti őket.

Híres 16/7-esek E d w i n „ B u z z " Aldrin Frédéri§ C h o p i n Fjodor Dosztojevszkij

Vladimir Horovitz C h e t Huntley Róbert Wagner

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 16/7-es születési s z á m energiáival m u n k á l k o d ó emberek k ö r é b e tartozol, ez az alfejezet s e g í t s é g e d r e lehet abban, hogy betöltsd az é l e t f e l a d a t o d a t , mivel segít, h o g y a l e g f o n t o s a b b feladataidra k o n c e n t r á l d a f i g y e l m e d e t , és lényegi c s e l e k e d e t e k által átala c hasd életed k u l c s f o n t o s s á g ú területeit.

Irányelvek és javaslatok • •

B ú j j elő r a g y o g ó r a fényezett álarcod m ö g ü l . Tanulj m e g bízni életed kreatív fejlődési f o l y a m a t á b a n , és tan m e g ö r ö m ö d e t lelni a b b a n .

• •

Ne feledd, h o g y m i n d e n hibát m é l y e b b b ö l c s e s s é g inspirálTanuld m e g teljesen e l f o g a d n i a j e l e n pillanatot, és felismer 11 nak t ö k é l e t e s s é g é t .

304

,nos kérdések l

1

I )lkodj el az alábbi kérdéseken: G

°M, ( inspirál engem? ' ben nyilvánul meg nehézségeim tökéletessege? ' o n e n g e d e m - e , hogy a bizonytalanság vagy a maximaiizmus ' bármiben is megakadályozzon engem? Hogyan befolyásolják az elvárásaim a tapasztalataimat/tapasz12 Hatalásaimat? e k é r d é s e k által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod s z á m j e g y e i r e vonatkozó fejezeteket (l-es: 49. oldal; 6-os: 95. oldal, illetve 7-es: 105. oldal). 2 H a s z n o s lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben. egyes

Kletünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A hit törvénye (lásd 448. oldal): Csak akkor leszünk képesek hinni embertársainkban, ha képesek vagyunk hinni önmagunkban. • A tökéletesség törvénye (lásd 436. oldal): Ideáink inspirálhatnak bennünket, ám a mindennapi életben legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el. A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni a megváltozó körülményekből. A

* F

jelen pillanat törvénye (lásd 440. oldal): Ha türelmetlenek vagyunk és sajnálkozunk, nem lehet abban a felismerésben, h o g y csakis a jelen pillanat, az itt és most létezik. A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Ha egyszerre mindig csak c §yetlen kis lépést teszünk meg utunkon, megtanulunk bízni

2. v . ^ l e l ü n k fejlődési folyamatában. 3. ( j , f C / t i e l a z egyes törvényeknél található gyakorlatokat. U) lkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket minQenna P i életed során.

17/8 7: Bizalom és nyitottság 5: Szabadság és függetlenség 2: Együttműködés és egyensúly

Az életfeladat megértése A 25/7-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy az g, mélyültség, a nyitottság és a függetlenség feladatkörein munkáikod végül megtanuljanak bízni az általuk és embertársaik által a világban munkálkodó szellemben, és koncentrált önfegyelmük révén végül megtapasztalják a belső szabadságot. Az önmagukban és e m b e r t á r saikban való bizalom, illetve az önfegyelem és az összeszedettség jelentik e csoport tagjainak legfontosabb feladatait, elsődleges életfeladatát, és életük minősége nagymértékben attól függ, pozitív vagy negatív módon munkálkodnak-e e területeken. Mivel életfeladatunk beteljesítése szinte mindig komoly kihívásokkal jár együtt, a 25/7esek gyakorta hajlamosak egyfajta paranoiára; előfordulhat, hog\ szinte naiv bizalommal és hittel vágnak/kezdenek bele új kapcsolataikba, és ezáltal mintegy felkészítik magukat arra, hogy elveszítsék a bizalmukat, hogy társaik cserbenhagyják és félreértsék őket. A legtöbb 25/7-esnek nagy igénye van az elvonultságra, mivel érezniük kell a függetlenségüket. A bennük rejlő, a megszégyenülestől és a cserbenhagyatástól való félelmeik miatt hajlamosak arra. hogy érzelmileg „visszahúzódjanak önmagukba"; nem érzik e l é g g é biztonságban magukat ahhoz, hogy betekintést engedjenek e m b e r t á r saiknak bizalmas gondolataikba és érzéseikbe. Néhányan első p i " a l J tásra megbántottnak, keserűnek vagy paranoidnak tűnhetnek; erz^ mileg, sőt akár fizikailag is elszigeteltnek érzik magukat, e z e r t fordulhat, hogy klasszikus „hegyi remeték" módjára ők is a s z e l i e kutatják ugyan, de közben ódzkodnak az emberi k a p c s o l a t o k t ó l - ^ Páratlan gondolkodási képességeiknek köszönhetően könny e n hetnek el világi sikereket, ám életfeladatuk sokkal inkább belső J désük, mintsem külső tevékenységeik köré összpontosul. A leg®B

306

tit járó személyt teljesen lefoglalja a m u n k á j a , a családja, ,t /Cn é' clL V' s a mindennapi élet számos egyéb köznapi tevékenysége. i' ü t a / a S minden 25/7-es rendelkezik e g y f a j t a megnyerő tisztasággal sácTgal; akár tudatában vannak, akár nem, szoros kapcsolat0 os világ ^ e m b e r e k által angyaloknak nevezett f i n o m összetételű an áj 'J. | jy/[ég ha a spiritualitásnál esetleg szimpatikusabbak is b valóság tudományos modelljei, a legtöbb 25/7-es akkor is > /án1lI ] . I st érez a misztikus határát súroló szépség és h a r m ó n i a iránt. u1I1/ °. "k felszíne alatt azonban valami több is rejlik; szívükben, sejthu él egyfajta - talán egyelőre még tudat alatti - vágyódás arra, otthon érezhessék magukat. 3 ener A 7 ' e s az S Í á i n a k e g y m á s r a hatása által okozott Iső konfliktusok következtében e csoport tagjai kifejezetten érdekl ő d n e k a gyógyítás iránt, és gyakran törekszenek a m e g v i l á g o s o d á s ra Ez a gyógyítás nem feltétlenül fizikai természetű; arra vágynak, h o g y belső területeken fejtsék ki gyógyító hatásukat, hogy jelentőségteljessé és fokuszálttá tegyék életüket, és értelmet a d j a n a k annak. A legtöbb 25/7-es kifinomult külsővel, és bizonyos gyermeki tulajdonságokkal rendelkezik. A gyerekek általában kedvelik őket, mivel e személyek képesek gyermeki módon játszani. Akár férfiak, akár nők. van bennük valamiféle Pán Péter-szerű vonás; olyan mintha esapdába estek volna Sohaország és a Föld között, és nem tudnák, melyik világhoz tartoznak. Örömüket lelik a festői szépségben, és könnyebben kommunikálnak a természet szellemeivel, mint a városi világ lakóival. Kedvelik a számítógépeket, a számítógépes játékokat es művészeteket, a tudományos kutatásokat, szeretnek olvasni és a tengereken vagy a levegőben utazni, ott keresik a szépséget és a kalandot a világban, ahol az emberi társadalom politikai mesterkedései s

f° n dorlatai nincsenek jelen, vagy csak elenyésző arányban nyilvánulnak meg. " e s e k e t általában kettős kötelék veri béklyóba: mivel rendszev f f m kellőképpen embertársaikban ahhoz, hogy megosszák , u legbensőbb érzéseiket, csak ritkán van részük igazán meghitt olat ° k b a n ; és mivel hajlamosak elszigetelődni az emberektől, és af etoen •¡7 szükségük van arra, hogy sok időt töltsenek egyedül, fájdaltud . s z a m u k r a az, hogy meg kell óvniuk önmagukat a társadalom att tyak'i .^ U k s z a m a r a valahol ijesztőnek tűnő világától. Ahogy a kué s n ". közelítenek meg lassan, visszahúzódva, újra előrehaladva, c lm CSa k° ká? ^ v ' s s z a k ° z v a egy idegent, néhány 25/7-es is vállalja a at I °t, és megpróbál kapcsolatokat kialakítani embertársaival, •

25/7

például közös érdeklődési körök, vagy valamilyen szervezett. c s 0 t 3 tos elfoglaltság által. M á s o k , akik úgy érzik, elárulták és cserbenh il ták őket az e m b e r e k , inkább visszahúzódnak saját független, bon ' máktól mentes, ám néha igencsak magányos világukba. A 2-es által m e g j e l e n í t e t t energiák h a t á s á n a k következtéb * 2 5 / 7 - e s e k i g y e k s z e n e k b e l s ő e g y e n s ú l y t kialakítani az egymásnak l e n t m o n d ó é r t é k r e n d e k és g o n d o l a t o k között; az embertársaikkal ló k a p c s o l a t a i k b a n az a d á s és az e l f o g a d á s e g y e n s ú l y á r a töreksze * és szeretik e g y é r t e l m ű e n kijelölni saját „ t e r ü l e t ü k " határvonalait A 5 - ö s által k é p v i s e l t energiák h a t á s á r a n é h a k e m é n y leckékben van / szük a f ü g g e t l e n s é g , a s z a b a d s á g és az a n n a k megvalósításához/elé séhez szükséges önfegyelem témakörében. A h o g y a 2 5 / 7 - e s e k az élet tanításai által e g y r e érettebbé válnak m e g n y í l n a k az ö n b i z a l o m és saját közvetlen t a p a s z t a l á s a i k mélyebb szintjei felé. Végül m é g ha é r d e k l ő d n e k is a k ü l ö n b ö z ő spirituális gyakorlatok és e l k é p z e l é s e k iránt, m á r n e m elégíti ki őket az, ha ilyen k ü l ö n b ö z ő , m i s z t i k u s t é m á j ú könyveket o l v a s n a k ; közvetlen módon a k a r j á k m e g t a p a s z t a l n i az egységet. Ha a hit t ö r v é n y é n e k (lásd 448. oldal) m e g f e l e l ő e n élnek, k é p e s s é válnak arra, h o g y felleljék a minden létező d o l o g b a n ott rejlő m é l y e b b s z á n d é k o t . Ha valaki hazudik nekik, b e c s a p j a vagy b á r m i l y e n f o r m á b a n e l á r u l j a őket, előfordulhat, h o g y t ö b b é n e m keresik a k a p c s o l a t o t az illetővel, de továbbra is rendületlenül b í z n a k az e t a p a s z t a l á s o k által tanító „ e g y e t e m e s tanítób a n " , és hálásak a s z e l l e m n e k a kapott tanításért. Ha m e g s z a b a d u l n a k a belső konfliktusoktól, képessé válnak úgy összpontosítani a szolgálat valamely f o r m á j á r a , ahogy a zen íjászok koncentrálnak gyakorlataikra, az átalakulás és a belső tudatosság eszközeiként használva azokat. Azonban míg szert n e m tesznek erre az összeszedettségre, h a j l a m o s a k arra, hogy örök keresők, egyfajta s p i r i t u á l i s vagabundok legyenek, n e m annyira szabadok, mint inkább e l k ü l ö n ü tek, akik m i n d e n k i b e n j o b b a n megbíznak, mint ö n m a g u k b a n , m i n d e n ü t t keresik az „igazságot", csak épp ott nem, ahol éppen vannak, és csakis az információkat elraktározó e l m é j ü k b e n bíznak. A l e g t ö b b 2 5 / 7 - e s h a j l a m o s a p a r a n o i á r a , a z o n b a n ha k e l l ő k é p p e b i z t o n s á g b a n érzik m a g u k a t a h h o z , h o g y leeresszék mentális Pa-ízS. ^ kat, és m e g b í z z a n a k ö n m a g u k b a n és a s z e l l e m b e n , m e g é r z i k azt a zonyos, születésüktől f o g v a ismert, ám elfelejtett egységet, és kóz a len m ó d o n t a p a s z t a l j á k m e g azt. H a végre m e g é r z i k ö n m a g u K ^ ^ szellem jelenlétét, mindenütt, mindenben és mindenkiben is fe z i k azt.

308

.,ív megnyilvánulás V |io a y e személyek élete nem tűnik túlzottan spirituálisnak, ill>'h et ' ^"tartalmaz semmiféle spirituális vagy lelkigyakorlatot, ám |et ve " L i m í t . mivel foglalkoznak, az ilyen 25/7-esek gyakran válhat,iel11 ü'iély megértés forrásaivá, mivel befelé tekintenek, hogy meglök a | i i j t ^gH megismerniük. Embertársaiktól is tanulnak ugyan, de i >tben tartják saját belső érzéseiket és üzeneteiket. Ők azok a '' > / l L dórok, akik m e g m u t a t j á k nekünk belső szabadságunkat; mivel "badult életet élnek, szinte mindenütt jól érzik magukat, és elé^dettséggel tölti el őket, ha megoszthatják másokkal az igazságot, "Vlyre tapasztalásaik által tettek szert. Miután megvalósították belső • b a d s á g u k a t , megérintette őket az egység, a béka és a belső h a r m ó nia érzete, kinyúlnak embertársaik felé, és velük is megismertetik ezt a z állapotot. Minden tapasztalásért hálásak, mivel m i n d e n b e n felismerik a szellemet.

Negatív megnyilvánulás Ezek a magánykedvelő, elszigetelt egyének kerülik az embereket, mivel úgy érzik, nem bízhatnak bennük. Céltalanul törekszenek a tapasztalásokra, spirituális csavargókká és m o h ó könyvmolyokká válnak: folyton azt a könyvet, lelkigyakorlatot vagy tanítót keresik, aki segíthetne nekik teljessé válniuk, vagy megadhatná számukra az elméjük által kívánt végső megértést. Azonban nem lelik meg azt, amit kutatnak, mivel önmagukon kívül keresik azt. Paranoiások, rendre azt feltételezik, hogy embertársaik el fogják árulni és magukra fogják hagyni őket, és mivel magányos, elvonult élnek, ez valóban sokszor be is következik.

Az életút feladatai Egészség legtöbb 25/7-es egészségi állapota attól f ü g g , mennyire tisztán fejeződnek ki életükben a születési számjegyeikben szereplő egyes zamjegy e k által képviselt energiák: ha ezen energiák pozitív m ó d o n Vanu l n a k meg, a 2-es erővel, az 5-ös kiterjedt szabadságérzettel, a7 r S uhi/ egészséges életmódra törekvő, jó ítélőképességű elmével •í^n t'k a ^ e § a t l ' v f o r m á j u k b a n azonban a 2-es energiái azzal ráj u ^ \ h o § y e csoport tagjai úgy érzik, túl nagy feszültség nehezedik ai| C r o '. e s a r e n g e t e g gondolkodás elszívja az erejüket, és ez bizonyos a , k kialakulását okozhatja esetükben; az 5-ös energiái miatt

szétszórtnak, függőnek és megbántottnak érezhetik magukat . ® meggyengülhet a veséjük és az immunrendszerük; a 7-es energj-j következtében pedig folyton úgy érzik, embertársaik c s e r b e n h a ' ^ ' S és elárulták őket, és ettől a szó szoros értelmében elszorul a s \ E csoport tagjai számára kevés gyógyítóbb hatású t e v é k e n v s ' ^ tezik az evezésnél vagy egy erdei kirándulásnál. Ha meditáció I nyílt érzésekkel párosulnak, ezek az elfoglaltságok felfrissítik I megfiatalíthatják őket. A legtöbb 25/7-esnek „le kell földelnie" magát, „le kell száll n ' földre". Ebben nagy segítségükre lehetnek a különböző tested Í 4 formák, a harcművészetek, a pozitív fizikai tapasztalások és az*»!' kellő önbizalomra tesznek szert. A vizualizációhoz, a fény- és szín-, illetve aromaterápiához, és különféle művészeti terápiákhoz hasonló, az elmére koncentráló mű vészi g y ó g y m ó d o k mind hasznosnak bizonyulhatnak a 25/7-esek ese tében. Akárcsak az összes 7-esnek, nekik is nagy önfegyelemre kell szert tenniük, és nem szabad annyira elveszniük az elméjükben, hog\ megfeledkezzenek arról, hogy a testükre is gondot kell viselniük.

Emberi kapcsolatok A legtöbb 25/7-esnek meg kell oldania bizonyos tisztán körvonalazott problémákat, melyek miatt komoly kihívást okoz számukra az, hogy megosszák az érzéseiket embertársaikkal, és feltárják sebezhetőségü ket - ám a dolog egyáltalán nem lehetetlen. A szívükben gyakran éreznek félelmet és fájdalmat vélt vagy valós elárultatásaik miatt, ezért inkább az elméjükben bíznak, és inkább gondolkodnak, ahelyett hogy éreznének, így viszont nem lehet részük az embertársaikkal való kapcsolat érzésében. A 25/7-es születési szám energiáival munkálkodó emberek távolságtartó személyek, nagyfokú magánéletre és f ü g g e t l e n s é g r e vágynák, ám továbbra is szeretnének kapcsolatban maradni a p a r t n e r i g kel, így egyfajta érzékeny egyensúlyi állapotot kell l é t r e h o z n i u k , talában a párkapcsolataik á l t a l igyekeznek rátalálni az ö s s z h a n g ! " kiegyensúlyozottságra és teljességre törekszenek, mivel önmagu ^ nem érzik ezt a harmóniát és teljességet. Ha élettelibbé s z e r e t n é k ^ ni a párkapcsolataikat, bölcsen teszik, ha elvégzik az általuk va tott, az önbizalmukat, önállóságukat és teljességérzetüket n ö v e ^ e „ , kigyakorlatokat. Ha megtanulnak bízni önmagukban és I s t e megnyílnak a párkapcsolataikra is.

310

r

ort t a g j a i n k akkor lehet része a leginkább kielégítő szexuá£csoP ^ ^^ „előbújnak elméjük barlangjából", és megtanulnak

lis élf ^ önmagukban és a partnerükben ahhoz, hogy leengedjék és „beengedik érzelmeiket a hálószobájukba". >táhs P J '

e 1 e|tígg na;zsaikat,

,

nka

és anyagi kérdések

'esek választott hivatásuktól függetlenül mindig hasznát vehe Av 2elméjüknek embertársaik szolgálata és támogatása során, L tik • i'k ^bbjükből nagyszerű író, színész, kutató és technikai szakember ^

7 kiváló munkát végezhetnek "a különböző titkosszolgálatok köÍVÍ ' "" ~ ~ ~ kémikusként, sebészként, ügyvédként és koreográfusként relékében • Minden olyan hivatás terén jól megállják a helyüket, melyhez kivélesen fejlett gondolkodási képességekre és nagy kézügyességre van zükség. különösen akkor, ha az adott elfoglaltság során lehetőségük van elvonultan dolgozni. Ezek az éleslátó és magánykedvelő személvek elsőrendű kutatóvá, tudóssá, fizikaprofesszorrá vagy számítógépz s o n g l ő r r é válhatnak. Az 5-ös által képviselt energiák tovább színesíthetik az életútjukat, mivel az 5-ösök általában számos dolog iránt érdeklődnek, a 7-es energiái pedig egyfajta, ritmusra és harmóniára törekvő, művészi mintát visznek az életükbe. Ennélfogva a 25/7-esek kifinomult ízlésű emberek, és egyaránt otthon érzik magukat egy számítógép előtt ücsörögve vagy egy szélfútta tengerparton sétálgatva. E z e k a páratlan gondolkodók számtalan módon tehetnek szert anyagi jólétre. Esetleges pénzügyi nehézségeikért mindig az 5-ös általi energiák tehetők felelőssé; azaz az önbizalomhiányuk, a szétszórtságuk, vagy az, hogy - mivel folyton új élményekre vágynak - hajlamosak több pénzt költeni, mint amennyit keresnek. Ám ha pozitív mód o n nyilvánítják meg az energiáikat, elméjük segítségével bármit e Pesek lesznek véghezvinni, szellemük által pedig szolgálhatják, és - bizonyos esetekben - akár fel is szabadíthatják embertársaikat.

Híres 25/7-esek el

'a Abzug I r Ashe a n Baez He . t h u r

Win " G u r l e y B r o w n Buc Sir R-UT1 k l e y Junior ard Burt0n Ericn l Pt0n

Carrie Fisher Mel Gibson Woody Guthrie J

- E d g a r Hoover Marylin Monroe Gertrude Stein James Stewart

Sorsod betöltésének é r d e k é b e n Ha te is a 25/7-es születési szám energiáival munkálkodó e m h j körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, ho ^ töltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb felacP ^ ra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által á t - ? ^ ' hasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok •

Bízz az ösztöneidben és a megérzéseidben: testedet és életed magad ismered a legjobban. • Mindennap legalább egyszer szánj időt egy mély lélegzetvételre melynek során érzed, hogy a szellemet lélegzed be magadba • Leld örömödet a tapasztalásokban, de koncentrálj az emberi kap csolatokra. • Köss egyértelmű megállapodásokat embertársaiddal, mivel így eikerülheted az esetleges félreértéseket.

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Hogyan érhetném el azt, hogy a „szakértők" és mások elgondolásai helyett saját intuitív bölcsességemben bízzak? • Képes vagyok-e arra, hogy egy-egy adott helyzetben m e g o s / szam embertársaimmal valódi érzéseimet és s z ü k s é g l e t e i m e t , hogy elkerüljem az esetleges félreértéseket? • Biztonságban érzem-e magam az emberek társaságában, vagy egyfajta mentális pajzs mögé rejtőzöm-e? • Hogyan lennék képes felülvizsgálni a bizalomról alkotott elképzeléseimet? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan al kalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési sZ ! \ J egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (2-es: 58. oldal; >"' 85. oldal, illetve 7-es: 105. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születes mait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük a r r ó l , » j ^ J kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életű

112

f^le l -itüális törvények

J . megváltoztatásának eszközei:

|ctÜ

sp 1 ' j. '

j e j a negyedik rész alábbi fejezeteit: törvénye (lásd 448. oldal): C s a k a k k o r leszünk k é p e s e k i^iiini e m b e r t á r s a i n k b a n , ha k é p e s e k v a g y u n k hinni ö n m a g u n k '

I '

önfegyelem

törvénye (lásd 431. oldal): Az ö n f e g y e l e m által

szert tehetünk a b e l s ő s z a b a d s á g h o z vezető ö s s z e s z e d e t t s é g r e

tapasztalati m é l y s é g r e . elvárások törvénye (lásd 453. oldal): É l e t ü n k m i n d i g rejtett elvárásaink és feltételezéseink szerint alakul. A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Ha e g y s z e r r e m i n d i g csak egyetlen lépést teszünk meg, m e g t a n u l u n k bízni é l e t ü n k fejlődési folyamatában. . A felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal): H o g y ö r ö m ü n ket leljük a s z o l g á l a t b a n , m e g kell t a n u l n u n k , m i k o r m o n d j u n k igent, és hogyan m o n d j u n k n e m e t . és

2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életedben.

34/7 és 43/7 7: Bizalom és nyitottság 4: Stabilitás és fejlődés 3: Önkifejezés és érzékenység

Az életfeladat megértése A 34/7-es, illetve a 43/7-es életutat járó emberek azért születtek e v" lágra, hogy a bizalom, a türelem és az érzelmi önkifejezés feladatkö rein munkálkodjanak, megtanuljanak bízni életük spirituális fejlődési folyamatában, és az embertársaiknak nyújtott segítség révén biztonságra tegyenek szert. Mindkét életút során lehetőségük nyílik arra hogy a 7-esek éles elméjét az érett 4-esek józan gyakorlatiasságával és a 3-asok érzékenységével és önkifejezési képességeivel kombinálják. A 4-es által képviselt energiák hatása miatt e csoportok tagjai akkor lelhetnek rá a lelki közösség, a feltétel nélküli bizalom érzetérc. ha hajlandóak lépésről lépésre végigjárni önmaguk felfedezésének útját. Minél mélyebbre hatolnak önmagukban, annál távolabb látnak az őket körülvevő világban is. Mivel életfeladatunk betöltése mindig bizonyos kihívásokat és akadályokat tartogat számunkra, a 34/7-esek, illetve a 43/7-esek gyakran érezhetik úgy, hogy energiáik ellentétben állnak egymással és ellentétes irányokba hatnak: míg a 7-es által képviselt e n e r g i á k „felfelé", a felsőbbrendű elme, illetve bizonyos esetekben különböző metafizikai érdeklődési körök és gyakorlatok felé ösztönöznék, a 4-es által megjelenített energiák ugyanakkor „lefelé", a mindennapi élet. a család és a gyakorlatias üzleti dolgok irányába húzzák őket. Ha azo • ban beérnek és kiteljesednek, ezek az energiáik hatékony s z i n t é z i s lépnek egymással, és lehetővé teszi a 34/7-esek és a 43/7-esek szan^ ra, hogy kreatív módon egyfajta hidat teremtsenek az ég és a föld 0 zött, azaz például jól keressenek, miközben több szépséget, bold°£ ságot és tudatosságot hoznak világunkba. A 34/7-esek és a 43/7-esek életútja nagyban hasonlít egy" 13 * a különbséget csak az jelent köztük, hogy míg a 34/7-esek esete , születési számukban szereplő 4-es a meghatározóbb, addig a *

314

[

^-as energiái nyilvánulnak m e g e r ő s e b b e n - t e r m é s z e t e s e n ^ ¿ j e t f e i a d a t u k a t t ü k r ö z ő 7-es energiái után. E n n e k köszön.11 34/7-esek s z á m á r a n a g y o b b kihívásokat j e l e n t h e t n e k az öndetŐen L t e r é n j e l e n t k e z ő , a stabilitással és a fejlődéssel k a p c s o bizalon l a d a t k ö r ö k ; b e n n ü k e r ő s e b b h a j l a m él arra, hogy k i h a g y j a n a k ,al0S k s lépéseket, é s csak kisebb n e h é z s é g e k e t o k o z n a k s z á m u k r a l, z0n 0 ' i. feiezéssel és az ö n b i z a l o m m a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . Ezzel ;l/ -n a 43/7-esek s z á m á r a csak m á s o d l a g o s a k a fejlődést érintő J ^ j é s e k és több kihívással kell s z e m b e n é z n i ü k az érzelmi érzékenyKt területén, beleértve e b b e az ö n k i f e j e z é s s e l és az ö n b i z a l o m h i á n y u l kapcsolatos feladatokat is, így csak lassabban tesznek szert a llő önbizalomra; következésképpen általában csak életük későbbi a k a s z á b a n válnak kellőképpen m a g a b i z t o s s á . A z o n b a n e hatásoktól eltekintve mind a két életút u g y a n a z o k a t az alapvető energiákat tartalmazza, és ezen energiák kölcsönös e g y m á s r a hatásából a l a k u l n a k ki az ezen erőteljes, érzékeny és éles eszű s z e m é l y e k élete során felmerülő kihívást j e l e n t ő és sokoldalú életfeladatok. Mind a 34/7-esek, mind pedig a 4 3 / 7 - e s e k azért születtek e világra. hogy összhangot t e r e m t s e n e k a látszólagos ellentétek, a gyakorlatiasság és a miszticizmus, a k ü l s ő és a belső tapasztalatok, az anyag és a szellem, valamint a világi és a spirituális törekvések között. Ezt olykor olyan életmód vagy tevékenység folytatása során érik el, amely kapcsolódhat valamely valláshoz is, de m e g n y i l v á n u l h a t akár abban is, hogy a vallással, a spiritualitással vagy a s z e m é l y i s é g f e j l ő déssel foglalkozó könyveket árulnak, vagy ilyen t é m á j ú t a n f o l y a m o kat tartanak. Akár valamilyen holisztikus üzleti vállalkozással f o g l a l k o z n a k , a kár nem, e csoportok tagjai arra születtek, hogy hidat t e r e m t s e n e k ^ világ között. A 3-as energiái arra utalnak, hogy e z e k b e n az e m b e rekben erős vágy él arra, hogy k i f e j e z z é k ö n m a g u k a t , és fellelkesíteiT, bertársaikat, m i k ö z b e n közöttük élnek, ahelyett h o g y r e m e t e Ken ' elvonulnának a világtól. Re'k ^ 4 / 7 ~ e s e k é s a 43/7-esek általában kivételes analitikus képesséLköszönhetően nagyobb biztonságban érzik magukat e l m é j ü k a u Előf 0 r g y a n a k k o r erőteljes érzelmekkel is rendelkeznek. Ll lat V,s " ' h ° g y érzelmileg kényszeres vagy meggondolatlan m ó d o n ne < az kenv ; ' ' o n b a n a 3-as energiái által megjelenített érzelmi érzéki ^ u k segíthet nekik mentális energiáik kiegyensúlyozásában, (ás é s C csoport tagjaiban erős vágy él a biztonság, a családalapíUz 'eti sikerek iránt. Az életük alapjainak területén j e l e n t k e z ő . cS ekn

e

"}1 <

a 4 - e s e k r e j e l l e m z ő e l l e n t m o n d á s o s k é r d é s e k azt jelentik, h o e * kell tanulniuk, hogyan rögzítsék m a g u k a t szilárdan a mindenn • ^M lóság t a l a j á h o z , mivel ezzel e l l e n p o n t o z h a t j á k a 7-esekre, i U g / j ^ ^ ^ ® 5 - ö s ö k r e j e l l e m z ő k é p z e l ő e r e j ü k e t é s c s a p o n g ó fantáziájukat végezniük az élet gyakorlati területein j e l e n t k e z ő feladataikat ' stabil a l a p o k a t kell létrehozniuk, hogy azokról kiindulva e l k e z d j felépíteni a m a g a s a b b rendű s z e l l e m h e z vezető lépcsőt. A 34/7_ P a 4 3 / 7 - e s e k esetében ez a lépcső találóbb hasonlat, mint mondjuk u g r ó d e s z k a , mivel életük m i n ő s é g e azon m ú l i k , milyen erős ala u 9 építettek m a g u k n a k , illetve azon, milyen g o n d o s a n haladnak előre j u k során; ha akár csak egyetlen lépést is k i h a g y n a k , újra visszazuh 1 hatnak az ö n b i z a l o m h i á n y és az elszigeteltség állapotába. Az ezen é l e t u t a k a t j á r ó s z e m é l y e k b e n is m e g t a l á l h a t ó a k a 7-esnek a 2 5 / 7 - e s e k r e j e l l e m z ő energiái, ám a 3-as hatása miatt ők több érzel mi e n e r g i á v a l r e n d e l k e z n e k . A 2 5 / 7 - e s e k h e z h a s o n l ó a n természetük nél f o g v a k e z d e t b e n ők sem k é p e s e k teljes m é r t é k b e n megbízni az érz é s e i k b e n . F o l y t o n azt feltételezik, h o g y e m b e r t á r s a i k félre fogják érteni őket; ebbéli f é l e l m ü k b e n n e m o s z t j á k m e g velük az érzéseiket, és ez valóban g y a k r a n vezethet f é l r e é r t é s e k h e z . Az elvárások törvényének (lásd 453. oldal) elsajátításával úrrá lehetnek e hajlamukon, kép e s e k lesznek pozitív e l v á r á s o k a t kialakítani m a g u k b a n , és a pozitív végkimenetel érdekében munkálkodni.

Pozitív megnyilvánulás E z e k az erős, gyakorlatias, a fizikai és a spirituális világban egyaránt j á r t a s s z e m é l y e k m e g t a n u l t a k bízni az élet általuk és embertársaik által m u n k á l k o d ó b ö l c s e s s é g é b e n és m i s z t é r i u m á b a n . Ezek a szabadg o n d o l k o d ó k m e g b í z n a k életük fejlődési f o l y a m a t á b a n , annak minden h u l l á m h e g y é v e l és h u l l á m v ö l g y é v e l , n e h é z s é g é v e l és örömével e g y ü t t . A m i n d e n n a p i életük részévé vált, az e l m é j ü k e t l e c s e n d e s í t 0 m e d i t á c i ó a h a r m ó n i a és a b é k e érzetével a j á n d é k o z z a meg őket. Mi vei világi é r d e k l ő d é s e i k a b e l s ő f e j l ő d é s iránti e l k ö t e l e z e t t s é g ü k társulnak, m u n k á j u k a t , k a p c s o l a t a i k a t és e g y é b t e v é k e n y s é g e i k e t f e j l ő d é s h e z és az é b r e d é s r e vezető e s z k ö z k é n t használják. M e g 0 j á k e m b e r t á r s a i k k a l közvetlen t a p a s z t a l á s a i k o n a l a p u l ó éleslátású és m e g a k k o r is érzik a köztük és a szellem közt fennálló, élő k a P j ' i latot, a m i k o r a m i n d e n n a p i élet gyakorlati dolgaival foglalkozn •

316

/

megnyil

vánu,as

, , v é n e k úgy érzik, kettészakítják őket a b i z t o n s á g r a irányúnak é s a Z O k a törekvéseik, melyek azt diktálják nekik, h o g y b e vágy n s á k a figyelmüket, és h a g y j á k m a g u k m ö g ö t t az anyagi vitelé t o 1 ' ' S c | nyugtalanítja és ö s s z e z a v a r j a őket világunk, m e l y b e n lágota bennük d ú l ó zűrzavar miatt m i n d e n ü t t csak a k é p m u aZ e r

iifi'1 b 'j' n . t v ' é ] i k f e l f e d e z n i / k é p m u t a t á s t é s á l s z e n t e s k e d é s t l á t j á k m e g . iatáSJL

lomhiányuk egyre súlyosabbá válik, ezért vagy folyton t a n á ^ n t l l / ' l ' h n i k á k vagy e s z m e r e n d s z e r e k segítségét keresik, és ö r ö k k é r° l ó spirituális v a g a b u n d o k k á válnak, akik csak ritkán g y ö k e r e d z le bárhol annyi ideig, h o g y bármilyen fejlődést t a p a s z t a l h a s s a n a k 1,6 'létükben; vagy pedig állandóan azt h a n g o z t a t j á k , h o g y nekik íZ mi közük az „őrült" spirituális d o l g o k h o z . Bár látszatra esetleg társaságkedvelő lényeknek tűnnek, nem b í z n a k eléggé e m b e r t á r s a i k ban ahhoz, hogy őszintén m e g o s s z á k velük az érzéseiket, és végül mindig magányosnak érzik m a g u k a t .

Az életút feladatai Egészség Mivel esetükben a 3-as energiáinak é r z é k e n y s é g e a 4 - e s e n e r g i á i n a k erejével és a 7-es energiái által nyújtott m e n t á l i s kapacitással társul, a 34/7-esek és a 43/7-esek általában erős testtel r e n d e l k e z n e k , ám még így is nehézséget okozhat s z á m u k r a az, h o g y m e g b í z z a n a k saját ösztöneikben és intuíciójukban. Mivel m e g m a g y a r á z h a t a t l a n félelmet ereznek amiatt, hogy a testük esetleg „ n e m k é p e s gondot viselni magara ', gyakran a g y ó g y s z e r e k b e n és a sebészeti e l j á r á s o k b a n , vagy a finomabb összetételű o r v o s s á g o k b a n , a g y ó g y n ö v é n y e k b e n , illetve a •áplálékkiegészítőkben vélik felfedezni a m e g o l d á s t . Ha e l k e z d e n e k az j ^ g ízni ösztöneikben - például v i t a m i n o k a t s z e d n e k , a m i k o r a • u k tudatja velük, hogy s z ü k s é g e van az adott v i t a m i n r a -, ösztöe M . r i y u d n i fogják, mit kell tenniük, és m i k o r kell m e g t e n n i ü k azt. cs Ü2e o p o r t t a g j a i n a k fokozott f i g y e l m e t kell fordítaniuk testük L Clre Ön - ^ táplálkozás területén szintén m e g kell t a n u l n i u k bízni niük ' t e s t ü ' í b ö l c s e s s é g é r e és üzeneteire is oda kell figyelB ö i C s " e m P u s z t á n arra, amit az e l m é j ü k „ t u d " testi s z ü k s é g l e t e i k r ő l . n e m tnéletoi t C S Z ' k ' e n g e d n e k azon h a j l a m u k n a k , h o g y m á s o k elbán s L l a ' a P j á n döntsék el, mi jó a testüknek, és mi n e m , és elsősorme g é r z é s e i k h e z fordulnak tanácsért, mivel testük a legmaT1-7

g a s a b b r e n d ű ö s z t ö n ö k segítségével m i n d i g azon m u n k á l k o d i k h Q l m e g ő r i z z e lehető l e g j o b b állapotát. Az a l a c s o n y z s í r t a r t a l m ú , változatos étrend segít a 3 4 / 7 - e s ^ 1 illetve a 4 3 / 7 - e s e k n e k , h o g y m e g ő r i z z é k a k ö n n y e d s é g és tisztása zetét, és a l e g t ö b b e n azt is jól teszik, ha elkerülik a k ü l ö n b ö z ő t itipWpV fr>ovnc7tását Ha plfnitiáL- íi7 <áf7f>1mf»il-<=»t t-iilr\nkx.-ar '»

I

mák l é p h e t n e k fel e s e t ü k b e n a térd és a torok t á j é k á n . Bár e c s o p o r t o k k é p v i s e l ő i n e k erős f i z i k u m u k van, és csak ritk' b e t e g s z e n e k m e g - általában olyankor, ha túl n a g y n y o m á s nehez H " r á j u k - , e l ő f o r d u l h a t náluk fokozott s z o r o n g á s vagy akár ideg-ös s z r o p p a n á s t is kiváltó „hisztéria", de a kiforrott, é l e t ú t j u k n a k megfei lően f e j l ő d ő 3 4 / 7 - e s e k n é l és 4 3 / 7 - e s e k n é l csak n a g y n é h a lépnek f e | e f f é l e b e t e g s é g e k / p r o b l é m á k . E ritka a l k a l m a k k o r az a legjobb, ha el f o g a d j á k e f o l y a m a t o t , és ellenállás nélkül h a l a d n a k végig rajta. Ké s ő b b lehet, h o g y k i f e j e z e t t e n méltányolni f o g j á k az ezen tapasztalás által kapott leckéket. A 3 4 / 7 - e s e k és a 4 3 / 7 - e s e k n a g y r a értékelik azokat a folyamatos f e j l ő d é s t biztosító testedzési f o r m á k a t , m e l y e k n e m pusztán csak a/ izmaik f e l p u m p á l á s á t tűzik ki célul. A h a r c m ű v é s z e t e k remek lehetőséget k í n á l n a k s z á m u k r a arra, h o g y e l m é l y í t s é k a testük spontán tanulási és m o z g á s i k é p e s s é g e i b e vetett b i z a l m u k a t . A tánc, a különböző s z a b a d m o z g á s f o r m á k és a sportok is r o p p a n t hasznosnak bizon y u l h a t n a k e s e t ü k b e n . Á l t a l á b a n azok a gyakorlatok tartják legtovább é b r e n az é r d e k l ő d é s ü k e t , m e l y e k során e g y f o r m a szerepet kap test. elme és s z e l l e m .

Emberi kapcsolatok Ha e n e r g i á i k pozitív m ó d o n nyilvánulnak m e g , a 34/7-esek. illetve a 4 3 / 7 - e s e k stabilitást, á l l a n d ó s á g o t és „ m i n ő s é g i é r z é s e k e t " visznek a k a p c s o l a t a i k b a . Ilyenkor a 3 - a s által m e g j e l e n í t e t t energiák csökken tik azon h a j l a m u k a t , h o g y m i n d e n h e z m e n t á l i s a l a p o n álljanak Ha k é p e s e k nyílt és ő s z i n t e m ó d o n k o m m u n i k á l n i a p a r t n e r ü k k e . e n n é l f o g v a k é p e s e k m e g b í z n i b e n n e , jól b o l d o g u l h a t n a k a parkapt"! lataikban. E c s o p o r t t a g j a i n a k b i z a l o m m a l k a p c s o l a t o s problémai a e^j g y a r á z h a t a t l a n , m é l y e n b e n n ü k rejlő k é n y e l m e t l e n s é g é r z e t ü k c s o p o r t o s u l n a k . E z e k a s z e m é l y e k n e m igazán k é p e s e k ellazul 11 ' ^ • sok t á r s a s á g á b a n , m i n t h a attól t a r t a n á n a k , h o g y valami „ r ° s S Iáinak m o n d a n i , és n é h a szinte fel is készítik m a g u k a t erre.

118

i

W kapcsolataik és szexuális életük minősége attól függ, hogy siPa e g n y í l n i a partnerük felé, megbízni benne, vállalni az érzék i 1 " 6 . . „ t i tásával járó kockázatot, és hajlandóak-e „elmenni addig a seik k' j bekövetkezhet az eksztatikus meghittség. Bár élvezik az nUír P° és a család jelentette kényelmeket, ezek az erős, spirituális beotl,1 n ° ágú személyiségek belső fejlődésük érdekében nem mindig ^''piiek a tartós párkapcsolatok mellett. Munka

és anyagi kérdések

34/7-esek illetve a 43/7-esek sokoldalú energiái különleges kihívár. jca] képességekkel és lehetőségekkel járnak együtt. A 7-es, a 4-es a 3-as által képviselt energiák különösen keveréke erős és rugalmas életutat biztosít számukra. Mindkét csoport tagjai jelentős kreatív és önkifejezési képességekkel rendelkeznek, és számos területen v é g e z h e t n e k kiváló munkát, például a metafizika, a harcművészetek, a színészet vagy a produceri munka, az üzleti élet és a kreatív írás terén (ez utóbbit említve, remek dramaturgiai érzéküknek köszönhetően különösen jó forgatókönyvírókká válhatnak). Ha bíznak önmagukban, nyitottak maradnak a visszajelzésekre, és lépésről lépésre végzik a feladataikat, remekül boldogulhatnak az életben. Azonban - különösen a 34/7-esek esetében - jellemzőek lehetnek rájuk bizonyos kényszeres vagy meggondolatlan költekezési minták; mindkét csoport tagjai hajalmosak könnyelműen bánni a pénzzel. Pénzügyi helyzetük végső soron attól függ, olyan munkát végezneke, melyben hasznát vehetik a képességeiknek; ha nem, önbizalomhiányuk miatt gyakran előfordulhat, hogy egyik állást hagyják ott a másik után.

Híres 34/7-esek és 43/7-esek 34/7-esek Candice Bergen Leonard Bernstein Michael Douglas : ; a u | Gauguin I £ a n c h o Gonzales ^ e r maine Greer Ke Sgie Jackson

A1 Jolson Michael Keaton John Fitzgerald Kennedy Golda Meir Mary Tyler Moore Harry S. Truman Rudolph Valentino

*> 1 r \

Feljegyzéseinkben egyetlen ismert 43/7-es sem szerepel, valós?leg azért, mert a világ népességének csupán elenyészően kis hán rendelkezik ezzel a születési számmal.

| I

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 34/7-es, illetve a 43/7-es születési szám energiáival m kálkodó emberek körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre leh abban, hogy betöltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legf 0nt Q l sabb feladataidra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok • •

Tanulj meg megbízni életed fejlődési folyamatában. Ne feledd, tökéletes biztonságban vagy; semmi sem képes megsebezni a lelkedet/ártani a lelkednek. • Lépésről lépésre haladva fejleszd önkifejezési képességeidet. • Ha j o b b á akarod tenni az életedet, tanuld meg megosztani embertársaiddal legbensőbb érzéseidet.

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Bízom-e abban, hogy lépésről lépésre haladva képes vagyok elérni/megvalósítani a céljaimat? • Miben bízom jobban - az elmémben vagy az érzéseimben? • Megnehezíti-e az életemet az önbizalomhiány vagy a türelmetlenség? Ha igen, hogyan változtathatnék ezen? • Megosztom-e embertársaimmal legbensőbb érzéseimet - függetlenül attól, hogy könnyen barátkozó természet vagyok-e vagy sem? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési sza ^ egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (3-as: 66. oldal; 75. oldal, illetve 7-es: 105. oldal). <1 1 ¿1 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születesi ^ n mait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, f* n kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életű

320

¥ . k megváltoztatásának eszközei: ^ oirituális törvények 11S

'

asd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: A h' 1 törvénye (lásd 448. oldal): Csak akkor leszünk képesek hinni embertársainkban, ha képesek vagyunk hinni önmagunkban. A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): A legbiztosabban akkor érhetjük el céljainkat, ha apró, biztos lépésekkel haladunk feléjük. . A minták törvénye (lásd 426. oldal): Eletünk mintái hajlamosak mindaddig ismétlődni, míg kellőképp erős eszközöket nem alkalmazunk a megváltoztatásuk érdekében. . Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Az őszinteség alapja az, hogy megbízunk valódi érzéseinkben, és kifejezzük azokat. . Az elvárások törvénye (lásd 453. oldal): Életünk mindig rejtett elvárásaink és feltételezéseink szerint alakul. . Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. . Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életedben.

