6 regels voor het geven van feedback | GORTcoaching | Gratis oriëntatiegesprek (2023)

Regels van feedback
In het dagelijks leven speeltfeedbackeen belangrijke rol, maar wat is nu de beste manier? Wanneer u over feedback nadenkt, zal u waarschijnlijk denken aan corrigerende feedback. Corrigerende feedback wordt gebruikt om ongewenst gedrag van een persoon bij te sturen en te verbeteren. Hierbij is het van belang dat wordt aangegeven wat de persoon kan doen om het ongewenste gedrag te verbeteren.

Corrigerende feedback
Alleen maar corrigerende feedback, zal echter een demotiverend effect hebben op de ontvanger. Daarom is het van belang dat u ook positieve feedback verstrekt. Positieve feedback zorgt ervoor dat een persoon gemotiveerd blijft en zal doorgaan met het gewenste gedrag. Daarnaast zorgt het ervoor dat mensenbewust raken van hun capaciteiten en talenten. Bij positieve feedback is het van belang dat u nadruk legt op de positieve gedragingen van de ander. Wanneer een persoon fouten maakt, geeft u dus ook aan wat er wel goed was.

Om zowel negatieve als positieve feedback zo goed mogelijk over te laten komen, kunt u gebruik maken van deze 6 regels.

De regels

1. Feedback moet specifiek en to the point zijn. Het is belangrijk dat u duidelijk en concreet aangeeft, wat u aan het gedrag van de ander niet goed vindt. Hoe specifieker u bent, des te meer kan de ander ervan leren.

2. Feedback moet beschrijvend zijn en betrekking hebben op gedragsaspecten. Beschrijf in uw feedback precies wat er gebeurde, zodat de ander zijn gedragingen zal herkennen. Ander kan het ervoor zorgen datde ontvangerzich aangevallen zal voelen.

3. Beide partijen moeten hun voordeel met de feedback kunnen doen. Bedenk of uw commentaar de ander kan helpen. Commentaar geven op punten waar de ander niets aan kan doen, kan er enkel voor zorgen dat de ontvanger gedemotiveerd raakt.

4.Feedbackmoet actueel zijn. Koppel feedback altijd direct terug na een incident. Op deze manier kunt u concreter zijn en is de kans groter dat de ander het herkent.

5. De ontvanger moet de feedback willen ontvangen. Wanneer emoties hoog opgelopen zijn bij de ontvanger van feedback, is het beter om de feedback toch even uit te stellen.

6. Wissel ondersteunende en corrigerende feedback met elkaar af. Positieve, ondersteunende feedback is minstens zo belangrijk als corrigerende feedback. U krijgt toch ook graag een compliment? Daarom is het van belang om ook positieve feedback te geven, wanneer een persoon iets goed doet.

Hulp nodig?
Wanneer u deze regels toe past, zult u prima in staat zijn om goede feedback te geven. Daarnaast zijn onze coaches altijd bereid om u hiermee te helpen! U kunt eengratis oriëntatiegesprek aanvragenom met een coach te kijken om uw feedback vaardigheden te optimaliseren.

6 regels voor het geven van feedback | GORTcoaching | Gratis oriëntatiegesprek (1) 6 regels voor het geven van feedback | GORTcoaching | Gratis oriëntatiegesprek (2) 6 regels voor het geven van feedback | GORTcoaching | Gratis oriëntatiegesprek (3)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 2023/02/24

Views: 6653

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.