8: Jólét és hatalom A siker azt jelenti, hogy többet teszünk a világért, mint amennyit a világ tesz értünk. HENRY

FORD

Ez a fejezet az elsődleges életfeladatukul a 8-as feladatkörét (lásd 115. oldal) választott emberek - azaz a 17/8-asok, a 26/8-asok, a 35/8-asok és a 44/8-asok - életútjának jellemzőit tartalmazza. Bár mind a négy születési szám a 8-assal kapcsolatos intenzív energiákat tükrözi, a többi számjegy hatásának köszönhetően minőségeiket, feladatköreiket és jellemzőiket tekintve mégis mindegyikük egyedi jellemzőkkel bír.

45/9 8: Jólét és hatalom 7: Bizalom és nyitottság 1: Kreativitás és önbizalom

Az életfeladat megértése 17/8-as életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a pénz/ a hatalommal és a szellemmel kapcsolatos feladatkörökön munkálkodjanak; ha megtanulnak bízni a bennük élő kreatív szellemben, és megtanulják, hogyan osszák meg azt embertársaikkal, felismerik a valódi jólétet és a belső erőt. Mivel életfeladatunk mindig kihívásokkal jár együtt, mielőtt e csoport tagjai beteljesíthetnék a sorsukat, szembe kell nézniük a hatalommal és a pénzzel kapcsolatos ellentmondó vágyaikkal, félelmeikkel és meggyőződéseikkel, és úrrá kell lenniük azokon; meg kell tanulniuk megbízniuk önmagukban és a szellemben, és magabiztosságra kell szert tenniük, hogy hozzáférhessenek kreatív energiáikhoz. A 17/8-asoknak - akárcsak az összes többi 8-asnak - nem feltétlenül kell tehetőseknek lenniük ahhoz, hogy megosszák jólétüket embertársaikkal: még az igen szerény jövedelemmel rendelkező emberek is képesek szánni másokra egy kevés 1(| őt, egy kis energiát, megosztani velük egy kis pénzt, vagy akár a nagylelkűség jótékony szellemét. Igaz, hogy a 7-es által képviselt, inkább befelé ható, és a 8-as álta megjelenített, inkább kifelé irányuló energiák látszólag ellenkező ra nyba hatnak, azonban ha ezen energiáik pozitív módon nyilvánula meg, valójában semmiféle ellentét sincsen köztük. Ha a 18/7-esek L e n e k bízni az általuk munkálkodó szellemben, elenyészik a K rejlő félelem, és oly módon terjesztik ki önmagukat, mely rernt * magához vonzza a kreatív energiájukból természetes n ara hely . d ó jólétet. Másként fogalmazva, a 17/8-asoknak anyagi c nor„ .' függetlenül először mindig meg kell birkózniuk a 7-es 1 a ta h0/" ' l képviselt kihívásokkal, hogy teljes mértékben maguk° n z h a s s á k a beteljesedést.

323

Bár a 8-as energiáiban megnyilvánul ugyan némi „tömörség" ehhez kapcsolódó materializmus, az l-es és a 7-es energiái g y a l ^ ^ ^ l „kreatív természeti szellemek" karizmájával ruházzák fel e tagjait, így a 17/8-asok könnyed, légies, nagy képzelőerejű és r gó emberekké válhatnak. A 8-as energiái mintegy „ l e f ö l d e l j k * | földhöz kapcsolják őket. Emelkedettebb, befelé irányulóbb y p i r u J B energiák segítségével képesek lehetnek ellensúlyozni a 8-as m i n ( 9 geivel járó, az ismertség, a j ó m ó d és a hatalom iránti v á g y a i i g S azonban energiáik negatív módon nyilvánulnak meg, befelé forH^8 7-es energiáik összetűzésbe kerülnek egyéb energiáikkal, és szabott ják azokat, mivel ilyenkor elzárkóznak a világtól, és nem hajlandóak siker eléréséhez szükséges külső munkára. A legtöbb 8-asban élnek bizonyos, az erejük elfojtására irányuló hajlamok; ha nem bíznak eléggé magukban ahhoz, hogy kilépjenek a világba, valószínűleo semmit sem fognak elérni. Mindazonáltal az l-es energiái szinte vonzzák a pénzt; egyf a ji a „szerencsés" minőség jár együtt velük. Ha a 17/8-asok engedik kreativitásukat szabadon kiáramolni a világba, és elkezdenek ráérezi saját spiritualitásukra, illetve a világ spirituális aspektusaira, szinte varázslatos módon tesznek szert pénzre és befolyásra. Ráadásul az l-esekre jellemző, a 7-esek éleselméjűségével és a 8-asok hathatós intelligenciájával társuló kreativitás azt e r e d m é n y e z i , hogy a világ néhány leginkább éleslátó, legeredetibb, l e g n a g y s z e r ű b b gondolkodója e csoport tagjai közül kerül ki. Ha ezek az e n e r g i á k pozitív módon nyilvánulnak meg, a 17/8-asok soha nem szűkölködnek a céljaik eléréséhez szükséges ötletekben. A 7-esre jellemző energiák azonban súlyosbíthatják az e csoport tagjaiban élő, a pénzzel és a hatalommal kapcsolatos f é l e l m e k e t : ha nem bíznak önmagukban, valószínűleg nem merik felvállalni a jólétüket és a hatalmukat sem, és ezzel tovább erősítik a 8-asok s a j á t tervei meghiúsítására való hajlamát. A legtöbb 17/8-as ugyan r o p p a n t magabiztosnak tűnhet, ám gyakran súlyos problémákat okoz nekik az, hogy rájöjjenek, hogyan nyilvánítsák meg magukat az anyagi v i l á g b a n . Függetlenül attól, hogy élnek-e bennük különböző vallásos vagy SP"] tuális érzések, e csoport tagjai azért születtek e világra, hogy belső tej désüket és inspirációjukat az anyagi világban kitűzött, nagyon is gy a latias célokkal párosítsák. Egy 17/8-as dönthet például úgy, h o g v j ^ kombinálja a spiritualitás iránt érzett érdeklődését az anyagi s i k e r r e l , felemelő, spirituális vagy önsegítő témájú kiadványokra speciális ^ könyvesboltot nyit, mely egyben számos ember t a l á l k o z ó h e l y é ü l l S 324

\zetesen nem minden 17/8-as kezd efféle vállalkozásba, ám vé, ,1. T e r I 1 1 t \ s / n e k a kellő önbizalomra, és létrehoznak valamit, ami egyfiil s ? e ' 1 lC .a;¿1a őket és embertársaikat - másként fogalmazva jól keresnek, aj *•ánt insp 1 ,mhertársaikat , o-^oi foglalkoznak, f^rrialWv/rmW amit amit szeretnek, szeretnek. szolgálva azzal E tózben when eemu n'wi ~ i11' n 17/8-asnak inkább méltányolnia kell az ismertség és a bef ^ i r á n t i ösztönző vágyait, nem pedig elfojtania azokat; meg kell foly as . j. hogyan leljék úgy örömüket az anyagi világban, hogy közti"111111' v e ' s z ítsék szem elől azt az igazságot, hogy az anyagi siker mit hC ni ér magasabb rendű célok nélkül. Pozitív m e g n y i l v á n u l á s B k az elragadó és általában elragadtatott egyének képesek voltak hidat teremteni az üzlet világa és a szellemi világ között, rendíthetetlen transzcendens módon bíznak abban, hogy életük mindig oda veti őket. ahová épp menniük kell. Mivel bíznak egy, a sajátjuknál magasabb rendű hatalomban, ezek a lendületes újítók rálelnek saját erejükre. és lelkesítő munkájukkal embertársaiknak is segítenek ebben. Ö r ö m ü k e t lelik a felemelő energiáik által életükbe bevonzott, áradó jólét érzetében. Mivel energiáik szabadon áramolnak a világ felé s z o l g á l a t u k során, és elméjüket, illetve pénzüket magasabb rendű célok szolgálatában használják, bármit is tegyenek a szellem nevében, energiáik további áldások formájában szállnak vissza rájuk.

Negatív megnyilvánulás Ezeket a bizonytalan, visszahúzódó és konfrontációkerülő egyéneket teljesen összezavarja a körülöttük lévő világ. Ismertségre vágynak, de félnek attól, hogy társaik cserbenhagyják és elárulják őket, és úgy érák, valami hiányzik az életükből - ez a valami pedig nem más, mint en ük spirituális oldala. Mivel folyton uralkodni igyekeznek embertársak felett, gyakran bizalmatlanok az üzleti területén, és nem képesek olgozni a pénz erkölcsiségével kapcsolatos belső konfliktusaikat, érzik ^ ^ belső célok elérésére sarkallják őket, és nem jenek m a ^ U ' < a t bolygónkon, mivel fogalmuk sincs, mihez kezdUt extroverta Eák l t n a k tűnhetnek, igazából senkivel nem osztaz érzéseiket, és „bizalmas" belső fejlődési folyamatukat. 8-aSo^, e ®y a r ánt rendelkeznek a 7-esek mentális adottságaival és a fi Syel,T ^ a t a ' o r n m a ' kapcsolatos feladataival, gyakran akaratlanul is s *or e- Cn f a g y j á k , vajon embertársaik megértik-e őket, és sokain r , ^Sy» hogy csak papolnak nekik bizonyos dolgokról, ám e ' k e z n e k az önmaguk, illetve a szellem erejébe vetett hittel.

Az életút feladatai

"l

Egészség A bizalommal kapcsolatos megoldatlan feladataik, illetve a cserhjl hagyatás bennük felgyülemlett emlékei miatt a 18/7-esek gy./ 1 1 ' 9,1 szenvednek különböző szívpanaszoktól. Ha a 8-as által képviselt giák negatív aspektusait nyilvánítják meg életükben, e csoport tudat alatt meghiúsíthatják saját terveiket, és ez a hajlamuk soks akár bizonyos fizikai problémák formájában is megnyilvánulhat u elfojtják vagy blokkolják kreatív energiáikat, könnyen begyulladhat 8 alhasi területük, a hátuk alsó része vagy a szaporítószerveik környék A 17/8-asok számára a megoldás egyik kulcsát azok a testmozgá sok jelenthetik, melyek lehetővé teszik, hogy kreatív energiáik szaba don áramoljanak, és amelyek során ráérezhetnek erejükre és ruoa) masságukra, illetve folyamatosan fejleszthetik a képességeiket, hogy ezáltal megtanuljanak bízni önmagukban. A meditáció szintén roppant hasznos lehet számukra, mivel lecsillapítja, lehiggasztja őket. és így megpihenhet az elméjük. Mivel tudatalattijuk számos esetben meglehetősen „közel fekszik" személyiségük felszínéhez, a fizikai önfegyelmet némi önkényeztetéssel kell kiegyensúlyozniuk, mely során különböző gyengéden örömteli, ám egészséges élményekben részesítik magukat. Ezen élmények körébe tartozik például a rendszeres masszázs, az úszás vagy a szaunázás (az éghajlattól függően), mivel ezek az e l f o g l a l t s á g o k tápláló és feltöltő hatást gyakorolnak a 17/8-asokra. Ha nem alakítanak ki szilárd kötődést a testükkel, és inkább az elméjükkel azonosulnak, e csoport tagjai általában nem fordítanak kellő figyelmet az étrendjükre - még akkor sem, ha esetleg t i s z t á b a n vannak a különböző táplálkozási irányelvekkel. Előfordulhat, hogy olyannyira lefoglalják őket kreatív vagy üzleti terveik, hogy n e szánnak időt a rendszeres és nyugodt étkezésekre. Ha azonban erre \ „jut idejük", a könnyű, alacsony zsírtartalmú, túlnyomórészt vegeta riánus étrend a legmegfelelőbb a számukra.

Emberi kapcsolatok

A 17/8-asok kapcsolatainak minősége attól függ, hogy poziti v , negatív módon nyilvánítják-e meg az energiáikat, különös tekin a 7-es által képviselt energiákra. A legtöbb 17/8-asnak beleteld mi időbe, míg megtanul megbízni embertársaiban, és kellők 1 ^ megnyílni feléjük ahhoz, hogy meghittségben lehessen rész 126

f

áik pozitív m ó d o n nyilvánulnak meg, elérhetik a spirituális ^ f ' t t s é g e t ; addig azonban előfordulhat, hogy a partnerük egyszer I , s z ó l hozzájuk: „Úgy érzem, nem tudom, ki is vagy te való• vagy hogy mit érzel." Ám mind a 7-esek, mind a 8-asok kéj ^ i ' 1 etlenül érzik magukat, ha fel kell tárniuk belső életüket, mivel n e > ' gjjjk a z t , illetve sebezhetőnek érzik magukat e cselekedet által. S/ű |7/8-a s o k párkapcsolataiban különböző hatalmi kérdések is felme• mivel ha bizonytalannak érzik magukat, merevvé válhatk és megkísérelhetnek uralkodni a társuk fölött. Ö n b i z a l o m h i á n y á ul és a hatalomtól való félelméből fakadóan a legtöbb 17/8-as időnként lemond minden hatalmáról és öntudatosságáról; aztán szeretnék i s s z a k a p n i azt, ám nem mindig tudják, hogyan teremtsék meg a m e g f e l e l ő egyensúlyt e két állapot között, ezért m e g kell tanulniuk, h o g y a n oszthatják meg belső erejüket embertársaikkal. S z e x u á l i s életük minősége nagymértékben f ü g g attól, hogyan nyilvánítják ki a 7-es energiáit - azaz, hogy nyitottnak vagy gátlásosnak érzik-e magukat. Az előbbi esetben kreativitásuk energiái aktív szexuális vágyakként nyilvánulnak meg, így az esetleges gyermekkori t r a u m á k t ó l eltekintve a szexualitás általában n e m jelent problémát a 17/8-asok számára - az intimitás viszont annál inkább. Ha m e g o l d j á k a bizalommal és a hatalommal kapcsolatos feladataikat, fontosabbá válnak életükben a párkapcsolatok, mivel általuk szert tehetnek a világgal és a szellemmel való kapcsolat mélyebb érzetére.

Munka és anyagi kérdések Szinte minden 17/8-as hatékony és éles elmével rendelkezik, és erős v »gy él bennük a siker iránt; ennek, illetve kreatív potenciáljuknak köszönhetően számos területen érhetnek el komoly sikereket, a sportPályákon éppúgy, mint a politikai pályán. Remek pénzügyi elemzők Alhatnak belőlük, és nagyszerű teljesítményekre képesek k ü l ö n b ö z ő se gelyszervezetek vezetőiként is, számtalan e m b e r n e k nyújtva segíth e t , mivel személyes ügyüknek tekintik ezt a közösségi munkát. ehany 17/8-as valódi filantróp lesz, előfordulhat, hogy kisebb-nap ö n ^ ' C a " t a t l v alapítványokat hívnak életre, á m a z i s meglehet, hogy L y v e s boltot nyitnak, vagy egyéb üzleti vállalkozások segítségével °^gálják embertársaikat. Kk a megbíznak a megérzéseikben, és azok alapján hozvétei'11^ ^ r e a t l v döntéseiket, szinte a semmiből jutnak pénzhez, és kiesen | sikeresek lehetnek, anélkül hogy tudnák, hogyan váltak azzá.

327

17/8-asok Millard Fillmore Roberta Flack Timothy Leary Mickey Mantle Jack Nicklaus

Adlai Stevenson Edward Villella Johnny Weissmuller Brigham Young

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 17/8-as születési szám energiáival munkálkodó e m b e körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, h o g y ^ töltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb feladataid" ra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által átalakít hasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok • • • •

Tanulj meg bízni abban, hogy kreatív törekvéseid révén j ó l é t r e teszel szert. A szolgálatra koncentrálj, ne a pénzre. Lelj rá az erő és a jólét forrására a meditáció által. Keress magadnak olyan megélhetési forrást, mely során az üzletet a személyes fejlődéssel, a gyógyítással vagy egyéb s p i r i t u á l i s tevékenységekkel kombinálhatod.

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Hogyan szolgálhatnám a magasabb rendű célokat? • Vajon megosztom-e jólétemet embertársaimmal? • Megbízom-e a megérzéseimben? Bízom-e az erőmben? • Milyen kreatív módokon hozhatnám össze egymással az e m b e reket? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, h o g y a n alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése

od 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési szám1 egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (l-es: 49. oldal; 7~e ' 105. oldal, illetve 8-as: 115. oldal).

328

I\ 1

l e h e t , ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szá&?és nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e n,a 'í' ís l c örök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben. ke oS

.

m e g változtatásának

R i t u á l i s törvények 1

eszközei: •i S P j e l a n e g y e d i k rész alábbi fejezeteit:

A hit törvénye (lásd 448. oldal): Csak akkor leszünk képesek

I* kiríni embertársainkban, ha képesek vagyunk hinni önmagunkban. Az e l v á r á s o k törvénye (lásd 453. oldal): Eletünk mindig rejtett e l v á r á s a i n k és feltételezéseink s z e r i n t alakul. • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha felismerjük a bennünk munkálkodó szellemet, önmagunkban fogunk útmutatást keresni. . Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, megtanulhatunk bízni az érzéseinkben. • A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha hajlandóak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, azzal embertársaink inspirálására ösztönözhetjük magunkat. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életedben.

26/8 8: Jólét és hatalom 6: Ideák és elfogadás 2: Együttműködés és egyensúly

Az életfeladat megértése A 26/8-as életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a ^ ximalizmus, a pénz, a hatalom és az ismertség feladatkörén munkál kodjanak, hogy legmagasabb rendű látomásaiknak és ideáiknak meg felelően megosszák jólétüket embertársaikkal, ezáltal szolgálván őket. Mivel életfeladatunk beteljesítése mindig különleges kihívásokat tartogat számunkra, e csoport tagjainak élete a pénzre, a hatalomra és az ismertségre irányuló ellentétes vágyaikat és meggyőződéseiket tükrözi, alapvető idealizmusuk folytán pedig hajlamosak elfojtani személyes erejüket, melynek megnyilvánítására születtek. A 26/8asok végül szembenéznek feladataikkal, kinyilvánítják önmagukat, eismertségre tesznek szert családtagjaik körében, közösségükben vagy az egész világon. A 26/8-asok általában munkájuk minősége révén tesznek szert ismertségre. Képesek keményen megdolgozni a pénzért és az ismertségért, azonban velükszületett idealizmusuknak köszönhetően vegyes érzelmekkel viseltetnek mindkét dolog iránt. Ha a 2-es e n e r g i á i t negatív módon nyilvánítják meg életükben, azok hatása belső konfliktusokat eredményezhet esetükben, hol alulértékelik a szolgálataikat és túl alacsony összeget számítanak fel értük, hol pedig túl n l 0 t 1 0 válnak, és irreálisan sokat kérnek a munkájukért. A „6-os r e s Z ^ esetleg így szól hozzájuk: „Kérj kevesebbet; így helyes", míg 3 « részük" azt mondja: „Többet akarok!"; ám az is megeshet, hogy pénzzel való esetleges visszaéléseiktől való félelmükben teljese gyen bocsátják mások rendelkezésére a képességeiket, nehogy gukra haragítsák embertársaikat. A 6-os által képviselt e n e r g i a ^ ^ tásának köszönhetően számos 26/8-as roppant érzékenyen kritikákra, ezért visszafogják magukat, és nem fejezik ki a z ket, hogy megőrizhessék a „hidegvérüket". 330

L / g , a S születési szám energiáival munkálkodó személyek egyA ' . alT1 osak a passzivitásra, illetve az agresszivitásra, általában nt 1 rá j'nkább halk, szelíd embernek bizonyulnak. A 6-osokra jela ; l Z o n b ^ a g a s n o r m á i k n a k köszönhetően gyakran bizonytalan az önérlei11/0 • k ° é s így előfordulhat, hogy minden hatalmukról lemondat é k ; ^¡'¿nyzik belőlük a kellő magabiztosság, ha érzelmi konfron" S j a kerül a sor. mányi n o r m á i k következtében gyakran elhárítják maguktól a ' r e t e k e t , és alulértékelik saját értéküket és befolyásukat; mivel E n v e s z n e k tudomást az eredményeikről, és folyton a hibáikra emu v z t e t i k önmagukat, nem képesek élvezni erőfeszítéseik gyümölcseit Ha azon kapják magukat, hogy kezdenek a teljesítmény megz á l l o t t j a i v á válni, fel kell idézniük magukban a bűvös szavakat: nem tökéletes, de elég jó". Ha többé már nem fogják vissza magukat, minőségi munkát fognak végezni, és ezzel embertársaikat is tám o g a t j á k . Hacsak nem „rejtőzködnek", a 26/8-asok keményen munk á l k o d n a k azon, hogy kiemelkedjenek a tömegből, tegyék ezt akár közvetlen környezetük körében, akár világméretekben, és küzdenek a biztonságért és az ismertségért. Bár ez utóbbi vágyát ugyan a legtöbb 8-as letagadná, ám ha alaposan megvizsgálják életüket és cselekedetüket, rá kell jönniük, hogy azok ezt igazolják - például társaságban rendszeresen úgy alakítják a dolgokat, hogy magukra vonják a többiek figyelmét. Ha negatív módon nyilvánítják meg 8-as energiáit, e s e t l e g igyekeznek elrejtőzni a pénz, a hatalom és az ismertség elől pontosan azokat a területeket próbálják elkerülni, melyek megtapasztalására e világra születtek. A legtöbb 26/8-as folyton verseng embertársaival, és állandóan hozzájuk méri önmagát, ismertségét, vagyonát és befolyását tekintve. Mélyen él bennük a vágy, hogy a csúcsra kerüljenek, bár a 6-os enerS'ainak köszönhetően ezt talán maguk sem ismerik fel, vagy elfojtják tudatára ébrednek e hajlamuknak, általában igyekezrint " k ' j a v i t a n i azt; a tökéletesedés iránti vágyuk azonban rendsze32 ö s s z e a s o n has b l í t a s egy másik formájává válik: „Én már nem I sonlítgatom magam másokhoz, nem úgy, mint a többi ember." Bfcits 26/8-as keményen dolgozik azért, hogy pénzre és isC re t e fcat ^ £ y e n s z e r t > mivel a 6-osokra jellemző magas normáik melyen Va«v , él bennük a meggyőződés, hogy „szenvedniük" kell, c gala doni , , bbis számos nehézséget kell megtapasztalniuk, hogy kiérnek ¡ s . a jólétet. Szintén e normáiknak köszönhetően bármit tesz'' mindig úgy érzik, hogy csinálhatták volna jobban is a dolgot.

E m i a t t gyakran v o n a k o d n a k „kilépni a p o r o n d r a " . Ám ha magy^ gött h a g y j á k a p é n z z e l és a h a t a l o m m a l k a p c s o l a t o s , a tehetős ti h a t a l o m m a l bíró e m b e r e k iránti negatív érzéseiket is magukban^'"" laló p r o b l é m á i k a t , általában jól k e r e s n e k , és így az é n t u d a t u k is e r ő s ö d i k . P é n z ü g y i n e h é z s é g e i k idején esetleg úgy érzik, a k a d á r 6 ^ zák őket; ha p e d i g sikeresek, rendszerint k i f e j e z e t t e n nagyiéi^« ^ érzik m a g u k a t . A 2 6 / 8 - a s születési s z á m energiáival m u n k á l k o d ó személyek e ran tesznek t a n ú b i z o n y s á g o t e g y f a j t a , a 6 - o s e n e r g i á i n a k köszönhet* g y e r m e k i ártatlanságról, é s a z esetek t ö b b s é g é b e n későn é r ő e m b e ° rek. A c s a l á d a l a p í t á s s a l vagy egy sikeres üzleti vállalkozásban való részvétellel, netán a n n a k m e g a l a p í t á s á v a l j á r ó kihívások nagy segít s é g ü k r e l e h e t n e k abban, h o g y „ f e l n ő t t n e k " é r e z z é k m a g u k a t . E kihí vások n é l k ü l esetleg ó d z k o d n a k a k e m é n y m u n k á t ó l és az elismerés tői, é s é p p c s a k annyit t e s z n e k , a m e n n y i elég a h h o z , h o g y „ b o l d o g u l j a n a k " . A pénzzel és a h a t a l o m m a l k a p c s o l a t o s félelmeik, i l l e t v e a m a x i m a i i z m u s u k esetleg m e g a k a d á l y o z z a e c s o p o r t tagjait a b b a n hogy igazán l e n d ü l e t b e j ö j j e n e k ; előfordulhat, hogy e l b á t o r t a l a n o d nak, ám ezért n e m az élet kihívásai, h a n e m saját irreális e l v á r á s a i k a felelősek. Szinte m i n d e n 26/8-as szeretné uralni a saját életét, u g y a n a k k o r m á s o k elvárásainak i s m e g a k a r n a k felelni, é s m i n d i g „ h e l y e s e n " a k a r n a k cselekedni. K ö v e t k e z é s k é p p e n időnként zavaros ü z e n e t e k e t k o m m u n i k á l n a k e m b e r t á r s a i k felé; a felszínen úgy tűnik, a k e d v ü k ben a k a r n a k j á r n i , és azt a k a r j á k , h o g y szeressék őket, ám ha valaki m é l y e b b r e pillant, érzékelheti erős, n é h a v e r s e n g é s f o r m á j á b a n m e g n y i l v á n u l ó uralkodási v á g y u k a t . Ha e r ő t l e n n e k érzik magukat, n e m igazán k é p e s e k kiállni m a g u k é r t , g y a k o r t a válnak k ü l ö n b ö z ő rejtett vagy nyilvánvaló f o r m á b a n m e g n y i l v á n u l ó visszaélések á l d o z a t a v a . ezeket a helyzeteket a z o n b a n tudat alatt ők m a g u k idézik elő. E l ő f o r dulhat, h o g y k i h a s z n á l j á k e c s o p o r t tagjait, de az is, hogy á l l a n d ó a n kritizálják, vagy akár fizikai b á n t a l m a z á s o k b a n is lehet részük. Alta Iában i g y e k e z n e k elkerülni a szociális és é r z e l m i k o n f r o n t á c i ó k a t , f11 ha f a l h o z s z o r í t j á k őket, r o p p a n t k e m é n y e n k é p e s e k visszavágniBár a 6 - o s o k r a j e l l e m z ő tiszta e s z m é n y k é p e i k rendszerint m e g d á l y o z z á k azt, h o g y v i s s z a é l j e n e k az erejükkel vagy e l s z ó r j á k a p^ züket, ha a 2 6 / 8 - a s o k n e m érzik m a g u k a t é r d e m e s n e k a sikerre. J alatt b e v o n z h a t n a k az é l e t ü k b e bizonyos baleseteket,

őszintétlen v é nein m e g f e l e l ő p a r t n e r e k e t , és e g y é b f o r m á b a n is m e g h i ú s í t h a t j a ^ ^ j á t terveiket. A m a g a s a b b rendű akarat t ö r v é n y é n e k (lásd 463332

.

gála1

' 'sa s e g í t h e t nekik abban, hogy rátaláljanak a jólét és a s z o l v e z e t ő útra, mivel emlékezteti őket m a g a s a b b rendű célja-

ikra¡•ív m e g n y i l v á n u l á s bb r e n d ű ideáiknak és látomásaiknak köszönhetően ezek a NlUg 'qvek jól keresnek, azáltal, hogy azzal foglalkoznak, amiben ket lelik, azaz embertársaikat szolgálják. Kiegyensúlyozott ^ g e o y a r á n t megnyilvánul a kapcsolataikban, a m u n k á j u k b a n , iléletük minden egyes területén. Mivel tudatában vannak szabajólétüknek, tudják, mikor kell ragaszkodniuk bizonyos dóikhoz és mikor kell elengedniük azokat, és nem érzik szükségét annak hogy m a n i p u l á l j á k embertársaikat vagy uralkodjanak felettük. M e g ő r z i k a becsületesség és a teljesség érzetét, és hatalmukat, illetve t á r s a d a l m i helyzetüket emberbaráti szeretetük által vezéreltetve embertársaik megsegítésére használják, így pozitív és felemelő hatást g y a k o r o l n a k az egész világra. Nem válnak a pénz és a hírnév rabszolgáivá. mivel mindig m a g a s a b b rendű céljaikra koncentrálnak. á r a d ó

Negatív megnyilvánulás F./ek a visszahúzódó és bátortalan egyének úgy érzik, az e m b e r e k nem vesznek tudomást róluk, vagy észre sem veszik őket. Mivel mélyen frusztrálják őket saját törekvéseik, a pénzzel kapcsolatos negatív meggyőződéseik következtében neheztelnek „a gazdagokra". Nehezen jönnek ki az emberekkel, szinte képtelenek a párkapcsolatokra, es ha nem húzzák meg egyértelműen a szükséges határvonalakat, folyton hatalmi j á t s z m á k b a bonyolódnak. Ezek az uralkodni vágyó maximalisták roppant kritikusan szemlélik embertársaikat, k ü l ö n ö sen azokat, akik nem mutatnak „kellő" tiszteletet irányukban. Alulértékelik önmagukat és a munkájukat, irreálisan magas n o r m á k alapján "élik meg önmagukat, és nem vállalják fel az anyagi világ kihívásait. nicsak hogy nem hajlandóak a belső sávban haladni, de m é g az au°Palyára sem merészkednek ki.

Az életút feladatai ^észség a a 26/x d u i . . '°-asok nem oldják meg a maximalista elvárásaikkal és a tukán,. ' a Pénzzel és a hatalommal szemben érzett negativitásukkal at0s feladataikat, gyakran meghiúsítják a saját terveiket; esetn i

leg valamilyen b e t e g s é g vagy baleset „ á l d o z a t á u l " e s n e k , vagy ^ J vetlenül a siker k a p u j á b a n ú j r a „ p a d l ó r a k ü l d i " őket házasságuk ratlan" felbomlása. Ha f r u s z t r á l t a k , a r á j u k n e h e z e d ő n y o m á s a solar plexus vagy a I rok t á j é k á n j e l e n t k e z ő k r ó n i k u s feszültség, n e h é z l é g z é s vagy ál] a f á r a d t s á g f o r m á j á b a n nyilvánulhat m e g e s e t ü k b e n . Ha „ m a g u k al v a n n a k , k ü l ö n b ö z ő h o m l o k ü r e g i f e r t ő z é s e k is f e l l é p h e t n e k nál L ezek m e g b e t e g e d é s e e g y é r t e l m ű e n arra utal, h o g y lazítaniuk kell e n ' E c s o p o r t tagjai h a j l a m o s a k t ú l h a j t a n i m a g u k a t , ám ha egy ideig ^ nyeztetik m a g u k a t " , általában h a m a r f e l é p ü l n e k . M a g a s n o r m á i k n a k k ö s z ö n h e t ő e n a l e g t ö b b 2 6 / 8 - a s odafigy e ] k ü l ö n b ö z ő t á p l á l k o z á s i szabályokra, ám mivel r o p p a n t keményen dol g o z n a k , kényeztetni is szeretik m a g u k a t . E h a j l a m u k megnyilvánul hat a b b a n , h o g y r e n d s z e r e s e n e l f o g y a s z t a n a k egy „nyugtató italt" vagy e g y é b k á b í t ó s z e r e k h e z n y ú l n a k , vagy k ü l ö n b ö z ő édességekkel v i g a s z t a l j á k m a g u k a t , vagy - s z e r e n c s é s e s e t b e n - a b b a n , hogy rendszeresen j á r n a k s z a u n á b a , vagy m e g m a s s z í r o z t a t j á k magukat. Mivel m e g a k a r j á k őrizni jó é n k é p ü k e t , a k e m é n y m u n k a és az azt követö „kényeztetési i d ő s z a k " i s m é t l ő d ő mintái miatt s z á m o s 26/8-asnál alak u l h a t n a k étkezési r e n d e l l e n e s s é g e k , lévén h o g y hol túlzottan próbálj á k uralni ö n m a g u k a t , hol p e d i g m i n d e n ö n f e g y e l m ü k e t elveszítik, ezért h a j l a m o s a k arra, h o g y m e g s z e g j é k étkezési előírásaikat, sőt a k á r bulimia vagy anorexia is k i a l a k u l h a t n á l u k . A mértékletesség k o m o l y kihívást j e l e n t h e t s z á m u k r a , ám m a g a s n o r m á i k n a k köszönhetően a t á p l á l k o z á s i s z o k á s a i k a t is f o l y a m a t o s a n fejlesztik. Ahogy a l e g t ö b b e m b e r s z á m á r a , s z á m u k r a is a változatos, alacsony zsírtartalmú étrend a l e g m e g f e l e l ő b b . A r e n d s z e r e s t e s t m o z g á s t v é g z ő 2 6 / 8 - a s o k általában a hatékony, kiegyensúlyozott m o z g á s f o r m á k a t kedvelik. K ö r ü l m é n y e i k t ő l és érd e k l ő d é s i körüktől f ü g g ő e n vagy az i s m e r t s é g e l é r é s é h e z v e z e t ő eszk ö z n e k tekintik a sportot, vagy csak azért e m e l g e t n e k súlyokat, hogy e r ő s n e k é r e z z é k m a g u k a t . B á r m i l y e n fizikai tevékenység h a s z n u k r a válhat, a m i h e z v o n z ó d n a k , é s általában m i n d e n téren k i v á l ó e r e d n i e nyeket é r n e k el.

Emberi kapcsolatok A 2 6 / 8 - a s o k n o r m á i s o k s z o r olyan m a g a s a k , h o g y szinte l e h e együtt élni velük; e l ő f o r d u l h a t , h o g y m i n d e n k i t e n o r m á k nek, illetve az is, h o g y szinte követhetetlen példát m u t a t n a k e

334

r

^ miközben arra törekszenek, hogy ők legyenek a tökéletes-

^Ü.ntaképeiM 1 ^A/g-as születési szám energiáival munkálkodó személyeknek ^ ~ n e h é z s é g e k e t okozhat az, hogy felismerjék és kifejezzék va^ k r f z é s e i k e t , mivel megtanulták, hogy arra koncentráljanak, ho1 'kellene" érezniük magukat, és „rajtuk maradt" ez az álarc. gy an iiban jneg kell tanulniuk, hogyan hangolódjanak rá valódi érzék r e é s igényeikre. S/ámos 2 6 / 8 - a s n a k problémákat okoznak a hosszú távú kapcsolaL illetve az, hogy elkötelezzék magukat valaki mellett, különösen g;'1 folyton a „tökéletes" kapcsolatra törekszenek. Egyéb eseekben gyakran előfordulhat, hogy kezdetben egyfajta idealizált képet etítenek ki a partnerükre, aztán pedig csalódottnak, sőt akár becsaoottnak érzik magukat, amikor kiderül, hogy az adott személy is csak emberi lény. Ilyenkor aztán hozzálátnak, hogy „jobbá tegyék" partnerüket, függetlenül attól, hogy az adott személy vágyik-e erre, vagy sem. Párkapcsolataik terén a 26/8-asok rengeteget profitálhatnak abból, ha elsajátítják a rugalmasság törvényét (lásd 396. oldal). E csoport tagjai szexuális téren is mindig a legjobb teljesítményre törekszenek, és sokszor inkább arra koncentrálnak, hogy „jók" legyenek az ágyban, és örömet szerezzenek a partnerüknek, ahelyett kifejeznék a saját igényeiket, és egyszerűen csak hagynák megtörténni a dolgokat. Titokban hajlamosak arra, hogy folyton megőrizzék az irányítást, akár a partnerük, akár csak önmaguk felett. Meg kell tanulniuk. hogy a teljesítmény helyett a szerető meghittségre koncentráljanak. és ekkor párkapcsolataik belső jólétüket fogják visszatükrözni.

Munka és anyagi kérdések Ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak meg, magas normáiknak és z 'smertség, illetve a siker iránti vágyuknak köszönhetően a 26/8®sok szinte bármilyen feladatot képesek elvégezni, és - mivel keméLj n d o 'goznak, és folyton igyekeznek egyre j o b b á válni - általában F é k e d n e k a többi ember közül. Ugyanakkor csak ritkán érzik mc b ° 8 y e l é g teljesítenek. Szükségük van arra, hogy érezzék, a Pm 1 C munkájukat, és hajlamosak minél magasabb jövedenehé C r e s ^ r e törekedni. Magasabb rendű ideáik következtében néha "ek . / S e ® e ' c e t okozhat számukra, hogy kellőképpen jelentőségteljesre é s . munkát találjanak maguknak. Mivel vágynak az elismeréskésőn - .! SITler tségre, ugyanakkor félnek, tartanak is attól, általában er ° típusok, ám előbb-utóbb megtanulják kellőképpen értékel-

ni ö n m a g u k a t és m u n k á j u k m i n ő s é g é t , és társaik közül kiem a t ö b b i e k r e is pozitív hatást g y a k o r o l n a k . Hi M u h a m m a d Ali James Baldwin L u c i l l e Ball Cesar Chavez Bob Dylan Mary Baker Eddy Jack London

1

26/8-asok Groucho Marx Liza M i n n e l l i Paul N e w m a n Sir L a u r e n c e Olivier Jesse O w e n s B a r b r a Streisand Elizabeth Taylor

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 2 6 / 8 - a s születési s z á m energiáival m u n k á l k o d ó emberek k ö r é b e tartozol, ez az alfejezet s e g í t s é g e d r e lehet abban, hogy betöltsd az é l e t f e l a d a t o d a t , mivel segít, h o g y a l e g f o n t o s a b b feladataidra k o n c e n t r á l d a f i g y e l m e d e t , és lényegi c s e l e k e d e t e k által átalakíth a s d életed k u l c s f o n t o s s á g ú területeit.

Irányelvek és javaslatok • • • •

C s e l e k e d j n y u g o d t erővel és m a g a b i z t o s a n . Találj m a g a d n a k olyan elfoglaltságot, m e l y b e n jó teljesítményt n y ú j t h a t s z , és ami mellett k é p e s vagy k i t a r t a n i . I s m e r d fel saját értékedet, és h a g y d , h o g y e l ő r a g y o g j o n belső fényed. Teremts egyensúlyt a m u n k á d és az emberi k a p c s o l a t a i d között.

Hasznos kérdések 1. G o n d o l k o d j el az alábbi k é r d é s e k e n : • Vajon k ü z d ö k - e azért, h o g y p é n z r e és h a t a l o m r a t e g y e k szert, vagy i g y e k s z e m elkerülni ezeket a d o l g o k a t ? • V a j o n ú g y é r z e m - e , h o g y többet kellene t e n n e m , hogy ket11^ nyebben m e g kellene d o l g o z n o m azért, h o g y k i é r d e m e l j e n " 1 kert? i nrnJ • K i e g y e n s ú l y o z o t t , kitartó m ó d o n n y i l v á n í t o m - e meg ° ^env• M e n n y i b e n segítik m a g a s n o r m á i m a m u n k á m a t , illetve nyiben a k a d á l y o z z á k azt?

336

kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alF , Ha ll11 L „uotnád a gyakorlatban e meglátásokat? kali113 F

I pgértés elmélyítése

V n 11 ^

vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod s z á m j e g y e i r e vonatkozó fejezeteket (2-es: 58. oldal; 6-os: főoldal, illetve 8-as: 115. oldal). I * oS lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési szát és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e k é r d é s k ö r ö k milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben. 1

tlétünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények I olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: . Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Hogy őszinték lehess ü n k embertársainkhoz, először önmagunkhoz kell őszintének lennünk. • A tökéletesség törvénye (lásd 436. oldal): Ideáink inspirálhatnak bennünket, ám mindennapi életünk során legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el. • A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Céljainkat akkor érjük el a legbiztosabban, ha apró, biztos lépésekkel haladunk feléjük. • A felelősségvállalás törvénye (lásd 410. oldal): A kölcsönös támogatás érdekében meg kell tanulnunk, mikor m o n d j u n k igent, és hogyan mondjunk nemet. • Az ítéletnélküliség törvénye (lásd 444. oldal): Az univerzum nem ítélkezik felettünk; csak tetteink következményei által tanít bennünket. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. • Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életedben.

35/8 8: Jólét és hatalom 5: Szabadság és önfegyelem 3: Érzékenység és önkifejezés

Az életfeladat megértése A 35/8-as életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a~ ezelmi őszinteség, a függetlenség és a hatalom feladatkörein munkái kodjanak, és megnyilvánítsák életükben a jólétet, a tekintélyt, illetve az önfegyelmük és tapasztalásaik mélysége által elért szabadságukat Mivel életfeladatunk beteljesítése nem könnyű dolog, e csoport tagjainak is szembe kell nézniük a jómód, a hatalom és a t i s z t e l e t iránti vágyaikból, illetve az e minőségekkel szemben érzett f é l e l m e i k b ő l eredő dinamikus feszültségek képezte alapvető kihívásokkal. A 35/8asok életét ez a belső ellentmondás foglalja keretbe, mely egyaránt megnyilvánulhat passzív és agresszív hajlamok formájában i s ; e z e k a személyek vagy szelíd, passzív módon viselkednek, vagy t o l a k o d ó , hivalkodó, sőt bizonyos esetekben könyörtelen módon n y i l v á n u l n a k meg. Komoly kihívást jelenthet számukra az is, hogy e l f o g a d j á k és integrálják énük ezen részeit, egy kiegyensúlyozottabb és ő s z i n t e , saját erejét és fellépését elismerő személyiséget hozva létre e z á l t a l . A 35/8-asok életútja a cselekedetek és a befolyás v i l á g á b a n tárul fel. Képességeik és zsenialitásuk a tekintély, a vezetés és a f e l e l ő s s é g vállalás területein nyilvánulnak meg. Ha nem gátolják ő k e t a sajat erejükkel kapcsolatos tudat alatti félelmeik, e csoport tagjai roppan drámai, sőt akár kérkedő, feltűnést hajszoló s z e m é l y e k k é is válhat nak. Ha sok pénzt keresnek, nem okoz számukra p r o b l é m á t a n n a k s lusosan történő elköltése. t^^^^H A j ó m ó d , a hatalom és a tisztelet lenyűgözi, illetve akár m e g j ^ . ^ bonázhatja a 35/8-asokat, valahogy úgy, ahogy a fegyverek n y ű g e i le a gyermekeket, akik vonzódnak azokhoz, ám mégis elkerülik.1 ^ mert félnek attól, hogy esetleg bántódást okoznak velük va^ ^ Mivel könyörtelen vágy él bennük a siker iránt, a 35/8-asok J külsejük ellenére is rendelkeznek egyfajta elfojtott e r ő v e l , es e 338

. hí

ne

s 0 k s z o r kellemetlenül érzik magukat a társaságukban, még ¡ s tudják, miért feszengnek; ez az erő néha még magukat a

^ 0 k a itt is kképes megrémítem. o assa ab b b rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal) emlékeztethe11 ^ ' ^ 0 rt tagjait magasabb rendű céljaikra, és megnyithatja száli e C í > a t u d a t a l a t t i félelmeiktől és azokkal kapcsolatos, saját terveik " ^ ^ ú s í t á s á r a valő hajlamaiktól való megszabaduláshoz vezető utat. nie ' " ' l l ' s z a b o t á z s " számos formában megnyilvánulhat: érhetik őket ^ etek elidegenedhetnek embertársaiktól, „elfelejthetik" megújíba a b i z t o s í t á s a i k a t , előfordulhat, hogy rendszeresen késve érnek Pr t a iálkozóikra, és gyakran veszíthetnek jelentős összegeket kül ö n b ö z ő kockázatos üzleti vállalkozásokon vagy szerencsejátékokon, ám e h a j l a m u k abban a pillanatban megszűnik, amint őszintén elkötelezik magukat a szolgálat mellett. M i e l ő t t azonban képesek lennének az őszinte szolgálatra, először meg kell tanulniuk, hogyan szenteljék sikereiket a közjó szolgálatának. Ezt a szolgálatot nem a nélkülözés vagy a függés állapotából kell m e g k e z d e n i ü k , hanem úgy, hogy először is felvállalják saját belső erejüket, szabadságukat és jólétüket. Másként fogalmazva, csak akkor tapasztalják meg a jómódot, ha elkezdik érezni saját jólétüket azáltal, hogy számba veszik, milyen áldásokkal rendelkeznek jelen pillanatban. mivel e hálatelt cselekedetük még több áldást vonz be az életükbe. A 35/8-asok számára a megoldás kulcsát nem az önös céljaikra fordított gazdagság és hatalom hajszolása vagy annak elutasítása jelenti, hanem az, ha ezen minőségeket arra használják, hogy értékes s e g í t s é g e t nyújtsanak általuk embertársaiknak. E csoport tagjainak valójában nagy hasznára válhat, ha vizualizálják maguknak, hogy sok Pénzt keresnek, miközben azzal foglalkoznak, amiben örömüket lelik, s szolgálják embertársaikat - és közben mindvégig a szolgálatra he| vezik a hangsúlyt. Az efféle vizualizációval „kivívhatják m a g u k n a k " onakodó vagy bátortalan tudatalattijuk támogatását. W k ü | ö n b ö z ő társadalmi munkák és az önzetlen szolgálat bármiH * 1 m e gnyilvánulásai szintén segíthetnek a 35/8-asoknak abban, U r r á le gyenek tudat alatti ellenállásukon, illetve a saját terveik me;hj n ' tahb' S I - t a S ^ r a hajlamaikon; ahogy elkezdik magukat egyre e a? út " rdemes embereknek" tartani, ezek az akadályok elhárulnak adjon | a legtöbb 35/8-as hajlamos arra, hogy csak akkor *etl e i l '' l n e k bármit, ha valamilyen viszonzást vár érte cserébe, önSz °'gálataikkal eredményesen változtathatják meg önmagukat.

A 35/8-as születési szám energiáival munkálkodó személyek él feladata megegyezik a többi 8-aséval, ám a 3-as és az 5-ös á l t a l v eu viselt energiáik hatásainak köszönhetően egész másféle erősség P i,L rAnrlAll/a^nol/ ó c Í D l o o akadályokkal b- o A o 1 \ o 1 Ír 1 *-»-»megküzdeniük rr\y i í r-r A ^ 1 :a• sr> 1 N rendelkeznek, oc ésmmásféle is kell pozitív beteljesítése felé vezető úton. Az 5-ösökre jellemző gyors észjárással, sokoldalúsággal és ri massággal komoly, az önfegyelem terén jelentkező feladatok i s •nak; a 35/8-asok erős ambíciókkal rendelkeznek, ám előforduld" hogy nem méltányolják kellőképpen, sőt akár nem is hajlandóak el gezni a céljaik eléréséhez szükséges munkát. Ambícióik felülmúl'« az önfegyelmüket, előfordulhat hogy már azelőtt visszavárják a kik" tőbe a hajójukat, mielőtt az egyáltalán útjára indult volna. Az egészséges önfegyelem és összeszedettség felbecsülhetetlen ér tékű e csoport tagjainak életében. Önfegyelmük által t e h e t n e k szert belső erejükre és önuralmukra (ahelyett, hogy embertársaik felett igyekeznének uralkodni). Ha a 35/8-asok fegyelmezetten é l i k az életüket, hajlandóak lesznek elvégezni a céljaik eléréséhez s z ü k s é g e s munkát. Bár - mivel életfeladatunk beteljesítése mindig k o m o l y nehézségekkel jár - saját „hegycsúcsukat" csak fáradságos m u n k a árán érhetik el, ha feljutnak oda, hatalmas jutalomban lesz részük; rengeteg dologgal válnak gazdagabbá, és képessé válnak arra is, h o g y jobbá tegyék világunkat. Még ha hajlandóak is keményen dolgozni, számos 35/8-as akkor is könnyen szétszórttá válhat, mivel általában túl sok dologba k e z d e n e k bele, és erőfeszítéseiket felhígítja az, hogy túl sok lehetőséget igyekeznek megragadni egyszerre. Az összeszedettség f o r m á j á b a n megnyilvánuló önfegyelem megoldást jelenthet e problémára, m i v e l kiegyensúlyozza a szétszórtságra való hajlamukat, és így h a t é k o n y a b b a válhatnak az erőfeszítéseik. E személyek arra is hajlamosak, hogy amikor p a s s z í v n a k erzi magukat, és úgy érzik, nincs elég önbizalmuk, akkor a v é g l e t e s füg gőség állapotában éljenek, amikor pedig agresszívvá v á l n a k , a t e . nek a ló túlsó oldalára, és végletes függetlenségre t ö r e k e d j e n E hajlamukon úgy lehetnek úrrá, ha mind a m a g á n é l e t ü k b e n , mm vatásuk gyakorlása során kiegyensúlyozott, kölcsönösen támog a t ° kölcsönösen egymásra utalt kapcsolatokat alakítanak ki ember ikkal. J^H Ha a 35/8-asok tartósan „megfeneklenek" a nélkülözés állaPjjj ban, előfordulhat, hogy - szinte kétségbeesésükben - a körny ^ a te ben lévő embereket használják fel az előrehaladásuk vagy i/tn

I > \ \ o z v e z e t ő tanítások eszközeiül. Ha legyőzik e késztetéseiket, és nulnak minden embert, illetve minden helyzetet a szolgálat let t ^ , T f ,j n e k tekinteni, számottevő javulás fog bekövetkezni az élec het oseS t ü k ^ ^ e n e r g i á i n a k hatásai miatt a 35/8-asoknak nehezükre eshet L o o s z t a n i az érzéseiket embertársaikkal, különösen akkor, ha ezek é r z é s e k ^ e m túl kellemesek". Akárcsak a többi, a 3-as energiái^imunkálkodó személy esetében, ez a gátlás náluk is megnyilvánulVa a b b a n , hogy elvontan fejezik ki magukat, illetve abban is, hogy h a r a p ó f o g ó v a l kell kihúzni belőlük a szavakat. A 3-as által v'oviselt e n e r g i á k arra hajlamossá tehetik e csoport tagjait, hogy e m b e r t á r s a i k mások manipulálásával érjék el a céljaikat, ahelyett hogy közvetlen módon kinyilatkoztatnák a vágyaikat. Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal) mind a közvetlen és őszinte önkifejezés, mind pedig a törvények betartása értelmében vonatkozik a 35/8-asokra; legjobb, ha ezek az emberek minden üzleti és s z e m é l y e s kapcsolatuk során a legmagasabb erkölcsi normákhoz tartják m a g u k a t . Ez kezdetben esetleg nehezükre eshet, mivel nem akarnak a konvenciók rabjaivá válni - ők inkább megalkotni szokták a s z a b á l y o k a t , nem pedig betartani azokat. A 35/8-asok annál több áldást kapnak a világtól, minél szabadabban osztják meg embertársaikkal pénzüket, erejüket, szabadságukat és érző szívüket; minél nagylelkűbbek, annál nagyobb jólétben lesz részük. Sorsuk betöltésének kulcsa nem csodálatra méltó mentális képességeikben rejlik, hanem a szeretetre és az áldozatvállalásra va•ó képességükben. Ahhoz, hogy életútjuk gyümölcsözővé váljon, nem elég, ha pusztán j ó m ó d r a és hatalomra tesznek szert; pénzüket és hatalmukat arra kell használniuk, hogy önmagukat meghaladó módon szolgálják általuk a világot.

Pozitív megnyilvánulás eK a

személyek önfegyelmük révén szert tettek a belső jólét és haszarnos áldá ^re' áldásban van részük életük során - a jólét asaiban, melyeket intelligenciájuk és önkifejezési képességeik seCVel n a Erf í g y l e l k ű e n és bölcsen osztanak meg embertársaikkal, e m kén ' é j ü k n e k , a nagyobb összefüggések felfedezésére való luk k , e g ü k - k és a dolgok elrendezésében tanúsított zsenialitásuknuk K. S z ö n ' l e t ően embertársaik hatalmas vezetőket ismernek fel ben< k ' v e > érzelmileg nyitottak és sebezhetőek, tudják, mikor kell kiaz g a z u k é r t , és mikor kell elengedniük a dolgokat. Ezek az erzet

önerejükből felemelkedett, nagylelkű és filantróp személyek h • dóak felvállalni a vezető pozíciókkal járó felelősségeket, é s ^ ^ B kapcsolataikat nyitottan, partnereikkel egymást k ö l c s ö n ö s e n ^ ^ ' gatva élik meg.

Negatív megnyilvánulás Embertársaik félnek ezektől a személyektől, bár igazából nem " merik félelmük okait. Az ilyen 35/8-asok alárendeltnek érzik m 1S% kat, nincs elég önbizalmuk, és mivel e tényezőkhöz esetükben erős^ ker iránti vágy társul, hajalmosak opportunistává válni, mivel embe'* társaiktól akarják megszerezni azt a hatalmat, erőt és támogatá * melyet hiába keresnek önmagukban, így gyakran indirekt módon fe jezik ki önmagukat, és a manipuláció eszközével igyekeznek uralkod ni mások felett. Vágynak a gazdagságra és a hatalomra, ám nem ren delkeznek az annak megteremtéséhez szükséges összeszedettséggei és önfegyelemmel, és belső konfliktusaik miatt rendszerint meghiúsítják saját terveiket. Mivel rossz érzésekkel viseltetnek önmaguk iránt, és úgy érzik, körülményeik elerőtlenítik és frusztrálják őket. párkapcsolataik általában nem tartanak túl sokáig; az ilyen 35/8-asok vagy hatalmi játszmákba kezdenek, vagy ide-oda ingáznak az agreszszív függetlenség és a végletes alárendeltség és szűkölködés állapotai között.

Az életút feladatai Egészség A 35/8-asok általában erős testalkattal rendelkeznek, a z o n b a n ha szerteágazó ambícióknak köszönhetően szétforgácsolják az energiáikat, könnyen kiéghetnek, és szórakozottságuk, a k ö z l e k e d é s i szabalyok figyelmen kívül hagyása vagy tudatalattijuk „ s z a b o t á z s a i miatt gyakran szenvedhetnek különböző sérüléseket. A 35/8-asoknak min dig be kell csatolniuk a biztonsági övüket, és óvakodniuk k e l l a k> jezetten veszélyes tevékenységektől - ez különösen a h ú s z a s é v e i k gén érvényes rájuk. E problémák ritkábban fordulnak e l ő , ha k o n ^ rálják az energiáikat, kemény munkájukat pihenéssel e l l e n s ú l y o d ^ és elkötelezik magukat a magasabb rendű célok é r d e k é b e n to> munkálkodás mellett, mivel így csökkentik a saját t e r v e i k m e g tására irányuló hajlamukat. na Ha a 35/8-asok munkamániásak, másodlagossá válhat é l e t ű I Si fegyelmezett, mértéktartó étkezés. Éles i n t e l l i g e n c i á j u k n a k k o 142

a z o n b a n általában meglehetősen tájékozottak a táplálkozási , t e r é n . Bölcsen teszik, ha „optimális működésük" érdekésZ " ^ é t e l e k e t mintegy gyógyszernek tekintik. Mivel ők sem igéK n - a f s e r n m i f é l e különösebb étrendi előírást, számos emberhez hanyel,1L ' c s o p o r t tagjainak is a kiegyensúlyozott, alacsony zsírtartals00l 1 l n y o m ó r é s z t vegetáriánus étrend a legmegfelelőbb. Esetükben nlÚ f é m olyan fontos az, hogy hogyan étkeznek, mint az, hogy mit I1iaJl ' /iának; e téren a legnagyobb kihívást a mértékletesség jelenti ^/'•íiiikra, mivel étkezésük során is hajlamosak arra, hogy vagy túlu r a l m a t gyakoroljanak a testük felett, vagy teljesen kiengedjék a l,etőel1

kezükből

a gyeplőt.

életükben betöltött fontossága általában az értékrendi f l k t ő l a körülményeiktől és az életmódjuktól függ, ám kifejezetten r á t e r m e t t n e k bizonyulhatnak a személyi erő érzetét nyújtó testedzések, például a harcművészetek, a súlyemelés, az egyéb egyéni sportágak terén. A testedzés

Emberi kapcsolatok A 35/8-asoknak harminc-negyven éves koruk betöltéséig gyakran lehetnek nehézségeik a hosszú távú párkapcsolatok fenntartásával, mivel fiatalabb korukban hajlamosak folyton bizonyos hatalmi harcokba bocsátkozni aktuális partnerükkel. Amíg nem sikerül egyensúlyt teremteniük passzív, illetve agresszív tendenciáik között, ez a probléma rejtett vagy kevésbé rejtett formában gyakran jelentkezik a kapcsolataik, valamint a függetlenséggel, illetve az alárendeltséggel kapcsolatos területeken is. Ha energiáik pozitív módon nyilvánulnak m eg, a 35/8-asok kivételesen figyelmes partnerek lehetnek, akikkel orom együtt élni, és amint elkezdik ily módon megnyilvánítani erőteljes „energiakeveréküket", képessé válnak hosszú távú, boldog, szenvedélyes párkapcsolatban élni partnerükkel, kölcsönösen segítve s támogatva egymást. válh^ C c s o P o r t tagjai elkötelezett szülőkké és szerető partnerekké F a t n a k , életük szinte mindig a munkájuk köré szerveződik, ezért 8y segítséget jelenthet számukra, ha olyan önálló társra találnak, kiitf P i l l a n a t t ó l kezdve megérti, hogy ezek az emberek a munk á k szentelik magukat. áltai i- m ° S párkapcsolataira kihatással lehet a 3-as energiái a? ¿ r !" p v i s e l t érzékenység és önbizalomhiány. Ugyanakkor azonban s o k o | , e n y s é g g e l és erős sikerorientáltságukkal párosuló hathatós és u értelmi képességeiknek köszönhetően számos különböző

szinten tudnak kapcsolatokat kialakítani barátaikkal és társaiig " pesek arra, hogy kölcsönös áldozatvállaláson és a n a g y l e l k ű ^ lemén alapuló, szó szerint örökké tartó kötelékeket alakítsanak V l j | lük. Szexuális életük minősége szintén a fent említett energiáig H

^ ^ ^ h

Munka és anyagi kérdések Ezek a személyek azért születtek a világra, hogy gyakran a z s e • tás határát súroló elmebeli képességeik segítségével jómódot te senek szolgálatuk által, és jóindulatú vezetőkké váljanak család - *? illetve közösségük körében, vagy akár nagyobb, politikai t é r e n A 35/8-asok nagyszerű feltalálóvá, újítóvá vagy íróvá válhatnak- kj váló teljesítményekre képesek minden olyan téren, ahol a r a g y o g ó é. bátor elméé a főszerep. Életútjuk egyik legmagasabb a s p e k t u s a során embertársaik valódi jótevőivé válhatnak, nagylelkűen o s z t v a m e g velük vagyonukat, befolyásukat humanitárius célok szolgálatában használva fel. A pénzügyi kérdések, az adott összegek nagyságától f ü g g e t l e n ü l mindig roppant fontosak a 35/8-asok számára, mivel a pénz központi szerepet tölt be életfeladatuk teljesítése során. E csoport t a g j a i általában saját erejüknek köszönhetően tesznek szert anyagi j ó l é t r e , és sokan vannak közöttük, akik akár milliárdos nagyságrendű v a g y o n t is gyűjtöttek ily módon. Ha születésüktől fogva jó anyagi k ö r ü l m é n y e k kel rendelkeznek, meg kell tanulniuk bölcsen és együtt é r z ő módon használni a pénzüket és a befolyásukat.

Híres 35/8-asok Melvin Belli Ingrid Bergman J a m e s Cagney Edgar Cayce Jack D e m p s e y Buddy Holly

B o b Newhart Norman Vincent Peale Mary Pickford Upton Sinclair Oliver Stone Mary Shelley W o l l s t o n e c r a f t

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 35/8-as születési szám energiáival m u n k á l k o d o e ug. körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, h o g ^ L j l töltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a l e g f o n t o s a b b fö'

ra

KOl

tráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által átalakítl|^ed kulcsfontosságú területeit.

hí>sd e z

velvek

lril ,

és javaslatok

i .• é r d e k é b e n párosítsd kemény munkával az éleselméjűsegeA siker

det i-nld az erődet és a hatalmadat, de sose feledkezz meg a szí, girtoN ulu

I vizuaHzáld magadnak, hogyan akarod szolgálni embertársaidat, ' z t á n v a l ó s í t s d meg az elképzeléseidet. Léay ö s s z e s z e d e t t , és keress magadnak valamilyen gyakorlati és m e g a l a p o z o t t célkitűzést.

Hasznos

kérdések

G o n d o l k o d j el az alábbi kérdéseken: .

Vajon elvégeztem-e az ahhoz szükséges összeszedett munkát, hogy jólétben élhessem az életemet? • Ráleltem-e már az önmagamban lakozó jólétre és erőre? • Munkámban és magánéletemben a legmagasabb rendű erkölcsi alapelvek szerint cselekszem-e? • Képes vagyok-e őszintén megosztani az érzéseimet embertársaimmal? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1- Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod e gyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (3-as: 66. oldal; 5-ös: 85 - oldal, illetve 8-as: 115. oldal). • Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési száj a i t , és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e I er deskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben. ,et

ünk megváltoztatásának eszközei:

i o!vrituá,is t ö r v é n y e k K v asd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: ^ magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha hajlan°ak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, azzal embertar saink inspirálására ösztönözhetjük önmagunkat.

Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Hogy őszinték 1 J sünk embertársainkhoz, először önmagunkhoz kell ő s z i n ^ H ntén lennünk. ^ ek Az önfegyelem törvénye (lásd 431. oldal): Az ö n f e g y e l e m I szert tehetünk a belső szabadsághoz vezető összeszedett és tapasztalati mélységre. • Az egyensúly törvénye (lásd 416. oldal): oldal): Ha felismeri«! felismerjük a _ ísd 416. *o11n hajlamunkat, hogy egyik végletből a másikba essünk, képe'" leszünk rátalálni egyensúlyi pontunkra. • A cselekvés törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a b' zonytalanságunkon, el kell fogadnunk az érzéseinket és a sebez hetőségünket, de magabiztosan kell cselekednünk. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket min dennapi életedben.

44/8 8: Jólét és hatalom 4: Stabilitás és fejlődés 4: Stabilitás és fejlődés

Az életfeladat megértése ^ 44/8-as életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a pénzl az irányítással, a felelősségvállalással és a stabil alapokkal kapfeladatkörökön munkálkodjanak, és egy módszeres folyamat során anyagi sikereket érjenek el, hogy aztán vagyonukkal támogathassák embertársaikat. Mivel életutunk tele van akadályokkal, melyek próbára tesznek és megerősítenek bennünket, mielőtt e csoport tagjai beteljesíthetnék a sorsukat, számos kihívásnak kell megfelelniük, és többek közt úrrá kell lenniük a fokozatos, lépésről lépésre történő haladással szemben érzett makacs idegenkedésükön is. Az érett 44/8-asok hősies kitartásról képesek tanúbizonyságot tenni, azonban míg nem rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, minden törekvésükben azonnal akarnak sikert érni, vagy hajlamosak feladni a dolgot („Felejtsük el az egészet"). Rendszerint nem bátortalanodnak el és nem csüggednek el annyira, mint a 3-asok, viszont gyakrabban gurulnak dühbe, válnak türelmetlenné vagy frusztrálná, különösen ^kor, ha még nem fogták fel, miért elengedhetetlenül fontos a fokozatos fejlődés, és miért kell az egyes folyamatokat mindig apró, teljesíthető feladatokká lebontaniuk - ahogy azt a fejlődés törvénye (lásd 4 22. oldal) is kimondja. ^Bármivel is foglalkozzanak, a 44/8-asoknak mindig időt kell szaantuk az önvizsgálatra, hogy kielemezhessék, megérthessék és el^ d h a s s á k s o r s u k szükséges lépcsőfokait, ahelyett hogy ellenállnác s o l a t o s

Sa át

fejlődési folyamatuknak, ez a tö delk bbi, a születési számában kettős számjegyekkel renj s ¡^ esoport tagjai - azaz a 22/4-esek és a 33/6-osok - esetében bö Ven ' amit a 44/8-asok energiáinak viszonylagos egyszínűségért e se k r e . a r P ° t o l j a őket azok koncentráltsága és intenzitása. Vedd a 4J e llemző stabilitást, erőt és jó üzleti ítélőképességet, és dupA

J

1A1

lázd meg; keverd össze az erő és a makacsság esetleges ming az állhatatosságot és a merevséget, a kiváló analitikus kén e S,e"eH és a zavarodottságot, az ambíciókat és a türelmetlenséget gyítsd ebbe a „keverékbe" a 8-asokra jellemző, jólét, hatalo ^ mertség iránti vágyakat, és megérted, mekkora kihívásokk *** megküzdeniük a 44/8-asoknak, és mekkora lehetőségek rejlenek ^ nük. Ahogy ez minden életút esetében érvényes, a 44/8-asok é l e t ^ 1 minősége és sorsuk beteljesítése is attól függ, hogy képesek-e tűkben pozitív módon megnyilvánítani a 4-es, illetve a 8-as által k viselt energiákat. Akárcsak az összes, a bal oldalon ismétlődő számjegyekből születési szám esetében, az első számjegy a 44/8-asok esetében ^ belső kihívásokra utal - azaz ebben az esetben a belső stabilitás M adatkörére. A 44/8-as születési szám energiáival munkálkodó szemé lyeknek hajlandónak kell lenniük önmagukba tekinteniük, és kife' leszteniük az énüket megerősítő és támogató belső fejlődési folyamatukat, az önvizsgálat bizonyos formáit, ám nem szabad olyan rögeszmésen elmerülniük e folyamatokban, hogy a végtelenségig analizálják önmagukat, és ennek következtében teljesen összezavarodjanak. Akárcsak a 2-esek esetében a 44/8-asok számára is a/ egyensúly jelenti a megoldást. (é^^^^H A születési számukban szereplő második 4-es azt jelzi, hog\ a 44/8-asok számára roppant fontos, hogy szilárd külső alapokat teremtsenek meg önmaguk számára a családjukon belül, azaz hogv megoldják a szüleikkel és - ha már saját családot alapítottak - a gyermekeikkel kapcsolatos problémáikat. Ez a folyamat állhat abból, hogy nyíltan kifejezik feléjük az érzéseiket, a pozitívakat és a negatívakat egyaránt; abból, hogy bizonyos családtagjaik bocsánatát kérik, vagy ők bocsátanak meg egyes rokonaiknak; vagy abból, hogy b'z0_ nyos közös megegyezésekre jutnak a családtagjaikkal - vagy legala ^ odáig eljutnak, hogy egyetértenek abban, hogy nem é r t e n e k egy egymással. Minden esetben nagy szerep jut a k o m m u n i k á c i ó n a ^ annak, hogy megbeszéljék azon problémákat, melyeket esetleg a nyeg alá söpörnének. A legtöbb 44/8-asban erős vágy él a biztonság és a stabilitás m , ; létfontosságú számukra, hogy legyen pénz a bankszámlájukon^ élelem a hűtőszekrényükben, elég ruha a szekrényeikben, es egy autó a garázsukban. Bár e kérdésre megoldást j e l e n t e n e a z , . biztonságban tudják magukat, ha minden dologból elegendő yalj séggel rendelkeznek, a 8-as feladatköreibe az is beletartozik, • 348

r' többel rendelkezzenek, így e csoport tagjai bővében vannak t.|é? e n c i á n a k , az erőnek, a vágyaknak és az ambícióknak. in qgtútjukkal együtt járó alapvető kihívásoknak köszönhetően a A z ^4/8-asnak meg kell küzdenie bizonyos problémákkal a csálé? 10 ^ a biztonság és elsősorban a fejlődés területén is. Sikerük Iád' e l ^ a g y bukik, hogy milyen mértékben hajlandóak összhangban a . f e j l ő d é s törvényével (lásd 422. oldal). A 44/8-asok általában L lnl a ' c n k el a párkapcsolatok, az üzleti élet, az egészség és a spini g t e r ü l e t é n kitűzött céljaikat, ha készek egy módszeres, gyakorP és lépésről lépésre haladó folyamatot követni. Ha kihagynak kiadott lépést, rendszerint „lezuhannak a hegyoldalról", és kezdhe2 elölről az utat. A m i n t á k törvénye (lásd 426. oldal) rengeteg időt takaríthat meg e csoport tagjai számára, mivel emlékeztetheti őket arra, hogyan törjék me g a kudarc, illetve a befejezetlenség ismétlődő mintáit. Ha a 44/8asok nem vesznek tudomást e törvényekről, vagy figyelmen kívül hagyják azokat, kemény leckékben lesz részük. Az ő életútjuk nem túl sima, az élet néha kemény drámákkal hívja fel magára a figyelmüket. 11L

Ha fontos döntéseket kell hozniuk, a 44/8-asokon gyakran tökéletes zavarodottság lesz úrrá, mivel hajlamosak arra, hogy mindent a végtelenségig túlanalizáljanak, majd teljesen összezavarodjanak. Pénzköltési, étkezési és egyéb szokásaikat tekintve hajlamosak bizonyos kényszeres, illetve meggondolatlan viselkedésformákra. A 2esekhez hasonlóan nekik is egyensúlyt kell teremteniük az elméjük és az érzelmeik között. A dupla 4-es energiáival rendelkező 44/8-asok kivételes erőről, kitartásról és lelkierőről tehetnek tanúbizonyságot, ha azonban energiáik negatív módon nyilvánulnak meg, erejük makacssággá és merevséggé tozhat. A 8-as energiái által megjelenített, az irányítással és az uramai kapcsolatos feladatköreik miatt, csak kevesen képesek megy o z t a t n i a 44/8-asok gondolkodásmódját, hacsak ők maguk nem enek úgy, hogy megváltoznak, márpedig sokan közülük túlzottan Zza k önmagukat, és a kudarctól való félelmükben sokszor mereven ° ra as L 8 zkodnak az elképzeléseikhez, illetve a szemléletmódjukEít 3 nem o d a embertársaik visszajelzéseire, könnyen a bö| Csc '^ a § u k által teremtett falakba ütközhetnek, következésképpen más - i t e s z ^ ' h a megőrzik a rugalmasságukat, és nyitottak maradnak b ;itl ^ L m e n y e k r e is, nehogy túlzottan rögződjenek egy adott irányaze rajtu^ ' ó t t felégetnének bizonyos hidakat, mielőtt átkelnének a egyesítik a dupla 4-es és a 8-as által képviselt energiákat, a 349

M i n d a z o n á l t a l a z a l a c s o n y z s í r t a r t a l m ú , k i e l é g í t ő é s ki¿ l e ' ^ q ' y o z o t t é t r e n d n e k az ő e s e t ü k b e n k ü l ö n ö s e n n a g y s z e r e p e ¿ y e p s U v e l _ a d u p l a 4 - e s által k é p v i s e l t e n e r g i á k n a k k ö s z ö n h e t ő e n v*"' n l végeznek r e n d s z e r e s t e s t m o z g á s t , h a j l a m o s a k a h í z á s r a , és b 3 n L l 1 nemcsak k ü l s ő l e g s z e d n e k fel súlyt, de a b e l s ő s z e r v e i k is

4 4 / 8 - a s o k e g y r e n a g y o b b k ü l s ő és belső j ó l é t r e tesznek s z e r t ] k é p e s s é válnak arra, h o g y e m b e r t á r s a i k a t szolgálják.

Pozitív megnyilvánulás M i v e l e z e k a s z e m é l y e k k i t a r t ó a k , állhatatosak, és rendelkez S ahhoz szükséges analitikus képességekkel, hogy megtegyék a - • e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s lépéseket, s e m m i s e m lehetetlen a s z á r n ^ E l m é j ü k k é p e s m i n d e n feladatot a n n a k ö s s z e t e v ő i r e lebontani nagy c é l o k a t is a p r ó lépésekkel közelítik m e g . Mivel v i g y á z n a k ^ * m a g u k r a , és kellő g o n d o t f o r d í t a n a k a testükre, ezek a 44/8-asok vvételes e g é s z s é g n e k és életerőnek ö r v e n d e n e k . H ű s é g e s e k és megbte h a t ó a k , ezért k é p e s e k szilárd és h o s s z a n tartó párkapcsolatokat lé síteni, és a t á r s a d a l o m m i n d e n t a g j á t s a j á t c s a l á d t a g j u k k é n t kezelik E r ő t e l j e s e k és gyakorlatiasak, jó az üzleti ítélőképességük, és erő vágy él b e n n ü k a siker iránt, ezért h a g y j á k , h o g y az erejük, a módszer e s h a l a d á s r a való k é p e s s é g ü k és r u g a l m a s s á g u k jólétet biztosítson s z á m u k r a , h o g y f o r r á s a i k a t m a g a s a b b rendű c é l o k érdekében haszn á l h a s s á k fel.

• l a t n a k . m i n d e n 4 4 / 8 - a s n a g y h a s z n á t veszi a r e n d s z e r e s , a r u g a l t ' ra a lazításra, az e g y e n s ú l y r a és a m e d i t á c i ó r a h a n g s ú l y t f e k ^ ' l e s t e d z é s e k n e k , mivel azok segítségével e l l e n s ú l y o z h a t j á k a m e tet ° ' e r ü k e t , a f e s z ü l t s é g ü k e t és az e l l e n á l l á s u k a t , ezért r o p p a n t ü d v ö s ^ t s z á m u k r a , h a e l m e r ü l n e k a r u g a l m a s s á g t ö r v é n y é n e k (lásd 396. ¿¡¿al) l é n y e g é t m e g t e s t e s í t ő a i k i d o vagy t a j esi g y a k o r l á s á b a n . E z e k " h a r c m ű v é s z e t e k az ellent n e m á l l á s t t a n í t j á k , a z a z azt, h o g y h o g y a n h a s z n o s í t s u n k bármit, a m i v e l s z e m b e k e l l n é z n ü n k , illetve azt, h o gyan k e r ü l j ü n k ö s s z h a n g b a a k ö r n y e z e t ü n k k e l , h o g y a n váljunk l á g g y á és k i e g y e n s ú l y o z o t t á ; ráadásul mindkét harcművészetet csak türelmes fejlődési folyamat során lehet elsajátítani. Ha e c s o p o r t t a g j a i szert tesznek erre a tudásra, m i n d e n n a p i é l e t ü k e g y é b területein is k é p e s e k lesznek alkalmazni azt.

Negatív megnyilvánulás

Emberi kapcsolatok

E z e k n e k az e g y é n e k n e k általában sikerül m e g ő r i z n i ü k az irányításukat, ám h a j l a m o s a k folyton a hisztéria s z a k a d é k á n a k szélén t á n c o l n i . Zaklatottak és feszültek, és ha elveszítik az önuralmukat, általában úgy „ e n g e d i k e l " a dolgokat, h o g y az ideg-összeroppanásba m e n e k ü l nek. Ö n m a g u k b a vetett m a k a c s vakhitüknek köszönhetően f o l y t o n u g y a n a z o k a t a hibákat ismétlik ú j r a és újra. Párkapcsolataik a tájdal o m és a f r u s z t r á c i ó forrásává válnak s z á m u k r a , mivel f o l y a m a t o s a n hatalmi harcokat folytatnak és vitatkoznak a partnerükkel. E l ő f o r d u l hat, hogy sok pénzt keresnek, aztán mindent elveszítenek; f o l y t o n stabilitás érzetére törekszenek, de senki és s e m m i mellett nem kepesek elkötelezni m a g u k a t . Vágynak a sikerre, ám n e m hajlandóak meg tenni az a h h o z s z ü k s é g e s lépéseket. Úgy érzik, m i n d e n é r t ők a te ^ sek, m é g s e m h a j l a n d ó k felelősséget vállalni, mivel félnek a k u d a r c

A legtöbb 44/8-as a h ű s é g , a stabilitás, az á l l h a t a t o s s á g és a t á m o g a tás minőségeivel j á r u l h o z z á p á r k a p c s o l a t a i h o z . Ha a z o n b a n n e g a t í v módon nyilvánítják m e g az e n e r g i á i k a t , m i n t azt m á r e m l í t e t t e m , könnyen keveredhetnek h a t a l m i j á s z m á k b a , és ha m é g n e m sajátították életútjuk leckéit, az is e l ő f o r d u l h a t , h o g y h i á n y z i k b e l ő l ü k a stabilitásra való k é p e s s é g . E l l e n b e n ha e n e r g i á k pozitív m ó d o n nyilvánulnak meg, e g é s z s é g e s és h o s s z ú távú p á r k a p c s o l a t o k a t k é p e s e k ki«akítani partnerükkel; b á r életük t o v á b b r a is a m u n k á j u k k ö r é összpontosul, a családi élet is r o p p a n t f o n t o s s á válik s z á m u k r a , C c s o o r t ta [kel P S Í a i kétségkívül rendelkeznek érzelmi érzelmekszü'] a Z ° k n e m k a P n a k a k k o r a szerepet a z é l e t ü k b e n , m i n t a z e g y é b esi sz á m o k k a l m u n k á l k o d ó e m b e r e k e s e t é b e n . P a r t n e r e i k valót2ín^ nagy,^ a hűségüket, az erejüket és az életerejüket é r t é k e l i k •ehe/ 3 k . e n n ü k ' n e m p e d i g a z é r z é k e n y s é g ü k e t . N é h a b i z o n y n e h é z uta W o k ^ U t n Í h o z z a J u k ' e z ^ r t n á l u k n e m i g a z á n válnak b e a f i n o m

Az életút feladatai Egészség szám u n k á l k o d ó ew»»«'— m b e r e k n|WB « A 44/8-aS születési . ..^u,,, energiáival „uwgiaivai m muiir\.aii\.uuu hagyják, hogy bárki is megmondja nekik, hogyan é t k e z z e n e 'k , testedzést végezzenek, illetve bármilyen e g y é b módon b e l e s z ó l j 0

350

I

ev e , hogy n e m kell m e g b i r k ó z n i u k b i z o n y o s g y e r m e k k o r i sze44/g l a t á s o k emlékeivel, és az általuk j e l e n t e t t f e l a d a t o k k a l , a | a s ° k általában érzéki, gyakorlatias és lelkesült m ó d o n v i s z o K

Zak

351

nyúlnak a szexualitáshoz. Leginkább olyan partnerekkel l e h e t ^ örömteli szexuális életben, akik e csoport tagjainak erejét ké F saját érzékenységükkel ellensúlyozni, á m ebben a z esetben e e ^ * l í nek sem szabad megfeledkezni eltérő adottságaikról.

Munka és anyagi kérdések A 44/8-as születési szám energiáival munkálkodó személyek g u J r n irányítanak üzleti vállalkozásokat, de az is előfordulhat, hogy ? nak az adott cég működésének hátterében álló „analitikus elmékk^* Sikerük szinte teljes egészében attól függ, hogy hajlandóak-e kitartani a céljaik eléréséhez szükséges fokozatos és néha h o s s z a d mas folyamatok során. E csoport tagjai általában éles elméjű analit' kusokként működnek az üzleti élet, a pszichoterápia vagy a kormán zati hírszerzés terén, hogy csak pár foglalkozást említsek. Az anyagi biztonság elsődleges fontosságú a 44/8-asok számára ám az, hogy milyen pénzügyi alapokkal rendelkeznek, mindig attói függ, milyen alapokat építettek maguknak. Másként fogalmazva, ha stabil alapokat hoznak létre, elvégzik a „házi feladataikat", felkészülnek a munkájukra, és megfizetik a siker árát, számottevő anyagi jólétben lehet részük. A pénzügyi stabilitás elérése nem mindig könnyű feladat számukra, ám rendelkeznek az összes ehhez szükséges tulajdonsággal. A megoldás kulcsát az jelenti, ha túlhaladják magát a feladatot; azaz megtanulják az emberi közösséget a családjuknak tekinteni, és az ő szolgálatukba állítják a sikereiket.

Híres 44/8-asok Feljegyzéseinkben egyetlen ismert 44/8-as sem szerepel, valószínűleg azért, mivel ezzel a születési számmal csak a népesség viszonylag csekély hányada rendelkezik, illetve mivel a huszadik s z á z a d b a n az első 44/8-as személy 1959-ben született, azaz e c s o p o r t t a g j a i jelenleg is viszonylag fiatalok.

Sorsod betöltésének érdekében H a t e i s a 44/8-as születési szám energiáival munkálkodó ^ ^ ^ körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, ^ ' . „ ¡ j töltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a l e g f o n t o s a b b ra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által ata hasd életed kulcsfontosságú területeit. 352

V

elvek

és javaslatok

T testedzési formát válassz magadnak, mely az erőt a rugalW t c á g g a l és a szabad mozgással kombinálja. ^ zör mindig tisztázd, milyen lépéseket kell megtenned, hogy • , a . a célodat, aztán kövesd kitartóan a terveidet. el r f. r élnek, akár nem, mondd el a szüleidnek, milyen érzésekkel ' viseltetsz irántuk. ^kkor tehetsz szert a legnagyobb erőre, ha együtt áradsz az elle'

ned

szegülő energiákkal.

Hasznos

kérdések

1 G o n d o l k o d j el az alábbi kérdéseken: . Hogyan kombinálhatnám egymással az erőt és a rugalmasságot? , Vajon személyes céljaim a közösség javát szolgálják-e? . Megesik-e néha, hogy a saját érdekemben makacsul ragaszkodom a véleményemhez? • Ha döntéseket kell hoznom, egyaránt használom-e a logikámat és az intuíciómat? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (4-es: 75. oldal, illetve 8-as: 115. oldal). 2. Hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben

Életünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények • Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Céljainkat akkor érjük el a legbiztosabban, ha apró, biztos lépésekkel haladunk feléjük. A minták törvénye (lásd 426. oldal): Életünk mintái hajlamosak mindaddig ismétlődni, míg kellőképp erős eszközöket n e m al, ^ a lmazunk a megváltoztatásuk érdekében. ^ ciklusok törvénye (lásd 477. oldal): Az élet körforgás, melyen az évszakok váltakozásához hasonlóan egymást követik a Va ltozások, a sikerek és a kudarcok.

Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Hogy ő s z i n t é k 1 •] sünk embertársainkhoz, először önmagunkhoz kell ős?; lennünk. ^ ' nté^k • A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha m e g ő r i z z ü k galmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek k i h o ^ megváltozó körülményekből. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket min dennapi életedben.

9: Teljesség és bölcsesség tettei

Végül mindenkinek le kell ülnie következményeivel megterített asztal RÓBERT LOUIS

mellett.

STEVENSON

Ez a fejezet az elsődleges életfeladatukul a 9-es feladatkörét (lásd 125. oldal) választott emberek - azaz a 18/9-esek, a 27/9-esek, a 36/9-esek és a 45/9-esek - életútjának jellemzőit tartalmazza. Bár mind a négy születési szám a 9-essel kapcsolatos intenzív energiákat tükrözi, a többi számjegy hatásának köszönhetően minőségeiket, feladatköreiket és jellemzőiket tekintve mégis mindegyikük egyedi jellemzőkkel bír.

vezetőkké válhatnak, akik képesek teljes nemzeteket " tteljes e i j e s vezetőkké válhatnak, F r ° hegyeket /ek< megmozdítani és birodalmakat építeni - vagy kö¡„sp i r á l n 1 ' f a n atizmusuk által vezéreltetve végképp szétzúzni bárkit, tizr ör a gazdagság és a hatalom, " ' S 1 U I V . /"V U~C40 Venergiáinak U V / I ^ i m h i w . V wv 0 § m b e s z á l l velük. A 8-as 9-es energiáinak a teljesség terén jelentkező követelményei, a , 1 * - ' l - e s kreatív energiái, hatalmas súllyal t o v á b b erősítenek az -dhetnek azon 18/9-esek vállára, akik még nem ismerték fel |1C,1L/ ö s z t ö n z ő erőiket, és nem békültek meg azokkal. l A 18/9-esekre ható erőteljes energiák é s a z általuk létrejött tulajsá^ok „keveréke" általában vonzza a pénzt és a befolyást, és si/tonság OK fp.ltéve. hoev nem hiúsítják meg a saját töe v e z e t i e személyeket, feltéve, hogy nem hiúsítják meg a saját E v é s e i k e t . Előfordulhat, hogy az l - e s energiáival kapcsolatos, leplezett bizonytalanságukat a hevesség, a versengés és az erőszakosság v i s e l k e d é s f o r m á i v a l álcázzák, ám közvetlenül erejük és magabiztoss á g u k felszíne alatt egyfajta, a vágyaik kényszerítő erejétől való félelmükből eredő passzivitás rejlik. Ha e csoport tagjai pozitív módon nyilvánítják meg energiáikat, életük példája által képesek vezetni és inspirálni embertársaikat. Telj e s s é g ü k és kreativitásuk mély tiszteletet és hűséget vált ki a követőikből; ezért a 18/9-esek általában vonzódnak a vezető szerepekhez, es ; gyakran választják is meg őket kisebb-nagyobb vezetői tisztségekre Ha azonban negatív módon nyilvánítják meg az energiáikat, eluralkodik rajtuk a hatalom és a gazdagság iránti vágy, és kreatív energiáik egyaránt pusztító hatással lehetnek rájuk, illetve a környezetükre. Másként fogalmazva, a 18/9-eseknek egyaránt hatalmukban áll rengeteg jót tenniük, és hatalmas károkat okozniuk is. Függetlenül attól, hogy életük mennyire tűnik sikeresnek, a 18/9eseknek gyakran kell szembenézniük bizonyos belső konfliktusokkal, melyek akár fizikai betegségeket illetve, egyéb nehézségeket is okozhattak esetükben, mintha a tudatalattijuk „erőltetné rájuk" a saját korlátait. Mivel e csoport tagjainak esetében az igazi feladatok a tudatalattiban rejlenek, önmagukban kell keresniük azok megoldásait is. z °nban hajlamosak arra, hogy belső fejlődésük helyett inkább az n yagi világban elért sikereikre koncentráljanak, így előfordulhat, tűn8y e l u t a s í t J á k e z t a " b e l s ő munkát". Ám akár befelé fordulónak tásá ^^ n e m ' 3 nehezedő tudat alatti fájdalom súlyának ha\egül mindenképpen szemügyre kell venniük e kérdésköröket. 8lil | ' ^ " e s e k az önvizsgálat, a megértés és a megbocsátás révén véé | e i ' h a t n a k odáig, hogy szívből j ö v ő kapcsolatot alakítanak ki az a Pjait képező spirituális törvényekkel, és ahelyett, hogy anyagi F

c n ef

45/9 9: Teljesség és bölcsesség 8: Jólét és hatalom 1: Kreativitás és önbizalom

Az életfeladat megértése A 18/9-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a őszinteséggel, a pénzzel, az irányítással és a magabiztossággal kap. csolatos feladatkörökön munkálkodjanak, és a teljesség magasabb rendű alapelveivel összhangban, kreatív módon nyilvánítsák meg és alkalmazzák energiáikat és befolyásukat. Számos 18/9-es tűnhet esetleg beszédes, társaságkedvelő, sőt akár joviális személynek is, ám a bűntudat, a félelem és a bizonytalanság árnyai által homályba burkolt belső életükben semmiféle léha felületességnek nincs helye. Mivel életfeladatunk betöltése mindig különleges kihívások elé állít bennünket, e csoport tagjainak a bölcsesség és a teljesség felé haladva meg kell küzdeniük a pénz iránt érzett, mélyen gyökeredző von/almukkal. illetve azzal szemben érzett hasonlóan mély i d e g e n k e d é s ü k kel kapcsolatos, gyakran ellentmondásos feladatkörükkel, illetve a bizonytalanságuk jelentette problémákkal is. Mivel életfeladatuk csúcsát a teljességgel kapcsolatos k i h í v á s o k jelentik, a 18/9-eseknek - akár tetszik nekik, akár nem - mindig a magasabb rendű erkölcs és őszinteség minőségeire kell alapozniuk az életüket. A többi, a 9-es energiáival munkálkodó személyhez hasonlóan ők is az igazság, a következmények életét élik. Azok a 1 8 / 9 - e s e . akik a magasabb rendű törvényekkel összhangban élnek, az ő s z i n t e , szorgalmas munka megelégedett életét teremtik meg m a g u k n a k . e-s élvezhetik annak jutalmait. Ha viszont nem vesznek tudomást e • vényekről, hamarosan szembe találják magukat az ok és okozat törv nyével, mivel az élet olyan visszajelzéseket nyújt számukra, m e l y nem hagyhatnak figyelmen kívül. jl , A legtöbb 18/9-es hatékony elmével, vonzó karizmával és t u energiákkal rendelkezik. A születési számukkal kapcsolatos giák, feladatkörök és vágyak kombinációjának köszönhetően i

ner.

357

javakat igyekeznének felhalmozni, vagy minél nagyobb bef 0 ] próbálnának szert tenni, megosztják vagyonukat embertársaiké T ^ P a szolgálatnak szentelik magukat. Ha a teljesség mintaképeiké ^ 1 életüket, a magasabb rendű akarattal összhangban álló, együJ * sel gyakorolt hatalom példája által inspirálják embertársaikat Minden 18/9-esnek fel kell tennie magában a kérdést: „Vaj 0 J damutató életet élek?", aztán figyelniük kell, milyen választ kap n kérdésre. Ha e csoport tagjai vizet prédikálnak, és bort isznak - é s lamilyen prédikációra mindig sor kerül esetükben az élet elrtk*" I utóbb valamilyen drámai módon fogja felhívni erre a figyelmüketa figyelmeztetés történhet betegségek, balesetek vagy akár tönk * ment párkapcsolatok formájában is. Az e születési számot viselő e & berek nagyon határozott feladatkörökkel rendelkeznek, ezért e vissza' jelzések is mindig nagyon határozott formában nyilvánulnak meg Ha a 18/9-esek már eleget láttak, éreztek és tanultak ahhoz, ho«\ a teljesség magasabb rendű törvényeinek megfelelően éljék az életüket, előbb vagy utóbb, valamilyen formában az egész emberiség javait szolgáló magasabb rendű célok szolgálatába állítják az energiáikat és az erőforrásaikat, és e folyamat során túlhaladják régi hajlamaikat és fájdalmaikat. Minél erősebb belső elkötelezettség él bennük valamilyen magasabb rendű cél iránt, annál valószínűbb, hogy energiáik pozitív módon fognak megnyilvánulni az életükben. A megoldás kulcsát az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal) jelenti számukra, a spirituális törvényekkel való mély kapcsolatuk segítségükre lehet abban, hogy a rendeltetésüknek megfelelően éljenek. Természetes energiáiknak, karizmájuknak és személyes erejüknek köszönhetően a 18/9-esek mindig kimagaslanak embertársaik közül.

Pozitív megnyilvánulás Ezek az egyének egyfajta természetes mélységgel és szinte d e l e j e s karizmával rendelkeznek. Barátságos, karizmatikus s z e m é l y i s é g ü k egyaránt tükrözi intelligenciájukat és átfogóbb b ö l c s e s s é g ü k e t . Az ottho nukban, a közösségükben vagy a nagyvilágban végzett m u n k á j u k so^ rán életük példája által vezetik embertársaikat. Játsszanak bármi ye játékot, e ragyogó stratégák mindig ismerik és betartják a n n a k sz lyait, és befolyásuk valamint jómódjuk által önmagukon t ú l m u t a t ó p ^ zitív változásokat eredményeznek világukban. Spirituális e r e j ü k nyilvánulása után életük inspiráló példája által vezetik e m b e r t á r s és értékes eszmékkel szolgálják őket. Szorgalmasak, k r e a t i v a > l munkájukkal mindig az egész emberiség javát szolgálják. 358

'

t ív

megnyilvánulás - v i l á g u k talán vonzónak tűnhet embertársaik számára, ezen pár b e i s ő világa tele van zűrzavarral, elfojtott félelemmel, és súe r r e j n e h e z e d i k rájuk a bűn és a megváltás eszméje. Egészséges l L ^ békére vágynak, ám lebéklyózzák őket saját véleményeik, re v( -)/ődéseik, és hajlamosak abszolút hatalomra és irányításra töre\'yíltan vagy burkolt formában folyamatosan arról papolnak e m keCl 1 ' '- liknak, hogyan kellene élniük az életüket, azonban ők maguk 1x11 k ö v e t i k a saját előírásaikat. Ellenállnak az életükben felmerülő nL m ' ) k n a k . irányítani akarják a környezetükben lévő emberek mások PS nem ismerik fel a saját kihívásaikban rejlő adományokat, élete'- c.

Az életút feladatai Egészség S / á m o s 18/9-es örvend átlagos vagy éppen kiváló egészségi állapotnak: m á s o k viszont asztmától, csont- és idegbántalmaktól, a nyakban és a gerincük alsó részén jelentkező fájdalmaktól vagy egyéb, a hatalommal való visszaéléstől való tudat alatti félelmeikből eredő, azokat tükröző problémáktól szenvednek. Szenvedésük - legyen az akár fizikai, mentális, érzelmi vagy spirituális természetű - még mélyebbre és messzebbre viszi őket; ha energiáikat pozitív módon nyilvánítják meg. e tünetek megtanítják őket az együttérzésre. A 18/9-eseknek roppant egyszerű és világos táplálkozási, illetve testedzési alapelveket kell követniük: meg kell tanulniuk, mi a legegészségesebb számukra, és aszerint kell élniük. E csoport tagjai általában kedvelik a kemény munkát, és sokat profitálhatnak abból, ha energiáikat a testedzés területén hasznosítják. Nem az a fontos, milyen testmozgás mellett döntenek, inkább az, hogy rendszeresen mozogjanak, mivel a testedzés egyszerű módszere által összhangba kel h e t n e k a természeti törvényekkel; a 18/9-esek vagy edzik a testüket, Jobban érzik magukat, vagy nem, és idővel tanulnak a következmé-

nyekből.

H Ugyanez az alapelv érvényes a táplálkozásukat tekintve is. Esetükfcbb" 6 " 1 ^ a < ^ 0 t t ^ t r e n < ^ iménti a megoldást, hanem az, hogy minél tele és élettel teli ételt fogyasszanak, és kerüljék az egészségbe rc

K

Cte e cet

' ' ~ a z °k és okozat törvénye e téren is roppant egyérteln yilvánul meg minden 9-es életében. Minél nagyobb teljességne k szert az egészség területén azáltal, hogy rájönnek, mi

359

e g é s z s é g e s s z á m u k r a , és e t u d á s u k n a k m e g f e l e l ő e n élnek, a n n á l példával s z o l g á l n a k e m b e r t á r s a i k s z á m á r a .

n1

ti"et-'ően

Emberi kapcsolatok Bár a 18/9-esek roppant é r d e k l ő d ő és f i g y e l m e s e m b e r e k l e h l a p p a n g ó b i z o n y t a l a n s á g é r z e t ü k é s a z irányítással k a p c s o l a t o s n ^ ^ ' 0 datlan f e l a d a t a i k miatt esetleg p r o b l é m á k a t o k o z h a t számukraa^ '" hittség és a s e b e z h e t ő s é g . M i n d a z o n á l t a l e c s o p o r t tagjai keh 11168 " energiát és m é l y s é g e t v i s z n e k a k a p c s o l a t a i k b a . E s e t ü k b e n az f o n t o s a b b , h o g y olyan p a r t n e r t találjanak, aki esetenként haü Ó s z e m b e s z á l l n i velük, és érzékenységével segít ellensúlyozni az e ket - olyasvalakit, aki megérti és e l f o g a d j a őket o l y a n n a k , amilye mivel így ők is k é p e s s é válnak e l f o g a d n i saját m a g u k a t , és megbocs"' tani m a g u k n a k . Bár életük általában n e m a családalapítás k ö r é ö s s 1 p o n t o s u l , a 18/9-esek e g y é r t e l m ű e n k é p e s e k m e g t e r e m t e n i e g y ^ életük n a g y o b b s z í n p a d á n a k h á t t é r f ü g g ö n y é ü l s z o l g á l ó családi környezetet. E r ő t e l j e s kreatív e n e r g i á i k n a k és a m á s o k k a l való kapcsolatteremtésre irányuló, m é l y e n g y ö k e r e d z ő v á g y a i k n a k k ö s z ö n h e t ő e n a 18/9esek szexuális vágyai erős fizikai, é r z e l m i és spirituális i g é n y e k e i t ü k r ö z n e k , akár t u d a t á b a n vannak e n n e k , akár n e m . H a p o z i t í v mód o n nyilvánítják m e g a z energiáikat, szexualitásuk által t o v á b b mélyíthetik a p á r k a p c s o l a t a i k a t .

Munka és anyagi kérdések E r ő t e l j e s m i n ő s é g e i k n e k k ö s z ö n h e t ő e n a 18/9-esek gyakran k e r ü l n e k vezető p o z í c i ó k b a , például v a l ó s z í n ű b b , h o g y m o n d j u k ügyész, építési vállalkozó, sebész vagy üzletvezető lesz b e l ő l ü k , mint az, hogy bolti e l a d ó k é n t keressék a kenyerüket. D i n a m i k u s és kreatív e l m é j ü k következtében rendszerint m i n d i g egy lépéssel e m b e r t á r s a i k e l ő t t járnak. E c s o p o r t t a g j a i n a k esetében n e m az a f o n t o s , h o g y milyen m u n k a k ö r b e n d o l g o z n a k ; ha k i n y ú l n a k e m b e r t á r s a i k felé, és a s p i r i t u á l i s törvények szerinti b ö l c s e s s é g e n a l a p u l ó teljesség k i e g y e n s ú l y o z 0 " életét élik, m é l y m e g e l é g e d e t t s é g g e l tölti el őket az életútjuk. E n e r g i á i k n a k és k é p e s s é g e i k n e k k ö s z ö n h e t ő e n általában kedve az anyagi h e l y z e t ü k , kivéve ha saját negatív m e g g y ő z ő d é s e i k és ^ s m e i k a k a d á l y o z z á k a b o l d o g u l á s u k a t . A l e g f o n t o s a b b az, hogy n e ö n ö s é r d e k e i k által vezéreltetve a k a r j a n a k pénzt k e r e s n i , h a n m i n t e g y az e m b e r i s é g n e k tett h a s z n o s szolgálataik e r e d m é n y e z i ^ t e g y e n e k szert j ó m ó d r a és b e f o l y á s r a . Ha elkötelezik m a g u k a t a •

360

ellett, kreatív i n s p i r á c i ó i k n a k és erőteljes e l m é j ü k n e k k ö s z ö n " r r n é s z e t e s módon lesz részük jólétben és befolyásban.

Híres 18/9-esek

Francis Bacon Tallulah Bankhead július Boros jimmy Carter jean Harlow Richard Harris Rutherford B. Hayes

Burt Lancaster Charles Lindbergh Clare Boothe Luce Richard Pryor M a r k Spitz Kurt V o n n e g u t , Jr. L a w r e n c e Welk

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 18/9-es születési s z á m energiáival m u n k á l k o d ó e m b e r e k körébe tartozol, ez az alfejezet s e g í t s é g e d r e lehet a b b a n , h o g y betöltsd az életfeladatodat, mivel segít, h o g y a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i d ra koncentráld a f i g y e l m e d e t , és bizonyos lényegi c s e l e k e d e t e k által á t a l a k í t h a s d életed k u l c s f o n t o s s á g ú területeit.

Irányelvek és javaslatok • Arra koncentrálj, mi a j ó , ne arra, h o g y ki c s e l e k s z i k h e l y e s e n . • Ne félj az erődtől; e g y s z e r ű e n h a s z n á l d azt e m b e r t á r s a i d szolgálatára. ' Tedd fel m a g a d n a k a kérdést, h o g y az élet m e l y területein j á r s z elöl jó példával, és m e l y területein n e m . Használd örömteli m ó d o n kreatív erőidet.

Hasznos kérdések Gondolkodj el az alábbi k é r d é s e k e n : Vajon a b i z t o n s á g é r z e t e m a p é n z t ő l és a h a t a l o m t ó l f ü g g - e ? Hasznos tevékenységekre h a s z n á l o m - e kreatív e n e r g i á i m a t ? I

Adódtak-e p r o b l é m á i m e m b e r t á r s a i m m a l a p é n z z e l és az irányíl kapcsolatos kérdések miatt? Vajon e g y f o r m a értéket t u l a j d o n í t o k - e a t e l j e s s é g n e k és a sikernek?

tassa

Ha e

kérdések által m e g v i l á g o s o d o t t s z á m o d r a valami, h o g y a n alá z h a t n á d a gyakorlatban e m e g l á t á s o k a t ?

161

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési szá egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (l-es: 49. oldal• s i 115. oldal, illetve 9-es: 125. oldal). 2. Esetleg hasznos lehet, ha átnézed a családtagjaid, barátaid szül I si számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük a hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő él tűkben.

27/9 9: Teljesség és bölcsesség 7: Bizalom és nyitottság 2: Együttműködés és egyensúly

Életünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha hajlandóak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, azzal embertársaink inspirálására ösztönözhetjük önmagunkat. • Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Hogy őszinték lehessünk embertársainkhoz, először önmagunkhoz kell őszintének lennünk. • A választás törvénye (lásd 401. oldal): Kreatív e n e r g i á i n k a i döntésünktől függően egyaránt megnyilváníthatjuk p o z i t í v , illetve negatív módon is. • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem embertársaink véleményével foglalkozunk, képesek leszünk kapcsolatot teremteni a szívünkben lakozó bölcsességgel. • A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni megváltozó körülményeinkből. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található g y a k o r l a t o k a t . 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e t ö r v é n y e k e t mindennapi életed során.

I

Az életfeladat megértése . 2i/9-es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy a kifoyensúlyozott felelősségvállalás, az önbizalom és a teljesség feladatkörein munkálkodjanak, miközben megtanulnak bízni a bennük és embertársaikban testet öltő szellemben, és annak akarata szerint munkálkodni, szívük magasabb rendű bölcsességével összhangban élve az életüket. Mivel életfeladatunk beteljesítése mindig nehézségekkel jár, e c s o p o r t tagjainak előbb-utóbb úrrá kell lenniük azon hajlamukon, hogy racionalizálják a tapasztalásaikat ahelyett, hogy egyszerűen megbíznának a szívükben. Meg kell oldaniuk a bizalmatlansággal és az elárultatástól való félelmeikkel kapcsolatos tudat alatti feladataikat is, és meg kell nyitniuk óvatos szívüket, hogy rálelhessenek az oda ..bevésett" spirituális törvényekre, és képesek legyenek azok szerint élni. r

Hogy megismerhessék szívük magasabb rendű törvényeit a 27/9eseknek először el kell engedniük az embertársaik véleményével kapcsolatos aggodalmaikat, és meg kell tanulniuk, hogy mentális folyamataik helyett inkább az érzéseik által feltárt magasabb rendű bölcsesse ghen bízzanak. A 7-es energiái azonban gyakran azt eredményezhetik, hogy a 27/9-esek mindenkiben - minden tanítóban, •f érben, tudományos szakértőben és tanácsadóban - sokkal jobban t ' m ' n t önmagukban, és más emberek elméletei szerint élik az ^ B ^ e t . Ugyan mindig tanulhatunk embertársainktól, ám a 27/9ianu] e u Ü 1 Ö n Ö s e n ' § a z a z ' hogy azért születtek e világra, hogy megté1 yekneic 1 ° S y a n t e k i n t s é k » s z í v ü k tanácsadóit" a legfőbb szaktekinI .L ár a 97/o je| eri|| 1 - / / y - e s e k elsődleges életfeladatát a teljesség és a bölcsesség a ^tkü' a m e g o l d á s kulcsa esetükben mégis a 7-es által képviselt fel" e n rejlik, mivel ahhoz, hogy elérjék az őket a teljesség fe-

lé vezérlő magasabb rendű alapelveket, meg kell tanulniuk niuk önmagukban. Míg nem képesek erre, csakis azt tudják „ak te ten amit valaki más javasol nekik. Eletük során a 27/9-esek s z á m o s lommal kerülnek olyan helyzetekbe, melyek mind ugyanazt az tet ismétlik számukra: „Bízz a szívedben; engedd, hogy e l m é d ^ adja magát a szív bölcsességének." A szív bölcsessége k i f e j e z é s ^ ^ zések dimenziójára utal, nevezzük azt akár tudatosságnak, egy e t tudatalattinak vagy intuíciónak. A 25/7-esekhez hasonlóan e csoport tagjai is „tudatosságf e ji e tés-függővé" vagy egyfajta spirituális vagabundokká válhatnak w munkaközösségből munkaközösségbe, gurutól guruig, hitgyülekez et bői hitgyülekezetbe vándorolnak, folyton különböző tanítók, vezetSi és egyéb „szakemberek" megerősítését és útmutatását k e r e s v e . Minél nagyobb figyelmet fordítanak mások véleményére, annál nehezebb' válik számukra, hogy kapcsolatot teremtsenek saját é r z é s k ö z p o n t , jukkái. Mivel a 7-es által képviselt energiák inkább az elmére koncentrál nak, a 27/9-esek hajlamosak távol tartani magukat az esetleges fájdalommal járó érzéseiktől, ezért komoly belső kihívással kell szembenézniük, mielőtt megismerhetnék a szellem törvényeit, hogy azok szerint élhessék életüket. Ha inkább mentális folyamatokra összpontosítanak ahelyett, hogy kapcsolatot teremtenének az érzéseikkel, jól jelzi az, ha a szükségesnél több szóval próbálják meg kifejezni a mondanivalójukat. Ha elveszítik a kapcsolatot valódi érzéseikkel, gyakran és sokat beszélnek különböző elvont témákról, és gyakran merülnek felületes csevegésekbe, ám valójában nem tárják fel az őrzéseiket - még saját maguk előtt sem. A 27/9-esek néha külsődleges társadalmi életük ellenére is inkább egyfajta remetének érzik magukat, sőt az is előfordulhat, hogy embertársaik számára is annak tűnnek, és kétségkívül szükségük is van a saját külön világukra. Tudván, mekkora szükségük van e csoport tagjainak a v i s s z a nultságra, képzelhetjük milyen nehéz lehetett Elvis Presley maga módján érezte az általa munkálkodó szellem j e l e n l e t e t részben magyarázatot a d arra, miért gyakorolt szinte m á g i k u s h a ^ emberek millióira - , azonban ahelyett, hogy a szívére h a l l g a t ó t na, hagyta hogy mások irányítsák az életét, és ez t ö n k r e t e t t e ot. ^ másik karizmatikus 27/9-es, Erről Flynn esete jól példázza történik akkor, ha az ember hagyja, hogy fizikai vágyai es o ^^ átvegyék az uralmat szívből jövő megérzései felett. A maga ^,.¡1; cS mindkét személy elveszítette a saját teljességével való kap 364

[ á n l 0 S értelemben példamutató figurák voltak, ezek az emberek t>ár s 7 \ , o j 0 b b példái annak, hogyan éljünk összhangban a magasabb <úalapelvekkel.

I re

i ..Ttöbb 27/9-es magabiztos embernek tűnik, és a 9-es által képv e z e t ő i energiáknak köszönhetően rendelkezik egyfajta terméN st ' " p r i z m á v a l . Néha túlzottan i s erőszakos mentális eszméikkel ' ^ k e m é n y ü k k e l általában a bizalomhiányukat próbálják kompent S VL . e v é l e m é n y e k időnként akár bizonyos eszmékbe, személyekbe /; lnl ' m ó d s z e r e k b e vetett fanatikus hitté is válhatnak esetükben. va y7/9-esek magabiztos külseje mélyebben rejlő bizonytalanságérze\~et leplezi; mivel meglehetősen zavaros énképpel rendelkeznek, fol t o s á n arra törekszenek, hogy újradefiniálják önmagukat. Ezek a ámbor fanatikusok" gyakran hajlamosak arra, hogy a saját véleményüket Q SSZ etévesszék Isten akaratával. A 2-es hatásainak köszönhetően azok a 27/9-esek, akik már ráébredtek a magasabb rendű szolgálatra, fellelik életük értelmét az embertársaiknak nyújtott támogatásban és a velük való együttműködésben. Nekik már nem kell papolniuk, és bár lehet, hogy egyáltalán nem tűnnek „spirituálisnak", ám foglalkozzanak bármivel is, életük példája által mindig tanítják a környezetükben lévő embereket; lényegtelen, hogy ezt egyfajta spirituális nyelvezet segítségével teszik-e. Életfeladatuk lényegét az jelenti, hogy életük példája által vezessék és inspirálják embertársaikat; ezek a személyek hagyják, hogy életük váljon a tanításukká. Ha teljességgel élik az életüket, nincs szükségük szavakra; ha nem, hiába is beszélnek. A 27/9-esek közt számos spirituális és vallási vezetőt találhatunk; ebbe a csoportba tartozik többek közt Mahátma Gandhi, ParamahanYogananda, Oscar Ichazo, Da Free John, XXIII. János pápa, Pius pápa, Albert Schweitzer, Heny Davi Thoreau, Kahlil ran vagy Shirley McLaine is. Ezenkívül jó néhány olyan egyéb r Z e t ő s z emélyiség is van közöttük, akik egyedülláló személyes vonnak köszönhetően egész nemzedékeket inspiráltak és inspirál£ mind a mai napig, mint például Elvis Presley, Ray Charles, | ^ n n e s Brahms, George Burns vagy Robin Williams. , U ü k ^ s i k végletet azok a karizmatikus tanítók képviselik - és köu ".vun 1 S S Z a m o s 27/9-es található -, akik követők százait vonzzák nia g u k köré, ám „vizet prédikálnak, és bort isznak", és magag y a r . . r ' l l n S j u k k a l vagy a megértésben elért magasabb állapotukkal maa kárc i "kihágásaikat". Nekik is megvan a maguk tanulnivalója, r S a k a követőiknek. ^

Számos 27/9-es tart a spiritualitástól, mert tudat alatt attól félrS hogy túl közel kerülnek a tűzhöz (már abban az értelemben esetleg „máglyahalált szenvednek"). Azonban akár tudatában ennek, akár nem, ha megvizsgálják a pszichéjüket, a legtöbben nek egyfajta belső rokonságra azokkal az emberekkel, akik ü l d " ' tést szenvedtek, mert hűségük nem az éppen uralmon lévő rend°Zte" hez, hanem a szellem magasabb rendű törvényeihez kötötte í f f i A bűn és a bűnbánat archetípusai még azon 27/9-esek tudatában ' et ' élnek, akik soha nem használnának efféle nyelvezetet. Akár vonzódnak e csoport tagjai a spirituális eszmékhez, akár ódz kodnak azoktól, mindenképpen él bennük egyfajta magasabb rend' bölcsesség iránti vágyódás; vágynak az iránt, hogy megismerhessél; és megoszthassák embertársaikkal az élet alapvető vezérlőelveit é mélyen vágynak embertársaik együttérzésére és megértésére is, vala mint arra, hogy képesek legyenek azt hasonló mértékben viszonozni A 27/9 születési szám energiáival munkálkodó emberek a maea idejében szert fognak tenni a kellő önbizalomra, méghozzá a saját tapasztalásaik, nem pedig különféle „bölcs tanítók" vagy könyvek által Másként fogalmazva, e csoport tagjainak közvetlen módon kell megtapasztalniuk a magasabb rendű bölcsességet és megérezniük annak ösztönzését. Bárhogy is alakuljon külső életük, egy részük mindaddig nem hagyja nyugodni őket, míg rá nem ébrednek erre az igazságra.

Pozitív megnyilvánulás Ezek az egyének az általuk munkálkodó szellembe vetett ő s z i n t e bizalmukon alapuló mélységet és személyes vonzerőt á r a s z t a n a k magukból. Kiegyensúlyozott, együttérző bölcsességüknek k ö s z ö n h e t ő e n megtanultak bízni az embertársaikban, és az é l e t k ö r ü l m é n y e i k b e n megnyilvánuló szellemben is, és minden helyzetet - f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy örömteli, vagy problémás-e - tanításként élnek meg. B á r áltálában jól megy a soruk, még hányattatásaik idején is hálát é r e z n e k a * pott tanításokért. Született vezetők, akik életük példájával t a n í t j a embertársaikat. Elkötelezték magukat a szolgálat mellett, nem m®, véleményeket, hanem az egyetemes bölcsességet közvetítik társai lé, teljességük és a magasabb rendű törvények szerint élt é l e t ü k a inspirálják embertársaikat. Mivel élő kapcsolat fűzi őket a ^ munkálkodó magasabb rendű akarathoz, hatékonyan k é p e s e k sz ni embertársaikat.

f

tl'v

megnyilvánulás

N ^ a , j e t t prédikátorként, örök keresőként ezek az egyének egy adott gá s/L n l ódszer, vallás vagy filozófia köré szervezik az életüket, iámbor fanatikusok más emberek előírásai és meggyőződései fz ek a élnek, és úgy viselkednek, mintha a véleményük szent és sértsZer "i>n lenne. Az ö n m a g u k b a n nem bízó emberek esetleg követik h elt c s 0 d á l j á k őket, mivel összetévesztik a határozott meggyőződést va : - - . t u ális tudással. Az ilyen 27/9-esek mélyen ö n m a g u k b a n magád n a k érzik magukat, úgy érzik, elszigetelődtek a világtól és a vaB l i n s p i r á c i ó t ó l , mivel a szívük helyett az elméjükben bíznak. Féleleik következtében embertársaik végül mindig cserbenhagyják őket, őt s o k s z o r a saját testük árulja el őket.

Az életút feladatai Egészség A legtöbb 27/9-esnek rengeteg törmelék kavarog a tudatalattijában; köztük a gyermekkori bűntudat terhes emlékei is. A 7-es által képviselt energiák hatásának köszönhetően előfordulhat, hogy - amennyiben régóta szenvednek az elárultatás feloldatlan érzéseitől - különböző szívproblémák jelentkeznek náluk. Az elszigeteltség és az elkülönülés érzése esetleg különféle pszichológiai zavarokat válthat ki a 27/9-eseknél, illetve az is előfordulhat, hogy belső fájdalmukat alkohol- vagy kábítószer-fogyasztással igyekeznek tompítani. A drogfüggőség szomorú iróniája az, hogy miközben ezek az emberek egy külső forrásban próbálják fellelni a szellemet, az valójában kezdetektől fogva ott lakozik bennük. Ami az étrendjüket, a testedzésüket és az egyéb egészségügyi kérF s e ket illeti, a 27/9-esek esetében egyértelműen az a legfontosabb, gy Megtanuljanak bízni az ösztöneikben, az intuíciójukban és köztik C n t a P a s z t a l á s a i k b a n . Valószínűleg a legtöbben már tanulmányozkülönböző, a táplálkozástudománnyal vagy a „helyes" testedzés^ °glalkozó elméleteket és kutatásokat, ám e tudást mindig össze K, ^ n ' ü k a megérzéseikkel, és azoknak megfelelően kell cseleked'eM . ^ ° n t o s ' hogy felismerjék a cselekvés és a tétlenség, és az étkeBá ri11 '' t ' etve t e s t e d z é s i szokásaik pozitív és negatív következményeit. r ek * - ' S t e s z n e k , azzal példát mutatnak a környezetükben élő embeS2 amára. Mivel i, zor '^atos, inkább az elmebeli folyamataikra koncentrálják a tl gukat, e csoport tagjai könnyen elszakadhatnak a valóságtól.

A testedzés számukra nemcsak a megszokott, minden csoport» jellemző hasznokkal jár - azaz nemcsak kiegyensúlyozza testük ködését, és megtisztítja az elméjüket -, de segít nekik megőri/ kapcsolatukat a mindennapi élet gyakorlati, fizikai valóságával melyik testedzési forma a leghatékonyabb számukra, azt mindi tapasztalataik alapján kell eldönteniük. '8 saját A meditáció minden formája lehetőséget kínál a 27/9-esek s ra arra, hogy lenyugtassák elméjüket, és ráleljenek belső béké És ha rálelnek e békére, meg fogják hallani a szívük szavát.

C

"

Emberi kapcsolatok A 27/9-es születési szám energiáival munkálkodó személyek va mély empátiát és érzelmi dimenziókat fejlesztettek ki magukban vagy érzelmi személyiséget hoztak létre, hogy ellensúlyozzák az élet hez való alapvetően mentális természetű hozzáállásukat. Emberi kapcsolataik kulcsát az jelentheti, ha megtanulják elengedni elmebeli folyamataikat, és belépnek az érzéseknek a gondolatok, hiedelmek ós vélemények által meg nem zavart dimenziójába. A párkapcsolatok jó lehetőséget kínálnak e csoport tagjainak arra, hogy kifejezzék a sebezhetőségüket, és elsajátítsák a bizalom leckéit. A 27/9-esek számára a párkapcsolatok elsősorban fejlődés és a lelki közösség eszközeiként játszanak fontos szerepet; a kapcsolataik során felmerülő problémák által fontos dolgokat tanulhatnak meg életfeladatukról. A 27/9-esek számára a jó szex olyan, akár egy gyónás. E s e t ü k b e n a szexualitás általában nem pusztán fizikai örömforrás, s o k k a l inkább a harmóniához, a valódi kapcsolatokhoz és a partnerükkel v a l ó lelki közösséghez vezető eszköz szerepét tölti be. Szexuális k a p c s o l a t a i k ban attól függően képesek örömüket lelni, hogy milyen m é r t é k b e n képesek elengedni magukat, és megbízni testük e l m é j ü k t ő l f ü g g e t l e n bölcsességében és örömében.

Munka és anyagi kérdések

•Jfl

Mivel születésüktől fogva imádnak a szabadban tartózkodni ez nem is mindig nyilvánul meg az életmódjukban), a 2 7 / 9 - e s e például nagyszerű erdei vezetők válhatnak, ám technikai t e r ü l e ^ is kimagasló eredményeket érhetnek képesek. Az ezen s z ü l e t e s i ^ energiáival munkálkodó személyek roppant kreatívak, abban a Z ^j V e | lemben, hogy mindig képesek rálelni mélyebb b ö l c s e s s é g ü k r e , szeretik az egyedüllétet, kiváló kutató válhat belőlük. -,/CO

I n t ő b b 27/9-es jeleskedik a különböző, a legszélesebb értelems z o l g á l a t t a l és gyógyítással kapcsolatos területeken. Termék a r i z m á j u k n a k köszönhetően - függetlenül attól, hogy esetleg sZt L ' m i n d i g értékelik ezen adottságukat, illetve nem mindig bíznak ncl11 .^ban - lenyűgöző táncosokká, színészekké vagy k é p z ő m ű v é k 5 v á l h a t n a k , bár a művészetek akkor bírnak igazán nagy j e l e n ^'.„crel s z á m u k r a , ha a m a g a s a b b rendű célok szolgálatának motiváI f f v a l vezéreltetve űzik azokat. C ' Mivel tudat alatt erős közösséget éreznek a szerzetesek és az apáík s z e g é n y s é g i fogadalmának szellemével, j ó néhány 27/9-es mega g y a r á z h a t a t l a n negativitással vagy vegyes érzelmekkel viszonyul a é n z h e z és a világi sikerekhez, ezért ha pénzszűkében vannak, bölcsen t e s z i k , ha újra felülvizsgálják az anyagi erőforrásokkal kapcsolatos pozitív, illetve negatív hiedelmeiket. Az is nagy hasznukra válhat. ha feltárják, milyen, az önbizalommal kapcsolatos feladatokat kell még elvégezniük, mivel m u n k á j u k bizonyos területein ezek is a k a d á l y o z h a t j á k őket. A 27/9-esek számára a pénz - akárcsak a legtöbb dolog az életben - pusztán egy eszköz, mely által még többet tan u l h a t n a k meg s a j á t pszichéjük működéséről. Személyiségük erejénél és mélységénél fogva gyakran kerülnek vezető pozíciókba, és általában eleget keresnek ahhoz, hogy kielégítsék a saját igényeiket, és e m bertársaiknak is képesek legyenek segítséget nyújtani. J ; vett

Híres 27/9-esek Luisa May Alcott Ray Charles Júlia Child Harrison Ford Mahátma Gandhi Benny G o o d m a n J 'mi Hendrix Shirley M c L a i n e

Thurgood Marshall Annié Oakley Elvis Presley Albert Schweitzer Glória Steinem Henry Dávid Thoreau Orsón Welles

Sorsod betöltésének érdekében Ha t • kö -k 1S a ^7/9-es születési szám energiáival m u n k á l k o d ó e m b e r e k e tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, hogy betö| a z életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb feladataid-

ifiQ

ra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által át a i hasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok •

Tanulj meg bízni abban, hogy legmélyebb érzéseid pontos a n J leckék felé vezetnek téged, melyeket el kell sajátítanod. Mindennap emlékeztesd magad arra, hogy a szellem fénye o 1 gyog benned és embertársaidban is. Tanuld meg megbocsátani a tévedéseidet. Se a magad, se embertársaid véleményét ne vedd túl k o m o l y a

• • •

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Vajon életemmel a legmagasabb rendű teljesség példáját nyúj tom-e embertársaimnak? • Mi inspirál engem? • Ki ismeri legjobban az életemet? • Vajon megbecsülöm-e a saját fejlődési folyamatomat és az általa kínált lehetőségeket? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, h o g y a n alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési s z á m o d egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (2-es: 58. oldal; 7-es: 105. oldal, illetve 9-es: 125. oldal). 2. Esetleg hasznos lehet, ha átnézed a családtagjaid, barátaid születési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz v e l ü k arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő eletükben. /

Eletünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények 1. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha na) dóak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, a z z a l e m társaink inspirálására ösztönözhetjük magunkat. ^ • Az intuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem e m b e r t a ^ ^ véleményével foglalkozunk, képesek leszünk k a p c s o l remteni a szívünkben lakozó bölcsességgel. 370

hit törvénye (lásd 448. oldal): Csak akkor leszünk képesek hinni embertársainkban, ha képesek vagyunk hinni ö n m a g u n k bany\ rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni a n i e gváltozó körülményekből. Az ítéletnélküliség törvénye (lásd 444. oldal): Az univerzum nem ítélkezik felettünk; csak tetteink természetes következményei által tanít bennünket. ; Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat, j G o n d o l k o z z el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életedben.

36/9 9: Teljesség és bölcsesség 6: Ideák és elfogadás 3: Önkifejezés és érzékenység

Az életfeladat megértése A 36/9 -es életutat járó emberek azért születtek e világra, hogy az {> zelmi őszinteség, a maximalista elvárások és az önbizalomhiány fel adatkörein munkálkodjanak, és megtanuljanak összhangban élni a szívükben lakozó bölcsességgel, hogy mindennapi életük során a teljesség mintaképéül szolgálhassanak embertársaik számára. Mivel életfeladatunk beteljesítése mindig komoly kihívásokkal jár, e csoport tagjainak is számottevő akadályokkal kell megküzdeniük életútjuk során, és esetleg évekig is eltarthat, míg megtanulják t ö b b r e becsülni saját érzéseiket a különböző maximalista ideáknál és e m b e r t á r s a i k véleményénél. A legnagyobb kihívást az jelenti számukra, hogy rátaláljanak a valódi érzéseikre, és ne csak azt „tudják", mit „ k e l l e n e " érezniük. Bár a 36/9-esek elsődleges életfeladata ugyanazokkal a témakörökkel kapcsolatos, mint az összes többi 9-esé, a 3-as és a 6-os által képviselt energiák hatásainak köszönhetően életútjuk lényegesen eltér a 18/9-esek, a 27/9-esek, illetve a 45/9-esek életútjától. A 6-osokra jellemző maximaiizmusuk hatással van ezen érzékeny és kifinomult személyek alapvető önbizalomhiányára, és felerősíti azt. Mive e csoport tagjai hajlamosak arra, hogy maximalista ideák alapján ite jék meg önmagukat, az elképzelés, miszerint azért születtek erre a lágra, hogy „a legmagasabb rendű teljességgel" éljenek abban, e 1 leg megvalósíthatatlannak vagy nyomasztónak tűnhet számukra,^ lönösen mivel ezt a fajta teljességet ők „tökéletes teljesseg^ JJ értelmezik, ahelyett hogy egyszerűen szívük szavára hallg a t n ^ A 3-as és a 6-os által képviselt energiák hatásának köszönhe ^ 36/9-esek hajlamosak még érzékenyebben reagálni a z őket ert ^ J kákra, mivel embertársaik véleményei amúgy is nagyon nag> ^ gyakorolnak rájuk. Mivel idealista normákhoz mérik önmag u

Jr

y a k r a n elbátortalanodik é s elcsügged, é s néha már azelőtt törekvéseit, mielőtt egyáltalán belekezdene tervei megvalóe ac f ' 'iu. A magabiztosság álarcát viselik, ám ahhoz, hogy megszilárdít^; 1 ^ ö n t)i Z almukat, ellensúlyozniuk kell azon hajlamukat, hogy a J>is:1 kijött magabiztosság állapotából időről időre a kétség és a de¿Uapotaiba zuhanjanak, erre pedig csak akkor lesznek képel j e tendenciájukat életútjuk egyik kihívásának, egy leküzdendő ^ V í v n a k tekintik. A cselekvés törvényének (lásd 472. oldal) elsa' •"'sával megtanulhatják elismerni az önbizalomhiányukat, hogy ^tán m a g u k mögött hagyhassák azt. aZ legtöbb 36/9-es meglehetősen bizonytalan identitástudattal rendelkezik; nemcsak azt kutatják folyton, mit éreznek, de azt is, kik is Ők valójában. Az önbizalomhiány, a maximaiizmus és a bizonytalan énkép jelentette kihívásaiknak köszönhetően e csoport tagjainál gyakran előfordulhat, hogy embertársaik véleményei és elvárásai alapján definiálják önmagukat és saját értéküket, és folyamatosan megerősítéseket keresnek arra nézvést, vajon a lehető legideálisabb módon viselkednek-e, és vajon a környezetükben lévő emberek „ j ó v á h a g y j á k - e az énjüket". a

A 36/9-es születési szám energiáival munkálkodó emberek azért születtek e világra, hogy látomásaik kiterjesztésével felismerjék, hogy néha legmélyebb intuícióinkat követve „követhetünk el hibákat", hogy elsajátíthassunk általuk bizonyos fontos, életünket megváltoztatni képes leckéket. Ha egy adott döntésük következtében nehézségek merülnek fel az életükben, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy rosszul döntöttek, hogy letértek a „helyes" útról, vagy hogy nem bízhatnak meg az érzéseikben. Ugyanakkor a 36/9-esek csak akkor teljesíthetik be az életfeladatukat, és válhatnak a magasabb rendű teljesség mintaképeivé, ha alárendelik az életüket egy magasabb rendű autoritásnak, a spirituális torvényekkel való, szívükből fakadó kapcsolatukon alapuló bölcsesgnek. Mivel általában nem reális, hanem ideális célokat tűznek ki a u k elé ! > az intuíció törvényének (lásd 467. oldal) elsajátítása sokat ne feli k i k abban, hogy újra kapcsolatot teremtsenek az életükben e hető legbölcsebb és legszeretőbb útmutatással, saját belső bölSess égükkel. paikatC C S O P o r t t a &Í a ' megtanulják elfogadni önmagukat és embertárlyobb ° ' ^ a n n a k > a m ' l y e n e k , megnyithatják magukat életük legna*eg aa b Í h í V á s á r a ; a r r a ' I bölcsességüket. Ehhez az inspirációhoz nem kell hőstetteket hogy embertársaikat inspiráló módon éljék 373

véghezvinniük, és nem kell hírnévre szert tenniük, elég, ha a s -a ben fellelt spirituális törvényeken alapuló hétköznapi életet éln e V' ^ lyett hogy mentális ideáikra vagy fizikai ösztöneikre hallgatná ^ A legtöbb 36/9-es végül olyan helyzetekkel kerül szembe a során ráébred, hogy újra kapcsolatot kell teremtenie saját szük*^® teivel és vágyaival. Mint azt már említettem, ez komoly kihív* ^ l e lent számukra, mivel maximaiizmusuk révén hajlamosak arra k ^ megpróbálják „ráerőltetni" az ideáikat őszinte érzéseikre. Ha ' kérdezünk egy 36/9-est, milyen érzések élnek benne, mit ére?^ adott pillanatban, a válasza valószínűleg azt fogja tükrözni, mit ' ** ne az adott helyzetben egy általa elképzelt, idealizált, „ j ó , kedve*" gondoskodó, lelkiismeretes és bátor" ember - azaz azt, hogy szeri ' tük mit „kellene" érezniük. Mielőtt megismerhetnék önmagukat éönmagukká válhatnának, e csoport tagjainak először meg kell ismer niük, és el kell fogadniuk a valódi érzéseiket, és így - mivel megta nultak őszintének lenni önmagukhoz - képesek lesznek őszinték Fenni embertársaikhoz is - ahogy ezt az alapelvet az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal) is kifejti. Elsődlegesen mentális mintáik és maximaiizmusuk k ö v e t k e z t é b e n a 36/9-esek mindent „jól" akarnak csinálni, legyen szó akár a f ő z é s r ő l , akár a szexuális teljesítményükről, akár egy iskolai vizsgáról. Hajlamosak túlfeszítené és idegessé válni, és a lelkiállapotuk, illetve az érzelmeik roppant nagy hatást gyakorolnak az egészségi á l l a p o t u k r a . Ezek a személyek minden csoportos tanulási helyzetben ó r i á s i feszültségnek teszik ki magukat; kezdetben általában minden „ r e n d e n megy", ám aztán elkezdik magukat összehasonlítgatni a t á r s a i k k a l , „hogy lássák, hogy állnak", és végül rendszerint mindig a c s o p o r t legképzettebb tagjához mérik önmagukat. Az efféle ö s s z e h a s o n l í t g a t á s o k és saját irreálisan magas normáik következtében a 36/9-esek á l l a n d ó a n úgy érzik, hogy „nem elég jók", hogy nem ütik meg a m é r t é k e t . Teljesíthetetlen normáik és ítéleteik következtében a 36/9-ese gyakran elbátortalanodnak és elcsüggednek, ráadásul míg meg n e tesznek egy roppant fontos lépést, és fel nem fedezik, hogy k é p e s t okosabbá, ügyesebbé, erősebbé és értékesebbé válni, mint azt va is képzelték, sokszor úgy hiszik, hogy ezek az elvárások a k ö r n y e ^ tük tagjaitól származnak. Ha azonban megteszik ezt a l é p é s t , vekszik az önbecsülésük, és így képesek lesznek jobban lelkesedi11 életért, és elkezdenek azért küzdeni, hogy felnőjenek az e s z m e y peikhez, ahelyett hogy kudarcnak élnék meg azt, hogy még nelT1 ték el őket. 374

I I

tagjai nem teremtenek kapcsolatot az életük legnajelentő, ám őket születésüktől fogva „megillető" belff -sséggd' hajlamosak arra, hogy csak lassan sajátítsák el a tal e c k é i t , így gyakran megeshet velük, hogy nem értik, hoilS/ia P ' ültek egy adott szituációba. Ha anélkül hoznak döntéseket, cyan ^ m f t á s b a vennék azok következményeit, kemény leckék által hog) s IllC< Ttanulni, hogyan működik az ok és okozat törvénye a való ^ a b ui Ám ahogy tanulnak, úgy válnak egyre bölcsebbé, és ahogy ^ / j ' i k f e l i s m e r n i a spirituális törvények nagyobb összefüggéseit, • i ba s z ö k k e n n e k a mély bölcsesség bennük rejlő magjai. 1 a 36/9-esek kezdetben általában igyekeznek távol tartani magukat L k ü l ö n b ö z ő metafizikus és spirituális nézetektől, mivel tudat alatt i L o n S á g o t éreznek az elveik miatt üldöztetést szenvedett korai miszt i k u s o k k a l és haladó szellemű gondolkodókkal, és félnek, hogy ők is hasonló sorsra juthatnak. Azonban amint legalább részben képesek úrrá lenni az önbizalomhiányukon és a maximaiizmusukon, elkezdik m e g b e c s ü l n i intuitív bölcsességüket, és egyre gyakrabban fogják alkalmazni azt. A világ ekkor egy felfedezésre és megismerésre váró területté válik számukra; egyre j o b b a n érdeklődnek majd a spirituális törvények iránt, és egyre inkább kíváncsiak lesznek arra, hogyan is működnek a dolgok. Elkezdik érdekelni őket a lényegi igazságok, az ősi titkok és a halhatatlan bölcsesség, és ráébrednek, hogy rendelkeznek azzal a képességgel, mely által kielégíthetik a kíváncsiságukat. A 6-os által képviselt energiákkal járó m a g a s a b b rendű látomásaiknak, a 9-es energiái által megnyilvánuló, velükszületett karizmájuknak és mélységüknek, valamint a 3-asokra j e l l e m z ő intuitív érzékenységüknek köszönhetően a 36/9-esek kivételes képességgel értik roeg a rejtett, belső bölcsességeket. Vegyük csak a kreatív analitikus géniusz, a pszichoterápiát megalapító 31/4-es Sigmund Freud és az archetípusok körében hatalmas felfedezésekre jutott Carl Jung példáJJ: Freud határozottan elutasította Jung nézeteit, és durva kritikákkal te őt, Jungnak pedig úrrá kellett lennie végletes ö n b i z a l o m h i á n mester t : e figyelmeztetéseinek ellenére i s meg kellett tanulnia ehányolni saját belső bölcsességét, szil születési szám energiáival m u n k á l k o d ó személyek azért C v a ra f i s 'H ' ' S ' hogy megtanulják m a g a s a b b rendű látomásaikat , világunk gyakorlati valóságával ellensúlyozni, hogy megesess'-1'^ önmagukat és embertársaikat, és m e g o s s z á k bölc §üket a családtagjaikkal, a barátaikkal és az egész emberiségcsoport

M ,

\ i h í v á s á t votl11

1~

gel. Legfontosabb életfeladatuk mégis az, hogy a szívük bölc S e > által feltárt spirituális törvények szerint éljék az életüket. A 36/9-esek legfőbb tanításaikat nem szavaik, hanem életük ¿9 közvetítik felénk. Az összes 9-eshez hasonlóan nekik sem « megfeledkezniük Mahátma Gandhi szavairól, és úgy kell élniük K elmondhassák: „Az életem a tanításom." Ha a szívükre hallg a t v a ^ az életüket, és megbékélnek magasabb rendű ideáikkal, képessé nak arra, hogy példamutató módon éljék az életet, amelyre születt3'

Pozitív megnyilvánulás Mivel e személyek már nem foglyai saját idealizált elképzeléseiknek és kapcsolatot teremtettek valódi szükségleteikkel, vágyaikkal és ' zéseikkel, szélesre tárulnak belső érzékszerveik, és szert tesznek bel ső bölcsességükre. Tökéletesen elfogadják és megértik a valóságot és mélyen ismerik azt; folyton szem előtt tartják a tökéletesebb énjükről és a tökéletesebb világról alkotott látomásukat, ám megtanulták méltányolni a dolgok jelenlegi állapotát is, és tisztában vannak fejlődési folyamataink magától értetődő tökéletességével. T o v á b b r a is küzdenek néha az önbizalomhiánnyal, ám már kellő bátorságra tettek szert ahhoz, hogy képesek legyenek maguk mögött hagyni azt, és egyenesen folytatni tovább az útjukat, bárhová is vezesse őket a szellem. Éljenek bár hagyományosnak vagy szokatlannak tűnő életet, mindig a magasabb rendű törvények és ideák által élik azt, felismerik az élet mélységeit és magasabb rendű lehetőségeit. Mivel k i t e r j e s z t i k embertársaik felé az általuk fellelt örök bölcsességet, s z o l g á l a t u k által kapcsolódnak ehhez a világhoz.

Negatív megnyilvánulás E személyek csak azért élnek, hogy mások kedvében j á r j a n a k . Mive embertársaik véleménye alapján definiálják önmagukat, nem képesek kifejezni önmagukat, és nem nyilvánul meg a valódi é n j ü k . H a j l a m o sak arra, hogy ítélkezzenek önmaguk és a k ö r n y e z e t ü k b e n l é v ő em berek felett, hamar rámutatnak mások esetleges t ö k é l e t l e n s é g e n " 0 roppant érzékenyen reagálnak az őket ért kritikákra. Túlfeszítet^ idegesek, és - mivel gátolja őket az önbizalomhiányuk - a k o n ciók és a megszokásaik által élik az életüket. I g y e k e z n e k „bizto játékot" játszani, mivel ha új területekre tévednének, az magában ^ tené az esetleges kudarc kockázatát is, és ez csak t o v á b b n ö v e ^ önmagukkal és a világgal szemben érzett c s a l ó d o t t s á g u k a t . U & J j ^ zik, a valóság soha nem teljesíti be az elvárásaikat és a remény 376

r

Az életút feladatai

köszönhetően arcvonásaitól függetleK' °! I(Jt öbb 36/9-es rendelkezik e g y f a j t a vonzó külsővel, melyet 111)1 a u-saik inkább csak a „lelki s z e m e i k " segítségével érzékelnek. t |,lhLM ' era a z o n b a n képes „lekapni" az energiamezőket, így - mint azt A kal11 cu 36/9-es Brigitte Bárdot példája is bizonyítja - e csoport tag:7lfU * a> kifejezetten fotogének. i^f a 3-as e n e r g i á i v a l járó érzékenységük és a 6-os energiái által meg'tett m a g a s a b b rendű ideáik következtében a 36/9-esek könnyen •• e p e d h e t n e k és depresszióssá válhatnak, ha ők maguk vagy em' t á r s a i k nem felelnek meg az elvárásaiknak. A krónikus depresszió gyengítheti az immunrendszerüket, így gyakran szenvedhetnek náthától- migrénes fejfájástól és egyéb depresszív tünetektől. Ha n e g a t í v módon nyilvánítják meg az energiáikat, a 36/9-esek h a j l a m o s a k túlfeszítené válni; kifejezetten érzékeny lehet az idegrendszerük, a szaporítószerveik és a hasuk tájéka. Ha elfojtják az érzéseiket, torokfájás és állandó állkapocsfeszültség is jelentkezhet esetükben. Ha a szervezetük számára nem megfelelő ételeket fogyasztanak, valószínűleg emésztési rendellenességek, b ő r p r o b l é m á k és egyéb visszajelzések jelentkeznek náluk; idővel aztán megtanulják, hogyan igazítsák étrendjüket a szükségleteikről alkotott kiterjedt tudásokhoz. A táplálkozás területén remek lehetőségük adódik arra, hogy példamutató életet éljenek, mivel előbb vagy utóbb mindig megtanulják, mi történik akkor, ha olyasvalamit esznek vagy isznak, ami nem jó a szervezetüknek. Ha megtanulják követni a saját ösztöneiket, általában j>onzódnak a friss ételekből álló, változatos étrendekhez, és r á j ö n n e k , °gy ha az optimálisnál több vagy kevesebb ételt vesznek m a g u k h o z , az n e m szolgál egészségük javára. Minden 36/9-esnek nagy hasznára válhat a napi rendszerességgel sítő C t t t e s t m o z § á s , történjen az akár egy élénk séta, k ü l ö n b ö z ő erő0r at kai ^ ' ° k vagy más, k i f i n o m u l t a b b testedzés f o r m á j á b a n . Fiziest lat . ^ n e k mindennap szüksége van a mozgásra, a nyújtó gyakorik, r a e s a mély légzőgyakorlatokra, hogy megszabadulhassanak a A/ ;i e m ' e t t feszültségtől, és kiegyensúlyozottak m a r a d h a s s a n a k . ko2 -| területéhez hasonlóan, a 36/9-esek a testedzésre vonatls mindig feltehetik maguknak a kérdést, vajon adott szokáS3lkkaf J° példát mutatnak-e embertársaiknak, mivel az embereket tin

energiamezejüknek

1

177

mar az is mozgásra ösztönözheti, ha látják, hogy valaki nap -1 végez valamiféle testedzést. FE rsnnnrt csoport tnoininíiltagjainak óvakodniuk'^'It namiféle testedzést tói, hogy idealisztikus döntéseket hozzanak, olyan terveket melveket . Je melyeket soha soha nem nem fopnak fognak kivitplpvni kivitelezni, vsi™ vagy nK/an olyan felszereié 'vicse^i^^H LSe sároljanak, melveket korábban mw snhn n^m h a r ^ x i . , ket sároljanak, melyeket korábban még soha nem használtak. JQ^L 9 egyszerű formában kezdenek hozzá a testedzéshez, mivel így • / jP sikereket érhetnek el; az alapelv, miszerint „egy kevés valami rn°'eS^ több, mint a sok semmi" különösen igaz az ő esetükben. A leef ^ sabb az, hogy türelmesen kezdjenek hozzá a testedzéshez, és talál meg a számukra leginkább megfelelő mozgásformát; így tapaszt 1 saik által fognak tanulni, és embertársaikkal is megoszthatják éle" bölcsességüket.

,Llilllt

(e

tClibb

„ka és anyagi kérdések

s Nil' "'\hl9-cs

születési

szám energiáival munkálkodó emberek sokszor -

-

.

'

í

.

i

. . . r'\ _ i

; i , ....

,

v -

hétköznapinak tűnő életet élnek, és tudat alatti félelmeik vagy ^ ^ ' " l o m h i á n y u k miatt távol tartják magukat a különböző spirituális a n ^ . f i z i k u s eszméktől, konvencionális külsejük alatt azonban a z r t s p i r i t u á l i s bölcsesség óceánja rejlik. M é g ha ez esetleg meg P®tü f o r t j U i a fejükben, bizonyos értelemben akkor is érdeklődnek az 11,1 mélyebb aspektusai iránt, bár ez az érdeklődésük első pillantásra Í j á n nem nyilvánvaló. A maguk módján sokan közülük új meglátákkal. látásmódokkal és információkkal gazdagítják a világot, ahogy t Carl Jung élete és munkássága is mutatja, és az ilyen 36/9-esek bármit képesek megérteni és tanítani is. Ha például úgy döntenek, hogy a masszázsterápiát választják hivatásukul, tapasztalataik révén új módszereket és megközelítési módokat dolgoznak ki, hogy jobb, mélyrehatóbb eredményeket érjenek el. Karizmájuknak, magas normáiknak és önkifejező energiáiknak nagy hasznát vehetik többek közt a s z í n é s z e t , a tanítás, a masszázsterápia, az írás, a pszichoterápia vagy az üzleti élet területén, hogy csak pár példát említsek. E csoport tagjai velükszületett, ám gyakran rejtett bölcsességüknek köszönhetően általában saját problémáik és kétségeik ellenére is jól keresnek. Esetleges anyagi problémáik soha nem abból erednek, hogy iúl kevés pénzzel rendelkeznek, hanem abból, hogy eszményképeik heteljesítésének érdekében még több pénzre szeretnének szert tenni.

Emberi kapcsolatok Mivel erős belső késztetést éreznek arra, hogy mindig „jók" legyenek és folyamatosan „fejlődjenek", a 36/9-esek könnyen válhatnak hiperaktívvá, és - hacsak nem fáradtak - általában nehezükre e s i k egy helyben ülniük. Szoronganak amiatt, vajon sikerül-e embertársaik kedvében járniuk, és gyakran azonnal kimondják az eszükbejutó ötleteket, mivel igyekeznek a lehető leggyorsabban beszélni, hogy lépési tudjanak tartani gondolataik sebes árjával. E tulajdonságuk a kapcsolataikat is befolyásolja, mivel túlfeszített energiáiknak és é r z é k e n y s é güknek köszönhetően az emberek sokszor kellemetlenül é r z i k magukat a társaságukban. Azonban ha kapcsolatot teremtenek v a l ó d i ér/cseikkel, rájönnek, hogy kevesebb szóval is képesek kifejezni m a g u k a t . A párkapcsolatok terén a legnagyobb kihívást az jelenti a 36/9esek számára, hogy az ideáik gyakran blokkolják valódi érzéseiket, es így gyakran nehézséget okoz nekik az, hogy őszintén fejezzék ki ónmagukat. Párkapcsolataik azonban remek lehetőséget kínálnak szamukra az e téren történő fejlődésre.

Híres 36/9-esek Brigitte Bárdot Walter Brennan Sámuel Goldwyn Ernest Hemingway Dustin H o f f m a n Whitney Houston Carl Jung

A 36/9-esek párkapcsolatról vallott emelkedett i d e á i sokszor komoly terheket jelenthetnek partnereik számára. A z o n b a n ha e c s 0 P°, tagjai képessé válnak felhagyni azzal, hogy folyton í t é l k e z z e n e k saj maguk és embertársaik felett, megnyílhatnak a n y u g o d t és elfog kapcsolatokra. A 36/9-esek szexuális kapcsolataiban szintén életútjuk fel a , rei tükröződnek - azaz önbizalomhiánnyal, a teljesítményt n^ B. lyozó maximalizmussal és néhányuk esetében az „ e r k ö l c c s e l ^ ^ csolatos feladatok. Minél inkább pozitív módon m u n k á l k o d n a

378

k beteljesítésén, annál szeretetteljesebb, meghittebb és öröm!t<7 a szexuális életük.

A

Vlagyimir Nabokov Cole Porter Harlan Sanders ezredes Fulton J. Sheen Patrick Swayze William Howard Taft Walter Winchell

1,10

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 36/9-es születési szám energiáival munkálkodó e Ji körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, ho töltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb felan^ n ra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által át ? hasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok •

Ismerd fel, hogy kifinomult tulajdonságokkal rendelkezel és kalmazd is azokat. • Ismerd fel a szolgálatban rejlő szépséget. • Nézz szembe harcosként az önbizalomhiánnyal, és fogadd el annak kihívásait. • Tanuld meg elfogadni, hogy éned és érzéseid jelenlegi formájuk ban is tökéletesek.

Hasznos kérdések 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Vajon hagyom-e, hogy elbátortalanítson az ö n b i z a l o m h i á m vagy a maximaiizmus? • Miben, mennyiben tökéletes a jelenlegi helyzetem? • Okoz-e problémákat számomra az, hogy felismerjem, valójában mit akarok és mit érzek? • Vajon a magasabb rendű alapelvek és a teljesség vezérli-e a döntéseimet? 2. Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan alkalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat?

A megértés elmélyítése 1. Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési szám egyes számjegyeire vonatkozó fejezeteket (3-as: 66. oldal; 6-os95. oldal, illetve 9-es: 125. oldal). 2. Esetleg hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid sz ^ tési számait, és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük a ^ hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az o tűkben.

380

k megváltoztatásának eszközei: YUiiális törvények * SP' el a negyedik rész alábbi fejezeteit: I j n tuíció törvénye (lásd 467. oldal): Ha nem embertársaink ' véleményével foglalkozunk, kapcsolatot teremthetünk a szívünkben lakozó bölcsességgel. ^ c s e l e k v é s törvénye (lásd 472. oldal): Hogy úrrá legyünk a biz o n y t a l a n s á g u n k o n , el k e l l fogadnunk a sebezhetőségünket, de m a g a b i z t o s a n kell cselekednünk. A tökéletesség törvénye (lásd 436. oldal): Ideáink inspirálhatnak bennünket, ám a mindennapi életben legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el. . A rugalmasság törvénye (lásd 396. oldal): Ha megőrizzük a rugalmasságunkat, mindig a legjobbat leszünk képesek kihozni a megváltozó körülményekből. . Az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal): Hogy őszinték lehessünk embertársainkhoz, először ö n m a g u n k h o z kell őszintének lennünk. 2. Végezd el az egyes törvényeknél található gyakorlatokat. 3. Gondolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mindennapi életedben.

45/9 9: Teljesség és bölcsesség 5: Szabadság és önfegyelem 4: Stabilitás és fejlődés

Az életfeladat megértése A 45/9-es életutat járó emberek azért születtek erre a világra, hogy stabilitás, a függetlenség és a teljesség feladatkörein munkálkodv kellő önfegyelemre tegyenek szert ahhoz, hogy megtapasztalhassák a szabadságot, és hogy a magasabb rendű alapelvek és szívük őszinte bölcsessége alapján éljék az életüket. Mivel életfeladatunk mindi« különleges kihívásokat tartogat számunkra, a 45/9-es születési szám energiáival munkálkodó személyeknek az élet gyakran drámai események által nyújt segítséget ahhoz, hogy úrrá legyenek negatív hajlamaikon, és azok érett, pozitív aspektusait nyilvánítsák meg é l e t ü k b e n . Az élet olyan tantervet állít össze számukra, mely során szert telidnek a belső, illetve a külső szabadság eléréséhez szükséges önfegyelemre és összeszedettségre, és megtanulhatják, hogy céljaikat csakis egy lépésről lépésre haladó fejlődési folyamat által érhetik el. E csoport tagjai mindig egyértelmű visszajelzéseket kapnak a szellem torvényeivel összhangban vezetett élet bölcsességéről.

A fizikailag erős, gyors észjárású, kalandra és izgalomra vágyó 45/9-esek gyakran találják szembe magukat élet-halál k é r d é s e k k e l . Attól függően, hogy energiáikat pozitív avagy negatív módon n y i h 3 ' nítják-e meg, előfordulhat, hogy kiábrándulások és n e h é z s é g e k alta tesznek szert az együttérzésre és a bölcsességre. A legtöbben ele során egyaránt megtapasztalják az élet napos és árnyékos olda'at jA 45/9-esek legnagyobb kihívását az jelenti, hogy m e g t a n u l j á k ' gyelmüket elfoglalt, vizuális elméjükről békés k ö z é p p o n t j u k b a ^ lyezzék, ahol kapcsolatot teremthetnek mély, intuitív b ö l c s e s s e g kel. A bölcsesség e középpontjában az érzések dimenzióján minden spirituális törvény feltárul a 45/9-esek számára, a b b a n ^ lanatban, amikor szükségük van rájuk. Ha e csoport tagjai k a p c -

382

W tot

[e

e n 1 tettek /

belső tudásukkal, ha feltesznek magukban egy kérszívük bölcsességét, tudni fogják a választ.

st tS

d^ ' I

45/9-esek már képesek hozzáférni a magasabb rendű törvét o v á b b r a is szembe kell nézniük egy kihívással: tudásukat ^ f o r m á j á b a n megnyilvánítva kell beteljesíteniük a sorsukat. IittC r s s é g egyetlen 9-es számára sem adatik meg könnyen, mivel A ' A d a t u n k egyben életünk legnagyobb kihívását is jelenti. s z ü l e t é s i szám energiáival munkálkodó személyeknek a A által képviselt, a stabilitással és a fejlődéssel kapcsolatos, vala. „ 5-ös feladatköreiből adódó, a szabadság és a függetlenség téfíllflt

körében jelentkező kihívásokkal is szembe kell nézniük. A 4-es és r ö s e n e r g i á i n a k kiforrottá, éretté kell válniuk, különben továbbra aZ a m a g a s a b b rendű törvények ellenében, a teljesség ellenében hatnak e csoport tagjainak életében. Bár a legtöbb 45/9-es nem szükségképpen érdeklődik a belső folyamatok iránt, számtalan olyan dolog történik az életükben, mely m é l y e b b megértésre sarkallja őket. Életük időnként kifejezetten drámainak tűnhet, ám leginkább az válik a javukra, ha a zen mesterekhez hasonlóan egyszerűen csak „fát vágnak, és vizet hordanak". Lehet, hogy kivételes élményekre és gyors eredményekre vágynak, ám azért születtek erre a világra, hogy megtanulják, hogyan legyenek köznapiak, közvetlenek, és szilárdak; csakis fokozatos, lépésről lépésre haladó folyamatok által érhetnek célt. A 45/9-es születési szám energiáival munkálkodó személyek hajlamosak rajongani a hőstettek izgalmaiért és drámáiért, ám ők arra születtek, hogy köznapi módokon vezessék, tanítsák és inspirálják embertársaikat; a legtöbben például tudjuk, hogyan kellene helyesen étkeznünk, és milyen fontos a mindennapi testedzés, néha azonban nehéznek találjuk, hogy e tudásunkkal összhangban cselekedjünk, j 4 5 / 9 - e s e k azért vannak e világon, hogy tudásukkal összhangban Cs elekedve inspirálják embertársaikat a mindennapi élet során, még 0r is, ha ezt néha csak hosszú, fokozatos folyamatok során képe* megtenni. K j e 1 0 " életük példájával taníthatnák embertársaikat a magasabb 8iái M l 0 r v ^ n y e kre, először meg kell birkózniuk a 4-es és az 5-ös ener45/9 Ü ' ta ' képviselt kihívásokkal. A 4-es energiái arra ösztönzik a •fob r S e hogy „eresszenek gyökeret", az 5-ös energiái azonban e nero - a S r a Ehetőségeik felderítésére sarkallják őket. Ezek az I l a k állhatnak ellentétben egymással, és ilyenkor ellenkező

irányba sarkallják a 45/9-eseket, azonban ha sikerül i n t e g r á l n i ^ ezek az energiák kiegyensúlyozzák és kiegészítik egymást. Ha pozitív módon nyilvánulnak meg, a 4-es által megj e i e . I energiák stabilitást és biztonságot eredményeznek a 4 5 / 9 - e s e k n ' l e t t ben, illetve hajlandóvá teszik őket arra, hogy egyértelmű foi v kat követve elérjék a céljaikat; negatív formájukban azonban 7 at°~ dottsághoz és instabilitáshoz vezetnek. Az ezen energiákat n ^ formában megnyilvánító személyek mindent azonnal akarnak eU ^ és ha ez n e m sikerül, hajlamosak leragadni az adott folyamat r mely lépésénél. Ráadásul ezek az energiák egyfajta csőlátásra^ 3 " hajlamot is eredményezhetnek, ezért előfordulhat, hogy a 4 5 / 9 , V a ' 0 folyton ugyanazokat a kemény leckéket ismételgetik, például újra é újra elválnak, különböző egészségügyi problémáktól szenvednek vagy ismétlődő pénzügyi válságokat élnek meg, míg az élet kellőkép pen hatékony érveket nem sorakoztat fel e mintáik megtörése mellett Bár kevésbé érzékenyek embertársaik véleményére, m i n t a 27/9esek vagy a 36/9-esek, a 45/9-esek identitástudata is m e g l e h e t ő e n ingatag, és gyakran az általuk játszott szerepek segítségével h a t á r o z z á k meg önmagukat. A legtöbb 4-es a szükséges előkészületek megtétele, az adott út végigjárása nélkül szeretne valakivé válni. N a g y hasznukra lehet, ha elsajátítják a fejlődés törvényét (lásd 422. oldal), mini ahogy az is, ha soha nem feledkeznek meg arról, hogy többek az általunk játszott szerepeknél. Ha az 5-ös energiái pozitív formában nyilvánulnak meg az életükben, a 45/9-esek szert tehetnek általuk a körülményeiktől független, folyamatos belső szabadság érzetére, a mobilitáshoz szükséges önlegyelemre és összeszedettségre, illetve megtapasztalhatják a külső szabadságot is. Ha azonban ezen energiák negatív módon n y i l v á n u l nak meg, e csoport tagjai könnyen úgy érezhetik, hogy k ö r ü l m é n y e i k fogságába estek, és túlzottan szétszórtak ahhoz, hogy bármilyen sz mottevő előrehaladást eszközöljenek az életükben. Ha a 4-es stabil energiái beérnek, a 45/9-esek é l v e z h e t i k a jó elem zőképesség, az erő, a könnyed és barátkozó természet, s z o r g a l o m » a fejlődési folyamatuk fölött gyakorolt uralom gyümölcseit, ugyanez az 5-ös energiáinak esetében is bekövetkezik, a válla kalandos szelem, az éleselméjűség, a rugalmas s o k o l d a l ú s á g es kintély áldásaiban is részük lesz. ., egy c Számos 45/9-esnek meg kell állapodnia, és elég s o k á i g csejt. helyben maradnia ahhoz, hogy learathassa m u n k á j a g y ü m ° j t [ Többen közülük szívesebben utazgatnak, épp csak rnegp111 384

I

F

av i'y módon kapjanak értékes áttekintést az életről, de közben I ' s / t a n a k szert tenni a bölcsességhez vezető mélységre. Végül rá e |TlL ' '• niük, hogy valódi feladataink, a valódi kalandok és a valódi ''k az itt és mostban, önmagukban rejlenek. ' ö n f e g y e l e m törvénye (lásd 431. oldal) segíthet a 45/9-eseknek I riilniük azt, hogy túlzottan szétszórttá váljanak, és szétforgácsole n e r g i á i k a t . Mivel e csoport tagjai intuitív módon - bár soka juk t u d a t alatti szinten - kapcsolatban állnak a magasabb rendű S/ ° ' i v e k k e l , az 5-ös és a 9-es által képviselt energiák keverékének tószönhetően nem a függetlenségre vagy vágyaik kielégítésére vágyak hanem a belső szabadságra törekszenek. Függetlenül attól, mi, e l f o g l a l k o z n a k , milyen intelligensek, jómódúak, sikeresek vagy o n z ó a k , a 45/9-esek mindaddig nem lelhetnek rá a békére és a szabadságra, míg kapcsolatot nem teremtenek a magasabb rendű törvényekkel. meg nem tapasztalják és meg nem élik őket. ' A 4-es és a 9-es által képviselt energiák kombinációja arra ösztönzi a 45/9-eseket, hogy a belső stabilitásra törekedjenek, azaz nemcsak hogy e g y helyütt éljék az életüket, de sziklaszilárdnak is érezzék ö n m a g u k a t . A z o k , akik elérték ezt az egyensúlyi állapotot, kiváló tulajdonságokról, többek közt hűségről, megbízhatóságról és erőről tesznek tanúbizonyságot. A 45/9-es születési szám energiáival munkálkodó személyek feladataihoz nem pusztán a megértés tartozik hozzá; bölcsességre születtek. és erre akkor tehetnek szert, ha elkezdik élni azt, amit megértettek, és így képessé válnak arra, hogy életük példája által, szavak nélkül is tanítsák embertársaikat. Legyenek akár stabil és praktikus személyek, akár megalapozatlan álmodozók, a 45/9-esek egy, a tudatos énjüknél mélyebb szinten mindig erősen vágyódnak az őket szabaddá tevő bölcsességre és tapasztalásra, és akarva-akaratlanul is olyan követelményeket támasztanak magukkal szemben, melyek által felfedezhetik, és megtestesíthetik ezt a belső bölcsességet.

Eze||tíV m e g n y ' l v á n u l á s saiw a S z e m é l y e k életük inspiráló példájával mutatják meg embertárt| .. / h°gy gondos, fegyelmezett folyamatok révén hogyan érhetjük ^ Janikat, és hogyan tehetünk szert a belső szabadság érzetére. Erőn U | ( ) | S / c " e i T l esek és karizmatikusak, számtalan barátot, csodálót és taé , e t ü i ; ^ a n a k magukhoz; akár tanítónak nevezik magukat, akár nem, Példájával tanítják embertársaikat, valódi bölcsességről és belső

szabadságról téve tanúbizonyságot. Mivel nem kötik őket a ko ciók, á m a m a g a s a b b rendű törvények szerint élnek, életük esetié J ^ T köznapinak tűnhet ugyan, ám kivételes hatásukkal m é g a k ö z n a p i kenységek közepette i s inspirálják a környezetükben lévő emhp ^ ^ er eket

Negatív megnyilvánulás E z e k a z e g y é n e k erőről é s okosságról tesznek u g y a n t a n ú b i z o n w ám n e m t u d j á k , m i h e z k e z d j e n e k ezen a d o m á n y a i k k a l . Szétsz s f e g y e l m e z e t l e n e k , zavarodottak és i d ő n k é n t n y o m a s z t ó a n nehez H r á j u k az érzés, h o g y valami fontos d o l o g hiányzik az életükből e s z e r e p e i k m ö g é rejtőzve p r ó b á l n a k b i z t o n s á g r a szert tenni. Vizet p j ' d i k á l n a k , és bort isznak, egyaránt m e g t é v e s z t v e embertársaikat ésö m a g u k a t is. M e g a l a p o z a t l a n o k és m e g b í z h a t a t l a n o k ; lehet, hog „ s z a b a d n a k " és „ f e l s z a b a d u l t n a k " érzik m a g u k a t , ám valójában soha n e m teszik p r ó b á r a a nézeteiket, és e n n e k k ö s z ö n h e t ő e n még keménv leckék v á r n a k r á j u k , m í g m e g i s m e r i k a valóságot.

Az életút feladatai Egészség A 45/9-esek egészségügyi állapota szinte teljes egészében azon múlik, hogy pozitív vagy negatív m ó d o n nyilvánítják-e meg az e n e r g i á i k a t . Ha azok negatív módon nyilvánulnak meg az életükben, gyakran szenvedhetnek csonttöréseket, fejsérüléseket, illetve az agyat és az i d e g r e n d s z e r t érintő megbetegedések is felléphetnek esetükben, azonban ha e n e r g i á i k pozitív m ó d o n nyilvánulnak meg, kiváló egészségnek ö r v e n d h e t n e k . A túlzottan makacs 45/9-eseket a körülményeik előbb-utóbb r á k é n y s z e rítik arra, hogy átértékeljék az életüket, és egy gondos, lépésről lépesre tartó folyamat során visszanyerjék jó egészségi állapotukat. E c s o p o r t tagjai csak akkor tehetnek szert az olyannyira v á g y o t t stabilitás- és s z a b a d s á g é r z e t r e , ha erős és e g é s z s é g e s testtel r e n d e l k e z n e k . A 9 - e s energiáival k a p c s o l a t o s a k a d á l y o k miatt e l ő f o r d u l h a t h o g y n e m vesznek t u d o m á s t az e g é s z s é g e s táplálkozás és t e s t m o z g á s s z ü k s é g e s s é g é r ő l , ám m i n d i g s z e m b e kell n é z n i ü k e tettük k ö v e t k e z ^ ményeivel, és e l ő b b vagy utóbb h o z z á l á t n a k a h h o z , h o g y fokoza e l s a j á t í t s a n a k egy e g é s z s é g e s e b b é l e t m ó d o t . Ez nagy kihívást J^jgg s z á m u k r a , mivel a legtöbb 4 5 / 9 - e s j o b b a n kedveli a heroikus szítéseket, mint a lassú, h o s s z a s a n e l h ú z ó d ó fejlődési f o l y a t 1 3 ^ A kellő időben m i n d e n 4 5 / 9 - e s t e r m é s z e t e s m ó d o n e l k e z d i ^ be t e n n i " az étkezési és a testedzési szokásait, néhány e g y s 386

fílP'L nyei,

I nézett tevékenység segítségével. Életmódjuktól és körülméfüggően azonban előfordulhat, hogy leginkább a változatos,

vagy kihívást jelentő tevékenységeket, például a harcművéik e,1 a vízi sportokat vagy a hegymászást részesítik előnyben. l ' s Z ete iaS

emberi kapcsolatok és attól f ü g g ő e n , hogy születési számuk energiáit atív vagy pozitív módon nyilvánítják-e meg, egyaránt előfordulho«y a 45/9-esek híján vannak az érzékenységnek és az együttérK ' / l l l e t v e az is, hogy már szembenéztek a saját nehézségeikkel, ^ k i m ű v e l t é k magukban ezeket a képességeket. > A 4 _ e s energiái á^al képviselt stabilitás iránti vágy, illetve családi r o b i é m á k , és az 5-ös energiái által megjelenített, f ü g g e t l e n s é g r e va ló késztetésük miatt párkapcsolataik és érzelmeik területén továbbra is komoly kihívásokkal kell szembenézniük. E csoport tagjai általában rengeteget tanulnak a párkapcsolataikból és a családjukkal kapcsolatos feladataikból. A családi kapcsolatok terén gyakran kell s z e m b e n é z n i ü k komoly kihívásokkal, például előfordulhat, hogy els z a k a d á s i vagy lázadó korszakukban fiatalon elhagyják az otthonukat, vagy épp ellenkezőleg, a f ü g g é s r e való h a j l a m u k n a k köszönhetően túl sokáig laknak együtt a szüleikkel. A legtöbb 45/9-esnek problémás lehet a szüleivel és a testvéreivel való kapcsolata is. Mindenesetre valószínű, hogy a 45/9-esek barátaikat vagy az összes embert kiterjedt családjuk tagjainak tekintik. Miközben szert tesznek a kellő érzelmi érettségre, a 4 5 / 9 - e s e k n e k meg kell tanulniuk értékelni az érzéseiket, és folyamatosan ki kell fejleszteniük magukban a mélyebb, meghittebb kapcsolatokra való képességet. Párkapcsolataik fontos részét képezhetik annak az alapnak, melyről kiindulva felismerhetik a m a g a s a b b rendű és mélyebb szal a g o t . Mivel vonzódnak az ú j f a j t a élet- és c s e l e k v é s m ó d o k h o z , valószínűtlen, hogy teljesen konvencionális kapcsolatban éljenek, bár " j e n k é p p e n fontos, hogy felelősségteljes párkapcsolatot alakítsanak Tki partnerükkel. •» é

ttapasztalatuktól

tok e r m ^ s z e t t á k b ő l fakadóan a 45/9-esek olyan szexuális kapcsolap a vágynak, amelyekben megtalálható a kaland és a változatosság, L a k n a kkor arra is törekszenek, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsaUik ' a P a r t n e r ü k k e l . A szexualitás örömteli részét képezheti az éle^ feltéve, hogy nem pusztán a testi örömökről szól, h a n e m a Sa I t>b rendű bölcsesség nézőpontjából élik meg azt.

Munka és anyagi kérdések Jó elemzőkészségüknek és gyors gondolkodásmódjuknak kös •• 1 tőén a 45/9-esek képesek megteremteni a szükséges változások^ " dául a közgazdaságtan, a pszichológia vagy a személyes f e j l ő d j I rén, illetve minden, a vezetéssel kapcsolatos területen. Ám az is hogy hagyományosabb életet élnek, és olyan hivatást választanak ^ guknak. mely során az üzleti élet folyton változó területén próbára tudásukat. Ha jól felkészülnek a feladataikra, és szilárd pokat hoznak létre maguknak, szabadság iránti vágyuknak kösz" K8* tőén végül mindig sikereket fognak elérni. Ha realisztikus pénzügyi háttérrel rendelkeznek, e csoport ta ' képesek megteremteni maguknak a stabil alapokat nyújtó b i z t o n s á g o t ' Bár a pénz nem játszik központi szerepet az életükben, általa s z e r t te hetnek a szükséges lehetőségekre, biztonságérzetre és s z a b a d s á g a Roppant fontos, hogy mindig rendben tartsák az anyagi ü g y e i k e t mi vei ez segíthet nekik abban, hogy ne szakadjanak el a valóságtól.

Híres 45/9-esek Feljegyzéseinkben egyetlen híres 45/9-es sem szerepel. Ez a születési szám csak meglehetősen ritkán fordul elő a népesség körében; a következő évtizedek során valószínűleg egyre több 45/9-es válik majd ismertte

Sorsod betöltésének érdekében Ha te is a 45/9-es születési szám energiáival munkálkodó e m b e r e k körébe tartozol, ez az alfejezet segítségedre lehet abban, h o g y betöltsd az életfeladatodat, mivel segít, hogy a legfontosabb f e l a d a t a i d ra koncentráld a figyelmedet, és lényegi cselekedetek által átalakíthasd életed kulcsfontosságú területeit.

Irányelvek és javaslatok • • • •

Ne feledd, a szabadság felé vezető úton lépésről lépésre k e l l v e g ' c haladni. Tartsd tiszteletben a véleményedet, és hagyd, hogy m á s o k is teletben tartsák a saját nézeteiket. A teljesség és az ihletettség vezérelje cselekedeteidet. Ha rájössz, hogyan szabadíthatod fel embertársaidat, e 1 során önmagadat is felszabadítod.

188

¥

r nos kérdések

el az alábbi kérdéseken: ilyen alapelvek szerint élem az életemet? ' \ íjon s i k e r ü l t - e stabil alapokat kiépítenem magamnak? • Kép e s vagyok-e összeszedetten és fegyelmezetten élni az életeI' met, h°gy elérjem a belső szabadság és függetlenség állapotát? Milyen lépéseket tehetnék annak érdekében, hogy a teljesség i n s p i r á l ó mintaképévé váljak embertársaim számára? • Ha e kérdések által megvilágosodott számodra valami, hogyan al' kalmazhatnád a gyakorlatban e meglátásokat? 1

jolkodj

|.

4 megértés elmélyítése i Lapozz vissza a második részhez, és olvasd el a születési számod e aves számjegyeivel kapcsolatos fejezeteket (4-es: 75. oldal; 5-ös: 85. oldal, illetve 9-es: 125. oldal). 1 Esetleg hasznos lehet, ha átnézed családtagjaid és barátaid születési s z á m a i t , és ha nyitottak a dologra, elbeszélgetsz velük arról, hogy e kérdéskörök milyen formában nyilvánulnak meg az ő életükben.

Életünk megváltoztatásának eszközei: a spirituális törvények I. Olvasd el a negyedik rész alábbi fejezeteit: • A magasabb rendű akarat törvénye (lásd 463. oldal): Ha hajlandóak vagyunk magasabb rendű célokat szolgálni, azzal embertársaink inspirálására ösztönözhetjük önmagunkat. • A fejlődés törvénye (lásd 422. oldal): Céljainkat akkor érhetjük el a legbiztosabban, ha apró, biztos lépésekkel haladunk feléjük. [ * Az önfegyelem törvénye (lásd 431. oldal): Az önfegyelem által szert tehetünk a belső szabadsághoz vezető összeszedettségre és tapasztalati mélységre. A ciklusok törvénye (lásd 477. oldal): Az élet körforgás, melyben az évszakok váltakozásához hasonlóan egymást követik a változások, a sikerek és a kudarcok. A minták törvénye (lásd 426. oldal): Életünk mintái általában mindaddig ismétlik önmagukat, míg kellőképp erős eszközöket 2 y - n e r n a ' k a l m a z u n k a megváltoztatásuk érdekében. 3 ^ e z d e ' a z egyes törvényeknél található gyakorlatokat. °ndolkozz el azon, hogyan alkalmazhatnád e törvényeket mine nnapi életedben.

NEGYEDIK RÉSZ

Az életünket ftieg változta tó törvények A világot nem kell rendbe tenni; a világ természetéből adódóan maga a rend. A mi feladatunk az, hogy e renddel összhangban éljünk. HENRY

MILLER

ELŐSZÓ A NEGYEDIK

RÉSZHEZ

I M

A szellem törvényei Csak adj kulcsot az embereknek, ők majd kinyitják vele a zárakat. RÓBERT R.

MCCAMMON

A társadalom és a társadalmi rend alapját emberi törvények alkotják de az emberi törvények csupán a létezés szövedékébe szőtt törvények magasabb rendű rendszerének halvány tükörképei. E törvények irányítják a Föld mozgását, az évszakok váltakozását, a természet erőit és ezek határozzák meg magát az atom szerkezetét is. E törvényeket nem a természet alkotta; a természet csak feltárja azokat számunkra, és tanúbizonyságot tesz róluk. Még a ciklonoknak, a szökőárnak, a hurrikánnak és a tomboló tűznek, a legnagyobb emberi építményekei ledöntő erőknek is e törvények szerint kell működniük. Nevez/ük őket akár természeti törvényeknek, akár spirituális törvényeknek vag\ egyszerűen csak magasabb rendű törvényeknek, képtelenek vagyunk megváltoztatni e szabályokat. Alázatosságra tanítják és inspirálják azokat, akik rendet keresnek a káoszban, mivel a létezés forrásánál rejlő, hatalmasabb erőt és titkot mutatják meg nekik. Galaxisok működnek e törvényeknek engedelmeskedve. A természet feltárja számunkra e törvényeket. Az évszakok ciklusai, a széllel szálló felhők, a folyók áramlatai, a tenger és a szél erői mind a természetes létezést hirdetik, és így tanítanak minket az életre. Könyvemben spirituális törvényeknek vagy a szellem törvényein nevezem e mindenek felett álló alapelveket. Ha elsajátítjuk a szellem törvényeit, és az emberi t a r t o m á n y r a kai mázzuk azokat, e vezérlő elvek éppúgy segíthetnek n e k ü n k a b M J hogy biztonságosan kormányozzuk életünk hajóját a z á t o n y o k k o ahogy a csillagok és iránytűk segítették útjukon az ókori t e n ^ e ^ a „ J ket. E törvények, amelyek a bolygók mozgásához h a s o n l a t o s a n ' l dóak, nem pusztán a természet mechanizmusaira é r v é n y e s e k , emberi psziché működésére is. Például ha megfigyeljük, hogy3 lanak meg a fák az erős szélben, és észrevesszük, hogy c s a k a T

_ töriiek el, a fáktól és a széltől megtanulhatjuk a lágyságot, a rua z e " e n n e m állás erejét. ? a ' |1 !' lí, s Mohamed, Buddha, Lao-ce és más megvilágosodott mesteI [ természeti világból vett, de az emberi társadalomra is érvényes a , s Z édek és hasonlatok segítségével tanították tanítványaikat a P ^ ; u . u i s törvényekre és alapelvekre. Például a szüret törvényei megs| ' " nak minket arra, hogy minden mag csak saját faját örökíti toiall 'lv hogyha vetünk, arathatunk is; és hogy a mag elpusztul, ha megv:1 növekedésben. Minden fejlődési folyamat ezt a példát követi: v növekedhessen, a magnak termőföldre van szüksége, időbe teL m íg beérik, és mindig csak ugyanolyan gyümölcsöt hoz, mint az fa amelyről ő maga származik. Ha begyűjtjük a termést, legalább e g y t i z e d é t félre kell tennünk a következő vetésre. Mielőtt új ciklusba kezdhetnénk, be kell fejeznünk az azt megelőzőt. A szüret törvényei természetesen nemcsak a földművelésről szólnak: megvilágítják számunkra az életünket és az azt irányító törvényeket is. Ami a magokra és a ciklusokra érvényes, ugyanúgy érvényes az emberre és minden teremtett lényre is. Ha szükséges, végül minden spirituális törvény feltárul előttünk nem feltétlenül szavak formájában, inkább legmélyebb megérzéseink, szívünk intuitív bölcsessége által. Ha testünk mentes a külső „programozásoktól" és zavaró tényezőktől, természetes módon az ösztöneink és intuitív érzéseink által közvetített törvények szerint működik. Csak annyit kell tennünk, hogy odafigyelünk belső tudásunkra, és megbízunk benne. Elszigetelt éntudatunk, az elme vagy az ego azonban sokszor ellenáll az élet áramlásának. Ha életünket - táplálkozási és testmozgási szokásainkat, a munkánkat és a szexualitásunkat - a spirituális törvények szerint éljük, topábbra is lesz részünk ugyan kihívásokban, de küzdelem nélkül, tárt árokkal fogjuk vállalni azokat, ahogy a békés harcosok várják a Megmérettetés pillanatát.

Túl a h a l a n d ó s á g f o g a l m á n s

Pirituális törvényeknek vajmi kevés közük van a helyes és a hely- a jó és a rossz kulturális fogalmaihoz; ha például úgy akarok t'naszni egy hegyet, hogy nem veszek tudomást a gravitáció törl a e r ° ' ' attól nem leszek rossz ember, legfeljebb ostoba vagy tudatsz , es n a g y valószínűséggel lezuhanok. A mindennapi élet kihívá[ 'etteink következményei előbb vagy utóbb, így vagy úgy meg393

tanítanak minket az ok és okozat, a hatás és ellenhatás törvénv • • fe,é ekkor tisztelni fogjuk a természet erőit, nagyra értékeljük a s lis törvények magától értetődő igazságát.

A spirituális t ö r v é n y e k és az e g y e s életutak Az univerzumot kormányzó törvények száma a végtelenhez k" és tömérdek az emberek által hozott törvények száma is E pusztán a harmadik részben leírt egyes életutakkal kapcsolatos fontosabb törvényeket korvonalazza. A spirituális törvények mindannyiunk életére érvényesek egyes életutak azonban egyedi minőségeiknek és feladatköreiknek megfelelően bizonyos törvények elsajátítását elengedhetetlenné t' szik. Ennek az alapelvnek az elfogadása azért képes átalakítani az életünket, mivel az egyes életfeladatok betöltéséhez leginkább fontos törvényekkel munkálkodik. Arkhimédész azt mondta: „Adjatok nekem egy szilárd pontot, és én kimozdítom sarkából a Földet." Az itt közzétett törvények és alapelvek mintegy szilárd pontokként funkcionálnak, melyek által elmozdulhatunk életutunk legpozitívabb megnyilvánításának irányában. Ha kellő mértékben alkalmazzuk az egyes, az életutunk során leginkább központi szerepet betöltő törvényeket, hatalmas változásokat idézhetünk elő tapasztalásainkban és életünk minőségében. Az élet bizonyos területein - például az egészség, a kapcsolatok és a karrier terén - újra és újra felmerülnek bizonyos kérdések. Bár e kérdések és feladatok folyton változnak, az életünkre leginkább vonatkozó törvények öt, tíz vagy húsz év múlva, sőt egész életünkben érvényesek maradnak. A szellem törvényei nem pusztán az elégedetlenség tüneteit múlasztják el, de egyensúlyt teremtenek a nehezsegeink forrásául szolgáló hajlamok, ösztönző erők és félelmek közot is, nyilvánuljanak meg azok akár párkapcsolati problémák, e g é s z s é g ügyi panaszok, akár egyéb bajok formájában. Ha összhangba kerülünk az életutunkra leginkább vonatkozó tor vényekkel, idővel hozzáértőbben, derűsebben és könnyedebben gunk munkálkodni legfontosabb feladatainkon. E törvények által e e^ tünk összes feladatát és nehézségét átalakíthatjuk, mivel e S ^ e n problémák gyökeréig hatolnak, és segítségükkel a forrásnál alal juk át önmagunkat, ahelyett hogy pusztán a tünetekkel küzden

394

alkalmazzuk e törvényeket a mindennapi életben? l e g m a g a s a b b rendű törvények, alapelvek és bölcsességek is ¡¿ég 3 ^ lehetnek segítségünkre, ha nem felejtjük el alkalmazni f e l e j t j ü k el útmutatásaik által megváltoztatni látásmóók et ' és c s e iekedeteinket. Ha meg akarjuk tanulni, hogyan ugorjunk d « ^ 1 műugrótoronyról, és valaki emlékeztet minket arra, hogy „fú^ b e l e a vízbe", ez az útmutatás megkímélhet bennünket néhány ' .. h a s a s t ó l , és segíthet, hogy kecsesebben hajtsuk végre a gya^ M o t D e m'hez kezdünk ezzel az információval? Fogmosás vagy t A s á r l á s közben például nyilván nem gondolunk arra, hogy „fúródj U a v í z b e " . Csak akkor kell erre az intelemre gondolnunk, és csak tkor kell alkalmaznunk, amikor elrugaszkodunk az ugródeszkáról, a víz felé zuhanunk. Minden hasznos információt csak úgy alkalm a z h a t u n k , ha nem feledkezünk meg róla, és cselekvéssé változtatjuk aZt Ha mindig abban a pillanatban alkalmazzuk, amikor a legnao y o h b s z ü k s é g ü n k van rá, egyre jobbá és jobbá válnak életünk adott pillanatai. Hasonlóképpen a spirituális törvényeket is alkalmazhatjuk azokban a pillanatokban, amikor a leginkább időszerűek, amikor a legnagyobb szükségünk van rájuk. A törvények hatalma abban áll, ha nem pusztán ismerjük, de alkalmazzuk is azokat; és akkor tudjuk, hogy valóban alkalmaztuk őket, ha általuk megváltoznak a cselekedeteink, az érzéseink és a látásmódunk. Az egyes törvényeknél található gyakorlatok által megtehetjük az első lépéseket ezen az úton. Arra bátorítok minden olvasót, hogy a lehető legtöbb magasabb rendű törvényt és alapelvet igyekezzen elsajátítani, akár e könyvben, akár másutt akad rá azokra. Bár a következő törvények közül csak néhány vonatkozik kifejezetten az egyes életutakra, mindegyik javunkfa valhat - mivel alapvetően mindannyian emberek vagyunk. u

rcul

n

e

r

n

A rugalmasság törvénye A rugalmasság sokkal hasznosabb, mint a passzivitás vagy az ellenállás; ha még a legfájdalmasabb tapasztalatokat is a magunkévá tes -J és aktívan felhasználjuk őket, sokkal hatékonyabban fogunk megküzdeni a nehézségeinkkel mivel azokat spirituális tréningnek tekintjük. Mindig tedd magadévá azt, amit el kell fogadnod. Öleld magadhoz és fordíts a magad javára. RÓBERT

FROST

A rugalmasság annyit tesz, hogy ahelyett hogy mereven ellenállnánk a jelen pillanatnak, gyakorlatiasan elfogadjuk azt - elfogadjuk önmagunkat, embertársainkat és az adott körülményeket. Semmiképpen nem jelenti, hogy passzívan eltűrnénk azt, amit nem szeretünk, sem azt, hogy figyelmen kívül hagynánk az igazságtalanságokat. vug\ hagynánk, hogy áldozattá váljunk. A rugalmasság éber és befogadó tudatállapotot követel meg; nemcsak azzal jár, hogy „együtt úszunk az árral", de azzal is, hogy azonosulunk vele, és konstruktív módon felhasználjuk az erejét. Ha elsajátítjuk e törvényt, az elénk kerülő akadályokat célunkhoz vezető lépcsőfokokká, a problémákat pedig lehetőségekké változtatjuk; ha heves szél támad, nem pusztán ellenállunk neki vagy elviseljük, hanem szélmalmokat is építünk. A rugalmasság törvénye első pillantásra talán irreálisnak és idealistának tűnhet, és számtalan olyan kérdést vet fel, mint p é l d á u l : „Es nii van akkor, ha valaki megtámad az utcán, vagy tragédia éri egy esala tagomat? Azt hogyan »öleljem magamhoz«?" Ezek helyes és^ fon kérdések, de a válasz végül is ennyi: Világunkban e g y a r á n t létez nagy örömök, nagy fájdalmak és igazságtalanságok is. Ha e m b e » f egy adott csoportjával valami fájdalmas dolog történik, arra nem . tiltakozással, mások döbbenettel, tagadással vagy f é l e l e m m e l re g nak; ők szenvedik meg az adott eseményt a legjobban, mivel oly an akár a viharban megroppanó merev faágak. A csoport a z o n t a g J j ' ^ szont, akik kifejlesztették magukban a rugalmasság k é p e s s é g e t mértékben elfogadják és megélik az adott helyzetet, m i k ö z b e n t ° 1

396

I

maradnak az élet nagyobb összefüggéseivel - megF l f n o n H i n l<- és P« Elfogadják fti^ " \ r t ékben kifejezik az érzelmeiket, de - akárcsak a hajlékony • eSc mér' teU é _ n e m törnek meg, és visszaállnak eredeti állapotukba. Mivel < .•„•íeaK a f»áS k . 1( jályozza őket a gondolkodás merevsége és az ellenállás, kéflel11 leghatékonyabb, legkreatívabb módon reagálni az eseményekP^u.^rugalmasak vagyunk, megtanuljuk egyenlő jelenségnek látni, fl ' a n a p s ü t é s t és az esőt, a forróságot és a hideget. Ha ellenállás l rC/n ' ' ( ¡ n kább csak konstatáljuk a tényt, kevésbé fájdalmasnak és keküzdelmesnek fogjuk megélni az életünket; képesek leszünk rábának tekinteni a fájdalmat, és a lehető legnagyobb hasznát venni ^ legalábbis képesek leszünk tanulni belőle. Látta111 egyszer egy vicces lökhárító-matricát, amely remekül példázta a rugalmasság törvényét. A következő felirat állt rajta: „Ha nem tetszik, ahogy vezetek, tűnj el a járdáról!" Ha valaki egyenesen felénk hajt a u t ó j á v a l az élet járdáján, ahelyett hogy azon kezdenénk gondolkodni ..nem szabadna ezt tennie, ez nem korrekt, ez nem helyes", miközben a kocsi száguldva közeledik felénk, alkalmazhatjuk a rugalmasság törvényét, és egyszerűen félreugorhatunk az útjából. így hálásak lehetünk azért, hogy alkalmunk nyílt próbára tenni a reflexeinket. A rugalmasság törvényét tükröző és megtestesítő aikido és taj esi az ellen nem állás elvén alapul: ha meglöknek, húzz, ha húznak, lökj; és ha nagy erő tart feléd, állj el az útjából. Ha képesek vagyunk felhasználni, minden dolog a mi javunkat szolgálja. Ha csakis a saját személyes nézőpontunkból szemléljük az életet, nyilvánvalóan nem leszünk mindig „hálásak" a velünk történő összes eseményért, például a pénzügyi kudarcokért, vagy azért, ha elkapjuk az influenzát. E törvény azonban arra emlékeztet bennünket, hogy ter Jesszük ki a látókörünket önmagunkon túlra, hogy észrevegyük a a gyobb összefüggéseket is, és így képessé váljunk elfogadni azt, §y minden egyes történés - akár negatívnak, akár pozitívnak tűnik z adott pillanatban - lehetőséget kínál számunkra arra, hogy meg3 sze ernün et Skár " k - Ha az elme ellenáll valaminek, legyen az esemény, helyzet, akár érzelem, akár egy embertársunk, feszültfc^ et kezik bennünk. Az afféle mondatok, hogy „szívesebben lengj, ( l t t Va gy ott)", vagy „nem lenne szabad ezt tenniük", illetve „ezt rw n ^Uene tenniük", mind az ellenállásunkat tükrözik. Ha mindent dll s tanításként tekintünk, amely által hosszú távon erősebbé. iS*^

ncS olatban

.. /. ' „ . i l / o t arra, i r r o /i/mA)/jn ir mműködnek w/'/iz/iizií' a /r rdolgok. lnlnrtLhogyan is

r /,[átásukat

397

bölcsebbé vagy teljesebbé válhatunk, túllépünk az élettel kan elvárásainkon és ítéleteinken, és hálásak lehetünk érte. Az elme korlátozott nézőpontjából tekintve az élet nem nv nik igazságosnak, de tágabb perspektívából nézve a spiritu-'u ^ lGnyek továbbra is érvényben maradnak. A rugalmasság azt 'Örvé" hogy kifejlesztünk magunkban egyfajta hozzáállást, mintha .JC'L>rUlmondanánk: „Rendben, ez vagyok én, és ez a helyzet. Igyekszek U/1 hető legjobbat kihozni belőle." Ahogy minden lehetőség rejt ^ ban problémákat, úgy minden problémában is ott rejlik a l e h e r ^ Az anonim alkoholisták, illetve bármely egyéb tizenkét lé program Nyugalom-imája szintén a rugalmasság törvényét tükrö^ „Uram, adj nyugalmat, hogy elfogadjam azokat a dolgokat, amelye^ nem tudok megváltoztatni; adj bátorságot, hogy megváltoztassa^ azokat, amelyeket meg tudok változtatni; és adj bölcsességet ho felismerjem a kettő közti különbséget." J^^^^f Ha rugalmasak vagyunk, képesek leszünk örömünket lelni azokban a helyzetekben, melyek korábban talán bosszantottak bennünket és fájdalmat okoztak nekünk, például ha váratlanul „rosszra" fordul a sorsunk, vagy ha véget ér egy párkapcsolatunk. A rugalmasság bizonyos esetekben azt jelenti, hogy miközben tudatában vagyunk az adott helyzet vagy történés mindkét oldalának, úgy döntünk, hog\ annak pozitív aspektusaira fogunk koncentrálni. Például bármilyen fájdalmas legyen is egy szakítás, mindig ott rejlik benne egy új szerelem lehetősége. A macskák mesteri szinten alkalmazzák a rugalmasság törvényét: ha például ki akarnak menni egy ajtón, de valaki elállja az útjukat, előbb az egyik irányba próbálkoznak, aztán a másikba és így t o v á b b kitartóan; de azt is tudják, mikor üljenek le, hogy lazítsanak, és várjanak a következő lehetőségre. Hozzájuk hasonlóan nekünk sem kell azzal vesztegetnünk az energiánkat, hogy ellenállunk az e l k e r ü l h e t e t len helyzeteknek, vagy hogy bosszankodunk miattuk. A rugalmasság azt is jelenti, hogy tökéletesen és feltétel n é l k ü l e fogadjuk azt, kik vagyunk, kivel vagyunk, és mit teszünk az a d o t t P lanatban, és közben tanulunk, fejlődünk, és hatékonyan kezeljük J helyzetet. Ez nem feltétlenül jelenti a viselkedés m e g v á l t o z t a t á s ^ sokkal inkább sajátos hozzáállást igényel. Például ha azon ka P J ott magunkat, hogy kritizáljuk vagy becsméreljük e m b e r t á r s a i n k a t , rögtön el kell fogadnunk önmagunkat, és meg kell bocsátunk m 1 gunknak a „hibánkat".

398

• r

w

c'ilmasság a z t jelenti, hogy alkalmazkodunk, és a vízhez hag f ff ,u toP n l i ¡ s felvesszük „tárolóedényünk", azaz a jelen pillanat fora03n1 r ¿fll ' , . m jnden lehetséges szinten megnyílunk az életre. > • - es „íáj^ ^másság törvénye sokban hasonlít a tökéletesség törvényéU>r ^ ' j 436. oldal), de valamelyest máshová helyezi a hangsúlyt, és ^ ' ' l l t is s z o l g á l . E törvény alkalmazásával nyitottak maradhatunk ifl^ örömeire és bánataira, ahelyett hogy igyekeznénk elkerülni %l % és így teljesebb életet élhetünk. 'törvényt alkalmazhatjuk a munkánk, a párkapcsolataink, illetve L dennapi életünk minden egyéb területén is. Ha megszabadulunk az Bj® ¿uástól, elsajátíthatjuk a tiszta boldogság művészetét, és ha ezt a ; e . r V ^ n yt e l s a j á t í t j u k , mesterien fogjuk alkalmazni az összes többit is. ' AZ alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy közvetlen megtas z t a l á s a és gyakorlati alkalmazása révén összhangba kerülj a rugalmasság törvényével.

A rugalmasság tapasztalata E páros gyakorlat révén fizikailag tapasztalhatod meg az elfogadást, amelyet mind a legmagasabb harcművészetekben, mind a hétköznapi élethelyzetekben alkalmazhatunk. 1. Állj partnereddel szemben váll szélességű terpeszben, és nyújtsd ki magad elé az egyik karodat. Kérd meg a partnered, hogy fogja meg a csuklódat vagy az alkarodat, és finoman húzzon maga felé. 2. Amikor a partnered maga felé húz, lépj előre egy lépést, hogy megőrizd az egyensúlyodat, aztán állj ellent neki (húzd őt az ellenkező irányba). Figyeld meg, milyen fizikai és érzelmi érzéssel jár a mozdulat. 3- Most kérd meg a partneredet, hogy ismételje meg az előzőeket, de ezúttal abban a pillanatban, amikor téged maga felé húz, lépj előre I két lépést, és miközben továbbra is megőrzöd az egyensúlyodat, gyengéden lökd meg őt. Vagyis ahelyett, hogy ellenállnál a rád ha' 0 ei 'őnek, csatlakozz hozzá, azonosulj vele. Tapasztald meg ezt az I érzést is, mind fizikai, mind pedig érzelmi szinten. Ezúttal nem beenyugvó alázatossággal vagy passzív tűréssel fogadtad el partneri Mozdulatát, és nem is hatottál ellene - inkább felhasználtad azt. I pereljetek szerepet, és végezzétek el újra a gyakorlatot, majd vesSe 'ek össze a tapasztalásaitokat.

399

A rugalmasság törvényének alkalmazása 1. Idézz fel magadban egy olyan helyzetet vagy eseményt, arn 1 általában ellenállsz. 2. Gondolkodj el azon, hogy a rugalmasság törvényének alkui sával hogyan tudnád magadhoz ölelni életed erőit, és h o g y a ^ ^ nál együtt áradni azokkal. 3. Figyelj meg minden olyan esetet, amikor ellenállsz, feszültté v'i meghátrálsz, ledermedsz vagy harcolni kezdesz, ha ezzel a hel*' zettel vagy eseménnyel találod szembe magad. Tedd fel magad L a kérdést: „Mi lenne, ha aktívan csatlakoznék ehhez az erőhöz a magamévá tenném azt?"

A választás törvénye Az élet legalapvetőbb választása az, hogy kinyílunk vagy bezárkózunk-e, hogy kreatív és önkifejező energiáinkat pozitív vagy negatív módon nyilvánítjuk-e meg a világban. Bármilyen körülmények között találjuk is magunkat, mindig hatalmunkban áll megválasztani, milyen irányban haladjunk tovább. Mindegyünkben ott rejtőzik a hős, aki csak hívó szavunkra vár, hogy előléphessen. ISMERETLEN

SZERZŐ

\ Föld legtöbb teremtménye viszonylag szűk határokon belül hozhat t u d a t o s döntéseket, elsősorban az ösztöneik és az alkalmazkodás révén éli az életét. Ezzel szemben nekünk, embereknek a választási lehetőségek sokkal szélesebb skáláján belül áll hatalmunkban döntéseket hozni. Mindennapi életünk döntések sorozatából, a szabad akarat folyamatos gyakorlásából áll - eldöntjük, hogy felkeljünk-e, vagy inkább maradjunk az ágyban, hogy mit együnk reggelire, mit csináljunk aznap, keressünk-e új állást magunknak, visszamenjünk-e az iskolába, folytassuk e tovább a párkapcsolatunkat és így tovább. A körülményeinktől függően megtapasztalhatunk számtalan, illetve viszonylag kevés választást is. Bizonyos mentális problémák vagy e gyéb fogyatékosságok torzíthatják vagy korlátozhatják a döntési képességeinket; ha tiszta az elménk, jelentős döntéseket áll hatalmunkban me ghozni. Egyértelmű, hogy a körülményeink befolyásolják a döntési 'ehetőségeinket; például ha jómódúak vagyunk, dönthetünk úgy, hogy •"épülőre ülünk, hogy valahol a tengerentúlon fogyasszuk el a vacsorán• m íg ha egy szegény országban élünk, esetleg úgy döntünk, hogy nern fogunk vacsorázni, mivel sehol nem találunk élelmet. Ha ágyhoz dafb Un'< ' < ö t v e ' e 'őfordulhat, hogy úgy döntünk, kiszaladunk a hegyol1 < de azt fogjuk tapasztalni, hogy erre csakis a képzeletben vaképesek. A f i z i k a i feltételek valóban korlátozhatják fizikai leheb £ k e t . A választás törvénye azonban arról szól. hogy hatalmunkes ig . felelősségünkben áll megválasztani, hogyan reagálunk a 1 | ^'^ényeinkre - és ez a hatalmunk egész életünk során megmarad. a r )

e i n

401

Élnünk kell és meg kell halnunk a többi rajtunk áll. ISMERETLEN

SZERZŐ

Néha előfordul, hogy úgy érezzük, valójában a családunk, a m adónk, a barátaink, a körülményeink vagy Isten hozta meg helv»" 1 ^ a döntéseket. Ha például a munkáltatónk így szól hozzánk: nod kell, különben elbocsátalak", esetleg úgy érezzük, nincs m á s ^ lasztási lehetőségünk. Azonban természetesen van más választ' és ha felismerjük, hogy minden döntésünk jár bizonyos követke 8 ^' nyekkel, képesek leszünk tudatos döntéseket hozni. Mindnyájan választhatunk könnyebb és nehezebb utat is. Csak ' kán döntünk úgy, hogy a fájdalmasabb utat választjuk, hacsak néni hiszünk abban, hogy hosszú távon az jár több örömmel, vagy hog azáltal gyorsabban érhetjük el a céljainkat. Minél kevesebb torz vagy cselekedeteinket korlátozó hiedelemmel, meggyőződéssel rendelkezünk, annál nagyobb döntési lehetőség áll rendelkezésünkre. Ezenkívül meg kell tanulnunk megbízni tudatalattink intuitív üzeneteiben is. Előfordulhat, hogy a tudatalattink úgy dönt, olyan tapasztalásokat és embereket vonz be az életünkbe, amelyekre tudatosan nem vágyunk, de tanulási folyamataink és magasabb rendű érdekeink miatt mégis szükségünk van rájuk. Minél inkább tiszteletben tartjuk a választás törvényét, annál inkább képesek leszünk arra, hogy céljaink, feladataink és döntéseink alapján éljük az életünket, felelősséget vállaljunk a döntéseinkért, ahelyett hogy az életet pusztán véletlen történések sorozatának látnánk. Például ahelyett, hogy csak bolyongunk az életben, azon tűnődve, vajon a helyes utat követjük-e, a megfelelő személlyel élünk-e, vagy a megfelelő állásban dolgozunk-e, felismerhetjük, hogy mi választottuk a körülményeinket, és mi d ö n t ö t tünk a környezetünkben lévő emberek mellett. Ha eljutunk erre felismerésre, szert teszünk arra a képességre is, hogy elfogadjuk döntéseinket, felelősséget vállaljunk az életünkért, és esetleg új dön téseket hozzunk. Ha egy adott helyzetben tehetetlennek és e r ő t l e n n érezzük magukat, itt az ideje, hogy emlékeztessük m a g u n k a t arr mindig hatalmunkban áll választani. 'jfl^^J Az életfeladat-rendszer és az abban foglalt életutak k o n t e x t u s a leginkább a kreativitás és az önkifejezés területein dönteni, hogy megnyíljunk vagy önmagunkba hogy építsünk vagy romboljunk-e.

402

á l l

m ó d u n k

f o r d u l j u n k ,

a j ^ B 1

rendelkezünk kreatív életenergiával. Megvan az a I WTünk is, hogy kifejezzük önmagunkat. Hatalmunkban áll élképp^ hogy pozitív vagy negatív dolgokat teremtsünk-e, illetve dÖnlL z itfv vagy negatív módon fejezzük-e ki önmagunkat, bár előnéha úgy érezzük, nincs választási lehetőségünk; néha úgy ¿ a n n y i a n

for

. .¡ük, hogy valami elfojtja a kreativitásunkat és kifejezőkészséP v t vasy hogy n e m rendelkezünk ezen energiáikkal. Lehet, hogy E l ü n k v a l a m i t ő l , vagy akadályozzuk saját energiáink szabad áramláK 1 pe minél többre értékeljük a választás hatalmát, annál inkább ké-k l e s z ü n k eldönteni, milyen módon nyilvánítjuk meg kreatív e n e r g i á i n k a t , és hogyan fejezzük ki magunkat. 6

11

Kreatív d ö n t é s e k

mindig

Vagy kreatív módon teremtünk, vagy negatív módon; így vagy úgy, a kreatív energia megtalálja megnyilvánulásának módját.

Minden létező dolog energiából áll, és az energia számtalan formában képes megnyilvánulni, a negatívtól egészen a pozitívig. Például az elektromosság egyaránt képes világosságot teremteni, és kioltani az ember életét. A pénz szintén az energia egy másfajta formája; egyaránt használhatjuk azt jó és rossz célokra, például támogathatunk vele jótékonysági szervezeteket, elutazhatunk egy jól megérdemelt vakációra, vagy akár egy bűntény elkövetésére is felbérelhetünk valakit a segítségével. A kreatív energia rendelkezik sürgető, dinamikus tulajdonsággal: mindenképpen meg kell nyilvánulnia, mert létezik, árad, hogy valaki felhasználja. Ez az energia kétélű fegyver; ha nem használják fel °nstruktív célokra, destruktív módon fogja „kisülni". Ha kreatív ner giáink tökéletesen blokkolt állapotban vannak, az olyan, mint •tnikor gát zárja el az áradó folyó útját; ilyenkor ez az energia elleP '0l"dul, és az ily módon keletkezett feszültséget fájdalmas fiziClZe lmi és mentális tünetek formájában tapasztaljuk meg. A túlI y Például gyakran utal a gátolt, céltalan kreatív energiára. §2eti t C r e r n t ^ s Példái közé tartoznak többek közt a különböző művéí»v t ~ a z e n e ' a festészet, a szobrászat, a próza- és drámaírás és az vátj^kk ° n b a n kreatív energiáinkat teljes mértékben megnyílójuk a gyermeknevelésben, a növény- és állatgondozásban is. a m

vagy úgy is, hogy újtó megoldásokat találunk bizonyos üzleti je]i problémákra. Kreatív energiáinkat az élet számos területén alkal ^ hatjuk, ideértve a gyógyítást, a különböző iparágakat, a belsf szetet és még számos más elfoglaltságot is. Pablo talán kreatív művész lesz; Theodore-ból talán pénzham' válik. Lehet, hogy Katrina kreatív energiáinak és ügyes ujjainak wl szönhetően gitározni fog; Margarite esetleg a zsebmetszés terén v matoztatja ugyanezen adottságait. Az egyik ember a nyelv segítsvei gyönyörű történeteket alkot, a másik körülményes, mesteri haz ságokra használja azt. E példák mind a kreatív energia konstrukt'^ illetve destruktív módokon történő felhasználását tükrözik. Számos börtönlakó kifejezetten kreatív ember; gyönyörűen f e s t e nek, rajzolnak, énekelnek, színészkednek és írnak, de korábban nega tív módon nyilvánították meg kreatív energiáikat: kreatívan rabláso kat agyaltak ki, pénzt csaltak ki másokból, hazudtak és így tovább A blokkolt kreatív energia megnyilvánulhat különböző fizikai problémák formájában, illetve előfordulhat, hogy a túlzott dohányzás alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás, a túlzásba vitt étkezés vagy szexualitás által vezetődik le. Ha ezek a viselkedésformák ismétlődővel kényszerítő erejűvé vagy állandóvá válnak, könnyen vezethetnek teljes függőséghez. Ha felismerjük, hogy bizonyos szinten mi választottuk meg kreatív energiáink megnyilvánulási formáit, megtanulhatjuk, hogyan hasznosítsuk azokat más módokon, és hogyan tereljük őket embertársainkat inspiráló és segítő, büntetés helyett jutalmat eredményező irányokba. Nem számít, vajon kreatív energiáink blokkolva voltak-e a múltban, vagy destruktív módokon nyilvánultak-e meg, a választas képességének segítségével megtörhetjük régi mintáinkat. Ha ugy döntünk, hogy kreatív energiáinkat, életigenlő módon n y i l v á n í t j u k meg - beleértve ebbe a rendszeres, napi testedzést is - , m e g v á l t o z t a hatjuk az életünket. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy a választás törvényének kreativitással kapcsolatos

ö s s z h a n g b a

keruj

a s p e k t u s a i v a l -

A kreatív d ö n t é s e k t a p a s z t a l a t a 1. Gondolkodj el azon, hogyan nyilvánulnak meg kreatív e n e r g ' f r a . • Energiáid vajon kreatív tervek és tevékenységek i r á n y á b a J mólnak, vagy blokkolva vannak-e?

404

r

Ha úgy érzed, hogy az energiáid blokkolva vannak, tapasztalod e nnek valamilyen fizikai tüneteit?

w

pjogyan hasznosíthatnád ezen energiákat örömteli és konstrukmódon? hogyan teszed kiegyensúlyozottá, hogyan „földeled le", és hogyan oldod fel kreatív energiáidat, ha felhalmozódik benned a

t ív

feszültség?

• Végzel valamilyen testmozgást? •

Dohányzol?

• Túl sokat beszélsz? •

Alkoholt vagy e g y é b kábítószereket f o g y a s z t a s z ?

• Túl sokat eszel? • A szexualitás által vezeted le ezen energiáidat? i E kérdések esetén nincs helye morális ítéleteknek; a felsorolt tevékenységek nem „jók" vagy „rosszak", pusztán a kreativitás konstruktív vagy kevésbé konstruktív hasznosítási formái. • Hogyan fogod hasznosítani kreatív energiáidat a jövőben? • Vajon élsz-e majd a döntés hatalmával?

A választás törvényének alkalmazása 1. Készíts listát kreativitásod általad gyakorolt konstruktív vagy kevésbé konstruktív hasznosítási módjairól. 2. Tanulmányozd át a listát, és gondolkodj el azon, milyen életet szeretnél teremteni magadnak. Lehet, hogy úgy döntesz, hogy semmin sem változtatsz, és dönthetsz úgy is, hogy vállalod a kockázatot, és kipróbálsz valami új dolgot. 3- Ha túl sokat dohányzol, alkohol- vagy egyéb kábítószer-problémáid vannak, túl sokat eszel vagy szexfüggő vagy, vedd fontolóra az alábbi javaslatokat, melyek segíthetnek megváltoztatni energiáhasznosítási módjait és az életedet: Iratkozz be egy tizenkét lépéses programra vagy valamilyen e gyéb terápiás csoportba; a függőség esetén nélkülözhetetlen ez a fajta segítség. Kötelezd el magad valamilyen testedzés mellett, hogy konstruktlv módon ellensúlyozd és oldd fel az addiktív feszültségeket. Keress egy pszichiátert vagy egy pszichológust, aki segít neked megbirkózni a problémád gyökerénél rejlő feladatokkal. , a a bizonytalanságérzeted miatt, vagy amiatt, mert úgy érezted. ü §ysem lennél „elég jó" korábban még semmilyen kreatív szakér40 S

telem vagy művészet elsajátításába sem kezdtél bele, fedezz f területeket; végy nagy levegőt, és fejezd ki a kreativitásodat • Iratkozz be egy színjátszó csoportba; írj rövid történet vagy minden napodról vezess naplót; tanulj ki valamily e n térségét, vagy válassz hobbit magadnak; rendezd át vagy ráld ki újra az otthonodat; segíts egy ismerősödnek val arri probléma megoldásában; kertészkedj; vagy végezz valamit társadalmi munkát. A felsorolt tevékenységek mindegyik példája a kreativitás pozitív megnyilvánulási formáinak.

^ il ^

Az önkifejezéssel kapcsolatos döntések Vagy kreatív módon fejezzük ki önmagunkat, vagy negatív módon; így vagy úgy, az önkifejezés energiái mindig megtalálják megnyilvánulásuk módját. Az önkifejezés energiái mindig megnyilvánulásra vágynak. Leggyakrabban a beszéd segítségével fejezzük ki önmagunkat és az érzéseinket, de a színészi játék, a művészetek és mesterségek az önkifejezés más formáit is lehetővé teszik számunkra. Az önkifejezés nem pusztán a beszédet és az elképzelések vagy információk „szétosztását" foglalja magában. Az önkifejezés energiája érzelmi energia; érzésekből áll, és ezek az érzések jelezhetnek feloldandó haragot, bánatot vagy félelmet, de kiválthatnak örömöt és lel kesedettséget is, mely érzések szintén kifejeződésre törekszenek. Ha blokkoljuk érzéseink kifejeződését, az akár torokfájást, gyomorfekélyt és egyéb hasüregi panaszokat, a hát alsó részén jelentkező fájdalmakat, méhdaganatokat, prosztataproblémákat, i z o m f e s z ü l t ségeket és egyéb fizikai tüneteket és betegségeket is e r e d m é n y e z h e t . Az idős emberek többek között azért tapasztalnak több ilyen jellegű problémát, mivel hosszú életük alatt több elfojtott, ki nem f e j e z e t t et zés gyűlt fel bennük. Viszont megfiatalíthatjuk és m e g e r ő s í t h e t ) magunkat, ha megtesszük a megfelelő lépéseket, hogy me ggyógytsuk a testünket, és ugyanakkor új szokásokat alakítsunk m a g u k ' 1 ' és a szabad és nyílt önkifejezés új formáit teremtjük meg. A kreatív energiák elszigeteltségben is m e g n y i l v á n u l h a t n a k . P dául a festészet vagy akár a modellezés által is, ám az önkdej ^ energiáinak „társaságra van szükségük" - valakire, aki " v e ; , Z , u n adást", aki hajlandó meghallgatni minket, végignézni az előad 406

I

I va^y értékelni az önkifejezésben való jártasságunkat. Ez a halllu1'állhat felnőttekből, gyerekekből, vagy akár olyan állatokból :ll0> £ kkel valamilyen mélyebb kapcsolatot alakítottunk ki (mellesleg 1 H'itok remek hallgatóságot jelenthetnek számunkra: soha nem J/ ' ,'nek felettünk, és soha nem tesznek szemrehányásokat). llC '^émelyik emberben annyira erősen munkálnak az önkifejezés ' ai hogy bár lehet, hogy kezdetben csak szűk körben, esetleg ^¡[¿sbe'n törnek elő, ahogy ezek a személyek egyre magabiztosabbak ^ / I i e k az önkifejezésre irányuló vágyuk beteljesítéséhez gyakran nahallgatóságra van szükségük. Bármilyen önkifejezési formát K l a s s z u n k is, akár szimfóniák, akár beszédek, akár szappanoperák által f e j e z z ü k ki magunkat, ezek az energiáik mindig képesek átadni, stiulálni és ösztönözni az érzéseinket, és felkavarni az érzelmeinket. A pozitív önkifejezés az inspiráló, lelkesült, konstruktív és felemeló kommunikáció formájában, például a beszéd, az éneklés, a színjáts z á s . a zene, az írás vagy az egyéb művészetek által nyilvánul meg. A negatív önkifejezés a káromkodás, a panaszkodás, a kritizálás és a siránkozás formáját öltheti magára. Ez letöri, megbántja és tönkreteheti az embert. A nagy kifejezőerővel rendelkező embereknek egyaránt hatalmukban áll fellelkesíteni, illetve letörni embertársaikat. Ha felismertük e képességünket, megtanulhatjuk, hogyan nyilvánítsuk meg ezeket az energiákat felelősségteljes és konstruktív módon. Legyenek bár az érzéseink „pozitívak" vagy „negatívak", mindannyian képesek vagyunk méltányolni konstruktív módon történő kifejezésük értékét. Ha kapcsolatot teremtünk őszinte érzéseinkkel, és felszabadítjuk azokat, az energia, a teljesség és a gyógyítás új szintjeire juthatunk el. Amikor a pozitív önkifejezés értékéről beszélek, nem 1 er( em ez alatt, hogy meg kellene tagadnunk a haragunkat, a félelmünket, vagy a bánatunkat, és nem is azt javaslom, hogy fojtsuk el j^6 j az érzéseinket, hogy megőrizhessük a hidegvérünket. Haragunat - félelmünket, bánatunkat vagy bármely más „negatív" érzésünket ' e§yaránt kifejezhetjük negatív, illetve pozitív módon. Például ha nava tunk §yunk valakire, sértegethetjük az illetőt, de mondhaantit V U ' a m ' 0 , y a s m i t is, hogy: „Most nagyon mérges vagyok amiatt, ez eme f A ' kettőnk közé, pedig ezt nem szeretném." va 'asztás törvénye, ha az önkifejezésre alkalmazzuk, arra emléke/tet minket, hogy hosszú távon mind nekünk, mind a kapcsolataaz \ származik leginkább a hasznára, ha minden érzésünket

a m

őszintén kifejezzük; az őszinteség törvénye (lásd 458. oldal) s -1 sokat segíthet nekünk ebben. Az önkifejezés - a „toll" - valóban erősebb fegyvernek biz hat a kardnál. A rossz célokra felhasznált önkifejezés tette leh^- 0 '" hogy a diktátorok egész nemzeteket irányítsanak és manipulái^ 0 ^' meggyalázzák és elpusztítsák az embereket. Ugyanakkor a legm 3 1 ^!! dítóbb művészeti alkotások és a legékesszólóbb beszédek ra ^ példái annak, hogy az önkifejezés energiáinak ereje képes szebbé ni a világot, és cselekvésre, változásra inspirálni bennünket. Önkifejezési módunk még a hétköznapok során is képes nagy m tékben befolyásolni a saját és a környezetünkben lévő emberek élet" minőségét. A választás rajtunk áll. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy összhangba kerül' a választás törvényének önkifejezéssel kapcsolatos aspektusaival

Az önkifejezéssel kapcsolatos döntések megtapasztalása 1. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken: • Mikor fejeztél ki utoljára negatív módon valamit? • Észrevetted-e, hogy amikor negatív módon fejezel ki valamit (például kritizálsz valakit, vagy panaszkodsz valami miatt), tökéletesen indokoltnak érzed a tetted? • Hogyan érzed magad, miután megkritizáltál valakit, vagy panaszkodtál, illetve más módon nyilvánítottad ki negatív hozzáállásodat? • Mikor fejeztél ki utoljára pozitív módon valamit? • Észreveszed-e, hogyan áramlik vissza hozzád a pozitív energia, amikor pozitív módon fejezel ki valamit (például m e g d i c s e r s valakit, vagy a kettőtök közti kapcsolatot tiszteletben tartva, konstruktív módon nyilvánítod ki a dühödet valaki irányában)• Hogyan érzed magad, ha megdicsérsz valakit, vagy más, haso lóan pozitív módon fejezed ki az érzéseidet? 2. Miközben megválaszolod e kérdéseket, esetleg segíthet, ha e zeled, vagy mentálisan akár el is játszod, hogy pozitív m ó d o n jezed ki az érzéseidet.

408

A választás törvényének alkalmazása f i le vagy idézd fel magadban azt a legutóbbi néhány alkalmat, jkor n e g a t í v módon fejeztél ki valamit, g o n d o l k o d j el azon, hogy amikor kritizálunk valamit, általában er n az érzéseinket fejezzük ki; ilyenkor ítéletekké változtatjuk az é r z é s e i n k e t . í r d le, hogyan fogalmazhattad volna meg őszinte és közvetlen módon aktuális érzéseidet. Segítségképpen annyit: minjja egyes szám első személyben fogalmazz (azaz ne azt írd például- hogy „Az őrületbe kerget, amikor...!", hanem: „Dühös vag y o k , amikor..."). X következő lehetséges alkalommal tedd gyakorlattá az elméletben tanultakat.

A felelősségvállalás törvénye Ha megállapítottuk, meddig terjed a felelősségünk képesek leszünk eleget tenni kötelességeinknek, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekért nem mi vagyunk a felelősek. így több örömünket lelhetjük abban, ha támogatjuk embertársainkat, és harmonikusabb együttműködésen alapuló kapcsolatot létesíthetünk velük.

j ^H 9j

Lelki nyugalmunk érdekében le kell mondanunk az univerzum ügyvezető igazgatói posztjáról LARRY EISENBERG

^H

„Egységben az erő"; „Áldott a sok kéz"; „Összetartva győzni fogunk" - ezen alapelvet számtalan módon megfogalmazták már, de mindegyik állítás ugyanazt a gondolatot fejezi ki: ha embertársainkkal együtt dolgozunk, olyan feladatokat is megoldhatunk, melyeket együttműködés nélkül roppant nehéz vagy akár lehetetlen lenne e l v é gezni - például felépíthetünk egy felhőkarcolót vagy előadhatunk eg\ színdarabot. Minden olyan tevékenység során, ahol különböző felelősségi s z i n tekkel bíró személyek munkálkodnak együtt, vannak emberek, a k i k „kiemelkednek társaik közül", ám a többiek támogatása n é l k ü l h a t á s talanok lennének az erőfeszítéseik. Mihez kezdene egy r o c k s z t a r a hangtechnikusok nélkül? Vajon képes lenne-e egy n a g y v á l l a l a t e l n ö ke elvezetni a céget a titkárok és titkárnők hatékony munkája n é l k ü l Ha a politikában vagy az iparban feltűnik egy sikeres ember, m i n d ' ? számos, a vállalkozása alapját képező ember támogatja a m u n k á j á t A családok, a vállalatok, sőt a birodalmak sikere és működőképessége is azon áll vagy bukik, hogy mennyire képesek egy 1128 együttműködni a tagjai, és ki milyen felelősséget vállal m a g a r 2 ^ ^ egyéni szintet tekintve, emberi lényekként a saját hatékony mu sünk nagyrészt belső együttműködésünktől függ. .^H Mielőtt segíthetnénk másoknak, először önmagunknak kell nünk - azaz a saját portánk előtt kell söpörnünk -, és ö s s z e ^ kítenünk egymással ellentmondó személyiségrészeinket; azo 410

B jtásokat, hiedelmeket, értékrendeket és elképzeléseket, melyek ,|, e s e t l e g szemben állnak egymással. Az i s lehet, hogy elő kell L i n k jobb és bal agyféltekénk hatékony működését. Mielőtt r á sír1 L ^ a harmóniára, először fel kel ismernünk, mi az, ami d i s z i k u s - azokat a „vagy - vagy", igen - nem", „kellene - n e m ^ d " ellentétpárokat, melyek zavarodottságot eredményezhetnek ' /;1 ünk, mivel minden egyes döntés esetén egyaránt felmerülnek ér^ ' " • s e l l e n é r v e k i s . „Részeink" összehangolásának számos megköKítési módja létezik, például a hangterápia, a neurolingvisztikai A ,-ramozás, az alkímiai hipnoterápia és más nevelő módszerek, meE k s e a í t s é g ü n k r e lehetnek a két agyfélteke integrálásában. Az önmagunkkal, embertársainkkal és a körülményeinkkel való k a p c s o l a t u n k során meg kell találnunk saját „egyensúlyi pontunkat", meo kell állapítanunk, meddig terjed a felelősségünk, és meg kell húznunk a megfelelő határvonalakat, és fel kell ismernünk, hogy a mi értékrendünk, szükségleteink és prioritásaink jogosan térhetnek el szüleink, testvéreink, partnerünk és embertársaink hasonló jellemzőitől. i¿cfl

l e l t l t i n

1(7

n

Ha erős késztetést érzünk arra, hogy támogassuk, szolgáljuk és segítsük embertársainkat, adakozási vágyunk következtében előfordulhat. hogy túlzott együttműködésünkkel mind önmagunkat, mind „befogadó" társainkat elerőtlenítjük. Extrém esetekben ez a hajlamunk akár kölcsönös függéssé is korcsosulhat, amikor is olyan erősen csak mások életére koncentrálunk, hogy teljesen „elfogyasztjuk" önmagunkat, mivel folyamatosan csak adunk, ám semmit nem kapunk cserébe. Az ilyen személyek messze a szülők, barátok vagy munkaadók normál kötelességeit meghaladó módon vállalnak felelősséget embertársaik eletéért. Értékrendjüket, önbecsülésüket, sőt akár az identitástudatukat ,s az határozza meg számukra, milyen mértékben képesek másokat szolgálni, mások szükségleteiket mindig a sajátjaik elé helyezik, és .ként vállalják a „lábtörlő", sőt akár a rabszolga szerepét is. Az alárendeltség hátterében meghúzódó túlzott együttműködés egyJ a eltorzult, felnagyított felelősségérzettel jár együtt, és azt eredméyezi,

h o g y

ezek az emberek folyton mások hibáit próbálják „kijavíta• ahelyett hogy saját viselkedésük következményeiből tanulnának, -nihertársaink csak ritkán panaszkodnak amiatt, ha túlzott együttest L tanúsítunk irányukban. Ritkán hallani bárkitől is olyasmit, h e t j ü | " ^ Z o t t a n a " c a ' m a z k ° d ó vagy!" Mindazonáltal hamar felfedeze 8yütt P s z ' c ^ n k ingája végletesen kilendül az eltúlzott zg" '^'ködés irányába, akkor előbb-utóbb át fog csapni az ellenkeI § étbe, az együttműködés megtagadásának állapotába. Lehet, /in

nogy ez a változás csak napok, hetek, hónapok vagy akár évek tán megy végbe, de végül mindig bekövetkezik. Miután ez megtörtént, vagy megbántódunk, és teljes ellenáll - J vonulunk, vagy továbbra is „megteszünk ugyan mindenfélét" ^ kért, ám érzelmileg elzárkózunk előlük; és mindkét eset az adotnf 0 ' csolat halálát eredményezheti. Szerencsére a traumatikus vagy krónikus együttműködési n mákban szenvedő kapcsolatokat meg lehet menteni, illetve biz 0 esetekben inkább fel lehet támasztani. E „csodához" a z o n b a n ^ van szükség, hogy az adás újfajta egyensúlyát teremtsük meg - ^ egymást kölcsönösen támogató kapcsolatokat hozzunk létre e m b ^ társainkkal. A nyílt kommunikáció egyenlőbb felelősségvállal-, eredményezhet, és leveheti a lélektani terhet az efféle hajlamokkal rendelkező személyek válláról, ám az új egyensúly megteremtése mindig nagyobbrészt az ő felelősségük. A felelősségvállalás önmagában kifejezetten vonzó tulajdonság, de azoknak, akik túlzottan is felelősnek érzik magukat mindenért, és kényszerítve érzik magukat arra, hogy erejükön felül segítsék embertársaikat, változtatniuk kell a hozzáállásukon és a cselekedeteiken, és meg kell találniuk az egyensúlyi pontjukat, hogy megvalósítsák életükben a valódi együttműködés és a kiegyensúlyozott felelősségvállalás állapotát. Az együttműködés és a támogatás leghatékonyabb formája néha abból áll, hogy arra bátorítjuk embertársainkat, hogy ők maguk is tegyenek meg bizonyos dolgokat a saját érdekükben. A legjobb segítségnyújtásnak gyakran az is része, hogy megfelelő követelményeket támasztunk másokkal szemben. A felelősségvállalás törvénye egyfajta alapvető emlékeztetőként s z o l gál számunkra, mivel eszünkbejuttatja, milyen fontos az, hogy f e l l e l j ü k és tiszteletben tartsuk saját határainkat, és csakis azokon b e l ü l t e v é k e n y kedjünk. Bár mindannyian arra születtünk, hogy t ú l h a l a d j u k a korlátainkat, ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül kellene hagynui^ azokat. E törvény emlékeztet bennünket arra, hogy tisztelnünk k e l l s a j a t belső értékeinket, és rá kell találnunk az egyensúlyi pontunkra. Vegyük csak Rosalyn és Tanja, két, kétgyermekes c s a l á d a n y a p dáját. Mielőtt teherbe estek volna, mindketten napi nyolc ó r á b a n goztak egy San Franciscó-i reklámügynökségnél. Rosalyn úgy " • tött. hogy otthon marad a gyermekeivel, és szögre akasztotta a ^ a r r erjét; Tanja viszont keresett egy megbízható dadát, aki v i g y á z o t ^ kicsikre, míg ő továbbra is bejárt a belvárosba dolgozni. Rosaly11 412

I

különböző döntést hozott. A probléma csak az, hogy egyik nő v álasztotta, amire igazán vágyott - mind a ketten úgy döntöt'^ogy szerintük „dönteniük kellett", tek- ' )Sa iynt bántotta, hogy feladta a munkáját, de úgy gondolta, ahW° y jó anya" lehessen, egész nap otthon kell lennie a gyermet1°/ | r x a nja gyűlölte azt, hogy egész álló napra magára „kellett" ia a kicsiket, de „modern, egyenlő esélyekkel rendelkező nő" t lenni, és nem akarta azt, hogy „az otthonához láncolva" élje le életét, ahogy azt az ő édesanyja tette, r Bizonyos értelemben mindkét nő túlzottan együttműködő magadásról tett tanúbizonyságot; mindketten túlzottan alárendelték mau kit mások elképzeléseinek, és azt tették, amit „tenniük kellett", ahelyett hogy a saját vágyaikra hallgattak volna. Szerencsére végül mind a kettejüknek sikerült megteremteniük egy jól működő egyensúlyi állapotot. Tanja megtalálta a módját annak, hogyan dolgozhat otthon, így többet lehetett együtt a gyermekeivel; Rosalyn pedig viszszatért az irodába, imádja a munkáját, és már képes jobban értékelni a gyermekeivel töltött időt, mivel a saját igényeit is ki tudta elégíteni. A felelősségvállalás törvényének alkalmazásával segítjük és támogatjuk embertársainkat, ám mi magunk is elfogadjuk mások támogatását és segítségét; képesek leszünk egyensúlyt teremteni az adás és az elfogadás között. Megtanuljuk megkülönbözteti egymástól azt az állapotot, amikor úgy gondoljuk, hogy meg „kellene" tennünk valamit. illetve amikor valóban a szívünk mélyéből vágyunk az adott dologra. Megtesszük azt, amivel kapcsolatban jó érzések töltenek el bennünket, egyéb esetben pedig kinyilatkoztatjuk az érzéseinket, és kompromisszumot kötünk: „Ezt megteszem, de a többit neked kell elvégezned." Ez a valódi felelősségvállalás és együttműködés lényege. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy közvetlen megtapasztalása és gyakorlati alkalmazása révén összhangba kerülj a felelősségvállalás törvényével.

A felelősségvállalás megtapasztalása ielőtt rálelhetnénk az önmagunk és embertársaink iránt való ki8yensúlyozott felelősségvállalás érzetére, és valódi együttműködést °sithatnánk meg a világban, önmagunkban kell megtapasztalnunk e| v Ez a - némi gyakorlás után már akár egy-két perc alatt is b . ^ ^ h e t ő - vizualizációs gyakorlat a tudatalattinkra hatva segít abj n ' ,10 gy összhangot teremtsünk énünk szemben álló részei között. e

¿n

Jó problémamegoldási gyakorlatként is szolgál, és az egyj^ lérét képezheti annak, hogy kiegyensúlyozott, kölcsönösen >7-^'' megállapodásokra tudjunk jutni embertársainkkal. 1. Képzelj magad elé egy különleges, biztonságos helyet bárhol lehet a világban vagy akár az egész univerzumban- 3 ^ 1 egy gránitplató valahol a hegyekben, egy eldugott kis völo csendes rét - egy meghitt hely, valahol a lelked mélyén ' 2. Jeleníts meg a képzeletedben egy asztalt, egy-egy székkel T I- ke, dalán. " ^ °'3. Kérd fel éned két szemben álló részét arra, hogy egyenként m sák meg magukat, majd üljenek le egymással szemben a két szék" re. Az egyik részed képviselheti például az eszedet, a másik n h " a tested; lehet egy olyan részed, amelyet szeretsz, és egy o l y j amelyet nem; egy múltbéli és egy jövőbeni részed, vagy lehet eg ítélkező és egy megbocsátó részed. Ha bármikor vegyes érzelmek kel viseltetsz valami iránt, vagy úgy érzed, két különböző irányba húznak az érzéseid, mindig rálelhetsz éned két részére, melyek a/ adott érzéseket jelenítik meg. 4. Kérdezd meg mindkét „tárgyaló felet", milyen pozitív szándékaik vannak irányodban, és milyen végkimenetelt javasolnak neked az adott kérdésben. Még ha az egyik fél esetleg negatívnak tűnne, akkor is bízz abban, hogy tudatalattid minden aspektusa okkal létezik, és minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az „egész" érdekeit szolgálja. 5. Miközben az egyes részek megjelennek lelki szemeid előtt, figyeld meg, hogy néznek ki, hogyan mozognak, hogyan ülnek le az asztalhoz, és hogyan viselkednek. Miután mind a ketten helyet foglaltak, figyeld meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz. 6. Magadban kérd meg mindkét részed, hogy „fejtsék k i az á l l á s p o n t jukat", és tegyék ezt egészen addig, míg együttműködés, kommunikáció és egyetértés nem alakul ki közöttük, hogy a jövőben pesek legyenek egymással együtt, közösen m u n k á l k o d n i . 7. Ha úgy érzed, végeztél, mondj köszönetet neki, és búcsúzz e t lük; hagyd, hadd élvezzék a találkozásukat.

A felelősségvállalás t ö r v é n y é n e k alkalmazása 1. írj le vagy sorolj fel hangosan néhány dolgot, melyet hajlandó nél megtenni, ha valaki megkérne rá, és majd néhány olyatw

414

nern

tennél meg. Hol húzod meg a határt e dolgok között, és

JiÍért ott? íllc1 éppen ' • ie vasy sorolj fel hangosan néhány dolgot, melyet szívesen téri i me2 másokért „».u j : j néhány otthon vagy a munkahelyeden, majd s t melyeket nem szívesen teszel meg. p f e l a d a t o k közül hányat fogsz továbbra is elvégezni, é s miért? Megesik-e, hogy megteszel bizonyos dolgokat mások, például a e r n i e k e i d , a partnered vagy a rokonaid kedvéért, és aztán pan a s z k o d s z miattuk? Felelősnek

érzed-e magad más felnőtt emberek hibáiért és éle-

téért? R ö v i d e n gondold végig, életed mely területein érzed magad túlzottan felelősnek másokért, illetve mely területeken vagy hajlamos az erődet meghaladó segítségnyújtásra, vagy épp ellenkezőleg, arra, hogy megbántottan elzárkózz embertársaid elől. Ha úgy érzed, kizsákmányolnak, vagy nem méltányolnak kellőképpen (ha mártírnak érzed magad, vagy úgy gondolod, mindenki csak „beléd törli a lábát"), gondolkodj el azon, mit tehetnél annak érdekében, hogy nagyobb egyensúlyt teremts az életedben?

Az egyensúly törvénye Az egyensúly kozmikus, biológiai és személyes szinten egyaránt érvényes ránk - testünkre, elménkre és érzelmeinkre emlékeztetve minket arra, hogy minden cselekedetünket képesek vagyunk túlzásba vinni és elhanyagolni is és arra, hogy ha személyes ingánk kilendül az egyik irányba végül elkerülhetetlenül vissza fog térni a másik oldalra Ha eggyé változtatod a kettőt, és a külsőt olyanná, akár a belső, a fentet pedig, mint a lentet; ha eggyé változtatod a férfit és a nőt, belépsz Isten országába. TAMÁS

EVANGÉLIUMA

Ha a gravitáció a ragasztó, mely összetartja a Világegyetemet, az egyensúly a titkait feltáró kulcs. Minden dolog az egyensúly állapotában létezik: magas és alacsony, bent és kint, forró és hideg, gyors és lassú, hangos és halk - az ellentétek összjátéka. A végletek között pedig ott található egy egyensúlyi pont; a középpont. Miközben eszünk, alszunk, dolgozunk, és mindennapi ügyeinket végezzünk, tudatalattink - úgymond tudtunkon kívül - azon munkálkodik autonóm idegrendszerünk, belső elválasztású mirigyeink, hormonjaik es a keringési rendszerünk segítségével, hogy fenntartsa hőháztartásunk es belső kémiánk kényes egyensúlyát, mivel ha az egyensúly drasztikusan felbomlana, véget érne az életünk. Nemcsak a túlélésünk függ az egyensúlytól, de életünk minősége és pszichénk állapota is. Maga a Föld, ez a hatalmas, élő organizmusként működő lényamelynek felszínén csak apró sejtek vagyunk mi, emberek, es rn j nek az óceánok és a szelek alkotják a keringési rendszerét, s z ' n t egyensúly állapotában létezik - és mindannyian túlzottan szoros ^ csolatban állunk vele ahhoz, hogy felborulhasson ez az e §y e n S l l '?^ a plapot. Bizonyos értelemben a globális ökológiai dráma, a r n fajainkban nézünk farkasszemet, azt tükrözi, milyen e s e m é n y e k ^ ^ nak le egyéni életünkben, miközben fejlődünk, és elsajatij egyensúly csakis ránk jellemző állapotát. 416

fiziológiai egyensúlyáért legfőképpen a tudatalattink tlJ datos énünk komoly felelősséggel bír az életmódunkért és a ' ^' k-edeteinkért. Ennek következtében szoros kapcsolat áll fent az L súly törvénye és a választás törvénye (lásd 401. oldal), valamint tn jelősségvállalás ejP' . ^„¿«vállalás törvénye törvénve (lásd 410. oldal) között, mely melv a túlzott a iittműködésről, illetve az együttműködés megtagadásáról szólván oI1( jj a , hogy ha akár csak életünk egyetlen területén egyensúlyt teEntünk, már az is nagyban növelheti a hatékonyságunkat, ( p s z i c h é n k b e n egyaránt ott élnek a puritán és a hedonista, a hívő és zkeptikus, a társasági ember és a magányos farkas, a felsőbb- és az I s ó b b r e n d ű , meg azok őstípusai, és az elménkben belüli ellentmond á s o k é r t , káoszért felelős többi ellentétpárok. A fizikai, érzelmi, m e n t á l i s és spirituális egyensúly állapotának elérését számos, az emb e r l e h e t ő s é g e i t vizsgáló globális hagyomány tűzte ki célul maga elé. A kínai taoistáktól az esszénusokig, a keresztényektől a muzulmánokig számos bölcs hívta már fel figyelmünket tanításaiban az arany középút, a keskeny és szűk ösvény jelentőségére. A legtöbb ember mée a természeti világban is csak úgy képes életben maradni és fejlődni, ha elkerüli a sivatagi hőség és a sarki hideg végletes állapotait. és a kényelmesebb, mérsékelt égövi vidékeken éli az életét. Az irodalomban, különösen a gyermekmesék körében számtalan olyan alkotást találhatunk, amely szintén az egyensúlyi állapottal foglalkozik; a nyugati kultúrában elterjedt, Aranyhaj és a három medve című mese is ezt az archetípust fejti ki: Aranyhaj mindig azt a széket választja, amelyik nem túl nagy, de nem is túl kicsi, azt a zabkását, amelyik nem túl forró, de nem is túl hideg, és azt az ágyat, amelyik nem túl kemény, de nem is túl puha, hanem „pont jó". Az egyensúlyi állapot elérése azonban nem mindig csak azon múlik. hogy képesek vagyunk-e elkerülni a végleteket; az egyensúly néha azt is magában foglalja, hogy képesek vagyunk felfedezni a véglet e t , ám közben egyforma figyelmet szentelünk mindkét oldalnak. ^ e §yensúlyi állapotban tartjuk az ingát. Például néha előfordulhat, §y a hedonista archetípusát akarjuk megélni, belekóstolunk az éje m e r ü ü n í az nabb ' ' ' érzéki örömökben; máskor viszont puritálálk ' hajlamainkat akarván megnyilvánítani, helyesen tápha' ° / L l n ' < ' rendszeresen végzünk valamiféle testmozgást. Néha „túlőri;h'!V r n a s ' < o r pedig „túlpihenjük" magunkat. Hosszú távon akkor Ulu ,et-!ük meg az egyensúlyunkat, ha mindkét oldalunkon egyformán d kódunk, és visszatérünk a középpontunkba. '

t e s t ü n k

Ain

Mindazonáltal a végletes állapotok feszültséget teremtenek - . gánk végül mindig átlendül az ellentétes irányba. Tudatosságunk ^ csességünk szintjét többek közt azon is lemérhetjük, ha megviz s vajon az arany középút elve alapján éljük-e életünket. Ha egy eéni' JUk mindennap mértékletesen használunk, az jóval tovább fog minket, mint az a jármű, mely hetekig csak áll a garázsban, a z t i n ^ ' szont heteken át egyik versenyről a másikra száguldunk vele; uoyan-V'~ testünk hosszú és egészséges működésének is az egyensúly a kul Eltérő vérmérsékletünk, jellemünk és testalkatunk következt 'K^ mindannyian eltérő módokon érhetjük el ezt az egyensúlyi állapoto" néhány embernek például jóval nagyobb szüksége van a testmoz° as ra, mint társaiknak, sőt az idők során még az egyes emberek szüksé letei is megváltozhatnak. Mindnyájunknak rá kell lelnünk saját k" zéputunkra, melyet saját egyedi fizikai és pszichológiai igényeink határoznak meg, nem pedig mások értékrendje. Mennyit edzünk? Hánv orgazmusban kell részünk legyen hetente, havonta, vagy évente"' Mennyit együnk? Lehetséges, hogy e kérdésekre léteznek statisztikai adatok alapján kikalkulált válaszok, ám az egyetlen valódi válasz csak az lehet: „Amennyi neked a leginkább megfelel." Hogy életünk során mely területeken kell leginkább egyensúlyt teremtenünk, nagymértékben függ attól, milyen születési számmal rendelkezünk, milyen életutat járunk, és mi az elsődleges életfeladatunk. • Ha az 1 -es életfeladatán munkálkodunk, egyensúlyt kell teremtenünk a végletes felsőbbrendűség és a bizonytalanság állapotai között. • Ha a 2-es életfeladatán munkálkodunk, meg kell lelnünk a középutat a túlzott segítségnyújtás és a megbántott ellenállás, illetve az elzárkózás állapotai között. • Ha a 3-as életfeladatán munkálkodunk, egyensúlyt kell teremtenünk a túlzott, rögeszmés magabiztosság és a depresszív önbizalomhiány állapotai között. • Ha a 4-es életfeladatán munkálkodunk, egyensúlyt kell t e r e m t e nünk elménk és érzelmeink, az analízis és a zavarodottság közot • Ha az 5-ös életfeladatán munkálkodunk, egyensúlyt kell t e r e r n t e nünk a végletes függés és a végletes függetlenség állapotai KO • Ha a 6-os életfeladatán munkálkodunk, k i e g y e n s ú l y o z o t t r w musra kell törekednünk, nehogy ingadozzunk az i d e a l i z m u s elkerülhetetlen csalódottság állapotai között. [J^M • Ha a 7-es életfeladatán munkálkodunk, egyensúlyt kell tu ^ nünk a túlzott, naiv bizalom és az elárultatástól való félelem potai között. 418

¥ a életfeladatán munkálkodunk, egyensúlyt kell teremte' 'nk a passzivitás és az agresszivitás, illetve a túlzott bőség és a I ncstelenség állapotai között. I U' a 9 _ e s életfeladatán munkálkodunk, egyensúlyt kell teremte' Link puritán és hedonista hajlamaink, illetve a merev teljesség és annak ellentéte között. úgy lelhetünk rá saját egyensúlyi állapotunkra, ha megvizsgál!• k a k o r l á t a i n k a t , és felfedezzük mindkét végletet, majd tanulunk cset dctünk következményeiből. Bár nem az a legkönnyebb út, valószínűié" a legtöbben ezen az úton járunk. A világ összes jó tanácsa sem a l á z t a t o t t semmit ezen az „ingamódszeren"; mások tanácsai és taasztalatai nem feltétlenül érvényesek a mi esetünkben. Néha nekünk n i a a u n knak kell rájönnünk a dolgokra; a tapasztalás útja talán nem a legkönnyebb tanulási mód, ám úgy tűnik, ez az egyik legbiztosabb. Az egyensúly törvénye emlékeztet bennünket arra, hogy alaposan vényük szemügyre életünk azon területeit, melyeken esetleg még nem értük el az egyensúlyi állapotot. Legyünk akár férfiak, akár nők, sikerült egyensúlyt teremtenünk énünk férfias és nőies oldalai között? Vajon egyensúlyt teremtettünk-e már a munkánk és a családi életünk között, illetve azonos mértékben törődünk-e önmagunkkal és embertársainkkal? Ha e törvény fényében vesszük szemügyre az életünket, az segíthet, hogy átfogóbb nézőpontból lássuk önmagunkat, megtegyük a megfelelő változtatásokat, és ráleljünk az egészség, a harmónia és a belső béke mélyebb érzetére. n

Adás és elfogadás Bár gyakran azért adakozunk másoknak, ezért szenteljük nekik megbecsülésünket és figyelmüket, mert mi is szeretnénk cserébe kapni valamit, az univerzum mindig emlékeztet bennünket arra, hogy azt kell embertársainknak adnunk, amire mi magunk is a leginkább vágyunk. Az zik e 8 y e n s ú l y érvényének egyik speciális aspektusa azokra vonatkoPéllr'k ° l y a n n y i r a szűkölködőnek érzik magukat, hogy kö h a ^ a r n a k gondoskodást és törődést kapni embertársaiktól, hogy ne fvll m szükségképpen tudnak bármit is adni nekik ezért cserébe. ar, nyiunknak vannak érzelmi szükségleteink, és tudatosan vagy /ím

öntudatlanul mindannyian arra törekszünk, hogy több s z e r e t e t i megbecsülésben és megértésben legyen részünk. Ám azon cselek ^ tek, melyek csak azt a célt szolgálják, hogy kapjunk, anélkül ho * is adnánk valamit embertársainknak - ha a gyermekkorunkban ->T" -11' tított indirekt módszerek segítségével akarjuk megszerezni azt • ^ szükségünk van - , hosszú távon soha nem működőképesek. ' ^^ Az egyensúly törvényének e kiegészítése kimondja, hogy m annyian azt kapjuk, amit másoknak adunk. A legtöbbünk számára merős ez az állítás, de vajon hányan élünk e szerint? Lehetsé hogy adunk ugyan, ám akár tudatában vagyunk, akár nem, e általáb S ' mindig bizonyos feltételekhez vagy elvárásokhoz kötjük e cseleked tünket: pénzt adunk ki, kedvesek vagyunk másokhoz, bókolunk em bertársainknak, de mindezt csak azért, hogy cserébe mi is kapjunk tő lük valamit. Ebben nyilvánvalóan nincs is semmi „rossz", kivéve hogy a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy azt reméljük; a feltételekhez kötött adás rendelkezik egyfajta „horogszerű" energiával mely megrövidíti a magasabb rendű energiákat, és megakadályozza azt, hogy a kívánt eredményeket érjük el. Az adás és az elfogadás titka abban rejlik, hogy szükségleteink és vágyaink tulajdonképpen egyfajta üzeneteket, melyekkel mélyebb énünk közli velünk, hogy mi az, amit a leginkább adnunk kell. Az egyensúly, az ősi taoista bölcsesség lényege, döntő szerepet játszik az életünkben: ez képezi az úgynevezett spirituális vagy személyes fejlődés egyik alappillérét. E törvény alkalmazása nem könnyű feladat, ám mindig megéri az erőfeszítést, mivel általa leszünk képesek uralni önmagunkat és az életünket. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy közvetlen megtapasztalása és gyakorlati alkalmazása révén összhangba kerülj az egyensúly törvényével.

Az egyensúly tapasztalata Hogyan fedezed fel a végleteket az életedben, hogy ily módon rálelj a középútra? Próbáld ki ezt az egyszerű gyakorlatot: ^ 1. Helyezz egy papírkosarat a szoba közepére. Állj meg vagy Ü J rülbelül másfél méterre attól, és próbálj meg b e l e d o b n i n ^ összegyűrt papírlapot. Gondosan figyeld meg, h o l é r n e k to ^ egyes papírgalacsinok, melyeket a kosárba próbáltál d o b n i -

420

I jja ecy dobásod túl hosszúra sikerült, a következő dobásodat cé' | l / ( j szándékosan túl rövidre. - Ha egy dobásod túl rövidre siketé riilt a következő dobásodat célozd szándékosan túl hosszúra. pjayeld meg, hogyan segít ez az eljárás abban, hogy megleld a kö' zéppontot.

Az egyensúly törvényének alkalmazása meg az alábbi kérdéseket, majd gondolkodj el azon, hogyan alkalmazhatnád az egyensúly törvényét azáltal, hogy egyenlő arányban munkálkodsz az egyes kérdések mindkét oldalán. . Túl gyorsan vagy túl hangosan beszélek? Próbálj meg nagyon lassan vagy nagyon halkan beszélni. . Túl gyorsan eszem? Próbálj meg „túl lassan" enni. • Gyakran tapasztalok magamban izomfeszültségeket? Próbálj meg „túlzottan ellazulni". 2. Tedd fel az alábbi kérdéseket egy olyan személynek, aki jól ismer téged. • Jellemző-e rám az, hogy túl sokat vagy túl keveset dolgozom? • Jellemző-e rám az, hogy túl merev vagy túl érzékeny vagyok? • Jellemző-e rám a túlzott függés vagy a túlzott függetlenség? • Jellemző-e rám az, hogy túlzottan magabiztosan vagy túl bizonytalanul viselkedem? • Jellemző-e rám az, hogy túlzottan konzervatív vagy túlzottan hedonista életet élek? • Vajon az adásra vagy az elfogadásra való hajlamom-e az erősebb? 3. Ha úgy véled, hogy az adott személy helyesen mutatott rá életed bizonyos területeire, melyeken még nem sikerült elérned az egyensúlyi állapotot, hogyan változtathatnál ezen a helyzeten? Hogyan tudnáI az adott kérdés „másik oldalán" munkálkodni? Válaszold

A fejlődés törvénye Ha a céljainkhoz vezető út során el akarunk jutni A-ból Z-be azt a legbiztosabban úgy tehetjük meg, ha először B-be, majd C-be, aztán D-be jutunk el, és így járjuk végig az utat. Ha akárcsak egyetlen lépést is kihagyunk, az általában kudarchoz vezet, még ha az adott pillanatban úgy is tűnik, hogy időt nyerünk ezáltal. Ha nagy céljaid vannak, tedd meg feléjük a lehető legnagyobb lépést. Lehet, hogy az adott lépés aprónak tűnik, de bízz abban, hogy az adott pillanatban ez jelenti számodra a legnagyobb előrehaladást. MILDRED

MCAFEE

Mindennapi életünk tele van célokkal és teljesítményekkel. Célkitűzéseink egyaránt lehetnek nagyok (például hogy megmásszunk eg\ hegyet, elnyerjünk valamilyen politikai tisztséget, vagy megalakítsuk a saját cégünket), illetve kisebbek is (például hogy süssünk egy tortát, megnyerjünk egy teniszmérkőzést, vagy hogy jól készítsük el a házi feladatunkat). Néhányunkat annyira lekötnek a célkitűzéseink, hogy „ m e g e l ő z / ü k önmagunkat", és minél jussunk el a végeredményhez, hogy tudomást sem veszünk az oda vezető útról, és a közben lejátszódott f e j l ő d é s i folyamatról. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy annyira összezavar es elbizonytalanít minket az, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogyan jussunk el A-ból Z-be, hogy még a saját céljainkat sem látjuk tisztán, vagy csőlátástól szenvedve leragadunk az út egy adott l é p é s é n é l . ar Nem árt, ha nem feledkezünk meg arról, hogy ha meg . e jj mászni egy hegyet, ki kell tűznünk magunk elé egy adott c é l t , ki találnunk, hogyan érhetjük el azt, alaposan fel kell k é s z ü l n ú n utunkra, és apró, biztos lépésekkel kell előrehaladnunk azon. o ^ ^ lyen nagy és lenyűgöző célt lebonthatunk különálló, t e l j e s í t h e t « ' ^ adatok sorozatára. Ha át akarunk gázolni egy patakon, egye s e V T

422

keresnünk a köveket, melyekre léphetünk; ha túl sok lépést akaI- kihagy11'' előbb-utóbb meg fog csúszni a lábunk. rllll \ fejlődés törvénye nemcsak arra tanít, hogy utazásunkat mindig tsuk le kisebb útszakaszokra, de arra is, hogy tanuljunk meg mini e<7 y es lépést úgy megbecsülni, mintha az jelentené utunk végét. L m i n d e n egyes lépés önmagában egy kisebb sikerré válik, és szám\ i alkalommal érünk el sikert, nem csupán végső célunk elérése13 Az is megeshet, hogy az utunk során megtanult dolgok végül foltosabbnak bizonyulnak, mint az, hogy elérjük a végcélt. Például ha húsz évet töltünk azzal, hogy megtanuljunk portrét festeni, majd valamilyen okból kifolyólag minden képünk megsemmisül, utunk során akkor szert tettünk bizonyos belső minőségekre, például képessé váltunk arra, hogy más szemmel lássuk a világot, és minden arcban felfedezzük a szépséget. nU

Ha problémáink vannak azzal, hogy pontosan meghatározott folyamatok mentén haladjunk céljaink felé, fel kell tennünk magunknak a kérdést, vajon azzal a postással cserélnénk-e, aki mindennap rohan, hoay teljesítse a műszakját, és „leadhassa a munkát"; vagy azzal, aki mindennap örömét leli a környék folyton változó képében, és minden embernek odaköszön az utcán, miközben egyenletes és ütemes léptekkel halad végig az útján. Sokan vannak közöttünk, akik csak a „nagy dolgokért" élnek, ám megfeledkeznek arról, hogy a hegy csúcsára vezető minden egyes lépés által egyre magasabbra és magasabbra jutunk. íme a fejlődés törvényének egy másik példája: Patrick némi pénzhez jutott, amikor megtudta, hogy ez egyik környékbeli vendéglő nemsokára bezár. „Itt a nagy lehetőség!" gondolta magában, és megvette az üzlethelyiséget, megtartotta a régi személyzetet, a régi étlapot, és kitett egy új cégtáblát, gondolván, hogy karizmatikus vezetői képességei majd felvirágoztatják a vállalkozást. A vendéglő azonban "jra csődbe ment, és pontosan azért, amiért a legtöbb új vállalkozás "darcba fullad: Patrick nem ment végig a folyamat minden egyes léPesén, mivel azonnal a végeredményt akarta elérni. Ugyanakkor Joshua szintén némi pénzhez jutott, és szintén mega ' hogy az egyik környékbeli vendéglő épp bezárni készül a ka1 • O azonban elvégezte a „házi feladatát". Több étterem-tulajdoj/ konzultált, és megvizsgálta a vállalkozás mellett és ellen szóle Crv °ket. Megtanulta, hogy egy étterem sikerének három L g | ° n t o s a b b tényezője a hely, a hely és a hely. Kiderítette, hogy ezner n is volt probléma, tehát valami más volt felelős a régi vállal423

kozás kudarcáért. így hát végzett némi közvélemény-kutatást- - 1 lenszerűen felhívott kétszáz környékbeli lakost, és megkérdez^» milyen gyakran járnak étterembe, és milyen ételeket fogy a szívesen, majd a válaszok alapján úgy döntött, hogy a Joshuci ' ^^ konyhája nevű vendéglőt fogja megnyitni az adott helyen. EzqC^11^ eltöltött némi időt különböző éttermekben, és mindenütt felár a segítségét; beszélt a mosogatókkal, a pincérekkel, a szakácsokk az üzletvezetőkkel, így megtudta, milyen kérdéseket tegyen fel a u' és zá jelentkező alkalmazottaknak. Végül, miután kiderítette, hol tuH°Z" legjobb áron beszerezni a lehető legjobb alapanyagokat, felvette 3 legjobb jelentkezőket - azaz elvégezte a szükséges előkészületeket3 és megtett mindent lépést annak érdekében, hogy jól működjön a vál lalkozása. A bekövetkező siker nem pusztán a véletlen műve volt nem a szerencsén múlott, és nem is volt meglepő. Joshua elsajátítot ta a fejlődés törvényét, és bebizonyította, hogy ha stabil alapokat teremtünk, felkészülünk a feladatainkra, és végig kitartunk a folyamat során, minden célunkat megvalósíthatjuk. Bármilyen feladatot képesek vagyunk elvégezni, ha kisebb, teljesíthető lépésekre bontjuk le azt. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy közvetlen megtapasztalása és gyakorlati alkalmazása révén összhangba kerülj a fejlődés törvényével.

A fejlődés tapasztalata 1. Gondolkozz el azon, hogyan tanultál megjátszani egy hangszeren, hogyan sajátítottál el egy sportágat, hogyan tanultál meg autót vezetni, járni vagy beszélni. Egyetlen pillanat alatt tettél szert az adott tudásra, vagy lépésről lépésre, a próbálkozások és a hibák folyamata során? 2. Figyeld meg, hogyan épülnek a házak, és hogyan törnek apránken a magasba a felhőkarcolók. Gondolj csak bele, mennyi energia1" és tervezésre van szükség ehhez. Mit árul el ez neked arról, hogy hogyan érheted el a céljaidat?

A fejlődés törvényének alkalmazása 'íz éle1. Figyeld meg, hány folyamatot bonyolítasz le nap mint nap " ^ tedben: felkelsz, felöltözöl, elindítod a gyerekeket az iskola 424

f ,nicába mész, vagy te magad indulsz iskolába és így tovább; e fo^ |iiat° k mindegyike több száz apró lépésből áll. f e jlődés törvényét úgy is megerősítheted önmagadban, ha öszr a k s z egy repülőgépmodellt, terepvasutat építesz, vagy bármiZ * n e hhez hasonló elfoglaltságot végzel, fordíts figyelmet életed számtalan apró lépésére. Minden egyes célodat bontsd le kis lépésekre, és írd le az egyes lép e s e k e t . Vizsgáld meg, milyen fejlődési folyamat során juthatsz el a célodhoz.

A minták törvénye Minden szokás és minta, tartsuk azt akár ,Jónak", akár „rossznak", a legjobb szándékunk ellenére is mindaddig ismétli önmagát, amíg valamit máshogy nem teszünk, hogy megtörjük azt. A gyermekkor eseményei nem múlnak el, hanem az évszakok váltakozásához hasonlóan újra és újra megismétlődnek. ELEANOR

FARJEON

Emberként hatalmunkban áll, hogy spontán módon cselekedjünk, új módokon hajtsunk végre régi dolgokat, megváltoztassuk és átformáljuk régi szokásainkat és az életünket. Mégis él bennünk egyfajta velünk született ellenállás, mely korlátozza e képességünket; ez az ellenállás legalapvetőbb fizikai és pszichológiai struktúráinkon alapul: és kapcsolatban áll a tágabb Világegyetemmel és a gyermekkorunkban elsajátított tanulási és alkalmazkodási módszereinkkel. A minták kialakítására való hajlamunk komoly túlélési értékkel bír számunkra. Gyermekként megtanultuk a világot a minták megfigyelése által értelmezni. Miközben alkalmazkodtunk szüleink napirendjéhez és saját belső ritmusainkhoz, megtapasztaltuk az éhség és az evés, a nappal és az éjszaka, az ébrenlét és az alvás mintáit. Felismertük a szüleink által keltett zajok mintáit, és így elsajátítottuk a hang és a jelentés komplex asszociációjának képességét; az utánzott minták által pedig megtanultunk beszélni. Növekedésünk során mindannyian önmagukat ismétlő mintáktól függtünk, és mi is megtanultuk újra es uj ra megismételni azokat - a fogmosást és a többi esti rituálét, az ot^ honunkban, az iskolában és a munkahelyünkön ismételgetett mint kat. Tízéves korunkra a minták ereje életünk részévé vált. A mindennapi életünk során kifejlesztett gyakorlati minták, s | sok - például hogy evés előtt mindig megmossuk a kezünket ~ ^ Iában nem túlzottan érdekes dolgok, mégis érdemes alap° s a szemügyre venni őket, mivel ha tudatosan valami mást teszun ^ ^ lyettük, hogy megfigyeljük, mi történik, esetleg úgy érezhetjük, v 426

n incs

rendben", kizökkentünk a megszokott kerékvágásból - és I ' ^ s e n bizonyítja a minták hatalmát. tl a minták törvényét elsősorban az általunk helytelennek, negatívf k vagy destruktívnak tartott szokásaink, azaz a megtörni kívánt nfl ,,-,1^ esetében alkalmazhatjuk. Vegyük például Tom esetét. 111111 nak súlyos alkoholproblémái voltak; abbahagyta az ivást, aztán k e z d t e , majd megint abbahagyta, és megint kezdte elölről, míg azt gondolta, egyszer s mindenkorra megoldotta a problémáját. Ekkor így s z ó l t az egyik barátjához: „már egy éve nem ittam egy korot se; túl vagyok a dolgon". Amikor meglazult az ébersége, a minta újra jelentkezett, és Tom ismét inni kezdett. Tom tulajdonképpen csak a minták törvényét tapasztalta meg, amelyet bizonyos értelemben Isaac Newton fogalmazott meg először első törvényében, amely kimondja, hogy egy nyugalmi állapotban lévő vasy egyenes vonalú, egyenletes mozgást végző test mindaddig megőrzi nyugalmi állapotát vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, míg egy másik test erőhatást nem fejt ki rá. A szokásaink esetében ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy ha csak kijelentjük, hogy „most minden másképp lesz" vagy „többé nem teszem meg", az önmagában még nem elég. A dohányzásról leszokni a világ legkönnyebb dolga; már vagy százszor megtettem. MARK

TWAIN

A következő történetet az egyik ismerősöm, egy Iris nevű fiatal nő mesélte el nekem arról, hogyan tapasztalta meg életében a minták törvényét. Iris az évek során kialakított magának egy ismétlődő mintát: többször lefogyott, majd újra meghízott, és ez a súlyváltozás bizonyos betekben akár a negyvenöt kilogrammot is elérhette! Egyik „véko"yabb korszaka" alatt egyszer bizalmasan közölte a barátnőjével, Matanne-nal, fél, hogy újra elhízik, de úgy döntött, ezúttal minden máse PP lesz. Marianne meglepő módon azt válaszolta erre, hogy szerine Iris valószínűleg újra fel fog szedni jó néhány kilót. , ~ Próbáld meg reálisan látni a helyzetedet - mondta. - Az első, a asodik vagy a harmadik alkalommal vajon meg akartál hízni? ~ Nem! - felelte Iris. ^ ananne, aki az évek során már számtalan, különböző függőségSZenvedő ták embernek nyújtott segítséget, már tudott valamit a mintórvényéről, ezért így szólt: 427

- Ez a régi viselkedési mintád egészen addig ismétlődni fog .1 valamit másképp nem teszel. - Naná, hogy változtatok - biztosította a dologról őt Iris. Marianne megvonta a vállát. - A minták sokszor erősebbek az elhatározásainknál, Iris. Gonn lom már megvizsgáltad ezt a mintát - azt mondtad, először éde°" anyád halála után híztál el, ugye? - Igen. - Másodszor pedig akkor, amikor elbocsátottak az állásodból igaz? - Ühüm. - És harmadszor? - Az teljesen más volt. Akkor szakítottunk a barátommal. - Iris, ha nem látod tisztán a mintát, nem fogsz tudni változtatni rajta. Nézd csak meg jobban a dolgot: mi a közös ezekben az eseményekben? Mi a minta? Iris elgondolkodott a kérdésen. - Hát, amikor édesanyám meghalt, nagyon rosszul éreztem magam; amikor utoljára láttam, csúnyán összevesztünk, és nem tudtam elköszönni tőle. És amikor kirúgtak, meg amikor szakítottam a barátommal - igen, mindig nagyon nyavalyásnak éreztem magam! - Rendben, szóval, amikor rosszban vagy magaddal, a k k o r mindig túl sokat eszel - ez a minta. Most már sikerült fogást találnod rajta - mondta Marianne. - Javaslok neked valamit, amivel megtörheted ezt a mintát. Lehet, hogy furcsának fog hangzani a dolog, de szerintem segít, ha hajlandó vagy kipróbálni. - Mondd! - Mi volt a legnagyobb távolság, ami valaha gyalog megtettél. - Gondolom úgy öt kilométer. - Rendben. Akkor azt akarom, hogy legközelebb, amikor rosszul érzed magad, és előjön ez a túlzott evési minta, hagyj abba mindent, amit éppen csinálsz vagy amire készülsz, vedd föl az e d z ő c i p ő d e t menj ki az utcára, és gyalogolj le tíz kilométert. - Ennyi? Ez a javaslatod? - Igen, ennyi. Iris egy darabig tanácstalanul meredt a barátnőjére, majd tavo Körülbelül nyolc hónappal később váratlanul felhívta Marianne és izgatott hangon közölte vele. - Megtörtént! - Mi történt? - kérdezte Marianne. 428

j4át, nagyon ki voltam a munkám miatt, és úgy éreztem, engem / 1ki sem szeret. Megint nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben. se' L 'inlenül volt a hűtőben egy hatalmas csokitorta, mert bulit akartam «iái c j e z n i, és úgy éreztem, szívesen ennék belőle egy szeletet - igazᣠgy jó nagy szeletre gondoltam. Már épp kezdtem elmagyarázni azi r a m n a k , hogy a bulira még mindig vehetek egy másik tortát ' ő s z e m b e jutott, amit mondtál! Láttam, mi történik velem! Ugy* f e l v e t t e m azt az átkozott edzőcipőt, és azt mondtam magamnak: ]J e ayek, és gyalogolok tíz kilométert, mert ígéretet tettem magamnak és ehelyett most itt vagyok, ezzel a tortával a kezemben/" Ugy, 0gy legyalogoltam tíz kilométert; lehet, hogy volt tizenegy is, és a n i i k o r hazaértem, felkaptam a tortát, és már épp ki akartam vágni a szemétbe, de aztán megráztam a fejem, és visszatettem a hűtőbe. \ buli csodálatos volt, és ott volt az összes lány az irodából! Iris megtörte élete egyik nemkívánatos mintáját, azáltal, hogy először felismerte azt, aztán pedig tett valamit, hogy megszakítsa annak folyását ahelyett, hogy újra az ismétlődés áldozatává vált volna. A minták törvénye roppant fontos lehet mindenki számára, aki újra és újra megszegi a saját magának tett ígéreteit, vagy van valamilyen rendszeresen elkövetett viselkedési minta az életében (például már két-három alkalommal is elvált, vagy többször is megpróbált leszokni a dohányzásról). Minden egyes minta mindaddig ismétli önmagát, míg alaposan szemügyre nem vesszük annak működését, és valamilyen szokatlan cselekedettel meg nem törjük azt. E törvény rávilágít a szokásainkra és a hajlamainkra, és segít, hogy felelősséget tudjunk vállalni értük - nem azáltal, hogy vég nélkül küzdünk ellenük, hanem úgy, hogy ezúttal másképp cselekszünk. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy közvetlen megtapasztalása és gyakorlati alkalmazása révén összhangba kerülj a minták törvényével.

A minták tapasztalata ^edd szemügyre a természet mintáit; figyeld meg, hogy pár nap hőség után hogyan húzza vissza a magas hőmérséklet következtéen feltámadó szél a ködöt a vízparti városok fölé, hogyan határoz2 ^ m e g az állatok életét saját, mintákba rendeződő ösztöneik. • zanj egy percet arra, hogy megértsd, a tudatalattid is rendelkezik ° s ztönökkel, és hozzászokott bizonyos mintákhoz és megszokáI s °khoz, melyek folyton ismétlik önmagukat. a

in

3. Mérd fel, mennyi energiára van szükség ahhoz, hogy megtörd P megszokott mintádat. Lehet, hogy ez eddig azért nem siker •] mert rosszul mérted fel azt, mennyi erőre és időre van szüksé ahhoz, hogy egy új mintát hozz létre helyette? 4. Ismerd fel, hogy minden minta megváltoztatásához roppant e * S elhatározásra, és szinte heroikus erőfeszítésre van szükséged

A minták törvényének alkalmazása 1. Válaszd ki életed egyik ismétlődő mintáját. Ez a minta lehet bár mi, például az, hogy rendszeresen kudarcot vallsz, miközben me» próbálod elérni valamely célkitűzésedet, például abbahagyod az ivást, a dohányzást, vagy a túlzásba vitt evést, majd újrakezded aztvagy akár a házasság - válás, újraházasodás - újabb válás minta is 2. Mikor kezdődött ez a minta? Szánj némi időt arra, hogy tisztán lásd magad előtt a folyamatot, annak kezdetétől egészen a jelen pillanatig. Az adott események közös vonásaira koncentrálj, ne a köztük lévő különbségekre (azaz például ne azokra a különböző okokra, melyek miatt felbomlottak az egyes házasságaid). Ha már látod a közös vonásokat, nagy lépést tettél előre, mivel tudod, mivel nézel szembe. 3. Milyen szokatlan, új tevékenységgel lennél képes megtörni ezt a mintát?

Az önfegyelem törvénye Legbiztosabban az önfegyelem által tehetünk szert nagyobb szabadságra és függetlenségre; mivel általa elérhetjük azt a szakértelmet és a tudás azon mélységeit, melyek által több lehetőség nyílik meg az életünkben. Vannak,

akik fárasztó kötelezettségnek tartják az önfegyelmet. Számomra az önfegyelem egyfajta rend, amely által szabadon szárnyalhatok. JULIÉ

ANDREWS

Ha az ember nagyra értékeli a szabadságot, az önállóságot és a függ e t l e n s é g e t , hajlamos arra, hogy az élmények széles skáláját tapasztalja meg, és számos dologba kóstoljon bele érintőlegesen, és gyakran okozhat számára problémát, hogy leküzdje a rendszeresen ismétlődő rutinfeladatokkal szemben érzett ellenállását. Ha az önfegyelmet úgy értelmezzük, hogy korlátozzuk a lehetőségeinket, vagy olyan dolgok megtételére kényszerítjük magunkat, melyekhez nem érzünk túl nagy kedvet (például arra, hogy mindennap eddzük a testünket, vagy hogy ne fogyasszunk édességeket; azaz az akaraterőt és elkötelezettséget igénylő dolgokra), akkor esetleg úgy gondolhatjuk, hogy az önfegyelem és a szabadság egymással ellentéles fogalmak. A szabadság ugyanakkor azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a korlátoktól, nyitottak vagyunk a lehetőségekre, és spontán "lódon cselekszünk. Az önfegyelem törvénye egy paradoxonra mutat rá: ugyan születésünktől fogva alapvetően megillet minket a szabadsághoz való jog, Vl 'águnkban mégis ki kell érdemelni azt; és a szabadsághoz és a fügtetlenséghez vezető utat az önfegyelem nyitja meg számunkra. Ez az a Pelv egyaránt érvényes a belső és a külső szabadság esetében is. Bár úgy tűnhet, „külső" életünk során rengeteg szabadsággal renk a C z ü n k , előfordulhat, hogy belül mégsem vagyunk szabadok; son erez z ü k úgy, hogy kavargó, tajtékzó, megvadult vágyakkal, szoSasokkal és negatív képzetekkel teli elménk foglyaiként éljük az PélH n fegyelmezett módon a különböző belső gyakorlatokra | a u l a meditációra, hiedelmeink feltérképezésére vagy egyéb ha-

sonló dolgokra - összpontosítunk, azáltal megteremthetjük a h J szabadság és béke érzetét, és megszabadulhatunk elménk béklv" ^ A külső szabadság a fegyelmezett erőfeszítések révén sz" i • 1 meg, ebbe a szabadságba beletartozhat az élet valamely terén e l é r ^ ^ váló teljesítményekkel, a nagyobb mobilitással és a szabadabb Llt ' 1 . sal kapcsolatos anyagi szabadság; az erős, egészséges test által b' ^ sított szabadság; a fegyelmezett munka által elért társadalmi szah i ság, önbecsülés és megelégedettség; és általában véve az, hogy lehetőségünk van az életben. A szabadság nem pusztán annyit jelent, hogy számtalan dolgot t pasztalunk meg, mivel az élmények sokrétűsége nem azonos a mél" élményekkel. Azonban ha összpontosítjuk az energiáinkat, és az una lom ellenére is kitartunk, nemcsak felületesen érintjük a különböző élményeket, hanem el is merülünk azokban, és a folyamat során sokkal többet tanulhatunk meg önmagunkról és a képességeinkről, mint ha egyfajta „mintavételi folyamatként" éljük az életünket. Az önfegyelem szokás, amelynek birtokában mindig egy kicsit többet teszünk meg, egy kicsit mélyebbre hatolunk, egy kicsit tovább tartunk ki elhatározásaink mellett, és elvégezzük a feladatainkat. Az önfegyelem által felismerhetjük, hogy az unalom csak annyit jelent: kezdünk „belejönni a dologba". Egy, a saját életemből vett példával talán érthetőbbé tehetem ezt a törvényt: a főiskolai éveim alatt hatszor egy héten körülbelül négy órát töltöttem a tornateremben, és edzettem, akár volt kedvem hozzá, akár nem. Főiskolás pályafutásom minden egyes tanítási napján előre tudtam, hol leszek délután kettő és hat óra között. A tornateremben edzettem, miközben a többi diák a diákegyletben beszélgetett, a hegyekben sétált, bement San Franciscóba, moziban ült, kártyázott, biliárdozott, társadalmi életet élt, részmunkaidőben dolgozott valahol vagy tanult. Meg kellett szerveznem az életemet, és le kellett róla faragnom minden olyan elfoglaltságomat, melyet nem tartottam abszolút szükségesnek. Önfegyelmem által hatalmas szabadságra tettem szert: tornászként beutazhattam az Egyesült Államokat, Európát es az egész világot, később felkértek, hogy legyek edző a Stanford Egy e e men, majd hogy tanítsak az oberlini főiskolán. Most bármikor bem hetek San Franciscóba, beülhetek egy moziba, és élhetek társada életet. Akkor önfegyelmet gyakoroltam, jelentős e r e d m é n y e k e t er el általa, és így hosszú távon sokkal nagyobb szabadságra te , szert. Az önfegyelem törvénye arra tanít bennünket, hogy állítsun életünkben egy fontossági sorrendet, és mindig csak egyetlen do i 432

míg el nem végezzük azt - hogy azokra a feladakoncentráljunk, melyeket most kell teljesítenünk, és tegyük félr 10 I iok /okát, melyeket később is elvégezhetünk. fe \ kötelezettségvállalások teljesítéséhez kitartó önfegyelemre van -kségünk. Sokkal gyakoribb, hogy köztünk és kitűzött céljaink kösZ ¡ n aoványos a talaj, nincs elénk terítve bársonyszőnyeg. Ez az in1 vány jeleníti meg a céljaink eléréséhez szükséges előkészületeket; időnként csak másodlagos fontosságúnak tartott tanulást, a hivatáaink gyakorlásához szükséges képzettség megszerzésével járó aprólékos és sokszor fárasztó munkát, vagy akár azt az időt és energiát, melyet mondjuk gyermekeink felnevelésének szentelünk, miközben jobban szeretnénk, ha több szabadidőt élvezhetnénk. Az ingoványon való átjutás titka az, hogy rendelkeznünk kell célkitűzéssel, amely inspirál bennünket, azaz egy számunkra fontos, jelentőségteljes és konkrét céllal. Ha például azt mondjuk, „sokat akarok keresni", az önmagában még nem elég; vizualizálnunk kell magunknak, hogy mire költjük el azt a pénzt, az örömöket, melyekben részünk lehet általa, és esetleg azt is, hogyan segíthetünk vele a szeretteinknek. Ha rátalálunk egy célra, mely elég fényesen ragyog előttünk, ez a jelzőtűz fog keresztülvezetni minket a mocsáron, folyamatosan eszünkbe idézve, mi vár ránk a túloldalon. koncentráljunk,

F afil *

s o k k a l

Az önfegyelem és az elkötelezettség jelenti számunkra a céljaink és jelenlegi helyzetünk közti hidat. Ha úgy érezzük, meginog az önfegyelmünk, mindig feltehetjük magunknak a kérdést: „Mire akarok visszatekinteni?" Az önfegyelem gyakorlását halogathatjuk egy darabig, ám végül mindig eljutunk egy pontra az életünkben, amikor már elkerülhetetlenné válik a dolog. Ha el akarunk jutni valahová, vagy el akarunk mélyedni valamiben, előbb-utóbb mindig az önfegyelem eszközéhez kell folyamodnunk. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy közvetlen megtapasztalása és gyakorlati alkalmazása révén összhangba kerülj az önfegyelem törvényével.

Az önfegyelem tapasztalata Képzeld el, hogy teljesen szilárd talajon állsz, ám olyan helyen Va gy, ahol már nem szeretnél tovább időzni; késztetést érzel arra, hogy elindulj, hogy előrehaladj, hogy kiterjedj a nagyobb szabadig és függetlenség felé. A távolban — talán viszonylag közel, ta'án oly messze, hogy alig látod - egy fényes jelzőtűz ragyog előt433

ted, egy aranyló fény, mely az általad az életedben megváló kívánt nagyobb szabadságérzetet jelképezi. 2. Most képzeld el, hogy ingovány terül el közted és a szabadsáv zött. Ez az a bizonyos „köztes hely": sötét és egyáltalán nem gató, előre nem látott veszélyeket rejthet magában, és sok i és energiádba telik, mire a tekergőző indák között átjutsz a bo vizeken. Lehetséges, hogy útközben elbátortalanodsz és össze varodsz; lehet, hogy letérsz az útról, és átmenetileg szem elől veszted a célodat; sőt az is meglehet, hogy elfelejted, miért induT tál útnak, és kísértést érzel arra, hogy feladd az egészet, lehajtsd ~ fejed, és megfeledkezz a célkitűzésedről. 3. Most gondolkodj el azon, hogy ha elég erősen benned a vágy hos elérd a túloldalon rejlő lehetőségeket - ha jelzőtüzed elég fényesen ragyog -, az átvezet téged a jelenlegi helyzeted és a célod közti mocsáron; e világos, tiszta kép segítségével szert tehetsz az ahhosziikséges energiára, hogy idővel valósággá változtasd a célkitűzésedet. így teljesítheted be az utazásodat, így tehetsz szert az önfegyelemre.

Az önfegyelem törvényének alkalmazása 1. Vágysz-e arra, hogy nagyobb szabadságot és függetlenséget teremts az életedben? Ha igen, pontosan mire vágysz? Mi által nyílna több lehetőség számodra, hogyan lehetne részed több örömben, hogyan lehetnél szabadabb? 2. Ismerd fel, hogy drámai vagy hősies viselkedés-e, ha például eg\ rövid ideig heroikus erőfeszítéseket teszel valami érdekében, hoszszú távon nem mindig segít céljaid elérésében. Döntsd el, hajlandó vagy-e végigmenni a céljaid eléréséhez vezető úton. 3. írd össze vagy gondold végig az összes pozitívumot és n e g a t í v u mot azzal kapcsolatban, amit tenni akarsz - legyen az akár egy r gi szokás megtörése (minták törvénye, lásd 426. oldal); akar az. hogy újra tanulni kezdesz, hogy szerzel magadnak egy maso lást, megvalósítod egy tervedet, vagy bármely egyéb f e l a d a t , m a közted és a nagyobb szabadság és függetlenség közti hidat je níti meg

" • n célod 4. Nézd végig az általad készített listát, és döntsd el, v a j o n ^ megéri-e az erőfeszítést. Ha nem vagy biztos a dologban olyasvalamit tűztél ki célul, amit szerinted meg „kellene ^ vizsgáld felül a prioritásaidat és az értékrendedet. Ha izgato tta 434

lehetőség, ha a célod felszítja a képzeletedet, akkor már csak azt ^ell eldöntened, mikor vágj neki az útnak. jelenleg is éppen valamilyen célod megvalósításán fáradozol, és úgy érzed, nincs elég önfegyelmed ahhoz, hogy végigcsináld a szükséges folyamatot, idézd emlékezetedbe, mit akarsz elérni, illetve hogy kiért és miért teszed ezt. Képzeld el, hogy már meg is valósítottad a célodat. Milyen érzéssel tölt el e gondolat? Mit csinálsz éppen? Engedd, hogy ez a kép vezessen utadon. a

A tökéletesség törvénye Transzcendens nézőpontból szemlélve, minden és mindenki feltételek nélkül tökéletes; hagyományos nézőpontunkból nézve nem létezik tökéletesség legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el, és ez is rengeteg időt és energiát igényel. Összehasonlításokon nevelkedünk, erre épül az oktatási rendszerünk és egész kultúránk is. így hát folyton azért küzdünk, hogy valaki mássá váljunk. J.

KRISHNAMURTI

A tökéletesség törvénye egy paradoxont tár elénk, mivel két, a tapasztalás különböző szintjein működő, látszólag egymásnak ellentmondó igazságot tartalmaz. Hagyományos nézőpontból tekintve, világunk a szenvedés világa: tele van bűnözéssel, éhező, hajléktalan és elnyomott emberekkel. De nem is kell az újságok híreire gondolnunk, elég, ha csak a saját életünket vesszük szemügyre: ha azt kapjuk, amire nem vágyunk, szenvedünk; ha nem kapjuk meg azt, amire vágyunk, szintén szenvedünk: és még ha pontosan azt is kapjuk meg, amire vágyunk, e világban semmi sem tart örökké. Ha azonban transzcendens perspektívából nézzük a dolgokat - ha önmagunkat és világunkat, annak minden nehézségével együtt, a mindent felölelő bölcsesség, türelem, szeretet és megértés h e l y z e t é b ő l vizsgáljuk, amelyet akkor érhetünk el, ha megnyitjuk a s z í v ü n k e t akkor minden, az örömök és a bánatok, a szenvedés és a gyönyör, minden egyéb, e pillanatban a földön zajló történés, feltétlenül és a b s z o lút módon tökéletes, a fejlődés hatalmas folyamatának értelmében. A maximalista hajlamokkal és magasabb rendű ideákkal r e n d e l k e ző, ám a megfelelő nézőpontról gyakran elfeledkező, és a r é s z i é ben elvesző emberek számára az jelentheti a megoldás k u l c s á t , ha s ha nem tévesztik szem elől az élet magasabb rendű ö s s z e f ü g g Ha visszalépünk megszokott valóságunkba, az t e r m é s z e t e s e n n ^ „tökéletes" és egyáltalán „nincs rendben", hogy bárki is fázzon, zen vagy fájdalmat érezzen. A másik nézőpontból m i n d a n n y i a n í ^ tán apró sejtek vagyunk a Föld hatalmas testén, amely maga se "1 e s

436

F v égtelen űrben lebegő parányi porszemnél, és személyes drámáink » y a politikai csatározások semmivel sem jelentőségteljesebbek. int egy hangyaboly, amelyet félresöprünk utunkból. 11 Ha n e m v a g y u n k képesek nagyobb perspektívából szemlélni a dolgokategyaránt elfogadni minden igazságos és igazságtalan cselekedetet - azaz az emberi lét minden történését -, roppant nehéz huo r o s a n látni világunkat. Ahogy azt Woody Allén mondta: „Nem elé'1- hogy Isten nem létezik, de próbálj csak meg szombaton egy vízv e z e t é k - s z e r e l ő t keríteni!" Ha az eszmék és az elfogadás feladatkörén munkálkodunk, ki kell f e j l e s z t e n ü n k magunkban a képességet, hogy megtegyük ezt a hitbeli u e r á s t , hogy mentálisan magunk mögött hagyjuk a testünket, az életünket, drámáinkat, sőt még fejlett társadalmi öntudattal bíró „politikailag korrekt" pszichénket is, és felismerjük, elfogadjuk, és mag u n k h o z ö l e l j ü k az életet a maga teljességében. Ha elfogadjuk hogy minden apró anyagparány, minden helyzet és minden ember - önmagunkat is beleértve - alapvetően és megfellebbezhetetlenül tökéletes, akkor megnyugodhatunk, mert mindig emlékezni fogunk arra, hogy bármilyen rettenetesre forduljanak is a dolgok, bizonyos értelemben minden a legnagyobb rendben van, és tovább küzdhetünk azért, hogy több szépség, több igazság, több kedvesség és több szeretet legyen a világunkban. Ez a nézőpontváltás érthető módon nehezünkre eshet, különösen akkor, ha amikor már épp készülnénk megtenni ezt a lépést, visszahúznak minket az efféle kérdések: „Tökéletes? És mi a helyzet az éhező gyerekekkel?" Az ilyen kérdésekre csak azt tudom felelni, hogy ha minden létező dolgot tökéletesnek fogadunk el, azáltal elfogadjuk a saját reakció•nkat és felelősségünket is - és ebbe nyilvánvalóan az is beletartozik, hogy megtegyünk mindent egy jobb világért; azért, hogy megváltozá s u n k bizonyos dolgokat, hogy időt és pénzt szánjunk embertársaikra, hogy növeljük a tudatosság szintjét, hogy cselekedjünk. Ez pe^g szintén abszolút tökéletes. Ha bűntudatból cselekszünk, tetteink | l ( ) V e S ^ ' e s z n e ' c hatékonyak, mint amikor megőrizzük a dolgokra va^"agyobb rálátásunkat, miközben továbbra is mindent megteszünk, I gy enyhítsük a világ szenvedéseit. ta s .^' 'ában mindaddig nem vagyunk képesek csillapítani embertársuk S Z e n v e c Iését, míg mi magunk is szenvedünk. Lehet, hogy adhaitie ruhát és ételt, és segíthetünk nekik abban, hogy jobban r Sallják a helyüket a világban, ezek ugyan fontos dolgok, ám nem Ali

szüntetik meg az emberi pszichében élő szenvedés, irigység Va kapzsiság alapvető kiváltó okait. Ha hajlandóak vagyunk elfoo aH azt, hogy az élet pontosan úgy tárul fel előttünk, ahogy annak törté nie kell, jó kiindulási pontra teszünk szert. Ekkor az együttérzés áll potából indulhatunk neki utunknak, mivel megtanultunk együtt ára ni az örömmel a világ fájdalmai között. Ám még ha botlásaink, próbálkozásaink és tanulásunk közben el 1 fogadjuk saját fejlődési folyamatunk tökéletességét, ez nem jelenti az'^ hogy mi magunk máris elértük a tökéletességet; továbbra is váltó' zunk, tanulunk, fejlődünk és gyakorlati módon jobbá tesszük életűn ket. Fejlődhetünk továbbá abban az értelemben is, hogy egyre jobban kiterjesztjük a végső tökéletességről alkotott jelen pillanatbeli tuda tosságunkat és megértésünket. Ennek a fejlődési folyamatnak azonban felfedezés és fejlődés elfogadásának és örömének állapotából kell kiindulnia, nem pedig az önbecsülésünknek kell kiváltania azt. A maximalistáknak arról sem szabad megfeledkezniük, hogy bár transzcendens nézőpontból szemlélve a világ alapvetően tökéletes, hagyományos perspektívából tekintve a dolgokat, Földünkön nem létezik tökéletesség. Egyetlen személy, egyetlen teljesítmény és egyetlen alkotás sem lesz soha tökéletes; ahogy azt a tökéletesség törvénye kimondja, legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el, és ez is rengeteg időt és energiát igényel. Nem számít, milyen keményen munkálkodunk, milyen ügyessé és szakképzetté válunk, továbbra is mindannyian követünk el hibákat: a fejlődés csak azt jelenti, hogy a hibák egyre kisebbek lesznek. Hibáinkat is tökéleteseknek kell elfogadnunk - kövessük el azokat akár a kapcsolataink, akár a munkánk, akár az élet bármely egyéb területén. Következésképpen a tökéletesség törvénye szoros kapcsolatban áll a rugalmasság törvényével (lásd 396. oldal) és az ítéletnélküliség törvényével (lásd 444. oldal). Ha megértjük, hogy „tökéletesség nem létezik", az leveszi a terhet az eltúlzott ideákkal rendelkező, önmagukat irreálisan magas normákhoz mérő emberek válláról is. Mindnyájunknak rengeteg h a s Z nunk származhat abból, ha képesek vagyunk értékelni a tökéletlens g tökéletességét. Kifejleszthetjük magunkban azt a képességet, hogy m i n d e n ^ . életünk tanításait tökéletesnek ismerjük fel, amennyiben az élet ^ dig a megfelelő időben és a megfelelő helyen részesít minket . ban. Magasabb rendű ideáink és látomásaink mindazonáltal tov is jelzőtűzként világítanak előttünk, vezérelve és inspirálva be ket - ám többé már nem azok alapján fogjuk megítélni önmag u 438

Világunkban számtalan esemény történik, gyönyörűek és retteneek egyaránt; vannak köztük olyanok, melyek kedvünkre valóak, és Mtányoljuk őket, és olyanok is, melyektől idegenkedünk, és amelye^ e i u t a s í t u n k . Tökéletes hittel és bizalommal felismerhetjük, hogy l i n é n k n e m tudja és nem tudhatja, mi a legjobb számunkra, és ez a e a r r a ösztönöz bennünket, hogy megtanuljuk nagyra becsülni a tökéletlenség tökéletességét. Ez a felismerés pedig megnyitja számukra a? élet kiterjedtebb tudatosságához vezető utat. gyakorlatok segíthetnek abban, hogy közvetlen megtap a s z t a l á s a és gyakorlati alkalmazása révén összhangba kerülj a tökéletesség törvényével. A z

a l á b b i

A tökéletesség tapasztalata 1. Idézz fel magadban egy olyan pillanatot, amikor tökéletesnek érezted az életed. Lehet ez egy csodálatos nap, amikor minden ember boldog volt a környezetedben; az is lehet, hogy jó érzések töltöttek el önmagad irányában, és mentesnek érezted elmédet a feszültségtől, és megtapasztaltad az adott pillanat őseredeti tökéletességét. 2. Most idézd fel magadban a közelmúlt egyik olyan eseményét, találkozását vagy történését, mely során egyáltalán nem érezted jól magad - egy olyan pillanatot, mely távolról sem tűnt tökéletesnek. 3. Képzeld el, milyen érzés lett volna, ha ugyanazzal a teljességgel adod át magad e pillanatnak, ahogy azt az általad tökéletesnek tartott történés esetében tetted. Ez kezdetben talán meglehetősen nehéz feladatnak tűnik, ám ne feledd: a gyakorlás által tökéletesedünk.

A tökéletesség törvényének alkalmazása • Rendszeresen idézd fel magadban az alábbi egyszerű emlékeztetőket: Alapvetően minden és mindenki tökéletes. Hagyományos értelemben véve senki és semmi sem tökéletes, kivéve a jelen pillanatot, a v áltozást és a jókedvet. • Tanuld meg kimondani a következő mondatokat: „Elég jó!", „Elég 3 f a g y o k " , „Ez elég jó így - egyelőre." . arr ni is történjék velünk, bármit is tegyünk, mindig alkalmazhatok a tökéletesség törvényét, ha feltesszük magunknak a kérdést: j- ennyiben tökéletes a jelenlegi helyzet? Mi ez, egy tökéletes lece - Egy tökéletes lehetőség? Hogyan változtathatnám meg úgy az e kelésemet, hogy felismerjem a jelen pillanat tökéletességét?"

A jelen pillanat törvénye Az idő nem létezik; a dolgok, amelyekre mint múltra és jövőre utalunk, csakis elménk számára valóságosak. Az idő képzete pusztán gondolati és nyelvi megegyezés társadalmi egyezmény; valójában csak a jelen pillanat áll rendelkezésünkre. A jelen pillanat hatalmas erejű istennő. GOETHE

A gondolat, miszerint „az idő nem létezik", első pillantásra talán elvont filozófiai okoskodásnak tűnhet. Végül is gyakorlati értelemben az idő egyértelműen létezik, nemde? Vannak óráink és naptáraink: vannak emlékeink a múltbéli dolgokról; és nagy biztonsággal feltételezhetjük, hogy bizonyos jövőbeni események be fognak következni. „Időközben" óráink továbbra is folyamatosan számolják életünk másodperceit, perceit és óráit, így hát kétségtelenül abszurd dolognak tűnik azt sejtetni, hogy az idő nem létezik. Ha alaposan megvizsgáljuk elménket, egy másik lehetőséget fedezünk fel - azt, hogy csakis a most létezik. Az, hogy érzékeljük a „múló időt", miközben sorban állunk a postán, nem más, mint benyomások és emlékek sora, mivel kizárólag a jelen pillanatban létezünk, majd azt követő jelen pillanatban és így tovább. Ha bánkódunk a múlt miatt, az a múlt jelenleg kizárólag az elménkben létezik, ahol a felidézett képek által életben tartjuk a sajnálkozásunkat. Ha szorongunk a jövő miatt, az a jövő jelenleg kizárólag az elménkben létezik, ahol az elképzelt képek által életben tartjuk a szorongásunkat. A jelen pillanat törvénye nem egy elvont fogalom; az idő az fogalom. E törvény nem csak arra való, hogy a filozófusok értéke J • e törvény arra való, hogy mindnyájan alkalmazzuk, különösen oly kor, ha leragadunk a múlt miatt érzett sajnálkozásunknál vagy a iránti aggodalmunkban. Ha hozzászokunk az örök jelen gon hoz, és visszahelyezzük figyelmünket a mostba, örökre megva ^ hatjuk az életünket. Ez az örökkévalóság természetesen szí most. 440

legtöbb aggodalmunk, sajnálkozásunk és problémánk nem létea j e ien pillanatban; csak a „múlt", illetve a „jövő" feliratot viselő ntális adattárolóinkban őrzött képek. Érzések és asszociációk tartt q e tben őket. A holnapi állásinterjú - ahol ez a „holnap" szintén r n1 á Sj mint egy, csakis az elménkben létező fogalom - valóssá ván amint rágondolunk; a kedvesünkkel folytatott veszekedés, annak nden könnyével és bűntudatával, szintén kizárólag a történelem kísértő árnyképe, melyet azzal támasztunk fel, hogy emlékezetünkbe idézzük az adott eseményt, és megbánjuk, amit a „múltban" mondtunk. A jelen pillanat törvénye tisztára söpörheti a pszichénket, és így v i s s z a t é r h e t ü n k az egyszerűség és a belső béke állapotába. Azonban soha n e m ^ e s z segítségünkre a jövőben, és a múltban sem szolgált javunkra soha. A jelen pillanat törvénye a jelen valóságra emlékeztet bennünket, nem pedig arra, amilyennek a valóságot hisszük, amilyennek szerettük volna, vagy amilyen majd reményeink szerint lesz. Csakis ez az időtlen pillanat létezik, minden más csupán az elme vetítőkészüléke á l t a l megjelenített képzet. Általában ha valamilyen problémánk van, az vagy valamilyen korábban - két másodperccel vagy akár két évtizeddel ezelőtt - bekövetkezett eseménnyel kapcsolatos, vagy valami olyasmivel, amiről úgy gondoljuk, hogy majd valamikor az úgynevezett „jövőben" fog bekövetkezni. A jelen pillanatban szinte soha nincsenek problémáink. Képzeljük el például, hogy egy férfi - nevezzük őt Rudolphnak a parkban ücsörög egy padon, az ötvenes éveiben bekövetkezett krízis kellős közepén. A felesége el akar válni tőle, a lánya épp most dönt csúcsot bevásárlásból Rudolph utolsó megmaradt hitelkártyájának segítségével, a bank épp most küldött ki valakit hozzá, hogy tűzZe ki háza kapujára az „Árverés alatt" cédulát, mivel nem tudta fizetni a törlesztőrészleteket, és le kellene tennie az óvadékot a fiáért, miVel az részegen száguldozott egy lopott autóval. Rudolph élete m °kban hever. De valóban így van ez? Nem egy parkban kezdtük a kis történetet? A jelen pillanatban Rudolph valóságát az üldö¿ s S j e ' e n t ' - Lehet, hogy meg kell majd birkóznia más pillanatokkal m as problémákkal is, de ebben a pillanatban egyetlen problémája [ T ' e n ~ egyszerűen csak üldögél a parkban egy padon. j ö v ő ^ n k a jelen pillanatban él. Minden múltbéli hibáinkkal vagy kor 111 P r °blémáinkkal kapcsolatos gondolatunk ellenére is bármi,ö most, ebben a pillanatban) meghívhatjuk a jelen pillanat I Vet, és emlékeztethetjük magunkat arra, hogy csakis a most léAA\

tezik. Pusztán annyit kell tennünk, hogy belenyugszunk ebbe a n-i I natba, magunkhoz öleljük azt, és egyik lábunkat a másik elé tess?miközben kezeljük az éppen adott helyzetet, egyik pillanatról a ^ sikra, egyszerre mindig csak egy lépést téve meg. Ha szeretünk kihagyni bizonyos lépéseket, e törvény által m nulhatunk belenyugodni a jelen pillanatba. Ha szeretjük lerövidíte^ a céljainkhoz vezető utat, a jelen pillanat törvénye akkor segít ho ellazuljunk, vegyünk egy mély levegőt, és felidézzük m a g u n k b ^ hogy csakis a most létezik. Ha összezavarodunk vagy türelmetlenn' válunk, ha túl sokat törjük a fejünket a jövőn, elkezdhetjük felisme ni általa, hogy terveink csak gondolatok, a gondolatok pedig folyt 0 változnak. Csakis az időben léteznek, az idő pedig csakis az elménk ben létezik. A jelen pillanat törvényének elsajátítása - akárcsak az öszszes többi törvényé - gyakorlást igényel. Előfordulhat, hogy fe_ szültnek, nyugtalannak, vagy feldúltnak érezzük magunkat, ha átfut az elménken egy, a „múltra" vagy a „jövőre" vonatkozó gondolat, majd felidézzük magunkban, hol is vagyunk - itt és most, ám később újra megfeledkezünk erről. Aztán egyre többször és többször emlékszünk erre az igazságra, és egyre jobb lesz jelen pillanatunk minősége. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy közvetlen megtapasztalása és gyakorlati alkalmazása révén összhangba kerülj a jelen pillanat törvényével.

A jelen pillanat tapasztalata 1. Gondolkodj el a következő kérdéseken: • Valóban megtapasztalod az idő múlását, vagy csupán a gondolatok „múlását" érzékeled? • Képes vagy a jelen pillanaton kívüli bármely más pillanatban létezni? • Valóban létezik bármilyen értelemben a múlt, kivéve a valamilyen formában rögzített feljegyzések, az elraktározott en és a felgyülemlett feszültségek formáját, melyeket a jelen tartasz életben? 'jij^H • Valóban létezik bármilyen értelemben a jövő, kivéve saja méd elvárásainak és kivetítéseink formáját? • Vajon a múltban, a jövőben vagy a jelenben rejlik-e az ^ j 2. Hagyd, „hadd menjenek" a kérdések, végy mély l e v e g ő t , es , bele az örök jelenbe. 442

A jelen pillanat törvényének alkalmazása idézd fel egy olyan múltbéli esemény emlékét, amikor sajnálkoz,-lSt, szorongást vagy türelmetlenséget éreztél magadban. IVlost kérdezd meg magadtól: Ez az érzés vajon valamilyen, az ' idott pillanatban történő eseményből fakadt, vagy az adott pillan a t b a n az elmémen átfutó, a múlttal, illetve a jövővel kapcsolatos iTondolataim váltották ki azt? 3 Vésül tedd fel magadnak a kérdést: Van-e bármi problémám az é l e t e m b e n a jelen pillanatban? Nem általában véve, hanem most, e b b e n a szempillantásban? Hány valós pillanatban érzékelem ezt a problémát?

Az ítéletnélküliség törvénye Az egyetemes szellem nem ítélkezik felettünk, az ítéletalkotás emberi találmány. Az összehasonlítás, a szembeállítás és az irányítás eszköze amellyel a tökéletesség, az erkölcs és az igazság mesterséges és gyakran idealisztikus normáihoz mérjük magunkat. Ahogy elmúlik az ifjúság, és változást hoz az idő, megváltoztatjuk jelenlegi nézeteinket. Ezért hát tartózkodjunk attól, hogy önmagunkat tegyük minden dolgok ítélőbíráivá. PLATÓN

Ha az univerzum nem ítélkezik felettünk, milyen alapon, mi jogon mondunk mi ítéletet önmagunk felett? És miféle normák alapján teszszük ezt? A legmagasabb ideákkal és normákkal rendelkező emberek általában keményebben ítélik meg önmagukat, mint ahogy bármely embertársuk ítélné meg őket. És nemcsak a cselekedeteinket kritizáljuk, hanem a gondolatainkat és az érzéseinket - sőt még a képzeletünket is! Másokat is megítélünk magasabb rendű látomásaink fényében: aztán pedig elítéljük önmagunkat, amiért elítéltük e m b e r t á r s a i n k a t ! Ha mindent látomásainkhoz és eszményképeinkhez mérünk, semmi nem fogja megütni a mértéket, mivel világunk nem egy i d e á l i s v i lág, hanem egy valódi világ, benne valódi emberekkel, akik h i b á z n a k , tanulnak a hibáikból, és fejlődnek. Mindannyian hajlamosak vagyunk magunkra venni a z o k a t a kritikákat és szemrehányásokat, melyekkel - esetleg csak a mi v é l e m é nyünk szerint - szüleink illettek bennünket. Ö n m a g u n k r ó l alkotot ítéleteinket kivetítjük embertársainkra, és így úgy t ű n i k s z á m u n k r a , hogy ők ítélnek meg bennünket, holott valójában csak a saját csa dottságunkat tükrözik vissza felénk. Még az is előfordul, hogy s valamiféle zord szülőnek képzeljük, aki jutalmakat o s z t o g a t ne 1 ^ és büntetéseket szab ki ránk, vagy most, vagy egy k ö v e t k e z ő e során. « l i f l ' i ^y ^aH ho2

Az ítéletnélküliség törvénye emlékeztet bennünket arra, erkölcsöt nem Isten alkotta meg, az az emberek találmánya. E tor 444

I n a premisszán alapul, hogy a szellem soha nem ítélkezik fölöt-iik c s a k lehetőséget ad nekünk arra, hogy tanuljunk a hibáinkból, u hibázunk, életünk bőven ellát minket lehetőséggel arra, hogy ^ l y r e h o z z u k az egyenlegünket". Ha elfogadjuk az alaptételt, misze". s z e l l e m soha nem ítélkezik felettünk, előbb-utóbb mi is leszünk yjre figyelmesek önmagunkkal szemben, és tartózkodunk attól, nn ®ogy ítéleteket alkossunk önmagunkról. a

a

emelkedettebbek az ideáink, annál inkább hajlamosak vaaz efféle ítéletalkotásra. Eszményképeink ránk nehezedő nyom o s á n a k köszönhetően folyamatos igényt érzünk arra, hogy bizonyíts u n k önmagunknak, és egyre fejlődjünk, és közben rettegünk attól, hogy nem ütjük meg a mértéket, hogy nem felelünk meg a saját norm á i n k n a k . Ironikus módon általában a legemelkedettebb ideákkal r e n d e l k e z ő embereknek a legalacsonyabb az önbecsülése. Minél kem é n y e b b e n ítéljük meg önmagunkat, annál több olyan embert vonz u n k be az életünkbe, akik látszólag folyamatosan kritizálnak benn ü n k e t , mintha a saját belső impulzusainkat ültetnék át a gyakorlatba (lásd az elvárások törvényét, 453. oldal). Az ítéletalkotás akadályozza energiáink szabad áramlását, védekező és ellenálló magatartásformára készít fel minket, és általában megerősíti életünk negatív mintáit. Ha elengedjük az ítéleteinket, megnyitjuk önmagunkat a kihívások számára. A The Inner Athlete (Belső atléta) című könyvemben szerepel egy történet egy Sam nevű golfozóról. Történt egy nap, hogy ez a Sam átütötte az egyik labdáját a magas védőkerítés és a fasor felett. Mivel a labda messzire elrepült, elővett egy újat, és folytatta tovább a játékot. Amikor a tizennyolcadik lyukhoz ért, felnézett, és látta, hogy egy rendőr közeledik felé egy tűzoltóparancsnok és még néhány tisztviselő társaságában. Mindanyn yian roppant zaklatottnak tűntek, és amikor a rendőr Sam közelébe ért ' így szólt: M i n é l

d u n k

~ Maga ütötte át a labdát a kerítés fölött a pálya előző szakaszán? ~ Igen, én voltam - felelte Sam. Nézze, a labdája betörte egy autó szélvédőjét, a sofőr nekiment e 8y Iának, ami kidőlt, és eltorlaszolta az utat... : ~ Pont a tűzoltóautók előtt! - zendített rá a tűzoltóparancsnok is. ~ Es emiatt porig égett két bérház! - közölte a rendőr. - Senki sem 1 • meg komolyabban, de az anyagi kár több millió dollárra rúg! mar és' éPP kezdte megemészteni a történteket, amikor a rendőr P tűzoltó szinte kórusban nekiszegezte a kérdést: most mit kíván tenni, uram?

Sam pedig tétovázás nélkül rávágta: - Azt hiszem, javítanom kell az ütőkezelésemen. Gondoljunk csak bele: milyen lenne, ha mindannyian úgy élni ahogy Sam, anélkül szemlélnénk önmagunkat és az életet, hogy f 0 . J ton összehasonlítgatnánk magunkat másokkal, folyton kritizálnánk dolgokat, és mindenről ítéletet alkotnánk? Milyen lenne, ha a tői" a telhető legjobb módon élnénk az életünket, elfogadnánk a hibáinka tanulnánk belőlük, és legközelebb jobban végeznénk a dolgunka *) Milyen lenne, ha tökéletesen elfogadnánk önmagunkat és embert-' sainkat? Ha elfogadjuk a korlátainkat, képesek leszünk meghaladni azokat. BRENDEN

FRANCIS

Az alábbi gyakorlatok segíthetnek abban, hogy közvetlen megtapasz talása és gyakorlati alkalmazása révén összhangba kerülj az ítéletnél küliség törvényével.

Az ítéletnélküliség tapasztalata 1. Szánj egy percet arra, hogy megfigyeld, hogyan méred a világot és önmagadat saját értékrendedhez ahelyett, hogy az egyetemes igazságokhoz igazodnál. 2. Gondolkodj el a legutóbbi alkalmon, amikor ítélet merült fel benned önmagaddal vagy valaki mással kapcsolatban. Játszd el önmagadban egy kis szertartást, és mondd azt magadnak: „ E l e n g e d e m az összes ítéletet, melyet magamra (vagy az adott személyre) mertem, azért, mert (itt nevezd meg az adott eseményt)." 3. Miközben a fenti mondatot mondod önmagadban, végy mély lélegzetet, és miközben kifújod a levegőt, érezd, hogy kilélegzel magadból minden ítéletet, melyet hasonló esetekben a l k o t t á l . Ha elengeded az összes ítéletedet, melyet önmagadról, vagy e m b e r t a r saidról alkottál, akik valójában pusztán a te h o z z á á l l á s o d a t tükröz ték vissza, könnyebben elengedheted életed negatív m i n t á i t is.

Az ítéletnélküliség törvényének alkalmazása A legtöbben hajlamosak vagyunk arra, hogy „ e l p á h o l j u k ' n 1 3 ^ ha a teljesítményünk nem üti meg ideáink mértékét. íme, egy és szinte azonnali gyógymód erre a problémára: 446

Sitiikor legközelebb úgy érzed, hogy legszívesebben elpáholnád m a g a d , valóban tedd is meg azt, de lehetőleg ne nyilvánosan, és ¿Hj humorosan a dologhoz. Szorítsd ökölbe a kezed, és üsd meg m a g a d ! (Természetesen ne üss akkorát, hogy fizikai sérülést okozz ö n m a g a d n a k . ) Üsd meg a fejed, a mellkasodat és a vállad, és kiab á l j sértéseket önmagadra, olyasmiket, hogy „Te majom! Te korcs c s ö k e v é n y ! Hát annyi eszed sincs, mint egy kiló mandarinnak?! Te a l a n t a s véglény!" Egészítsd ki ezt a listát a kedvenc „eposzi jelz ő i d d e l " . Minden egyes ütésedhez produkáld a megfelelő hanghatást is. „Jaj! Jujj! Ó, ezt megérdemeltem! Ebből majd tanulok!" M i a l a t t ezt a gyakorlatot végzed, ne mulaszd el fizikailag bántalm a z n i és ékesszóló jelzőkkel illetni magad minden egyes alkalommal, amikor úgy érzed, hajlamos vagy kritizálni önmagad, vagy í t é l e t e t mondani magadról. Ha kihagyod a dolog „fizikai részét", c s a k egy újabb okot szolgáltatsz arra, hogy megint jól elpáhold m a g a d ! Ha már túlzásba vitted önmagad „bántalmazását" és kritiz á l á s á t , ráadásul nyíltan, némi humorral roppant könnyen megszabadulhatsz attól. E folyamat során azt is megtanulhatod, hogyan b á n j finomabban magaddal, és hogyan tiszteld jobban magadat. • Figyelmeztetés: e gyakorlatnak nem kell életed állandó részévé válnia; ez csak egy eszköz arra, hogy felismerjük, hogyan bántalmazzuk önmagunkat mentálisan, majd megnyilvánítsuk és elengedjük e hajlamunkat. Ha mazochista hajlamaid vannak, vagy amúgy is előszeretettel okoznál sérülést önmagadnak, sokkal hasznosabb lehet, ha felkeresel egy pszichoterapeutát, és vele együtt munkálkodva igyekszel megoldani ezt a problémát. Csak akkor végzed e gyakorlatot a megfelelő szellemben, ha képes vagy együttérzéssel és humorral eltelve „elpáholni" önmagadat.

f

A hit törvénye A hit törvénye azon a felismerésen alapul, hogy mindannyian többet tudunk annál, amit valaha is olvastunk, hallottunk vagy megtanultunktöbbet tudunk, mivel többek vagyunk; közvetlen kapcsolatban állunk az egyetemes tudással csak figyelnünk és bíznunk kell. Csak akkor lehetünk hűek másokhoz, ha bízunk önmagunkban. ERICH

FROMM

Néhányan úgy gondoljuk, bízunk önmagunkban, de ha közelebbről megvizsgáljuk a kérdést, kiderül, hogy valójában az eszünkben, mások elméleteiben és hiedelmeiben bízunk - egy könyvben, egy tanítóban vagy egy „mesterben". Ha elvégzendő feladataink vannak az önbizalom terén, hajlamosak vagyunk arra építeni, hogy a tudósok, a „szakértők", a pszichológusok, a jósok, a guruk és társaink majd tanácsokkal látnak el bennünket, és jóváhagyják nézeteinket; mindenütt „keressük önmagukat", csak épp saját magunkban nem. Ahogy bizonyos emberek lemondanak a hatalmukról, velünk is megeshet, hogy elvetjük saját belső bölcsességünket, és aztán valahol máshol keressük a bölcsességet; az „igazság keresőjévé" válhatunk, spirituális vagabunddá vagy tanfolyamfüggővé, aki egyik tanártól a másikhoz vándorol, és azokat az új információkat keresi, amelyek kielégíthetnék őt. De mindaddig nem lelhetünk rá a beteljesedésre, amíg fel nem leljük azt önmagunkban - és nem az információk hatalmas tárházának, hanem a mindannyiunk számára elérhető végtelen tudáshoz vezető közvetlen csatorna formájában. A szakértő útmutatás kétségkívül értékes dolog, különösen ha valóban bölcs formában nyilvánul meg. Például nincs szükség arra. hogy egyedül tanuljunk meg teniszezni, hiszen egy jó edzővel rengeteg időt takaríthatunk meg. De meg kell tanulnunk jobban megbíz 0 ' legmélyebb intuíciónkban és bölcsességünkben, mint d ö n t é s e i n k végső forrásában és döntőbírójában. A hit törvénye arra emlékeztet minket, hogy bízzunk meg a b e n nünk lakozó szellemben, és nyíljunk meg arra a l e h e t ő s é g r e , | l 0 ? > 448

kal

többet tudunk annál, mint azt gondoljuk. Azonban e törvény i m a z á s a nem csak az énképünk javulását vonja maga után; ez a ^^'lom minden területre kiterjed, és végül felismerjük, hogy a s z e l 1,1/1 ott m u n k á l k o d i k minden területen, nemcsak bennük, hanem e m L i t á r s a i n k b a n és minden létező dologban is. bC ' \ s z e l l e m b e vetett bizalomhoz nem kell hinnünk valamiféle rajk kívül álló Istenben; sokkal inkább arról van szó, hogy megtanutU k bízni az univerzum alapvető, magától értetődő bölcsességében t ö r v é n y e i b e n , és életünk rejtélyes folyamatában annak minden hull á m h e g y é v e l és hullámvölgyével egyetemben - mivel tudjuk, akárhová lépünk is, soha nem térhetünk le az útról. A hit törvénye, mely közvetlen kapcsolatban áll a rugalmasság törvényével (lásd 396. oldal), illetve a magasabb rendű akarat törvényével (lásd 463, oldal) arra emlékeztet bennünket, hogy részei vagyunk aZ I s t e n n e k nevezett titoknak, és mindannyiunkban ott rejtőzik a fenséges, hatalmas bölcs és halhatatlan szellem. Ha azt állítjuk, „Tökéletesen bízom önmagamban", azzal szinte mindig tudatos énünkre utalunk - az elménkre vagy az egónkra. Ez a fajta önbizalom nem vezet messzire, mivel az ego csak korlátozott mennyiségű és minőségű adatokhoz férhet hozzá. Ha fontolóra veszszük a lehetőséget, hogy a végtelen bölcsesség, türelem és együttérzés rejtélyes ereje munkálkodik bennünk, hogy ez az erő nyilvánul meg általunk és embertársaink által, megnyitjuk magunk előtt az élet újfajta megtapasztalásához vezető utat; és ha megvalósítjuk a bizalom e szintjét, örökre megváltozik az életünk. Jómagam a „szellem" szóval utalok erre a magasabb rendű energiára, de bármilyen kifejezést használjunk is, ha valóban képessé válunk megbízni ebben a színfalak mögött a saját törvényei szerint munkálkodó energiában vagy szellemben, bízni fogunk azon részeiben is, ámenekre „önmagunkként" és „embertársainkként" szoktunk hivatkozni. Mindig érezhetjük szívünkben ezt a kapcsolatot és ezt a bizalmat, ehhez azonban először „ki kell szabadulnunk" az értelmünk ellenőrbe alól. Azaz meg kell tanulnunk bízni abban, hogy testünk ösztönöí > bölcsessége révén tudja, hogyan mozogjon, mit egyen, mikor szeretkezzen, és hogyan gyógyítsa meg önmagát; azaz hagynunk kell, h °gy a test elvégezze a maga feladatát, a különféle elméletekkel és fi'°zófiákkal teli elme közbeavatkozása nélkül. Ahhoz, hogy önbizalmunk elérje a legmagasabb szintet, létezésünk minden szintjén meg e " nyilvánulnia; a fizikai, a mentális, az emocionális és a spirituális Pinteken egyaránt. A A f\

A hit törvén